Αρχζσ τθσ ΢τρατθγικισ λιμζνων• Η ςφνδεςθ των Ελλθνικϊν Λιμζνων με τα Ευρωπαϊκάκαι διεκνι δίκτυα μεταφορϊν• Η εδαφικι ςυνζχ...
Γιατί απαιτείται θ ΢τρατθγικι;Η ΢τρατθγικι απαιτείται για:• Σθν ανάπτυξθ των λιμζνων με βάςθ ολοκλθρωμζνοςχζδιο• Σθν περιφ...
• ΢φγχρονο κεςμικό πλαίςιο• Διαυγζσ και ςτακερό ρυκμιςτικό πλαίςιο• Απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν• Ανταποδοτικι ςυνεργαςία δθ...
Οι επιδιϊξεισ• Παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν ςε όλα τα επίπεδαςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ• Ευζλικτθ και αποτελεςματικι διο...
6Ποφ βριςκόμαςτε ςιμερα– 16 Λιμζνεσ Διεκνοφσ Ενδιαφζροντοσ– 16 Λιμζνεσ Εκνικισ ΢θμαςίασ– 25 Λιμζνεσ Μείηονοσ Ενδιαφζροντοσ...
7Ποφ βριςκόμαςτε ςιμερα– 12 Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Οργανιςμοί Λιμζνοσ)– 23 Κρατικά Λιμενικά Σαμεία (ΚΛΣ) πουεποπτεφονται από ...
8Σι υλοποιείται μζςω του Ε΢ΠΑ2007-2013• Ε.Π. «Ενίςχυςθ τθσ Προςπελαςιμότθτασ» (ΕΠ-ΕΠ):Τποδομζσ ςε 5 μεγάλουσ λιμζνεσ, κυρί...
• Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για καλάςςιεσεμπορευματικζσ μεταφορζσ• Ανάπτυξθ και δραςτθριοποίθςθανταγωνιςτικϊν λιμζνων ςτθν Αν.Μες...
Προκλιςεισ• Διεφρυνςθ τθσ «δυνητικήσενδοχώρασ» για τουσ ελλθνικοφσλιμζνεσ – πεδίο ‘επιρροισ’• Δυνθτικόσ ρόλοσ των ελλθνικϊ...
Αδυναμίεσ• Διαςπορά γνϊςθσ για λιμενικζσλειτουργίεσ• Ζλλειψθ αναπτυξιακοφ/επιχειρθματικοφ ςχεδίου• ΢φγχυςθ προτεραιοτιτων•...
Αδυναμίεσ• Τψθλι εξάρτθςθ από ΠΔΕ,αδυναμία αυτοχρθματοδότθςθσ• Αδυναμία ςυντιρθςθσυφιςτάμενων και δθμιουργίανζων επενδφςεω...
Αδυναμίεσ• Ζργα με τεχνική δυςκολία.• Ζργα για τα οποία απαιτείται πλειάδααδειοδοτήςεων, λόγω των πολλϊνεμπλεκόμενων φορζω...
ΑΞΟΝΑ΢ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ΢ 2ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΩΛ ΙΗΚΔΛΩΛ ΘΑΗΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ΢ ΟΝΙΝ΢ ΡΝ΢Π ΠΡΝ ΓΗΔΘΛ...
Επίπεδα Παρζμβαςθσ• Ρφκμιςθ/Εποπτεία• Διακυβζρνθςθ λιμενικοφ ςυςτιματοσ• Τποδομζσ• Αςφάλεια λιμζνων – Περιβάλλον• Χρθματοδ...
16Εξειδικευμζνθ εποπτείααπό πλευράσ δθμοςίουΔημιουργία ανεξάρτητησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων για:• τθν εφαρμογι τθσ Εκνικι...
17Διακυβζρνθςθ λιμενικοφ ςυςτιματοσ• αναδιάρκρωςθ τθσ οργανωτικισ δομισ του λιμενικοφςυςτιματοσ• εξορκολογιςμόσ πλαιςίου ε...
18Διακυβζρνθςθ λιμενικοφ ςυςτιματοσ1η φάςη – Διοικητική ςυνζνωςη 12 υφιςτάμενων Α.Ε.ςε λιμενικά δίκτυα (Αρχζσ Λιμζνων)• Ατ...
19Διακυβζρνθςθ λιμενικοφ ςυςτιματοσ1η φάςη – Αρχζσ Λιμζνων και κφριοι λιμζνεσ• Λειτουργοφν εκ μζρουσ του ελλθνικοφ δθμοςίο...
20Διακυβζρνθςθ λιμενικοφ ςυςτιματοσ2η φάςη – Επζκταςη ςε περιφερειακοφσ λιμζνεσ (ΤΝΑ / ΤΠΕ΢)• Κακοριςμόσ κριτθρίων-κινιτρω...
21Βελτίωςθ και Ανάπτυξθ Τποδομϊν21Κριτιρια ιεράρχθςθσ αναγκϊν:• εξυπθρζτθςθ ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν• εξυπθρζτθςθ εςωτερικϊν...
22Αςφάλεια Λιμζνων –Προςταςία ΠεριβάλλοντοσΕναρμόνιςθ προσ όλουσ τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ/ΕΕγια:• τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλε...
23Χρθματοδότθςθ 2014-2020CEF - ΢ΤΜΦΩΝΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ΢ ΢ΧΕ΢Η΢
24Χρθματοδότθςθ 2014-2020CEF - ΢ΤΜΦΩΝΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ΢ ΢ΧΕ΢Η΢Κεντρικό δίκτυο (core network - 4 λιμζνεσ+)• ΢φμφωνο Εταιρικισ ΢χζς...
25Ιδιωτικζσ ΕπενδφςεισΤΑΙΠΕΔ• πρόγραμμα αξιοποίθςθσ Ελλθνικϊν Λιμζνων (Φεβ 2013)• μελζτθ πλεονεκτθμάτων και χαρακτθριςτικϊ...
Ζργο ΤΝΑ- ΑποτφπωςθΛιμενικϊν ΕγκαταςτάςεωνΕπικαιροποίθςθ (Οκτϊβριοσ 2012) τθσ καταγραφισ τωνλιμενικϊν εγκαταςτάςεων ςε όλθ...
Ζργο ΤΝΑ- Νομοκεςία• Επανεκκίνθςθ ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ ΢χεδιαςμοφ καιΑνάπτυξθσ Λιμζνων (Ε΢ΑΛ)• Κφρωςθ με Νόμο (Ν4081...
Nikolaos Kleniatis-Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων
Nikolaos Kleniatis-Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nikolaos Kleniatis-Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων

271 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nikolaos Kleniatis-Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένων

 1. 1. Αρχζσ τθσ ΢τρατθγικισ λιμζνων• Η ςφνδεςθ των Ελλθνικϊν Λιμζνων με τα Ευρωπαϊκάκαι διεκνι δίκτυα μεταφορϊν• Η εδαφικι ςυνζχεια τθσ χϊρασ(ςυγκοινωνία/ακτοπλοΐα)• Η ανάπτυξθ και θ απαςχόλθςθ ςε εκνικό,περιφερειακό και τοπικό επίπεδο• Η Εκνικι ΢τρατθγικι ανακεωρείται κάκε 5 χρόνια
 2. 2. Γιατί απαιτείται θ ΢τρατθγικι;Η ΢τρατθγικι απαιτείται για:• Σθν ανάπτυξθ των λιμζνων με βάςθ ολοκλθρωμζνοςχζδιο• Σθν περιφερειακι ανάπτυξθ• Σθ διαςφάλιςθ του ςυντονιςμοφ των παρεμβάςεων• Σθν ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων• Σθν ορκολογικι κατανομι των πόρων• Σθν προςαρμογι ςτισ ςθμερινζσ - διεκνείσ εξελίξεισ
 3. 3. • ΢φγχρονο κεςμικό πλαίςιο• Διαυγζσ και ςτακερό ρυκμιςτικό πλαίςιο• Απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν• Ανταποδοτικι ςυνεργαςία δθμόςιου καιιδιωτικοφ τομζαΠοιεσ είναι οι προχποκζςεισ για ναπετφχει;
 4. 4. Οι επιδιϊξεισ• Παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν ςε όλα τα επίπεδαςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ• Ευζλικτθ και αποτελεςματικι διοικθτικι λειτουργία• Κόμβοι εςωτερικϊν καλάςςιων μεταφορϊν• Αυξθμζνθ ςυμμετοχι ςτο εςωτερικό και διεκνζσδιαμετακομιςτικό εμπόριο• Μζςα εξυπθρζτθςθσ του καλάςςιου τουριςμοφ• Προςζλκυςθ επενδφςεων για υποδομζσ και μζςαΛιμζνεσ = «οχήματα» ανάπτυξησ
 5. 5. 6Ποφ βριςκόμαςτε ςιμερα– 16 Λιμζνεσ Διεκνοφσ Ενδιαφζροντοσ– 16 Λιμζνεσ Εκνικισ ΢θμαςίασ– 25 Λιμζνεσ Μείηονοσ Ενδιαφζροντοσ– Πολυάρικμοι Λιμζνεσ Σοπικισ ΢θμαςίασ ~802 υφιςτάμενοι λιμζνεσ/λιμενικζσεγκαταςτάςεισ, δθμόςιοι και ιδιωτικοί, όλων τωνμεγεκϊν και χριςεων.
 6. 6. 7Ποφ βριςκόμαςτε ςιμερα– 12 Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Οργανιςμοί Λιμζνοσ)– 23 Κρατικά Λιμενικά Σαμεία (ΚΛΣ) πουεποπτεφονται από το ΤΝΑ/ΓΓΛΛΠ & τισ οικείεσΑποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ– 68 Δθμοτικά Λιμενικά Σαμεία (ΔΛΣ)7
 7. 7. 8Σι υλοποιείται μζςω του Ε΢ΠΑ2007-2013• Ε.Π. «Ενίςχυςθ τθσ Προςπελαςιμότθτασ» (ΕΠ-ΕΠ):Τποδομζσ ςε 5 μεγάλουσ λιμζνεσ, κυρίωσ εντόσ Δ.Δ.Μ. τθσχϊρασ. Εντάξεισ 115 εκατ. €, ςυμβάςεισ 92 εκατ. €.• 5 ΠΕΠ: Λιμενικζσ υποδομζσ ςε 41 λιμζνεσ, κφρια κακϊσκαι περιφερειακά, υποδομζσ τουριςτικϊν και αλιευτικϊνκαταφυγίων. Εντάξεισ 238 εκατ. €, ςυμβάςεισ 115 εκατ. €.• Ε.Π. Ανταγωνιςτικότθτα & ΕπιχειρθματικότθταΠαρεμβάςεισ βελτίωςθσ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν(καταφφγια τουριςτικϊν ςκαφϊν). Εντάξεισ ζργων 28εκατ. €, ςυμβάςεισ 1,8 εκατ. €.
 8. 8. • Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για καλάςςιεσεμπορευματικζσ μεταφορζσ• Ανάπτυξθ και δραςτθριοποίθςθανταγωνιςτικϊν λιμζνων ςτθν Αν.ΜεςόγειοΠαγκοςμιοποίθςθ του εμπορίου• Ανάπτυξθ κρουαηιζρασ αλλά με ςχετικάμικρι ςυμμετοχι των ελλθνικϊν λιμζνων• Αποςπαςματικι και ελλιπισ ανάπτυξθτουριςτικϊν λιμζνωνΑνάπτυξθ όλων των μορφϊνκαλάςςιου τουριςμοφΠροκλιςεισ
 9. 9. Προκλιςεισ• Διεφρυνςθ τθσ «δυνητικήσενδοχώρασ» για τουσ ελλθνικοφσλιμζνεσ – πεδίο ‘επιρροισ’• Δυνθτικόσ ρόλοσ των ελλθνικϊνλιμζνων ωσ πφλεσ ειςόδουΕνδυνάμωςθ ρόλου ωσ πφλθ τθσΕ.Ε.Ανάπτυξθ Βαλκανικϊν καιΠαρευξείνιων χωρϊν
 10. 10. Αδυναμίεσ• Διαςπορά γνϊςθσ για λιμενικζσλειτουργίεσ• Ζλλειψθ αναπτυξιακοφ/επιχειρθματικοφ ςχεδίου• ΢φγχυςθ προτεραιοτιτων• Ζλλειψθ «κρίςιμθσ μάηασ» για τθνεπίτευξθ ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσΠολυδιάςπαςθ φορζων• ΢φγχυςθ ςε χριςτεσ και ςευποψιφιουσ επενδυτζσ• Χαμθλι αποδοτικότθτα / διαφυγιεςόδωνΔιαςπορά αρμοδιοτιτωνεποπτείασ & ελζγχου
 11. 11. Αδυναμίεσ• Τψθλι εξάρτθςθ από ΠΔΕ,αδυναμία αυτοχρθματοδότθςθσ• Αδυναμία ςυντιρθςθσυφιςτάμενων και δθμιουργίανζων επενδφςεων (υποδομζσ &ανωδομζσ)• Μικρό ποςοςτό για λιμενικζσυποδομζσ ςε ςχζςθ με άλλαμζςα μεταφοράσ (μόλισ 3% από4,3 δισ Π/Τ του ΕΠ-ΕΠ)Περιοριςμζνοι πόροι (ΠΔΕ)
 12. 12. Αδυναμίεσ• Ζργα με τεχνική δυςκολία.• Ζργα για τα οποία απαιτείται πλειάδααδειοδοτήςεων, λόγω των πολλϊνεμπλεκόμενων φορζων, με αποτζλεςμαχρονοβόρεσ διαδικαςίεσ (καιαπεντάξεισ).• Νζα ηθτιματα:– Οικονομική δυςπραγία αναδόχων.Εκπτϊςεισ- διαλφςεισ εργολαβιϊν.– Θζματα κρατικϊν ενιςχφςεων.Χαμθλι αξιοποίθςθπόρων για λιμενικάζργα(απορρόφθςθ ΕΠ-ΕΠ15%, ςτοιχεία ΢επτ.2012).
 13. 13. ΑΞΟΝΑ΢ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ΢ 2ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΩΛ ΙΗΚΔΛΩΛ ΘΑΗΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ΢ ΟΝΙΝ΢ ΡΝ΢Π ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ Π΢ΠΡΖΚΑΘΑΙΑΠΠΗΩΛ ΚΔΡΑΦΝΟΩΛ ΔΞΗΒΑΡΩΛ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΔ΢ΚΑΡΩΛ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ΢ ΢ΣΟΧΟ΢ 1.1ΑΛΑΚΝΟΦΩΠΖ ΘΑΗΔΘΠ΢ΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΡΝ΢ΘΔΠΚΗΘΝ΢ ΞΙΑΗΠΗΝ΢ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ, ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗΔΞΝΞΡΔΗΑ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝ΢ΟΓΗΑΠΡΝ΢ ΔΙΙΖΛΗΘΝ΢ ΙΗΚΔΛΗΘΝ΢Π΢ΠΡΖΚΑΡΝΠ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ΢ ΢ΣΟΧΟ΢ 1.2ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ΢ ΟΝΙΝ΢ ΡΩΛΙΗΚΔΛΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙ΢ΡΔΟΖΔΜ΢ΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΩΛ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛΘΑΙΑΠΠΗΩΛ ΚΔΡΑΦΝΟΩΛ ΘΑΗ ΡΖΛΔΛΗΠΣ΢ΠΖ ΡΩΛ ΡΝΞΗΘΩΛΝΗΘΝΛΝΚΗΩΛ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ΢ ΢ΣΟΧΟ΢ 2.2ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΖΠ ΘΔΠΖΠΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠΓΗΑΚΔΡΑΘΝΚΗΠΡΗΘΝΔΚΞΝΟΗΝ ΞΝ΢ ΓΗΑΘΗΛΔΗΡΑΗΚΔΠΩ ΘΑΙΑΠΠΖΠ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ΢ ΢ΣΟΧΟ΢ 2.1ΚΔΓΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ Π΢ΚΚΔΡΝΣΖΠΡΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΩΛ ΙΗΚΔΛΩΛ ΠΡΝΓΗΔΘΛΔΠ Π΢ΠΡΖΚΑ ΘΑΙΑΠΠΗΝ΢ΡΝ΢ΟΗΠΚΝ΢ (ΘΟΝ΢ΑΕΗΔΟΑ,ΡΝ΢ΟΗΠΡΗΘΝΗ ΙΗΚΔΛΔΠ,ΚΑΟΗΛΔΠ)Δπιχειρησ.ΓιαστάσειςΡΤΘΜΙ΢Η(REGULATION)ΓΙΟΙΚΗ΢Η(MANAGEMENT)ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΙΑΚΗ ΛΙΜΔΝΙΚΗΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ(PORT OPERATION)ΟΡΑΜΑΟλοκληπυμένο και βιώζιμο εθνικό λιμενικό ζύζηημα για ηην οικονομική ανάπηςξη και ηην εδαθικήζςνοσή με παποσή ςτηλήρ ποιόηηηαρ λιμενικών ςπηπεζιών, ζςμμεηοσή ηυν λιμένυν ζηα διεθνή δίκηςαεθοδιαζμού και μεηαθοπών και έμθαζη ζηην ηοπική ανάπηςξη και απαζσόληζηΑΞΟΝΑ΢ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ΢ 1Δ΢ΩΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΓΗΑΟΘΟΩΡΗΘΖ ΚΔΡΑΟΟ΢ΘΚΗΠΖ ΡΝ΢ ΢ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ΢ ΙΗΚΔΛΗΘΝ΢Π΢ΠΡΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΡΝ΢ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ΢ ΓΗΘΡ΢Ν΢ ΘΑΙΑΠΠΗΩΛΚΔΡΑΦΝΟΩΛ – ΔΜ΢ΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΖΠ ΛΖΠΗΩΡΗΘΝΡΖΡΑΠΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢
 14. 14. Επίπεδα Παρζμβαςθσ• Ρφκμιςθ/Εποπτεία• Διακυβζρνθςθ λιμενικοφ ςυςτιματοσ• Τποδομζσ• Αςφάλεια λιμζνων – Περιβάλλον• Χρθματοδότθςθ• Ιδιωτικζσ επενδφςεισ15
 15. 15. 16Εξειδικευμζνθ εποπτείααπό πλευράσ δθμοςίουΔημιουργία ανεξάρτητησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων για:• τθν εφαρμογι τθσ Εκνικισ ΢τρατθγικισ• τθν εφαρμογι του διαχωριςμοφ αρμοδιοτιτων &λειτουργιϊν (port administration - port operation)• τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και των χρθςτϊνκαι καταναλωτϊν λιμενικϊν υπθρεςιϊν• τθν εποπτεία τθσ ορκισ λειτουργίασ του ανταγωνιςμοφ –ςυμμετοχι ιδιωτϊν ςε λιμενικζσ δραςτθριότθτεσ,• τθν τιρθςθ κανόνων ιςότιμθσ μεταχείριςθσ και διαφάνειασ
 16. 16. 17Διακυβζρνθςθ λιμενικοφ ςυςτιματοσ• αναδιάρκρωςθ τθσ οργανωτικισ δομισ του λιμενικοφςυςτιματοσ• εξορκολογιςμόσ πλαιςίου εποπτείασ και λειτουργίασ τωνλιμζνων• διαχωριςμόσ διοικθτικϊν αρμοδιοτιτων και αρμοδιοτιτωντου Δθμοςίου (port administration), από τισ εμπορικζσδραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ παροχισ λιμενικϊνυπθρεςιϊν (port operation-services)• δθμιουργία νζων εταιρικϊν ςχθμάτων• ανάκεςθ των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων ςε ιδιϊτεσεπενδυτζσ (ΣΑΙΠΕΔ)
 17. 17. 18Διακυβζρνθςθ λιμενικοφ ςυςτιματοσ1η φάςη – Διοικητική ςυνζνωςη 12 υφιςτάμενων Α.Ε.ςε λιμενικά δίκτυα (Αρχζσ Λιμζνων)• Αττικό Λιμενικό Δίκτυο: Πειραιάσ, Λαφριο, Ραφινα, Ελευςίνα• Δίκτυο Λιμζνων Βόρειασ Ελλάδασ: Θεςςαλονίκθ, Καβάλα,Αλεξανδροφπολθ, Βόλοσ• Δίκτυο Λιμζνων Δυτικήσ Ελλάδασ: Ηγουμενίτςα, Πάτρα, Κζρκυρα• Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου
 18. 18. 19Διακυβζρνθςθ λιμενικοφ ςυςτιματοσ1η φάςη – Αρχζσ Λιμζνων και κφριοι λιμζνεσ• Λειτουργοφν εκ μζρουσ του ελλθνικοφ δθμοςίου, όπωσςιμερα («οικοπεδοφχοι» - landlord model)• Καταρτίηουν «Αναπτυξιακό ΢χζδιο» Λιμζνων• Εκδίδουν διοικθτικζσ πράξεισ - one stop shop• Κακορίηουν λιμενικά τζλθ /είςπραξθ από χριςτεσ• Ζχουν αρμοδιότθτα για υλοποίθςθ ζργων /ςυντιρθςθυποδομϊν ι εξοπλιςμοφ.• ΢υνεργάηονται με αρμόδιουσ φορείσ για κζματα αςφάλειασ,αςτυνόμευςθσ, τελωνείων κλπ.• Διαχωρίηουν τισ διοικθτικζσ από τισ εμπορικζσ τουσδραςτθριότθτεσ (ειδικόσ χειριςμόσ για τον Πειραιά και τθΘεςςαλονίκθ, ωσ ειςθγμζνεσ ΑΕ)
 19. 19. 20Διακυβζρνθςθ λιμενικοφ ςυςτιματοσ2η φάςη – Επζκταςη ςε περιφερειακοφσ λιμζνεσ (ΤΝΑ / ΤΠΕ΢)• Κακοριςμόσ κριτθρίων-κινιτρων ςυγχϊνευςθσΛιμενικϊν Σαμείων, ςε ςυνάφεια με τθ ςτρατθγικι.• Πρόςκλθςθ προσ υφιςτάμενα Λιμενικά Σαμεία γιαςυγχϊνευςθ ςε εκελοντικι βάςθ.• Όςα ΛΣ δεν ςυγχωνευκοφν: διατιρθςθ ςθμερινοφκακεςτϊτοσ για ςυγκεκριμζνθ μεταβατικι περίοδο.• Λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου: εφαρμογι νζουπλαιςίου λειτουργίασ - ελάχιςτα πρότυπα λειτουργίασ /οικονομικοί απολογιςμοί από όλα τα ΛΣ, είτεςυγχωνευμζνα, ι αυτόνομα. Ολοκληρωμζνο ςχζδιο ςυνενϊςεων Λιμενικϊν Σαμείωνςε νζεσ «Περιφερειακζσ Αρχζσ Λιμζνων».
 20. 20. 21Βελτίωςθ και Ανάπτυξθ Τποδομϊν21Κριτιρια ιεράρχθςθσ αναγκϊν:• εξυπθρζτθςθ ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν• εξυπθρζτθςθ εςωτερικϊν μεταφορικϊν δικτφων(ακτοπλοΐα και τουριςμόσ)• εφαρμογι διεκνϊν κανονιςμϊν για τθναςφάλεια λιμζνων και τθν προςταςία τουπεριβάλλοντοσ• ανάγκθ ολοκλιρωςθσ ζργων που είναι ςε εξζλιξθ• ωριμότθτα μελετϊν και αδειοδοτιςεων
 21. 21. 22Αςφάλεια Λιμζνων –Προςταςία ΠεριβάλλοντοσΕναρμόνιςθ προσ όλουσ τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ/ΕΕγια:• τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ των πλοίων, λιμενικϊνεγκαταςτάςεων και λιμζνων (ςχζδια αςφαλείασλιμζνων, κρατικόσ ζλεγχοσ λιμζνων -Port State Control,Κϊδικασ ISPS - International Ship and Port FacilitySecurity, κ.ο.κ.)• τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ ςτισλιμενικζσ εγκαταςτάςεισ
 22. 22. 23Χρθματοδότθςθ 2014-2020CEF - ΢ΤΜΦΩΝΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ΢ ΢ΧΕ΢Η΢
 23. 23. 24Χρθματοδότθςθ 2014-2020CEF - ΢ΤΜΦΩΝΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ΢ ΢ΧΕ΢Η΢Κεντρικό δίκτυο (core network - 4 λιμζνεσ+)• ΢φμφωνο Εταιρικισ ΢χζςθσ (κυρίωσ Σαμείο ΢υνοχισ)• Connecting Europe Facility – (ανταγωνιςτικι διαδικαςία καιπροδιαγεγραμμζνα ζργα)Εκτεταμζνο δίκτυο (comprehensive network - 25 λιμζνεσ)• ΢φμφωνο Εταιρικισ ΢χζςθσ (ΕΣΠΑ- Σαμείο ΢υνοχισ)Λοιποί Λιμζνεσ• ΢φμφωνο Εταιρικισ ΢χζςθσ (ΕΣΠΑ)
 24. 24. 25Ιδιωτικζσ ΕπενδφςεισΤΑΙΠΕΔ• πρόγραμμα αξιοποίθςθσ Ελλθνικϊν Λιμζνων (Φεβ 2013)• μελζτθ πλεονεκτθμάτων και χαρακτθριςτικϊν κάκεΛιμζνα / αξιολόγθςθ επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ• διενζργεια διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, με τθνυποςτιριξθ των Αρχϊν Λιμζνων όπου απαιτείται• αξιοποίθςθ δραςτθριοτιτων από ιδιϊτεσ επενδυτζσ μεκατάλλθλθ εμπειρία / κζςθ ςτθν παγκόςμια αγορά,κυρίωσ μζςω παραχωριςεων, με ςυμφωνθμζνοαντάλλαγμα• ςυνάφεια με κανόνεσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων• πρόγραμμα παραχωριςεων για καλάςςιο τουριςμό /μοντζλο «Κεντρικι – Περιφερειακζσ Μαρίνεσ»
 25. 25. Ζργο ΤΝΑ- ΑποτφπωςθΛιμενικϊν ΕγκαταςτάςεωνΕπικαιροποίθςθ (Οκτϊβριοσ 2012) τθσ καταγραφισ τωνλιμενικϊν εγκαταςτάςεων ςε όλθ τθν επικράτεια, μεςτοιχεία ανά:• γεωγραφικι κζςθ εγκατάςταςθσ• είδοσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ: εμπορικι, επιβατικι,τουριςτικι, αλιευτικό καταφφγιο κ.α.• φορζα διαχείριςθσ & νομικι μορφι: Α.Ε., Λ.Σ., Δ.Λ.Σ.,ιδιωτικζσ εγκαταςτάςεισ κ.α.• λιμενικι αρχι: Κεντρικό Λιμεναρχείο, Λιμεναρχείο,Τπολιμεναρχείο, Λιμ/κόσ ΢τακμόσ κ.α.
 26. 26. Ζργο ΤΝΑ- Νομοκεςία• Επανεκκίνθςθ ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ ΢χεδιαςμοφ καιΑνάπτυξθσ Λιμζνων (Ε΢ΑΛ)• Κφρωςθ με Νόμο (Ν4081/2012) όλων των αποφάςεων τθσΕ΢ΑΛ κανονιςτικοφ χαρακτιρα από το 2002 μζχρι ςιμερα(master plan λιμζνων)• Προεδρικό Διάταγμα 125/2012 (Προςαρμογι ςτθν Οδθγία 2010/65/ΕΕ -διατυπϊςεισ υποβολισ δθλϊςεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ι/και απόπλουαπό λιμζνεσ των κρατϊν μελϊν)• ΢υνεργαςία με Τπουργείο Εργαςίασ για το άνοιγμα τουεπαγγζλματοσ των φορτοεκφορτωτϊν λιμζνων• ΢ε εξζλιξθ προετοιμαςία νομοκετικοφ ζργου.

×