• Save
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this document? Why not share!

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

on

 • 12,037 views

 

Statistics

Views

Total Views
12,037
Views on SlideShare
12,037
Embed Views
0

Actions

Likes
8
Downloads
0
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • เป็นตัวอย่างการรายงานที่ดี สมควรจะนำไปเป็นแนวทางในการรายงานค่ะ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 Document Transcript

 • 1. การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 2 นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ระดับ - วิทยฐานะ -อัตราเงินเดือน 9,940 บาท เงินประจาตาแหน่ง - ค่าตอบแทน -ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะ รักชาติ กลุ่มงาน บริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
 • 2. แบบรายงานการประเมินตนเอง นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ระดับ – วิทยฐานะ –อัตราเงินเดือน 9,940 บาท เงินประจาตาแหน่ง – ค่าตอบแทน –ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะ รักชาติกลุ่มงาน บริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาปฏิบัติหน้าที่ 1. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีนักเรียนในปกครอง 50 คน เป็นนักเรียนชาย 26 คน นักเรียนหญิง 24 คน เป็นครูที่ปรึกษาคู่กับ ครูสุชญา ควรพันธุ์ 2. สอนวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นักเรียน 43 คน สอนวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียน 45 คน สอนวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นักเรียน 44 คน สอนวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นักเรียน 43 คน จานวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 9 ชั่วโมง ชัวโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ่ 3. กิจกรรมชุมนุม “หุ่นยนต์ Robot” 4. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5. ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา 6. หัวหน้างานระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 7. หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน
 • 3. ตารางแสดงผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ ชั้น/ จานวน จานวนนักเรียนจาแนกตามผลการสอบ (คน) จานวน คิดเป็น ที่ วิชา ห้อง นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 3-4 ร้อยละ 1 ง31102 ม.4/1 43 30 11 2 - - - - - - - 43 100 2 ง31102 ม.4/2 45 11 20 14 - - - - - - - 45 100 3 ง31102 ม.4/3 44 5 8 20 11 - - - - - - 33 75 4 ง31202 ม.4/4 43 19 5 5 14 - - - - - - 29 67 สรุป 175 65 44 41 25 - - - - - - 150 86จากตารางผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบปรากฏว่า 1. ในวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) จานวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 132 คน 1.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 92 1.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0) 2. ในวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) จานวนนักเรียน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 43 คน 2.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 67 2.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0)จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีเป้าหมายดังนี้ 1. ในวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) 1.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด 1.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0) 2. ในวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) 2.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด 2.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0)เป้าหมายในปีการศึกษา 2554 1. ในวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) 1.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด 1.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0) 2. ในวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) 2.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 2.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0)
 • 4. แผนภูมิสรุปผลการสอน 100 100 100 90 75 80 67 70 60 43 43 45 45 44 43 50 40 33 29 30 20 10 0 ง31102 (ม.4/1) ง31102 (ม.4/2) ง31102 (ม.4/3) ง31102 (ม.4/4) จานวนนักเรี ยน ระดับ 3-4 ร้ อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาที่สอน จานวน สัมประสิทธิการ ์ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนที่ วิชา นักเรียน ̅ กระจาย หมายเหตุ (∑x) มาตรฐาน (SD) (N) (CV=SD/ x )1 ง31102(ม.4/1) 43 3,491.60 81.20 4.51 5.562 ง31102(ม.4/1) 45 3,421.80 76.04 3.81 5.013 ง31102(ม.4/3) 44 3,187.80 72.45 4.60 6.35 สรุปวิชา ง31102 132 10,101 76.56 4.31 5.644 ง31202(ม.4/4) 43 3,284.77 76.39 8.61 11.27 รวม 175 13,385.97 76.49 5.38 7.05 จากผลการสอบพบว่า 1. ในวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) จานวนนักเรียนที่เข้าสอบ 132 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนโดยเฉลี่ย ( ̅ ) = 76.56 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 4.31 สัมประสิทธิ์ของการ กระจาย (คุณภาพการสอนของครู) (CV) = 5.64 หมายความว่า ประสิทธิภาพในการสอนของครูอยู่ในเกณฑ์ ดี (โดยใช้เกณฑ์ ถ้าค่า CV < 10% แสดงว่าครูมีคุณภาพการสอนที่ดี ถ้าค่า CV อยู่ระหว่าง 10 – 15% แสดงว่า คุณภาพการสอนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ถ้าค่า CV > 15% แสดงว่าคุณภาพการสอนต้องปรับปรุง ซึ่งการที่ค่า CV จะต่าได้นั้นต้องมีค่า SD ต่า และค่า ̅ สูง และการที่ค่า SD ต่า ครูต้องสอนให้นักเรียนมีคะแนนใกล้เคียง กัน และค่า ̅ สูง) อภิปรายผลได้ว่า ในวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31202) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากคะแนน เฉลี่ยในรายวิชานี้มีค่าเท่ากับ 76.56 คะแนน สิ่งที่จาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปก็คือการนาวิธีการสอน ที่หลากหลายมาใช้กับนักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 2. ในวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) จานวนนักเรียนที่เข้าสอบ 43 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนโดยเฉลี่ย ( ̅ ) = 76.39 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 8.61 สัมประสิทธิ์ของการกระจาย
 • 5. (คุณภาพการสอนของครู) (CV) = 11.27 หมายความว่า ประสิทธิภาพในการสอนของครูอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง(โดยใช้เกณฑ์ ถ้าค่า CV < 10% แสดงว่าครูมีคุณภาพการสอนที่ดี ถ้าค่า CV อยู่ระหว่าง 10 – 15% แสดงว่าคุณภาพการสอนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ถ้ าค่า CV > 15% แสดงว่าคุณภาพการสอนต้องปรับปรุง ซึ่งการที่ค่าCV จะต่าได้นั้นต้องมีค่า SD ต่า และค่า ̅ สูง และการที่ค่า SD ต่า ครูต้องสอนให้นักเรียนมีคะแนนใกล้เคียงกัน และค่า ̅ สูง) อภิปรายผลได้ว่า ในวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยในรายวิชานี้มีค่าเท่ากับ 76.39 คะแนน สิ่งที่จาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปก็คือการเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เนื่องจากวิชานี้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นั กเรียนจาเป็นต้องสร้างชิ้นงานและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (1 ต.ค. 53 – 31 มี.ค. 54) วัน/เดือน/ปี ชื่อหลักสูตร สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด24 - 25 ต.ค. 2553 อบรมการพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับเยาวชน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (Lions-Quest) พัฒนาการ ลาลูกกา พัฒนาการ ลาลูกกา26 - 27 ม.ค. 2554 สัมมนางานวิจยและประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ ั โรงแรมมารวยกาเด้นท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษา10 มี.ค. 2554 ศึกษาดูงานโรงเรียนพนัสพิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพและเทคโนโลยี งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ลาลูกกา พัฒนาการ ลาลูกกาการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน (1 ต.ค. 53 – 31 มี.ค. 54) วัน/เดือน/ปี รายการ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 27 – 29 ธ.ค. เป็นครูฝึกสอนนักเรียน เหรียญทอง สานักงานคณะกรรมการ 2553 เพือเข้าแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพือนที่ปรึกษา ่ ่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 วัน) (Youth Counselor : YC) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปี 2553 (ครั้ง ที่ 60) ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 – 29 ธ.ค. เป็นครูฝึกสอนนักเรียน เหรียญทอง สานักงานคณะกรรมการ 2553 เพือเข้าแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 วัน) ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปี 2553 (ครั้ง ที่ 60) ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17 ม.ค. 2554 เป็นครูฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขัน เกียรติบตร ั มหาวิทยาลัย รายการ “การประกอบคอมพิวเตอร์” ณ เทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คลอง คลองหก หก
 • 6. การติดตามนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 นักเรียนชั้นที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 50 คนเป็นชาย 26 คน เป็นหญิง 24 คนจากการที่ข้าพเจ้าได้ทาความรู้จักกับนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองแล้ว พบว่า มีนักเรียนปกติ (ไม่มีปัญหา) 42 คน มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 8 คน มีนักเรียนที่มีปัญหา - คนโดยนักเรียนที่เสี่ยงและมีปัญหานั้น เป็นการเสี่ยงและมีปัญหา ดังนี้ ด้านการเรียน 3 คน ได้แก่ 1. ด.ช.ชาญชัย ธงศรี 2. ด.ช.เดชดารงค์ นาคนาคา 3. ด.ช.ภาคภูมิ แสงเพ็ง ด้านพฤติกรรม 4 คน ได้แก่ 1. ด.ช.ภาคภูมิ แสงเพ็ง 2. ด.ช.ณัฐวุฒิ นาชัยดี 3. ด.ญ.ชลวดี กล่าแสง 4. ด.ญ.ณัฐกาน บัวไสว ด้านชู้สาว(เพศ) - คน ด้านยาเสพติด - คน หนีเรียน/โดดเรียน - คน ด้านฐานะการเงิน 3 คน ได้แก่ 1. ด.ช.ณัฐพงษ์ สาเภา 2. ด.ช.สุรศักดิ์ เนาว์ประเสริฐ 3. ด.ญ.ใบเฟิร์น ขาสง่าความประพฤติ (ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรียนในห้องที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ พบว่า มีความรับผิดชอบ 24 คน มีวินัย 30 คน มีความสนใจใฝ่รู้ 12 คน มีความซื่อสัตย์ 31 คน อยู่อย่างพอเพียง 35 คน
 • 7. มีความคิดริเริ่ม 4 คน มีความกตัญญู 45 คน มีความเสียสละ 19 คน พึ่งตนเอง 26 คน มีจิตอาสา 22 คนพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ รักษาความสะอาด 42 คน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 45 คน ชอบทาลายสิ่งของ - คน ชอบทากิจกรรม 38 คน ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ข้อมูลถูกต้อง และเป็นผลงานที่ปรากฏซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจริง ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก (นายณัฐพล บัวอุไร) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... (นางอนงค์ มีปัญญา) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... (นายปรีชา กล่ารัศมี) ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554