O que e_alienacao

529 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

O que e_alienacao

 1. 1. ,} hnderley Codo fQUEF /-LIENAÇACl L _edr:oo brosilie"re
 2. 2. O QUË Ê AIIENÀçÃO O qüe é ó qÌe ê, qú. é c tãô é?qúhq qÉ sèii r 4d éu ! doi *u @
 3. 3. r4rÈ ! rcss pEÈrcs m,Èb0an FÍô * druo f do H.F!n ic ob&ea Ffttr dofulqúâ d; s! 4" o ostÈ & ÂodúreÉs. OsdoÁtÌabalhos, trmàos ininisos eqÉ { ó epod!Íh,@ibr ebE: Lrcãq
 4. 4. llïi ;çá i i* p^"" . d" -.* É. ddh
 5. 5. O rabalho decri.ção !ÉtÉ{ ur r âsidoeÚeiqA|$énh í q a r n a u d r c ,d +td 6 @h tr!ldo o p l r Eb D â b l !o @fu É l 4 d d i o s Hn&r 6hur unieüee!i!eèd!!ndút€ w* ú!;pEnhs un & ouft vúe W !p,dcìpçôin1qEô!ds cddoF|qiN5@idtr4odre@!ÍÚid|i@EG|qõ6
 6. 6. O 1Ìabâlìótorlúail,greqssúi!ru!.n6ffilnJfuliúnêü. *h a@k 6 r.úh.: frnepnqFhlo:$|4oeFa -.* a@ eFpqo 4qij o oúre, jé mâs brc, rÈdn 5{ rérb â br mú e iqr !4n Ivd!0ú3,,dqQeo2g1oÁíói6 .,[hu rrqôruq h. kfr!ú,
 7. 7. !b dem4 ioË já é @@ d búÌ s @o ew squúmqmdô:qËr&âlrehrnm,eol!!! !@iriÈ_ddìÚdnotu bE ú4. !i!do | *úr ói,rss qu. Éi rúi da q€i wé ft. Ftu * 4ÉnÈ .m !n úc o p @+ € a *i u q È q i rcP .d É
 8. 8. ; ;b. ;;* o D*F.sd" *F;e qq ib ".pe. epdqzu@w+a F n n q 4 q E . m@id ç 6 á d e 6 lì E q u m;oo@dorcdzu.qq@ctrlìfl ! rdb M* ó ffitnÍ ! - È;n Éehè Fh FÈúq do Íábho . rm6 *lqrn6 o ;ì;d r F. u É-.ú.".Êdo e. dh 6 íô,ro. oo, r4Í hiótu endB , ójdwÍ ; ."" c. ú d @ v. pdiuru -d do Fe &aÉn vod B rclMol ê d"", -s ÀoL o u.ÉhoÉ 610 @in os dú dn sda d+d. aib õ*d. el ;d. iíM*, pÉei, *: DóÉ. s * . i" " drári miE o prceo ! o ptur, orEb i È.e d€ õ É6i s. . ed!r& iE!!
 9. 9. .iÌr
 10. 10. ;d" -Èúk". È o h d dd r..d dü " ,,;".6 H.- ú b*. d..dd"r-d*dim r {d nsÍ c,t4qm @Púá "ï:il€ül#:?ig:r.!l;;f.i,T" ; d. d6L;- .* a Nmrdo e q! ô ÈiÈ conFB o +!ìo qu q ";.,arF, @sp. ioíd. cd !E e "ú " FUcl uió .6 * é.*È P"4" h -6";k"qã..;.r" diúd6. q* hq. . drt- *.
 11. 11. ; diíhd e su huturc!, do rBioÍndq Nl h d ü t e ì mú lme @i@í 6 , È . o q ij 0uido q rÉbho s rÍ!6dâ êmmdú 4dsru; ,he bü5 Fn tu. w 6âi@. um 1r"..-, s, i ;poia;rF ;au;; a!
 12. 12. [ ts1@úóio3oopòÍdeénqW nôd{ í oudÈ& ú reDq hibdo emosôtu q êph8bftib, â dimhldq ò dÍ.ftF5 hdldui Pioi*ei rc Gsho mdè - lo o d Ì o È F @n F ! @J q ú õ d o ú*!iÉe dtLq ril* e uni áddd rir ú ã i! Frdid! eú qk Fqtb o 14 , rni Disnúohi*doq@rftrmséryo@
 13. 13. $ r núd&i. ësi.!r uru rydq ! +B+ .e r e d j sâ 5 r l bq[6Fnòl rc ed ü &n pópÍ4 4rcduo:o, ú rili 4 Éo -iotu e 6r !d n carc, qq eÈ, cÌ q@ftd r úúi oô r6q rkirE qú è drknFeh úoo d*r õ @drió6 ú;o ú .Ìi- tr{ìo ,È6b !q qh pqo o.ú-rÃÈEè í FÉú44h eúÌ!@ iwd e Ehh!4Ì;rEdo hÈ!tu húm@. Éì; . m4j oE ? !E @bls;dq u9 @Jre hodÉq Ê ç,td !htr dh o E s€Nü.3!om6 | Í, 0hddq o èpis cmp@ o $u obie,
 14. 14. núrb r !m @!! bür àb+sb, olliqú;iôtuffi;$ @e qê êrc&!, d F! ,@, Fen6 ÉÉ*r w i 6nir4e dm ruEúiè húr : qlr Ío @idô6 d bi: Í ç lo d ! . J o 6 u n s ! iu n r f t r c d q b lg h soPl44@|E:llouF!dupãi4!ç:qr c m 6 l d q n o e h d w È d e q ì.l li8!d!È Í bh úêrcddú, nõ do hsu! È QDm Fmos n&? uí!h4È ! 3s e4úb o qü u si é +! et! l"lN(ired]Gi.€6ioNh,rjqm€[ri
 15. 15. 4Íruíd6!q!9én,siâdnede96np6 ú iiq Nú * E n u n q ! F iu n ! e * c ô id mb*tu, , frm,, qu Èiâ, . bmâ rôftH dë, bFb{í . Dúrm ã6 h!núq. ç a iõ m n Ár c ! ú d orc& p ó p d o td d b - v1.mo is F.G 4 pe oGdo eEd.n óE PrcjúF6 rub, ! À. I i6.rffilbn o i6o tti@ 6É eiü Eúmúo€nobáq 4q4@Íjo@d! -irni6 .m qr !d:úe rcdr{dc de @iíú !r ib nbffib ia, ds ek.ra; ú;ú-oì*
 16. 16. 4 dáiG!PlóPfuhum,nì&eo@!ià|óuÈ . ioe rc eìq N i:FoÉ6 ou úmdio Fe A|ü o d è d í fri !6 o ìà |É o s!p ó p i
 17. 17. 33t333i.Ês b n r r + € e u n @l o ë N d q N td iiÈa3tt9Êe3? ti?99?tit99 9 EcÊÊÊÊ3gc9Q ÊÊeeÊ /í4-/5.íÁ gEgIsg
 18. 18. ,ii Foi; !q põuG daÈlEq aquhFtr$ê|nÌ€*1dh4+!|qqgi!n!iqrE di! !r !úhunr iirjrdd4ic4q.aíoür do rd!6iq GFq À hibÍdídfu|ffirdffind,!mEbbé wo de mrlar! É
 19. 19. È u.Ebimeih ô í! Bn4 4 $i4 o uh. púa !trr tuts 6bn!úe niú õ tur d! i!6( o r@mo bGibro
 20. 20. r vei.Fd un smpro - lFih !ru d4m r@ spío FÍ ú. Equno holwr é ehc, o dena rc6 idmámiú. ou !{! PóPi@ o6játu. un 4h ft jqô io , nB rc .4e,Ì, F de d@rem d póÌ;iã ilidqú4qqudruddN,elé$dpd!
 21. 21. iLr! 6s drè de E, e@q Éú (b d,LÌu, Á nqËdô iduÉ. dü â 6ç !. rEhDo i @. è (ddo Fre i pEd4& húmum .o r y f u - 6 4 t ìa 4 4 :o s6 ]4 d
 22. 22. .lI lEía.pduí6 io m@do o! *i., kib io sdúo obrái4 i rÌbh EoÌ4 us, @ elr, *Âd. bèc* 6bF .bE, ! tu.ÒG rn umatu !Ê6 tu @5 q9c p6fn i
 23. 23. T unâ e@Fde e 6rirEtu, qn iMn 6 to, qf tudo ús i p6tue?roE. já rhd I r v ic ! rchr5 !íre hôr.n . obF6, o homm fu!rcÈnF,uheddrc]!dFóeúdÈi Pod s reFúd Fh id6n, FE @dq @Fp{ô. vod Í d4ê d !nb, i6 oo@úfuãndai.iì-e,d!-ìl*ão9 "@ i úuFi6Í hundrdo pq dì qu *ié, dleb
 24. 24. sì""i"^*, . .- *".. -, * ",
 25. 25. i8 dnF D4oú & lkurur mG@! fai6@ni!!a € r u N6hqbE pE ú!è4sieé . 4s hL;b!{oÌ od ò 4tE È6? Mur@ ir e d .*n "h* - .d "- .6 r d " *b s i . r- "..p . - s.d - Bd .e { i*
 26. 26. iil"i"","i:, l1,ilï"i5"âi3*"$""*o+rhi o didq rerÚ úd6 solúd, e;.íoô d" üab d"r"in d *e d w ã q 3 b e sa i 8 i 6 "mé - -"- tr5 """t;;;ì.i- . ,*hM " .b . "" -*- "
 27. 27. o bq! ! ;e! do5Pe!eô!4: _ - rE è dFrc q @d +!E-q À ndo el,.llanúè bôós@ e pê$a3 a rcrcreda Fdâo@ido;; t!m! +n. r érc! Èdo E.c I k4e Ìdb, ã 0d.o eiiüi;ììil , ! qôdré reft ú,ô q@dúbqn.mo;dd;c ú d a q s i o nmo e F e è d p re
 28. 28. õoÈ-e !n iidft-,ã€ìr @ @ e qqkE,ry, i , 0@n6b, n45 deiq5 dedrh de ú o41
 29. 29. I lli:ì.,#"Êï."r*:: **r ï#fll:.nd: iiiftfr,?r{*,*H ****mf :Ë"trtiiÉlfr*ff I:dï:*dnn:sli: ÍnssïNf
 30. 30. .{noo o tuohb ís r!ir*i!s a ú;dodG Áró* PerciE 1Es !n côio +c rtu , rc5 ddrcon d4bmeiÈ h;;;; "ts! e"ruirro. I I b nodq 5dè dr pÍ, o hotum ! qç;DÈ t jrc lÍ @è o ú lh 6 i! rp ô p @De o j .,b" rc n$o r4F a. reft d; e d m;; € i 6 , d 6 r e!fu o 6 b ó 9 i o e N 6 è re d á
 31. 31. ;$j"ffi l:,:"":fÃ""iJ*-Xï"-i".:,ïi*r"ira*n*r;;";*h,i,t;* :uruiir; *r" 1;""1lil^"Íïm;r*l"r";r*rJ:n,r n;* * m*,llmlï":i;vl;::. ;:ru4:"i3*":r,::" ;i:.111 :tr;*"r*:r*:*giir"Ì"::iÍ li:,"â nïs;:xÏi.iif- ;dii;vn"x*";:1";::;;r.:1""; ",,13::ï " t:rlr"slu *lï:1,"n,*ro: ru.x"e1Ë;: f:i".;^-.r** ït:";x;*r::r::;*lw; **1ïltr;i,ls*".t1;*t;":j,l J. ;no*ur""r;:* Í:;i ":."*
 32. 32. I ;.1;;;;é" i."iw"d".dq* )E qui@ 3 4!4nÌ | prdÊq!9 ;jilìJi*:*ilt":l;a ;. ï;i;; ;. *"p" b "ll:l " ""4 hÉ-"-d@ea*d! i*, i, di". -".p". À CONTÌADITORIEDADE :,+"f ti,tt:;,*r"flt:w *.n;ddo a Frd- oíi Pú e{oP ;*1ïË.",1Íi,"""1i ilii i "1":s"lï; i.::"l#il *.; ; ;i:ú;" ;;h;ì ""ïii$"Ëf"li1::li-ili, *.."" I"ïiTfl""lìi::o hqFlii,lf if;ï ;- o ú@rÍ"ia?""sllffi P"u@ * . rrÌ rr
 33. 33. T ,Eic ! Fnd 4@ru. vÍú 3 ÈR &t;ú. sr eudÉ€ q meÉtu 6 Èíbo 6rm;à o Érd Frqp1@ 9eãroç ãodì No s &múà o iiruo e ,o@r; tui !nmi4 aruib 3 eq! Éi mor vdqi; ouft nri ã Gbho ; eeEtu-É, É 5 $ edr a dq 4E !bj6r{. m ;i e h m ! m Èfl ts& h u ;ì:i !í o qnhú ",EdÉú F@ s ;ro;Àe;; ^ffitrt",::i, *ï;fl;*ïH&#* :,1ïtT".*h?:iï*J"t* ." - -^.
 34. 34. ï d! FF d3 Enh, Fio4a pq $r d, @ndrÈ-oú 55 qum;do @r € @i q,BE rd)qei;d;;; .t {dPn .ofuq oúÍEq.*uúb.drb ,m; ri****stsn* ed!*r mF6 4 r hè !end! ã un. iGi .S#f"i i.ïïÏii""{.ï;.#"ïïtrf :rsïLl" .r,rxl#?ftï*;# .b! hfr@nFn.dq c,o@ndo " eDErJ;; *f düdh6 ! ddÈ aÌ$ m m.i& ; Ë:rï[ffdiq:139:H ; ;ip"1pi*+i_:;"r* "_11À;.;;i;;:xïï",1",iJJii
 35. 35. #:il"t*#:sJï-Yi :"i;".[üyÍï: n"íl+.r ::rmr$,.g flÍi$":rjïx"lrr""JtH,sii;;#r:fr ;*":"ïïi"iiËdlË:!ii ;wfffi;ffigpitïï;#HË{f,ï$il,i.iil,ii ; ìtu a" p.em *rãilial*oa a. e." a "* a "u"" l*ffi*üflg*$*ì*".;nr"ruru:nrul4ll:;;.;;i;,&dq(*"èr,;ds"ab e -.r.1qú -bh Púr - n *ilfiffiffi ,,::3#,,r,i: gïi*X"u ïyflï;#ü
 36. 36. ffiql, t rhéÚô ú l * o m r e e b e d ê F Égn ú l q ç 6 o à qp re d l b h d u íd i 4 ú à i n {eq e € n Ísg ú 4drpduç 6i duífu| ,érib d eÍeÈEro & bça e qn j@n ffiffi
 37. 37. 11 gorrl:.41!d9q@ ra! l1!!qe!rc; fo6 ò .a rcrtrc s bb umr rupiuÉ 4;
 38. 38. l b34oÌâ e@md!, é huh4b *dde q! ffiffis*tffi ffiffi ç;***ri,m*r
 39. 39. 1 ffi fr jiï;,ï;!Ëii.,1t, ïç*"; +if+;:H;*-{
 40. 40. dmhL, de j6b.&é, rtu, úuío. ou d sü ffi-ffiÌ"ft. "b í,1; q* to ; ;;iú;. ;q;; ;;EwNwáúa, e * aií,,ú ,ru Édú,8 úú ffiË-qf
 41. 41. 4@Èix&ìdde! e oóÈo dárc q;dr ryo Èií. hw!4o Èjrrb n€ lna s. do aFu nbdf&6|ebhúlcÚ!6 poÍ.do @s hd&!uk* d! Êmft l ó; :li H,l:1liï,i,ïllìf fs*;i,*i#: q qurct4 ruDe I irnw rwú4
 42. 42. n /ffiï Alje.agãô e $nsô conüm ,"r*{t;Ë*-i:#*# *ïr*$ã,*ïüffi+a $rçiinçf;$tuït{;i r**rçsst:l1,*ffi *F*$ugíï
 43. 43. oEn & s ioq!È d! lp€r ès @ re!trdG;
 44. 44. -4]!!!!asno s ênreirlt_rnã dm ÌNDICAçOBS PAÌA IEITURA!!r d-. !q!,toó e!q;@ -@,d! Ér Ror4à ÌEDbmÌ i@o nn
 45. 45. r j:ilï:l"tl"Íiiiüiï*,Sl:ffiiïr*úiffidl1l5i[:.mr*+X,iç1.$ ..ì,

×