Duurzaam Heroverwegen Gemeenten 3 Vormen

781 views
684 views

Published on

Hoe gemeenten sterker uit de bezuinigingen kunnen komen

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Duurzaam Heroverwegen Gemeenten 3 Vormen

 1. 1. Duurzaam Heroverwegen Hoe kunnen de gemeenten sterker uit de bezuinigingen komen? executive interim management
 2. 2. Heroverwegingen onontkoombaar De komende jaren worden zwaar voor het lokaal bestuur: de gevolgen van de korting op de Algemene Uitkering van het Rijk en van de afname in de overige inkomsten kunnen oplopen tot 20% van het budget. Personeelsstop, minder externe inhuur, efficiency-maatregelen en lastenverzwaringen zullen niet genoeg opleveren. Zonder het eigen ambitieniveau onder de loep te nemen zal geen enkele gemeente een sluitende meerjarenbegroting kunnen maken. executive interim management De heroverwegingsoperatie biedt ook een kans. Door fundamenteel te kijken waar de gemeente wel en waar de gemeente niet voor is komen je tot een strategische heroriëntatie.
 3. 3. Van Coalitieakkoord naar Uitvoering De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De nieuwe colleges zijn aangetreden. Het echte werk kan nu beginnen. De financiële kaders moeten worden bepaald, de voorjaarsnota opgesteld, de begroting 2011 voorbereid. De geïnventariseerde besparingen moeten omgezet in een uitvoeringsprogramma. executive interim management
 4. 4. Wat is duurzaam heroverwegen ? Werkhypothese • Dat blijvend de ruimte wordt gecreëerd om de belangrijkste doelstellingen in de programma’s te verwezenlijken. • Dat de organisatie evenwichtig in zichzelf investeert om verantwoord kleiner te worden. • Dat de financiële basis in de gemeente gezond blijft en geen problemen vooruit worden geschoven. • Dat de aanpak van de heroverweging zo wordt vormgegeven dat door het proces de competenties van sleutelspelers om veranderingen te managen groeit. executive interim management • Dat de rol van de gemeente uiteindelijk sterker en steviger wordt.
 5. 5. Drie vormen van heroverwegen Wettelijke taken Programma’s Investeringen projecten Financierigs- Deelnemingen bronnen Analyse (Europese) Huisvesting subsidies Personeel Inkoop Inrichting ICT Processen A B C Systeem Heroverwegingen Strategische wijziging/ binnen bestaande Heroverweging systeeminnovatie context
 6. 6. Aspecten bij de uitvoering Complexiteit van de maatregel Context Ambitieniveau Tijdsaspect Type maatregel (termijn realisering executive interim management Opbrengst Randvoorwaarden
 7. 7. Drie vormen van heroverwegen Heroverwegingen binnen Strategische Systeemwijziging/systeem bestaande context Heroverweging -innovatie Termijn realisering 1 –2 jaar 2-3 jaar 4 –8 jaar Type Maatregel • Effciency • Keuze kwaliteitsniveau • Herindeling binnenlands bestuur • In/uitstroom personeel • Uitbesteding • werk en inkomen • Subsidies • Ketensamenwerking • jeugd en onderwijs • Resereves • Intergemeentelijke • toezicht openbare ruimte • Schrappen voornemens samenwerking • zorg, AWBZ en welzijn • Belastingsamenwerking • Keuze voor regie- • openbaar vervoer, verkeer en • OZB gemeente vervoer • enz • wonen, stedelijke ontwikkeling en corporaties Opbrengst 4–7 procent totale 4-5 procent totale 3-5 procent totale begroting begroting begroting 20-30 procent taakstelling 40–50 procent 30-40 procent taakstelling taakstelling Voorwaarden • Stringente planning • Duidelijke visie op • Besluitvorming op nationaal • Stevige lijnsturing taken en functie niveau • Stevige control • Eensgezindheid • Lange adem • Stevige samenwerking • Doorzettingsvermogen met Gemeenteraad executive interim management
 8. 8. Maatregelen verschillen in complexiteit Uitvoerbaarheid Uitvoeringskosten Draagvlak Snelheid van invoering Afhankelijkheid van derden Negatieve nevengevolgen executive interim management Opbrengst
 9. 9. Maatregelen verschillen in complexiteit Niet alle bezuinigingsmaatregelen zijn van dezelfde orde Lage complexiteit Gemiddelde complexiteit Hoge complexiteit • Direct uit te voeren • Vergt voorbereiding • Complex beleidsterrein • Lage uitvoeringskosten voor uitvoering • Meerdere partijen bij • Weinig weerstand • Uitvoeringskosten betrokken • Snel resultaat relatief hoog • Maatschappelijke • Binnen eigen organisa- • Weerstand op weerstand tie onderdelen • Resultaat pas na langere tijd executive interim management
 10. 10. Het gaat om ambitie en complexiteit Hoog complex Gemiddeld Laag complex complex Relatief hoge Hoge realisatiekosten; realisatiekosten; indien van strategisch Opbrengst eenvoudig indien van strategisch Hoog ambitieniveau groot belang onder te realiseren groot belang onder scherpe condities scherpe condities uitvoeren uitvoeren Levert weinig of niets Onder voorwaarden Opbrengst eenvoudig Gemiddeld ambitieniveau op/ te hoge kosten te overwegen te realiseren Opbrengst eenvoudig executive interim management Levert niets op/ kosten Mogelijk te realise- te realise-ren/ Laag ambitieniveau kunnen hoger zijn dan ren, afwegen tegen afwegen of voldoende besparing andere prioriteiten capaciteit in organisatie is
 11. 11. A: Heroverweging binnen de bestaande context Contra expertise Ondersteuning Implementatie van op de eigen analyse Besluitvorming de maatregelen gemeente executive interim management • Is aan alles gedacht? • Dialoog met de raad • Maken implementatie- • Is de analyse compleet? • Dialoog met de plan • Is alles hard? samenleving • Inrichten uitvoering • Is alles uitvoerbaar? • Dialoog met de • Uitvoering en control organisatie
 12. 12. Contra-expertise Wettelijke taken Programma’s Investeringen projecten Financierigs- Deelnemingen bronnen Analyse (Europese) Huisvesting subsidies executive interim management Personeel Inkoop Inrichting ICT Processen
 13. 13. Inventariseren aandachtspunten per deelaspect Processen (Boven)wettelijke Deelnemingen Inkoop taken • Procesbeschrijving • Bijzondere risico’s • Organisatie • Front-office • Eigen beleid • Kosten verbonden • Procedures • Back-Office • Bijzondere omstandig- partijen • Contract-beheer • Samenhang heden • Alternatieven • Leveranciers-beheer processen • Doorlichting subsidies • • • • Verborgen kosten • • • • • • • • • executive interim management
 14. 14. Inventariseren aandachtspunten per deelaspect Personeel Investeringen ICT Huisvesting • Omvang • Kosten baten analyse • Architectuur • Portfolio-analyse • Verdeling • Noodzakelijk • Beheer • Inventarisatie gebouwen • Kosten • Uitstelbaar • Kosten • Kosten onderhoud • Externe inhuur • Heroverweegbaar • Applicaties • Kosten vervangingen • Vacatures • • • Opbrengsten verhuur • Normering overhead • • • • MD • • • • Kwaliteit • • • • executive interim management
 15. 15. Inventariseren aandachtspunten per deelaspect Programma’s/ Financierings- (Europese) En wat valt Projecten: bronnen subsidies verder nog op • Programma’s terug- • Ruimte zoeken soorten • duurzame ontwikkeling • brengen tot essentie retributies en leges • herstructurering • en versoberen • leges bedrijventerreinen • • Projecten scannen • Ozb • Doelgroepen-beleid naar risico’s en bewe- • Sponsors • ging in de markt • Coproductie • • Efficient projectma- • • nagement. • • Projectcontrol • • executive interim management • •
 16. 16. Analyse deelaspecten op basis checklist Aard en omvang van besparingen/ Aard van het Politiek bestuurlijke Financiële Uitvoerbaar- Aspect ombuigingen in relatie totale taak- onderzoek aspecten gevolgen heid stelling Wettelijke taken/ Niet wettelijke taken Subsidies (niet-wettelijk) Investeringen en kapitaalslasten Deelnemingen Huisvesting Inkoop ICT Inrichting processen Personeelsformatie en personeelskosten (Europese) subsidies Financieringsbronnen executive interim management Programma’s Projecten Budgettaire discipline Cultuur Diversen
 17. 17. Per deelaspect: een uitgebreide checklist • Per deelaspect zal er aan de hand van een uitgebreide checklist een inventarisatie moeten plaatsvinden. • De bijdrage van alle activiteiten aan de belangrijkste doelstellingen binnen het collegeprogramma moet worden getoetst. • De capaciteit van de organisatie om een inkrimping en verandering te kunnen opbrengen en hanteren dient te worden nagegaan. • De effectiviteit en efficiency in de ketens waarin de gemeente executive interim management participeert (en de wijze waarop) moet worden nagegaan.
 18. 18. B: Strategische heroverweging Bij strategische heroverweging wordt kritisch gekeken naar: • Wat voor een gemeente willen we zijn? • Welke zijn onze kernkwaliteiten? • Wat zijn onze zwakten/sterkten? • Welke kansen zijn er? • Wat bedreigt ons? executive interim management • Welke strategische keuzen passen daarbij?
 19. 19. C: Systeemwijziging/systeeminnovatie • De verwachting is dat zowel stringente uitvoering van bezuinigingsmaatregelen, als strategische heroverweging niet voldoende zullen opleveren. • De 100.000 plus gemeentesecretarissen bepleiten een fundamenteel nieuwe aanpak, nieuwe rolverdelingen, nieuwe verdelingen van verantwoordelijkheden en bekostiging in ketens. • De aanpak van de problematiek waar gemeenten voor staan en de taken die op de gemeenten afkomen vergen daarom systeeminnovaties. executive interim management • Gelijktijdig zal aan een schaalvergroting van de gemeenten en mogelijk een wijziging van het bestuurlijk systeem noodzakelijk zijn.
 20. 20. Stapsgewijze aanpak implementatie Implementatie kent te onderscheiden fasen die echter deels parallel kunnen lopen. Systeeminnovatie Complexere maatregelen / strategische heroverweging executive interim management Snel te realiseren maatregelen
 21. 21. Verband tussen de analyses • Zonder gedegen financiële onderlegger en een inzicht in de Strategische analyse kwantiteit en kwaliteit van de organisatie is een takenanalyse niet Taken analyse mogelijk. • Zonder scherp inzicht in de taken kan geen strategische analyse plaatsvinden. • Strategische analyse executive interim management Financiële analyse analyse organisatie is voorwaarde voor duurzaam heroverwegen
 22. 22. Systeemwijziging/systeeminnovatie Bestuurlijke systeemwijziging Systeemwijziging op thema’s 1. Werk en inkomen 2. Jeugd en onderwijs 3. Toezicht openbare ruimte 4. Zorg, AWBZ en welzijn 5. Openbaar vervoer, verkeer en vervoer 6. Wonen, stedelijke ontwikkeling en corporaties 7. Stedelijke belastingheffing 8. ICT executive interim management 9. Veiligheid
 23. 23. Afwachten of kansen pakken? Reactief Proactief Alleen noodzakelijke Strategische heroriëntatie Interne oriëntatie bezuinigingen binnen eigen grenzen Samenwerking als Strategische heroriëntatie Externe orientatie anderen initiatief met andere partners nemen executive interim management
 24. 24. Tot slot • Het aanzien van de gemeenten zal de komende jaren drastisch veranderen. • De vraag waar de gemeentebesturen voor komen te staan is: laten we het over ons heen komen of nemen wij het initiatief. • InterExcellent wil gemeenten die de handschoen opnemen graag ondersteunen. • InterExcellent beschikt zowel over de aanpak als over de mensen. executive interim management • Interim- en procesmanagers van InterExcellent zijn mensen uit de praktijk. Met ervaring als gemeentesecretaris, sector directeur of directeur middelen. Met bestuurlijke sensitiviteit en doorzettingsvermogen.

×