Provläs Netroots - En progressiv bloggrörelse som sätter agendan

1,917 views

Published on

Provläs ett kapitel i boken Netroots - En progressiv bloggrörelse som sätter agendan (Bilda förlag 2010)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Provläs Netroots - En progressiv bloggrörelse som sätter agendan

 1. 1. Författare: Peter Andersson Nina Andersson Brynja John Aravosis Matilda Ardenfors Klara Denckert Alexandra Einerstam Ulrika Falk Björn Fridén Redaktör Netroots: Johan Ulvenlöv Aurora Gullberg Redaktör Bilda Förlag: Ingrid Persson Gunilla Hjalmarson Grafisk design och fotografier såvida Peter Högberg inget annat anges: Helena Shutrick Claudia Jiménez Guala Peter Johansson Bilda Förlag Claes Krantz Box 42053, 126 13 Stockholm Marika Lindgren Åsbrink Telefon: 08-709 04 00 Karin Pettersson E-post: kundtjanst@bildaforlag.se Martin Rosvall www.bildaforlag.se Rosemari Södergren Johan Ulvenlöv © 2010 Bilda Förlag och respektive författare Anders Utbult Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås 2010 Johan Westerholm ISBN: 978-91-574-8119-1
 2. 2. Innehåll Förord: Karin Pettersson: Sidan 9 1. Ett unikt nätverk Johan Ulvenlöv: Sidan 13 2. Nätrot’06 – startskottet Rosemari Södergren: Sidan 25 3. Ledarskribentens makt är ifrågasatt Johan Westerholm + Peter Andersson: Sidan 33 4. Lögn, förbannad lögn och statistik Marika Lindgren Åsbrink: Sidan 41 5. Darwinistiska medier – sociala medier är inte religion Björn Fridén + Anders Utbult: Sidan 51 6. Bloggen som politisk plattform Alexandra Einerstam: Sidan 59 7. Din kanal för att prata om det du tror på Aurora Gullberg: Sidan 67 8. Vad är egentligen politiskt? Gunilla Hjalmarson + Matilda Ardenfors + Nina Andersson Brynja + Claudia Jiménez Guala + Klara Denckert: Sidan 77 9. Det finns en värld utanför Stockholm Peter Johansson + Claes Krantz: Sidan 87 10. Bloggen i det lokala engagemanget Ulrika Falk + Peter Högberg: Sidan 95 11. Den amerikanska politiska bloggosfären – berättelsen om en outsider John Aravosis: Sidan 103 12. Den politiska bloggosfärens landskap Martin Rosvall: Sidan 109 Bilaga: Tips från progressiva bloggare: Sidan 121
 3. 3. Netroots Johan Ulvenlöv Johan Ulvenlöv har arbetat med bloggkontakter och nätverket Netroots sedan 2006. Bakgrund från mark- nadsundersökningsbranschen och Totalförsvaret. Magisterexamen i freds och konfliktforskning. Johan har alltid fascinerats av hur de med knappa resurser kan ta fighten och vinna över de med stora resurser. Blogg: www.s-buzz.se 12
 4. 4. Johan Ulvenlöv Ett unikt nätverk ”Somligt ska du inte lyssna på, bloggar och otroligt engagemang. Nätverket har under liknande öppnar en sluss, människor som inte fyra år växt till att bli en viktig del i svensk mår bra kan avreagera sig, säga och tycka vad debatt och opinionsbildning. som helst – och hur ska jag förhålla mig till I skrivande stund har nätverket över 600 ak- det?” tiva bloggare, detta gör Netroots till Sveriges FREDRIK REINFELDT I EN INTERVJU I M MAGASIN , NR . största nätverk för politiska bloggar. Resan dit har varit kantad av försök, experimentlusta, Netroots är ett unikt nätverk. Unikt för att politisk entreprenörsanda, utmaningar, fram- det är startat av bloggare, för bloggare. Unikt gångar, debatt, engagemang, skrivlust, po- för att det inte finns någon annan motsvarig- litik, viljan att förändra och en mängd andra het i Norden. Unikt för att det utmanar och drivkrafter och händelser. engagerar. Unikt för att det samtidigt som det sparkar in dörrar på de befintliga makt- och För inte så många år sedan fanns det de som mediestrukturer lyckats få en acceptans från hävdade att bloggar nästan per definition den etablerade partistrukturen och kan exis- var något som hörde högern till. 2005–2006 tera sida vid sida. fanns det kanske tre–fyra mer etablerade Netroots är öppet för de bloggare som har socialdemokratiska bloggare. I år 2010 är det en progressiv inställning till svensk politik antalet fler än någonsin. och som har en önskan om en ändrad politisk Där vi står idag känns det snarare som att färdriktning för Sverige. I nätverket finner sociala medier är en naturlig fortsättning på du en enorm mängd samlad kunskap och ett arbetarrörelsens gräsrotsengagemang. Idag, 13
 5. 5. Netroots 2010, utmanar vi på allvar den tidigare givna Johan Ulvenlöv. "Vi har inga arméer av bokstavstrogna ledarskribenter. Det som finns i borgerliga övervikten i traditionella medier. Netroots är över 600 bloggar som vill förändra Ledarskribenternas ord är inte längre oemot- den politiska inriktningen i Sverige". FOTO: CHARLOTTA ULVENLÖV sagda. Mer om denna maktförskjutning kan du läsa om i Peter Anderssons och Johans Westerholms avsnitt. Ett tydligt varumärke för nätverket vars Några ord om namnet Netroots. Netroots 1 innehåll och innebörd utgörs av det som alla har sin grund i begreppet som myntades av som ingår i nätverket själva bestämmer. amerikanen Jerome Armstrong 2002 och 2 betyder nätrötter, gräsrötter på nätet. Mer VÅR STRATEGI KAN SAMMANFATTAS om det amerikanska ursprunget kan du läsa I FÖLJANDE PUNKTER: om i John Aravosis avsnitt. I Sverige användes 1. Hjälp till självhjälp. ordet bland internetaktiva mot en högerre- 2. Bidra till decentralisering, uppmuntra till gering för första gången i organiserat sam- att bloggare själva ska sätta sin agenda. manhang i samband med Nätrot ’06. Namnet 3. Uppmuntra kontakter mellan bloggare. på vårt nätverk slår an till den historik som 4. Möjlighet till utbildning, seminarieverk- redan finns bland progressiva bloggar i Sve- samhet och andra sammankomster. rige och internationellt och kopplar det hela 5. Erbjuda mötesplatser för bloggare. till nätverkets återkommande nätrot-träffar. 6. Uppmuntra bildandet av lokala och regio- Den övergripande politiska kopplingen nala nätverk. mellan progressiva bloggar kan se olika ut 7. Att hjälpa det socialdemokratiska partiet och har inte en entydig formulering, men att lyssna på bloggare och förstå bloggares gemensamma nämnare är att de allra flesta perspektiv. argumenterar och opinionsbildar för fack- liga rättigheter och rätten att organisera sig, Bloggare som samordnar sig och samarbetar yttrandefrihet, social trygghet och rättvisa, erbjuder en motkraft mot den traditionella integritet, hbt-frågor, jämlikhet, jämställdhet, mediemakten som finansieras till stor del grön omställning, internationell solidaritet av organisationer knutna till de borgerliga och mediekritik . partierna. I enlighet med John Aravosis reso- nemang om den amerikanska nätrotsrörelsen KONKRET INNEBÄR NETROOTS FÖLJANDE: i denna bok skulle vi kunna kalla det för att En gemensam mötesplats online för över bloggarna hjälps åt att bygga upp en kollek- 600 progressiva bloggar som valt att vara tiv bloggmakt och ett kollektivt inflytande. med i vårt nätverk. 14
 6. 6. 15 5
 7. 7. Netroots I ett reportage3 om svenska tankesmedjor, det politiska medielandskapet så som det publicerat i tidsskriften Fokus, i november faktiskt ser ut. 2007 visas med all önskvärd tydlighet den Det är bland annat i denna kontext vi ska skeva resursfördelningen mellan höger res- se Netroots. Ett undergroundinitiativ som pektive mitten-vänstersfären i svensk media kan balansera den skeva maktfördelningen och politik. Bland de partipolitiskt oberoende i medier och opinionsbildning i Sverige. tankesmedjorna var det en entydig borgerlig Arbetarrörelsen och den gröna rörelsen har övervikt. inga stora resurser, det finns inga arméer av bokstavstrogna ledarskribenter som likt me- TANKESMEDJOR gafoner trumpetar ut budskap. Det som finns Resursfördelning Höger Mitten–vänster i Netroots är över 600 individuella bloggare som vill förändra den politiska inriktningen i Tillgångar: 325 miljoner 1 miljon Sverige. Och med engagemang som drivkraft Omsättning: 70 miljoner 5 miljoner tror vi att en förändring är möjlig. Antalet anställda: 50 1 PÅ FLERA PUNKTER TYCKER JAG ATT VI HAR SETT EN MYCKET INTRESSANT När det gäller dagspress har Håkan Bengts- UTVECKLING. son på Dagens Arena gjort en sammanställ- Det finns många exempel på när bloggare ning. Det finns 59 borgerliga ledarsidor och påverkat debatt och opinion. 13 socialdemokratiska ledarsidor i Sverige. De Det finns en ökad acceptans för ett nytt sätt socialdemokratiska ledarsidorna har nästan att aktivera sig på, sida vid sida med etable- uteslutande mindre upplagor och återfinns i rade partistrukturer. landsortspress .4 Det har skett en, om en väldigt liten, för- Utifrån vad partierna själva uppger är även ändring av resursfördelningen från det tradi- partiernas resurser ojämnt fördelade enligt tionella partiarbetet till aktiviteter och eve- en granskning som SVT har genomfört. De nemang som är kopplade till sociala medier rödgröna har 89,1 miljoner medan de borger- inom arbetarrörelsen. liga förfogar över 167 miljoner kronor i valrö- relsen 20105. Initiativet till vårt bloggnätverk är sprunget En analys av sociala media och bloggosfä- från bloggare och deras efterfrågan. Grunden ren i den politiska kontexten som inte tar för det som idag är nätverket drogs igång hänsyn till mediesituationen och resursfördel- på initiativ av Rosemari Södergren som dri- ningen mellan höger och vänster är inte bara ver Kulturbloggen.com, du kan läsa mer om bristfällig, den är missvisande och fångar inte detta i ett annat kapitel, runt maj 2006. Kort 16
 8. 8. beskrivet samlades drygt 70 bloggare under Med hjälp av statistik från SCB bidrar Marika ett seminarium ”Nätrot ’06” ”Internetaktiva Lindgren Åsbrink till att förändra mediebilden mot en högerregering ” i riksdagen för att 6 kring uppgifter som Almega spridit och som lyssna till Joe Trippi som ansvarade för Ho- traditionella medier upprepat helt okritiskt.8 ward Deans primärvalskampanj inför presi- dentvalet i USA 2004. Anders Utbult och Björn Fridén granskar Vi visste inte då att resultatet fyra år senare Almegas siffror, som flera traditionella medier skulle bli ett nätverk som både levererat ny- okritiskt vidareförmedlat, rörande hur många heter, granskat regering och medier, blivit kri- jobb som RUT-avdraget skapat. Anders Ut- tiserat och applåderats både internt och ex- bults efterföljande debattartikel tvingar sedan ternt för dess framfart. Att det växt till att bli ut Almega att förklara sig och traditionella en del av opinionsbildningen i Sverige var väl medier ifrågasätter sedan siffrorna efter drygt något som få anade men som vi alla önskade. två veckors debatt i bloggosfären9. Andra äm- Vi underskattade också hur mycket tid och nen som drivits med framgång är bland annat arbete som skulle krävas för att nå dit vi kom- den nya sjukförsäkringen och granskningen mit idag. Och få anade nog då också att nät- av Lundin Oil och Carl Bildt. verket skulle bli en del i en opinionsbildande egengenererande motor som ledarskribenter Jag får ganska ofta frågan vad jag gör, hur och nyhetsredaktioner och även den traditio- Netroots fungerar och hur Socialdemokra- nella socialdemokratiska partiorganisationen terna arbetar med sociala medier. Ibland kan måste förhålla sig till. det till och med finnas en antydan till ifråga- sättande. Ungefär: vad gör jag för att få blog- NÅGRA EXEMPEL PÅ OPINIONSBILDNING gare att skriva enligt det socialdemokratiska SOM SKETT FRÅN MEDVERKANDE partiprogrammet. Inget kan vara mer fel. Jag I NETROOTS UNDER DET SENASTE ÅRET har i mitt arbete fått kämpa genom tröga Bloggaren Viktor Tullgren påpekar med 7 partistrukturer under fyra år tillsammans med hjälp av andra bloggare långt före traditio- bloggare för att få gehör för denna form av nella medier att Reinfeldt använder sig av opinionsbildning. Det är nu vi ser resultaten. felaktiga siffror i partiledardebatten rörande Nedan beskriver jag kort resan. sysselsättningen och jobben den 31 januari Efter valförlusten 2006 började jag samla 2010. Debatten leder sedan till en veckolång in kontaktuppgifter till i första hand socialde- rapportering kring jobbsiffror och Anders mokrater som bloggar runt om i Sverige. Det Borg blir tvungen att kommentera Fredrik interna arbetsnamnet var då motståndsrörel- Reinfeldts felaktighet. sen. Jag frågade bloggarna hur partiet kan hjälpa de som bloggar på bästa sätt. Vad är 17
 9. 9. Netroots BLOGGOSFÄRENS MEDIECYKEL Alternativ 1 En nyhet presenteras i traditionella medier. 4 1 När andra traditonella nyhet medier plockar Nyheten analyseras upp ursprungs- – information tillkommer nyheten blir i bloggosfären. 2 En alternativ rapporteringen förståelse av nyheten annorlunda. sprids via portaler, bloggar, Twitter etc. 3 Alternativ 2 En blogg presenterar en nyhet. 1 4 … och presenteras nyhet slutligen i traditionell Nyheten når media. andra bloggare. 2 Nyheten sprids via olika aggregerings- 3 portaler, Twitter ... ni intresserade av? Svaren gav en tydlig signal gerade. Vissa skriver om sin livssituation andra om att bloggare vill ha information och servi- kommenterar melodikrysset, kläder eller mat, ce, exempelvis inbjudningar till seminarier och några bloggar aldrig om politik utan vill bara exempelvis möjlighet att träffa politiska före- vara med i nätverket. En del bloggar varje dag trädare. Nätverket växte. En del bloggare är andra bloggar en gång veckan. Det som sam- gamla, den äldsta över 80 år, en del är unga, manlänkar dem är viljan att säga sin mening en del är journalister, andra är fackligt enga- och att de vill byta politisk inriktning i Sverige. 18
 10. 10. Själva nätverket fungerar som en celldelande viktigt information med nyhetsvärde, är det organism. När intressant information uppstår intressant följer många bloggare upp nyhe- på ett ställe i nätverket är det många som ten och den kan i slutändan plockas upp av hjälps åt med att driva trafik och lyfta ämnet. traditionella medier. Det som först kanske Då vi hela tiden blir fler som hjälps åt så klarar nådde ett hundratal läsare når då eventuellt också nätverket av att övervinna svackor. När en miljonpublik. I svensk politisk debatt har vi någon kanske vill ta en paus finns det alltid flera sådana här exempel, varav några berörs andra som är beredda att fortsätta. Därmed i texter i denna bok. En sådan här cykel kan befinner sig nätverket i ständig förändrings- variera i tidslängd, men poängen är att det process. Form, fokus och innehåll skiftar över sker kontinuerligt. en dag. Men det är hela tiden nätverket i form Då processen är repetitiv kan bloggosfären av dess medverkande bloggare, som på ett också förlänga nyhetsbevakningar och opi- ostrukturerat och oorganiserat sätt utvecklas. nionsbildning kring olika ämnen då det hela Vi har också sett framväxten av en ny mo- tiden tillförs ny information som redaktioner dell för hur bloggosfärens mediecykel fung- inte har möjlighet, av till exempel tidskäl, att erar. Vi gör inte anspråk på att den är heltäck- följa upp. Bloggarna gör då researcharbetet ande, men den illustrerar på ett bra sätt hur till redaktionerna. bloggosfären, eller sociala medier om man Då traditionella medier oftast är dåliga så vill, förändrat förutsättningarna för svensk på att ange var deras information kommer nyhetsrapportering och opinionsbildning. ifrån, framförallt när det gäller bloggar, blir det oftast svårt för den som står utanför I den första figuren ser vi hur en nyhet som bloggosfären att avgöra var nyheten har sitt låt oss säga Svenska Dagbladet rapporterar ursprung. Vi uppskattar dock att Netroots- om blir analyserad av bloggosfären, felaktig- bloggare har en större nyhet varannan vecka heter i nyheten kan belysas, olika nyhetsvink- i traditionella medier och varje vecka någon lar kan tillföras, när sedan andra traditionella mindre nyhet. Och då räknar vi inte in det media ska följa upp den nyhet som Svenska kontinuerliga citerandet som sker i princip på Dagbladet ursprungligen rapporterade om daglig basis runt om i landets alla tidningar. kommer bevakningen från dessa media Modellerna visar också att det inte är antalet troligtvis se helt annorlunda ut på grund av läsare en blogg har som är avgörande, utan bloggosfären. En sådan här process kan ta 10 vilka som läser bloggen. Det visar också att minuter, en dag eller flera veckor. målgruppen en bloggare troligtvis försöker nå inte är den breda allmänheten, utan direkt I den andra figuren ser vi hur en till första till andra opinionsbildare för att därigenom intrycket betydelselös blogg postar mycket öka genomslaget. 19
 11. 11. Netroots Utöver vår analysmodell har Netroots också en stor succé, flera bloggare i nätverket hade tagit fram en modell för påverkan, vi kan för egen maskin tagit sig till Almedalen. LO:s kalla den för ”påverkanstratten”. Den är ett lokaler på Hamnplan var överfulla. Inför träf- försök till att sprida kunskapen i nätverket fen hade vi också tagit fram den första tryckta kring när det effektivast att påverka politiker, dokumentationen över Netroots14. Ett kvitto opinionsbildare och journalister. Enligt vår på all den aktivitet och det oerhörda engage- modell, som baseras på föreläsningar av Jane mang som bloggarna lagt ned. Hamsher som driver bloggen FireDogLake. com, handlar det om att som bloggare vara En bloggare har en aktivitetsnivå som avse- så aktiv som möjligt, så tidigt som möjligt i värt skiljer sig från en genomsnittligt politiskt en beslutsprocess, för att skaffa information engagerad person. En aktiv politisk bloggare och få ut ny information innan besluten fat- postar inlägg åtminstone en gång per dag, tas. ibland mer. Det är alltid någon bloggare som Mitt arbete med nätverket och bloggkon- postar något under dygnets alla timmar, alla takter har handlat har således handlat om dagar i veckan, alla dagar om året. Således service och information till bloggare. Allt kan vi slå fast att vi i det politiska bloggandet ifrån tillgång till el och internetanslutning till ser den första 24-timmars-folkrörelsen i Sve- access till förtroendevalda. Vårt mål från Soci- rige. Räknar vi in den tid en bloggare lägger aldemokraterna är naturligtvis att frågor som ned på att göra research, nätverka, samla vi tycker är viktiga syns i sociala medier. Men information, bildbehandla och korrekturläsa vägen dit är öppenhet, förmågan att lyssna tecknar sig bilden av den genomsnittlige och trovärdighet. bloggaren som en mycket engagerad person. Detta är unikt i sig. Ett intressant bidrag i Vi har också samarbetat och etablerat kon- denna bok kring olika former av engage- takt med ledande progressiva bloggare i mang och hur bloggosfären ser ut har det USA, John Aravosis som driver AmericaBlog , 10 från Netroots oberoende nätverket Sq2540 Jane Hamsher på Firedoglake , Adam Bink 11 formulerat. Alexandra Einerstams berättelse i på Openleft . Alla dessa människor har på 12 denna bok ger också en god bild hur bloggen ett eller annat sätt bidragit till att forma hur kan bli en plattform att opinionsbilda utifrån. vi arbetar. Bland annat höll John Aravosis och Jane Hamsher ett mycket uppskattat Ne- Enligt min egen uppfattning har den trootsseminarium för bloggare i Almedalen svenska politiska bloggosfären gått igenom 2009 . För mig är det viktigt att koppla det 13 åtminstone två generationer. Den första ge- vi gör till en internationell rörelse, att blicka nerationens bloggande handlade till stor del utanför Sverige . Seminariet i Almedalen blev om att recensera, den andra generationens 20
 12. 12. bloggande handlar snarare om att påverka. vi räkna upp emot minst ett trettiotal. Denna Det är dessutom ofta ett uttalat syfte bland utveckling är positiv. Idag syns fler bloggare de bloggar som nu driver olika frågor. Nå- på den röda planhalvan än någonsin tidigare. gonstans kring 2007–2008 genomgick den En bidragande orsak till detta är samarbete svenska politiska bloggosfären detta genera- och nätverksbyggande mellan bloggarna. Där tionsskifte. Hos två partier syns denna utveck- har Netroots spelat en avgörande roll. ling extra tydligt och det går till och med att Som socialdemokrat upplever jag sociala peka på två konkreta händelser. Piratpartiet medier som en befriande medial kraft. På hade FRA-debatten och inom socialdemo- bara några år har det skett en otrolig ut- kratin har vi Magnus Ljungkvists bloggande veckling som gör det möjligt för den som är som bidrog till Handelsminister Maria Bore- engagerad att skapa sig en egen plattform och faktiskt påverka opinion och debatt. ”Första Man behöver inte längre ha mycket pengar generationens eller en stark medieorganisation i ryggen för att nå ut. Aggregeringsportaler ger oss bloggande handlade möjligheter att följa diskussioner, göra nya till stor del om att inlägg, och posta egna nyhetsvinklar. Det recensera, den andra hela andas Sven Lindqvist ”Gräv där du står”, du är med och skriver historia samtidigt som generationens den sker. Twingly som kopplar bloggposter bloggande handlar till tidningarnas nyheter är en enormt viktig utveckling för mediekritik. Twitter, kanske snarare om att vår tids motsvarighet till August Palms omta- påverka” lade päronträd under vilket han höll sina tal i Malmö, ger möjlighet till snabbt utbyte av lius avgång 2006. Ljungkvist kallar denna 15 information, dialog och nya kontakter mellan utveckling för medborgarjournalistikens människor. Aurora Gullberg skriver ett avsnitt ankomst och utvecklar det hela bland annat i i denna bok där hon berör bloggen som verk- en debattartikel från den 15 maj 2007 publi- tyg för den som engagerar sig politiskt. cerad i tidningen Journalisten . Vi kan också 16 Netroots har växt med över 100 bloggare tydligt se att den socialdemokratiska delen av per år, drygt tre bloggare per vecka har an- bloggosfären utvecklats under samma period slutit sig sedan 2006. Trenden pekar otvety- och blivit betydligt mer mångfacetterad, runt digt i en spikrak uppåtgående riktning. Nu 2005–2006 fanns endast en handfull riktigt sker också lokala initiativ/regionala initiativ. inflytelserika bloggar med s-prägel, idag kan Grupper av bloggare teamar ihop sig och gör 21
 13. 13. Netroots saker kring olika frågor, bildar projekt och det också funnits kritik mot den väg nätverket driver egna agendor. Runt om i hela Sverige. tar. Det är i viss mån förståeligt, Netroots har I Sörmland, Jämtland, Skåne och Småland förändrats under de fyra år det existerat. Vik- för att nämna några platser poppar det upp tigt att poängtera dock är att det är bloggar- lokala nätverk och motsvarigheter. Vid en na inom Netroots som själva avgör vilken väg inventering vi gjorde i maj 2010 kunde vi nätverket tar. Innehållet i Netroots är sum- konstatera att det finns bloggare som med- man av vad bloggarna själva väljer att skriva verkar i Netroots på över 124 orter och fem om eller väljer att göra. Det är bloggarnas befinner sig utomlands. Denna utveckling har tankar och åsikter som bryts och sprids. Att också medfört att arbetet med och fokuset att det är just ett nätverk gör det också möjligt hålla nätverket igång har blivit en helt annan för bloggare att komma och gå som man vill. uppgift än den var när nätverket drogs igång Inget partimedlemskap krävs och öppenheten i maj 2006. har varit grunden för nätverket Det finns heller ingen organisation, ingen I denna bok kan du också läsa om de geo- beslutsstruktur, inga möten med protokoll för grafiska perspektiven, Claes Krantz och Peter nätverket. Johansson pekar på Stockholmcentrering i media, medan Peter Högberg och Ulrika Falk En del av den kritik som riktats mot nät- tar upp bloggande i det lokala perspektivet. verket från höger är att Netroots skulle vara ”toppstyrt”. Denna bild är dock något som Socialdemokraternas kongress 2009 för- jag ställer mig mycket frågande till. Nätverket tjänar en egen rubrik . Aldrig tidigare, 17 är ett nätverk av bloggar och kan nästan per någonstans i svensk politisk historia har så definition sägas inte vara toppstyrt. Ingenting många politiska bloggare samlats under ett av det en enskild bloggare skriver är på nå- partipolitiskt arrangemang. Över 100 blog- got sätt kontrollerat av någon. Det finns lika gar totalt var på plats och bevakade det som många uppfattningar i nätverket kring olika skedde. Eva Rundkvist , som var bloggande 18 frågor som det finns bloggar. Sveriges delta- ombud anförde även detta från talarstolen gande i Afghanistan, RUT-avdrag, hur bloggen och kallade evenemanget för ”bloggkon- kan användas som verktyg för opinionsbild- gress”. Inte mindre än 76 kvadratmeter, den ning, tolkningar av opinionsmätningar är största utställningsytan på hela kongressen, några exempel på sådant som visar på bred- var avsatt för Netroots. Vi lanserade också den inom nätverket. ett tipsmaterial , baserat på nätverkets egna 19 De senaste tre–fyra åren har svensk politik erfarenheter. blivit betydligt mer öppen tack vare sociala Det är så klart viktigt att även nämna att media. Vi kan läsa kommentarer från riks- 22
 14. 14. dagsledamöter under debatter i kammaren, Att jobba med Netroots och bloggare för vi kan enklare och snabbare ta del av doku- Socialdemokraterna handlar om att bejaka ment, nyhetsklipp förevigas och allt sker med debattlust och människors vilja att förändra en rasande fart. Och vi kan själva kommente- samhället till det bättre. Utvecklingen är på ra i realtid, utan att en redaktör sätter stopp intet sätt avslutad, vi har bara sett början på för våra inlägg. I Sverige har vi dessutom den ännu men det står nu klart och utom allt en tradition av öppenhet från myndigheter. tvivel att opinionsbildning genom bloggande Tjänstemän finns ofta tillgängliga för frågor är en viktig del i det politiska samtalet. Vi och dokument och handlingar är offentliga. inom arbetarrörelsen ställer oss positiva till En bloggare kan komma väldigt långt genom denna utveckling. Arbetarrörelsen lever och att själv ringa eller maila för att få reda på dör med dess medlemmars engagemang olika uppgifter. De första sidorna om Netroots i Sverige Det finns så klart mycket att förbättra och, finns nu tryckta. Jag konstaterar att vi under inte minst, politiker och förtroendevalda de här fyra åren brutit ny mark, gemensamt själva behöver bli ännu bättre på dialog, skapat något unikt som faktiskt, rent konkret, inte minst på den delen som handlar om att påverkar samhällsdebatten i stort och smått. lyssna. Det handlar inte om vad partierna gör Berättelsen om Netroots kommer att skri- utan om vad varje enskild vill åstadkomma. vas vidare på bloggar, på Twitter i debattar- Utan människor som publicerar sina åsikter tiklar och i samtal. Vi fortsätter samtidigt vårt blir samhället fattigare. arbete och tar nya steg på nätet. FOTNOT 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Netroots 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Armstrong 3. http://www.fokus.se/2007/11/ de-formar-framtidens-politik/ 4. http://www.arenagruppen.se/presentation/hakanbengtsson/2008/03/vill-vanstern-forlora- idedebatten?blogtexttype=0 5. http://svt.se/2.128339/1.2006114/valsegern_kan_inte_kopas_for_pengar 6. http://svt.se/svt/jsp/Crosslink. jsp?d=53343&a=594640 7. http://viskot.wordpress.com/2010/02/01/logner-forbannade-logner-och-reinfeldts-statistik/ 8. http://storstad. wordpress.com/2010/03/02/att-trixa-med-siffror/ 9. http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/01/varf-r-f-rs-kte-ni-m-rka-olofssons-faktafel- urban-b-ckstr-m 10. http://www.americablog.com/ 11. http://firedoglake.com/ 12. http://openleft.com/ 13. http://www.youtube.com/ watch?v=ZKqDl8olFFk 14. http://www.s-buzz.se/2009/07/Netroots-en-progressiv-bloggrorelse-pa.html 15. http://www.aftonbladet.se/ nyheter/article446593.ab 16. http://www.journalisten.se/debatt/13417/magnus-ljungkvist-medierna-snyltar-pa-bloggarnas-nyheter 17. http://www.s-buzz.se/2009/10/jobb09-Netrootsnatverket-skriver-svensk.html 18. http://evarundkvist.blogspot.com/ 19. http://www. slideshare.net/johansbuzz/bloggtips 23

×