รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

5,222 views

Published on

Published in: Education, Technology

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

 1. 1. การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาปี การศึกษา 2553 ครั้งที่ 1 นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ ง ครู ผช่วย ู้ ระดับ - วิทยฐานะ -อัตราเงินเดือน 9,480 บาท เงินประจาตาแหน่ ง - ค่ าตอบแทน -ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะ รักชาติ กลุ่มงาน บริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
 2. 2. แบบรายงานการประเมินตนเอง นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครู ผช่วย ู้ ระดับ – วิทยฐานะ –อัตราเงินเดือน 9,480 บาท เงินประจาตาแหน่ง – ค่าตอบแทน –ประจา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะ รักชาติกลุ่มงาน บริ หารวิชาการ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาปฏิบัติหน้ าที่ 1. ครู ประจาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 มีนกเรี ยนในปกครอง 51 คน ั 2. สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 นักเรี ยน 43 คน สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 นักเรี ยน 45 คน สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 นักเรี ยน 45 คน สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 นักเรี ยน 43 คน สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5 นักเรี ยน 43 คน สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/6 นักเรี ยน 48 คน สอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 นักเรี ยน 50 คน สอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 นักเรี ยน 51 คน สอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3 นักเรี ยน 51 คน สอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4 นักเรี ยน 51 คน จานวนชัวโมงสอนทั้งหมด 20 ชัวโมง ชัวโมงกิจกรรม 3 ชัวโมง รวม 23 ชั่วโมง ่ ่ ่ ่ 3. กิจกรรมชุมนุม “โรบอท” 4. กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 5. ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา 6. หัวหน้างานระบบงานสารสนเทศโรงเรี ยน
 3. 3. งานสอนตารางแสดงผลการสอนในวิชาทีรับผิดชอบ ่ ชั้น/ จานวน จานวนนักเรียนจาแนกตามผลการสอบ (คน) จานวน คิดเป็ น ที่ วิชา ห้ อง นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 3-4 ร้ อยละ 1 ง 31101 ม.4/1 43 41 1 1 - - - - - - - 43 100 2 ง 31101 ม.4/2 45 8 22 15 - - - - - - - 45 100 3 ง 31101 ม.4/3 45 4 9 10 20 2 - - - - - 23 51 4 ง 31101 ม.4/4 43 11 13 13 5 - 1 - - - - 37 86 5 ง 31101 ม.4/5 43 2 5 15 6 7 - 8 - - - 22 51 6 ง 31101 ม.4/6 48 0 1 9 10 12 3 10 3 - - 10 21 สรุปวิชา ง 31101 267 66 51 63 41 21 4 18 3 0 0 180 67 7 ง 21201 ม.1/1 50 16 17 12 2 2 1 - - - - 45 90 8 ง 21201 ม.1/2 51 16 12 17 6 - - - - - - 45 88 9 ง 21201 ม.1/3 51 34 11 5 - - 1 - - - - 50 98 10 ง 21201 ม.1/4 51 23 15 12 - - 1 - - - - 50 98 สรุปวิชา ง 21201 203 89 55 46 8 2 3 0 0 0 0 190 94 สรุปรวม 470 155 106 109 49 23 7 18 3 0 0 370 79 จากตารางพบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 31101) มีนกเรี ยนทั้งหมด 267 คน ันักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนในระดับ 3 - 4 จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 67 สาหรับนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาโปรแกรมประมวลผลคา (ง 21201) มีนกเรี ยนทั้งหมด 203 คน นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนในระดับ 3–4 ัจานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 94 แผนภูมสรุปผลการสอนวิชา ง31101 ิ 60 50 48 45 45 45 43 43 43 43 40 37 30 จำนวนนักเรี ยนทังหมด ้ 23 22 จำนวนนักเรี ยนที่ได้ 3-4 20 10 10 0 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6
 4. 4. แผนภูมสรุปผลการสอนวิชา ง21201 ิ52 51 51 5151 50 50 5050494847 จำนวนนักเรี ยนทังหมด ้46 จำนวนนักเรี ยนที่ได้ 3-4 45 4545444342 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 แผนภูมสรุปผลการสอน (ภาพรวม) ิ300 267250 203200 190 180150 จำนวนนักเรี ยนทังหมด ้ จำนวนนักเรี ยนที่ได้ 3-4100 50 0 ง31101 ง21201
 5. 5. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาทีสอน ่ จานวน คะแนนรวม ค่ าเฉลีย ่ ส่ วนเบี่ยงเบน ที่ วิชา ชั้น/ห้ อง C.V. นักเรียน (∑x) (̅) มาตรฐาน (S.D.) 1 ง 31101 ม.4/1 43 3,693 85.88 4.7 0.05 2 ง 31101 ม.4/2 45 3,386 75.24 3.93 0.05 3 ง 31101 ม.4/3 45 3,150 70.00 5.19 0.07 4 ง 31101 ม.4/4 43 3,211 74.67 6.29 0.08 5 ง 31101 ม.4/5 43 2,842 66.09 8.98 0.14 6 ง 31101 ม.4/6 48 2,841 59.19 12.5 0.21 สรุปวิชา ง 31101 267 19,123 71.62 9.09 0.13 7 ง 21201 ม.1/1 50 3,797 75.94 6.35 0.08 8 ง 21201 ม.1/2 51 3,869 75.86 6.21 0.08 9 ง 21201 ม.1/3 51 4,108 80.55 6.15 0.08 10 ง 21201 ม.1/4 51 3,979 78.02 6.69 0.09 สรุปวิชา ง 21101 203 15,753 77.60 2.21 0.03 สรุปรวม 470 34,876 74.20 7.51 0.01 จากตาราง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ง31101) มี ค่าเฉลี่ ยของคะแนนสอบเท่ากับ 71.62 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.09 และสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 0.13 สรุ ป ่ได้วาการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ อยูในเกณฑ์ดี ่ และรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคา (ง21201) มี ค่ าเฉลี่ ยของคะแนนสอบเท่ ากับ 77.60 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.21 และสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 0.03 สรุ ปได้วาการสอนวิชา ่ ่โปรแกรมประมวลผลคาอยูในเกณฑ์ดี และภาพรวมของการสอนทั้งหมด มี ค่าเฉลี่ ยของคะแนนเท่ากับ 74.20 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.51 และสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (C.V.) มีค่าเท่ากับ 0.01
 6. 6. งานสารสนเทศ จากการที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นหัวหน้างานสารสนเทศโรงเรี ยนนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ภาคเรี ยนที่ผ่านมา (1 เม.ย. 53 – 30 ก.ย. 53) ได้ปฏิบติหน้าที่ดงนี้ ั ั 1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศโรงเรี ยน ข้อมูลนักเรี ยน ครู รายงานไปยังเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ เครื อข่าย Data Center ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 2. รวมรวบข้อมูลครู นักเรี ยน ประจาภาคเรี ยนที่ 1 เพื่อใช้สาหรับจัดทาระบบสารสนเทศ 3. สรุ ปข้อมูลสารสนเทศโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ประจาปี การศึกษา 2552 โดยรวบรวมและวิเคราะห์ขอมูลนาเสนอเป็ นในรู ปเล่มรายงาน ้
 7. 7. การพัฒนาบุคลากร วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ หมายเหตุ 14 พ.ค. 2553 เป็ นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบติการศูนย์ ั ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ ั พัฒนาการเรี ยนการสอนการงานอาชีพและ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ เทคโนโลยี โรงเรี ยนดีใกล้บาน (โรงเรี ยน ้ ลาลูกกา ในฝัน) จังหวัดปทุมธานี หลักสูตร การ พัฒนาเว็บไซต์ e-commerce ด้วย Joomla30 ก.ย. – 1 ต.ค. เป็ นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ ั 2553 บุคลากรและส่งเสริ มการใช้ Social Media โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในการจัดการเรี ยนรู ้ ลาลูกกา
 8. 8. งานดูแลระบบเว็บไซต์ โรงเรียน พัฒนาระบบและดูแลเว็บไซต์โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา (www.tupl.ac.th) โดยจัดทา รวบรวมข้อมูล และนาเสนอข้อมูลต่างๆ ของโรงเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ นาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ พร้อมรู ปกิจกรรมของโรงเรี ยนให้เป็ นปั จจุบน ั
 9. 9. การอบรม / สั มมนา / ศึกษาดูงานการอบรม (1 เม.ย. 53 – 30 ก.ย. 53) วัน/เดือน/ปี ชื่ อหลักสู ตร สถานทีจัด ่ หน่ วยงานทีจัด ่28 มี.ค. – 2 เม.ย. การใช้ Social Media ในการจัดการเรี ยนรู ้ โรงแรมแม็กซ์ สานักเทคโนโลยีเพื่อการ2553 (6 วัน) กรุ งเทพมหานคร เรี ยนการสอน สานักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน4 – 10 เม.ย. 2553 การฝึ กอบรมวิชาผูกากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ้ ค่ายลูกเสื อหัตถวุฒิ อ. สานักงานเขตพื้นที่(7 วัน) ขั้นความรู ้ช้ นสูง (S.S.A.T.C) รุ่ นที่ 3 / 2553 ั มวกเหล็ก จ.สระบุรี การศึกษาปทุมธานี เขต 226 – 28 เม.ย. 2553 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้อิง อุทยานวิทยาศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่(3 วัน) มาตรฐานและการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ประเทศไทย (สวทช.) การศึกษาปทุมธานี เขต 23 – 12 พ.ค. 2553 การอบรมครู วทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ิ สถาบันเทคโนโลยีพระ สานักงานคณะกรรมการ(10 วัน) คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร การศึกษาขั้นพื้นฐาน, (Master Teachers) ลาดกระบัง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์24 - 26 ก.ค. 2553 ประชุมสัมมนาทิศทางในการขับเคลื่อน โรงแรมแม็กซ์ สานักเทคโนโลยีเพื่อการ(3 วัน) กระบวนการเรี ยนรู ้ดวย Social Media ้ กรุ งเทพมหานคร เรี ยนการสอน สานักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน11 และ 18 ก.ย. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติการ การจัดทาแผน ห้องประชุม โรงเรี ยน ั โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา2553 กลยุทธ์ เตรี ยมอุดมศึกษา พัฒนาการ ลาลูกกา(2 วัน) พัฒนาการ ลาลูกกา
 10. 10. การส่ งเสริมนักเรียนการฝึ กซ้ อมนักเรียนเข้ าร่ วมแข่ งขัน (1 เม.ย. 53 – 30 ก.ย. 53) วัน/เดือน/ปี รายการ รางวัลทีได้ รับ ่ หน่ วยงาน 29 เม.ย. 2553 ฝึ กซ้อมนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันการเขียน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ดวย Logo Block ้ 10 – 11 ส.ค. 2553 เป็ นครู ฝึกสอนนักเรี ยน เหรี ยญทอง สานักงานเขตพื้นที่ เพื่อเข้าแข่งขันการออกแบบบรรจุภณฑ์ดวย ั ้ การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โปรแกรม Pro/DESKTOP ช่วงชั้นที่ 3 10 – 11 ส.ค. 2553 เป็ นครู ฝึกสอนนักเรี ยน เหรี ยญเงิน สานักงานเขตพื้นที่ เพื่อเข้าแข่งขันการออกแบบบรรจุภณฑ์ดวยั ้ การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โปรแกรม Pro/DESKTOP ช่วงชั้นที่ 4 10 – 11 ส.ค. 2553 เป็ นครู ฝึกสอนนักเรี ยน **เลื่อนการแข่งขัน สานักงานเขตพื้นที่ เพื่อเข้าแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยชุด การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พัฒนาเว็บสาเร็ จรู ปประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 3 10 – 11 ส.ค. 2553 เป็ นครู ฝึกสอนนักเรี ยน **เลื่อนการแข่งขัน สานักงานเขตพื้นที่ เพื่อเข้าแข่งขันการสร้าง Webpage ด้วยชุด การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พัฒนาเว็บสาเร็ จรู ปประเภท CMS ช่วงชั้นที่ 4 10 – 11 ส.ค. 2553 เป็ นครู ฝึกสอนนักเรี ยน เหรี ยญทองแดง สานักงานเขตพื้นที่ เพื่อเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 11. 11. หน้ าทีครู ทปรึกษา ่ ี่การติดตามนักเรียนในชั้นเรียนทีข้าพเจ้ ารับผิดชอบ ่ นักเรี ยนชั้นที่ขาพเจ้ารับผิดชอบคือชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 มีจานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 51 คน ้เป็ นชาย 27 คน เป็ นหญิง 24 คนจากการที่ขาพเจ้าได้ทาความรู ้จกกับนักเรี ยน เยียมบ้านนักเรี ยน และคัดกรองแล้ว พบว่า ้ ั ่ มีนกเรี ยนปกติ (ไม่มีปัญหา) 47 คน ั มีนกเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง 4 คน ั มีนกเรี ยนที่มีปัญหา - คน ัโดยนักเรี ยนที่เสี่ ยงและมีปัญหานั้น เป็ นการเสี่ ยงและมีปัญหา ดังนี้ ด้านการเรี ยน 3 คน ได้แก่ 1. ด.ช.ชาญชัย ธงศรี 2. ด.ช.นัททวุธ ไพเราะห์ 3. ด.ช.ภาคภูมิ แสงเพ็ง ด้านพฤติกรรม 2 คน ได้แก่ 1. ด.ช.ภาคภูมิ แสงเพ็ง 2. ด.ญ.ชลวดี กล่าแสง ด้านชูสาว(เพศ) - คน ้ ด้านยาเสพติด - คน หนีเรี ยน/โดดเรี ยน - คน ด้านฐานะการเงิน 3 คน ได้แก่ 1. ด.ช.ณัฐพงษ์ สาเภา 2. ด.ช.สุ รศักดิ์ เนาว์ประเสริ ฐ 3. ด.ญ.ใบเฟิ ร์ น ขาสง่า
 12. 12. ความประพฤติ (ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรี ยนในห้องที่ขาพเจ้ารับผิดชอบ พบว่า ้ มีความรับผิดชอบ 29 คน มีวนย ิ ั 35 คน มีความสนใจใฝ่ รู้ 12 คน มีความซื่อสัตย์ 35 คน ่ อยูอย่างพอเพียง 37 คน มีความคิดริ เริ่ ม 4 คน มีความกตัญญู 51 คน มีความเสี ยสละ 30 คน พึ่งตนเอง 26 คน มีจิตอาสา 22 คนพฤติกรรมของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนที่ขาพเจ้ารับผิดชอบ ้ รักษาความสะอาด 42 คน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 45 คน ชอบทาลายสิ่ งของ - คน ชอบทากิจกรรม 38 คน ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริ ง ข้อมูลถูกต้อง และเป็ นผลงานที่ปรากฏซึ่ งเกิดจากการปฏิบติจริ ง ั ลงชื่อ........................................................ผูบนทึก ้ ั (นายณัฐพล บัวอุไร) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... (นายปรี ชา กล่ารัศมี) ผูอานวยการโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ้ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

×