บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

12,088 views

Published on

Published in: Education

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 1. 1. บันทึกสาหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดี และพฤติกรรมการทางาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สาหรับตาแหน่งทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) ่ นายณัฐพล บัวอุไร เลขที่ตาแหน่ง 1058(ส) เลขประจาตัวประชาชน 1-1410-00011-15-9 สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. บันทึกสาหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดีและพฤติกรรมการทางาน ปีงบประมาณ 2554  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายณัฐพล ชื่อสกุล บัวอุไร สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2529 เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2589 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 6 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 08-2556-3998 ชื่อบิดา นายเอกชัย บัวอุไร อาชีพ รับจ้าง ชื่อมารดา นางสายพิณ มากธรรม อาชีพ ค้าขาย สถานะ โสด เริ่มรับราชการตาแหน่ง ครู ระดับ คศ.1 ขั้น 12,530 เลขที่ตาแหน่ง 1058 (ส) สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552บันทึกสรุปความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณงามความดี(ผู้ประเมินนาข้อมูลจากบันทึกนี้ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม ว 5/2544 ใน 2 องค์ประกอบคือ ผลงาน และคุณลักษณะการปฏิบติงาน และใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่งตั้ง พัฒนา หรือเรื่องบริหารงานบุคคลอื่นๆ) ั1. ผลงานสาคัญที่โดดเด่นที่ทาสาเร็จหรือเกิดผลดีต่อราชการ 1. เป็นครูแกนนา (Master Teacher) วิชาคอมพิวเตอร์ และเข้าหรือประชาชน รับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับ(ระบุผลงานที่ทาสาเร็จในช่วงประเมินซึ่งเกิดผลดีต่อภารกิจ มัธยมศึกษาตอนปลาย (Master Teachers) ณ มหาวิทยาลัยของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ บูรพา ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,หรือต่อประชาชนตามที่เห็นสมควร) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา เพื่อเป็นแหล่งสาหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเพื่อเป็นจุด ศูนย์รวมนักเรียนในการแลกเปลี่ยนความรู้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน เก็บรวบรวมสารสนเทศของ โรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผน นโยบายของโรงเรียนต่อไป 4. เป็นวิทยากร ดาเนินการอบรม พัฒนาครูทางด้าน ICT และ การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นวิทยากร การจัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์ e-commerce ด้วยเว็บสาเร็จรูป Joomla 5. เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3. 3. 6. เป็นวิทยากรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้าง Blog ด้วย Wordpress 7. เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTed 2011)2. คุณงามความดี หรือพฤติกรรม สาคัญที่ปฏิบัติและเกิด 1. สร้างแผนการเรียนรู้รายวิชา ง 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศประโยชน์ต่อราชการ หรือประชาชน และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองโดยนาแผนการสอนในปีที่ผ่านมา(ระบุพฤติกรรมหรือคุณงามความดีที่ข้าราชการปฏิบัติและเกิด มาทาการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประโยชน์ต่อราชการหรือประชาชน) ปัจจุบัน 2. ตรวจสอบ ติดตาม ดูแลนักเรียนที่ได้รับหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ในด้านพฤติกรรมการ เขียน การมาสาย ขาดเรียน หนีเรียน และยาเสพติด 3. การประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครู อย่างเคร่งครัด และยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพครูในการประกอบ กอบวิชาชีพ รวมทั้งแต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู ทาให้ ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านการแต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู และบุคลิกภาพยอดเยี่ยม ประจาปีการศึกษา 2554 ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา 4. แนะแนวความรู้ในการประกอบอาชีพ การเรียนต่อ การศึกษา ต่อให้กับนักเรียนทีสนใจและนักเรียนในระดับชั้นที่ได้สอน ่ 5. จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์โดยเน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทาให้ ได้รับรางวัลครูสอนดีที่ศิษย์รัก ประจาปีการศึกษา 2554 ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา3. ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่สาคัญ และการพัฒนา 1. ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อนามารายบุคคล ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจัดทา(ระบุคุณลักษณะการปฏิบัติงานทีสาคัญ เช่น ชอบปฏิบัติงาน วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรูโดยใช้ ่ ้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเรื่องใหม่ๆ และระบุผลสาเร็จและสิ่ง เว็บบล็อก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนที่ควรพัฒนารายบุคคล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา และประสบความสาเร็จ ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ 2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดยให้ ความสาคัญกับสิ่งที่นักเรียนสนใจและนาสิ่งที่นักเรียนสนใจนั้น มาพัฒนา ศึกษา และส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม ต่อไป เช่น นักเรียนหรือครูทสนใจการพัฒนาเว็บไซต์ หรือ การ ี่ สร้างบล็อกเพื่อจัดการเรียนรู้ ก็ได้จัดการเรียนและพัฒนาเป็น รายบุคคลนอกเวลาเรียน และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการ ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียน 3. จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยสอนให้นักเรียน สามารถปฏิบัติ และสร้างชิ้นงานได้ โดยให้นักเรียนนาความรู้ที่
 4. 4. ได้จากการเรียนในห้องเรียน นาไปสร้างชิ้นงานตามที่ตนเองสน ใน และนามานาเสนอที่หน้าชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน 4. เป็นวิทยากร ดาเนินการอบรม พัฒนาครูทางด้าน ICT และ การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นวิทยากร การจัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บสาเร็จรูป Joomla ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก (นายณัฐพล บัวอุไร) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 ลงชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ............................................................................. (นางอนงค์ มีปัญญา) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 20 ต.ค. 2554 ลงชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ ................................................................................ (นางอรวรรณ วุฒิเวช) รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการปฏิบัติการราชการแทนในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา วันที่............/.................../...................
 5. 5. สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สาหรับตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) นายณัฐพล บัวอุไร เลขที่ตาแหน่ง 1058(ส) เลขประจาตัวประชาชน 1-1410-00011-15-9 สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 6. 6. ข้ อมูลบุคคลข้อมูลบุคคลของข้าราชการเจ้าของบันทึกประวัติ ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายณัฐพล ชื่อสกุล บัวอุไร สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2529 เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2589 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 6 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 08-2556-3998 ชื่อบิดา นายเอกชัย บัวอุไร อาชีพ รับจ้าง ชื่อมารดา นางสายพิณ มากธรรม อาชีพ ค้าขาย สถานะ โสด เริ่มรับราชการตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ระดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 เลขที่ตาแหน่ง 1058 (ส) สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ประวัติทางการศึกษา ลาดับ ปีที่จบ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา หมายเหตุ ที่ การศึกษา 1. ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอินทอารี พ.ศ. 2540 2. ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา พ.ศ. 2543 3. มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมวิไล พ.ศ. 2546 4. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550 5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตร์
 7. 7.  ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลขที่ วัน เดือน ปี ตาแหน่ง / โรงเรียน ระดับ ขั้น หมายเหตุ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 1058(ส) ครูผู้ช่วย 8,700 บรรจุเข้ารับ 18 พ.ค. 2552 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ราชการ ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,230 1 ขั้น ต.ค. 2552 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,480 0.5 ขั้น เม.ย. 2553 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ครูผู้ช่วย : โรงเรียน ต.ค. 2553 1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,940 1.0 ขั้น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 1058(ส) ครูผู้ช่วย 10,700 0.5 ขั้น เม.ย. 2554 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ครู คศ.1 : โรงเรียน 1058(ส) ครู คศ.1 12,530 - 18 พ.ค. 54 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอื่น ๆ ที่ได้รับ (ถ้ามี) วัน/เดือน/ปี รายการ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 24 - 28 ก.ค. 54 การอบรมครูกลุมระดับสูง วิชาวิทยาศาสตร์ ่ เกียรติบตรและวุฒิบัตร ั สานักงานคณะกรรมการ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ตอนปลาย (Master Teachers) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ 29 ก.ย. 54 ได้รับรางวัลครูสอนดีที่ศิษย์รัก เกียรติบตร ั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ลาลูกกา 29 ก.ย. 54 ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านการแต่งกายเหมาะสม เกียรติบตร ั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กับความเป็นครู และบุคลิกภาพยอดเยี่ยม พัฒนาการ ลาลูกกา
 8. 8. บันทึกผลงานและคุณงามความดี1. บันทึกผลงานที่ได้ดาเนินการปีงบประมาณ 2554  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 1.1 บันทึกผลงานที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งดาเนิ นการสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จะระบุรายละเอียดเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และแสดงถึงประโยชน์ในการนาไปใช้ด้วยก็ได้  จัดการเรียนการสอนใน 2 รายวิชา ได้แก่ - วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 และ 4/7 - วิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ง31205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 รวมจานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ 18 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ - กิจกรรมชุมนุมเว็บมาสเตอร์คิดส์ จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ - กิจกรรมระดับ ม.ปลาย จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแผนงาน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียน ผลงานตามหน้าที่ ประโยชน์ในการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ความรับผิดชอบ นาไปใช้ด้ า นการจั ด การเรี ย น 1 . มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม 1. แผนการจั ด การ 1. นักเรียนมี 1. นาไปปรับปรุงการสอน เข้าใจหลักสูตร เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ กระบวนการจัดการ 2. มี ทั ก ษะในการจั ด 2. เอกสาร เรียนผ่านเกณฑ์การ เรียนการสอนให้มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ประกอบการเรียนการ ประเมินร้อยละ 95 ประสิทธิภาพมากขึ้น ตามความสนใจของ สอน ขึ้นไป โดยเน้นผู้เรียนเป็น ผู้เรียน 3. รายงานผลการ 2. นักเรียนมีคณธรรม สาคัญ ุ 3. จั ด การเรี ย นการ ปฏิบัติการสอน จริยธรรมและ 2. ปรับปรุงแผนการ สอนโดยเน้ น ผู้ เ รี ย น 4. ชิ้นงานที่ได้จากการ คุณลักษณะอันพึง สอนให้มีความ เป็นสาคัญ ปฏิบัติของผู้เรียน ประสงค์โดยผ่าน เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ 4. ใช้เทคโนโลยีในการ เกณฑ์การประเมินร้อย ละประเภท จัดการเรียนการสอน ละ 100 3. มีสื่อการเรียนการ 5. มีการศึกษาค้นคว้า สอนที่สามารถนาไปใช้ พั ฒ นาตนเอง และ ได้จริงและมีคุณภาพ จั ด ท างานวิ จั ย ในชั้ น เรียนอย่างสม่าเสมอ
 9. 9. ผลงานตามหน้าที่ ประโยชน์ในการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ความรับผิดชอบ นาไปใช้ 6. เตรียมการสอน ทา แผนการสอน และ ปฏิ บั ติ ต ามแผนการ สอนที่กาหนดไว้ด้า นการปฏิ บัติ หน้ า ที่ 1. มีก ารศึกษาผู้เรีย น 1. นักเรียนมีคณธรรม ุ 1. นักเรียนมีคณธรรมุ 1. นักเรียนมีคณธรรม ุเป็นครูที่ปรึกษา เป็นรายบุคคล จริยธรรม และ จริยธรรม และ จริยธรรม และ 2. มีการอบรมสั่งสอน คุณลักษณะอันพึง คุณลักษณะอันพึง คุณลักษณะอันพึง นั ก เรี ย นอย่ า งใกล้ ชิ ด ประสงค์ ประสงค์ ประสงค์มากขึ้น มี ช่ว ยเหลื อ แนะนาเมื่ อ 2. นักเรียนส่วนใหญ่มี 2. นักเรียนส่วนใหญ่มี ความรับผิดชอบด้าน นักเรียนมีปัญหา ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ การเรียน และงานที่ 3. จัดทาระบบดูแล เรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ก าร เรียนผ่านทุกรายวิชา ได้รับมอบหมาย ตั้งใจ ช่วยเหลือนักเรียน ประเมิน 3. นักเรียนมีความสุข เรียนและเข้าร่วม กากับดูแลและติดตาม 3. ลดปัญหานักเรียนที่ กับการเรียน กิจกรรมต่างๆ ของ นักเรียนอย่าง มีปัญหายาเสพติด 4. นั ก เรี ย นปลอดภั ย โรงเรียน สม่าเสมอ ครอบครัว และ และไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยา 3. สร้างความสัมพันธ์ การเงิน เสพติด การพนัน และ อันดีระหว่างครูกับ การทะเลาะวิวาทย์ ผู้ปกครองเพื่อช่วยกัน ดูแลนักเรียนอย่าง ต่อเนื่องด้านกิจกรรมลุกเสือ – 1. จัดกิจกรรมให้ 1. สมาชิกลูกเสือ – 1. สมาชิกลูกเสือและ 1. มีลูกเสือ – เนตรเนตรนารี สมาชิกลูกเสือ – เนตร เนตรนารีผ่านการ เนตรนารีได้รับการ นารีที่กระทาตนให้เป็น นารีได้เรียนรู้ตรงตาม ประเมินผลการจัด ส่งเสริมด้าน ประโยชน์ต่อโรงเรียน เป้าหมายการจัด กิจกรรมร้อยละ 100 คุณลักษณะอันพึง และสังคม กิจกรรม 2. สมาชิกลูกเสือ – ประสงค์ 2. มีสมาชิกลูกเสือ 2. ส่งเสริมและพัฒนา เนตรนารีมี 2. สมาชิกลูกเสือ – และเนตรนารีเป็น ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น ความสามารถในการ เนตรนารีมี อาสาสมัครช่วยเหลือ ด้านกิจ กรรมเต็มตาม ทางานร่วมกัน มี ความสามารถในการ กิจกรรมต่างๆ ใน ศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทางานเป็นหมูคณะ มี โรงเรียนและชุมชน ตรงตามที่กาหนด และ ความรับผิดชอบ มี มีความประพฤติตาม ระเบียบวินยในตนเอง ั คุณลักษณะอันพึง มากขึ้น ประสงค์ทุกประการ
 10. 10. ผลงานตามหน้าที่ ประโยชน์ในการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ความรับผิดชอบ นาไปใช้กิ จ กรรมชุ ม นุ ม เว็ บ 1. นักเรียนทีเรียนใน 1. นักเรียนมีทักษะใน 1. นักเรียนมีความสุข 1. นักเรียนสามารถใช้มาสเตอร์คิดส์ กิจกรรมชุมนุม การใช้คอมพิวเตอร์ ที่ได้ร่วมกิจกรรม และ คอมพิวเตอร์ สามารถนาความรู้ที่ เพื่องานอาชีพและ เรียนกิจกรรมชุมนุม สร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อ ได้รับจากการเรียน สร้างชิ้นงาน เว็บมาสเตอร์คดส์ิ เป็นแนวทางในการ กิจกรรมชุมนุมไปใช้ให้ 2. นักเรียนมีความรู้ 2. นักเรียนเห็นคุณค่า ประกอบอาชีพ เกิดประโยชน์กับ ความสามารถในการ ประโยชน์ ของการใช้ 2. เพื่อทักษะการ ชีวิตประจาวัน ใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ และการ ทางานร่วมกับผู้อื่น 2. นักเรียนมีทักษะใน 3. นักเรียนสามารถ สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วย การใช้คอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นงานได้ด้วย คอมพิวเตอร์ เพื่อทางานหรือ ตนเอง ประกอบอาชีพมาก ยิ่งขึ้น 3. นักเรียนใช้ คอมพิวเตอร์ในทางที่ สร้างสรรค์และเกิด ประโยชน์ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า 1. รวบรวมข้อมูลทุก 1. ข้อมูลสารสนเทศ 1. ผู้บริหารมีแนวทาง 1. เห็นภาพรวมของงานสารสนเทศ ฝ่าย / หน่วยงาน เพื่อ ของโรงเรียนในด้าน ในการบริหารจัดการ โรงเรียนในด้านต่างๆ จัดทาสารสนเทศของ ต่างๆ การดาเนินงาน หรือในหน่วยงาน ฝ่าย โรงเรียนอย่างเป็น 2. รายงานสรุปผล กิจกรรม โครงการ ต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น ระบบ ข้อมูลสารสนเทศของ ต่างๆ ได้มี เพื่อเป็นประโยชน์ใน 2. รายงานข้อมูล โรงเรียน ประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารจัดการ สารสนเทศโรงเรียน 2. รู้และเข้าใจบทบาท และพัฒนาโรงเรียนให้ เป็นประจาทุกปี ความสามารถ และ มีคุณภาพ การศึกษา ความพร้อมของ 3. พัฒนาปรับปรุง โรงเรียนมากขึ้น ระบบงานสารสนเทศ 3. เป็นแนวทางในการ ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาโรงเรียนให้มี และพร้อมใช้งานอยู่ คุณภาพต่อไป เสมอ 4. นาเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อควร ปรับปรุง ให้กับ ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 11. 11. ผลงานตามหน้าที่ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการ ความรับผิดชอบ นาไปใช้ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า 1. การใช้จ่าย 1. การใช้จ่าย 1. โรงเรียนมีการ 1. เป็นแนงทางในการงานแผนงานโรงเรียน งบประมาณเป็นไป งบประมาณเป็นไป พัฒนาตามยุทธศาสตร์ พัฒนาสถานศึกษาให้ ตามกาหนด ตามกาหนด มีรายงาน ของโรงเรียน สพฐ. เป็นไปตามแผนปฏิบ้ติ 2. มีแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นไปตาม การ ยุทธศาสตร์ของ ประจาปีที่มคุณภาพ ี และสรุปการใช้จ่าย มาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาในปีต่อไป 3. มีโครงการที่ งบประมาณ ขั้นพื้นฐาน บรรลุ ตอบสนองยุทธศาสตร์ 2. มีแผนปฏิบัติการ เป้าประสงค์ที่กาหนด โรงเรียน สพฐ. และ ประจาปีงบประมาณ ไว้ มาตรฐานการศึกษา 2555 ที่มีคุณภาพ 4. ติดตามและ 3. โครงการ ประเมินผลโครงการได้ ปีงบประมาณ 2555 ครบถ้วน สอดคล้องกับ 5. โรงเรียนพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์โรงเรียน จุดมุ่งหมายที่กาหนด สพฐ. และมาตรฐาน ไว้ การศึกษา 4. รายงานการติดตาม การดาเนินงาน โครงการต่างๆ ของ ปีงบประมาณ 2554 5. โรงเรียนพัฒนาตาม จุดมุ่งหมายที่กาหนดปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ ดู แ ล 1. โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่ 1. เว็บไซต์ที่มีคณภาพ 1. เว็บไซต์โรงเรียน ุ 1. เผยแพร่กิจกรรมระบบเว็บไซต์โรงเรียน มีคุณภาพ สวยงาม มีประสิทธิภาพ มี เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียน ข้อมูล น่าสนใจ ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาการ ลาลูกกา โรงเรียน ข่าวสาร 2. ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ที่ทันสมัย ได้รับความนิยม มีผู้ กิจกรรมต่างๆ ของ รูปภาพ มีการปรับปรุง ทันต่อเหตุการณ์ เข้ามาเยียมชมจานวน โรงเรียนไปสู่สังคม ่ อย่างสม่าเสมอให้ก้าว ปัจจุบัน มาก นักเรียนให้ความ ภายนอก ทันต่อเหตุการณ์ สนใจ มีข่าวสารที่ 3. นักเรียนมีส่วนร่วม ทันสมัย ในการพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียน 4. เป็นแหล่งของ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม การเรียนการ สอนที่สาคัญที่นักเรียน จะเข้ามาศึกษาค้นคว้า
 12. 12. 2. บันทึกผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี) โดยระบุเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์และประโยชน์ในการนาไปใช้ด้วยก็ได้ 1. รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียน พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ โดยได้ปรับปรุงข้อมูลของโรงเรียน ข้อมูลครู-อาจารย์ ข้อมูล นักเรียน ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผสนใจ หรือผู้ที่ติดตาม ู้ ข่าวสารของโรงเรียน ได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจะจัดทาขึ้น 2. รับผิดชอบหัวหน้างานระบบสารสนเทศโรงเรียน เก็บรวมรวมข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน ทั้งข้อมูลอาคาร สถานที่ บุคลากร นักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่สารสนเทศที่จดทาสูผปกครอง ชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียง ปรับปรุง ั ่ ู้ ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ให้กับทางสานักงานเขตพืนที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 และสานักงานเขต ้ พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 3. รับผิดชอบหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน พัฒนาระบบงานแผนงานโรงเรียนให้มีความเป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อผูบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ ้ 4. เป็นกรรมการในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม ตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์) 5. รับผิดชอบการจัดทาแผนสรุปงานหรือโครงการต่างๆ (PDCA) ให้กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6. เป็นวิทยากร ดาเนินการอบรม พัฒนาครูทางด้าน ICT และการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ และเป็น วิทยากรการจัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์เว็บสาเร็จรูป Joomla3. สรุปผลงานที่เห็นว่าโดดเด่นหรือผลงานสาคัญที่ปฏิบัติได้ในช่ วงนี้ จากที่บันทึกไว้ไม่เกิน 6 ผลงาน (กรณีที่มีผลงานสาคัญเกินกว่า 6 ผลงาน ก็ให้สรุปและจัดเรียงลาดับไว้ได้) 1. สอบคัดเลือกได้เป็นครูแกนนา (Master Teacher) วิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มระดับสูง และเข้ารับการอบรมครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Master Teachers) กลุ่มระดับสูง ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์
 13. 13. 1.2 บันทึกพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดี ปีงบประมาณ 2554  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 วั ต ถุ ป ร ะสงค์ ข องการ บั น ทึ ก นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปต าม เจต นา รม ณ์ ข องวาระ แห่ งชาติ ด้ า นจริ ยธรร มธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2549 ที่ต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ประพฤติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในราชการให้ดียิ่งขึ้นไป และสร้างกาลังใจแก่ข้าราชการที่ได้ประพฤติดังกล่าว โดยให้ผู้บังคับบัญชานาไปประกอบการพิจารณา เรื่องการบริหารงานบุคคลต่อไป ดังนั้น ข้าราชการจึงบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณ์สาคัญ ในการปฏิบัติราชการที่เป็นคุณงามความดีทั้งระดับที่ได้ปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณงานในหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการกาหนดก็ได้ หรือระดับที่เกิดคุณค่าหรือคุณงามความดีที่เ ป็นผลต่อข้าราชการ ประชาชนหรือส่วนราชการ หรือผลสัมฤทธิ์ของทางราชการต่อไปอีกก็ได้ กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากร ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดี ทางการศึกษาที่เป็นคุณงาม ประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติ ความดี จนเกิดผลดีหรือเกิดคุณงามความดีต่อข้าราชการ และ ประชาชนหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการกาหนดก็ได้1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 1. ประพฤติ ตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคม 1.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง อย่างเคร่งครัด (มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ 2. มีความรับผิดชอบและซื่อตรง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม ยึดถือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมเป็นสาคัญและการเมืองอยู่เสมอ) 3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต ตาม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เช่น ยกมือไหว้ครูที่อาวุโสกว่า ตามวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน 4. ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ ส าเร็ จ มี คุ ณ ภาพตาม เป้าหมายที่กาหนด 5. มี วิ นั ย ในตนเอง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ตนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ให้กับผู้เรียน 6. ด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งเหมาะสม ยึ ด หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รู้ จั ก ใช้ จ่ า ยเงิ น อย่ า งประหยั ด ไม่ ฟุ่ ม เฟื อ ย หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด 1.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 1. เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู รักและศรัทธาใน (รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น วิชาชีพครู โดยคานึงอยู่เสมอว่าอาชีพครูคืออาชีพที่มีเกียรติสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ) และเป็นผู้สร้างบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพทั้งด้านความรู้และ คุณธรรม 2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด โดย คานึงถึงคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย และความถู ก ต้อง 3. ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความตั้งใจ ด้วยการ จัดทาแผนการสอนเป็นรายชั่วโมง ติดตามดูแลนักเรียนที่อยู่ ในกลุ่ ม เสี่ ย ง และอบรมสั่ ง สอนศิ ษ ย์ โ ดยเน้ น ที่ คุ ณ ธรรม
 14. 14. กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากร ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดี ทางการศึกษาที่เป็นคุณงาม ประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติ ความดี จนเกิดผลดีหรือเกิดคุณงามความดีต่อข้าราชการ และ ประชาชนหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการกาหนดก็ได้ จริยธรรมเป็นหลัก 3. ใฝ่หาความรู้เพิ่ มเติมเพื่อนามาถ่ายทอดให้กับศิษย์ ด้วย การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การหาความรู้จากตารา ต่างๆ และการอบรมสัมมนาที่ทางโรงเรียนและหน่วยงาน ต่างๆ จัดขึ้น 1.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 1. อบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความตั้งใจ และเท่าเทียมกัน (รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์ ไม่แบ่งแยกว่าศิษย์คนใดจะเรียนเก่งหรือไม่เก่ง ให้ความรู้และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ส่งเสริมให้เกิด และวิทยาการแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และรับบริการ 2. ส่ ง เสริ ม ให้ ศิ ษ ย์ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง สร้ า งเสริ มตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วย ทักษะกระบวนการชีวิต และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับศิษย์ไปความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้ง พร้อมๆ กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทางกาย วาจา และจิตใจ ไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ 3. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ทุกคน ได้แก่ การมาตรงต่อเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ เวลา การแสดงความเคารพครูอาจารย์ที่มีความอาวุโสกว่าและผู้รับบริการ และให้บริการด้วยความจริงใจ การรักษาความสะอาดและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จาก 4. หมั่นหาความรู้ ความเจริญทางกาย วาจา ใจ ปฏิบัติงานการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ) และหน้าที่ด้วยอารมณ์แจ่มใส จริงใจ และเสมอภาค 1.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 1. ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมกันอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือเกื้อกูล (ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึด ซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในระบบงานที่มีคุณธรรมมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ) 2. ทางานด้วยความสามัคคี และช่วยเหลือเพื่อนร่วมกันทุก ครั้งที่เกิดปัญหา 3. ให้คาแนะนา ที่เป็นประโยชน์ตอเพื่อนร่วมงาน เช่น ่ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม แนวทางการ ปฏิบัติงานที่ดี หรือวิธีการทางานที่ช่วยให้การทางานราบรื่น รวดเร็ว และถูกต้อง 4. มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงานทุกคน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้ ความเคารพเพื่อนร่วมงาน 1.5 จรรยาบรรณต่อสังคม 1. ปฏิบั ติต นเป็ นผู้ นาในการปฏิบั ติตามปรัชญาเศรษฐกิ จ (ประพฤติ ปฏิ บัติ ตนเป็น ผู้น าในการอนุรั ก ษ์แ ละพัฒ นา พอเพียง ดารงรักษาวัฒนธรรมไทย ภาษาไทย ด้วยการใช้เศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา ภาษาไทยที่ ถู ก ต้ อ ง ภู มิ ใ จและส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ เ ห็ นสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม และยึดมั่นในการ คุณค่ าของภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่น วั ฒนธรรมในท้ องถิ่ น รั กษา
 15. 15. กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากร ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดี ทางการศึกษาที่เป็นคุณงาม ประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติ ความดี จนเกิดผลดีหรือเกิดคุณงามความดีต่อข้าราชการ และ ประชาชนหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการกาหนดก็ได้ปกครองระบบประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ น ผลประโยชน์ของประเทศชาติประมุข) 2. ช่วยตรวจสอบ และเชิญชวนให้นักเรียนช่วยกันประหยัด ทั้งในด้านเงินทอง สิ่งของ รวมทั้งสาธารณูปโภคต่าง ๆได้แก่ น้า ไฟฟ้า ด้วยการใช้น้าอย่างประหยัด ปิดไฟและพัดลมใน ห้องเรียนทุกครั้งที่ออกจากห้อง 3. ร่วมงานกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ บาเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง ยึดถือในคุณธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 4. ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การ เป็นข้าราชการอย่างเคร่งครัด และรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ทุกครั้ง2. การประพฤติ การปฏิบัติตนตามงานในหน้าที่ความ 1. ปฏิบัติการสอนด้วยความความรับผิดชอบ เต็มใจ เต็มรับผิดชอบ กาลังความสามารถ ทาให้นักเรียนสามารถ อ่านออก เขียน ได้ คิดเลขได้ 2. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนอย่างต่อเนื่อง ทา ให้ ล ดปั ญ หาผลการเรี ย นตกต่ า สามารถเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนได้ 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทั้งเวลา แรงกายและทุน ทรัพย์ 4. ปฏิ บั ติ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายด้ ว ยความตั้ งใจละเอี ย ด รอบคอบ ผลงานที่ได้มีคุณภาพดีเป็นที่พอใจ3. พฤติกรรมการทาคุณงามความดีอื่นๆ ที่ส่วนราชการ 1. แต่งเครื่องแบบข้าราชการในวันที่โรงเรียนกาหนดกาหนดตามลักษณะงานของตนหรือที่มีมติคณะรัฐมนตรี 2. ส่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนให้กับเขตพื้นที่การศึกษาตามกาหนด กาหนดเวลา
 16. 16. 2. หลักสูตรอบรมและสัมมนาที่ทางราชการมอบหมายให้ไปเข้าอบรมและสัมมนา รวมทั้งข้อเสนอการพัฒนาที่ต้องการ วัน/เดือน/ปี วิชาที่อบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดูงาน วุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัด26-28 เม.ย. อบรมเสริมสร้างคุณธรรม วันเขียนเขต จ.ปทุมธานี เกียรติบตร ั ครุสภา54 จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษา14-15 พ.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงแรมปัญจดารา อ. เกียรติบตร ั สมาคมนักวางแผน54 หลักสูตรการจัดทา เมือง จ.นครราชสีมา การศึกษาไทย แผนปฏิบัติการประจาปี6-7 มิ.ย. 54 อบรมโครงการลูกเสือบน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิบัตร กระทรวงเทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์รังสิต สารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยากรแกนนา ลูกเสือไซเบอร์20-24 มิ.ย. อบรม krutube โรงแรมแม็กซ์ - สานักเทคโนโลยีเพื่อการ54 กรุงเทพมหานคร เรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน24-28 ก.ค. อบรมครูกลุ่มระดับสูง มหาวิทยาลัยบูรพา จ. วุฒิบัตร ศธ. สพฐ.54 (Master Teacher) วิชา ชลบุรี 04216/ว คอมพิวเตอร์ 7203. สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  การจัดทาแผนการเรียนรู้รายบุคคล ให้เหมาะสมกับนักเรียนทีมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันในชั้นเรียน โดย ่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในช่วงปิดภาคเรียน  กระบวนการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ให้ครูอาจารย์ได้ทดลองเขียนรายงานหรือตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนแบบย่อ โดยจัดการอบรมในช่วงเปิด ภาคเรียนปกติ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจในรายวิชาของคอมพิวเตอร์ โดยการใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ
 17. 17. ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก (นายณัฐพล บัวอุไร) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 ลงชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ............................................................................. (นางอนงค์ มีปัญญา) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 20 ต.ค. 2554 ลงชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ ................................................................................ (นางอรวรรณ วุฒิเวช) รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการปฏิบัติการราชการแทนในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา วันที่............/.................../...................

×