Pg bahasa malaysia sk thn 4

2,712 views

Published on

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
167
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pg bahasa malaysia sk thn 4

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2013
 2. 2. Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. KANDUNGAN A. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pendahuluan Tunjang Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Matlamat Objektif Umum Fokus Organisasi Kandungan Kurikulum Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran B. BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 2. 3. 4. 5. C. Tema: Kesihatan Tema: Keselamatan Tema: Kemasyarakatan D. BAHAGIAN 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Daftar Kata Simpulan Bahasa Perumpamaan Bidalan Pepatah Kata-kata Hikmat Glosari 23 58 88 114 132 BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN 1. 2. 3. 3 4 5 5 6 6 11 13 163 164 165 169 185 187 188 189 190 191 iii
 4. 4. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 5. 5. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vi
 6. 6. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU
 7. 7. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 PENDAHULUAN Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi. Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum. Selaras dengan perubahan tersebut, Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan. Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan Rukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Standard ini menjunjung peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan negara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. Standard ini turut menitikberatkan penggabungjalinan kemahiran bahasa, penyerapan ilmu dan nilai murni. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi, pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu. Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkan prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Standard ini mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan pembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya, membolehkan murid memperkembangkan keupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa, serta berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan mengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan. Selain itu, aktiviti kokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagi membina keyakinan diri, mengetengahkan bakat, memupuk sifat kepemimpinan, dan ketokohan murid dalam pelbagai bidang. Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkan penguasaan berbahasa murid serta menyokong pelaksanaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. 3
 8. 8. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 TUNJANG STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan seperti yang terdapat dalam Rajah 1. 4
 9. 9. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 1.0 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. 2.0 OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar, dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; viii. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; x. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; xi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan; xii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; xiii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; xiv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; 5
 10. 10. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; xvi. menulis imlak dengan tepat; xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; xix. mengedit dan memurnikan hasil penulisan; xx. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; xxi. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan xxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. 3.0 FOKUS Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. Pada Tahap 1, murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Ini bermakna konsep kembali kepada asas (back to basic) diberi penekanan yang khusus. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. Pada Tahap 2 pula, penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini, murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan, manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran. 4.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 4.1 Standard Kurikulum Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan 6
 11. 11. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 boleh dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. 4.2 Kemahiran Bahasa Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: x x x x Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis 4.3 Pendekatan Modular Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur, Modul Membaca, Modul Menulis, Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid. 4.3.1 Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan respons. Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur. 4.3.2 Modul Kemahiran Membaca Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. Kemahiran 7
 12. 12. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. Di samping itu, melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca. 4.3.3 Modul Kemahiran Menulis Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik. 4.3.4 Modul Seni Bahasa Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan dalam Bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. Melalui pembelajaran modul ini, murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur. . 4.3.5 Modul Tatabahasa Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis. 4.4 Sistem Bahasa Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. 4.4.1 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. 1.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah unit 8
 13. 13. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. a. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. kata asli bahasa Melayu ii. kata pinjaman bahasa Melayu b. Bentuk kata terdiri daripada: i. kata tunggal ii. kata terbitan iii. kata ganda iv. kata majmuk c. Proses pembentukan kata meliputi: i. pengimbuhan ii. penggandaan iii. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini, yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. d. Golongan kata terdiri daripada: i. kata nama ii. kata kerja iii. kata adjektif iv. kata tugas 1.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan ayat. Hal ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. b. Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. c. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. d. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang. e. Binaan ayat: i. ayat dasar ii. ayat tunggal iii. ayat terbitan atau ayat majmuk f. Proses ayat terbitan: i. proses penggantian ii. proses pengguguran iii. proses penyusunan semula iv. proses peluasan 9
 14. 14. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 4.4.2 Sistem Ejaan Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang tepat. Misalnya, koma dan tanda noktah mewakili hentian dalam pertuturan. Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan. Perkara yang diberikan penekanan ialah: i. Pola keselarasan huruf vokal ii. Ejaan kata pinjaman iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4.4.3 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. a. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. b. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. ayat penyata ii. ayat tanya iii. ayat perintah iv. ayat seruan v. ayat terbalik atau songsang vi. ayat aktif vii. ayat pasif 4.4.4 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah. 4.4.5 Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. 10
 15. 15. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 5.0 PENGISIAN KURIKULUM Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut: 5.1 Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. 5.2 Kemahiran Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis merupakan kemahiran yang mesti dilaksanakan. Selain itu, kemahiran merentas kurikulum tidak diketepikan, malah turut ditekankan dalam KSSR yang meliputi pelbagai kemahiran yang boleh membantu mempertingkatkan pengetahuan dan potensi diri murid. Kemahiran menggunakan teknologi maklumat merupakan antara kemahiran merentas kurikulum yang diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Malaysia. 5.3 Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Antara nilai murni ialah: x Baik hati x Berdikari x Hemah tinggi x Hormat-menghormati x Kasih sayang x Keadilan x Kebebasan x Keberanian 11
 16. 16. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 x x x x x x x x Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat 5.4 Patriotisme Elemen patriotisme dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara, serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. Semangat patriotisme dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa, serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. 5.5 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. 5.6 Sains dan Teknologi Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan, aktiviti dan bahan atau prasarana. Antara unsurnya ialah p engetahuan sains dan teknologi, kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 5.7 Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberi kan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam. 5.8 Kreativiti dan Inovasi Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan individu murid. Selain itu, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea, serta kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan. 5.9 Keusahawan Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan 12
 17. 17. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. 5.9 Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian. Selain itu, guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti internet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan. 6.1 Prinsip 5P 6.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 6.1 Prinsip 5P Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain, nilai murni masyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir, kemahiran menaakul dan kemahiran yang lain membolehkan murid menguasai kemahiran secara bersepadu menerusi pengalaman pembelajaran bahasa. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pemb elajaran. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. 13
 18. 18. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Pengayaan Program pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. 6.2 Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa. 6.3 Pendekatan Tematik Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu, hal persendirian dan isu kemasyarakatan, menghargai warisan, mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, hormat-menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan. 14
 19. 19. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang eko nomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan. 6.4 Kepelbagaian Kaedah dan Teknik Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. 15
 20. 20. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 6.4.1 Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan. 6.4.2 Didik Hibur Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara terancang. Unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur, bermakna dan memikat yang dapat membantu memperkukuh pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Didik hibur dilaksanakan mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran serta menggunakan kepelbagaian strategi dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menimbulkan cabaran, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan sihat dan pengiktirafan. Pendekatan ini dilaksanakan merentas kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa 6.4.3 Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif. 6.4.4 Pembelajaran Berasaskan Projek Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk. 6.4.5 Pembelajaran Koperatif Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat. 6.4.6 Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. 16
 21. 21. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 6.4.7 Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. 6.4.8 Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mere ka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. 6.4.9 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 6.4.10 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. 6.4.11 Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. 6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik Darjah Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan. 6.4.13 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu. 17
 22. 22. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4 6.5 Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif. 18
 23. 23. BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 24. 24. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK 1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, sukukata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 21
 25. 25. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut ayat pelbagai jenis dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 22
 26. 26. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK 1.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 23
 27. 27. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA KESIHATAN TAJUK Faedah Bersukan MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 1.7.2 Pada akhir pengajaran murid dapat: i. berbincang tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. ii. mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar. Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Menjaga kesihatan, Toleransi, Bekerjasama, Menghargai Masa PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi, TMK KB : Menjana Idea TKP : Verbal Linguistik, Interpersonal SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa : Sintaksis Kosa Kata : Gejala, sosial, memudaratkan, toleransi, terjebak Slaid ‘power point’, petikan teks dan lembaran kerja Murid memberi pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila REFLEKSI 24
 28. 28. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIAN KURIKULUM Bersoal jawab 1. Guru menayangkan slaid dan minta murid menyebut aktiviti sukan yang dilihat. Contoh: x badminton x boling x bola sepak x squash x berbasikal Ilmu : PJK 2. Guru bersoal jawab tentang pelbagai aktiviti sukan tersebut. Ilmu : Celik Kewangan. KB : Menjana Idea Nilai : Mementingkan kesihatan Lampiran 1 EMK : TMK 3. Murid menerangkan cara untuk mendapatkan wang bagi membeli peralatan sukan yang mereka minati. Membaca dan berbincang 1. Murid membaca senyap petikan yang diedarkan untuk mendapatkan maklumat. Nilai : Bekerjasama BCB : Bcaan Mekanis EMK : Kreativiti TKP : Verbal linguistik 2. Murid membaca teks secara individu, berpasangan atau berkumpulan. Lampiran 2(i), Lampiran 2(ii) 3. Guru dan murid berbincang tentang aktiviti sukan berdasarkan teks 25
 29. 29. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN menggunakan ayat yang gramatis berpandukan soalan yang diberi. Menyampaikan pendapat 1. Setiap kumpulan diberi petikan perenggan dan diminta berbincang tentang petikan tersebut. TKP : Lampiran 3 2. Wakil kumpulan diminta mengemukakan pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayat yang gramatis di hadapan kelas. 3. Murid lain memberi respons terhadap pendapat yang dikemukakan dengan bimbingan guru. Penilaian 1. Murid berbincang tentang gambar yang diberi. Nilai : Bekerjasama 2. Murid mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkan gambar dengan menggunakan ayat yang gramatis. KP : Verbal Linguistik Lampiran 4 Pemulihan Lampiran 5 1. Murid menyatakan pendapat tentang aktiviti sukan yang terdapat dalam gambar secara berpandu berdasarkan 26 Interpersonal
 30. 30. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN soalan yang diberi. Pengayaan 1. Murid mengemukakan pendapat secara bertulis tentang sukan yang mereka minati. Lampiran 6 27
 31. 31. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Bersoal jawab tentang aktiviti sukan yang dipaparkan melalui tayangan slaid ‘powerpoint’ atau gambar. 28
 32. 32. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(i) Baca petikan di bawah. Bersukan merupakan satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Jika kita tidak bersukan, badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Walau bagaimanapun, di negara kita, masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. Bersukan ada pelbagai jenis. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga, renang, badminton, bola sepak, berjoging, berjalan kaki, squash, dan sebagainya. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Justeru, kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurang-kurangnya dua kali seminggu. Di samping itu, menerusi kegiatan sukan juga, kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama, sabar, bertolak ansur, dan semangat toleransi. Malah, dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak, mencuri, dan menagih dadah. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Lantaran itu, kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. Kesimpulannya, kita haruslah menjadikan sukan sebagai satu daripada aktiviti harian kita. Dengan bersukan, kita akan hidup sihat dan sejahtera. Badan yang sihat pula akan melahirkan minda yang cerdas. 29
 33. 33. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2(ii) Kemukakan pendapat kamu berdasarkan soalan yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis. 1. Mengapakah kebanyakan orang tidak aktif bersukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan? 2. Mengapakah aktiviti sukan menjadikan badan kita cergas dan kuat? 3. Bagaiamanakah aktiviti sukan dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita? 4. Apakah faedah yang diperolehi dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan? 30
 34. 34. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Bincangkan dan kemukakan pendapat kamu berdasarkan petikan perenggan yang diberi menggunakan ayat yang ti KUMPULAN 1 Bincangkan tentang kebaikan bersukan. Bersukan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita. Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Jika kita tidak bersukan, badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Walau bagaimanapun, di negara kita, masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan. KUMPULAN 2 Bincangkan tentang aktiviti-aktiviti bersukan. Bersukan ada pelbagai jenis. Antara aktiviti sukan yang popular ialah olahraga, renang, badminton, bola sepak, berjoging, berjalan kaki, skuasy, dan sebagainya. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan. Justeru, kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurangKUMPULAN 3 Bincangkan tentang bagaimana perpaduan kaum dapat diwujudkan melalui sukan. Di samping itu, menerusi kegiatan sukan juga, kita dapat membentuk sifatsifat yang mulia seperti bekerjasama, sabar, bertolak ansur, dan semangat toleransi. Malah, dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduan antara kaum di negara kita. KUMPULAN 4 Bincangkan tentang aktiviti berfaedah untuk mengisi masa lapang Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang berfaedah. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak, mencuri, dan menagih dadah. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Lantaran itu, kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita. 31
 35. 35. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Tulis pendapat kamu tentang aktiviti sukan dalam gambar. Penilaian ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 32
 36. 36. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pemulihan Pilih satu daripada permainan berikut. Kemukakan pendapat kamu tentang gambar dipilih berdasarkan soalan yang diberi. Bincangkan pendapat kamu tentang: 1. Nama permainan yang disukai / dipilih. 2. Mengapakah kamu memilih permainan itu? 3. Apakah yang kamu perlu lakukan untuk menjadi seorang pemain negara? 4. Berapakah bilangan pemain yang sesuai untuk memainkan permainan itu? 5. Bagaimanakah cara untuk menjadikan negara kita juara bagi permainan tersebut? 33
 37. 37. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Kemukakan pendapat tentang sukan yang kamu minati dan tulis pendapat kamu itu dalam satu perenggan. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 34
 38. 38. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA KESELAMATAN TAJUK Banjir MASA STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF menyampaikan pesanan dengan betul mengikut urutan berdasarkan bahan yang didengar daripada pita rakaman. ii. menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan berdasarkan kad yang diberi. Ilmu : Kajian Tempatan, Celik Kewangan Nilai : Berhati-hati, Patuh, Bekerjasama PENGISIAN KURIKULUM EMK : TMK, Simpanan KB : Menjana Idea, Menyusun Atur BCB : Mendengar dengan berkesan, mencatat nota, mengingat TKP : Interpersonal SISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat Majmuk BAHAN BANTU BELAJAR Kad gambar, kad pesanan, pita rakaman dan lembaran kerja PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan tentang bahan yang didengar daripada pita rakaman REFLEKSI 35
 39. 39. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lihat dan ceritakan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid melihat gambar yang ditunjukkan dengan teliti. 2. Murid menceritakan suasana dalam Nilai : Berhati-hati gambar. - rumah dan bangunan telah ditenggelami air - penduduk berpindah ke tempat yang lebih selamat - murid menyatakan langkahlangkah menjaga keselamatan jika berlaku banjir Ilmu : Celik Kewangan - murid menyatakan kesan banjir .. kerugian .. terpaksa meminjam jika tiada simpanan Ilmu : Kajian Tempatan KB : Menjana Iidea TKP : Interpersonal Lampiran 1 BBB : Kad Gambar Mendengar dan menyebut pesanan 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. 2. Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki mencatat pesanan yang didengar melalui rakaman tersebut. BCB : mendengar dengan teliti, mencatat nota Guru memperdengarkan rakaman petikan berita tentang banjir. 3. Nilai : Patuh EMK : TMK Lampiran 2 4. Setiap kumpulan akan berbincang tentang pesanan yang telah dicatat. 5. BBB : Radio Ketua kumpulan akan menyampaikan pesanan yang didengar kepada rakan sekelas. 36
 40. 40. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI 6. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Guru dan murid lain memberi respons terhadap hasil pembentangan. Bermain permainan bahasa “Telefon Karat” 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. 2. Ketua setiap kumpulan memilih kad pesanan dan membaca secara senyap. Lampiran 3 Seterusnya murid tersebut menyampaikan pesanan yang serupa kepada rakan dalam kumpulan sehingga semua ahli menerima pesanan tersebut. 5. TKP : Interpersonal Ketua kumpulan menyampaikan pesanan kepada salah seorang ahli kumpulan. 4. BCB : Mengingat EMK : Kreativiti 3. Nilai : Bekerjasama Ahli kumpulan yang terakhir akan melaporkan pesanan itu di hadapan kelas. Penilaian 1. Murid menyampaikan pesanan yang telah didengar dan ditulis pada lembaran kerja dengan jelas mengikut urutan yang betul. Lampiran 4 Pemulihan 1. Murid menyusun pesanan yang diberi mengikut urutan yang betul kemudian menyampaikan maklumat kepada rakan sekelas. KB : Menyusun Atur Lampiran 5 Pengayaan 37
 41. 41. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI 1. PENGISIAN KURIKULUM Murid diminta menyampaikan pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar yang diberi kepada rakan sekelas. CATATAN KB - menjana idea Lampiran 6 Kad Gambar 38
 42. 42. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar. 39
 43. 43. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Dengar rakaman berita tentang banjir dengan teliti dan sampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. Awas, banjir ! Berikut ialah berita terkini tentang banjir… Orang ramai yang tinggal di kawasan rendah dan sering dinaiki air diingatkan supaya sentiasa berjaga-jaga berikutan hujan lebat pada masa ini. Setakat ini, beberapa buah kampung di daerah Batang Pinang telah dinaiki air. Antaranya termasuklah Kampung Lembah Keramat, Kampung Lembah Beringin dan Kampung Tebing Rumbia. Penduduk kampung tersebut dinasihati supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan daripada pihak yang berkuasa. Utamakanlah keselamatan diri dan hargailah nyawa. Berpindahlah segera jika diarahkan berbuat demikian dan simpanlah dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat. Kanak-kanak pula dinasihati agar tidak bermain air. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi anak-anak kerana ‛malang tidak berbau’. 40
 44. 44. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Baca dan fahami situasi berikut. Kemudian sampaikan pesanan kepada rakan. KAD PESANAN Kad Pesanan 1 Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku. Kad Pesanan 2 Pastikan dokumen–dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah. Kad Pesanan 3 Patuhi semua arahan pasukan penyelamat. Kad Pesanan 4 Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah. 41
 45. 45. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Penilaian Tulis pesanan yang telah kamu dengar kemudian sampaikan pesanan tersebut kepada rakan kamu Persediaan Menghadapi Banjir 1. 2. 3. 4. 42
 46. 46. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Dengar dan susun pesanan yang di beri mengikut urutan yang betul. Pemulihan PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelum meninggalkan rumah. Patuhi semua arahan pasukan penyelamat. Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku. Pastikan dokumen-dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranya diarahkan berpindah. 1. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 2. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 3. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 4. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 43
 47. 47. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Tulis pesanan untuk menjaga keselamatan diri berdasarkan gambar dan sampaikan pesanan tersebut kepada rakan sekelas. 44
 48. 48. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK TEMA KEMASYARAKATAN TAJUK Budi Bahasa Amalan Kita MASA STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. berbual tentang amalan berbudi bahasa menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Ilmu : Pendidikan Moral / Sivik Nilai : Berbudi bahasa, Hormat-menghormati, Berjimat cermat EMK : TMK Simpanan dan Pelaburan PENGISIAN KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi KB : Menghubung Kait, Menjana Idea KMD : Membuat Ramalan TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata gelaran Sebutan dan intonasi BAHAN BANTU BELAJAR Petikan, kad gambar, video, lembaran kerja. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyatakan kata gelaran yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan. REFLEKSI 45
 49. 49. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK N AKTIVITI Bersoal jawab PENGISIAN KURIKULUM CATATAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid menonton tayangan video/ melihat gambar yang dipaparkan. 2. Murid diminta mencatat gelaran yang didengar dan ditonton daripada watak melalui tayangan video tersebut. KP : Verbal Linguistik Nilai : Menghormati 3. Ilmu : Pendidikan Moral Lampiran 1 Slaid Video (Guru juga boleh menggunakan bahan berbentuk gambar atau poster) EMK : TMK Guru bersoal jawab berdasarkan video yang ditonton atau gambar yang dilihat. Berlakon 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan semula watak berdasarkan video yang ditonton pada awal pembelajaran. 3. Setiap kumpulan diminta berlakon berdasarkan video yang ditonton menggunakan kata gelaran yang sesuai di hadapan kelas mengikut kreativiti masing-masing. Nilai: Bekerjasama KB : Menghubung Kait EMK: Kreativiti dan inovasi Lampiran 1 46
 50. 50. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Perbincangan 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Nilai: Bekerjasama Berjimat-cermat KB 2. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk melakonkan watak-watak berdasarkan kad situasi secara main peranan. Elemen : Simpanan dan Pelaburan KMD : Membuat Ramalan EMK : Celik Kewangan Lampiran 2 : Menjana Idea Kad Situasi 3. Setiap murid dalam kumpulan diminta berbual menggunakan kata gelaran yang sesuai mengikut watak yang diberi. Dialog contoh : Puan Yati : Encik, bagaimanakah cara untuk membuka akaun untuk anak saya sebagai persediaan pendidikannya pada masa hadapan? a. Encik Linggam : Puan perlu mengisi borang yang lengkap tentang butir diri anak puan. Penilaian 1. Murid diminta berbual berdasarkan situasi yang terdapat dalam gambar menggunakan kata gelaran yang sesuai. Nilai: Kerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 Kad Gambar Pemulihan 1. Murid melakonkan watak berpandukan petikan dialog yang disediakan. Lampiran 4 47
 51. 51. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan 1. Murid berbual secara berpasangan berdasarkan gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila. 2. Murid membina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. TKP : Verbal Linguistik Lampiran 5 Lampiran 6 48
 52. 52. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 1 Senaraikan watak yang terdapat dalam video yang ditayangkan. Tayangan Video Upin dan Ipin Pada Zaman Dahulu http://www.youtube.com/watch 49
 53. 53. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 2 Lakonkan watak berpandukan situasi yang diberi dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Kad Situasi SITUASI 1 Puan Yati pergi ke bank untuk membuka buku akaun untuk anaknya Amin sebagai persedian pendidikan pada masa hadapan. Mereka berurusan dengan Encik Linggam. Arahan: Lakonkan watak Amin, Puan Yati dan Encik Linggam dengan menggunakan gelaran yang sesuai. Gelaran: Amin (adik) Juruwang (Encik Linggam) Ibu Amin (Puan Yati) SITUASI 2 Rosni, Ah Chin dan Ravi pergi ke rumah Haji Saleh untuk menjemputnya ke Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah mereka. Mereka berjumpa Haji Saleh. Arahan: Lakonkan watak Rosni, Ah Chin, Ravi, sesuai. Gelaran: Rosni dan Ah Chin (saudari) Ravi ( saudara ) Haji Saleh (Tuan Haji) 50 Haji Salleh. Gunakan gelaran yang
 54. 54. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK SITUASI 3 Encik Zaki dan Encik Zamri ahli jawatankuasa kampung untuk Program Gotong-royong. Mereka diminta berbincang dengan wakil rakyat tentang program tersebut. Arahan: Lakonkan watak Encik Zaki, Encik Zamri dan YB Datuk Haji Kamal dengan menggunakan gelaran yang sesuai. Gelaran: Encik Zaki, Encik Zamri, Yang Berhormat Datuk Haji Kamal SITUASI 4 Cikgu Ani ingin berjumpa dengan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Medan untuk berbincang tentang Program Amalan Berbudi Bahasa. Arahan: Lakonkan watak Cikgu sesuai. Ani dan guru besar dengan menggunakan gelaran yang Gelaran: Guru Besar ( Tuan Guru Besar ) Cikgu Ani ( Cik Ani ) 51
 55. 55. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 3 Penilaian Bina dialog dan berbual berdasarkan situasi dalam gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. 52
 56. 56. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 4 Pemulihan Lakonkan dialog di bawah. Encik Hairi : Selamat pagi, puan. Puan Julia : Selamat pagi, encik. Apa yang boleh saya bantu? Encik Hairi : Boleh saya berjumpa dengan Tuan Guru Besar? Puan Julia : Boleh, silakan encik. (Puan Julia mengiringi Encik Hairi ke bilik Guru Besar) Encik Hairi : Selamat pagi, Tuan Haji. Saya Hairi ingin mendaftar anak saya di sekolah ini. Guru Besar : Selamat pagi, Encik Hairi. Sila duduk. Encik, tolong isi borang ini dan serahkan kepada Puan Julia. Encik Hairi : Terima kasih, Tuan Haji. Guru Besar : Sama-sama. 53
 57. 57. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 5 Pengayaan Bina dialog berdasarkan kad gambar. Kemudian, lakonkan dialog menggunakan kata gelaran yang sesuai. 54
 58. 58. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK Lampiran 6 Pengayaan Bina dialog menggunakan kata gelaran yang diberi. 1. Yang Berhormat ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Puan Sri ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. Tuan Haji ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4. Encik ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 55
 59. 59. Kemahiran Membaca Tahun 4 2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera minat membaca. yang sesuai bagi memupuk Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 56
 60. 60. Kemahiran Membaca Tahun 4 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni. 57
 61. 61. Kemahiran Membaca Tahun 4 2.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 58
 62. 62. Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA KESIHATAN TAJUK Demam Denggi Wabak Membunuh MASA Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.3 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. menyatakan maklumat yang tersurat dengan tepat daripada teks yang dibaca. ii. menulis maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat dengan mengisi borang grafik daripada petikan teks yang disediakan. Ilmu : Sains, Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan Nilai : Kebersihan PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menyusun Atur, BCB : Mencatat Nota, Bacaan Intensif TKP : Verbal Linguistik SISTEM BAHASA Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Metamorfosis, pupa, sifon, larva BAHAN BANTU BELAJAR Lampiran petikan, lembaran kerja PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menyatakan maklumat dengan tepat daripada teks yang dibaca. REFLEKSI 59
 63. 63. Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membaca petikan 1. Murid membaca petikan secara senyap. 2. 3. Murid membaca teks secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu, berkumpulan dan kelas. Guru dan murid berbincang tentang petikan yang dibaca. - punca demam denggi - tanda-tanda deman denggi - langkah pencegahan - kos rawatan Ilmu: Sains dan Pendidikan Kesihatan Nilai: Cermat, Kerjasama BCB - Bacaan Intensif TKP - Verbal Linguistik Lampiran 1 Ilmu: Celik Kewangan Membaca dan mencatat maklumat 1. Dalam kumpulan murid mencatat maklumat dengan betul berdasarkan petikan. Nilai : Bekerjasama Lampiran 2 EMK : Kreativiti dan Inovasi KB : Menyusun Atur 2. Murid mencatat hasil perbincangan pada lembaran kerja (lakaran grafik) yang disediakan. Penilaian 1. Murid membaca dan menyatakan maklumat berdasarkan gambar rajah yang diberi. BCB : Mencatat Nilai : Kerjasama, Berani Lampiran 3 2. Murid menyusun pernyataan 60
 64. 64. Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN tentang kitaran hidup nyamuk mengikut urutan. Pemulihan 1. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul berdasarkan petikan. Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menjawab soalan pemahaman yang diberi. Nilai : Teliti 61 Lampiran 5
 65. 65. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami teks di bawah. Demam Denggi merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus denggi yang disebar oleh nyamuk Aedes betina. Cara penyebarannya adalah melalui gigitan nyamuk aedes. Terdapat dua jenis denggi yang paling berat iaitu Demam Hemoragik Denggi dan Sindrom Kejutan Denggi. Amalan pencegahan boleh dilakukan dengan menjaga kebersihan sekeliling rumah sama ada di dalam dan di luar rumah bagi menghindarkan pembiakan nyamuk. Cara untuk menghalang pembiakan nyamuk adalah dengan, menggunakan penyembur racun serangga, memasukkan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas simpanan air, menutup bekas simpanan air untuk mencegah nyamuk daripada bertelur, sentiasa menukar air di dalam bekas simpanan air, jambangan bunga dan kolah mandi setiap minggu serta gotong-royong membersihkan kawasan persekitaran. Demam denggi bermula dengan demam mengejut, sakit kepala teruk, sakit di belakang bebola mata, sakit sendi dan otot serta gatal-gatal. Ciri-ciri keradangan demam denggi ialah bintik-bintik merah terang, dan biasanya muncul pada anggota bahagian bawah. Demam denggi merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan mengancam kesejahteraan hidup serta masyarakat setempat. Pihak berkuasa perlu melaksanakan penguatkuasaan berterusan yang lebih berkesan agar dapat menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk. Sekiranya perkara ini dilaksanakan secara berterusan sudah pasti masalah denggi dalam kalangan masyarakat kita dapat dikawal dan dikurangkan. Ingatlah “Denggi Membunuh”. 62
 66. 66. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Tuliskan maklumat penting pada lakaran grafik yang disediakan. Jenis-jenis Demam Denggi Tanda-tanda Demam Denggi _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ -------------------------------------------------- _______________________________ ------------------------------------------------- Langkah-langkah Pencegahan Denggi ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 63
 67. 67. Kemahiran Membaca Tahun 4 Teliti gambar rajah kitaran hidup nyamuk. Kitaran Hidup Nyamuk 64 Lampiran 3 Penilaian
 68. 68. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Susun dan nomborkan pernyataan berikut mengikut urutan kitaran hidup nyamuk. Telur - Selepas menghisap darah, nyamuk betina bertelur sekelompok iaitu kelompok telur berbentuk rakit. Telur yang mengandungi 40 hingga 400 telur halus yang berwarna putih terapung pada permukaan air bertakung atau air yang mengalir. Pupa - Pupa tinggal berhampiran dengan permukaan air, bernafas melalui dua tiub berbentuk seperti tanduk yang dipanggil sifon. Sifon terletak pada bahagian belakang pupa. Pupa tidak makan. Nyamuk - Nyamuk mengalami metamorfosis lengkap. Nyamuk mengalami empat peringkat perkembangan yang jelas. Empat peringkat itu ialah telur, larva, pupa dan nyamuk dewasa. Kitar hidup lengkap nyamuk mengambil masa sebulan. Larva - Dalam masa seminggu, telur itu akan menetas dan menghasilkan larva atau dipanggil jentik-jentik. Larva bernafas melalui tiub yang terkeluar pada permukaan air. Larva memakan bahagian kecil bahan organik yang terapung dan juga makan sesama sendiri. Seterusnya larva akan bertukar menjadi pupa. Nyamuk dewasa keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapa hari. Nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja. 65
 69. 69. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai berdasarkan teks. 1. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk _________________________. 2. Cara penyebarannya ialah melalui ____________ gigitan nyamuk aedes. 3. Salah satu daripada tanda kita dijangkiti deman denggi ialah ______________ ________________________________. 4. Kita boleh mencegah pembiakan nyamuk aedes dengan _________________ kawasan rumah. 5. Sentiasa _______________________________ di dalam bekas simpanan air supaya nyamuk tidak membiak. 66
 70. 70. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca dan jawab soalan-soalan pemahaman di bawah ini. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah metamorfosis? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Berapa peringkatkah kitaran hidup nyamuk? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. Berapakah anggaran seekor nyamuk betina bertelur? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. Apakah nama pada peringkat kedua seekor nyamuk sebelum menjadi pupa? ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. Nyatakan tentang proses kitaran hidup seekor nyamuk mengikut urutan yang betul. ______________________________________________________________ ____________________________________________________________ 67
 71. 71. Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA KESELAMATAN TAJUK Sikap Pemandu MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Pada akhir pengajaran murid dapat: i. membaca dialog secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii. membina ayat yang gramatis menggunakan perkataan yang diberi secara lisan. Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, Pengurusan wang, Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Patuh, Bekerjasama, Berhemah EMK : TMK KB TKP : Verbal Linguistik, Interpersonal BCB SISTEM BAHASA : Menjana Idea : Bacaan Mekanis Sebutan dan intonasi Kosa Kata: Mengancam, kecuaian, memotog, persimpangan BAHAN BANTU BELAJAR Petikan dialog, lembaran kerja, slaid ‘power point’ PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat membaca dialog dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. REFLEKSI 68
 72. 72. Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca 1. Guru memaparkan slaid tentang dialog. 2. Murid membaca senyap dialog yang dipaparkan. 3. Ilmu : PKJR EMK : Celik Kewangan CATATAN Slaid dialog KB : Menjana Idea Nilai : Patuh, Berhemah BCB - Bacaan Mekanis Murid membaca dialog secara kelas. 4. PENGISIAN KURIKULUM Guru dan murid berbual tentang petikan : - sikap pemandu - kos rawatan - kos membaiki kenderaan Membaca dialog 1. Murid membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Nilai : Bekerjasama Guru membimbing murid dari aspek sebutan dan intonasi. TKP : Verbal Linguistik : Iinterpersonal Lampiran 1 Mencari makna perkataan 1. Murid mencari makna perkataan yang dihitamkan dalam dialog. 2. Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut secara lisan. KB : Menganalisis Lampiran 1 69
 73. 73. Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penilaian 1. Murid membaca petikan dialog bersama-sama rakan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Nilai : Bekerjasama TKP : Verbal Linguistik Lampiran 2 Pemulihan TKP : Interpersonal 1. Murid dibimbing membaca pelbagai jenis ayat daripada petikan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Lampiran 3 Pengayaan 1. Murid membaca dan mengasingkan pernyataan yang diberi. Lampiran 4 70
 74. 74. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan dialog di bawah. Sikap Pemandu Amir : Eh, Hakim, lihat tu! Berani sungguh pemuda itu. Dia menunggang motosikal dengan laju dan memotong bas di hadapannya. Hakim : Ya, betul! Berani sungguh dia. Adli : Ini bukan soal berani atau tidak , Amir. Ini soal keselamatan . Perbuatan pemuda itu boleh membahayakan dirinya dan mengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain. Hakim : Betul kata awak, Adli. Sikap suka menunjuk-nunjuk segelintir pengguna jalan raya inilah yang mengakibatkan kemalangan jalan raya. Setiap hari, berita tentang kemalangan dilaporkan dalam televisyen dan surat khabar. Adli : Jalan raya bukanlah tempat untuk berlumba. Kita sepatutnya bersikap berhati- hati semasa di jalan raya supaya tidak ditimpa kemalangan. Amir : Ya, Hakim. Kemalangan jalan raya berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya, kecuaian pengguna jalan raya itu sendiri. Hakim : Ya, selain itu, ada juga penunggang motosikal yang menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba. Amir : Sikap mereka ini akan menyusahkan diri sendiri, ibu bapa dan pengguna jalan raya yang lain. 71
 75. 75. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Penilaian Baca dialog di bawah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Muthu : Kamu hendak tahu, Ah Meng dan Kamil? Semalam, saya melihat sebuah kereta terbalik di persimpangan jalan masuk ke taman perumahan kita. Kamil : Oh, ya! Bagaimanakah keadaan pemandunya? Muthu : Pemandu kereta itu cedera parah. Dia dihantar ke hospital besar. Ah Meng : Itulah akibatnya jika cuai ketika memandu. Sepatutnya patuhilah undang-undang keselamatan jalan raya. Muthu : Betul tu Ah Meng. Selain itu, keadaan kenderaan seperti tidak berlampu dan sisitem brek yang rosak merupakan salah satu penyumbang utama kemalangan di jalan raya juga. Tetapi pada pendapat awaklah, apakah punca utama berlakunya kemalangan jalan raya? Ah Meng : Kemalangan jalan raya yang kerap berlaku sejak akhir-akhir ini berpunca daripada sikap pemandu yang suka memandu melebihi had laju yang ditetapkan. Muthu : Ya, saya setuju dengan pendapat awak. Pemandu haruslah berhati-hati di jalan raya dan memandu mengikut had laju yang ditetapkan. Bak kata pepatah, janganlah sudah terhantuk baru tengadah kerana apabila sesuatu kecelakaan sudah berlaku, tiada guna mengesalinya lagi kerana nasi sudah. Kamil balik. : Awak sebut perkataan bubur, saya terus berasa lapar. Mari kita Ah Meng : Ayuh, berhati-hati menunggang basikal tu.Jumpa lagi esok di sekolah. 72
 76. 76. Kemahiran Membaca Tahun 4 Pemulihan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah Malek, kenapa kamu berjalan kaki ke sekolah hari ini? Ah Tan, basikal saya rosak. Breknya tidak berfungsi. Awak telah melakukan tindakan yang bijak. Kita tidak sepatutnya meungggang basikal yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Oh, ya ! Saya juga tidak berbasikal hari ini kerana tayar basikal saya pula botak. Dengan berjalan kaki juga kita dapat menyihatkan b d Marilaj kita ke sekolah. Nanti lambat pula kita tiba. 73
 77. 77. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pengayaan Asingkan pernyataan yang diberi di bawah ke dalam petak yang sesuai. Ahmad selalu berhati-hati ketika memandu di jalan raya. Ahmad sering memandu dengan laju di jalan raya. Ahmad berhenti ketika lampu isyarat berwarna merah. Ahmad menggunakan telefon bimbit semasa memandu kereta. Ahmad selalu memotong kenderaan lain semasa memandu di jalan raya. Ahmad sentiasa memastikan lampu isyarat pada keretanya berfungsi dengan baik. 74
 78. 78. Kemahiran Membaca Tahun 4 SIKAP BERHEMAH SIKAP TIDAK BERHEMAH . . . 75
 79. 79. Kemahiran Membaca Tahun 4 TEMA KEMASYARAKATAN TAJUK Hidup Berjiran MASA STANDAR PEMBELAJARAN OBJEKTIF 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul. ii. membina ayat dengan perkataan berimbuhan apitan dengan betul. Elemen : Pendidikan Sivik, Celik Kewangan Nilai EMK : TMK TKP : Verbal Linguistik, Kinestatik KB : Menjana Idea, Mengecam BCB PENGISIAN KURIKULUM : Bekerjasama, Prihatin : Bacaan Intensif Kontekstual : Mengalami SISTEM BAHASA Tatabahasa: Imbuhan Apitan Sebutan dan Intonasi BAHAN BANTU BELAJAR Lampiran, radio, lembaran kerja PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul. REFLEKSI 76
 80. 80. Kemahiran Membaca Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Bermain permainan “Susun Suai” 1. Guru mengedarkan kotak yang berisi huruf. 2. Murid menyusun semua huruf yang diambil membentuk perkataan “Hidup Berjiran”. 3. Murid membaca frasa yang telah dibina. 4. Guru mengaitkan frasa dengan tajuk. Nilai : Bekerjasama Bahan: Kad huruf TKP : Verbal Linguistik KB : Menjana Idea Kontekstual : Mengalami Membaca mekanis 1. Murid membaca dengan sebutan yang betul petikan yang secara mekanis serta dibimbing oleh guru. Ilmu : Pendidikan Sivik BCB : Bacaan Intensif KB : Mengecam Lampiran 1 2. Murid membaca teks secara senyap dengan menggunakan teknik bacaan mentalis. 3. Murid dibimbing untuk mengenal pasti dan menggarisi perkataan berimbuhan apitan dalam petikan. 4. Murid membaca perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan yang betul. Bermain permainan “ Kotak 77
 81. 81. Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Beracun” Guru menyediakan sebuah kotak yang mengandungi kad kata dasar. Ilmu : Dunia Muzik TKP : Kinestetik Nilai : Bekerjasama Lampiran 2 2. Setiap murid diberi lembaran kerja. EMK : Kreativiti dan Inovatif TMK 3. Guru memperdengarkan lagu untuk permainan bahasa. Apabila muzik dimainkan, Murid mengedarkan kotak tersebut dan diminta memilih kad kata dasar dan membaca perkataan yang tertulis pada kad kata dasar itu. 4. Murid membina dan menulis perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan pada lembaran kerja. 5. Setelah selesai semua kata dasar dikeluarkan daripada kotak itu, guru dan murid menyemak perkataan yang telah dibina menggunakan kata dasar. 6. Murid membaca senarai perkataan yang telah dibina dengan sebutan yang betul. 1. Membaca untuk menyemak Ilmu : Pendidikan Sivik 1. Murid diminta membaca secara kuat ayat-ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan. KB : Mengecam TKP : Verbal Linguistik Lampiran 3 2. Murid menggarisi perkataan berimbuhan apitan. 3. Guru dan murid menyemak perkataan yang digarisi. Ilmu : Celik Kewangan 4. Guru dan murid berbincang 78
 82. 82. Kemahiran Membaca Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN tentang pengurusan wang ( membeli keperluan yang penting di rumah seperti pemadam kebakaran ) untuk membantu semasa berlaku kebakaran bagi mengelakkan kerugian harta benda dan nyawa. Penilaian 1. Murid membina ayat yang mengandungi perkataan beimbuhan apitan dengan betul. Lampiran 4 Pemulihan 1. Murid dibimbing membaca perkataan berimbuhan apitan dengan betul. BCB – Bacaan Intensif Lampiran 3 Pengayaan 1. Murid membaca petikan yang mengandungi pelbagai perkataan berimbuhan apitan. EMK : Kreativiti dan Inovatif BCB : Bacaan Luncuran Lampiran 5 79
 83. 83. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 1 Baca petikan di bawah dan garisi perkataan berimbuhan apitan. Encik Ammar baru berpindah rumah di sebuah taman perumahan. Dia tidak suka bergaul dengan jiran-jiran baharunya. Selepas pulang dari tempat kerja, Encik Ammar akan menghabiskan masanya di rumah. Dia tidak berminat untuk berkenalan atau beramah mesra dengan penduduk di taman perumahan tersebut. Dia beranggapan bergaul dan bercampur dengan jiran-jiran baharu hanya membazirkan masanya. Pada suatu hari, bahagian dapur rumahnya terbakar. Mujurlah jiranjirannya cepat bertindak. Mereka cuba memadamkan api yang sedang marak. Apabila Encik Ammar pulang ke rumah, dia mendapati bahagian dapur rumahnya hangus terbakar. Dia berterima kasih kepada jiran-jiran yang telah menolong memadamkan kebakaran. Encik Ammar menyesal kerana bersikap sombong terhadap jiran-jirannya. Kini, dia sedar betapa pentingnya hidup berjiran. 80
 84. 84. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 2 Senaraikan perkataan berimbuhan yang diperolehi daripada permainan kotak beracun. Perkataan Berimbuhan Kata Dasar 81 Imbuhan Apitan
 85. 85. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 3 A. Baca dan garisi perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. Pada suatu hari, seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet. Semenjak kejadian itu, dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. 82
 86. 86. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Penilaian Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan apitan yang diberi. perumahan menghabiskan memadamkan berkenalan beranggapan membazirkan mendapati 83
 87. 87. Kemahiran Membaca Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan B. Baca perkataan berimbuhan apitan di dalam ayat berikut. Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjaya ditangkap. Pada suatu hari, seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telah dicerobohi oleh pencuri. Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Masa lapangnya dipenuhi dengan melayari internet. Semenjak kejadian itu, dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya. Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainan berdekatan dengan tempat kerjanya. Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongan tersebut. 84
 88. 88. Kemahiran Membaca Tahun 4 Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Oleh itu, jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak saudara. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan, pendidikan,agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersamasama. Di samping itu, jiran yang sepakat dan bersatupadu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian, penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. 85 Lampiran 5 Pengayaan
 89. 89. Kemahiran Menulis Tahun 4 3.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. tentang sesuatu perkara dengan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 86
 90. 90. Kemahiran Menulis Tahun 4 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. 3.7.1 Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat. 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. . 87
 91. 91. Kemahiran Menulis Tahun 4 3.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 88
 92. 92. Kemahiran Menulis Tahun 4 TEMA KESIHATAN TAJUK Klinik 1Malaysia MASA STANDARD PEMBELAJARAN Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan 3.4.2 berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat : i. menulis imlak 3 daripada 5 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Celik Kewangan PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama, Peka, Jujur EMK : Celik Kewangan KB : Menjana Idea, Mengecam BCB : Mendengar dengan berkesan SISTEM BAHASA Tatabahasa : Imbuhan Pinjaman Kosa kata : Jururawat, paramedik, prarawatan BAHAN BANTU BELAJAR Lampiran petikan, lembaran kerja PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid dapat menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda yang betul. REFLEKSI 89
 93. 93. Kemahiran Menulis Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Bacaan mentalis. 1. Murid membaca petikan “Klinik 1Malaysia”. Ilmu : PK 2. Guru bersoal jawab tentang petikan. Nilai : Bekerjasama 3. Guru menerapkan ilmu pengurusan kewangan. Ilmu : Celik Kewangan KB : Menjana Idea Lampiran 1 4. Murid mengimlak frasa yang disebutkan oleh guru; - Insuran Hayat - Insuran kesihatan dan lain-lain frasa yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. 5. Murid mengedit frasa yang dimlak oleh rakan dengan bimbingan guru. Berbincang 1. Guru membimbing murid memahami perkataan berimbuhan pinjaman daripada aspek ejaan dan makna berpandukan petikan yang dibaca. Nilai : Prihatin 2. Murid mengimlak frasa yang ada perkataan berimbuhan pinjaman yang disebutkan oleh rakan yang diambil daripada petikan yang dibaca. 90 KB : Mengecam
 94. 94. Kemahiran Menulis Tahun 4 PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Mengimlak 1. Murid menulis imlak frasa yang mengandungi kata imbuhan pinjaman yang disebut oleh guru Nilai : Jujur Lampiran 2 2. Guru membimbing murid menyemak dan membetulkan jawapan mereka. 3. Murid bertukar jawapan sesama rakan untuk menyemak ejaan. Penilaian 1. Murid mengambil imlak ayat yang disebut oleh guru. BCB : Mendengar dengan berkesan Lampiran 3 Pemulihan 1. Murid dbimbing mengambil imlak perkataan dan frasa yang dibaca oleh guru. Lampiran 4 Pengayaan 1. Murid menulis imlak ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman secara berpasangan berdasarkan satu perenggan petikan yang lain. Lampiran 5 91
 95. 95. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 1 Baca dan garisi frasa dan ayat yang ada kata pinjaman dalam petikan di bawah. Klinik 1Malaysia Klinik 1Malaysia merupakan sebuah projek klinik yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak di rumah pangsa Kampung Kerinchi, Kuala Lumpur. Perasmian 50 klinik 1Malaysia di seluruh Malaysia memberi makna besar tanggungjawab kerajaan kepada golongan marhaen. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan 1Malaysia, Dr. Chandra Muzaffar menyatakan rakyat semakin yakin terhadap klinik 1Malaysia. Klinik Malaysia akan beroperasi setiap hari bermula dari pukul 10.00 pagi hinggga 10.00 malam dengan dikendalikan oleh kumpulan paramedik yang terdiri daripada Penolong Pegawai Perubatan (MA) dan jururawat terlatih yang berpandukan tatacara yang tertentu. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan (MA) memberikan prarawatan secara formal dan ubat bagi sakit yang ringan seperti antibiotik. Antara sakit yang dirawat ialah demam, batuk dan menjalani Akta Perubatan 1971 pemeriksaan darah serta tahap kandungan gula. membenarkan jururawat dan HA menjalankan prosedur surgeri kecil dengan menggunakaan alat surgeri spesifik. 92
 96. 96. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 2 Imlak frasa yang disebut oleh guru. 1. 7. 2. 8. 3. 9. 4. 10. 5. 11. 6. 12. 93
 97. 97. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 3 Penilaian Bacakan ayat di bawah untuk diimlak oleh murid. 1. Klinik 1Malaysia dikendalikan oleh kumpulan paramedik. 2. Kumpulan paramedik terdiri daripada jururawat terlatih. 3. Klinik 1Malaysia dikendalikan berpandukan tatacara tertentu. 4. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan memberikan prarawatan secara formal. 5. Akta Perubatan 1971 membenarkan jururawat menjalankan prosedur surgeri kecil. 94
 98. 98. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 4 Pemulihan Mengimlak perkataan berimbuhan pinjaman. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 95
 99. 99. Kemahiran Menulis Tahun 4 Lampiran 5 Pengayaan Baca perenggan di bawah untuk diimlak oleh murid. Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia Mohd Yusof Abdul Rahman berpendapat Klinik 1Malaysia amat wajar bagi tujuan penjagaan kesihatan golongan marhaen yang tinggal di luar bandar. Hal ini selaras dengan konsep Klinik 1Malaysia yang diperkenal dan dilaksanakan oleh kerajaan yang bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan mematuhi tatacara yang telah ditetapkan. Perkhidmatan kesihatan ini disediakan oleh paramedik yang bertatasusila dan diberi autonomi merawat penyakit ringan. Klinik ini akan dipantau oleh Jabatan Kesihatan bagi memastikan perkhidmatan yang efisien dan bekalan ubat yang mencukupi serta kemudahan infrastruktur yang lengkap. Kes-kes yang di luar bidang perkhidmatan penolong pegawai perubatan akan dirujuk ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan. 96

×