Τα σημεία στίξης

2,277 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,277
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,057
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Τα σημεία στίξης

 1. 1. Γ.Φ.
 2. 2.  Σσο γπαπσό λόγο, με σα ςημεία ςσίξηρ, ςημειώνοτμε όςα επιθτμούμε να αποδώςοτμε με σιρ διακτμάνςειρ σηρ υψνήρ μαρ.
 3. 3.  Το θατμαςσικό ! Το επψσημασικό ; Τα αποςιψπησικά ... Η σελεία . Η άνψ σελεία ˙ Το κόμμα , Οι παπενθέςειρ ( ) Η διπλή παύλα - - Η άνψ και κάσψ σελεία : Τα ειςαγψγικά « » Το ενψσικό - Η παύλα -
 4. 4.  Τοφπηςιμοποιούμε για να αποδώςοτμε έμυαςη ή να δηλώςοτμε έκπληξη, θατμαςμό, διασαγή ή απαγόπετςη.π.φ. Πποςπάθηςαν να επιδιοπθώςοτν ση βλάβη. Μάσαια! Ξαυνιάςσηκαν καθώρ δίπλα σοτρ πεπνούςε ένα αεποπλανουόπο!
 5. 5.  Μπαίνειςσο σέλορ ετθείαρ ή πησοπικήρ επώσηςηρ.π.φ. Ατσόρ είναι ο δπόμορ για σο δημαπφείο; Η απόυαςή σοτ ήσαν οπιςσική. Ποιορ θα μποπούςε άλλψςσε να εκυπάςει σην ανσίθεςή σοτ δημόςια;
 6. 6.  Μπαίνοτν για να δηλώςοτμε σην αποςιώπηςη ενόρ μέποτρ σοτ μηνύμασορ, ένα τπονοούμενο ποτ κπύβει σο μήντμα κ.ά.π.φ. Οι επιφειπήςειρ ουείλοτν να ακολοτθήςοτν σιρ εξελίξειρ. Θα ππέπει να πποςαπμοςσούν ή... , επεςήμανε ο τποτπγόρ. Ατσή ση υοπά, παπόσι σοτ σο ζήσηςαν, δεν κασέθεςε σιρ πποσάςειρ σοτ...
 7. 7. Μπαίνει: ςσο σέλορ μιαρ ππόσαςηρ για να δείξει διακοπή.π.φ. Το λεψυοπείο έυσαςε. ςε ςτνσομογπαυίερ, απκσικόλεξαπ.φ. μ.Χ. ςσην ώπαπ.φ. 12.45 για σο φψπιςμό χηυίψν μεγάλψν απιθμώνπ.φ. 3.456.789
 8. 8.  Δείφνειμικπόσεπη διακοπή από ατσή σηρ σελείαρ, αλλά μεγαλύσεπη διακοπή από ατσή ποτ δείφνει σο κόμμα.π.φ. Ατσό δεν είναι μοτλάπι ˙ είναι γαωδούπι.
 9. 9. Χψπίζει:1) λέξειρ αςύνδεσερ π.φ. Ο Γιώπγορ είναι έξτπνορ, γπήγοπορ, ςοβαπόρ και λιγομίλησορ.2) υπάςειρ μέςα ςσην ίδια ππόσαςη π.φ. Μοτ απέςοτν σα μικπά ςπίσια, σα χηλά βοτνά, η ηςτφία.
 10. 10. Χψπίζει:3) αςύνδεσερ πποσάςειρ π.φ. Τπέξαμε γπήγοπα, κπτυσήκαμε, κάναμε ηςτφία.4) δετσεπεύοτςερ – εξαπσημένερ πποσάςειρ από σιρ κύπιερ π.φ. Αν υύγειρ σώπα, δε θα βπειρ σαξί.
 11. 11.  Χπηςιμοποιούνσαι για να απομονώςοτν μια λέξη υπάςη ή ππόσαςη, ποτ παπεμβάλλεσαι ςε μια άλλη υπάςη ή ππόσαςη, και μαρ δίνει πεπιςςόσεπερ πληπουοπίερ.π.φ. Η Ανδπαβίδα (η μαύπη γάσα σηρ μαμάρ) ανεβαίνει κάθε μέπα ςσα κεπαμίδια.
 12. 12.  Χπηςιμοποιείσαι για να φψπίζει υπάςειρπ.φ. Η Ελένη θα έπθει – πιςσεύψ – αύπιο.
 13. 13. Χπηςιμοποιείσαι: Όσαν απαπιθμούμε μια ςειπά ππαγμάσψνπ.φ. Τα μεγαλύσεπα ελληνικά νηςιά είναι: η Κπήση, η Εύβοια, η Λέςβορ. Σσον ετθύ λόγοπ.φ. Η Μαπία είπε: «Θέλψ να πάψ βόλσα».
 14. 14. Τα φπηςιμοποιούμε: όσαν θέλοτμε να μεσαυέποτμε σα λόγια κάποιοτ ακπιβώρ όπψρ σα είπε:π.φ. «Και σι μ’ ατσό;», είπε ο Κώςσαρ. Σε σίσλοτρπ.φ. Το βιβλίο «Ο Τπελανσώνηρ» μοτ απέςει. Για να παπαθέςοτμε μια έκυπαςη λέξη ππορ λέξηπ.φ. ο λεγόμενορ «Γόπδιορ δεςμόρ»
 15. 15. Χπηςιμοποιείσαι: Σσο σέλορ μιαρ γπαμμήρ όσαν δε φψπάει ολόκληπη η λέξη και ππέπει να σην κόχοτμε.π.φ. μαφαιπο- πίποτνα Για να ενώςει δτο λέξειρ.π.φ. η Αγιά-Σουία
 16. 16.  Χπηςιμοποιείσαι ςε έναν διάλογο για να δείξοτμε όσι αλλάζει σο ππόςψπο ποτ μιλάει.π.φ.-Τι κάνειρ;-Μια φαπά είμαι. Εςύ;-Κι εγώ επίςηρ. Γιάννηρ Φεπενσίνορ

×