Visie De Leidse Singels: langste park van Nederland, gemeente Leiden

932 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
932
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
139
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Visie De Leidse Singels: langste park van Nederland, gemeente Leiden

 1. 1. De Leidse Singels:het langste park van Nederland!Leideninspraakversie - Visie Leidse SingelsUitwerkingsvisie van de Structuurvisie Leiden 2025april 2011, Gemeente Leiden
 2. 2. DE LEIDSCHE CINGELSDe stad Leiden, zo voortreflijk wegens hare Aloudheit, zo beminnelijkwegens hare Welgelegenheit, zo doorluchtig wegens hareHogeschool en zo lofwaardig in allen delen, is reedsdoor verscheide fraie pennen beschreven geworden; maarniemand, dat ik weet, heeft nog ooit zijn werk gemaakt,om in ‘t bijzonder eene Beschrijvinge van hare zeerschone en vermakelijke BuitenCingels te doen, die nochtansniet weinig tot sieraat en aangenaamheit van diestad verstrekken, en wegens hunne uitmuntenheit bovenalle andere Cingels in Holland, wel waardig zijn, datmen hen in ‘t bijzonder beschrijve en den welverdiendenlof daarvan geve. Of nu de nalatigheit van de schoonheitdier wandelingen voor te stellen, voortkomt, vandat zommige, die zulx wel zouden konnen doen, dezelveniet veel achten, of dat andere, de fraaiheit daarvanniet konnen zien, of dat nog andere, dezelve nooit gezienhebbende, onkundig daarvan in, weet ik niet; maaraltoos ik voor mij, die sonder blindheit of vooroordeelin dit stuk mene te wezen, hebbe de Leidsche Cingels zobeminnelijk en lofwaardig in allen delen bevonden, dat ikniet voorbij heb gekonnen, in dit werkje daarvan te zeggenhetgeen zij verdienen, al schoon andere daarvan zwijgen.Witte Singel met uitzicht op de Sterrewacht0302
 3. 3. 0504Luchtfoto Leiden 2009
 4. 4. De Leidsche CingelsVoorwoordInhoudsopgaveInleidingANALYSEEen 6km lang parkHistorische ontwikkelingOp de rand van stad en landAnalyses singelrandFunctiesONTWERP Ontwerpaanpak Deelgebieden Deelgebied 1: Volkenkunde | Molen de Valk Deelgebied 2: Energiecentrale e.o. Deelgebied 3: Huigpark | Haven Deelgebied 4: Zijlpoort | MeelfabriekDeelgebied 5: Begraafplaats Groenesteeg Deelgebied 6: PlantsoenDeelgebied 7: Jan van Houtkade | Boisotkade Deelgebied 8: Sterrenwacht | Hortus Deelgebied 9: Witte SingelcomplexDeelgebied 10: Rembrandtpark | De PutBuitenrand | SingelwegBuitenrand fotomontagesRoutemarkeringPrioritering | Uitvoering36781011121617202224252628303234363840424446485051De Leidse Singels: het langste park van Nederland!De Leidse Singels zijn uniek.Nergens in Nederland - en misschien zelfs wel West-Europa - is een singel-structuur te vinden als die in Leiden. Niet alleen is de omvang uniek. Desingelrand is ook nog mooi intact. Langs de singels vind je prachtigeplekken en parken, zoals het Plantsoen, de Hortus botanicus, twee oudestadspoorten en de begraafplaatsen Groenesteeg en Zijlpoort. Allemaalhistorische en bovendien prachtig groene plekken. En dat op zo’n korteafstand van de historische binnenstad, die volledig omringd is door water.Naast de historische plekken zijn er verschillende parken te vinden, zoalshet Blekerspark, Huigpark, Katoenpark. Mooie groene plekken in de dicht-bevolkte stad. De omwonenden van de singels maken echter weinig ge-bruik van de voordelen die ze bieden. De recreatiemogelijkheden wordenslechts met een 6,5 (stadsenquête 2010) gewaardeerd. En bezoekers vande stad weten dit stelsel van groene plekken al helemaal niet te vinden.Dat komt omdat veel plekken slecht bereikbaar of zelfs ontoegankelijk zijnen omdat sommige delen er niet erg fraai bijliggen. En dat is jammer wantde plekken bieden veel mogelijkheden en kansen.De meest dichtbebouwde stad van Nederland (Leiden!) heeft de ambitieom deze open, onbebouwde ruimte optimaal te benutten. Samen met destad(spartners) kan, met de juiste instelling en ambitie, het langste (bin-nen)stadspark van Nederland ontstaan!De ambitieDoor de uitvoering van dit plan ontstaat er voor de inwoners en gebruikersvan Leiden een park van zes kilometer lengte! Een park om te picknicken,te luieren, of om je te verbazen over hoe groen een dichtbebouwde stadkan zijn. Het park geeft rust, ruimte en ontspanning. Kinderen kunnen erspelen en volwassenen krijgen de kans om zich te bewegen. Een groeneomgeving kan er voor zorgen dat mensen gezond zijn en dat ook blijven.Ook is het na de uitvoering van het plan mogelijk om een rondje om deLeidse binnenstad te varen. Dat is nu door een paar obstakels in het waterniet mogelijk. Een enorme impuls voor het toerisme en voor de binnen-stad! Leiden wordt hierdoor nog aantrekkelijker voor toeristen en onder-nemers. En daar profiteert de hele stad uiteindelijk van. Een woonhuis ofwinkellocatie in de nabijheid van de singels wordt zeer gewild. Vergelijk-bare projecten in de rest van het land laten zien dat vastgoedprijzen totwel 5% stijgen. Daarnaast bieden de singels mogelijkheden voor meerhoreca en recreatieve ondernemingen. Door het opknappen krijgen deLeidse singels de allure die het (historische) gebied verdient! De positie vanLeiden als monumenten- en museumstad wordt onderstreept en versterkt.De onderlinge verbinding van de singelparken zorgt bovendien voor deinstandhouding en verbetering van de biodiversiteit in de stad. En dat pastbij de positie van Leiden als centrum voor biodiversiteit.Leiden staat op het punt om deze kans te benutten. Deze visie laat zienhoe we de singels beter kunnen betrekken bij de stad als geheel. En hoe zetegelijkertijd een‘groene oase’kunnen zijn tussen de drukke binnenstad ende woonwijken eromheen.Deze visie geeft aan hoe we met beperkte investeringen het lint van par-ken kunnen voltooien door herinrichtingen en het maken van verbindin-gen. Daardoor ontstaat niet alleen een mooi groen park, het creëert ookmogelijkheden voor stadspartners als de Universiteit Leiden, de woning-bouwcorporaties, het Rijksmuseum voor Volkenkunde en vele anderen.Nu al wordt er aan de verbetering gewerkt. Voor de Lammermarkt wordenplannen gemaakt voor een ondergrondse parkeerplaats, waardoor meerplaats komt voor groen. En de Meelfabriek en omgeving worden onder su-pervisie van architect Peter Zumthor omgetoverd tot een nieuwe attractieaan de oostkant van de binnenstad. Het zes kilometer lange singellint kande gouden omlijsting van de Leidse binnenstad vormen!De‘Leidse Singels; het langste park van Nederland!’is één van deachttien ontwikkellocaties van het Programma Binnenstad. Opkorte termijn is het mogelijk een groot deel van de benodigde fi-nanciering vanuit NUON- en ISV-3 middelen te reserveren voor dezeambitie. Mede daarom is er nu de kans om door te pakken en derealisatie van het 6 kilometer lange stadspark ter hand te nemen.INHOUDSOPGAVEVOORWOORDLuchtfoto binnenstad 20060706
 5. 5. Het plan om de Leidse Singels te verbinden en op te knappen is een reeds lang bestaande wens. Door de op-name van dit voornemen in de Structuurvisie Leiden 2025 (2010), het Programma Binnenstad (2009) en hetGroenActiePlan (2008) heeft dit plan status gekregen en is een eerste stap gezet in de richting van concreti-sering.Voor u ligt de Visie Leidse Singels; een uitwerkingsvisie van de Structuurvisie Leiden 2025, die een eersteuitwerking is van het bovengenoemde en die op een beeldende manier laat zien wat de ambitie voor deLeidse Singels omvat. Dit document is nadrukkelijk een‘visie’. Zij geeft op hoofdlijnen de gewenste richtingen samenhang weer en laat mogelijkheden zien. Deze visie geeft nog geen concrete inrichtingsontwerpenaan. Uitwerking en verdere detaillering is in het vervolgtraject noodzakelijk en afhankelijk van beschikbarefinanciële middelen, (politieke) prioritering, nieuwe ideeën vanuit de stad en verdere verdieping, zoals eenhistorisch onderzoek.Het begrip‘Singel’duidt sinds oudsher de‘gordel’om een stad aan. Al in de middeleeuwen was de cingelede‘buitenste muur’om de stad, of de‘gordelweg’die daar langs liep. Omdat steden meestal ook door waterwerden omgeven, kon de betekenis nog verder worden uitgebreid tot‘buitenste gracht, vestinggracht’. Desingels is echter per definitie niet alleen het water.Als we in deze visie spreken over de‘Leidse Singels’bedoelen we het gebied aan weerszijden van het watervan de singelgracht inclusief het water zelf.. Aan de binnenstadszijde is de grens op de meeste plekken deplaats van de oorspronkelijke binnenvestgracht en aan de buitenzijde is dat de (verkeers-) zone tot aan degevel van de singelbebouwing.Het doel van deze visie is het creëren van:a. een aaneengesloten park met aangename openbare verblijfsruimten van hoge kwaliteit aan de binnen-zijde van de singelgracht, ook wel het Singelpark te noemen;b. een doorgaande recreatieve route door dit park, in verdere uitwerking nader te benoemen als Singelrouteof Singelpromenade;c. een volledig doorvaarbare, beleefbare Singelgracht; end. een herkenbare, eenduidige singelweg aan de buitenzijde van de singelgracht.INLEIDING0908De Leidse Singels vormen daarmee een sterk toegevoegde waarde voor zowel de inwoners en ondernemersals de bezoekers van de stad.Deze visie is opgesplitst in twee delen: deel één is vooral analytisch van aard en deel twee vooral ontwerpenden visievormend.Deel één, Analyse, begint met een vergelijking van enkele bekende parken met de Leidse Singels. Hierdoorwordt inzicht verkregen in de maat en impact van de singels. Vervolgens wordt de geschiedenis ingedoken.Welke ontwikkelingen hebben er in de loop van de geschiedenis op de singels plaatsgevonden en wat is hiernog van zichtbaar? Wat is de relatie van de singels met het buitengebied en de betekenis van de singels alsrand van de binnenstad? Daarnaast wordt geanalyseerd wat de huidige kwaliteiten en knelpunten van deruimten en de routes zijn en welke kansen er liggen. De analyse geeft aan wat de huidige (stedelijke) functieszijn en wat erin de toekomst langs de singels mogelijk is. Hierdoor worden de waarde en de veelkleurigheidervan nog eens benadrukt.Na het meer analytische gedeelte komen vervolgens in het tweede deel van de visie, Ontwerp, de ont-werpaanpak en de uitgangspunten aan de orde. Het grootste deel hiervan omvat een concrete rondganglangs de Leidse Singels. Per deelgebied worden de huidige knelpunten en kansen benoemd. Dit is zo veelmogelijk beeldend weergegeven. Achterin het boekje vindt u een losse kaart met daarop een totaalover-zicht van de huidige situatie en de toekomstige situatie. De aandacht gaat in deze visie vooral uit naar debinnenstadszijde van de singels. De buitenkant, de singelweg, vormt echter ook een belangrijke factor in debeleving van de totale singels. Hierop wordt ingegaan in de laatste pagina’s van het deel Ontwerp. Hier wordttevens een voorzet gegeven voor de markering van de gehele route.Tenslotte wordt een aanzet gegeven voor de uitvoeringsstrategie. Hierbij zijn de belangrijkste beoogde part-ners en gemeentelijke projecten die plaatsvinden in en rond de singels benoemd.De Visie Leidse Singels, een uitwerkingsvisie van de Structuurvisie Leiden 2025, is in april 2011 voor de in-spraak vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden.VIsIe12Visie Programma Binnenstad
 6. 6. De lengte van de Leidse Singels bedraagt aan de binnenstadszijde ongeveer 6 kilo-meter. Deze lengte en de nog intact zijnde structuur zijn uniek. Steden zoals Utrechten Haarlem hadden ooit een vergelijkbare singelstructuur. Uit het projecteren vande 6 kilometer lange Singels van Leiden op de oorspronkelijke verdedigingswerkenvan Utrecht en Haarlem blijkt hoe uniek de Leidse situatie is. In Leiden is het mogelijkom rondom de gehele binnenstad de singels nog te ervaren. In andere steden is datslechts een (klein) gedeelte waar dit nog mogelijk is. Ook valt de totale lengte van deroute ten opzichte van andere steden op.Als we de 6 kilometer Leidse singels in een rechte lijn zetten en vergelijken met be-langrijke nationale en internationale parken verslaat Leiden het Vondelpark, CentralPark en het Haagsche Bos. Deze vergelijking geldt natuurlijk alleen voor de lengte: debreedte en daarmee de oppervlakte is niet één op één te vergelijken, maar het geeftwel een indicatie van de maat en schaal van de Leidse Singels.HAARLEMUTRECHTCENTRAL PARKVONDELPARKHAAGSE BOSEEN PARK VAN 6 KILOMETER LANGANALYSE‘Schaalvergelijkingen’ met 5 andere ‘parken’1110
 7. 7. Stadsplattegrond Hagen 1675 Leiden 1899Leiden 1850Stadsplattegrond Bast ca. 1600De singelgracht begrenst de stad zoals die in 1659 tot stand is geko-men. Na verschillende stadsuitbreidingen werd de hele verdediging-slinie om de stad nieuw aangelegd Deels was zij nieuw, deels diendezij ter vervanging of versterking van de bestaande middeleeuwsestadswal. De verdedigingslinie bestond (van binnen naar buitengezien) uit een binnenvestgracht, eventueel aarden stadswallen, desingelgracht, de singelweg en de singelsloot. Dit is mooi te zien opbovenstaande afbeelding Profiel Hagen 1675. De singelweg (of –pad)had naast een waterstaatkundige en verdedigingstechnische functieook een recreatieve functie op de grens van stad en platteland.Op de plaats van uitvalswegen kwamen er stadspoorten, zoals deMorspoort. Daarnaast waren er ook nog enkele oudere muurtorensen stonden er flink wat korenmolens op de wal (zie bladzijde 13)Vooral langs de Witte Singel (gedeelte tussen Noordeinde en Lam-menschansweg) is tegenwoordig de middeleeuwse stadswal nogvoelbaar en soms herkenbaar.Vanaf ca. 1800 is de verdedigingslinie overbodig geworden. Vanafdat moment hebben vooral de aarden bolwerken een veranderingondergaan. Zij werden in de meeste gevallen afgegraven en deovergebleven grond werd gebruikt om de singelgracht te versmallenen de binnenvestgrachten te dempen. In eerste instantie dienden vijfvan de bolwerken als begraafplaats. Hiervan zijn de begraafplaatsenGroenesteeg en Zijlpoort uiteindelijk nog overgebleven. De meestestadspoorten, muurtorens en molens verdwenen om pragmatischeredenen. Tegenwoordig zijn er nog slechts twee van de 19 molens entwee van de 11 stadspoorten overgebleven.Aan het einde van de 19e eeuw vroegen diverse functies om ruimte.Deze ruimte was op de voormalige verdedigingslinie te vinden.Vooral de noordelijke en oostelijke rand van de binnenstad werdvolgebouwd met allerlei fabrieken (zie afbeeldingen op bladzijde14). Aan de noordwestzijde (Noorderplantsoen: van Morspoort totMare) en aan de zuidoostzijde (Plantsoen) werden parken aangelegd.In het westen kreeg de universiteit een plaats (Hortus botanicus enSterrewacht) en kwam een drietal kazernes (Morspoort-, Wittepoort-en Doelenkazerne). Nog iets later werden er op diverse plaatsenherenhuizen gebouwd, vaak deels ten koste van het eerder aange-legde groen (Plantsoen tot Boissotkade, Rembrandtstraat). In enkelegevallen stonden deze huizen letterlijk op de voormalige binnenvest-gracht.HISTORISCHE ONTWIKKELINGWalmolens en stadspoorten 1828Zoeterwoudsesingel ca. 1771 Morspoort 1770Maresingel 177113Profiel Hagen 167512
 8. 8. 1514Zijlsingel 1942 Witte singel ca. 1975Herensingel ca. 1975Zijlsingel ca. 1975 Maresingel ca. 1975Gastechniek (Maresingel) ca. 1859Ansicht grofsmederijZijlsingel eind 19e eeuwIn de tweede helft van de 20e eeuw liepen de fabrieken tegen ruimtege-brek aan. Uitbreiden was inmiddels onmogelijk. Dit zorgde er voor dat destadswallen weer‘vrij’kwamen. De te groot geworden fabrieken verplaats-ten zich naar buiten de binnenstad (Gemeentereiniging) of de productiewerd in Leiden gestopt (Grofsmederij, Meelfabriek, Katoenfabriek). Van degrote fabriekscomplexen zijn in de huidige situatie alleen nog de Meel-fabriek en de Energiecentrale over gebleven. De Energiecentrale is nogsteeds in bedrijf, de Meelfabriek is reeds enkele decennia ongebruikt maarzal worden herontwikkeld tot een stedelijk en cultureel complex.Het verdwijnen van de industrie is aanleiding geweest om de verdedi-gingswerken – met subsidie - om te vormen tot parken (zie bladzijde 15).Twee parken, het Plantsoen en het Noorderplantsoen, zijn al in 1870, nahet wegvallen van de verdedigingsfunctie, aangelegd als stadspark.Hoe verder?De huidige situatie van de verdedigingswerken laat een overzicht zien vande loop van de geschiedenis van de verdedigingswerken. Het streven is omjuist deze geschiedenis beter te verbeelden. Dit kan door het versterkenvan de nog bestaande historische elementen en structuren en juist ookdoor het toevoegen van eigentijdse elementen. Het past in het huidige ka-rakter van de verdedigingswerken om per deelgebied het speciale karakterte versterken. Tegelijkertijd zal de oorspronkelijke onderlinge samenhangterug komen door het maken van verbindingen en door het versterken vanhet gemeenschappelijk karakter van de verschillende gebieden (recreatiefen veelal groen).De binnenvestgrachten vormden oorspronkelijk een heldere scheiding tus-sen de stad en de verdedigingswerken. Door het zichtbaar maken en waarmogelijk terugbrengen van deze grachten zal de ruimtelijke structuur enherkenbaarheid sterk verbeteren.Het terugbrengen van het historisch duidelijke verschil tussen‘binnen destad’en‘buiten de stad’zal hier ook aan bijdragen.
 9. 9. De buitenrand van de verdedigingswerken (de singelgracht en de singelweg)verbindt de stad oorspronkelijk met het ommeland. De singelweg vormde (invredestijd) een soort boulevard met bomen die uitzicht bood op het omlig-gende land. In de huidige situatie vormen de singels nog steeds een belangrijkeschakel in het stedelijk netwerk. Drie aspecten worden er kort uitgelicht.1. (Regionaal) GroenDe singels vormen een belangrijke schakel in het groene netwerk in en omLeiden. De singels worden gezien als de binnenring. Vanuit hier lopen groene,recreatieve routes door het stedelijk gebied, via de stedelijke parken, naar hetbuitengebied. Dit buitengebied rondom Leiden kenmerkt zich door zijn diversekarakter: strand en duinen, veenweide en plassengebied, landgoederenzone.ANALYSES SINGELRANDHet ligt als een ring rondom Leiden, de buitenring. Leiden heeft sinds enkele jaren de coördi-natie van het ontwikkelen van het regionale groen op zich genomen. Ook binnen het stedelijkgebied wordt het groene, recreatieve web van verbindingen ontwikkeld door het ontwikkelenvan een aantal kwalitatief sterke, nieuwe groengebieden (Tuin van Noord, Oostvlietpolder, Ma-tilo), het opknappen van bestaande parken (Merenwijk, De Bult) en het versterken van routes.Met het aaneenrijgen en het versterken van het groene karakter van de singelrand wordt hetweb compleet.2. WaterRuimtelijk wordt de continuïteit van de Leidse singels sterk bepaald door het water. Hetwater vormt één doorgaande lijn rondom de binnenstad. Dit is uniek. Er is slechts één echteonderbreking die het doorvaren onmogelijk maakt. Deze onderbreking bevindt zich aan denoordzijde. Hier ligt een dam in de singel. Zij is bedoeld om het in te laten koelwater bij hetenergiebedrijf te scheiden van het uit te laten opgewarmde water. Het verwijderen van dezedam betekent een sterke impuls voor de waterrecreatie rondom de binnenstad. Hiermee wordtLeiden nog aantrekkelijker voor de watertoerist.Ter plaatse van de‘waterraakpunten’, waar onder andere de Rijn de singelrand kruist, wordtde oriëntatie vanaf het water vaak wat diffuus. Het verschil tussen de doorgaande singel eneen andere waterloop (Rijn, Mare, Haarlemmertrekvaart, Vliet) is niet altijd duidelijk. Er moetgezocht worden naar een middel om het verschil tussen beide groter te maken en daarmee deherkenbaarheid te versterken. Ook zal het‘entreemoment’, komend over water van buiten destad, duidelijker worden vormgegeven.3. VerkeerDe doorgaande lijn van het water en de groene singelrand wordt ter plaatse van de‘verkeers-kundige raakpunten’ruimtelijk en visueel onderbroken door brede en vaak lage platte bruggenen grote asfaltvlaktes. Versmallen van de bruggen vergroot de herkenbaarheid van het water.Ook het vormgeven van de brug‘als brug’in plaats van als‘vlakke plaat’heeft een grote impactop de beleving ervan. Daarnaast moet de dominantie van de auto zo veel mogelijk worden te-ruggedrongen ten gunste van de ruimtelijke kwaliteit voor langzaam verkeer. Het moment vanbinnenkomst van de stad vanaf de invalswegen moet meer worden geaccentueerd.Knooppuntlangzaam verkeerOP DE RAND VAN STAD EN LAND1716Zoeterwoudsesingel ca. 1880BuitengebiedTuin van Noord Landgoederenzone Park de Bult Park Merenwijk Polderpark Cronesteyn de Leidse Hout Jan van Houtbrug Utrechtse brug Stationsplein bij Morssingel Rembrandtbrug SchrijversbrugRaakpunt verkeerRaakpunt verkeerHoofdknooppuntKnooppuntRaakpuntwatergangRaakpunt waterRaakpunt waterHoofdwatergangWatergangRaakpunthoofdwatergangSingelrand
 10. 10. zeer negatiefzeer positiefpositiefgemiddeldnegatief1918Route vindbaarheid Ruimte belevingRuimte toegankelijkheidRoute belevingDe navolgende analyse wordt ondersteund door foto’s diezijn te vinden in het ontwerpdeel van deze structuurvisie. Indit deel vindt u ook ingrepen die kunnen leiden tot verbete-ring (p. 25 e.v.).Bij het beoordelen van de route is uitgegaan van één totalewandelroute rondom de binnenstad, aan de binnenzijde vande singelgracht. Het is echter altijd mogelijk om de routevoor een deel te volgen of op een andere manier gebruik temaken van de singelparken en de route.1A Route (vindbaarheid)De vindbaarheid / zichtbaarheid / herkenbaarheid van de route wordt onder andere be-paald door de afstand van de af te leggen route tot de singelgracht en de parken (andersgezegd: hoe ver moet je omlopen). Daarnaast speelt de zichtbaarheid van het volgendepark een grote rol; de mate waarin je wordt verleid om de route te volgen en de matewaarin de route een groen karakter heeft.Slecht scoort de route vooral bij de Energiecentrale, de Haven, de Meelfabriek, Kaarsen-makersplein / Utrechtse Veer en de Hortus. In de nieuwere parken en de gehele zuidrand(Plantsoen – Sterrenwacht) is de route makkelijk te vinden; zij loopt door de parken enligt dicht op het water van de singelgracht.1B Route (kwaliteit)De kwaliteit van de route wordt sterk bepaald door het karakter van de (openbare)ruimte waar de route door heen loopt. Het karakter hiervan wordt onder andere bepaalddoor de kwaliteit van de bebouwing waar je langs loopt; de uitstraling van de plinten; dehoeveelheid verkeer en auto’s langs de route; oversteekbaarheid van andere verkeers-aders; (het gevoel van) de sociale veiligheid en de maat en schaal van de ruimte.Opvallend is dat de kwaliteit van de route niet per se samenhangt met de vindbaarheidervan. Zo is de kwaliteit van de route bijvoorbeeld ter plaatse van de Hortus prima. Dekwaliteit rondom de Energiecentrale, de Meelfabriek en de universiteitscomplexen laatveel te wensen over.2A Ruimte (toegankelijkheid)De toegankelijkheid van de ruimten is meestal goed: een groot deel van de ruimten is gewoon openbaar gebied endaarmee vierentwintig uur per dag toegankelijk. Een aantal gebieden is nooit toegankelijk (Energiecentrale, Meel-fabriek, Sterrenwacht). Gebieden als de speeltuin in het Katoenpark en de Hortus zijn tegen betaling toegankelijk en an-dere gebieden kennen een in de tijd beperkte toegankelijkheid (Museum voor Volkenkunde, Begraafplaatsen Zijlpoorten Groenesteeg).zeer negatiefzeer positiefpositiefgemiddeldnegatiefzeer negatiefzeer positiefpositiefgemiddeldnegatiefzeer negatiefzeer positiefpositiefgemiddeldnegatief2B Ruimte (kwaliteit)Bij het beoordelen van de kwaliteit van de ruimte is vooral gekeken naar de recreatieve en groene kwaliteiten van deruimten. Het resultaat van de beoordeling is vergelijkbaar met de kwaliteit van de route. Dit is te verklaren door het feitdat op een aantal plekken de route volledig samenvalt met de ruimte. Op andere plekken niet (Groenesteeg, Hortus) endaar scoort de ruimte anders dan de route.Begraafplaats Groenesteeg, het Plantsoen en de Hortus zijn van een kwaliteit die aan de top staat. De meer recenteparken (Huigpark, Bleekerspark, Ankerpark) kunnen daar nog niet aan tippen. Gebieden zoals de Energiecentrale ende Meelfabriek hebben zelfs een negatieve uitstraling op de omgeving, laat staan dat er sprake is van een behoorlijkeinterne kwaliteit.
 11. 11. 2120De functie van de Leidse Singels is meervoudig: een buurtfunctie, een stadsfunctie en een toeristische functie.De singels kunnen voor bijna één derde van de Leidenaren (35.000 inwoners) een dagelijkse, of buurtfunctie, vervullen.De openbare ruimte van de singels is de voornaamste plek van direct omwonenden van de binnenstad en de wijkendaar direct omheen om met de kinderen te spelen, een rondje te wandelen of joggen, de hond uit te laten of bijvoor-beeld een boek te lezen in het park. Vooral omdat de meeste binnenstadsbewoners geen of kleine tuinen hebben. Netzoals de inwoners van de wijken aan de andere zijde van de singels. Voor de bewoners zijn de Leidse Singels de geza-menlijke tuin. Onder hardlopers is het‘rondje singels’reeds een begrip, maar tegelijkertijd op veel plekken oncomforta-bel.De stedelijke functie zit meer in de bijzonderheid van de singels. De singels zijn voor inwoners van de Merenwijk ende Stevenshof wellicht niet de plek voor het dagelijkse ommetje, maar wel de plek waar iets valt te beleven of om af tespreken dichtbij andere binnenstedelijke attracties. De singels vormen de contramal voor de dichtbebouwde binnen-stad en bieden rust, openheid en recreatiemogelijkheden voor de stedeling. Daarnaast hebben de singels een rol in hetecologische netwerk van de stad.Behalve de functies voor de eigen inwoners en ondernemers hebben de singels een belangrijke toeristische functie. Desingels bieden de mogelijkheid om een volledig dagje Leiden te beleven; ’s ochtends shoppen, daarna wandelen of naareen toeristische attractie op de singels. Het langste park van Nederland biedt een wandeling van bijna 6 kilometer langsrecreatieve, cultuurhistorische en natuurlijke plekken. Uitzonderlijk bouwwerk binnen de singels is de nieuwe Meelfa-briek, voor dit complex van de internationaal befaamde architect Peter Zumtor komen internationale toeristen speciaalnaar Leiden.Langs de singels zijn in de huidige situatie al veel functies te vinden. De gebruiksmogelijkheden van de verschillenderuimtes is enorm. In de toekomst zijn de mogelijkheden nog veel ruimer. Op basis van het Programma Binnenstad envanuit het wensbeeld voor de Leidse Singels zijn verschillende functies voor de toekomst toegevoegd.De route is primair ingericht op voetgangers, maar daarnaast kunnen ook hardlopers, fietsers en skaters gebruik makenvan (delen van) de route. Voor cultureel geïnteresseerden zijn er verschillende mogelijkheden, variërend van het bezoekaan een museum, het bezoeken en aanraken van resten van stadsmuur en – poort of molen en zal de route ook wordenvoorzien van achtergrondinformatie.Met een kano of sloep kan het hele rondje rondom de binnenstad worden gevaren en eventueel een dagtocht naar‘bui-ten’worden ondernomen vanaf elk punt op de singelgracht. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van de watertaxidie op verschillende plekken zal aanmeren.De verschillende ruimtes kunnen worden gebruikt als zonneweide, speelgelegenheid, hangplek of barbecueplek.Meer specifiek heeft de Singelrand drie hoofdsferen waar extra nadruk op wordt gelegd.Het noordelijke en oostelijke deel van de singels kenmerkt zich door haar innovatieve karakter, voornamelijk gevormddoor het Meelfabriek-complex en de NUON-locatie. De (industriële) historie van 19e en 20e eeuw spreekt hier.Het zuidelijke deel van de singels, vanaf begraafplaats Groenesteeg via het Plantsoen naar de Jan van Houtkade heeftde klassieke parksfeer met veel oude natuurlijke elementen. Op dit deel is veel historie te beleven uit de 17e, 18e en 19eeeuw.Het westelijk deel valt onder de universitaire sfeer met als eyecatchers de Sterrewacht, Hortus botanicus, Universiteits-gebouw en de Morspoort.FUNCTIES EN SFERENRecreatie toekomstRecreatie nucultuurhistoriewater recreatiespelenstedelijke cultuurcultuurhorecacultuurhistoriewater recreatiespelenstedelijke cultuurcultuurhoreca
 12. 12. 23ONTWERP22ZijlpoortSterrenwachtZoeterwoudsesingel
 13. 13. 0110090807 060504030225DEELGEBIEDENDeelgebied 1: Volkenkunde | Molen de ValkDeelgebied 2: Energiecentrale e.o.Deelgebied 3: Huigpark | BlekersparkDeelgebied 4: Ankerpark | MeelfabriekDeelgebied 5: Katoenpark | GroenesteegDeelgebied 6: PlantsoenDeelgebied 7: Jan van Houtkade | BoisotkadeDeelgebied 8: Sterrenwacht | Hortus BotanicusDeelgebied 9: Witte SingelDeelgebied 10: Rembrandtpark | De PutONTWERPAANPAK24Bij het vormgeven van de visie is een aantal (ruimtelijke) basisuit-gangspunten geformuleerd.Allereerst zijn de toekomstige singels te vergelijken met een bedel-ketting. De buitenrand van de singel, de singelweg, is eenduidig vankarakter: rondom de gehele binnenstad ligt een herkenbaar profiel.Samen met het water van de singelgracht en de Singelroute vormtdit het‘snoer’van de ketting. Hieraan hangen bedels die weliswaarverschillend van karakter zijn, maar toch een bepaalde vorm vansamenhang en hoge kwaliteit uitstralen. Samen vormen de bedels,de parken en plekken aan de binnenstadszijde, het Singelpark. Doordeze afwisseling ontstaat een aantrekkelijk, samenhangend geheel:de Leidse SingelsDe parken en gebieden aan de binnenstadszijde krijgen ieder huneigen identiteit en thema. Het is dus niet de bedoeling om alle deel-gebieden hetzelfde karakter te geven. Juist de gelaagdheid van degeschiedenis van het gebied wordt meer ervaarbaar in de toekomst.De samenhang wordt bereikt door een eenduidige Singelrouteinclusief markering.In het volgende hoofdstuk is het karakter van het Singelparkuitgewerkt in tien verschillende deelgebieden. Deze deelgebiedenvolgen met de klok mee de route langs de singels. Het geheel isuitgewerkt alsof het één lange wandelroute rondom de binnenstadbetreft: de Singelroute. De route kan natuurlijk ook op meerdere enandere manieren worden gebruikt , maar dat is voor de helderheidhier buiten beschouwing gelaten. De hoofdroute (voor zowel dehuidige als de toekomstige situatie) is in de tekeningen weergege-ven met een rode doorgetrokken lijn. De gestippelde lijn duidt opeen onduidelijke of alternatieve route.Per deelgebied is iedere keer op de linkerpagina de huidige situatiein beeld gebracht met een aantal negatieve en positieve beelden.De beelden worden ondersteund door tekst. Daarnaast is er eenkaart waarop de huidige situatie is weergegeven. Op de rechterpa-gina is de toekomstige situatie in beeld gebracht. De tekst is in detegenwoordige tijd geformuleerd. Voor de toekomstige situatie zijnreferentie- en sfeerbeelden gezocht. Een verdere uitwerking perdeelgebied is noodzakelijk.De ontwerpaanpak is samen te vatten als‘verbindenen verbeteren’. De ruimtelijke samenhang en continu-ïteit tussen de verschillende (groen-)gebieden wordtverbeterd. De impact van de verkeersfunctie wordtteruggedrongen. De singelrand zal op minder plaatsenresoluut worden doorbroken. Voor parkeerplaatsen dieop veel plekken het beeld en de beleving verstoren, zaleen alternatieve locatie worden gezocht in de directeomgeving en de ruimte die de auto’s innamen zalworden teruggegeven aan de voetganger. Goed beheeren onderhoud van de singels is vanzelfsprekend en erzullen op veel locaties functies worden toegevoegd.bestaande brugnieuwe brugsuggestie voor klein rondjeroute naar het buitengebied
 14. 14. Groene zone langs Singel wordtgedomineerd door verkeer.Parkeervlak LammermarktMoeilijk zichtbaar en beperkttoegankelijk.Vervolg niet direct duidelijk.Groenstrook is kaal(3 oktober en parkeren).Groene zone langs Singelmoeilijk vindbaar/zichtbaar.Bomen te dicht langs rand trottoir,waardoor te weinig ruimte.Parkachtige strook langs Singel.Morspoort, historischwaardevolle entree binnenstadAantrekkelijke ruimte,buiten en binnen.Groene zone Molen de Valk. Volgende punt al zichtbaar.Aantrekkelijke ruimte,buiten en binnen.P O S I T I E FN E G A T I E FHUIDIGE SITUATIEDe Morspoort is één van de overgebleven stadspoorten. Dit maakt deze entreevan de stad bijzonder. De auto’s rijden om het gebouw heen en er liggen parkeer-plaatsen op het plein. Hierdoor ontstaat een soort indifferente verkeersruimtemet geringe verblijfskwaliteit. Vanaf de poort is de route naar Molen de Put nietheel goed zichtbaar. Ook is vanaf de Morspoort de route langs het MuseumVolkenkunde gevoelsmatig de toegang tot het museum en ontstaat de nei-ging om de 1e Binnenvestgracht te nemen (vanaf beide zijden) in plaats van deroute langs de singelgracht. Dit is overigens ook het enige alternatief buiten deopeningstijden van het museum. Na de oversteek over de Stationsweg vervolgtde route over het Kiekpad. Dit is een prima route. Aan de route bevinden zich ver-schillende horecagelegenheden. De Lammermarkt is in gebruik als parkeerplein;het is een onaantrekkelijke omgeving. Daarnaast doorsnijdt het verkeer ook nogde singelrand. De kwaliteit van molen de Valk wordt hierdoor sterk gereduceerd.DEELGEBIED 1:Volkenkunde | Molen de Valk26Ter plaatse van de Morspoort worden‘buiten en binnen destad’meer van elkaar gescheiden en is de ruimtelijke opbouwhelder. Het plein heeft meer verblijfskwaliteit (zoals bij‘de Bijlen’,zonder parkeerplaatsen). De route naar Molen de Put en naarhet Museum Volkenkunde is gemakkelijk te vinden en is doormiddel van een herinrichting fraai vormgegeven. De routebuiten langs het museum Volkenkunde is 24 uur per dag openen gevoelsmatig openbaar. De entree naar het buitenterrein vanVolkunde is opener en uitnodigend. De alternatieve route over de1e Binnenvestgracht laat de oorspronkelijke loop van de binnen-vestgracht (water) zien. De oversteek over de Stationsweg isqua vormgeving en detaillering afgestemd op de voetganger enfietser. Ook is de vervolgroute duidelijk. Dit deel van de stad,van Stationsstraat tot en met Lammermarkt, is de voornaamsteentree voor bezoekers van de stad. Het ontwerp en de inrichting zalhier van een uitzonderlijke kwaliteit moeten zijn. De Lammermarktis heringericht als eigentijds groen plein met Molen de Valk alscentraal punt. Onder het plein bevindt zich een parkeergarage alsbronpunt voor de binnenstad. De locatie is het brandpunt van hetstationsgebeid en het in ontwikkeling zijnde Cultuurkwartier. Hetneemt een voorname plaats in binnen de singelrand en biedt plaatsaan hoogstaande evenementen. Het verkeer is aan de randen vanhet plein ingepast in het groen. De RijnGouweLijn is ingepastin het plein en rijdt over de huidige Valkbrug. De auto’s steken hetwater van de singel over via een nieuwe brug en rijden aan denoordzijde langs de singelgracht . Hierdoor is de singelroute aan dezuidzijde direct langs het water beloopbaar en vormt de Molenwerfgeen barrière meer.270102030405DEELGEBIED 1:TOEKOMST060506STRUCTUURVISIE03Route open en gevoelsmatig openbaar .RGL is ingepast in het plein.Lammermarkt: groen plein met ondergronds parkeren.01030402Schetsontwerp Khandekar architecten.
 15. 15. N E G A T I E FP O S I T I E FNieuwe verbinding;‘heen en weer’naar de binnenstad.Industriële architectuur ingroene zone langs Singel.Industrieel en hedendaags in park-achtige setting.Route slecht vindbaar,Singel niet te beleven.Geen doorgang bij Nuon, ook geendoorvaart.Geen doorgang bij Nuon, ook geendoorvaart.Route slecht vindbaar,Singel niet te beleven.Route slecht vindbaar,Singel niet te beleven.Singelrand niet toegankelijk.Vervolg niet duidelijk.Matige kwaliteit door lelijkebebouwing.Berm te krap op de bomen.Ruimte niet aantrekkelijk. Singel niet doorvaarbaar.DEELGEBIED 2:Energiecentrale e.o.HUIDIGE SITUATIEN E G A T I E FDoor de diffuse, rommelige ruimtelijke opbouw en verloop van de route over deLammermarkt is het vervolg van de route, zowel de ene als de andere kant op,niet duidelijk. De Marepoortkade is stenig van karakter en wordt gedomineerddoor de bebouwing die relatief dicht op het water staat.De route over de Vestwal / 3e Binnenvestgracht loopt niet direct langs het water;is slecht vindbaar en niet groen. Ter plaatse van het gebouw Nieuwe Energieloopt de route dood op het afgesloten terrein van de Energiecentrale. Het vervolgloopt via de Lange Gracht / Tweelingstraat. Hier wordt de route erg onaantrek-kelijk. De singel is hier niet voelbaar. Een alternatieve route is om buitenom via deMaresingel te lopen.De dam in de singelgracht ter hoogte van de Energiecentrale vormt een barrière(de enige!) voor een volledige doorvaart rondom de binnenstad.292801020403DEELGEBIED 2:TOEKOMSTDam vervangen door een brug.Industreel park | Evenemententerrein.Park met industrieel karakter. Park met industrieel karakter. Park met industrieel karakter.Een heldere padenstructuur over de Lammermarkt maakthet vervolg van de route duidelijk. De Marepoortkade, deVestwal en de 3e Binnenvestgracht zijn zoveel mogelijk groeningericht. Het pleintje aan de Vestwal heeft een duidelijke relatiemet – en biedt uitzicht over – het water. Vanuit de 3e Binnen-vestgracht is duidelijk het vervolg van de route over het terreinvan de Energiecentrale richting het Huigpark zichtbaar.Het terrein van de energiecentrale is vormgegeven als een parkwaarin de voormalige industrie het karakter bepaalt. Er is hierplaats voor evenementen. Eventueel is er hier de mogelijkheidom nieuwe bebouwing toe te voegen. Langs het water en overhet terrein lopen paden. Het is een plaats waar de 19e eeuwseindustriële historie voelbaar aanwezig is en waar tegelijkertijd debruisende levendigheid van de 21e eeuw een plek heeft gekre-gen. De dam in de singelgracht is vervangen door een brugwaardoor het mogelijk is om een‘Rondje Singels’te varen en hetvoor de inwoners van Nieuw Leyden en Groenoord nog gemak-kelijker wordt om met de boot de binnenstad te bereiken. Doorhet openen van de dam ontstaat er 15% meer vaarwater, waar-door het ’filevaren’op drukke zomerse dagen wordt verlicht.Door de brug is het mogelijk om in één lijn vanuit het centrumdoor Nieuw Leyden, de Tuin van Noord en Park Merenwijk naarhet regionale groen te fietsen en wandelen en wordt het Singel-park op deze plek een regionaal knooppunt. Ook het park op hetvoormalige slachthuisterrein, met grand-café, wordt hierdoorverbonden met het Singelpark. De energiecentrale is nog steedsin gebruik en maakt onderdeel uit van de singels.010203STRUCTUURVISIE04
 16. 16. P O S I T I E FN E G A T I E FHUIDIGE SITUATIEHet Huigpark is recent gesaneerd en op sobere wijze heringericht. Hetpark zelf is door haar directe ligging aan het water duidelijk onderdeelvan de singels. De parkeerplaats en fietsenstalling bij het Stadsbouwhuisligt grotendeels in het park en verstoort het parkgevoel. Richting hetBlekerspark is de oversteek over de Oude Herengracht naar twee zijdeneen belemmering. De zichtbaarheid van het Blekerspark, en daarmee delogica van de route, is gering. Het Blekerspark zelf is in de huidige situatieeen optelsom van een hangplek, een speeltuin (met hieromheen onaan-trekkelijke hekken), gras en een aanlegsteiger. De verblijfskwaliteit engebruiktsmogelijkheden zijn gering. Het is een grote lege ruimte zonderduidelijke betekenis. De doorgang richting begraafplaats Zijlpoort is ver-rassend leuk. Er bestaat de mogelijkheid om – zonder de begraafplaatszelf op te gaan – toch iets van de verborgen, intieme sfeer te proeven. Inde avonduren wordt de hoofdroute richting de Zijlpoort zelf afgesloten enis er een alternatieve route die erg onaantrekkelijk isRuimtes en functies zoalsspelen goed ingepast.Goed gebruikte brededwarse verbindingsroute.Parkweg.Singel incl. buitenrandgoed beleefbaar.Singel incl. buitenrandgoed beleefbaar.Verrassende doorsteek dmvbruggetje naar begraafplaats.Begraafplaats Zijlpoort.Parkeerplaats prominentaanwezig in het park.Speelvoorziening metonvriendelijk hek.Woonboten onttrekken hetwater aan het zicht.Doorgangsroute onvriendelijk/onduidelijk.Rommel.Fietsparkeren in het park.Aanlegplaats, ontoegankelijk enonaantrekkelijk.DEELGEBIED 3: Huigpark | BlekersparkHUIDIGE SITUATIE3130STRUCTUURVISIEHet Huigpark is een echt stadspark met verschil-lende gebruiksfuncties voor de buurt en voor de stadgeworden: het heeft een duidelijk thema gekregenbinnen het Singelpark. De parkeerplaatsen en defietsenstalling bij het Stadsbouwhuis zijn eldersgecompenseerd en geïntegreerd in het park. Eenbrug over de Oude Herengracht zorgt voor een directeverbinding tussen het Huigpark en het Blekerspark. Deentrees van beide parken zijn duidelijk aangegeven.Het Blekerspark heeft veel gebruikswaarde eneen hoge verblijfskwaliteit. De speelplek is op eenlogische, aantrekkelijke manier in het park ingepast.De begraafplaats Zijlpoort is te allen tijde toegan-kelijk en Kapel Zijlpoort vormt een rustmoment in dewandeling. De route naar de Zijlpoort is duidelijk enloopt langs de open gegraven Binnenvestgracht.01020304DEELGEBIED 3:TOEKOMST01020403Ontwerp Huigpark 2009Speeltuin in Blekerspark.Impressie nieuwe brug over Oude Herengracht Impressie herontwikkeld Blekerspark Impressie nieuwe Binnenvestgracht
 17. 17. N E G A T I E FHUIDIGE SITUATIEDe route van de Zijlpoort naar het Ankerpark loopt helemaal om de ha-ven heen. Dit is geen onaantrekkelijke route, maar wel een lange omwegdie niets van doen heeft met de singelroute. Gekomen bij het Ankerparkis er één entree. De route vanaf deze entree loopt niet door het eigenlijkepark heen, maar voert richting het onaantrekkelijke deel van het parkaan de zijde van de Meelfabriek. Het hele terrein van de Meelfabriek isontoegankelijk en omlopen is dus noodzakelijk. De route er omheen isonaantrekkelijk. Dit heeft te maken met de impact van de Meelfabriek,maar ook met de inrichting van de openbare ruimte er omheen.Doorgangsroute welaantrekkelijk maar niet duidelijk.Totaal onduidelijkedoorgangsroute.Doorgang donker, onvriendelijk enontoegankelijk.Hondenuitlaatplek lelijkof onvindbaar.Speelplek slecht onderhouden.Haven:barrière Singelroute.Vanaf Zijlpoort vervolgroutegoed te zien.Raakpunt Singelduidelijk beleefbaar.Entree naar park.Ankerpark met lommerrijkewandelroute langs het water.Ankerpark: ruimte voorsport en spelOnaantrekkelijke route,geen zicht op het park.Achterkant Meelfabriek,onneembare hindernis.Katoenpark, mooi zichtvanaf buitenrand.DEELGEBIED 4: Ankerpark | MeelfabriekHUIDIGE SITUATIEP O S I T I E F N E G A T I E F3332STRUCTUURVISIEDEELGEBIED 4:TOEKOMST01020403Ranke voetgangersbrug over haven.WandelrouteNieuwe brug sprong naar MeelfabriekcomplexRoute door Ankerpark naar Meelfabriekdoor stedelijk-culturele complexVanaf de Zijlpoort (waar aan zowel de noord- alsde zuidzijde een horecagelegenheid met terras is)maakt een ranke voetgangersbrug de oversteek overde Haven naar het nieuwe Ankerpark. De brug fun-geert duidelijk als entreemoment van de binnenstadvoor passantenschepen. De brug heeft een bijzonder,eigentijds ontwerp en past tegelijkertijd in het en-semble van de bestaande bruggen en de historischeZijlpoort. Door het strak vormgegeven Ankerparkvoert de route naar het multifunctionele en internati-onaal befaamde complex de Meelfabriek. Toeristen enarchitectuurbeminners komen speciaal naar deze plekin Leiden voor het bijzondere ontwerp van zowel ditdeel van het Singelpark als voor het ontwerp van PeterZumtor voor de Meelfabriek. Het Anker- en Katoen-park hebben een nieuw, mondain ontwerp gekregendat past bij het bolwerk en de nieuwe Meelfabriek.De Meelfabriek is met het Ankerpark verbondenvia een brug. Door het stedelijk-culturele complexloopt een wandelroute naar het Katoenpark. Het Meel-fabriekcomplex is een bebouwde uitzondering op degroene singelrand, maar is er door middel van routesen zichtlijnen onderdeel van geworden. Mede doorde Meelfabriek worden de omliggende parken veelintensiever en door een meer gemengd publiek ge-bruikt. De ruimtelijke kwaliteit is hoog en er hangt eeninnovatieve en moderne sfeer. Er vinden kleinschalige,innovatieve evenementen plaats. Bij de Meelfabriekis een extra aanleghaven gekomen en binnen degrenzen van de Meelfabriek is in samenwerking metde Hortus botanicus een groene omgeving ontstaandie perfect aansluit op het Singelpark.01020304
 18. 18. N E G A T I E FHUIDIGE SITUATIEDe oversteek vanuit het Ankerpark via de Meelfabriek naar het Katoenpark isonduidelijk en de entree van het Katoenpark is rommelig. In het park zelf wordteen groot deel van de ruimte ingenomen door een speeltuin die beheerdwordt door de Leidse Bond van Speeltuinverenigingen. Er staat een groot,onvriendelijk hek omheen en de speeltuin is doorgaans alleen doordeweeksopen tussen 10.00 en 17.30. Tussen de speeltuin en het water loopt een smallestrook groen met een wandelpad en een fraaie rij bomen. Het is niet mogelijkom direct vanuit hier naar begraafplaats Groenesteeg door te lopen. Hiervooris het noodzakelijk om te lopen via de parkeerplaats Lakenplein. De begraaf-plaats is beperkt toegankelijk en de entree is weinig uitnodigend. De plek zelfheeft een uniek karakter en is van ongekende kwaliteit; het is een oase in dedrukke stad, zoals nergens anders te vinden is. Op de begraafplaats hebbenvele beroemde Leidenaren hun laatste rustplaats gevonden. Op het terreinstaat een enigszins sleetse aula. Ook de bebording op de begraafplaats is nietfraai. Om de route verder te volgen vanuit de begraafplaats is lastig en onaan-trekkelijk. Zij loopt langs het Kaarsenmakersplein (voornamelijk in gebruik alsparkeerplein). Vervolgens moet er worden omgelopen naar de eerste brugover de Nieuwe Rijn. Het zicht op de vervolgroute wordt weggenomen door dewoonboten die langs de Rijn liggen.P O S I T I E FOnduidelijke routelangs trieste omgeving.Katoenpark slecht toegankelijk ofslechts voor betalende groep.Toegang Groenesteeg,beperkt en niet vriendelijk.Toegang Katoenparkzeer onuitnodigend.Singel niet beleefbaart.h.v. Groenesteeg.Meelfabriek ontoegankelijk.Monumentale bebouwingop GroenesteegGroenesteeg, unieke oasein de stad.Groenesteeg, unieke oasein de stad.Groenesteeg, unieke oasein de stad.Hofjes nabij Kaarsenmakersplein.Speeltuin voorziet ineen behoefte.Zone wordt beëindigd doormooi hofje.DEELGEBIED 5: Katoenpark | GroenesteegHUIDIGE SITUATIE3534DEELGEBIED 5:TOEKOMST010204030605STRUCTUURVISIEDirecte verbinding park - begraafplaats.Aula trefpunt voor bezoekers.Speeltuin onderdeel ontwerp park.Bruggetje over water naar Katoenpark.Brug over de Nieuwe Rijn.Kaarsenmakers- /Veerplein worden ‘groene pleinen’.De oversteek van de Meelfabriek naar het Katoenparkis helder: er is een brug over het nieuw aangelegde water.Het Katoenpark is van een uitzonderlijke hoge kwaliteitqua vormgeving. De speeltuin verdwijnt in de huidigevorm;de speelfunctie is opgenomen in het ontwerp van hetopenbaar toegankelijke park en heeft absoluut geen hekkeneromheen. Tevens is er een theehuis en meer interactie methet water van de singel. Vanuit het Katoenpark loopteen ligt hellend pad die je direct voert naar begraafplaatsGroenesteeg. De voormalige aula is een trefpunt voorbezoekers en heeft een culturele functie. Via de bestaandebrug voert de route naar het Kaarsenmakersplein. (Door deroute niet helemaal door de begraafplaats zelf te laten lopenblijft het unieke intieme karakter ervan behouden.) HetKaarsenmakersplein is vormgegeven als groen plein. Hetstraalt kwaliteit uit en heeft meerdere functies. In hetverlengde van de Kaarsenmakersstraat is een brug over deNieuwe Rijn aangelegd, zodat meteen duidelijk wordt waarde route heen voert. Het aan de overkant gelegen Veerpleinis opgeknapt en heeft een groen karakter.010203040605
 19. 19. HUIDIGE SITUATIEDe route vanaf het Veerplein loopt door de Veerstraat naar de Plan-tage. Oorspronkelijk maakte de Plantage deel uit van het Plantsoen,maar het Levendaal scheidt deze twee van elkaar. De bomen op dePlantage zijn prachtig, maar de impact van auto’s en verkeer is groot.De oversteek naar het Plantsoen is dan ook niet de meest fraaie. HetPlantsoen zelf is qua maat en kwaliteit een hoogstandje in de singel-rand. De bebouwing, het groen, het water en de overkant vormeneen prachtig geheel. Er is geen duidelijke beëindiging van het park bijde Jan van Houtbrug. De oversteek naar de Jan van Houtkade wordtgedomineerd door verkeer.P O S I T I E FPlantsoen, monumentaal parken voorname gevels.Groene aansluitingop buitengebeidSingel van buiten en binnengoed beleefbaar.Parkachtige wandeling. Goed uitzicht vanuit Plantsoen.Plantage, groene plek metvolwassen, grote bomen.Groengebied opgedeeld doorbrede, drukke weg.Tijdelijke school: wordt park!Doorgangsroute onduidelijk.Doorsteekpunt richtingGroenesteeg onzichtbaar.Reusachtige verkeersbarrière.Pleintje Utrechtse Veer,stenig i.p.v. groen.DEELGEBIED 6: PlantsoenHUIDIGE SITUATIEN E G A T I E F3736STRUCTUURVISIE DEELGEBIED 6:TOEKOMST0304Plantsoen.PlantsoenEntree Plantsoen.0201Huidig ontwerp Plantsoen.Plantage hoort erbij.De verkeersader Levendaal is in de vormgevingondergeschikt gemaakt aan het groen. De Plan-tage en het Plantsoen horen weer bij elkaar. Ook is deoversteek duidelijk en veilig. Het Plantsoen heeft weereen fontein op de oorspronkelijke plaats. Vanuithet Plantsoen is het mogelijk om de route naar hetgroen in de regio op te pakken. Via het nieuwe Trigon-park lopen groene, recreatieve routes naar de parkenMatilo en Polderpark Cronesteyn en vervolgens naarhet Groene Hart. Het begin van het Plantsoen aan dezijde van de Jan van Houtbrug is gemarkeerd met eenduidelijke entree. De oversteek naar de Jan vanHoutkade is helder vormgegeven en de RijnGouwe-Lijn is hierin ingepast. De oversteek wordt niet meergedomineerd door auto’s.01020304
 20. 20. HUIDIGE SITUATIETer plaatse van de Jan van Houtkade en de Boissotkade is de groenesingelrand gereduceerd tot het feitelijke wegprofiel. Er is geen sprakevan een groene‘ruimte’, wel liggen er privé-tuinen direct aan destraat. Het smalle profiel maakt het oorspronkelijke profiel van demiddeleeuwse stadsmuur voelbaar; ook zijn er nog enkele restantenvan de middeleeuwse stadsmuur te vinden. Op de Jan van Houtkadedomineert de verkeersfunctie boven het groen. De oversteek over deDoezastraat is vanuit de wandelroute gezien een grote steenachtigevlakte. Het profiel van de Boissotkade is smal. Geparkeerde auto’sverkleinen de ruimte nog verder. De Boissotkade wordt in twee delengedeeld door de Vliet. Dit is duidelijk merkbaar door de hoge brug ende zichtbaarheid van het water.P O S I T I E FN E G A T I E FWateraansluiting Vliet duidelijk. Mooi beeld langs buitenrand.Vriendelijke, rustige route metgroene uitstraling, grote bomen.Buitenrand Boisotkade ismooi groen.Lelijk kruispunt naarJan van Houtkade.Mooie brede berm, maarbomen te veel op de rand.Groene omgeving onzichtbaardoor geparkeerde auto’s.DEELGEBIED 7: De KadesHUIDIGE SITUATIEWaltoren Oostenrijk.Vriendelijke, rustige route metgroene uitstraling, grote bomen.Mooie brede berm, maarbomen te veel op de rand.39STRUCTUURVISIE38010203Het talud langs de Jan van Houtkade is aanzienlijk verbreedten koste van de overbodige verkeersruimte. Deze mogelijkheiddoet zich voor als er voor de parkeerplaatsen aan de zuidzijdecompensatie in de buurt is gevonden.De weg heeft een 30km/u regime gekregen. In het groene gebied is een wandelpadaangelegd en zijn extra bomen geplant. Een andere optie voorhet wandelpad is dat deze als vlonderpad wordt aangelegd vlaklangs het water. Hierdoor wordt een promenadeachtige situ-atie gecreëerd en de relatie met het water van de singelgrachtnog sterker. Restanten van de middeleeuwse stadsmuur enaanduidingen van de oorspronkelijke ligging zijn in het ontwerpgeïntegreerd. Bij de oversteek van de Doezastraat is de ver-binding tussen de Jan van Houtkade en de Boissotkade gelegden domineert het verkeer en de verharding niet meer. Op deBoissotkade zijn de parkeerplaatsen verplaatst naar elders in debuurt en is de groene zone verbreed. Ook hier is een vlonderpadlangs het water een optie. Door de verbreding en vergroeningvan de taluds zijn de kades onderdeel geworden van de singelsen heeft de omgeving een hogere kwaliteit gekregen. Ook is demiddeleeuwse historie goed afleesbaar.DEELGEBIED 7:TOEKOMST0302 01
 21. 21. N E G A T I E FHUIDIGE SITUATIEVanaf de Boissotkade is het vanwege het Van der Klauw-labo-ratorium, de afgesloten Sterrewacht en Hortus botanicus nietmogelijk om langs het water van de singel te blijven lopen. Doorde onaantrekkelijke, doodlopende Sterrewachtlaan is het welmogelijk om vlakbij de oude gebouwen van de Sterrewacht tekomen. Het fraaie gebied er direct omheen is echter altijd afgeslo-ten. Om de route te vervolgen zo dicht mogelijk langs het wateris omlopen via de Kaiserstraat en de onaantrekkelijke Zegersteegnoodzakelijk. De route loopt verder langs de mooie, besloten 5eBinnenvestgracht. De Hortus botanicus vormt (buiten de ope-ningstijden) een barrière op de route. Gedurende de openings-tijden van de Hortus is het wel mogelijk om een leuke route doorhet voorgedeelte van de Hortus te nemen. De vindbaarheid vande beide routes is echter niet optimaal (via Nonnensteeg, Rapen-burg en Doelensteeg).P O S I T I E FToegang Hortus duidelijken aantrekkelijk.Doorgangsroute metleuke verrassingen.5e Binnenvestgracht: aantrekke-lijk groen en bebouwingFraai zicht op Hortus enSterrenwacht vanaf buitenrand.Aantrekkelijke binnenruimteHortus.Leuk uitzichtje op Sterrenwacht.Onduidelijke achterlangsrouteNonnensteeg.Sterrenwacht niet toegankelijk.Straatbeeld rommelig en‘vervuild’door parkeren.Onduidelijke route.Doodlopend stuk5e Binnenvestgracht.Achterlangsroute: hortuszichtbaar maar niet toegankelijk.Onvriendelijke doorgang enonduidelijke route.DEELGEBIED 8:Sterrenwacht/Hortus BotanicusHUIDIGE SITUATIE41Vanaf de Boissotkade kan tussen het water en de nieu-we singelwoningen door de openbare groenzone wordengelopen. Vanaf hier zijn de gebouwen van de in oudestaat herstelde Sterrewacht zichtbaar. Het gebied rondomde Sterrewacht is opgenomen in de Hortus botanicus dietegen betaling toegankelijk is. Vanaf de Sterrewachtlaan ishet mogelijk de Hortus botanicus en Sterrewacht in te gaan.Ook is het mogelijk om zonder entreebewijs van de horeca-gelegenheid bij de Sterrewacht gebruik te maken. Vanaf deSterrewachtlaan is het mogelijk om direct naar de 5e Bin-nenvestgracht door te lopen. Dit wordt ruimtelijk nogeens benadrukt door het verbinden van het water van de 5eBinnenvestgracht met de singelgracht. Al lopende langsde 5e Binnenvestgracht is de sfeer van de Hortus ook vanafde buitenzijde beleefbaar. Met het water van de Binnenvest-gracht mee onder de gebouwen van de Universiteit doorloopt de route via een ranke vlonderbrug naar het voorge-bied van de Hortus botanicus. De vlonderbrug is één vande iconen van de singelroute. Langs de Clusiustuin op hetvoorterrein en de mooi besloten gelegen horecagelegenheidvan de Hortus loopt de route verder naar de Doelengracht. De vindbaarheid van de route en de zichtbaarheid enaantrekkelijkheid van de Hortus zijn sterk vergroot.STRUCTUURVISIE010204400305DEELGEBIED 8:TOEKOMST0103040502
 22. 22. HUIDIGE SITUATIEVanaf de Doelengracht is de route naar de singelgracht slecht tevinden. Deze loopt via het Paterstraatje. Vanaf hier moet er tussen deverschillende universiteitsgebouwen (Lipsius, Reuvensplaats) door eenweg worden gevonden. De meeste straten en paden zijn onaantrekke-lijk doordat er sprake is van een‘dode plint’. Ook staat de bebouwing(Lipsius) zo dicht op het water van de singelgracht dat er nagenoeggeen ruimte meer is voor groen of een pad. Uitgekomen op het Arse-naalplein is de route richting Rembrandtpark niet duidelijk. Zowel deoversteek over de Groenhazengracht als de doorloop naar het parkliggen niet logisch in de route. Het Arsenaalplein heeft een steniguiterlijk met uitzonderlijk veel straatmeubilair, waaronder enkeleschreeuwerige speelobjecten.P O S I T I E FVanaf bruggen‘groen’uitzicht.Gedeelte route langsSingel wel bereikbaar.Arsenaalplein fijne ligging aan wa-ter, goed bereikbaar (boten).Prettig stadsbeeld nabij Hortus.Luchtfoto groene randWitte Singel.Arsenaalplein, stenigen rommelig.Kwaliteit waterkant tenietgedaan door gebouwen.Mooi beeld op Hortus,maar onbereikbaar.Trieste bebouwing,route zeer onduidelijk.Trieste bebouwing,route zeer onduidelijk.Buitenprofiel smal, bomen op rand,berm te smal.DEELGEBIED 9: Witte SingelHUIDIGE SITUATIEN E G A T I E F43Met het doortrekken van de route via het voor-terrein van de Hortus botanicus is het vervolg richtingsingelgracht veel logischer geworden. De route langshet Lipsius gebouw is een aantrekkelijke route methoreca in de plint. De route loopt ofwel via deopenbare binnenplaats van het universiteitsgebouwReuvensplaats of via een vlonderpad direct langsde singel. Het Arsenaalplein wordt heringericht toteen aantrekkelijke groenstedelijke ruimte. Bij deinrichting van dit plein is rekening gehouden met dehistorie en het (koninklijke) gebruik van de locatie.De speelfunctie wordt integraal opgenomen in hetnieuwe ontwerp. De oversteek naar het park achter dewoningen aan de Rembrandtstraat over de Groenha-zengracht wordt gemaakt door een nieuw bruggetjeover het water.STRUCTUURVISIE01020342DEELGEBIED 9:TOEKOMST020103
 23. 23. Het nieuwe bruggetje over de Groenhazengrachtzorgt voor een directe verbinding tussen het Arsenaal-plein en het park. Het park zelf is zorgvuldig opge-knapt en de overgangen naar de tuinen van de wonin-gen zijn mede-vormgegeven. De onderdoorgangnaar het Noordeinde, de oversteek en de entree vanhet Rembrandtpark vormen een prachtig aantrekkelijkgeheel, waardoor de parken naadloos in elkaar overlopen. In het Rembrandtpark zijn de parkeerplaatsenverplaatst in de wijk en is er ruimtelijke samenhangtussen de verschillende delen van het park. Dehistorie van deze plek (en de stad) is duidelijk voelbaaren zichtbaar: de fundamenten van de Witte Poort,restanten van de oude middeleeuwse stadsmuur ende rol van de omgeving in het leven van Rembrandtzijn prominent aanwezig. Het is een plek waar juisttoeristen deze historie willen beleven. In het parkbij Molen de Put neemt de molen de centrale plek in.De rest van de ruimte is vormgegeven als een parkmet een doorgaande route naar de Morspoort.STRUCTUURVISIE020304DEELGEBIED 10:TOEKOMSTHUIDIGE SITUATIEHet Rembrandtpark is een prettige ruimte. Het beheer van deze ruimte zou zorgvul-diger kunnen. De toegangen tot dit park zijn echter slecht. Vanaf het Arsenaalpleinontstaat het gevoel dat het niet mogelijk is om door te lopen. Dit gevoel ontstaatdoor de privatisering van de openbare ruimte door de horecagelegenheid De GroteBeer. Ook de onderdoorgang naar het Noordeinde is niet aantrekkelijk. De over-steek naar het Rembrandtpark (over het Noordeinde) wordt gedomineerd door deverkeersfunctie. Ook hier is de entree niet echt aantrekkelijk. Het park zelf is eenprettige ruimte die direct contact maakt met het water. Een deel van het park wordtbepaald door geparkeerde auto’s en de relatie met het noordoostelijk gelegen, meerpleinachtige deel van het park vormt geen eenheid met de rest van het park. Hetvervolg van de route loopt over de brug over de Rijn. Dit vormt (ook vanaf het water)samen met Molen de Put een prachtig entreemoment van de stad. De route looptverder door of langs het park bij de molen. Ook in dit park ontbreekt samenhang:de molen vormt een te zelfstandig element, los van de rest van de ruimte. De ruimtezelf is niet echt als park vormgegeven maar meer als een speelpleintje.P O S I T I E FRijn goed zichtbaar. Singel goed beleefbaar.Overgang Rembrandtpark 1 -> 2,zichtbaar waar men heen moet.Zicht vanuit Rembrandtpark opDe Put.Rembrandtpark 1:prettige ruimte.Matige uitstraling bij De Put.Rembrandtpark 2: slechtedoorgang bij de Grote Beer.Doorgang van Rembrandtpark1 naar 2 onduidelijk.... bushalte.Ruimte‘verrommeld’door electrahuisje...Rommelig bij bootverhuur.Rembrandtpark 2: slechtedoorgang bij de Grote Beer.N E G A T I E FRembrandtpark 2:prettige ruimte.Vanaf terras goedebereikbaarheid water.DEELGEBIED 10: Rembrandtpark | De PutHUIDIGE SITUATIE01454402030401
 24. 24. 47HedenIn de huidige situatie fungeert de buitenrand van de singels op de meeste plaatsen als een binnenringvoor het stadsverkeer. Enkele plaatsen uitgezonderd (Morssingel (westelijk deel), Rijnsburgersingel)wordt het groene singelkarakter overstemd door de verkeersfunctie. Dit manifesteert zich vooral in deverhouding tussen groen en asfalt enerzijds en door de intensiteit van het autoverkeer anderzijds. Deverhouding tussen genoemde aspecten verschilt per deel van de buitenrand .Het zicht vanaf de buitenrand op het water wordt op een aantal plekken volledig weggenomen door delangs de rand liggende woonboten. Soms liggen deze woonboten te dicht op elkaar waardoor er geenzicht meer mogelijk is tussen de boten door. Meestal bestaat het probleem ook uit het feit dat de oeverstussen de boot en de weg zijn geprivatiseerd. Hierdoor worden de singelgracht en de binnenstad aan hetzicht ontnomen.De bebouwing langs de buitenrand heeft op veel plaatsen het karakter van singelbebouwing. Individuelein de rooilijn staande woonhuizen met een behoorlijke hoogte zijn er langs nagenoeg de hele singel tevinden. Aan de zuidzijde van de stad zijn dit – in tegenstelling tot de noordrand - wat grotere panden,meestal met een voortuin. Aan de oostzijde (Zijlsingel) is de bebouwing bescheidener en aan de west-zijde (delen van de Witte Singel en de Morssingel) staan enkele grotere individuele panden met een niet-woonfunctie. Hier wordt de rooilijn losgelaten en is ook de oriëntatie van de gebouwen niet specifiek opde singel gericht. De begrenzing van de singelruimte wordt hierdoor enigszins diffuus.Op enkele plaatsen ligt er een park direct langs de weg (Nieuw Leyden, Oud Hortuszicht).VerledenTot aan de uitbreidingen buiten de singels (rond 1900) was de weg rondom de stad het beste te karak-teriseren als een‘laan met bomen’. Een relatief smalle klinkerweg met aan weerszijden bomen en aande landzijde een sloot kenmerkte de overgang tussen stad en land. Vanaf de weg was er op de meesteplaatsen vrij uitzicht op het omliggende land en op de binnenstad. Aan de binnenstadszijde lagen deverdedigingswerken. Op de buitenrand was er sprake van continuïteit en het was goed mogelijk om je teoriënteren.ToekomstOm de buitenrand van de singel echt deel uit te laten maken van de gewenste groene singelrand en omde recreatieve functie ervan te vergroten is het randvoorwaarde dat de verkeersfunctie van de buiten-rand van de singels sterk wordt verminderd. Hiervoor zijn maatregelen op hoger schaalniveau noodzake-lijk.46BUITENRAND | SINGELWEGOok zal ter plaatse van de‘verkeerskundige raakpunten’(radialen) de inrichting moeten worden aange-past ten gunste van de ruimtelijke continuïteit van de singelrand. De verkeersknopen zorgen voor desori-ëntatie en een verstoring in het ruimtelijk beeld.Op enkele plaatsen is het van belang om bij ontwikkelingen de rooilijn en oriëntatie van de bebouwinglangs de singel te verhelderen (westelijke delen van de Witte Singel en Morssingel).Herinrichting van de buitenrand zal meer ruimte moeten geven aan de groene oever ten koste van dehoeveelheid asfalt en ten gunste van het groene beeld en de groeiomstandigheden van de bomen.Daarnaast dient zo mogelijk een tweede bomenrij en groenstrook te worden geïntroduceerd aan debebouwingszijde en het aantal parkeerplaatsen verminderd te worden. (Voorwaarde hiervoor is dat dezeparkeerplaatsen in de buurt worden gecompenseerd ). De continuïteit en herkenbaarheid van de bui-tensingelrand zal door deze ingrepen sterk worden vergroot. Samen met het water zal de buitenrand hetherkenbare snoer worden dat de verschillende kralen (parken aan de stadszijde) bij elkaar houdt.Bovenstaand wensbeeld is voor een aantal locaties langs de singelweg uitgewerkt in een montage ). Hier-bij is geprobeerd een reëel beeld van de mogelijkheden te scheppen. Er is bijvoorbeeld ook onderzochtof een eenrichtingsvariant mogelijk is. Dit is echter verkeerskundig zodanig ingrijpend dat de haalbaar-heid hiervan niet erg hoog wordt ingeschat. De montages gaan uit van het verbreden van de berm langshet water, ten koste van de rijbaan. De rijbaanbreedte wordt geoptimaliseerden zal breed genoeg blij-ven voor tweerichtingsverkeer. Indien er woonboten aaneengesloten langs de oever lagen is een royaleonderlinge afstand gecreëerd (uitgaande van verplaatsing) en zijn de geprivatiseerde oevers vrijgemaaktvan bebouwing en bosschages waardoor doorzicht over het water mogelijk blijft. De parkeerstrook langsde huizen is waar mogelijk voor een deel vervangen door een groenstrook. Voorwaarde hiervoor is datde parkeerplaatsen elders in de buurt een plek hebben gevonden. Tussen de geparkeerde auto’s komenbomen. Door deze maatregelen ontstaat een veel beter en aangenamer beeld en gaat de singelweg meerbij de binnenstad horen.Uitgangspunt voor realisatie is het terugdringen van het (doorgaande) verkeer op de singelweg en hetinstellen van een maximumsnelheid van 30 km/h. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen op de hogereschaalniveaus nodig. Bij uitwerking van de nieuwe verkeerscirculatie Binnenstad moet dit verder onder-zocht worden .Het eindbeeld hoeft niet in één keer te worden gerealiseerd, maar zodra het mogelijk isom een gedeelte van de singelweg te wijzigen, moet de gelegenheid worden aangegrepen. Opvallend isdat reeds in de huidige situatie grote delen van de singelweg kunnen worden aangepakt en omgevormdtot een prachtige groene zoom om de binnenstad. . In volgorde van belangrijkheid is het terugdringenvan de snelheid en de intensiteit de belangrijkste. Daarna volgt het verbreden van de berm ten koste vanhet asfalt. Tot slot zal het verminderen van de parkeerplaatsen een belangrijke bijdrage leverenHOGE RIJNDIJKKOOILAANOUDE HERENGRACHTPLESMANLAANSCHUTTERSVELDSTATIONSWEGLAMMENSCHANSWEGHAAGWEGBUITENRANDFotomontagesBeleving huidige situatiezeer negatiefnegatiefzeer positiefgemiddeldpositiefWensbeeldMaresingel huidigMaresingel toekomstigwensbeeldmogelijk naveranderingverkeerscirculatiehuidige situatie;wensbeeld bereiktwensbeeld numogelijkniet mogelijkte wijzigen
 25. 25. 4948Zoeterwoudsesingel huidigZoeterwoudsesingel toekomstigMorssingel huidigMorssingel toekomstigHerensingel huidigHerensingel toekomstigHerensingel huidigHerensingel toekomstig
 26. 26. 5150ROUTEMARKERINGHet volgen van de route dient zo vanzelfsprekend mogelijk te zijn. Zowel voor bewo-ners als voor bezoekers. Het verloop van de paden en de aansluiting van de paden opde onderlinge verbindingen is helder. Oversteken over kruispunten en watergangenzijn zo vorm gegeven dat de wandelroute niet ondergeschikt is aan asfalt of andereinfrastructuur, maar een integrale plaats in het ontwerp inneemt. Het verloop van deroute wordt versterkt door gebruik te maken van zichtlijnen of het strategisch plantenvan bomen en kunst.Het gebruik van speciale aanduidingen is met een natuurlijke, logische route in prin-cipe overbodig. De route is echter voorlopig nog niet vanzelfsprekend te volgen. Ditkomt doordat verschillende gebieden op korte termijn nog niet ontsloten zijn of be-paalde verbindingen nog niet zijn aangelegd. Daarom zullen er – ook in de toekomst- altijd enkele plaatsen blijven waar een zekere vorm van routemarkering noodzakelijkblijft.Om als bezoeker in de huidige situatie toch al gebruik te kunnen maken van de wan-delroute is het maken van een routemarkering een middel. Hiermee kan de route ookal‘op de kaart’gezet worden. Markering kan tezamen met de fysieke ingrepen meerbekendheid geven aan de singelroute.De vorm waarin of het middel waarmee de route zal worden gemarkeerd zal nogworden uitgewerkt. De markering zal enerzijds moeten passen binnen de historischecontext en materialisering van de openbare ruimte in Leiden. Daarnaast zal het eeneigenheid moeten geven aan de singelroute.Leiden heeft de kans om het langste park van Nederland, zoals be-schreven in deze visie, te realiseren op korte termijn. De basisstructuuris namelijk aanwezig en hoeft niet te worden aangelegd. Alle ingrepenzijn een verbetering van de bestaande situatie en aanhechting.Op basis van de voorliggende visie is een globale raming gemaakt. Alleingrepen (groot en klein) zijn hierin opgenomen. Dit dient als aanzetvoor het Uitvoeringsplan Leidse Singels.Projecten die in de huidige situatie reeds als een project zijn gedefini-eerd en een eigen financieringsstroom kennen, zijn hier buiten be-schouwing gelaten. Deze structuurvisie dient als overkoepelend kadervoor deze projecten. Dat wil zeggen dat in deze projecten de ambitievoor de singelrand moet worden gerealiseerd.Het slagen van het uitvoeringsplan is niet gelegen in de uitvoering vanhet geheel in één keer. De ingrepen zijn namelijk bijna niet afhankelijkvan elkaar: het is een optelsom van kleinere en grotere ingrepen dieaansluiten bij bestaande of reeds te starten projecten als bijvoorbeeldde RijnGouweLijn of de herontwikkeling van de Meelfabriek.De uitvoering van de Visie Leidse Singels zal een enorme groene enrecreatieve impuls aan het gebied geven. Er mag dan ook verwachtworden dat stadspartners met een belang in de buurt zullen zorgenvoor extra externe financiering.Samen met het college van Burgemeester en wethouders zal een prio-ritering worden opgesteld voor de eerste fase. Het college heeft reedsaangegeven de route zelf, een vorm van samenhang en het communi-catietraject op korte termijn (2011) te willen starten en de realisatie vanenkele eyecatchers zo snel mogelijk aan te vangen. De Gemeenteraadzal de Visie Leidse Singels als Uitwerkingsvisie van de Structuurvisie Lei-den 2025 vaststellen als ruimtelijk ontwikkelingskader voor het mooisteen meest kansrijke gebied van Leiden.FinancieringsmogelijkhedenGemeentelijk• NUON-middelen• ISV-3 middelen• IP-Groenrenovatie geldenGemeentelijk indirect• RGL• Parkeerfonds• Programma Binnenstad cultuur (ontsluiting en uitbreiding Sterrewacht - Hortus botanicus, bezoekerscentrum Sterre wacht)Mogelijke partners• Universiteit Leiden• Rijksmuseum voor Volkenkunde• E.On• Woningbouworganisaties Portaal, Ons Doel• Meelfabriek C.V.Mogelijke subsidie/ medefinanciering• Provinciaal Wandelroutenetwerk• Regionaal Groenfonds Holland RijnlandPRIORITERING | UITVOERING
 27. 27. LeidenGemeente LeidenAfdeling Realisatie/ Team Stadsruimte &Afdeling Ruimte- en MilieubeleidSamengesteld door:Alwin KaashoekKaren JansenMarcel BeltLayout:Mike van der GeestBeeldmateriaal:Cor Smit, Bert de Jonge,de VisualisatiekoningUniversiteit Leidenapril 2011COLOFON

×