โครงงานคอมพิวเตอร์(งานคู่)

450 views
356 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานคอมพิวเตอร์(งานคู่)

  1. 1. ตัวอยางเคาโครงฉบับสมบูรณ เคาโครงโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1. ชื่อโครงงาน เกมฝนหลวงออนไลน 2. ผูเสนอโครงงาน 1. ชื่อ-สกุล : นายอนุวัฒน พูลแสวงทรัพย รหัสประจําตัว : 481725239 2. ชื่อ-สกุล : รหัสประจําตัว : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2551 3. หลักการและเหตุผล การออกแบบการพัฒนาซอฟตแวรกาวหนามากขึ้น ดวยเทคโนโลยีสื่อผสม (Multimedia) นั้นเปน เทคโนโลยีหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจอยางสูง เพราะการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสื่อผสมสามารถ ตอบสนองความตองการที่หลากหลายไดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ตัวอยางที่สําคัญของการ ประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสม คือ เกม เปนสิ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในวงการคอมพิวเตอรซึ่งเกม ในปจจุบันมีหลายประเภท เชน เกมตอสู เกมผจญภัย เกมออนไลน และอื่น ๆ เกมเหลานี้ลวนมีเนื้อหาเกมที่ รุนแรง เมื่อผูเลน เลนเกมแลวอาจเกิดความกาวราวในเกมติดตัวมา และอีกอยางที่ในตัวเกมขาดไปคือ การให ความรูระหวางการเลนเกม โดยการแทรกเนื้อหาสาระเขาไปในตัวเกม เพื่อใหผูเลนไดรับความรู เทคโนโลยีการสรางเกมในปจจุบันมีหลายเทคโนโลยี ทั้งในเรื่องการสรางภาพกราฟก การ เคลื่อนไหว ตัวละครลวนมีเทคโนโลยีที่แตกตางกันไป แตปญหาที่พบสวนมากก็จะพบในเรื่องกราฟก ที่เปน ภาพบิตแมพ ความละเอียดของภาพนอย ภาพแตก เกิดจากการรวมตัวของจุดหลายจุด เมื่อขยายภาพขึ้นภาพก็ จะแตก จะพบมากในเกมประเภทเกม RPG เกมฝนหลวงออนไลน ( Royal Rain Online ) เปนอีกแนวคิดหนึ่งที่ไดนําเทคโนโลยีการสราง ภาพกราฟกที่มีความละเอียดสูง คือ ภาพเวคเตอร เกิดจากการคํานวณทางดานคณิตศาสตร ซึ่งในเกมฝน หลวงออนไลน (Royal Rain Online) นี้ไดนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใช รวมไปถึงการแทรกเนื้อหาบางสวน เกี่ยวกับการทําฝนหลวง เพื่อใหผูเลนไดรับความรู และความสนุกสนานอยางเหมาะสม และมีการทําติดตอ ในลักษณะออนไลนเพื่อเปรียบเทียบคะแนนระหวางผูเลน รวมไปถึงการจัดการระบบ การสมัครสมาชิก และสวนจัดการกับระบบสําหรับผูดูแลระบบ 4.วัตถุประสงคของโครงงาน เพื่อพัฒนาเกมฝนหลวงออนไลน 5.ขอบเขตของโครงงาน เนื้อเรื่องของเกมคือ ผูเลนรับบทเปนเจาหนาที่ทําฝนหลวง คือ ไปทําฝนหลวงในเขตพื้นที่หมูบาน การอบรมการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร
  2. 2. ตัวอยางเคาโครงฉบับสมบูรณ นาหวา โดยมีภารกิจทั้งหมด 5 ภารกิจ ผูเลนตองทําภารกิจใหครบทั้ง 5 ภารกิจ ถาทําไมสําเร็จแตละภารกิจ ภารกิจก็ลมเหลว ผูเลนตองวนกลับมาเลนอีกเรื่อยๆจนภารกิจสําเร็จ แตถาผูเลนวางแผนผิดสามารถรีเซต ขอมูลไดแลวเริ่มเลนใหม ดังนั้น ผูเลนตองทําใหครบทั้ง 5 ภารกิจ ฝนจึงจะตกลงสูพื้นที่หมูบานนาหวา ขอบเขตของโครงงานแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนของเกมและสวนของเซิรฟเวอร 5.1 สวนของเกม แบงเปน 7 สวนคือ สวนล็อคอิน ลงทะเบียน วิธีการเลน คะแนนสูงสุด ผูพัฒนา สวนออกจากเกม และสวนขั้นตอนการเลนเกม 1. สวนล็อคอินใหผูเลนใสชื่อและรหัสผานแลวกดล็อคอินเกมก็จะตรวจสอบกับเซิรฟเวอรวามี ขอมูลผูเลนคนนี้หรือไม ถาไมมีก็จะมีขอความแสดงบอก แตถามีก็จะโหลดขอมูลและเขาไปยังหนาหลัก ของเกม (ตองทําการลงทะเบียนกอน) ในกรณีที่ผูเลนตองการบันทึกเกมสวนนี้เมื่อทําการล็อคอินเกมก็จะ ทําการโหลดขอมูลที่เคยเลนมาแลวอัตโนมัติ 2. สวนลงทะเบียน (เอาไวจํากัดผูเลนและนับจํานวนผูเลน)ก็จะประกอบไปดวย - เงื่อนไขและขอตกลง ใหผูเลนอานกอนสมัคร - เลือกสัญลักษณ ผูเลนสามารถเลือกสัญลักษณไดหลายแบบตามใจชอบ - ชื่อ ใหผูเลนใสชื่อที่จะสมัครเลนเกม (เกมจะมีการตรวจสอบชื่อกับเซิรฟเวอร วาซ้ําหรือไมอัตโนมัติ) - รหัสผาน ใหใสรหัสผานตามใจชอบ - ยืนยันรหัสผาน เปนการยืนยันวาจะใชรหัสผานตัวนี้ - จังหวัด 3. วิธีการเลน สวนนี้ก็จะอธิบายวิธีการเลนเกม โดยมีวิธีคราว ๆ ดังนี้ - การบังคับจะใช ลูกศร ควบคุมเครื่องบิน และ Space bar เพื่อปลอยสารเคมี - สวนเกมชนะ (You Win) เมื่อผูเลนทําภารกิจครบทั้ง 5 ภารกิจก็จะเขาสูฉากหมูบานที่ ไดรับความแหงแลงก็จะมีฝนตกลงมาทําใหชาวบานดีใจและทองนาที่แหงแลงก็มีน้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดานที่ 1 ใชเวลาในการปฏิบัติภารกิจ 1.5 นาที จํานวนกลุมกอนเมฆที่โปรยสารเคมีใส 10 กอน ความเร็วปกติ ภารกิจสําเร็จได 2000 คะแนน ถาเวลาเหลือ เอา 50 X วินาทีที่เหลือ เปนคะแนนโบนัส อุปสรรค นก 1 ตัว สิ่งที่จําเปนตองใช สารเคมี 2 ขวด น้ํามันเครื่องบิน 3 ถัง การอบรมการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร
  3. 3. ตัวอยางเคาโครงฉบับสมบูรณ ดานที่ 2 ใชเวลาในการปฏิบัติภารกิจ 3 นาที จํานวนกลุมกอนเมฆที่โปรยสารเคมีใส 15 กอน ความเร็วเพิ่มขึ้นมากกวาดานที่ 1 ภารกิจสําเร็จได 4000 คะแนน อุปสรรค นก 2 ตัว สิ่งที่จําเปนตองใช สารเคมี 4 ขวด น้ํามันเครื่องบิน 6 ถัง ดานที่ 3 ใชเวลาในการปฏิบัติภารกิจ 4.5 นาที จํานวนกลุมกอนเมฆที่โปรยสารเคมีใส 20 กอน ความเร็วเพิ่มขึ้นมากกวาดานที่ 2 ภารกิจสําเร็จได 6000 คะแนน ถาเวลาเหลือ เอา 50 X วินาทีที่เหลือ เปนคะแนนโบนัส อุปสรรค ลมพายุ 1 ลูก นก 1 ตัว สิ่งที่จําเปนตองใช สารเคมี 6 ขวด น้ํามันเครื่องบิน 9 ถัง ดานที่ 4 ใชเวลาในการปฏิบัติภารกิจ 6 นาที จํานวนกลุมกอนเมฆที่โปรยสารเคมีใส 25 กอน ความเร็วเพิ่มขึ้นมากกวาดานที่ 3 ภารกิจสําเร็จได 8000 คะแนน ถาเวลาเหลือ เอา 50 X วินาทีที่เหลือ เปนคะแนนโบนัส อุปสรรค นก 1 ตัว และภูเขาที่คอยขวางกั้นทางบิน สิ่งที่จําเปนตองใช สารเคมี 8 ขวด น้ํามันเครื่องบิน 13 ถัง ดานที่ 5 ใชเวลาในการปฏิบัติภารกิจ 7.5 นาที จํานวนกลุมกอนเมฆที่โปรยสารเคมีใส 30 กอน ความเร็วเพิ่มขึ้นมากกวาดานที่ 4 ภารกิจสําเร็จได 10000 คะแนน ถาเวลาเหลือ เอา 50 X วินาทีที่เหลือ เปนคะแนนโบนัส อุปสรรค อุกกาบาต และสายฟา สิ่งที่จําเปนตองใช สารเคมี 10 ขวด น้ํามันเครื่องบิน 15 ถัง การอบรมการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร
  4. 4. ตัวอยางเคาโครงฉบับสมบูรณ - สวนเกมแพ คือ ถาภารกิจไมสําเร็จถือวาแพตองวนกลับไปเริ่มเกมใหมเพิ่มทํา ภารกิจใหสําเร็จถึงจะไปทําภารกิจดานตอไปได แตถาคะแนนไมพอที่จะทําภารกิจตอไปไดสามารถรีเซต ขอมูลเลนใหมได 4. คะแนนสูงสุด เราจะเรียงลําดับคะแนนของผูเลนคะแนนสูงสุดไว 5 อันดับ แตถาผูเลนไมติด ใน 5 อันดับนี้ก็สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซต คะแนนถูกคิดคะแนนที่ทําภารกิจ คะแนนโบนัส รวมกัน และถาผูเลนซื้อของ คะแนนในสวนซื้อของก็จะถูกลบออกดวย จะแสดงคะแนนก็ตอเมื่อผูเลน เลนจบทั้ง 5 ดาน 5. ผูพัฒนา ก็จะแสดงรายละเอียดขอมูลของผูพัฒนาเกม 6. ออกจากเกม 7. ขั้นตอนการเลนเกม - เมื่อเขาสูหนาหลักเกม ก็จะมีแผนที่ใหประกอบไปดวย รานขายไอเท็ม หองสมุด ศูนยปฏิบัติการ ฝนหลวง และบาน สวน Score หรือคะแนน เกมจะกําหนดมาใหผูเลนสวนหนึ่ง ถาตองการเพิ่มอีกตองหา เองโดยการทําภารกิจ สวนดานลางก็จะบอกจํานวนคนผูสมัคร - อันดับแรกผูเลนตองเขาไปที่รานขายไอเท็มกอนเพื่อไปตรวจสอบดูมีไอเท็มอะไรบาง ก็จะพบ สารเคมี น้ํามันเครื่องบิน บัตรเขาหองสมุด จากนั้นใหซื้อบัตรเขาหองสมุดมา 1 ใบกอน เพื่อจะ เขาหองสมุด - เมื่อไดบัตรเขาหองสมุดแลว ก็เขามายังหองสมุด ในหองสมุดก็จะประกอบไปดวยหมวดหนังสือ อยู 5 เลม คือ แตละเลมก็จะประกอบไปดวย ขอมูลในการทําภารกิจแตละระดับ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ Book Mastery Lv.1 ระดับผูเลนตองมากกวา 0 ถึงอานได Book Mastery Lv.2 ระดับผูเลนตองมากกวา 1 ถึงอานได Book Mastery Lv.3 ระดับผูเลนตองมากกวา 2 ถึงอานได Book Mastery Lv.4 ระดับผูเลนตองมากกวา 3 ถึงอานได Book Mastery Lv.5 ระดับผูเลนตองมากกวา 4 ถึงอานได - จากนั้นใหผูเลนออกมาจากหองสมุดแลวไปที่รานขายไอเท็มเพื่อจัดการซื้อของตามขอมูลภารกิจ แตทานตองเผื่อไวดวย เพราะทานอาจทําภารกิจผิดพลาดบางสวน เชนตอนปลอยสารเคมี คงไมถูกทุก ครั้ง - หลังจากนั้นใหออกมา และเขาไปยังศูนยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเขาไปจัดการ ไอเท็ม ในศูนย ปฏิบัติการก็จะแสดงสถานะวาเราเลนอยูระดับที่เทาไหร และบอกวาตองพกสารเคมีและน้ํามันไปจํานวน เทาไหร - เมื่อเขามาก็จะใหผูเลนจัดการ คือ ดานบนจะเปนสวนที่เก็บไอเท็ม หลังจากที่เราไปซื้อ ไอเท็มมาแลวไอเท็มจะไมไดอยูในเครื่องบิน แตจะอยูในคลัง เราตองทําการนําไอเท็มใสเครื่องบิน ดานลางจะเปนสวนไอเท็มที่มีในเครื่องถาไมมีก็ใหคลิกตรงลูกศรเพื่อใหไอเท็มมาอยูในเครื่อง การอบรมการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร
  5. 5. ตัวอยางเคาโครงฉบับสมบูรณ - เมื่อตรวจสอบแลววาไอเท็มพอที่จะออกปฏิบัติภารกิจแลวก็ใหคลิกที่ปุมออกปฏิบัติการ - เมื่อคลิกปุมปฏิบัติการก็เขามาสูหนาจอพื้นที่การทําฝน ก็จะมีรายละเอียดบอกแตละระดับดังนี้ LV1 ริมฝงอูน LV2 แปลงผัก LV3 กลางหมูบาน LV4 ปาแหงแลง LV5 ทุงนา - ในการแสดงขอมูลภารกิจฝนหลวงนี้ จะแสดงในระดับปจจุบันของผูเลน - หลังจากนั้นก็จะเขาหนาจอการเลนเกม ผูเลนจะรับบทเปนเครื่องบินใหบังคับเครื่องบินโปรย สารเคมีใสกอนเมฆที่ลอยมา แตจะมีอุปสรรคคือลม ในการทําภารกิจนี้ก็จะมีเวลากําหนดให ไอเท็มที่ติดตัว ก็จะมาจากที่เราจัดไอเท็มใสเครื่องตอนอยูในหองจัดการ เงื่อนไขที่จะทําภารกิจก็จะตาม LV ที่กําหนดไว - เมื่อผูเลนทําภารกิจไมสําเร็จ อาจจะเกิดจากไอเท็มหมดกอน หรือเวลาหมด ก็จะแสดงขอความ บอกวาภารกิจลมเหลว ผูเลนตองกลับไปยังหองปฏิบัติการ - ในกรณีที่ภารกิจ LV1 สําเร็จจะมีขอความบอกวาภารกิจสําเร็จ และมีคะแนนให แตถาเวลาเหลือก็ จะมีคะแนนโบนัสให - เมื่อผานภารกิจแลวก็จะกลับไปยังศูนยปฏิบัติการ จากนั้นใหออกจากศูนยและกลับไปยังแผนที่ หนาหลักก็ใหทําในลักษณะเดิม - ในกรณีคะแนนหมด หรือคะแนนไมพอในการทําภารกิจหรือซื้อของ เนื่องจากผูเลนวางแผน ไมดีก็จะมีสวนของการรีเซตขอมูลใหคือ ผูเลนตองเขาไปยังบานเพื่อรีเซตขอมูลในการ รีเซตขอมูล 5.2 สวนของเซิรฟเวอร ใชในการจัดเก็บขอมูลเกม ขอมูลสมาชิก ประกอบไปดวย - ชื่อผูเลน - รหัสผาน - ไอคอน - จังหวัด - คะแนน - วันที่ลงทะเบียน - วันที่เลนลาสุด - เกมชนะ - สารเคมี - น้ํามันเครื่องบิน การอบรมการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร
  6. 6. ตัวอยางเคาโครงฉบับสมบูรณ - บัตรเขาหองสมุด ขอมูลเหลานี้จะถูกจัดในฐานขอมูล และมีสวนของผูดูแลระบบ ที่ไวจัดการขอมูลเกม ขอมูลสมาชิก เพื่อไมใหสมาชิกเต็มเซิรฟเวอร 6.วิธีดําเนินการ 6.1 เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช - ใชการทํา Storyboard ในการออกแบบโครงสรางของเกม 6.2 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา 6.2.1 ภาษาคอมพิวเตอร - ActionScript เขียนสวนควบคุมการทํางานตางๆในเกม - XML เขียนขอมูลที่สงระหวาง client และ Server - PHP ติดตอกับฐานขอมูล 6.2.2 ซอฟตแวร ซอฟแวรที่พัฒนานั้นจะแบงออกเปน 6 สวน คือ สวนการออกแบบตัวละคร ฉาก สวน การสรางภาพเคลื่อนไหว สวนเสียงมัลติมีเดีย สวนของการควบคุมการทํางาน สวนการออกแบบหนาเว็บ เพื่อจัดการกับตัวเกม และสวนการติดตอกับฐานขอมูล 1. สวนของการออกแบบตัวละคร มีเทคนิคและวิธีการดังนี้ - ใชโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ทําการดราฟเสนและ Export ออกเปน นามสกุล .Swf - ใชโปรแกรม Macromedia Flash Adobe Photoshop CS3 ตกแตงและลงสี ชิ้นงาน 2. สวนการสรางภาพเคลื่อนไหว Animation - ใชโปรแกรม Macromedia Flash ในการสรางภาพเคลื่อนไหว 3. สวนเสียงมัลติมีเดีย - ใชโปรแกรม Nero Wave Editor ในการตัดตอเสียงที่มีเสียงสั้นและจํานวนนอย - ใชโปรแกรม Adobe audition 2.0 ใชในการตัดตอเสียงที่มีเสียงขนาดใหญและ ขนาดยาว 4. สวนของการควบคุมการทํางาน - ใช Action script ที่อยูใน Macromedia Flash ควบคุมการทํางานของสวนตาง ๆ ในเกม 5. สวนการออกแบบหนาเว็บและเขียน Script ภาษา PHP ใชโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 และ Edit plus และ Macromedia Flash ในการออกแบบหนาเว็บที่ไวฝากไฟลเกมให การอบรมการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร
  7. 7. ตัวอยางเคาโครงฉบับสมบูรณ ผูตองการเลนดาวโหลดและสวนเขาระบบของผูดูแลระบบ 6. สวนการติดตอฐานขอมูลและการติดตอระหวางเกมกับฐานขอมูลใช AppServ 6.2.3 ฮารดแวร 1. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเลนเกม - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) : Pentium ที่มีความถี่ 800 MHz ขึ้นไป - หนวยความจํา (RAM) : 256 MB - หนวยความจําสํารอง (Hard disk) : 40 GB 2. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการทําโครงงาน - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) : AMD Athlon(tm) 2.31 MHz - หนวยความจํา (Ram) : 1.00 GB - หนวยความจําสํารอง (Hard disk) : 250 GB - การดจอ ATI Radeon Graphics 512 MB 6.3 แผนการดําเนินงาน ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงาน เมษายน พ.ศ. 2551 - ตุลาคม พ.ศ. 2551 เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคมแผนงาน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. เสนอหัวขอ โครงงาน 2. ศึกษาและรวบรวม ขอมูล 3. ศึกษาถึงความ ตองการในดานตาง ๆ และความเปนไป ไดในการจัดทํา โครงงาน 4. ออกแบบ ระบบงาน 5. จัดทําโปรแกรม 6. ทดสอบการทํางาน ของโปรแกรม 7. จัดทําเอกสาร ประกอบโครงงาน การอบรมการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร
  8. 8. ตัวอยางเคาโครงฉบับสมบูรณ 7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 7.1 ไดเกมฝนหลวงออนไลน 7.2 ผูเลนไดรับความรูบางสวนเรื่องการทําฝนหลวง 7.3 ผูเลนไดรับทักษะทางดานการมีสมาธิ 7.4 ผูเลนไดรับทักษะทางดานบริหารจัดการ 7.5 เสริมสรางจินตนาการใหกับผูเลน 7.6 ผูเลนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 8. เอกสารอางอิง กิตติ ภักดีวัฒนะกุล . คัมภีร PHP . บริษัทเคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท จํากัด , กรุงเทพฯ : 2549. จักรพงษ เจือจันทร . โฮมเพจ (Home Page) “Web Application”. [ออนไลน]. เขาถึงจาก : http://www.kradandum.com/thesis/thesis-02-3.htm (12 มิถุนายน 2551). เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในสํานักงานอัตโนมัติสําหรับครูธุรกิจ . การวิเคราะหและการออกแบบ ระบบ “Web Application”. [ออนไลน]. เขาถึงจาก : http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/educate/edu48/les31.htm (12 มิถุนายน 2551). การอบรมการเขียนเคาโครงโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร

×