ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม visual studio 2010 เบื้องต้น

45,525 views
44,986 views

Published on

Published in: Education

ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม visual studio 2010 เบื้องต้น

  1. 1. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมดังรูปด้านล่าง ก่อนที่เราจะเริ่มพัฒนาโปรแกรม จะต้องเข้าสู่สภาพแวดล้อมของการพัฒนาโปรแกรมเสียก่อน โดยเราต้องสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ขึ้นมา โดยมีวิธีการสร้างดังนี้ วิธีที่ 1 ที่มุมมอง Start Page คลิกที่ลิงค์ New Project… วิธีที่ 2 เลือกเมนู File -> New Project… จากนั้นในขั้นตอนต่อไปจะปรากฏวินโดว์ New Project ให้เลือกดังนี้ 1. เลือกภาษา Visual Basic 2. ช่องตรงกลางให้เลือก Windows Forms Application 3. กาหนดชื่อโปรเจ็กต์ (Name) 4. คลิกปุ่ม OK    ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
  2. 2. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 2 เข้าสู่มุมมองของโปรเจ็กต์ และพร้อมสาหรับพัฒนาแอพลิเคชั่น ดังรูป สาหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนของหน้าต่างโปรแกรม มีองค์ประกอบดังนี้Toolbox Toolbox เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงคอนโทรลต่างๆ ที่จะนามาวางบนฟอร์ม แต่เนื่องจากคอนโทรลมีจานวนมาก ดังนั้น จึงได้มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆโดยแต่ละกลุ่มจะแยกด้วยแท็บSolution Explorer Solution Explorer เป็นส่วนที่แสดงโครงสร้างของไฟล์ต่างๆ ที่มีในโปรเจ็กต์ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดการกับไฟล์เหล่านั้นในบางลักษณะผ่านSolution Explorer ได้ เช่น การเพิ่ม ลบ เปลี่ยนชื่อ สร้างโฟล์เดอร์ ใช้สลับไปมาระหว่างมุมมองการออกแบบโปรแกรมและโค้ดโปรแกรม เป็นต้นครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
  3. 3. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 3 Properties Window การพัฒนาแอปพลิเคชั่นนั่น ทุกอย่างจะอยู่ในรูปแบบของออบเจ็กต์ และทุกออบเจ็กต์ก็จะประกอบด้วยคุณสมบัติของออบเจ็กต์นั้นๆ ซึ่งเราจะเรียกคุณสมบัติของออบเจ็กต์ว่า Properties สาหรับ Properties Window จะมีลักษณะเป็นตารางที่แสดงชื่อและค่าของแต่ละ Properties โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนค่าตามที่ต้องการได้ Form ฟอร์ม เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สาคัญอย่างยิ่งของการพัฒนา แอปพลิเคชั่นแบบ Visual เพราะต้องใช้ในการจัดวางคอนโทรลต่างๆ เพื่อติดต่อกับ ผู้ใช้เอกสารอ้างอิง : หนังสือ “การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic 2010” ผู้แต่ง : “บัญชา ปะสีละเตสัง”ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา

×