การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

4,492 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บรรยายโดย วิโชติ จงรุ่งโรจน์ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 29 พฤศจิกายน 2550
 2. 2. <ul><li>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง </li></ul><ul><li>เป็นปรัชญาที่ในหลวงทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และธุรกิจ นำหลักปรัชญาดังกล่าวไปใช้ เป็นจำนวนมากขึ้นตามลำดับ </li></ul>
 3. 3. ที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. 4. <ul><li>ขอให้ทุกคน มีความปรารถนา ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบ พออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความ พออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความ พออยู่พอกิน นี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ </li></ul><ul><li>( พระราชดำรัสฯ เมื่อ 4 ธันวาคม 2517) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มี ความโลภ น้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็ เบียดเบียน คนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่ โลภ อย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข </li></ul><ul><li>( พระราชดำรัสฯ เมื่อ 4 ธันวาคม 2541) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่งคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป </li></ul><ul><li>( พระราชดำรัสฯ เมื่อ สิงหาคม 2542) </li></ul>
 7. 7. นิยามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <ul><li>เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน </li></ul><ul><li>ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ทั้งในกาพัฒนา </li></ul><ul><li>และบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง </li></ul><ul><li>ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ </li></ul><ul><li>ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ </li></ul><ul><li>จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการ </li></ul><ul><li>นำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน และ </li></ul><ul><li>ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ </li></ul><ul><li>เจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนักในคุณธรรม </li></ul><ul><li>ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความ </li></ul><ul><li>อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม </li></ul><ul><li>ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ </li></ul><ul><li>สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี </li></ul>
 8. 8. สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด หลักการ เงื่อนไข เป้า ประสงค์ ทางสายกลาง แนวทางการดำรงอยู่ การปฏิบัติตน ในทุกระดับ ครอบครัว ชุมชน รัฐ - ในการพัฒนา บริหารประเทศ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี ความรอบรู้ คุณธรรม ความเพียร ความรู้ในตัวคน ในหลักวิชา รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร มีสติ เชื่อมโยงวิถีชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / การเมือง สร้างสมดุล / มั่นคง / เป็นธรรม / ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 9. 9. <ul><li>ส่งเสริมการบริโภคแบบพอเพียง </li></ul><ul><li>การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>แบบพอประมาณ / รู้เท่าทัน </li></ul><ul><li>สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน </li></ul><ul><li>เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน พึ่งตนเองได้ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม </li></ul><ul><li>มุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการบริโภคนิยม </li></ul><ul><li>เน้นการเจริญเติบโตทาง </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจ (GDP) </li></ul><ul><li>การลงทุนภาคอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>การค้าแบบทันสมัย </li></ul><ul><li>ส่งเสริมเกษตรเชิงเดี่ยว </li></ul><ul><li>ลดการพึ่งตนเอง พึ่งพา </li></ul><ul><li>ปัจจัยภายนอก </li></ul>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก
 10. 10. แนวคิดการดำเนินงานขับเคลื่อน สร้างเพื่อน สานข่าย ขยายผล ค้นหาตัวอย่างรูปธรรม ที่หลากหลาย สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 11. 11. การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ <ul><li>การแปลงสู่การปฏิบัติมีมากขึ้น เช่น ผ่านทาง </li></ul><ul><li>ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข </li></ul><ul><li>ปี 50 ใช้งบ 7,000 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ปี 51 ตั้งงบไว้ 15,000 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ใช้ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก </li></ul>ยังคงอันเชิญไว้ใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2550-54) <ul><li>มีค่อนข้างจำกัด </li></ul><ul><li>มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก </li></ul><ul><li>เป็นยุครัฐบาลทักษิณ </li></ul>การแปลงสู่การปฏิบัติ เริ่มอันเชิญไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545-49) ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
 12. 12. แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ความพอประมาณ ลดและรู้จักบริโภค ลดการซื้อสินค้า / บริการ ลดการผลิต ลดการปล่อยมลพิษ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดการใช้ทรัพยากร ทรัพยากรฟื้นตัว / เหลือให้รุ่นหลัง ลดการใช้พลังงาน ลดขยะ มลพิษ
 13. 13. แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ความมีเหตุผล ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า ลดการซื้อสินค้า / บริการ ลดการผลิต ลดการปล่อยมลพิษ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดการใช้ทรัพยากร ทรัพยากรฟื้นตัว / เหลือให้รุ่นหลัง ลดการใช้พลังงาน ลดขยะ มลพิษ
 14. 14. แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน พึ่งตนเองได้ ลดการซื้อ / ผลิตใช้ในชุมชน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ดินปรับสภาพดีขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น แหล่งน้ำบนดิน / ใต้ดินดีขึ้น สัตว์น้ำฟื้นตัว / ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น การร่วมกันดูแลทรัพยากรในชุมชน ทรัพยากรฟื้นตัวได้ใช้อย่างยั่งยืน หันมาใช้พลังงานทางเลือก
 15. 15. แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน <ul><li>ทั้งในมิติของ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันดังกล่าว สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในระดับ ครอบครัว ชุมชน องค์กร ธุรกิจ ประเทศ และโลก </li></ul>
 16. 16. เงื่อนไขการประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน <ul><li>การประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ การทำให้ผู้คนรู้สึกตระหนักถึง ยากกว่ามาก เพราะเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายกิเลส ความโลภ และผลประโยชน์ส่วนตัว กับฝ่ายทางสายกลาง ความพอเพียง และสำนึกต่อส่วนรวม </li></ul><ul><li>ในสถานการณ์ ภาวะโลกร้อน อันเกิดจากการพัฒนาของมนุษย์ การเดินไปในกระแสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมสุดๆ ต่อไป คือการเดินไปสู่หายนะของมนุษยชาติอย่างแท้จริง ................................................ </li></ul>
 17. 17. 10 ประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด <ul><li>เป็นข้อมูลปี 2004 </li></ul><ul><li>ไทยอยู่อันดับที่ 22 </li></ul><ul><li>(1.0 %) </li></ul><ul><li>ข้อมูลปี 2006 จีนขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง </li></ul>1.7 % 10. อิตาลี 1.7 % 9. เกาหลีใต้ 2.2 % 8. อังกฤษ 2.3 % 7. แคนาดา 3.0 % 6. เยอรมนี 4.6 % 5. ญี่ปุ่น 4.9 % 4. อินเดีย 5.6 % 3. รัสเซีย 18.4 % 2. จีน 22.2 % 1. สหรัฐอเมริกา

×