เศรษฐกิจพอเพียง

15,987 views
15,416 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
15,987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
154
Actions
Shares
0
Downloads
134
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. เศษฐกิจพอเพียงคืออะไร การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศษฐกิจพอเพียง ประวัติความเป็นมาของเศษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการปฎิบัติสู่วิถีเศษฐกิจพอเพียง ประการที่สาคัญของเศษฐกิจพอเพียง ผลที่เกิดจากการปฎิบัติตามแนวเศษฐกิจพอเพียง ปรัชญาและแนวคิด เศษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน หลักแนวคิดของเศษฐกิจพอเพียง อ้างอิง แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง คณะผู้จัดทา
 2. 2. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัส ชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อน วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพือให้รอดพ้น และ ่ สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ ดาเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
 3. 3. ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจาเป็นทีจะต้องมี ่ ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทังภายนอก ้ และภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิงในการนา ่ วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขันตอน ้
 4. 4. ประวัติความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริ ชี้แนะ แนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ผู้ ที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ที่มักต้องประสบกับปัญหาความแปรปรวนของดินฟ้า อากาศ เช่น ฝนตกไม่สม่าเสมอ เกิดภาวะแห้งแล้งทั่วไปหรือในช่วงหน้าฝนเกิดภาวะน้าท่วม ทาให้ การเกษตรกรรม ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร
 5. 5. พระองค์จงทรงมีพระราชดาริที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยกระดับพัฒนาความเป็นอยู่ ึ ของราษฎรในภาคเกษตรกรรมให้เกิดความพออยู่พอกิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัวทรงมีพระราชวินิจฉัย ค้นคว้า สารวจ รวบรวมข้อมูล แล้วทาการทดสอบเกี่ยวกับการ จัดการทรัพยากรน้า ที่ดิน พันธุ์พืช เพือให้เกษตรกรรมสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในพื้นทีของตนเองที่เรา ่ ่ รู้จักกัน ในชื่อ “ทฤษฎีใหม่”
 6. 6. พระองค์จงได้ทรงพระราชทานพระราชดาริเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทาง ึ ใหม่ในการดารงชีวิต เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืน โดยการนา หลักการและวิธีการที่ใช้ภาคเกษตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร จัดการ การดาเนินชีวิตของ ประชาชนชาวไทยให้รู้จักการดาเนินชีวิตอยู่อย่างพอประมาณ เดินสายกลาง มีความพอดีและ พอเพียงกับตนเอง ดารงชีวิตแบบพออยู่พอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได้
 7. 7. ประการที่สาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 1.พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3ต้น พอที่จะมีไว้กิน เองภายในครัวเรือน เหลือถึงจะขาย 2.พออยู่พอใช้ ทาให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้ จุลินทรีย์ผสมน้าถูพื้นบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ายาเคมี) รายจ่ายลดลง สุภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล) 3.พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลง ติดกับวัตถุ ปัญหาจะไม่เกิด
 8. 8. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นแนวทางปฏิบัตเิ พื่อให้ชีวิตดาเนินไป ในทางสายกลางทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับวิธความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย ี ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้โดยมีคณลักษณะที่สาคัญดังนี้ ุ
 9. 9. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ ตนเองสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและ ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดาเนินการเรื่องต่างอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามคิดถึงปัจจัยทีเ่ กียวข้องอย่างถี่ถ้วนโดย ่ คานึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ ่ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง ความเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
 10. 10. หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความ ไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทา
 11. 11. แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ระดับบุคคล ระดับประเทศ . รู้จก “พอ” ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ระดับชุมชน . ชุมชนร่วมมือกัน . พยายามพัฒนาทักษะ ความรู้ . รวมกลุ่ม ใช้ภูมิปัญญาของ . วางระบบเศรษฐกิจแบบ ความเข้มแข็งของตนเอง ชุมชน พึ่งตนเอง . ยึดทางสายกลาง พอใจกับ . เอื้อเฟื้อกันและกับ . พัฒนาเศรษฐกิจแบบค่อย ชีวิตที่พอเพียง . พัฒนาเครือข่ายความ เป็นค่อยไป ร่วมมือ . เติบโตจากข้างใน
 12. 12. การนาไปใช้ ปัญหาหนึ่งของการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ก็คือ ผู้นาไปใช้อาจยังไม่ได้ ศึกษาหรือไม่มีความรู้เพียงพอ ทั้งยังไม่วิเคราะห์หรือตั้งคาถาม เนื่องจากประเพณี. สมเกียรติ อ่อนวิมล เรียกสิ่งนี้ว่า "วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียง"คือ ความไม่รู้ว่าจะนาปรัชญานี้ ไปใช้ทาอะไร กลายเป็นว่าผู้นาสังคมทุกคน ทั้งนักการเมืองและรัฐบาลใช้คาว่า "เศรษฐกิจ พอเพียง" เป็นข้ออ้างในการทากิจกรรมใดๆ เพื่อให้รู้สึกว่าได้สนองพระราชดารัสและให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี หรือพูดง่ายๆ ก็คือ "เศรษฐกิจพอเพียง" ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อ ตัวเอง ความไม่เข้าใจนี้ อาจเกิดจากการสับสนว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่นั้นเป็น เรื่องเดียวกัน ทาให้มีความเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการปฏิเสธอุตสาหกรรมแล้ว กลับไปสู่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด
 13. 13. การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง สายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยใช้ความรอบรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการตัดสินใจ และการกระทา
 14. 14. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จะเป็นการเสริมพลังในการดาเนินนโยบาย ของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาเพื่อให้ ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมในระดับราก หญ้าให้เข้มแข็ง ในขณะที่ส่งเสริม การพัฒนาประเทศให้มีเสถียรภาพในระดับระหว่าง ประเทศ สามารถปรับตัวเลือกรับสิ่งที่เป็นประโยชน์และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ และนาไปสู่ความอยูดีมีสุขของคนไทยในที่สุด ่
 15. 15. ขั้นตอนการปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จับประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กาหนดขอบเขตเป้าหมายในการแก้ปัญหา ดารงตนด้วยความมุ่งหมาย ใช้ความอดทนสูง อดกลั้น และอดออม ละวางจากความชั่ว ความทุจริต
 16. 16. ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1.ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดารงชีพอย่าง จริงจังดังพระราชดารัสที่ว่า ...ความเป้นอยู่ไม่ฟุ้งเฟ้อต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง 2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนในการ ดารงชีพก็ตามดังพระราชดารัสที่ว่า ...ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพ เป็นหลักสาคัญ
 17. 17. 3.ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และการแข่งขันกันทั้งการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดารัสเรื่องนี้ว่า ... ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามา ได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระทา ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น
 18. 18. 4.ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้ โดยต้อง ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมาย สาคัญ พระราชดารัสตอนหนึ่งที่ให้ความชัดเจนว่า ...การที่ต้องการให้ทุกคน พยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่งคงนี้เพื่อตนเอง มีความสุข พอมีพอกิน และให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง
 19. 19. 5.ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป เพราะยังมีบุคคลจานวนมิใช่น้อยที่ ดาเนินการโดยปราศจากการละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน พระราโชวาท ว่า...พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทาลายตัว ทาลายผู้อื่น พยายามลดพยายามละ ความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่ ให้งอกงามสมบรูณ์ขึ้น
 20. 20. เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะแต่เกษตรกรเท่านั้น แต่ประชาชน โดยทั่วไปไม่ว่า นิสิต นักศึกษา นักเรียน ข้าราชการ พนักงานบริษัทก็สามารถนาหลักการเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การทางาน ตลอดจนการดาเนินชีวิตประจาวันได้ ซึ่งสามารถกระทาได้ ดังนี้  ควรยึดหลักความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน และสละความฟุ่มเฟือยในการดารงชีพอย่างจริงจัง  ควรประกอบอาชีพด้วยความสุจริตและถูกต้อง แม้จะเผชิญกับภาวะขาดแคลนในการดารงชีพก็ตาม  ควรลดละการแก่งแย่งผลประโยชน์ และการแข่งบันทางการค้าขาย ตลอดจนการประกอบอาชีพที่มีการต่อสู้อย่างรุนแรง  ควรขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงในการดารงชีวิตเป็นเป้าหมายสาคัญ
 21. 21. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th ประวัติความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง http://edtechno.msu.ac.th/mod/resource/view.php?id=86 ประการที่สาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง http://www.secondclass111.com/board/index.php?showtopic=685 ปรัชญาและแนวคิด http://pineapple-eyes.snru.ac.th หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th /
 22. 22. แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=6582&filename... www.thaindc.org/files/51179.pdf การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง http://www.sufficiencyeconomy.org/old/show.php?Id=24 ขั้นตอนการปฏิบัติสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง http://greennetorganic.blogspot.com/2009/07/7.html http://th.wikipedia.org/wiki/เศรษฐกิจพอเพียง ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง http://www.uinthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538933516&Ntype=119 เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน http://www.chaiwit.ac.th/chaiwit02/p024.html
 23. 23. นายวีระพงษ์ ใจเย็น (ตั้ม) นายศุภชัย ช่วยงาน (โจ้) นายนฤดล สีมีงาม (ทัช) 53010516025 53010516026 53010516040 นางสาวเบญจวรรณ เหง้ากอก (ปราย) นางสาวปิ่นสุดา มังคะรัตน์ (จ๋อม) 53010516043 53010516044

×