ใบงานที่ 1 ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

13,942 views

Published on

Published in: Education
4 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,942
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
486
Actions
Shares
0
Downloads
444
Comments
4
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 1 ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

  1. 1. ชื่อ-นามสกุล…………………………………… ใบงานที่ 1 ชั้น........................ เลขที.่ ...................... ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร1. จงเติมคําลงในชองวางใหถูกตอง พรอมทั้งอธิบายการทํางานของคอมพิวเตอรจากรูปดานบน ระบบคอมพิวเตอรมีการทํางานดังนี้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. นําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือ เติมลงในชองวางหนาขอความทางซายมือที่สัมพันธกัน.........1. แบงขอมูลใหเปนแฟมขอมูล ก. พรอม.........2. ขอมูลที่อานไดแตลบหรือแกไขไมได ข. หนวยควบคุม.........3. บันทึกขอมูลและคําสั่งเริ่มตนของระบบ ค. หนวยความจํา.........4. ทําหนาที่เก็บขอมูลในระหวางที่ประมวลผล ง. หนวยรับขอมูล.........5. แสดงขอมูลเพื่อบอกผลลัพธจากการทํางาน จ. หนวยแสดงผล.........6. เพื่อจุดประสงคในการนําขอมูลกลับมาใชใหม ฉ. หนวยความจําแรม.........7. เก็บขอสนเทศของเมาส จอภาพ และแปนพิมพ ช. หนวยความจํารอม.........8. มีการประมวลผลเปนจังหวะตามสัญญาณนาฬิกา ซ. หนวยความจําหลัก.........9. เปนหนวยแรกในระบบการทํางานของ ฌ. หนวยความจําซีมอสคอมพิวเตอร ญ. หนวยความจําสํารอง.........10. ทําหนาที่เปรียบเทียบ บวก ลบ คูณ หารขอมูล ฎ. หนวยประมวลผลกลาง.........10. ทําหนาที่เปรียบเทียบ บวก ลบ คูณ หารขอมูล ฏ. หนวยคํานวณและตรรกะ.........11. ประกอบดวยหนวยควบคุมและหนวยคํานวณและตรรกะ.........12. ทํางานรวมกับหนวยประมวลผลกลางและชวยสํารองขอมูล

×