Your SlideShare is downloading. ×
Pg bahasa malaysia sk thn 4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pg bahasa malaysia sk thn 4

2,074
views

Published on


2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,074
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
166
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2013
 • 2. Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 • 3. KANDUNGAN A. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pendahuluan Tunjang Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Matlamat Objektif Umum Fokus Organisasi Kandungan Kurikulum Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran B. BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 2. 3. 4. 5. C. Tema: Kesihatan Tema: Keselamatan Tema: Kemasyarakatan D. BAHAGIAN 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Daftar Kata Simpulan Bahasa Perumpamaan Bidalan Pepatah Kata-kata Hikmat Glosari 23 58 88 114 132 BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN 1. 2. 3. 3 4 5 5 6 6 11 13 163 164 165 169 185 187 188 189 190 191 iii
 • 4. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 • 5. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vi
 • 6. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU
 • 7. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 PENDAHULUAN Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi. Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum. Selaras dengan perubahan tersebut, Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan. Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan Rukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Standard ini menjunjung peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan negara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. Standard ini turut menitikberatkan penggabungjalinan kemahiran bahasa, penyerapan ilmu dan nilai murni. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi, pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu. Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkan prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Standard ini mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan pembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya, membolehkan murid memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa, serta berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan mengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan. Selain itu, aktiviti kokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagi membina keyakinan diri, mengetengahkan bakat, memupuk sifat kepemimpinan, dan ketokohan murid dalam pelbagai bidang. Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkan penguasaan berbahasa murid serta menyokong pelaksanaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. 3
 • 8. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 TUNJANG STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan seperti yang terdapat dalam Rajah 1. 4
 • 9. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 1.0 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. 2.0 OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar, dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; viii. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; x. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; xi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan; xii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; xiii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; xiv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; 5
 • 10. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; xvi. menulis imlak dengan tepat; xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; xix. mengedit dan memurnikan hasil penulisan; xx. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; xxi. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan xxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. 3.0 FOKUS Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. Pada Tahap 1, murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Ini bermakna konsep kembali kepada asas (back to basic) diberi penekanan yang khusus. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. Pada Tahap 2 pula, penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini, murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan, manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran. 4.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 4.1 Standard Kurikulum Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan 6
 • 11. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 boleh dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. 4.2 Kemahiran Bahasa Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: x x x x Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 4.3 Pendekatan Modular Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur, Modul Membaca, Modul Menulis, Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid. 4.3.1 Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan respons. Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur. 4.3.2 Modul Kemahiran Membaca Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. Kemahiran 7
 • 12. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. Di samping itu, melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca. 4.3.3 Modul Kemahiran Menulis Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik. 4.3.4 Modul Seni Bahasa Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan dalam Bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. Melalui pembelajaran modul ini, murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur. . 4.3.5 Modul Tatabahasa Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis. 4.4 Sistem Bahasa Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. 4.4.1 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. 1.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah unit 8
 • 13. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. a. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. kata asli bahasa Melayu ii. kata pinjaman bahasa Melayu b. Bentuk kata terdiri daripada: i. kata tunggal ii. kata terbitan iii. kata ganda iv. kata majmuk c. Proses pembentukan kata meliputi: i. pengimbuhan ii. penggandaan iii. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini, yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. d. Golongan kata terdiri daripada: i. kata nama ii. kata kerja iii. kata adjektif iv. kata tugas 1.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan ayat. Hal ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. b. Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. c. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. d. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang. e. Binaan ayat: i. ayat dasar ii. ayat tunggal iii. ayat terbitan atau ayat majmuk f. Proses ayat terbitan: i. proses penggantian ii. proses pengguguran iii. proses penyusunan semula iv. proses peluasan 9
 • 14. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 4.4.2 Sistem Ejaan Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat. Misalnya, koma dan tanda noktah mewakili hentian dalam pertuturan. Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan. Perkara yang diberikan penekanan ialah: i. Pola keselarasan huruf vokal ii. Ejaan kata pinjaman iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4.4.3 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. a. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. b. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. ayat penyata ii. ayat tanya iii. ayat perintah iv. ayat seruan v. ayat terbalik atau songsang vi. ayat aktif vii. ayat pasif 4.4.4 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah. 4.4.5 Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. 10
 • 15. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 5.0 PENGISIAN KURIKULUM Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut: 5.1 Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. 5.2 Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis merupakan kemahiran yang mesti dilaksanakan. Selain itu, kemahiran merentas kurikulum tidak diketepikan, malah turut ditekankan dalam KSSR yang meliputi pelbagai kemahiran yang boleh membantu mempertingkatkan pengetahuan dan potensi diri murid. Kemahiran menggunakan teknologi maklumat merupakan antara kemahiran merentas kurikulum yang diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Malaysia. 5.3 Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Antara nilai murni ialah: x Baik hati x Berdikari x Hemah tinggi x Hormat-menghormati x Kasih sayang x Keadilan x Kebebasan x Keberanian 11
 • 16. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 x x x x x x x x Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat 5.4 Patriotisme Elemen patriotisme dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara, serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. Semangat patriotisme dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa, serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. 5.5 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. 5.6 Sains dan Teknologi Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan, aktiviti dan bahan atau prasarana. Antara unsurnya ialah p engetahuan sains dan teknologi, kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 5.7 Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberi kan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam. 5.8 Kreativiti dan Inovasi Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan individu murid. Selain itu, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea, serta kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan. 5.9 Keusahawan Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan 12
 • 17. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. 5.9 Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian. Selain itu, guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan. 6.1 Prinsip 5P 6.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6.1 Prinsip 5P Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain, nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir, kemahiran menaakul dan kemahiran yang lain membolehkan murid menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi pengalaman pembelajaran bahasa. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pemb elajaran. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. 13
 • 18. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Pengayaan Program pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. 6.2 Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa. 6.3 Pendekatan Tematik Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu, hal persendirian dan isu kemasyarakatan, menghargai warisan, mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, hormat-menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan. 14
 • 19. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang eko nomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan. 6.4 Kepelbagaian Kaedah dan Teknik Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. 15
 • 20. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 6.4.1 Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan. 6.4.2 Didik Hibur Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara terancang. Unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur, bermakna dan memikat yang dapat membantu memperkukuh pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Didik hibur dilaksanakan mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran serta menggunakan kepelbagaian strategi dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menimbulkan cabaran, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan sihat dan pengiktirafan. Pendekatan ini dilaksanakan merentas kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa 6.4.3 Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif. 6.4.4 Pembelajaran Berasaskan Projek Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk. 6.4.5 Pembelajaran Koperatif Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat. 6.4.6 Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. 16
 • 21. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 6.4.7 Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. 6.4.8 Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mere ka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. 6.4.9 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 6.4.10 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. 6.4.11 Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. 6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik Darjah Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan. 6.4.13 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu. 17
 • 22. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 6.5 Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif. 18
 • 23. BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 • 24. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK 1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, sukukata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 21
 • 25. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut ayat pelbagai jenis dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 22
 • 26. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK 1.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 23
 • 27. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA KESIHATAN TAJUK Faedah Bersukan MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 1.7.2 Pada akhir pengajaran murid dapat: i. berbincang tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. ii. mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar. Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Menjaga kesihatan, Toleransi, Bekerjasama, Menghargai Masa PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi, TMK KB : Menjana Idea TKP : Verbal Linguistik, Interpersonal SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Sintaksis Kosa Kata : Gejala, sosial, memudaratkan, toleransi, terjebak Slaid ‘power point’, petikan teks dan lembaran kerja Murid memberi pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila REFLEKSI 24
 • 28. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN KURIKULUM Bersoal jawab 1. Guru menayangkan slaid dan minta murid menyebut aktiviti sukan yang dilihat. Contoh: x badminton x boling x bola sepak x squash x berbasikal Ilmu : PJK 2. Guru bersoal jawab tentang pelbagai aktiviti sukan tersebut. Ilmu : Celik Kewangan. KB : Menjana Idea Nilai : Mementingkan kesihatan Lampiran 1 EMK : TMK 3. Murid menerangkan cara untuk mendapatkan wang bagi membeli peralatan sukan yang mereka minati. Membaca dan berbincang 1. Murid membaca senyap petikan yang diedarkan untuk mendapatkan maklumat. Nilai : Bekerjasama BCB : Bcaan Mekanis EMK : Kreativiti TKP : Verbal linguistik 2. Murid membaca teks secara individu, berpasangan atau berkumpulan. Lampiran 2(i), Lampiran 2(ii) 3. Guru dan murid berbincang tentang aktiviti sukan berdasarkan teks 25
 • 29. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN menggunakan ayat yang gramatis berpandukan soalan yang diberi. Menyampaikan pendapat 1. Setiap kumpulan diberi petikan perenggan dan diminta berbincang tentang petikan tersebut. TKP : Lampiran 3 2. Wakil kumpulan diminta mengemukakan pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis di hadapan kelas. 3. Murid lain memberi respons terhadap pendapat yang dikemukakan dengan bimbingan guru. Penilaian 1. Murid berbincang tentang gambar yang diberi. Nilai : Bekerjasama 2. Murid mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar dengan menggunakan ayat yang gramatis. KP : Verbal Linguistik Lampiran 4 Pemulihan Lampiran 5 1. Murid menyatakan pendapat tentang aktiviti sukan yang terdapat dalam gambar secara berpandu berdasarkan 26 Interpersonal
 • 30. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN soalan yang diberi. Pengayaan 1. Murid mengemukakan pendapat secara bertulis tentang sukan yang mereka minati. Lampiran 6 27
 • 31. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Bersoal jawab tentang aktiviti sukan yang dipaparkan melalui tayangan slaid ‘powerpoint’ atau gambar. 28
 • 32. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(i) Baca petikan di bawah. Bersukan merupakan satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Jika kita tidak bersukan, badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Walau bagaimanapun, di negara kita, masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. Bersukan ada pelbagai jenis. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga, renang, badminton, bola sepak, berjoging, berjalan kaki, squash, dan sebagainya. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Justeru, kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurang-kurangnya dua kali seminggu. Di samping itu, menerusi kegiatan sukan juga, kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama, sabar, bertolak ansur, dan semangat toleransi. Malah, dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak, mencuri, dan menagih dadah. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Lantaran itu, kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. Kesimpulannya, kita haruslah menjadikan sukan sebagai satu daripada aktiviti harian kita. Dengan bersukan, kita akan hidup sihat dan sejahtera. Badan yang sihat pula akan melahirkan minda yang cerdas. 29
 • 33. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(ii) Kemukakan pendapat kamu berdasarkan soalan yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis. 1. Mengapakah kebanyakan orang tidak aktif bersukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan? 2. Mengapakah aktiviti sukan menjadikan badan kita cergas dan kuat? 3. Bagaiamanakah aktiviti sukan dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita? 4. Apakah faedah yang diperolehi dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan? 30
 • 34. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Bincangkan dan kemukakan pendapat kamu berdasarkan petikan perenggan yang diberi menggunakan ayat yang ti KUMPULAN 1 Bincangkan tentang kebaikan bersukan. Bersukan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Jika kita tidak bersukan, badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Walau bagaimanapun, di negara kita, masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. KUMPULAN 2 Bincangkan tentang aktiviti-aktiviti bersukan. Bersukan ada pelbagai jenis. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga, renang, badminton, bola sepak, berjoging, berjalan kaki, skuasy, dan sebagainya. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Justeru, kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurangKUMPULAN 3 Bincangkan tentang bagaimana perpaduan kaum dapat diwujudkan melalui sukan. Di samping itu, menerusi kegiatan sukan juga, kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama, sabar, bertolak ansur, dan semangat toleransi. Malah, dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. KUMPULAN 4 Bincangkan tentang aktiviti berfaedah untuk mengisi masa lapang Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak, mencuri, dan menagih dadah. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Lantaran itu, kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. 31
 • 35. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Tulis pendapat kamu tentang aktiviti sukan dalam gambar. Penilaian ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 32
 • 36. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pemulihan Pilih satu daripada permainan berikut. Kemukakan pendapat kamu tentang gambar dipilih berdasarkan soalan yang diberi. Bincangkan pendapat kamu tentang: 1. Nama permainan yang disukai / dipilih. 2. Mengapakah kamu memilih permainan itu? 3. Apakah yang kamu perlu lakukan untuk menjadi seorang pemain negara? 4. Berapakah bilangan pemain yang sesuai untuk memainkan permainan itu? 5. Bagaimanakah cara untuk menjadikan negara kita juara bagi permainan tersebut? 33
 • 37. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Kemukakan pendapat tentang sukan yang kamu minati dan tulis pendapat kamu itu dalam satu perenggan. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 34
 • 38. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA KESELAMATAN TAJUK Banjir MASA STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF menyampaikan pesanan dengan betul mengikut urutan berdasarkan bahan yang didengar daripada pita rakaman. ii. menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan berdasarkan kad yang diberi. Ilmu : Kajian Tempatan, Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati, Patuh, Bekerjasama PENGISIAN KURIKULUM EMK : TMK, Simpanan KB : Menjana Idea, Menyusun Atur BCB : Mendengar dengan berkesan, mencatat nota, mengingat TKP : Interpersonal SISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat Majmuk BAHAN BANTU BELAJAR Kad gambar, kad pesanan, pita rakaman dan lembaran kerja PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan tentang bahan yang didengar daripada pita rakaman REFLEKSI 35
 • 39. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lihat dan ceritakan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid melihat gambar yang ditunjukkan dengan teliti. 2. Murid menceritakan suasana dalam Nilai : Berhati-hati gambar. - rumah dan bangunan telah ditenggelami air - penduduk berpindah ke tempat yang lebih selamat - murid menyatakan langkahlangkah menjaga keselamatan jika berlaku banjir Ilmu : Celik Kewangan - murid menyatakan kesan banjir .. kerugian .. terpaksa meminjam jika tiada simpanan Ilmu : Kajian Tempatan KB : Menjana Iidea TKP : Interpersonal Lampiran 1 BBB : Kad Gambar Mendengar dan menyebut pesanan 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. 2. Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki mencatat pesanan yang didengar melalui rakaman tersebut. BCB : mendengar dengan teliti, mencatat nota Guru memperdengarkan rakaman petikan berita tentang banjir. 3. Nilai : Patuh EMK : TMK Lampiran 2 4. Setiap kumpulan akan berbincang tentang pesanan yang telah dicatat. 5. BBB : Radio Ketua kumpulan akan menyampaikan pesanan yang didengar kepada rakan sekelas. 36
 • 40. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI 6. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Guru dan murid lain memberi respons terhadap hasil pembentangan. Bermain permainan bahasa “Telefon Karat” 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. 2. Ketua setiap kumpulan memilih kad pesanan dan membaca secara senyap. Lampiran 3 Seterusnya murid tersebut menyampaikan pesanan yang serupa kepada rakan dalam kumpulan sehingga semua ahli menerima pesanan tersebut. 5. TKP : Interpersonal Ketua kumpulan menyampaikan pesanan kepada salah seorang ahli kumpulan. 4. BCB : Mengingat EMK : Kreativiti 3. Nilai : Bekerjasama Ahli kumpulan yang terakhir akan melaporkan pesanan itu di hadapan kelas. Penilaian 1. Murid menyampaikan pesanan yang telah didengar dan ditulis pada lembaran kerja dengan jelas mengikut urutan yang betul. Lampiran 4 Pemulihan 1. Murid menyusun pesanan yang diberi mengikut urutan yang betul kemudian menyampaikan maklumat kepada rakan sekelas. KB : Menyusun Atur Lampiran 5 Pengayaan 37
 • 41. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI 1. PENGISIAN KURIKULUM Murid diminta menyampaikan pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar yang diberi kepada rakan sekelas. CATATAN KB - menjana idea Lampiran 6 Kad Gambar 38
 • 42. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar. 39
 • 43. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Dengar rakaman berita tentang banjir dengan teliti dan sampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. Awas, banjir ! Berikut ialah berita terkini tentang banjir… Orang ramai yang tinggal di kawasan rendah dan sering dinaiki air diingatkan supaya sentiasa berjaga-jaga berikutan hujan lebat pada masa ini. Setakat ini, beberapa buah kampung di daerah Batang Pinang telah dinaiki air. Antaranya termasuklah Kampung Lembah Keramat, Kampung Lembah Beringin dan Kampung Tebing Rumbia. Penduduk kampung tersebut dinasihati supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan daripada pihak yang berkuasa. Utamakanlah keselamatan diri dan hargailah nyawa. Berpindahlah segera jika diarahkan berbuat demikian dan simpanlah dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat. Kanak-kanak pula dinasihati agar tidak bermain air. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi anak-anak kerana ‛malang tidak berbau’. 40
 • 44. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Baca dan fahami situasi berikut. Kemudian sampaikan pesanan kepada rakan. KAD PESANAN Kad Pesanan 1 Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku. Kad Pesanan 2 Pastikan dokumen–dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah. Kad Pesanan 3 Patuhi semua arahan pasukan penyelamat. Kad Pesanan 4 Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah. 41
 • 45. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Penilaian Tulis pesanan yang telah kamu dengar kemudian sampaikan pesanan tersebut kepada rakan kamu Persediaan Menghadapi Banjir 1. 2. 3. 4. 42
 • 46. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Dengar dan susun pesanan yang di beri mengikut urutan yang betul. Pemulihan PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah. Patuhi semua arahan pasukan penyelamat. Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku. Pastikan dokumen-dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah. 1. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 2. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 3. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 4. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 43
 • 47. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Tulis pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar dan sampaikan pesanan tersebut kepada rakan sekelas. 44
 • 48. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA KEMASYARAKATAN TAJUK Budi Bahasa Amalan Kita MASA STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. berbual tentang amalan berbudi bahasa menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Ilmu : Pendidikan Moral / Sivik Nilai : Berbudi bahasa, Hormat-menghormati, Berjimat cermat EMK : TMK Simpanan dan Pelaburan PENGISIAN KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi KB : Menghubung Kait, Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata gelaran Sebutan dan intonasi BAHAN BANTU BELAJAR Petikan, kad gambar, video, lembaran kerja. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyatakan kata gelaran yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan. REFLEKSI 45
 • 49. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI Bersoal jawab PENGISIAN KURIKULUM CATATAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid menonton tayangan video/ melihat gambar yang dipaparkan. 2. Murid diminta mencatat gelaran yang didengar dan ditonton daripada watak melalui tayangan video tersebut. KP : Verbal Linguistik Nilai : Menghormati 3. Ilmu : Pendidikan Moral Lampiran 1 Slaid Video (Guru juga boleh menggunakan bahan berbentuk gambar atau poster) EMK : TMK Guru bersoal jawab berdasarkan video yang ditonton atau gambar yang dilihat. Berlakon 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan semula watak berdasarkan video yang ditonton pada awal pembelajaran. 3. Setiap kumpulan diminta berlakon berdasarkan video yang ditonton menggunakan kata gelaran yang sesuai di hadapan kelas mengikut kreativiti masing-masing. Nilai: Bekerjasama KB : Menghubung Kait EMK: Kreativiti dan inovasi Lampiran 1 46
 • 50. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Perbincangan 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Nilai: Bekerjasama Berjimat-cermat KB 2. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan watak-watak berdasarkan kad situasi secara main peranan. Elemen : Simpanan dan Pelaburan KMD : Membuat Ramalan EMK : Celik Kewangan Lampiran 2 : Menjana Idea Kad Situasi 3. Setiap murid dalam kumpulan diminta berbual menggunakan kata gelaran yang sesuai mengikut watak yang diberi. Dialog contoh : Puan Yati : Encik, bagaimanakah cara untuk membuka akaun untuk anak saya sebagai persediaan pendidikannya pada masa hadapan? a. Encik Linggam : Puan perlu mengisi borang yang lengkap tentang butir diri anak puan. Penilaian 1. Murid diminta berbual berdasarkan situasi yang terdapat dalam gambar menggunakan kata gelaran yang sesuai. Nilai: Kerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 Kad Gambar Pemulihan 1. Murid melakonkan watak berpandukan petikan dialog yang disediakan. Lampiran 4 47
 • 51. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Murid berbual secara berpasangan berdasarkan gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila. 2. Murid membina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. TKP : Verbal Linguistik Lampiran 5 Lampiran 6 48
 • 52. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Senaraikan watak yang terdapat dalam video yang ditayangkan. Tayangan Video Upin dan Ipin Pada Zaman Dahulu http://www.youtube.com/watch 49
 • 53. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Lakonkan watak berpandukan situasi yang diberi dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Kad Situasi SITUASI 1 Puan Yati pergi ke bank untuk membuka buku akaun untuk anaknya Amin sebagai persedian pendidikan pada masa hadapan. Mereka berurusan dengan Encik Linggam. Arahan: Lakonkan watak Amin, Puan Yati dan Encik Linggam dengan menggunakan gelaran yang sesuai. Gelaran: Amin (adik) Juruwang (Encik Linggam) Ibu Amin (Puan Yati) SITUASI 2 Rosni, Ah Chin dan Ravi pergi ke rumah Haji Saleh untuk menjemputnya ke Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah mereka. Mereka berjumpa Haji Saleh. Arahan: Lakonkan watak Rosni, Ah Chin, Ravi, sesuai. Gelaran: Rosni dan Ah Chin (saudari) Ravi ( saudara ) Haji Saleh (Tuan Haji) 50 Haji Salleh. Gunakan gelaran yang
 • 54. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK SITUASI 3 Encik Zaki dan Encik Zamri ahli jawatankuasa kampung untuk Program Gotong-royong. Mereka diminta berbincang dengan wakil rakyat tentang program tersebut. Arahan: Lakonkan watak Encik Zaki, Encik Zamri dan YB Datuk Haji Kamal dengan menggunakan gelaran yang sesuai. Gelaran: Encik Zaki, Encik Zamri, Yang Berhormat Datuk Haji Kamal SITUASI 4 Cikgu Ani ingin berjumpa dengan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Medan untuk berbincang tentang Program Amalan Berbudi Bahasa. Arahan: Lakonkan watak Cikgu sesuai. Ani dan guru besar dengan menggunakan gelaran yang Gelaran: Guru Besar ( Tuan Guru Besar ) Cikgu Ani ( Cik Ani ) 51
 • 55. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Penilaian Bina dialog dan berbual berdasarkan situasi dalam gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. 52
 • 56. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Pemulihan Lakonkan dialog di bawah. Encik Hairi : Selamat pagi, puan. Puan Julia : Selamat pagi, encik. Apa yang boleh saya bantu? Encik Hairi : Boleh saya berjumpa dengan Tuan Guru Besar? Puan Julia : Boleh, silakan encik. (Puan Julia mengiringi Encik Hairi ke bilik Guru Besar) Encik Hairi : Selamat pagi, Tuan Haji. Saya Hairi ingin mendaftar anak saya di sekolah ini. Guru Besar : Selamat pagi, Encik Hairi. Sila duduk. Encik, tolong isi borang ini dan serahkan kepada Puan Julia. Encik Hairi : Terima kasih, Tuan Haji. Guru Besar : Sama-sama. 53
 • 57. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pengayaan Bina dialog berdasarkan kad gambar. Kemudian, lakonkan dialog menggunakan kata gelaran yang sesuai. 54
 • 58. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Bina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. 1. Yang Berhormat ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Puan Sri ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. Tuan Haji ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4. Encik ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 55
 • 59. Kemahiran Membaca Tahun 4 2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera minat membaca. yang sesuai bagi memupuk Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 56
 • 60. Kemahiran Membaca Tahun 4 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni. 57
 • 61. Kemahiran Membaca Tahun 4 2.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 58
 • 62. Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA KESIHATAN TAJUK Demam Denggi Wabak Membunuh MASA Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.3 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menyatakan maklumat yang tersurat dengan tepat daripada teks yang dibaca. ii. menulis maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat dengan mengisi borang grafik daripada petikan teks yang disediakan. Ilmu : Sains, Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Kebersihan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menyusun Atur, BCB : Mencatat Nota, Bacaan Intensif TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Metamorfosis, pupa, sifon, larva BAHAN BANTU BELAJAR Lampiran petikan, lembaran kerja PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyatakan maklumat dengan tepat daripada teks yang dibaca. REFLEKSI 59
 • 63. Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membaca petikan 1. Murid membaca petikan secara senyap. 2. 3. Murid membaca teks secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu, berkumpulan dan kelas. Guru dan murid berbincang tentang petikan yang dibaca. - punca demam denggi - tanda-tanda deman denggi - langkah pencegahan - kos rawatan Ilmu: Sains dan Pendidikan Kesihatan Nilai: Cermat, Kerjasama BCB - Bacaan Intensif TKP - Verbal Linguistik Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan Membaca dan mencatat maklumat 1. Dalam kumpulan murid mencatat maklumat dengan betul berdasarkan petikan. Nilai : Bekerjasama Lampiran 2 EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menyusun Atur 2. Murid mencatat hasil perbincangan pada lembaran kerja (lakaran grafik) yang disediakan. Penilaian 1. Murid membaca dan menyatakan maklumat berdasarkan gambar rajah yang diberi. BCB : Mencatat Nilai : Kerjasama, Berani Lampiran 3 2. Murid menyusun pernyataan 60
 • 64. Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN tentang kitaran hidup nyamuk mengikut urutan. Pemulihan 1. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul berdasarkan petikan. Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menjawab soalan pemahaman yang diberi. Nilai : Teliti 61 Lampiran 5
 • 65. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami teks di bawah. Demam Denggi merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus denggi yang disebar oleh nyamuk Aedes betina. Cara penyebarannya adalah melalui gigitan nyamuk aedes. Terdapat dua jenis denggi yang paling berat iaitu Demam Hemoragik Denggi dan Sindrom Kejutan Denggi. Amalan pencegahan boleh dilakukan dengan menjaga kebersihan sekeliling rumah sama ada di dalam dan di luar rumah bagi menghindarkan pembiakan nyamuk. Cara untuk menghalang pembiakan nyamuk adalah dengan, menggunakan penyembur racun serangga, memasukkan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas simpanan air, menutup bekas simpanan air untuk mencegah nyamuk daripada bertelur, sentiasa menukar air di dalam bekas simpanan air, jambangan bunga dan kolah mandi setiap minggu serta gotong-royong membersihkan kawasan persekitaran. Demam denggi bermula dengan demam mengejut, sakit kepala teruk, sakit di belakang bebola mata, sakit sendi dan otot serta gatal-gatal. Ciri-ciri keradangan demam denggi ialah bintik-bintik merah terang, dan biasanya muncul pada anggota bahagian bawah. Demam denggi merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mengancam kesejahteraan hidup serta masyarakat setempat. Pihak berkuasa perlu melaksanakan penguatkuasaan berterusan yang lebih berkesan agar dapat menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk. Sekiranya perkara ini dilaksanakan secara berterusan sudah pasti masalah denggi dalam kalangan masyarakat kita dapat dikawal dan dikurangkan. Ingatlah “Denggi Membunuh”. 62
 • 66. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Tuliskan maklumat penting pada lakaran grafik yang disediakan. Jenis-jenis Demam Denggi Tanda-tanda Demam Denggi _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ ------------------------------------------------- Langkah-langkah Pencegahan Denggi ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 63
 • 67. Kemahiran Membaca Tahun 4 Teliti gambar rajah kitaran hidup nyamuk. Kitaran Hidup Nyamuk 64 Lampiran 3 Penilaian
 • 68. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Susun dan nomborkan pernyataan berikut mengikut urutan kitaran hidup nyamuk. Telur - Selepas menghisap darah, nyamuk betina bertelur sekelompok iaitu kelompok telur berbentuk rakit. Telur yang mengandungi 40 hingga 400 telur halus yang berwarna putih terapung pada permukaan air bertakung atau air yang mengalir. Pupa - Pupa tinggal berhampiran dengan permukaan air, bernafas melalui dua tiub berbentuk seperti tanduk yang dipanggil sifon. Sifon terletak pada bahagian belakang pupa. Pupa tidak makan. Nyamuk - Nyamuk mengalami metamorfosis lengkap. Nyamuk mengalami empat peringkat perkembangan yang jelas. Empat peringkat itu ialah telur, larva, pupa dan nyamuk dewasa. Kitar hidup lengkap nyamuk mengambil masa sebulan. Larva - Dalam masa seminggu, telur itu akan menetas dan menghasilkan larva atau dipanggil jentik-jentik. Larva bernafas melalui tiub yang terkeluar pada permukaan air. Larva memakan bahagian kecil bahan organik yang terapung dan juga makan sesama sendiri. Seterusnya larva akan bertukar menjadi pupa. Nyamuk dewasa keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapa hari. Nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja. 65
 • 69. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai berdasarkan teks. 1. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk _________________________. 2. Cara penyebarannya ialah melalui ____________ gigitan nyamuk aedes. 3. Salah satu daripada tanda kita dijangkiti deman denggi ialah ______________ ________________________________. 4. Kita boleh mencegah pembiakan nyamuk aedes dengan _________________ kawasan rumah. 5. Sentiasa _______________________________ di dalam bekas simpanan air supaya nyamuk tidak membiak. 66
 • 70. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan jawab soalan-soalan pemahaman di bawah ini. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah metamorfosis? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Berapa peringkatkah kitaran hidup nyamuk? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. Berapakah anggaran seekor nyamuk betina bertelur? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. Apakah nama pada peringkat kedua seekor nyamuk sebelum menjadi pupa? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. Nyatakan tentang proses kitaran hidup seekor nyamuk mengikut urutan yang betul. ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 67
 • 71. Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA KESELAMATAN TAJUK Sikap Pemandu MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Pada akhir pengajaran murid dapat: i. membaca dialog secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii. membina ayat yang gramatis menggunakan perkataan yang diberi secara lisan. Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, Pengurusan wang, Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh, Bekerjasama, Berhemah EMK : TMK KB TKP : Verbal Linguistik, Interpersonal BCB SISTEM BAHASA : Menjana Idea : Bacaan Mekanis Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Mengancam, kecuaian, memotog, persimpangan BAHAN BANTU BELAJAR Petikan dialog, lembaran kerja, slaid ‘power point’ PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat membaca dialog dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. REFLEKSI 68
 • 72. Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1. Guru memaparkan slaid tentang dialog. 2. Murid membaca senyap dialog yang dipaparkan. 3. Ilmu : PKJR EMK : Celik Kewangan CATATAN Slaid dialog KB : Menjana Idea Nilai : Patuh, Berhemah BCB - Bacaan Mekanis Murid membaca dialog secara kelas. 4. PENGISIAN KURIKULUM Guru dan murid berbual tentang petikan : - sikap pemandu - kos rawatan - kos membaiki kenderaan Membaca dialog 1. Murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Nilai : Bekerjasama Guru membimbing murid dari aspek sebutan dan intonasi. TKP : Verbal Linguistik : Iinterpersonal Lampiran 1 Mencari makna perkataan 1. Murid mencari makna perkataan yang dihitamkan dalam dialog. 2. Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut secara lisan. KB : Menganalisis Lampiran 1 69
 • 73. Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Murid membaca petikan dialog bersama-sama rakan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 2 Pemulihan TKP : Interpersonal 1. Murid dibimbing membaca pelbagai jenis ayat daripada petikan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Lampiran 3 Pengayaan 1. Murid membaca dan mengasingkan pernyataan yang diberi. Lampiran 4 70
 • 74. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan dialog di bawah. Sikap Pemandu Amir : Eh, Hakim, lihat tu! Berani sungguh pemuda itu. Dia menunggang motosikal dengan laju dan memotong bas di hadapannya. Hakim : Ya, betul! Berani sungguh dia. Adli : Ini bukan soal berani atau tidak , Amir. Ini soal keselamatan . Perbuatan pemuda itu boleh membahayakan dirinya dan mengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain. Hakim : Betul kata awak, Adli. Sikap suka menunjuk-nunjuk segelintir pengguna jalan raya inilah yang mengakibatkan kemalangan jalan raya. Setiap hari, berita tentang kemalangan dilaporkan dalam televisyen dan surat khabar. Adli : Jalan raya bukanlah tempat untuk berlumba. Kita sepatutnya bersikap berhati- hati semasa di jalan raya supaya tidak ditimpa kemalangan. Amir : Ya, Hakim. Kemalangan jalan raya berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya, kecuaian pengguna jalan raya itu sendiri. Hakim : Ya, selain itu, ada juga penunggang motosikal yang menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba. Amir : Sikap mereka ini akan menyusahkan diri sendiri, ibu bapa dan pengguna jalan raya yang lain. 71
 • 75. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Baca dialog di bawah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Muthu : Kamu hendak tahu, Ah Meng dan Kamil? Semalam, saya melihat sebuah kereta terbalik di persimpangan jalan masuk ke taman perumahan kita. Kamil : Oh, ya! Bagaimanakah keadaan pemandunya? Muthu : Pemandu kereta itu cedera parah. Dia dihantar ke hospital besar. Ah Meng : Itulah akibatnya jika cuai ketika memandu. Sepatutnya patuhilah undang-undang keselamatan jalan raya. Muthu : Betul tu Ah Meng. Selain itu, keadaan kenderaan seperti tidak berlampu dan sisitem brek yang rosak merupakan salah satu penyumbang utama kemalangan di jalan raya juga. Tetapi pada pendapat awaklah, apakah punca utama berlakunya kemalangan jalan raya? Ah Meng : Kemalangan jalan raya yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini berpunca daripada sikap pemandu yang suka memandu melebihi had laju yang ditetapkan. Muthu : Ya, saya setuju dengan pendapat awak. Pemandu haruslah berhati-hati di jalan raya dan memandu mengikut had laju yang ditetapkan. Bak kata pepatah, janganlah sudah terhantuk baru tengadah kerana apabila sesuatu kecelakaan sudah berlaku, tiada guna mengesalinya lagi kerana nasi sudah. Kamil balik. : Awak sebut perkataan bubur, saya terus berasa lapar. Mari kita Ah Meng : Ayuh, berhati-hati menunggang basikal tu.Jumpa lagi esok di sekolah. 72
 • 76. Kemahiran Membaca Tahun 4 Pemulihan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah Malek, kenapa kamu berjalan kaki ke sekolah hari ini? Ah Tan, basikal saya rosak. Breknya tidak berfungsi. Awak telah melakukan tindakan yang bijak. Kita tidak sepatutnya meungggang basikal yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Oh, ya ! Saya juga tidak berbasikal hari ini kerana tayar basikal saya pula botak. Dengan berjalan kaki juga kita dapat menyihatkan b d Marilaj kita ke sekolah. Nanti lambat pula kita tiba. 73
 • 77. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah ke dalam petak yang sesuai. Ahmad selalu berhati-hati ketika memandu di jalan raya. Ahmad sering memandu dengan laju di jalan raya. Ahmad berhenti ketika lampu isyarat berwarna merah. Ahmad menggunakan telefon bimbit semasa memandu kereta. Ahmad selalu memotong kenderaan lain semasa memandu di jalan raya. Ahmad sentiasa memastikan lampu isyarat pada keretanya berfungsi dengan baik. 74
 • 78. Kemahiran Membaca Tahun 4 SIKAP BERHEMAH SIKAP TIDAK BERHEMAH . . . 75
 • 79. Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA KEMASYARAKATAN TAJUK Hidup Berjiran MASA STANDAR PEMBELAJARAN OBJEKTIF 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul. ii. membina ayat dengan perkataan berimbuhan apitan dengan betul. Elemen : Pendidikan Sivik, Celik Kewangan Nilai EMK : TMK TKP : Verbal Linguistik, Kinestatik KB : Menjana Idea, Mengecam BCB PENGISIAN KURIKULUM : Bekerjasama, Prihatin : Bacaan Intensif Kontekstual : Mengalami SISTEM BAHASA Tatabahasa: Imbuhan Apitan Sebutan dan Intonasi BAHAN BANTU BELAJAR Lampiran, radio, lembaran kerja PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul. REFLEKSI 76
 • 80. Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bermain permainan “Susun Suai” 1. Guru mengedarkan kotak yang berisi huruf. 2. Murid menyusun semua huruf yang diambil membentuk perkataan “Hidup Berjiran”. 3. Murid membaca frasa yang telah dibina. 4. Guru mengaitkan frasa dengan tajuk. Nilai : Bekerjasama Bahan: Kad huruf TKP : Verbal Linguistik KB : Menjana Idea Kontekstual : Mengalami Membaca mekanis 1. Murid membaca dengan sebutan yang betul petikan yang secara mekanis serta dibimbing oleh guru. Ilmu : Pendidikan Sivik BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam Lampiran 1 2. Murid membaca teks secara senyap dengan menggunakan teknik bacaan mentalis. 3. Murid dibimbing untuk mengenal pasti dan menggarisi perkataan berimbuhan apitan dalam petikan. 4. Murid membaca perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan yang betul. Bermain permainan “ Kotak 77
 • 81. Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Beracun” Guru menyediakan sebuah kotak yang mengandungi kad kata dasar. Ilmu : Dunia Muzik TKP : Kinestetik Nilai : Bekerjasama Lampiran 2 2. Setiap murid diberi lembaran kerja. EMK : Kreativiti dan Inovatif TMK 3. Guru memperdengarkan lagu untuk permainan bahasa. Apabila muzik dimainkan, Murid mengedarkan kotak tersebut dan diminta memilih kad kata dasar dan membaca perkataan yang tertulis pada kad kata dasar itu. 4. Murid membina dan menulis perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan pada lembaran kerja. 5. Setelah selesai semua kata dasar dikeluarkan daripada kotak itu, guru dan murid menyemak perkataan yang telah dibina menggunakan kata dasar. 6. Murid membaca senarai perkataan yang telah dibina dengan sebutan yang betul. 1. Membaca untuk menyemak Ilmu : Pendidikan Sivik 1. Murid diminta membaca secara kuat ayat-ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan. KB : Mengecam TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 2. Murid menggarisi perkataan berimbuhan apitan. 3. Guru dan murid menyemak perkataan yang digarisi. Ilmu : Celik Kewangan 4. Guru dan murid berbincang 78
 • 82. Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN tentang pengurusan wang ( membeli keperluan yang penting di rumah seperti pemadam kebakaran ) untuk membantu semasa berlaku kebakaran bagi mengelakkan kerugian harta benda dan nyawa. Penilaian 1. Murid membina ayat yang mengandungi perkataan beimbuhan apitan dengan betul. Lampiran 4 Pemulihan 1. Murid dibimbing membaca perkataan berimbuhan apitan dengan betul. BCB – Bacaan Intensif Lampiran 3 Pengayaan 1. Murid membaca petikan yang mengandungi pelbagai perkataan berimbuhan apitan. EMK : Kreativiti dan Inovatif BCB : Bacaan Luncuran Lampiran 5 79
 • 83. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca petikan di bawah dan garisi perkataan berimbuhan apitan. Encik Ammar baru berpindah rumah di sebuah taman perumahan. Dia tidak suka bergaul dengan jiran-jiran baharunya. Selepas pulang dari tempat kerja, Encik Ammar akan menghabiskan masanya di rumah. Dia tidak berminat untuk berkenalan atau beramah mesra dengan penduduk di taman perumahan tersebut. Dia beranggapan bergaul dan bercampur dengan jiran-jiran baharu hanya membazirkan masanya. Pada suatu hari, bahagian dapur rumahnya terbakar. Mujurlah jiranjirannya cepat bertindak. Mereka cuba memadamkan api yang sedang marak. Apabila Encik Ammar pulang ke rumah, dia mendapati bahagian dapur rumahnya hangus terbakar. Dia berterima kasih kepada jiran-jiran yang telah menolong memadamkan kebakaran. Encik Ammar menyesal kerana bersikap sombong terhadap jiran-jirannya. Kini, dia sedar betapa pentingnya hidup berjiran. 80
 • 84. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Senaraikan perkataan berimbuhan yang diperolehi daripada permainan kotak beracun. Perkataan Berimbuhan Kata Dasar 81 Imbuhan Apitan
 • 85. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 A. Baca dan garisi perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. Pada suatu hari, seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet. Semenjak kejadian itu, dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. 82
 • 86. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Penilaian Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan apitan yang diberi. perumahan menghabiskan memadamkan berkenalan beranggapan membazirkan mendapati 83
 • 87. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan B. Baca perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. Pada suatu hari, seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet. Semenjak kejadian itu, dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. 84
 • 88. Kemahiran Membaca Tahun 4 Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Oleh itu, jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak saudara. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan, pendidikan,agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersamasama. Di samping itu, jiran yang sepakat dan bersatupadu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian, penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. 85 Lampiran 5 Pengayaan
 • 89. Kemahiran Menulis Tahun 4 3.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. tentang sesuatu perkara dengan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 86
 • 90. Kemahiran Menulis Tahun 4 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. 3.7.1 Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat. 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. . 87
 • 91. Kemahiran Menulis Tahun 4 3.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 88
 • 92. Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA KESIHATAN TAJUK Klinik 1Malaysia MASA STANDARD PEMBELAJARAN Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan 3.4.2 berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat : i. menulis imlak 3 daripada 5 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama, Peka, Jujur EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea, Mengecam BCB : Mendengar dengan berkesan SISTEM BAHASA Tatabahasa : Imbuhan Pinjaman Kosa kata : Jururawat, paramedik, prarawatan BAHAN BANTU BELAJAR Lampiran petikan, lembaran kerja PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda yang betul. REFLEKSI 89
 • 93. Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bacaan mentalis. 1. Murid membaca petikan “Klinik 1Malaysia”. Ilmu : PK 2. Guru bersoal jawab tentang petikan. Nilai : Bekerjasama 3. Guru menerapkan ilmu pengurusan kewangan. Ilmu : Celik Kewangan KB : Menjana Idea Lampiran 1 4. Murid mengimlak frasa yang disebutkan oleh guru; - Insuran Hayat - Insuran kesihatan dan lain-lain frasa yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. 5. Murid mengedit frasa yang dimlak oleh rakan dengan bimbingan guru. Berbincang 1. Guru membimbing murid memahami perkataan berimbuhan pinjaman daripada aspek ejaan dan makna berpandukan petikan yang dibaca. Nilai : Prihatin 2. Murid mengimlak frasa yang ada perkataan berimbuhan pinjaman yang disebutkan oleh rakan yang diambil daripada petikan yang dibaca. 90 KB : Mengecam
 • 94. Kemahiran Menulis Tahun 4 PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mengimlak 1. Murid menulis imlak frasa yang mengandungi kata imbuhan pinjaman yang disebut oleh guru Nilai : Jujur Lampiran 2 2. Guru membimbing murid menyemak dan membetulkan jawapan mereka. 3. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan. Penilaian 1. Murid mengambil imlak ayat yang disebut oleh guru. BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 3 Pemulihan 1. Murid dbimbing mengambil imlak perkataan dan frasa yang dibaca oleh guru. Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menulis imlak ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman secara berpasangan berdasarkan satu perenggan petikan yang lain. Lampiran 5 91
 • 95. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan garisi frasa dan ayat yang ada kata pinjaman dalam petikan di bawah. Klinik 1Malaysia Klinik 1Malaysia merupakan sebuah projek klinik yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak di rumah pangsa Kampung Kerinchi, Kuala Lumpur. Perasmian 50 klinik 1Malaysia di seluruh Malaysia memberi makna besar tanggungjawab kerajaan kepada golongan marhaen. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan 1Malaysia, Dr. Chandra Muzaffar menyatakan rakyat semakin yakin terhadap klinik 1Malaysia. Klinik Malaysia akan beroperasi setiap hari bermula dari pukul 10.00 pagi hinggga 10.00 malam dengan dikendalikan oleh kumpulan paramedik yang terdiri daripada Penolong Pegawai Perubatan (MA) dan jururawat terlatih yang berpandukan tatacara yang tertentu. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan (MA) memberikan prarawatan secara formal dan ubat bagi sakit yang ringan seperti antibiotik. Antara sakit yang dirawat ialah demam, batuk dan menjalani Akta Perubatan 1971 pemeriksaan darah serta tahap kandungan gula. membenarkan jururawat dan HA menjalankan prosedur surgeri kecil dengan menggunakaan alat surgeri spesifik. 92
 • 96. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Imlak frasa yang disebut oleh guru. 1. 7. 2. 8. 3. 9. 4. 10. 5. 11. 6. 12. 93
 • 97. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Bacakan ayat di bawah untuk diimlak oleh murid. 1. Klinik 1Malaysia dikendalikan oleh kumpulan paramedik. 2. Kumpulan paramedik terdiri daripada jururawat terlatih. 3. Klinik 1Malaysia dikendalikan berpandukan tatacara tertentu. 4. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan memberikan prarawatan secara formal. 5. Akta Perubatan 1971 membenarkan jururawat menjalankan prosedur surgeri kecil. 94
 • 98. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Mengimlak perkataan berimbuhan pinjaman. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 95
 • 99. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca perenggan di bawah untuk diimlak oleh murid. Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia Mohd Yusof Abdul Rahman berpendapat Klinik 1Malaysia amat wajar bagi tujuan penjagaan kesihatan golongan marhaen yang tinggal di luar bandar. Hal ini selaras dengan konsep Klinik 1Malaysia yang diperkenal dan dilaksanakan oleh kerajaan yang bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan mematuhi tatacara yang telah ditetapkan. Perkhidmatan kesihatan ini disediakan oleh paramedik yang bertatasusila dan diberi autonomi merawat penyakit ringan. Klinik ini akan dipantau oleh Jabatan Kesihatan bagi memastikan perkhidmatan yang efisien dan bekalan ubat yang mencukupi serta kemudahan infrastruktur yang lengkap. Kes-kes yang di luar bidang perkhidmatan penolong pegawai perubatan akan dirujuk ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan. 96
 • 100. Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA KESELAMATAN TAJUK Aku Sebatang Lampu Isyarat MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menulis sebuah karangan autobiografi dengan sekurangkurangnya dua perenggan yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi Ilmu : PKJR, Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh, Berwaspada, Prihatin EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea, Menghubung Kait, Menyusun Atur BCB : Mencatat Nota SISTEM BAHASA Tatabahasa : Tanda baca Kosa kata : Lampu isyarat, fungsi, lancar, bergerak, berwaspada BAHAN BANTU BELAJAR Gambar, lembaran kerja, CD PKJR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menulis sebuah karangan autobiografi yang lengkap berdasarkan tajuk yang diberi. REFLEKSI 97
 • 101. Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Mencatat maklumat penting 1. Murid menonton tayangan video suasana di jalan rayadan mencatat maklumat yang penting. 2. KB : Menjana Idea CD PKJR Murid menyatakan maklumat – maklumat yang telah dicatat. 3. Ilmu : PKJR Nilai : Berwaspada, Patuh Murid dan guru berbincang tentang maklumat yang berkaitan dengan; - apa yang dilihat - apa yang berlaku - kesan tidak mematuhi peraturan Membina peta minda 1. 2. Guru dan murid berbincang tentang lampu isyarat jalan raya. - bentuk - fungsi - warna - lokasi Murid membina peta minda berdasarkan maklumat untuk menulis karangan bertajuk ‘Aku Sebatang Lampu Isyarat’. BCB : Mencatat Nota Lampiran 1 Nilai : Prihatin Penilaian 1. Murid secara individu menulis EMK : Kreativiti dan 98 KB : Menghubung
 • 102. Kemahiran Menulis Tahun 4 AKTIVITI karangan dengan tulisan yang kemas berdasarkan maklumat daripada peta minda. PENGISIAN KURIKULUM Inovasi CATATAN Kait Pemulihan 1. Murid menyusun ayat mengikut urutan supaya menjadi karangan yang lengkap . KB : Menyusun Atur Lampiran 2 Pengayaan 1. Murid menulis lima ayat tentang gambar yang diberi. KB : Menjana Idea Lampiran 3 99
 • 103. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Lengkapkan peta minda di bawah berdasarkan tajuk yang diberi. Aku Sebatang Lampu Isyarat 100
 • 104. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Pemulihan Susun ayat di bawah mengikut urutan supaya menjadi ayat yang lengkap. Aku Sebatang Lampu Isyarat Aku selalu berada di setiap simpang jalan yang sibuk. Apabila aku berwarna kuning, kenderaan hendaklah bersedia untuk berhenti. Pada badan aku ada tiga warna iaitu kuning, merah dan hijau. Nama aku lampu isyarat. Sebaik sahaja aku berwarna merah, semua kenderaan mesti berhenti. Aku berasa sangat gembira menjalankan tugas aku ini. Tugas aku memastikan kenderaan bergerak dengan lancar. Semua kenderaan akan bergerak jika warna aku bertukar menjadi hijau. ................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ....................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 101
 • 105. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Pengayaan Bina lima ayat berdasarkan gambar. 102
 • 106. Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA KEMASYARAKATAN TAJUK Cerianya Tamanku MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah. ii. membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul Ilmu : Sivik, Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama, Kebersihan, Prihatin, Patuh EMK : TMK KB : Menjana Idea, Mengecam BCB : Bacaan Mentalis SISTEM BAHASA Kosa kata : Ceria, mengeratkan, silaturahim, dipangkas BAHAN BANTU BELAJAR LCD, benda maujud, lembaran kerja PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman dengan betul. REFLEKSI 103
 • 107. Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Menama dan menulis peralatan dan aktiviti 1. Murid ditunjukkan alatan menjaga kebersihan kawasan kelas seperti penyapu, pemadam dan bakul sampah. Ilmu : Sivik Nilai : Kebersihan Media: Bahan Maujud 2. Guru dan murid berbincang tentang kegunaan alatan tersebut dan kaitannya dengan menjaga kebersihan. 3. Guru membimbing murid menamakan dan menulis pada papan tulis tentang alatan lain yang sesuai digunakan untuk menjaga kebersihan kawasan rumah dan taman. KB : Menjana Idea Kontekstual : Menghubung Kait Ilmu :Celik Kewangan 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang sumber kewangan untuk menjayakan aktiviti gotong-royong. Membina dan menulis jawapan 1. Murid membaca petikan yang dipaparkan pada skrin dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. EMK: TMK 2. Murid menggarisi isi petikan yang menjadi jawapan pada paparan skrin dengan menggerakkan kursor berpandukan soalan yang diberi. 3. Murid membina jawapan untuk soalan yang dikemukakan oleh guru 104 Lampiran 1
 • 108. Kemahiran Menulis Tahun 4 PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN berdasarkan petikan yang dibaca. Membina dan menulis ayat gramatis 1. Murid melengkapkan ayat dengan Nilai : Prihatin frasa yang betul berpandukan soalan yang diberi. Lampiran 2 Penilaian 1. Murid menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan soalan yang diberi. KB : Mengecam Lampiran 3 Pemulihan 1. Murid menjawab soalan dengan mengisi tempat kosong dalam ayat menggunakan perkataan yang diberi. Lampiran 4 Pengayaan BCB : Bacaan Mentalis 1. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Lampiran 5 105
 • 109. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan di bawah. Cerianya Tamanku Pada hujung minggu lepas, penduduk Taman Muhibbah telah mengadakan gotong-royong yang disertai oleh penduduk pelbagai kaum. Mereka mengadakan gotong-royong untuk membersihkan kawasan perumahan mereka. Antara alatan yang digunakan ialah penyapu, parang, kereta sorong, baldi, penyapu lidi, penyapu longkang, pongkes dan pencakar. Untuk menjayakan aktiviti gotong-royong tersebut, penduduk kampung telah sepakat untuk mengadakan kutipan derma. Wang yang diperoleh akan digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan dan mengadakan jamuan. Kaum wanita menyediakan makanan dan minuman untuk penduduk kampung yang bergotong-royong. Mereka menyediakan nasi lemak, kuihmuih dan air sirap. Anak-anak pula sibuk membantu ibu dan bapa masingmasing. Ada juga yang menarik dahan-dahan yang dipangkas oleh kaum lelaki. Kini kawasan taman perumahan mereka kelihatan bersih dan ceria. Tidak ada lagi sampah-sarap dan tempat air bertakung yang boleh membiakkan nyamuk aedes. Gotong-royong itu juga dapat mengeratkan silaturahim penduduk kampung yang selama ini sibuk dengan tugas masing-masing. 106
 • 110. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 A. Lengkapkan ayat dengan frasa yang betul berdasarkan petikan ‘Cerianya Tamanku’. 1. Apakah yang diadakan oleh penduduk Taman Muhibah? Penduduk kampung mengadakan ..................................................................................... ............................................................................................................................................. 2. Apakah alat yang mereka gunakan? Mereka menggunakan alatan seperti ................................................................................ ............................................................................................................................................. 3. Bagaimanakah mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan? Mereka memperoleh wang untuk membeli peralatan ................................................ ............................................................................................................................................ 4. Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong itu? Gotong-royong itu melibatkan......................................................................................... ........................................................................................................................................... 5. Bagaimanakah Penduduk Taman Muhibbah boleh mengekalkan keceriaan taman itu? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 107
 • 111. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Jawab soalan berdasarkan petikan. 1. Bilakah penduduk Taman Muhibbah mengadakan gotong-royong? ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... 2. Apakah alatan yang digunakan dalam gotong-royong? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ 3. Mengapakah kutipan derma perlu dilakukan? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ 4. Di manakah nyamuk aedes suka membiak? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ 5. Mengapakah gotong-royong diadakan pada hujung minggu? ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... 6. Apakah yang berlaku jika nyamuk aedes dibiarkan membiak? ............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... 108
 • 112. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. menarik aedes mengadakan 1. mencuci ceria Siapakah yang mengadakan gotong-royong? Penduduk Taman Muhibbah telah ............................................ gotong-royong membersihkan taman perumahan. 2. Apakah yang mereka cuci? Mereka ...................................... longkang yang tersumbat. 3. Siapakah menaraik dahan-dahan yang dipangkas? Kanak-kanak ....................................... dahan-dahan yang dipangkas. 4. Di mana nyamuk aedes bertelur? Nyamuk ........................................ bertelur di dalam air bertakung. 5. Bagaimana keadaaan kawasan taman itu? Kawasan taman menjadi bersih dan .................................................... . 109
 • 113. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan fahami petikan berikut. Sekolahku Bersih Pada hari Sabtu yang lepas, sekolah saya telah mengadakan aktiviti gotong-royong. Aktiviti ini disertai oleh warga sekolah, ibu bapa dan penduduk kampung. Aktiviti ini bermula pada pukul 8.00 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Antara aktiviti yang dilakukan pada hari tersebut ialah mengecat dinding sekolah, membaiki perabot yang rosak, menanam pokok bunga, membersihkan longkang, memotong rumput dan sebagainya. Aktiviti ini diadakan bagi menceriakan kawasan sekolah, mengeratkan silaturahim dan menanamkan sikap cinta akan sekolah. Semasa gotong-royong ini, semua yang terlibat melakukan kerja masingmasing dengan bersungguh-sungguh. Hasilnya kawasan sekolah kelihatan bersih dan ceria. Guru Besar mengucapkan terima kasih dan berharap aktiviti seumpama ini akan dapat diadakan lagi pada masa hadapan. Sebelum bersurai, semua yang terlibat menikmati jamuan yang telah disediakan oleh pihak sekolah di kantin. 110
 • 114. Kemahiran Menulis Tahun 4 Jawab soalan berdasarkan petikan. 1. Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong-royong tersebut? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ 2. Tuliskan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh mereka? ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 3. Mengapakah aktiviti gotong-royong diadakan? ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ 4. Apakah hasil daripada gotong-royong tersebut? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ 111
 • 115. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara semasa bercerita secara didik hibur. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. kreatif Standard Pembelajaran Seni Bahasa 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku. 4.1.2 Memahami dan mengubah suai lirik lagu secara mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. 4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur. 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dan bahasa badan yang sesuai dalam lakonan secara didik hibur. 112 separa terkawal dan
 • 116. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan secara berpandukan untuk menyampaikan pengajaran dengan menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang sesuai melalui lakonan. 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut. 4.4.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur. 113
 • 117. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 4.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 114
 • 118. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA KESIHATAN TAJUK Hidup Bebas Tanpa Dadah MASA STANDARD PEMBELAJARAN 4.4.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonansi yang betul dan jelas secara didik hibur. Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. ii. melengkapkan sajak dengan perkataan yang sesuai. mendeklamasi sajak yang dibina dengan sebutan jelas dan intonasi yang betul secara didik hibur. Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Sivik Nilai : Kasih Sayang, Menghargai PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Mendengar dengan berkesan KB : Menjana idea TKP : Verbal linguistik SISTEM BAHASA Kosa kata : Menghayalkan, hina, sejahtera dan bersua BAHAN BANTU BELAJAR Bahan edaran PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat melengkapkan dan mendeklamasikan sajak dengan sebutan yang jelas dan intonansi yang betul. REFLEKSI 115
 • 119. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mendengar 1. Murid mendengar rakaman contoh deklamasi sajak. Ilmu : Kesihatan EMK : ICT BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 Berbincang 1. Murid dibimbing menyatakan maklumat yang terdapat dalam sajak yang telah mereka dengar. - Mesej yang terkandung dalam sajak tersebut - Nilai yang dimuatkan dalam sajak ini. - Kesan penyalahgunaan dadah : kesihatan terjejas : hilang pekerjaan : jenayah meningkat Nilai : Kasih Sayang KB : Menjana Idea Ilmu : Sivik Lampiran 2 Nilai : Kasih Sayang, Menghargai TKP – Verbal Linguistik Membina sajak secara terkawal. 1. Murid secara kumpulan dibimbing membina sajak berkenaan anti dadah secara terkawal iaitu menukarkan beberapa perkataan dalam sajak yang diberi dengan perkataan lain yang sesuai. EMK : Kreativiti dan Inovasi 2. Murid dan guru bersoal jawab untuk memahami sajak yang dibina. 3. Murid secara individu, berpasangan dan kumpulan diminta mendeklamasi sajak yang diubah suai dengan 116
 • 120. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara bergilir-gilir. Penilaian 1. Murid melengkapkan sajak berdasarkan tema dadah dengan ayat sendiri. EMK : Kreativiti dan Inovasi 2. Murid mendeklamasikan sajak yang dibina dengan sebutan dan intonasi yang betul secara didik hibur. 3. Guru menilai kreativiti dalam pemilihan kata yang kreatif dalam kandungan sajak. 117 Lampiran 3
 • 121. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar dan baca sajak di bawah SAJAK: JAUHI DADAH Dadah, engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah, ibu dan keluarga. Oleh itu, wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera. 118
 • 122. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai. SAJAK: ANTI DADAH Dadah, engkau najis yang hina Merosakkan kehidupan manusia Mengkhayalkan kehidupan manusia Manusia akan lupa akan diri mereka Lupa akan ayah, ibu dan keluarga. Oleh itu wahai kawanku semua Jauhilah dadah dari kehidupan kita Katakan tidak jika bersua dengannya Laporkan kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan sejahtera. 119
 • 123. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 2 Tukarkan perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai. SAJAK: ANTI DADAH Dadah, .....................najis yang ................................. ........................................ kehidupan manusia ................................................ kehidupan manusia Manusia akan ............................ akan diri mereka Lupa akan ayah, ibu dan keluarga. Oleh itu wahai ................................... semua .............................dadah dari ...............................kita Katakan tidak jika ....................................dengannya ..........................................kepada pihak berkuasa Kelak nanti hidup akan .............................................. 120
 • 124. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukar perkataan yang digarisi dengan perkataan yang sesuai. 1. engkau __________________________________ 2. hina __________________________________ 3. merosakkan __________________________________ 4. mengkhayalkan __________________________________ 5. kawanku __________________________________ 6. jauhi __________________________________ 7. kehidupan __________________________________ 8. bersua __________________________________ 9. sejahtera __________________________________ 121
 • 125. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA KESELAMATAN TAJUK Tragedi di Sungai MASA STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan secara didik hibur. ii. OBJEKTIF menyatakan nilai murni yang terdapat dalam cerita. Ilmu : Pendidikan Sivik, Celik Kewangan NilaI : Patuh, Berwaspada/ Berhati-hati PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana Idea SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Kosa kata : Seronok, pengawasan, berenang BAHAN BANTU BELAJAR Petikan cerita, patung boneka, borang penilaian PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat bercerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis REFLEKSI 122
 • 126. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Membaca dan berbincang 1. Murid diberi petikan cerita. 2. Murid membaca dan berbincang untuk memahami dan mengenal pasti nilai yang terdapat dalam cerita. Nilai : Berwaspada, Patuh EMK : Celik Kewangan BCB : Bacaan Mekanis KB : Menjana idea Lampiran 1 3. Murid menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita. Bercerita secara didik hibur 1. Guru membimbing murid bercerita dengan sebutan, intonasi dan cara yang sesuai. Lampiran 1 2. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk bercerita di hadapan kelas Penilaian 1. Murid secara bergilir-gilir bercerita di hadapan kelas dengan sebutan, intonasi, bahasa badan dan gaya yang betul dengan menggunakan boneka. EMK: Kreativiti dan Inovasi 2. Beberapa orang murid dilantik menjadi hakim. 3. Murid menulis nilai murni yang terdapat dalam cerita. 123 Lampiran 2
 • 127. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 L Lampiran 1 i Baca dan ceritakan petikan di bawah. Pada suatu hari, Aminah dan adiknya, Hakim berjalan di tepi sebatang sungai. Setelah penat berjalan, mereka berehat sebentar di bawah sebatang pokok. “Eh, saya penatlah! Mari kita mandi di sungai itu, kakak,” kata Hakim. "Jangan Hakim, di situ telah ditulis dilarang mandi. Lagi pun ibu telah berpesan supaya kita jangan mandi di sungai tanpa pengawasan orang dewasa,” kata Aminah. "Ah, kakakkan ada. Marilah kakak,” Hakim tidak mendengar nasihat kakaknya lalu terjun ke dalam sungai itu. “Kakak, marilah mandi. Seronok mandi di sini,” kata Hakim. Tanpa disedari, Hakim telah berenang jauh dari tepi sungai. Tiba-tiba kedengaran suara Hakim meminta tolong. “Tolong! Tolong! Tolong!” jerit Hakim. Kelihatan Hakim tenggelam timbul kelemasan di tengah sungai. Aminah terus menjerit meminta tolong. Seorang pemuda yang kebetulan sedang memancing di situ telah mendengar jeritan Aminah. Tanpa membuang masa, pemuda itu telah terjun ke dalam sungai dan menyelamatkan Hakim yang hampir lemas. Hakim terus dibawa ke hospital. Rakan-rakan Hakim yang mendengar tentang peristiwa itu melawatnya di hospital. Aisyah, Siva dan Ai Ling membawa buah tangan untuknya “Hakim, ini ada sedikit sumbangan daripada rakan-rakan sekolah kita.” “Terima kasih, Aisyah, Siva dan Ai Ling. Duit ini akan saya simpan di bank untuk kegunaan saya pada kemudian hari.” Sejurus selepas itu, ibu dan kakak Hakim tiba. “Maafkan saya kerana tidak mendengar nasihat kakak dan ibu,” ujar Hakim ketika dilawati oleh keluarganya di hospital. “Jadikan ini pengajaran kepada kamu. Lain kali, kita hendaklah mendengar nasihat dan menjaga keselamatan diri kita sendiri,” nasihat Aminah kepada adiknya. 124
 • 128. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Buat boneka dengan menggunakan kertas Lampiran 2 Boneka Contoh AMINAH HAKIM 125
 • 129. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 3 Borang Penilaian NAMA MURID SEBUTAN (A,B,C) 126 GAYA PENCERITAAN (A,B,C)
 • 130. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 TEMA KEMASYARAKATAN TAJUK Damai MASA STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. menyebut lirik lagu “Damai” dengan betul melalui nyanyian secara didik hibur. ii. OBJEKTIF menyatakan maksud lirik lagu dan nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu yang dinyanyikan. PENGISIAN Ilmu : Dunia Muzik, Celik Kewangan KURIKULUM Nilai : Disiplin, Kerjasama, Berjimat-cermat EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kenestetik, Mendengar dengan Berkesan KMD : Meramal dan Analisis SISTEM BAHASA Kosa Kata : Terjebak, damai, prinsip, tatatertib, berbudi, semarakkan BAHAN BANTU BELAJAR Video, lirik lagu, alatan muzik PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyanyi dan menyebut lirik lagu dengan betul. REFLEKSI 127
 • 131. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN N PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mendengar dan menyebut lirik 1. Murid mendengar lagu yang dirakam. 2. Murid membaca lirik lagu yang dipaparkan. Ilmu : Dunia Muzik Niali : Berdisiplin, Patuh BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 1 EMK : TMK Menyanyi 1. Murid menyanyikan lagu mengikut lirik dan melodi yang didengar dengan bimbingan guru. Nilai : Bekerjasama EMK : Kreativiti dan Inovasi BCB : Kinestatik Nilai : Berjimat-cermat EMK : Celik Kewangan KMD : Menjangka akibat 2. Murid menyanyi sambil membuat gerakan. Berbincang 1. Secara kumpulan, murid berbincang tentang nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu. 2. Wakil kumpulan akan melaporkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 3. Murid berbincang tentang faedah bercucuk tanam dari segi ekonomi. - menambah sumber kewangan - menabung 128
 • 132. Aspek Seni Bahasa Tahun 4 Lampiran 1 Dengar rakaman dan nyanyikan lagu ini. DAMAI Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaja Orang berbudi, kita berbahasa Naik kereta api, turun padang tembak Kalau tak hati-hati, kita kan terjebak (Chorus) Semarakkan hari ini Kita nyanyi ramai-ramai Goyang badan gerak kaki Laungkan lagu damai Jangan ambil mudah, jangan rasa mudah Menang bukan kekal, kalah jangan kesal Masa masih muda, tenaga pun ada Hidup ada prinsip, ikut tatatertib Yeah yeah yeah yeah yeah Carik bulu ayam, akan bercantum jua Lupakan hal semalam, esok pasti ceria (Ulang Chorus) Mula langkah kanan, senang cari makan Hidup berdikari, buat amal bakti Solat jangan lupa, tiang agama Ingat masa depan, pilih kawan-kawan Amalan yang baik, untuk orang cerdik Yeah yeah yeah yeah yeah (Ulang perenggan 1) (Ulang chorus 2x) x Melodi : Upin & Ipin – Pengembaraan 129
 • 133. Aspek Tatabahasa Tahun 4 5.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru perlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. 130 tunjuk dengan betul mengikut
 • 134. Aspek Tatabahasa Tahun 4 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran -an, -kan, -i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. 131
 • 135. Aspek Tatabahasa Tahun 4 5.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa, guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 132
 • 136. Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA KESIHATAN TAJUK Amalan Pemakanan Seimbang MASA STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks. Pada akhir pengajaran murid dapat: OBJEKTIF i. menyenaraikan kata kerja pasif dengan betul secara lisan dan bertulis. ii. membina ayat menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks dengan betul. Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Mementingkan Kesihatan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreatif dan Inovatif KB : Menjana Idea, Mengecam BCB : Bacaan Intensif SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata kerja pasif BAHAN BANTU BELAJAR Lembaran kerja, benda maujud PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyenaraikan lima kata kerja pasif secara lisan dan bertulis dengan betul. REFLEKSI 133
 • 137. Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Berbual 1. Murid diminta untuk mengambil contoh makanan yang terdapat di dalam kotak dan berbual tentangnya - Kepentingan makanan seimbang - Kesan pengambilan makanan seimbang : tidak diserang penyakit : tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk mendapatkan rawatan Ilmu : Pendidikan Kesihatan Nilai :Mementingkan Kesihatan Benda maujud KB : Menjana Idea Lampiran 1 Ilmu : Celik Kewangan Membaca teks dan berbincang 1. Murid diberikan teks syarahan untuk dibaca secara intensif. EMK : Kreatif dan Inovatif 2. Guru dan murid berbincang tentang teks. 3. Murid diberi penerangan tentang kata kerja pasif. 4. Lampiran 2 BCB : Bacaan Intensif Murid diminta menggarisi kata kerja pasif yang terdapat dalam teks. KB : Mengecam Penilaian 1. Murid menukarkan ayat kata kerja aktif kepada ayat kata kerja pasif. 134 Lampiran 3
 • 138. Aspek Tatabahasa Tahun 4 PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Pemulihan 1. Murid menuliskan kata kerja pasif yang betul berpandukan kata kerja aktif yang diberi. Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menulis satu perenggan berita mengenai kesihatan dengan menggunakan beberapa ayat yang mengandungi kata kerja pasif. 135 Lampiran 5
 • 139. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Guru perlu menyediakan bekas-bekas kecil yang diisi dengan pelbagai jenis makanan dan dimasukkan nasi buah limau telur roti susu sayur kacang 136
 • 140. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Baca teks syarahan di bawah. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Yang Dihormati Guru Kelas 4 Baiduri, Puan Iffah Humaira dan rakan-rakan yang dikasihi. “Amalan Saya ingin menyampaikan syarahan tentang Pemakanan Seimbang dan Kesannya Terhadap Kesihatan”. Kesihatan diri amatlah penting. Sekiranya kesihatan tidak dijaga, kita akan mudah mendapat penyakit. Zat makanan diperlukan oleh tubuh kita. Zat makanan yang utama seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak dan mineral. Pengambilan makanan yang seimbang hendaklah diamalkan, apatah lagi sistem pertahanan diri dapat diperkukuh dan penyakit boleh dihindari. Saya berharap kawan-kawan menjadikan amalan pemakanan seimbang dan beriadah sebagai budaya hidup. Sekian, terima kasih. 137
 • 141. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Tukarkan ayat aktif di bawah menjadi ayat pasif. 1. Lampiran 4 Penilaian Wahidah mencuci pinggan di dapur. …………………………………………………………………………………. 2. Mereka meraikan hari lahir Puan Maizura. …………………………………………………………………………………. 3. Pak Sawardi menangkap ikan di laut. ……………………………………………………………………………….… 4. Negara Malaysia telah mengalahkan Singapura dalam perlawanan bola sepak itu. …………………………………………………………………………….…… 5. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memajukan negara kita. ………………………………………………………………………………… 6. Cikgu Julia menasihati murid-muridnya agar mengulang kaji pelajaran. ………………………………………………………………………..……… 7. Putra Arif membaca buku cerita untuk mengisi masa lapangnya. ……………………………………………………………………………… 8. Tukang kebun sedang mencantas pokok bunga. ..…………………………………………………………………………….. 138
 • 142. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran Pemulihan Tukarkan kata kerja aktif di bawah menjadi kata kerja pasif. KATA KERJA AKTIF KATA KERJA PASIF Memancing Memasak Menghidang Menggoreng Merebus Menutup Menjaga Menghindari 139
 • 143. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Karangkan sebuah cerita dengan menggunakan perkataan-perkataan diberi. dimasukkan ditemani diberi dinasihatkan diserang dilarang dibenarkan Kelas Empat Rajin mempunyai murid seramai 40 orang. Pada minggu ini seorang murid telah diserang penyakit demam malaria. Dua orang lagi telah ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 140
 • 144. Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA KESELAMATAN TAJUK Keselamatan di Jalan raya MASA STANDARD PEMBELAJARAN 5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi. Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menulis ayat pasif dengan betul berdasarkan ayat aktif yang diberi. ii. memberi pendapat tentang maklumat yang terdapat dalam poster OBJEKTIF Ilmu : PKJR, Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati, Patuh PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menjana Idea, Mengelas, Membanding Beza, Menyusun Atur SISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat aktif, ayat pasif. BAHAN BANTU BELAJAR Poster, keratan akhbar, lembaran kerja, senarai semak PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menulis ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi dengan betul. REFLEKSI 141
 • 145. Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bersoal jawab 1. Murid dan guru bersoal jawab tentang poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan . 2. Guru dan murid berbual tentang insuran hayat dan insuran kenderaan serta kepentingannya sekiranya berlaku kemalangan. Ilmu : PKJR KB : Menjana Idea Lampiran 1 Nilai : Berhati-hati Ilmu: Celik Kewangan Membina ayat KB : Menjana Idea 1. Murid membina ayat aktif berdasarkan poster. Lampiran 1 2. Murid membaca ayat aktif yang dibina. 3. Guru menerangkan tentang ayat pasif. 4. Murid dibimbing membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang tersedia. ‘Dengar dan Catat’ 1. Beberapa orang murid diminta mengambil kad ayat di dalam kotak dan membacakan ayat tersebut. Lampiran 2(i) , 2(ii) 2. Murid lain menentukan sama ada ayat tersebut ayat aktif atau ayat pasif dengan mencatatkan dalam senarai semak yang disediakan. KB - Mengelas 142
 • 146. Aspek Tatabahasa Tahun 4 PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Penilaian CATATAN Lampiran 3 1. Murid membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang diberi. Pemulihan 1. KB : Menyusun Atur Murid menyusun semula perkataan menjadi ayat pasif yang betul. Lampiran 4 Pengayaan KB : Membanding Beza 1. Guru mengedarkan satu keratan akhbar. Lampiran 5(i), 5(ii) 2. Murid membaca keratan akhbar secara mentalis dan mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif. 3. Murid menyalin ayat aktif dan ayat pasif pada ruangan yang betul. 143
 • 147. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Teliti dan bincang maklumat dalam poster keselamatan jalan raya yang ditunjukkan di bawah ini. 144
 • 148. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(i) Baca dan fahami ayat aktif dan ayat pasif di bawah ini. 1. Pekerja membaiki jalan yang rosak itu. 2. Sampah sarap dibakar oleh ayah pagi tadi. 3. Rumah itu dilanggar oleh lori pada bahagian depannya. 4. Kakak membelikan ibu seutas rantai. 5. Gadis itu menjahit sehelai baju untuk adiknya. 6. Pembuli jalan raya itu telah ditangkap. 145
 • 149. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2(ii) Lengkapkan borang di bawah. SENARAI SEMAK Dengar bacaan kawan kamu dan tanda ( / ) pada ayat aktif dan ( X ) pada ayat pasif. Ayat Aktif 1 2 3 4 5 6 146 Pasif
 • 150. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif yang diberi di bawah ini. Ayat aktif : Saya mencuci kasut sekolah. Ayat pasif : _____________________________________________ . Ayat aktif : Awak mesti menyerahkan surat itu. Ayat pasif : _____________________________________________ . Ayat aktif : Cikgu Ramlan mengarahkan murid-murid supaya beratur. Ayat pasif : _____________________________________________ . Ayat aktif : Saya akan memetik bunga itu. Ayat pasif : _____________________________________________ . Ayat aktif : Kami sudah menyusun jadual itu. Ayat pasif : _____________________________________________ . 147
 • 151. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Susun perkataan di bawah menjadi ayat pasif yang lengkap. 1. ibu dipakai Topi keledar oleh itu _____________________________________________________________. 2. jalan Peraturan mesti kita raya patuhi _____________________________________________________________ . 3. disaman cuai Pemandu polis yang itu kereta oleh _____________________________________________________________ . 4. dibawa Mangsa oleh kemalangan hospital itu Pak Abu ke _____________________________________________________________ . 5. oleh ditunggang Basikal itu cermat adik dengan _____________________________________________________________ . 6. tuntun jalan raya semasa Adik saya melintas ____________________________________________________________ . 148
 • 152. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(i) Pengayaan Baca dan fahami berita di bawah. Kemudian, garisi ayat aktif dan ayat pasif. PENIAGA MAUT KERETA LANGGAR TIANG ELEKTRIK KAJANG, 13 Mac– Seorang peniaga maut terlanggar tiang elektrik. Kejadian tersebut berlaku ketika hujan lebat petang semalam. Mangsa Azmi bin Daman, 38 tahun, memandu kereta itu dengan laju. Rakannya Mahadzir bin Salleh, 36 tahun, cedera di bahagian kepala dan dilaporkan stabil selepas dirawat di Hospital Serdang. Difahamkan, beliau telah dirawat oleh seorang doktor pakar. Ketika kejadian tersebut berlaku, mangsa bersama rakannya dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur selepas balik dari tempat kerja. Menurut beberapa orang saksi yang melihat kejadian tersebut, kereta mangsa dipandu dengan laju. Kelajuan itu menyebabkan kereta terbabas dan melanggar tiang elektrik. Ibu mangsa, Sharifah binti Yusoff, 58 tahun telah dihubungi oleh pihak polis. Beliau tidak menyangka akan sikap anaknya yang tergesa-gesa mahu pulang itu adalah petanda bahawa dia akan kehilangan anak sulungnya buat selama-lamanya. 149
 • 153. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 5(ii) Tulis ayat aktif dan ayat pasif yang diperoleh daripada keratan akhbar dalam ruangan yang betul. Ayat Aktif 1. …………………………………………………………………………………………............. …………………………………………………………………………………………………….. . 2. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… . 3. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. . Ayat Pasif 1. …………………………………………………………………………………………............. …………………………………………………………………………………………………….. . 2. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… . 3. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. . 150 150
 • 154. Aspek Tatabahasa Tahun 4 TEMA KEMASYARAKATAN TAJUK Kebakaran MASA STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. Pada akhir pengajaran murid dapat: i. melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. ii. menulis ayat dengan kata hubung yang betul mengikut konteks. OBJEKTIF Ilmu : Sivik, Celik Kewangan Nila : Berhati-hati, peka PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KP : Interpersonel KB : Menjana Idea SISTEM BAHASA Kosa kata: kata hubung pancangan keterangan -kerana, andai kata, manakala, ketika, agar, supaya BAHAN BANTU BELAJAR Petikan berita, lembaran kerja, kad perkataan PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat melengkapkan ayat dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul. REFLEKSI 151
 • 155. Aspek Tatabahasa Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membaca 1. Guru bersoal jawab tentang bunyi siren yang diperdengarkan untuk mengaitkannya dengan tajuk kebakaran. 2. Nilai Lampiran 1 : peka Murid menerangkan risiko yang dihadapi jika harta benda tidak dilindungi dengan bimbingan guru. 4. KB : menjana idea Murid membaca secara mekanis petikan yang diedarkan. 3. Ilmu : Sivik Bersoal jawab tentang cara membantu mangsa bencana. Menyenaraikan kata hubung 1. Guru memberi penerangan tentang kata hubung pancangan. 2. Murid menyenaraikan kata hubung berdasarkan petikan. 3. Murid membaca ayat yang mengandungi kata hubung pancangan keterangan daripada petikan. KP - Interpersonel Lampiran 1 152
 • 156. Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membina ayat 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Wakil setiap kumpulan diminta memilih perkataan kata hubung di dalam sampul surat yang diberi. 3. Murid diminta membaca kad perkataan tersebut dan seterusnya membina ayat menggunakan kata hubung tersebut secara spontan. 4. Murid yang lain diminta mencatat ayat yang dibina oleh rakan mereka. Nilai : Bekerjasama KB – Menjana Idea Sampul surat Kad perkataan Menyusun perkataan 1. Murid menyusun kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk yang lengkap. 2. EMK : Kreativiti dan Inovasi KB – Menyusun Atur Wakil kumpulan menampal kad perkataan yang telah disusun pada papan kapur. Kad Perkataan Penilaian 1. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung pancangan keterangan dengan betul. Lampiran 2 Pemulihan 1. Murid menggariskan kata hubung pancangan dalam ayat yang diberi. KB : Mengecam Lampiran 3 153
 • 157. Aspek Tatabahasa Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Murid diminta mencari kata hubung pancangan daripada maklumat yang diberi. KB : Mengecam Menjana Idea 2. Murid membina ayat menggunakan kata hubung tersebut. Lampiran 4 154
 • 158. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan sebutkan perkataan berwarna di bawah. Sebuah Keluarga Tinggal Sehelai Sepinggang TAPAH, 18 September – Suasana gembira sebuah keluarga menjelang hari raya bertukar menjadi sedih kerana satu kebakaran telah memusnahkan rumah mereka awal pagi tadi. Ketua Polis Batang Padang menjelaskan terdapat dua orang kanak-kanak tercedera sewaktu kejadian itu. Manakala ibu mereka hanya mengalami kecederaan ringan ketika cuba menyelamatkan mereka. Kebakaran itu dipercayai berpunca daripada penggunaan ubat nyamuk. Tiada apa-apa yang dapat diselamatkan daripada kebakaran tersebut kerana api marak terlalu cepat. Pegawai Operasi Bomba dan Penyelamat menasihatkan orang ramai agar lebih berhati-hati supaya kejadian seumpama itu dapat dielakkan. Pihak Bomba menghadapi kesukaran untuk memadamkan kebakaran kerana tekanan air di kawasan tersebut rendah manakala air sungai yang berhampiran pula cetek. Api hanya dapat dikawal dalam masa 30 minit. Pada masa yang sama penduduk di kawasan itu melancarkan derma kilat untuk membantu mangsa kebakaran tersebut. 155
 • 159. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Susun semula kad perkataan yang diberi supaya menjadi ayat majmuk atau dengan cara klik dan seret. 1. panas ke demam kerana 2. Azri Dia sekolah bahawa tidak memberitahu tidak sihat saya dia 3. berbunyi Loceng itu saya menekannya apabila 4. awal tidak bas supaya Ramlah anaknya Bangunlah ketinggalan 5. berdoa dan agar sihat 156 cergas
 • 160. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Lengkapkan ayat di bawah dengan kata hubung pancangan keterangan yang sesuai. sementara bahawa ketika kerana 1. supaya Permainan itu ditangguhkan _______________hujan turun dengan lebatnya. 2. Kita harus ingat ___________ rajin dan usaha ialah tangga kejayaan. 3. Kebakaran itu berlaku ____________ mereka sedang tidur. 4. 5. Zila membaca buku _______________ menunggu loceng berbunyi. Razak mengurangkan makanan bergula _______________ tidak mendapat penyakit kencing manis. 157
 • 161. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 3 Pemulihan Garisi kata hubung pancangan dalam ayat di bawah. 1. Dia belajar dengan tekun agar lulus dalam peperiksaan. 2. Azim berlari lintang- pukang apabila dikejar oleh anjing. 3. Adam dimarahi oleh ibunya kerana malas belajar. 4. Karim duduk sahaja manakala orang lain sibuk mengemaskan bilik darjah itu. 5. Dia sering bersenam supaya badannya sentiasa sihat. 6. Azam mengalami kemalangan ketika pulang dari sekolah. 158
 • 162. Aspek Tatabahasa Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Bina ayat menggunakan kata hubung yang diperoleh di bawah. Langkah-langkah keselamatan untuk mencegah kebakaran. x Kita mestilah memastikan semua suis elektrik dimatikan ketika ………………………………………………………………………………………… x Pastikan setiap rumah memiliki alat pencegah kebakaran agar ………………………………………………………………………………………… x Pastikan mancis disimpan di tempat yang selamat supaya …………………. …………………………………………………………………………………………. x Kita harus cepat bertindak andai kata ……………………………………………. …………………………………………………………………………………………. x Elakkan daripada menggunakan barangan elektrik yang telah rosak kerana …………………………………………………………………………………………. 159
 • 163. BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN
 • 164. 1 MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR HARI 1 Tajuk : Faedah Bersukan 1.7.2 Berbincang dan Demam mengemukakan Denggi pendapat tentang Wabak sesuatu perkara Membunuh daripada pelbagai Klinik sumber dengan 1Malaysia menggunakan ayat Hidup Bebas yang gramatis secara Tanpa bertatasusila. Dadah Amalan Pemakanan Seimbang Tema : KESIHATAN TEMA / TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS HARI 3 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul. 163 3.4.2 Menulis imlak prasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA HARI 2 4.4.2 Membina sajak secara terkawal dan mendeklamasikan nya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA HARI 4 PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif pasif dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA HARI 5
 • 165. MINGGU 2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR HARI 1 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang sesuai. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA HARI 4 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS HARI 3 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA HARI 2 PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 TEMA / TAJUK Tema : KESELAMATAN Tajuk : Banjir 1.3.3 Sikap Pemandu Aku Sebatang Lampu Isyarat Tragedi di Sungai Keselamatan di Jalan Raya 164 HARI 5 STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.
 • 166. 3 MINGGU Tajuk : Budi Bahasa Amalan Kita Hidup Berjiran Cerianya Tamanku Damai Kebakaran Tema : KEMASYARAKATAN TEMA / TAJUK 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR HARI 1 165 2.2.3 Membaca ayat yang mengandungi imbuhan apitan dalam petikan dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan memahami perkara yang dibaca. STANDARD PEMBELAJARN MEMBACA HARI 2 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS HARI 3 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian gerak laku. STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA HARI 4 PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 4 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA HARI 5
 • 167. BAHAGIAN 4
 • 168. Aa abad abai abaikan acu ada-ada adat adat resam adinda aduan aerobik aib akuan akhbar akhiran akhirat akhlak akrab alamat (petanda) aliran alis alu-aluan alunan amal bakti ampai ampaian anakanda anak pinak ancam ancaman andaian anduh anggap angkasa lepas angkasawan angkatan angkuh aniaya anugerah anut apa-apa apartmen artis arus arwah asar asas asid asrama atlas atlet atom atur cara aurat autobiografi automatik automobil awalan ayahanda ayak ayu Bb babak baginda bahawa baka bakal bakhil bakteria baku balai balai berlepas balai ketibaan balai raya balak balapan balutan bandul bandung bangkai bangsal 169 barangan barangkali barat barat daya barat laut basah kuyup basuhan batas batu permata batu-batan bayangan bayu bebas bebaskan becak bedah belaka belanga belantara belasan belit belukar belut bencana bendul bengkang-bengkok bengkel bendul benih benteng beradat beradu (lawan) berahsia berakhlak beralah beralun beramal berambu berang berangkai berangkat berarak
 • 169. berasrama beratapkan berawan berawas berbahagia berbahasa berbalas(-balas) berbanding berbara berbeca berbelah berbelit(-belit) berbelok berbelok-belok berbilang berbingkai berbintang berbonggol berbongkah berborak berburu bercambah bercangkung bercap bercinta berdagang berdalih berdamai berdaya berdebar(-debar) berdegil berdengki berdengkur berdendam berdikari berduka berdukacita berdusta beredar berenjin berentak berentap beres berfesyen berfirman berformat berganti bergas bergaul bergayut bergegar bergelar bergeliga bergelombang bergema bergoncang berhajat berhak berharap berharta berhawa berhempas-pulas berhibur beribu bapa berikhtiar beriklim beriman beringat beristirahat berjela(-jela) berjenaka berjenama berjengket berjerebu berjersi berjoget berjuang berjudi berjuntai berkaitan berkas berkedut berkeladak berkenan 170 berkepit berkhatan berkhidmat berkisar berkobar-kobar berladam berlaga berlagak berlangsung berlapis berlemak berlengah berleter berlian berliku-liku berlindung berlingkar berlonggok berlorek berlunjur bermasalah bermegah berminggu-minggu bermuka-muka bermuram bermurung bernas beroleh beroti berpada-pada berpadu berpaling berpandu berpangkat berpatutan berpautan berpekerti berpeluang berpenat berpendapat berpengetahuan berpesta
 • 170. berpidato berpihak berpisah berpunca berputar bersajak bersalam-salaman bersalin (beranak) bersebelahan bersedekah berselang berselera berselerak bersemangat bersembang bersendirian bersenjata bersilat bersiram bersuara bersuka ria bersungut bersusah payah bersusun bersyukur bertabiat bertahan bertahun-tahun bertalu-talu bertanam bertanda bertandatangan bertani pertanian bertaruh bertekad bertekak bertenggek bertengkar bertenun berteriak bertih bertikam(-tikaman) bertimbang rasa bertindak bertindak balas bertindih bertinju bertitah bertolak ansur bertolak-tolakan bertumit bertungkus-lumus berturut-turut beruban berwaspada berziarah besar-besaran bestari beta betapa bidalan bidang bijih bikar bila-bila bimbang bimbit bingkai bingung binokular biodata biografi bisul bius boleh jadi bonda bongkah bongkak bongkar bonus borak borek boyot buah pinggang buangan 171 budiman buncit bundarkan buru busa Cc cabaran caci cacian calon cambah cangkerang cangkuk cangkung cantas cantasan cap carik carta carut cas cebis cebisan cek celah celaka celcius cemar cencang cengkam cengkaman cerakin cerewet cetak cicit cingge ciri(-ciri) ciuman cogan kata colek
 • 171. compang-camping contengan corong cubitan cucian cucunda culik curam curang curi-curi detektif detik di samping dinamo diskaun dongak dozen dubur dusta duyung Dd Ee dadah dadar dadih daerah daftar dagang dagangan dahulu kala dalih damak darjah (unit) dasar datar daya daya usaha dayang debunga dedak dedalu dedaun definisi deklamasi demi demokrasi dengkur dentuman deria destar destinasi edaran ejen eksperimen eksport endah engsel entah-entah eram eratkan esak estet Ff fakir fakta faktor fardu fauna firman fizikal flora format fotosintesis Gg gabus gading 172 gagang gagau galak galakan gamam gandum ganja gari garing gaul gaung gayut gear gegar gegaran gejala gegar gelaran geletek geliga gelombang gema gementar gemilang gempa gempa bumi gemuruh gendala geografi gerabak gerhana gerun gesek gesekan giling gimnasium gimnastik gimrama gizi glob glosari golf
 • 172. golongan goncang graf gram gril gudwara gugur guntingan gunung berapi gurun Hh habuan hadam hadirat hadis hafaz hajat hak hakis hakisan halangan halkum hama hambat hamil hamis hampa hancing hangit hantuk hanyir hapak harapan harta hartawan hasad hasil hasrat hasta hemisfera hempap hempas hempedu hentak herba herbivor heret hiburan hidrogen hidupan hikayat hikmat hirup hormat-menghormati hubungi hubungkan huru-hara Ii ibarat idam idaman igau ikhtiar iklim import inai inap individu industri intai intipan ipar iras istilah istirahat isyak jahil jajah jalar jam randik jamah jampi jangan-jangan jangkau jaringan jawatankuasa jeda jejak jejaka jel jelaga jelma jemuran jenama jerang jerawat jerebu jeritan jersi jilid jin jinjing jinjit jiwa jolokan judi julung(-julung) junjungan juntai jurang jurulatih Kk kacau-bilau kacip kadangkala kadar Jj jaguh 173
 • 173. kadbod kadet kadi kagum kahak kais kajang kajian kakitangan kaku kalis kamar kampit kancing kandar kanser kanta karam karangan (bunga) karbohidrat karbon karbon dioksida karnivor karom karut kasihi kata-kata hikmat katod kaum kerabat kaunter kayak ke hadapan keamanan keayuan kebakaran kebencian kebetulan kebiadaban kebodohan kebolehan kecemasan kecergasan keceriaan kecewa kecuraman kecut kedamaian kedegilan kedekut kedengaran kediaman kedudukan kedut kedutan keenakan kegagalan kegigihan kegunaan kehabisan kehadiran kehandalan kehidupan keikhlasan keinginan keizinan kejernihan keji kekasaran kekecewaan kekeringan kekok kekosongan kekuningan kelab keladak kelahiran kelajuan kelak kelambatan kelambu kelapangan kelar keledar kelengkapan 174 kelepasan kelicinan kelincahan keliru kelong kelu keluh keluhan keluli kemahuan kemajuan kemakmuran kemaluan kemarahan kematian kemenangan kemeriahan kemik kemudahan awam kemuncak kenan kendi kenit kenyit kepadatan kepahlawanan kepandaian kepentingan kepingan kepit kepompong kerabat keracunan kerajaan keranda kerangka kerdil keriangan kerikil kerjasama kerosakan kesal
 • 174. kesegaran kesibukan ketajaman ketakutan ketepatan ketibaan keturunan keuntungan kewajipan keyakinan khalayak khatam khatulistiwa khianat khidmat khuatir khusus kiamat kian kijang kikis kirai kisar kitar kondominuim koyak-rabak kraf tangan kreatif kriket kubah kudup kuiz kulat kulum kumis kunang-kunang kunjungi kunyit kurun kutub kutub selatan kutub utara Ll ladam laga lagak lajak lakar lakaran lalu (langsung) lalu lintas laluan lambai lantang lantun lapangan (bidang) lapor laporan laporkan laras (pb) larat lautan lava layak layanan lecur lekit lelong lemak lemau lembah lembar (pb) lembing lengah lesap lesung leter leteran letup letupan liat ligat liku 175 lilit lilitan lincah lindung lingkar lingkaran lintah lintasan litar liter logam logo lombong lompat kijang londeh longgok longgokan lontar lembing lorek losen lot luar biasa lunjur luruh Mm maghrib magnet mahaguru maharaja mahir mahligai maka maklum malaikat malaria mamalia mampu manakala mana-mana mara
 • 175. marmar masyarakat mata air mata-mata mayang megah mekanik mekar melainkan melajukan melakar melakonkan melalak melambai melambaikan melambangkan melambatkan melampau melanda melantun melantunkan melapangkan melaporkan melarat melariskan melebarkan melebihi melecur melegakan melekit meleleh melengahkan melengkapkan melesapkan melilitkan melindungi melintang melombong melonggokkan melorekkan meluluskan meluncur melunjurkan memadai memajukan memaklumkan memalingkan memalsukan memalu memalukan memancar memancarkan memancung memancut memandai(-mandai) memangku memaniskan memanjakan memanjangkan memapah memarang memasarkan memastikam mematikan membanggakan membangunkan membanyakkan membasahi membasahkan membebaskan membedah membeku membekukan membelakangkan membelanjakan membeliakkan membenci membengkok membengkokkan membentangkan membezakan membiasakan membimbing membimbit 176 membinasakan membincangkan membisikkan membisu membius membodohkan membohongi membolehkan membongkar memboroskan membotakkan membotolkan membrek membrekkan membundarkan memburu membusukkan memendamkan mementingkan memerangi memeranjatkan memercik memeriahkan memerintah memerintahkan memfotostat memihak memimpin meminati mempercayai mempercepat memperdengarkan memperjuangkan memperkaya memperkemas memperkenalkan memperoleh mempersilakan mempertajam mempertahankan mempesonakan memuja
 • 176. memulakan memulas memungkiri memusnahkan memusuhi memvarnis menadah menadahkan menagih menakjubkan menakutkan menamatkan menambah menambahkan menambun menampar menampi menanamkan menandatangani menangkis menayangkan mencacakkan mencacatkan mencaci mencalonkan mencangkuk mencangkung mencantas mencantumkan mencarik mencarut mencekik mencelah mencelup mencemarkan mencemaskan mencencang mencengkam mencepatkan menceriakan menculik mendaftar mendahului mendahulukan mendapati mendapatkan mendekati mendekatkan mendeklamasikan mendengki mendera menderaskan mendoakan mendobi mendongak menduduki menegak menegakkan meneguk menekankan menekap menelentang meneliti menempatkan menempel menempuh menengah menengking menentang menentu menepi menepikan menerkam menerpa menerusi menetapkan menetaskan mengabaikan mengaburkan mengacarakan mengadili mengadukan mengagak mengagumkan 177 mengaibkan mengais mengaitkan mengaji mengakhiri mengakui mengalah mengalami mengalu-alukan mengampai mengampunkan mengancam mengandaikan mengandung menganggap menganggur menganiaya menganut mengarak mengaratkan mengawasi mengayak mengayakan mengecap (cap) mengecas mengecewakan mengecil mengecilkan mengeji mengejut mengejutkan mengeksport mengelak mengelakkan mengelar mengelirukan mengelokkan mengeluh mengembung mengena mengenai mengenakan
 • 177. mengenakkan mengendahkan mengenyangkan mengenyit mengepamkan mengepit mengeram mengeratkan mengetinkan menggagalkan menggagau menggalakkan mengganggu menggari menggarisi menggaul menggaulkan menggegarkan menggelarkan menggeletek menggeliat menggelincir menggemari menggembirakan menggemukkan menggerunkan menggesek menggiling menggolongkan menggoncang menggoyangkan menghadamkan menghadiahi menghafaz menghakimkan menghambat menghampiri mengharapkan menghasilkan menghebohkan menghembuskan menghempap menghempaskan menghentak menghentakkan mengheret menghidupkan menghinggapi menghirup menghumban mengigau mengikatkan mengikis mengikuti mengilatkan mengimport menginap mengingati menginginkan mengintai mengintip mengirai mengirimkan mengisar mengubah suai mengugut mengukir mengukirkan mengulas mengumumkan mengundi mengusahakan mengx-ray menikmati menimbang menimbulkan menimbunkan menimbus meninggalkan meninggikan meningkat meninju menipiskan menitiskan 178 meniupkan menjadi-jadi menjajah menjalani menjalar menjamah menjampi menjangkau menjangkiti menjatuhi menjauhi menjawat menjejak menjelang menjeling menjentik menjerang menjernihkan menjinakkan menjinjing menjinjit menjulang menjunjung menoleh mensia-siakan mentaati menterjemahkan mentertawakan menuai menubuhkan menugaskan menujukan menumpahkan menumpulkan menunaikan menuntut menuruni menurunkan menuruti menurutkan menusuk menyakiti
 • 178. menyalahkan menyambung menyampaikan menyandarkan menyayangi menyeberangi menyedapkan menyediakan menyedihkan menyegarkan menyekolahkan menyelitkan menyeluk menyembelih menyembuhkan menyembunyikan menyembur menyentuh menyepahkan menyeret menyesal menyibuk menyusui menzalimi meraba meracau meragukan merakamkan meramal merangka merapatkan merasai merasakan merasmikan merayu meredakan mereka cipta merendang merentap merentas merenung meresap merindukan merintih merosot merungut mesra mewajibkan meyakinkan minda mineral mini misalnya modal moden motivasi Muharam mujur mungkir murka murni murung muslihat mutiara Nn nabi nahas nanah nat nenekanda/nenda neraca nikmat nipah notis novel nutrien nyanyian nyanyuk nyaring nyaris(-nyaris) nyiur nyonya 179 Oo oat objektif orientasi Pp pacak pacat padah padat paderi pahala palet palu paluan panau pancar pancit pancung pancut pancutan pandangan panggung wayang pangkal pangkat pangkin pangku pangsapuri panji panjut pantang papa papah paras parau parau pari-pari paru-paru pas pasif
 • 179. pasti patik pawagam paya payau payung terjun pedagang peguam pejal pejuang pekan pelamin pelanggaran pelombong pelukan pelumba pelupa pemakan pemakanan pemanah pemanggil pemangsa pemantun pembalak pembancuh pembantu pembasuh pembawa pembayang pembedahan pemberat pembesar pembesaran pembinaan pemboros pembuangan pembuka pembukaan pemburu pemeluk pemergian pemeriksa pemeriksaan pemimpin pemutih pena penafasan penagih penamat penanam penanaman penanda wacana pencangkuk pencari pencatat pencegahan pencemaran pencerita pencukur pendahuluan pendapatan pendatang pendekar pendengaran penebuk penenun penerbit pengacara pengakap penganggur pengangkutan penganut pengaruh pengasih pengat pengayak pengeksport pengeluar pengganti penggiling pengguna penghabisan penghadaman penghibur 180 penghulu pengikis pengikut pengimport penginapan pengintip pengirim penglihatan pengumuman peninju peniti peniup penjagaan penjuru penukul penulis penumbuk penuntut penutur penyayang penyek penyeluk saku pepatah pepejal perahsia perak perakam peranan perancang perasa perbelanjaan perbendaharaan perbincangan perca percik percikan percubaan percutian perdagangan perdana perdana menteri perdu
 • 180. peredaran pergaulan perindustrian peringkat perintah perisa perisai perisik perkampungan perkelahian perkhidmatan perkuburan permata permatang permulaan perosak perpaduan perpisahan perpuluhan persamaan persekolahan pertemuan pertengahan pertengkaran pertiwi pertukaran perubahan perubatan perusahaan petempatan petinju petrol petunjuk pewarna pidato pihak pindah-randah pinggir pinjaman pinta pita plag planet playar polisterena pongkes poskod program puaka pudar puja pujaan pulau (daratan) pulau (sisih) pungguk pungut puntung pupus pusaka putaran Rr racau radas ragbi rakam rakaman Ramadan ramah-tamah ramal ramalan rambu ranggi rasmi rawan (pb) rayu rayuan rebana reda rehal rekaan remaja rencana 181 renda renek rentak rentap rentas rentung reptilia resah resap resipi rezeki ria rim rimas rimba rimbun rintih risalah risik rombus rongga ruas rumah bandung rumah tangga rumbia rumi rumpai rumpun runcing runcit rungut rupa-rupa(nya) Ss saga sagu sagu hati saing sajian sakti salah faham
 • 181. salah sangka saluran saman samar-samar sambilan sarat satu persatu sayang-menyayangi sayu sebagaimana sebaik-baik sebaik-baiknya sebarang sebati sebilangan sehabis seharusnya seia seiras seisi sejadah sejumlah sekalian sekawan sekian sel selagi selamba selari semalaman semangat senja kala senyuman seolah-olah sepandai-pandai sepanduk sepanjang sepatutnya serangkai serat serba-serbi serkup serpih serpihan sertakan sesal sesama sesekali sesetengah sesiku sesuka hati set setahu setakat setempat setentang setiba setidak-tidaknya setinggan sfera simpang-siur sinar sinaran sindir sindiran singkatan singsing siratan sisi siulan siung skuasy sokongan solar soto spring subuh sukatan suku suku-sakat sulit suluh sulur sumber 182 sumpit sumpitan suntikan surat permohonan suri suria surut susah payah susunan sutera syaitan syarahan syarat Tt tabiat tabir tadah tagih tahanan tahap takat takbur takdir takhta takjub talian tambun tampahan tampi tanggungan tanggungjawab tangisan tanjak tarikan tasbih taska tatatertib taufan taun tawan
 • 182. tawaran tebing tebukan tegap tegas teguk tekad tekanan telatah telentang teliti tembakau temberang tembikar tempah tempatan tempe tempeleng tempias tempel tempoh tenggara tenggek tengik tengking tengkorak tenis tentang tentangan tenusu tepukan terabai teraba-raba terang-benderang terangkan terasa teratak terbawa terbelah terbelit terbengkalai terbentuk terbiar terbongkar terbongkok-bongkok terbuang terbuka tercabar tercabut tercacak tercampur tercari-cari tercatat tercekik tercemar tercengang tercinta tercipta terdahulu terdaya terendak teresak-esak tergamam tergeliat tergelincir tergendala tergolong terhadap terhempap terhempas terhibur terhimpit terhiris terhitung terhutang teriak terik teritip terjejas terkaman terkehel terkorban terkurang terlajak 183 terlebih terlindung termasuk ternama ternanti-nanti terpapar terpaut terpendam terpengaruh terperinci terpesona tersebut tersedia tersedu-sedu terseliuh tersendiri tertanya-tanya tertawan tertentu tertimbus tertulis tertumpah tertunggu-tunggu terubat terus-menerus tidak-tidak timbang rasa tindak balas tingkah laku tisu titah tocang tolak-menolak toleh tombak tonggek tongkol tonik tradisi treler tsunami tuai
 • 183. tuanku tugasan tukul tunai tunas Uu ubah suai uban ubat-ubatan ubun-ubun ugut ugutan ujar uji kaji ukir ukiran ulas (hurai) ulasan ulung umat umbi umpama umum undang undangan ungkap urutan usus utara wartawan waspada waswas watak wawancara wayarles wayang kulit wuduk Yy yis yogurt yongtaufu Zz zuhur Vv varnis virus Ww waja waras warta 184
 • 184. Bil Simpulan Bahasa Makna 1 Ada gaya Ada ciri–ciri yang memperlihatkan kebolehannya 2 Ada jalan Ada cara untuk menyelesaikan sesuatu perkara 3 Ayam tambatan Orang yang banyak pengalaman dan menjadi harapan 4 Bahasa istana Ragam bahasa istana 5 Bahasa pasar Bahasa Melayu yang tidak betul tatabahasanya 6 Berat sebelah Tidak adil 7 Beri muka Memanjakan secara berlebihan 8 Buah hati Kekasih, orang yang dicintai 9 Campur tangan Terlibat dalam urusan orang lain 10 Cari jalan Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara 11 Dalam tangan Sesuatu yang pasti akan dimiliki 12 Darah daging Anak dan saudara-mara dari keturunan sendiri 13 Durian runtuh Mendapat keuntungan dengan tidak disangkasangka 14 Harga diri Maruah, Kehormatan diri 15 Ikat perut Mengurangkan makan kerana kemiskinan 16 Isi hati Perasaan atau apa-apa yang terfikir 17 Jejak langkah Mencontohi perbuatan seseorang 18 Juling air Juling sedikit 19 Lepas tangan Tidak bertanggungjawab atas sesuatu yang telah dilakukan 185
 • 185. Bil Simpulan Bahasa Makna 20 Makan hati Berasa sedih yang teramat sangat sehingga merosakkan diri sendiri 21 Naik angin, naik darah Terlalu marah 22 Nyawa-nyawa ikan Hampir-hampir mati, Nazak 23 Pasang telinga Mendengar dengan teliti 24 Pekak badak Pura-pura tidak mendengar 25 Putih tulang Mati 26 Putih mata Kecewa kerana harapan tidak tercapai 27 Serkap jarang Tuduhan yang dibuat tanpa usul periksa 28 Telinga nipis Orang yang lekas marah 29 Titik peluh Hasil usaha sendiri 30 Tahi lalat Bintik hitam pada pakaian atau badan 186
 • 186. Bil Perumpamaan Makna 1 Bagai bertepuk sebelah tangan Cinta tidak berbalas 2 Bagai bulan jatuh ke riba Mendapat untung yang besar 3 Bagai dihiris sembilu Sangat sedih 4 Bagai duri dalam daging Sesuatu yang tidak menyenangkan hati 5 Bagai itik pulang petang Berjalan sangat lambat dan berlengganglenggok 6 Bagai kumbang putus tali Terlepas daripada kesengsaraan 7 Bagai mencurah air di daun keladi Tidak mahu mendengar nasihat atau ajaran orang 8 Bagai menatang minyak yang penuh Memelihara anak dengan penuh kasih sayang 9 Bagai murai tercabut ekor Orang yang suka bercakap banyak 10 Bagai tikus membaiki labu Orang yang cuba membaiki sesuatu yang tidak diketahui tambah merosakkan 11 Bagai melepaskan anjing tersepit Menolong orang yang tidak tahu membalas jasa 12 Seperti cincin dengan permata Jodoh yang sesuai benar 13 Seperti kaca jatuh ke batu Hati yang hancur kerana amat berduka cita 14 Seperti kacang lupakan kulit Orang yang tidak tahu mengenang budi 15 Seperti kera dapat bunga Orang yang mendapat sesuatu yang tidak dapat digunakan 16 Seperti pinang dibelah dua Sama cantik dan sama padan 17 Seperti rusa masuk kampung Tercengang kehairanan 187
 • 187. Bil Bidalan Makna 1 Indah khabar dari rupa Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. 2 Nasi sudah menjadi bubur Perbuatan yang telah terlanjur dan tidak dapat ditarik kembali. 3 Ukur baju di badan sendiri Melakukan sesuautu hendaklah mengikut kemampuan sendiri. 4 Sediakan payung sebelum hujan Berjaga-jaga sebelum ketibaan sesuatu bencana. 5 Masuk ke telinga kanan keluar di telinga kiri Nasihat atau pelajaran yang tidak dimasukkan ke dalam ingatan. 188
 • 188. Bil 1 2 Pepatah Makna Berani kerana benar, takut kerana salah. Berani kerana berada dipihak yang benar. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau ada kemahuan, maka ada jalan untuk melakukannya. Sebaliknya jika hati tidak mahu, maka ada saja alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Rujukan: 1. Peribahasa Sekolah Menengah – Asiah Abdul Rahman (DBP) 2. Kamus Peribahasa Bergambar.– Asraf, Rosnita Abdullah, Sunah Adam (Sasbadi) 189
 • 189. Bil Kata Hikmat Makna 1 Masa itu emas Masa sangat berharga. 2 Ilmu pelita hidup Ilmu pengetahuan. 190
 • 190. Bil. Perkataan 1. aspek (aspék) Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard segi, sudut, bahagian untuk diberikan perhatian dan sebagainya. ayat songsang susunan ayat yang berlawan daripada pola biasa yang mana predikat mendahului subjek. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 436 – 437) 3. bahan grafik bahan yang memuatkan maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan, gambar rajah, simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea 4. bahan prosa karangan yang ditulis dengan bahasa biasa tidak berbentuk puisi. 5. berbicara bercakap untuk mengemukakan pendapat 6. berbual-bual berborak atau beromong 7. bercerita bercakap, berbual mengisahkan sesuatu 8. bertatasusila adat sopan santun dan budi pekerti yang baik 9. bertutur bercakap atau berkata-kata 10. deskriptif keterangan yang bertujuan memberi gambaran 2. gabungan dua bunyi vokal yang disebut 11. diftong (lin) dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah seperti ai, au dan oi. 12. digraf dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng, ny, sy 13. diksi pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea secara lisan dan bertulis 191
 • 191. Bil. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 14. ekstensif (éksténsif) luas liputannya. 15. frasa kumpulan kata yang membentuk unit –unit sintaksis sesuatu klausa gerak laku 16. tingkah laku atau gerak geri, perbuatan atau kelakuan grafik maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan, gambar rajah, simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau menyampaikan idea gramatis berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa 17. 18. idea 19. 20. 21. buah fikiran, gagasan idea sampingan idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi menyokong dan menerangkan idea utama idea utama buah fikiran yang penting menerangkan maksud keseluruhan perenggan 22. imaginatif tercipta daripada daya khayalan dan imaginasi atau daya kreatif berasaskan khayalan 23. jeda atau berjeda berhenti sebentar 24. karangan berpandu karangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru atau murid bebas mengeluarkan idea dengan panduan atau batasan yang diberi 25. karangan terkawal karangan terkawal ialah segala isi dan bahasanya sedia terkawal oleh guru (menurut Salleh Akib, 1975:135) atau susunan dikawal ketat dan sedikitsedikit dipimpin ke arah karangan bebas 192
 • 192. Bil. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard i. gelaran kehormat yang diberi kerana jasa seseorang. 26. kata gelaran ii. gelaran yang digunakan untuk merujuk keturunan/taraf. iii. rujukan kehormat yang digunakan kepada gelaran kehormat. 27. klasifikasi penyusunan mengikut kelas atau susunan sistematik ke dalam kumpulan menurut kriteria yang ditetapkan 28. konsep pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu kreatif 29. mempunyai kebolehan mengembangkan sesuatu idea 30. kritis tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk baiknya terlebih dahulu) 31. melakar melukis rangka secara kasar 32. memurnikan membersihkan atau menulis semula perkataan, frasa atau ayat yang betul hasil daripada pengeditan 33. menaakul hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau tinjauan akal atau membuat pertimbangan dengan logik 34. menceritakan mengisahkan sesuatu kepada/ mengkhabarkan/memberitahu/mengatakan 35. mengajuk meniru 36. mengecam kenal atau ingat sesuatu yang dilihat dan didengar 37. mengedit menyunting atau menandai kesalahan pada perkataan, frasa atau ayat 193
 • 193. Bil. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard mengimlak 38. 39. 40. menyebut atau membaca supaya ditulis oleh orang lain mengujarkan menjana idea modul 41. multimedia 42. mengatakan, mengucapkan, menuturkan atau menyebutkan menghasil, melahirkan, mengeluarkan buah fikiran/idea. unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar pelbagai media seperti media cetak dan media elektronik atau bahan elektronik yang mengandungi pelbagai media seperti animasi, data, suara, gerakan dan sebagainya yang bersifat interaktif 43. naratif cerita peristiwa atau pengalaman 44. pandangan anggapan, pendapat, tanggapan, fikiran pada sesuatu yang dilihat, dibaca dan didengar 45. pendapat kesimpulan yang dibuat atau diperolehi daripada berfikir pada sesuatu yang dilihat, dibaca dan didengar 46. pendekatan modular pendekatan yang mana kurikulum distrukturkan kepada struktur yang lebih kecil yang dinamakan sebagai modul 47. pengumuman pemberitahuan kepada orang ramai 48. penilaian perbuatan menilai sesuatu untuk dijadikan ukuran atau bandingan. 49. perasaan perihal merasa(i) dalam hati atau batin, hasil atau perbuatan merasa dalam hati atau batin, sentimen suka, minat, ingin tahu 194
 • 194. Bil. Perkataan Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard 50. pertautan idea pertalian atau perhubungan idea antara dua ayat atau dua perenggan 51. pola ayat contoh atau model ayat yang dibina atau rangka dasar ayat. Terdapat 4 pola ayat dasar. (Rujuk tata bahasa dewan muka surat 418 – 419) 52. prinsip asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan, atau hukum sesuatu teori dan lain-lain 53. prosa karangan yang bertulis dengan bahasa yang biasa bukan dalam bentuk puisi 54. ramalan Sesuatu yang diramalkan, dugaan, telahan dan tekaan. 55. respons reaksi 56. soalan bercapah soalan yang berpecah daripada sesuatu tumpuan 57. soalan bertumpu 58. transformasi perubahan bentuk atau sifat, rupa, keadaan dan lainlain 59. tulisan mekanis (mékanis) melakukan sesuatu tanpa perlu berfikir dan hanya meniru dan menyalin sahaja 60. urutan susunan {kejadian) yang berturut-turut, susunan yang teratur, rentetan 61. wacana soalan yang memerlukan jawapan yang bersifat objektif dan dinyatakan dalam teks a. Unit bahasa yang melebihi batas ayat. Wacana boleh terdiri daripada ayat, ceraian, dialog dan sebagainya. b. kesatuan fikiran yang utuh dalam bentuk lisan atau tulisan 195