Autorització i normes d'us de l'autobus

384 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Autorització i normes d'us de l'autobus

  1. 1. GOVERN DE LES ILLES BALEARS Conselleria d´Educació i Cultura Col.legi Públic Labritja Crta. Eivissa s/n E-mail cplabritja@educacio.caib.es Blog. http://labritja.blogspot.com TLF. i FAX : 971.33.30.71 07810 – ST. JOAN DE LABRITJA SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DEL C.P. LABRITJANORMES D’ÚS I DE CONDUCTA DEL TRANSPORT ESCOLAR 1. Per poder fer ús del servei de transport escolar, el pare/mare o tutor legal de l’alumne ha de sol·licitar el servei a la Direcció del centre. (Model adjunt) A les PARADES: 2. A la parada d’autobús, esperar al mateix costat de la carretera on pararà l’autobús. 3. Quan baixen de l’autobús, abans de creuar la carretera, esperar que l’autobús hagi partit, a fi de tenir visibilitat per passar amb certa seguretat. 4. El pare/mare/tutor ha d’esperar al mateix costat que para l’autobús i no ocupar amb els cotxes la zona d’estacionament. Durant el TRAJECTE: 5. Estar assegut/da durant tot el trajecte, sense canviar de lloc. (L’acompanyant assignarà un lloc a cada alumne, que serà sempre el mateix). 6. Usar un to de veu normal, sense cridar. 7. Respectar al xofer, a l’acompanyant, als companys/es i a altres persones que puguin haver-hi dins l’autobús. 8. No menjar ni beure dins l’autobús. 9. Mantenir net l’autobús. 10. En cas d’ocasionar deliberadament algun dany en l’autobús, l’alumne/a quedarà obligat a reparar el dany causat o a fer-se càrrec del cost econòmic de la seva reparació, sent els pares els responsables civils. 11. Pujar i baixar de l’autobús quan l’acompanyant ho autoritzi. 12. Pujar i baixar en la parada assignada. 13. A l’arribada a l’escola (8:45 hores), entrar directament al recinte escolar juntament amb l’acompanyant. 14. A la sortida de l’escola (14 hores), esperar dins de la barrera fins que arribi l’acompanyant o, en el seu defecte, el director/cap d’estudis. 15. Si algun dia s’agafa l’autobús per anar a l’escola al matí, però no s’utilitzarà per tornar a casa al migdia, s’haurà de comunicar a l’acompanyant o, en el seu defecte, al director/cap d’estudis.L’incompliment d’aquestes normes es regirà pel Reglament d’Organització i Funcionament. ........................................................................................................... (A entregar al tutor/a)L’alumne/a ______________________________________ ha entregat aquesta nota als seus pares,l’han comentat junts i es comprometen a tenir un comportament correcte dins l’autobús. Signat per l’alumne/a Signat pel pare/mare/tutor/a
  2. 2. GOVERN DE LES ILLES BALEARS Conselleria d´Educació i Cultura Col.legi Públic Labritja Crta. Eivissa s/n E-mail cplabritja@educacio.caib.es Blog. http://labritja.blogspot.com TLF. i FAX : 971.33.30.71 07810 – ST. JOAN DE LABRITJA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL C.P. LABRITJANORMAS DE USO Y DE CONDUCTA DEL TRANSPORTE ESCOLAR 1. Para poder hacer uso del servicio de transporte escolar, el padre/madre o tutor/a legal del alumno ha de solicitar el servicio a la Dirección del centro (Modelo adjunto) En las PARADAS: 2. En la parada de autobús, esperar en el mismo lado de la carretera donde parará el autobús. 3. Cuando bajen del autobús, antes de cruzar la carretera, esperar que el autobús haya partido, con el fin de tener visibilidad para pasar con cierta seguridad. 4. El padre/madre/tutor ha de esperar en el mismo lado que para el autobús y no ocupar con los coches la zona de estacionamiento. Durante el TRAYECTO: 5. Estar sentado durante todo el trayecto, sin cambiar de lugar. (El/la acompañante asignará un lugar a cada alumno/a, que será siempre el mismo). 6. Usar un tono de voz normal, sin gritar. 7. Respetar al chófer, al acompañante, a los compañeros/as y a otras personas que puedan haber dentro del autobús. 8. No comer ni beber dentro del autobús. 9. Mantener el autobús limpio. 10. En caso de ocasionar deliberadamente algún daño en el autobús, el alumno/a estará obligado/a a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación, siendo los padres los responsables civiles. 11. Subir y bajar del autobús cuando el/la acompañante lo autorice. 12. Subir y bajar en la parada asignada. 13. A la llegada a la escuela (8:45 horas), entrar directamente al recinto escolar juntamente con el/la acompañante. 14. A la salida de la escuela (14 horas), esperar dentro de la barrera hasta que llegue el/la acompañante o, en su defecto, el director/jefa de estudios. 15. Si algún día se sube al autobús para ir a la escuela por la mañana, pero no se utilizará para volver a casa al mediodía, se deberá comunicar al acompañante o, en su defecto, al director/jefa de estudios.El incumplimiento de estas normas se regirá por el Reglamento de Organización y Funcionamiento. ............................................................................................................ (A entregar al tutor/a)El alumno/a ________________________________ ha entregado esta nota a sus padres, la hancomentado juntos y se comprometen a tener un comportamiento correcto dentro del autobús. Firmado por el alumno/a Firmado por el padre/madre/tutor/a
  3. 3. GOVERN DE LES ILLES BALEARS Conselleria d´Educació i Cultura Col.legi Públic Labritja Crta. Eivissa s/n E-mail cplabritja@educacio.caib.es Blog. http://labritja.blogspot.com TLF. i FAX : 971.33.30.71 07810 – ST. JOAN DE LABRITJA ALUMNAT TRANSPORTAT I NO TRANSPORTAT (Entregar al tutor/a)Nom i llinatges de lalumne/a ___________________________________________SÍ FA ÚS DEL TRANSPORT ESCOLAR (Encercleu la parada) ES PAS D’EN MATEU PORTINATX PORT DE SA CALA - Es Caliu - Rincón verde - Es port de sa Cala - Bar Torres - Creuer hotels - Can Francisco - S’estany - Es camping - Es pont - Sant Llorenç (escoles) - Cas Cotxo - Camp daprenentatge - Can Petit - Sa Vilda Marge - Ca na Pepeta - Taller Marí - Can Coroné - Can Vildes - Ses ArcadesUs recordam que heu desperar al vostre fill/a a la parada. Si, per qualsevol motiu, ha danar totsol/a a casa, marqueu la següent casella: Autoritz al monitor/a de lautobús a deixar al meu fill/a a anar tot sol a casa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO FA ÚS DEL TRANSPORT ESCOLAR - Va sol/a a casa - El/la recull el pare/mare/altra personaPERSONES AUTORITZADES (INCLOSES PARE/MARE O TUTOR/A LEGALS) AMB DNI, NIE OPASSAPORT (sempre majors de 18 anys) Nom i llinatges DNI/passaport Sant Joan de Labritja, ______ de/d ______________ de 20__ Signatura
  4. 4. GOVERN DE LES ILLES BALEARS Conselleria d´Educació i Cultura Col.legi Públic Labritja Crta. Eivissa s/n E-mail cplabritja@educacio.caib.es Blog. http://labritja.blogspot.com TLF. i FAX : 971.33.30.71 07810 – ST. JOAN DE LABRITJA ALUMNADO TRANSPORTADO Y NO TRANSPORTADO (Entregar al tutor/a)Nombre y apellidos del alumno/a ___________________________________________SÍ UTILIZA TRANSPORTE ESCOLAR (Hacedle un círculo a la parada) ES PAS D’EN MATEU PORTINATX PORT DE SA CALA - Es Caliu - Rincón verde - Es port de sa Cala - Bar Torres - Creuer hotels - Can Francisco - S’estany - Es camping - Es pont - Sant Llorenç (escoles) - Cas Cotxo - Camp daprenentatge - Can Petit - Sa Vilda Marge - Ca na Pepeta - Taller Marí - Can Coroné - Can Vildes - Ses ArcadesOs recordamos que debéis esperar a vuestro hijo/a en la parada. Si, por cualquier motivo, ha deir solo/a a casa, marcad la siguiente casilla. Autorizo al monitor/a del autobús a dejar a mi hijo/a a ir solo a casa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO HACE USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR Va solo/a a casa Lo/la recoge el padre/madre/otra personaPERSONAS AUTORIZADAS INCLUIDAS PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGALES CON DNI OPASAPORTE (siempre mayores de 18 años) Nombre y apellidos DNI / pasaporte Sant Joan de Labritja, ______ de ______________ de 20__ Firmado

×