Balanced Scorecard-Greek Version

537 views

Published on

A full presentation on the BSC approach in Greek

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Balanced Scorecard-Greek Version

 1. 1. BUSINESS BALANCED SCORECARD (BSC) John Kyriazoglou
 2. 2. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗ΢ΜΟΤ  ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΢πζηαηηθά ζηνηρεία (πξψηεο χιεο,άλζξσπνη, πξνηφληα/ππεξεζίεο, δηαδηθαζίεο, ζηξαηεγηθή, ζεζκηθφ/θαλνληζηηθφ πιαίζην, πφξνη (ρξήκαηα, θηίξηα, ππνδνκέο), ηερλνινγία, ππνζηήξημε)  ΠΛΑΗ΢ΗΟ ΢ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ΢ ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢ ΢πζηαηηθά ζηνηρεία (Απνζηνιή, SWOT, BBS, Μέηξεζε απφδνζεο) 2
 3. 3. Πιαίζην ΢ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο Α ΑΠΟ΢ΣΟΛΖ & ΢ΣΟΥΟΗ Β ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ (SWOT, PEST, Porter’s 5 forces) (Απνζηνιή) Αλαζεώξεζε & Βειηίωζε ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΢ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ΢ (BBS, Μέηξεζε) Business Plan ΢ρέδηα Γξάζεωλ Γ ΢ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ΢ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ (SWOT, PEST, BBS, Μέηξεζε) Γ 3
 4. 4. Βήκαηα Δπίηεπμεο ΢ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο Α. Απνζηνιή & ΢ηόρνη • Καζνξηζκφο ηεο Απνζηνιήο θαη ησλ ΢ηξαηεγηθψλ ΢ηφρσλ Β. Αλάιπζε Πεξηβάιινληνο • Αλάιπζε Δζσηεξηθνχ & Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο • Καζνξηζκφο ησλ Δλαιιαθηηθψλ Λχζεσλ & Πξνυπνζέζεσλ Γ. ΢ηξαηεγηθόο ΢ρεδηαζκόο • Δπηινγή Πνιηηηθψλ/ ΢ηξαηεγηθψλ γηα ηελ Δπίηεπμε ησλ Δπηιεγκέλσλ ΢ηφρσλ πνπ Δλαξκνλίδνληαη ζηα Γπλαηά/ Αδχλαηα ΢εκεία, Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο ηνπ Οξγαληζκνχ • Καζνξηζκφο Βξαρπρξφλησλ & Μαθξνρξφλησλ ΢ρεδίσλ Γξάζεο 4
 5. 5. Βήκαηα Δπίηεπμεο ΢ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο Γ. Δθαξκνγή ΢ηξαηεγηθήο • Τινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ κέζσ Αμηνπνίεζεο Πφξσλ, Οξγαλσηηθψλ Γνκψλ θαη ΢πζηεκάησλ Διέγρνπ • Δμέηαζε ηνπ ΢ρεδηαζκνχ, Γηαρείξηζε ηεο ΢ηξαηεγηθήο & Αλαηξνθνδφηεζε ησλ ΢ηξαηεγηθψλ ΢ρεδίσλ γηα πην ΢σζηέο Μειινληηθέο Απνθάζεηο Δ. Δξγαιεία/ΠΡΟΗΟΝΣΑ • ΔΡΓΑΛΔΗΑ-Mission, SWOT, PEST, BBS, Μέηξεζε θιπ. • ΠΡΟΗΟΝΣΑ-Business Plan, ΢ρέδηα Γξάζεσλ, Οξγάλσζε, Γηαδηθαζίεο, ΢πζηήκαηα, Μέηξεζε Απφδνζεο 5
 6. 6. Α. ΑΠΟ΢ΣΟΛΖ «Σα πξψην πξάγκα πνπ νθείιεη θάζε άλζξσπνο λα γλσξίδεη πνιχ θαιά είλαη ν εαπηφο ηνπ» ΑΗ΢ΥΤΛΟ΢ «Οινθιεξψλνπκε θαιχηεξα ηνπο εαπηνχο καο βιέπνληαο πέξα απ‟απηνχο» ΔΠΗΚΟΤΡΟ΢ «Απφ φπνηνπο παξάδξνκνπο θαη αλ ηαμηδέςεηο, ζεκαζία έρεη λα θξαηάο δσληαλφ κέζα ζνπ ην φξακα ηνπ πξννξηζκνχ» Kent Nagano,Conductor, Βήκα, 1/7/2001 6
 7. 7. Απνζηνιή (Mission): Πεξηγξαθή Πξέπεη λα παξέρεη απάληεζε ζηα θάησζη: • Σα θχξηα πξντφληα/ ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ • Σελ αλάγθε γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα/ ππεξεζίεο θαη ζε πνηεο αγνξέο & πειάηεο • Σελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη • Ο απψηεξνο ζηφρνο/ ζθνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ (ζε 5 - 10 ρξφληα) • Ζ επηδησθφκελε θνπιηνχξα/ θηινζνθία ηνπ Οξγαληζκνχ (πνηεο είλαη νη αμίεο ηεο) • Σα ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Οξγαληζκφ (ηη είλαη κνλαδηθφ) • Σν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο, κεηφρνπο ηεο θαη άιια έλλνκα κέξε (stakeholders) 7
 8. 8. Βήκαηα Αλάπηπμεο ηεο Απνζηνιήο Οη απαληήζεηο πξέπεη λα δνζνχλ ζηηο εμήο εξσηήζεηο: • Ση είλαη ε επηρεηξεκαηηθή καο δξαζηεξηφηεηα • Ση ζα είλαη ε επηρεηξεκαηηθή καο δξαζηεξηφηεηα • Ση πξέπεη λα είλαη ε επηρεηξεκαηηθή καο δξαζηεξηφηεηα Απάληεζε ζηελ εξψηεζε πξέπεη λα είλαη: • Πνηα είδε/ ζχλνια πειαηψλ εμππεξεηνχληαη • Ση αλάγθεο πειαηψλ εμππεξεηνχληαη • Πψο (κε ηη πξνζφληα/ δεμηφηεηεο) εμππεξεηνχληαη Απηή ε κέζνδνο (εζηίαζε ζηνλ πειάηε θαη φρη ζηα πξντφληα) θαζνξίδεη ζηελ επηηπρεκέλε απνζηνιή 8
 9. 9. Γηαζηάζεηο Απνζηνιήο «Να γλσξίδεηο „ηη‟, δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ φζν λα γλσξίδεηο „πνπ‟, „πσο‟ θαη „γηαηί‟». Charles Handy Ζ απνζηνιή πξέπεη λα θαιχπηεη: • • • • • • Αλάγθεο ΢πληήξεζεο Οξγαληζκνχ (Physical Needs) Κνηλσληθέο Αλάγθεο (Social Needs) Ζζηθφ Πιαίζην (Spiritual Needs) Αλάπηπμε & Γεκηνπξγία (Mental Needs) Σν Όξακα ηνπ Μέιινληνο Σελ ΢πκκεηνρή Όισλ 9
 10. 10. Παξαδείγκαηα Απνζηνιήο 1. London Business School «Να είκαζηε παγθφζκηνη εγέηεο ζην λα βνεζήζνπκε κεκνλσκέλα άηνκα θαη νξγαληζκνχο λα βειηηψζνπλ ηε δηνηθεηηθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα …» 2. Harvard Business School “ We are fluent in the language of Policy Reform, Leadership, and Management” 3. ACM “To foster the open interchange of ideas, to promote the highest professional and ethical standards and to advance information technology by nurturing the discussion of ideas, practices, and theories on all its branches” 4. Walt Disney: Make people happy. 10
 11. 11. Business Balanced Scorecard ΜΔΣΟΥΟΗ Ση εηθόλα δίλνπκε ζηνπο Μεηόρνπο καο; (stakeholders) ΥΡΖ΢ΣΔ΢ Ση εηθόλα δίλνπκε ζηνπο Υξήζηεο ηωλ ππεξεζηώλ καο; ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΟ΢ΣΟΛΖ ΟΡΑΜΑ ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΔ΢ Πνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αξηζηνπνηήζνπκε γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε Υξήζηεο θαη Μεηόρνπο; 11 Δίκαζηε ηθαλνί γηα θαηλνηνκίεο θαη βειηηώζεηο;
 12. 12. Μεζνδνινγία Business Balanced Scorecard (BBS) • Ζ BBS απνηειεί έλα δπλακηθό εξγαιείν Γηνίθεζεο κέζα από ην νπνίν ε ΢ηξαηεγηθή θαη ην Όξακα κηαο Δηαηξείαο «κεηαθξάδνληαη» ζε Δπηρεηξεζηαθνύο ΢ηόρνπο. • «Δίλαη πνιύ δύζθνιν ζηελ δωή ζνπ, λα βαδίδεηο ζε πνιινύο δξόκνπο ζπγρξόλωο» ΠΤΘΑΓΟΡΑ΢ 12
 13. 13. Μνληέιν ΢ηνρνζέηεζεο ‘SMART’ S: M: A: R: T: Specific (clear, understandable) Measurable Achievable (time, funds, personnel, systems, organization) Realistic Time/ Cost bound (short-term, long-term) Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πξέπεη λα είλαη απινί, κεηξήζηκνη, εθηθηνί, ξεαιηζηηθνί θαη απνδνηηθνί. 13
 14. 14. Β. Αλάιπζε SWOT:Πεξηγξαθή • Γηαδηθαζία ηεο πξνζεθηηθήο επηζεψξεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ κέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εμέηαζε 4 δηαζηάζεσλ 1. 2. 3. 4. Δυνατά Σημεία (Strengths) Αδχλαηα ΢εκεία (Weaknesses) Δπθαηξίεο (Opportunities) Απεηιέο (Threats) 14
 15. 15. Αλάιπζε Πεξηβάιινληνο • Αλάιπζε Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο (SWot) – Γπλαηά & Αδχλαηα ΢εκεία – Δζσηεξηθά Γπλαηά & Αδχλαηα ΢εκεία – Πνηφηεηα & Πνζφηεηα Πφξσλ • Αλάιπζε Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο (swOT) – Δπθαηξίεο & Απεηιέο – Θεζκηθά – Αγνξά – Άιινη Οξγαληζκνί – Porter‟s Five Forces Analysis – PEST Αλάιπζε 15
 16. 16. SWOT – Δζωηεξηθά Γπλαηά ΢εκεία (Δλδεηθηηθόο Καηάινγνο) • • • • • • • • • • • • • • Πνιιά Πξντφληα/ Τπεξεζίεο Δπξεία Κάιπςε ηεο Αγνξάο Ηθαλφηεηα Παξαγσγήο Καηαζθεπήο Απνδνηηθφ Marketing Άξηζηε Γηαρείξηζε Τιηθψλ Καιή Έξεπλα & Αλάπηπμε Άξηζηε Ζγεζία/ Γηνίθεζε ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Όλνκα Πξντφλησλ ΢ηξαηεγηθή Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ΢πζηήκαηα Διέγρνπ 16 Αθζνλία Πφξσλ
 17. 17. SWOT – Δζωηεξηθά Αδύλαηα ΢εκεία (Δλδεηθηηθόο Καηάινγνο) • • • • • • • • • • • • • Παιαηά Πξντφληα Τςειφ Κφζηνο Παξαγσγήο Τςειφ Κφζηνο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο Μείσζε Καηλνηνκίαο Φησρφ ΢ρέδην Marketing Με ζσζηή Γηαρείξηζε Τιηθψλ/Πφξσλ/Δπελδχζεσλ Μείσζε ηνπ Δηαηξηθνχ Ολφκαηνο Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Όλνκα Πξντφλησλ Αλάπηπμε ρσξίο Καηεχζπλζε Οξγαλσηηθά Πξνβιήκαηα Έιιεηςε Δπηθνηλσλίαο 17
 18. 18. SWOT – Δπθαηξίεο Δμωηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο (Δλδεηθηηθόο Καηάινγνο) • • • • • • • • • Αλάπηπμε θπξίσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Γεμηνηήησλ Νέα Σκήκαηα ηεο Αγνξάο Πεξηζζφηεξα Πξντφληα Γηαθνξνπνίεζε & Δπέθηαζε Γξαζηεξηνηήησλ Γηείζδπζε ζε λέεο Δπηρεηξεκαηηθέο Οληφηεηεο Γηείζδπζε ζε άιιεο Γεσγξαθηθέο Αγνξέο Δθαξκνγή Έξεπλαο & Αλάπηπμεο ζε λέεο Πεξηνρέο Καζεηνπνίεζε Παξαγσγήο Μεγέζπλζε Υαξηνθπιαθίνπ Δπελδχζεσλ 18
 19. 19. SWOT – Απεηιέο Δμωηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο (Δλδεηθηηθόο Καηάινγνο) • • • • • • • • • Οηθνλνκηθή Ύθεζε Απμεηηθφ Κφζηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Μείσζε Σάζεο Αλάπηπμεο ηεο Αγνξάο Αιιαγέο ζε Γεκνγξαθηθά ΢ηνηρεία Αχμεζε Αληαγσληζηηθψλ Παξαγφλησλ Νέεο Δηαηξείεο/ Αληαγσληζηέο Νέα Τπνθαηάζηαηα Πξντφληα Αιιαγή ζηελ Πξνηίκεζε ησλ Πειαηψλ Ραγδαίεο Αιιαγέο ζην Θεζκθφ/Καλνληζηηθφ Πιαίζην 19
 20. 20. Γ. Business Balanced Scorecard Απνζηνιή & ΢ηφρνη Αλάπηπμε ΢ηξαηεγηθήο & Οξγάλσζεο Γεκηνπξγία ΢πζηεκάησλ ΢ηξαηεγηθνχ Διέγρνπ (Απνηειεζκαηηθφηεηα , Πνηφηεηα, Καηλνηνκία , Απφθξηζε ζηνπο Πειάηεο) Μέηξεζε Απφδνζεο 20
 21. 21. ΢πζηαηηθά BBS • • • • • • • Απνζηνιή: Γηαηί Τπάξρνπκε Αμίεο: Ση είλαη ελδηαθέξνλ γηα καο Όξακα: Ση ζέινπκε λα είκαζηε ΢ηξαηεγηθή: Σα ΢ρέδηα Γξάζεο καο Balanced Scorecard: Δζηίαζε ζηα πην Κξίζηκα ΢ηξαηεγηθέο Γξάζεηο: Ση ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε Πξνζσπηθέο Δλέξγεηεο: Ση ρξεηάδεηαη εγψ λα θάλσ 21
 22. 22. BBS – Αλάιπζε & Πεξηγξαθή «Απηφ πνπ κεηξάο είλαη απηφ πνπ παίξλεηο» Αηηία Ύπαξμεο ηεο BBS: • Απνηπρία Αλάιπζεο Μφλν ησλ Οηθνλνκηθψλ Γεηθηψλ ελφο Οξγαληζκνχ 4 Οπηηθέο Γωλίεο: • Οηθνλνκηθά • Πειάηεο • Δζσηεξηθέο Γηαδηθαζίεο • Καηλνηνκία – Μάζεζε 22
 23. 23. Οπηηθέο Γωλίεο 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΢ΚΟΠΟΗ ΜΔΣΡΗΚΔ΢ 2. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΕ΢ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΕ΢ 1. ΠΕΛΑΣΕ΢ ΢ΚΟΠΟΗ ΜΔΣΡΗΚΔ΢ ΜΔΣΡΗΚΔ΢ ΜΔΣΡΗΚΔ΢ ΑΠΟ΢ΣΟΛΖ ΢ΚΟΠΟΗ ΜΔΣΡΗΚΔ΢ 3. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΜΑΘΗ΢Η ΢ΚΟΠΟΗ ΜΔΣΡΗΚΔ΢ 23 23
 24. 24. 1. Πειάηεο  Πσο νη πειάηεο βιέπνπλ ηελ επηρείξεζε  Σν ελδηαθέξνλ ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε εζηηάδεηαη ζηα εμήο: • • • • Υξφλνο Πνηφηεηα Απφδνζε Δμππεξέηεζε 24
 25. 25. 2. Δζωηεξηθέο Γηαδηθαζίεο  Πνηεο Γηαδηθαζίεο πξέπεη λα Βειηηζηνπνηεζνχλ γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη Πειάηεο  Ση πξέπεη λα Μεηξεζεί/ Βειηησζεί • • • • Ηθαλφηεηεο Δξγαδνκέλσλ Πνηφηεηα Δξγαδνκέλσλ Κξίζηκεο Σερλνινγίεο Απινπνίεζε/ ΢πληφκεπζε Γηαδηθαζηψλ • Παξαγσγηθφηεηα Δξγαδνκέλσλ 25
 26. 26. 3. Καηλνηνκία & Μάζεζε  Δρεη ηελ δπλαηφηεηα ε Δπηρείξεζε λα βειηηψλεηαη θαη αλ δεκηνπξγεί αμία  Πψο ε Δπηρείξεζε Καηλνηνκεί θαη Μαζαίλεη Νέεο Μεζφδνπο & Σερληθέο γηα λα Ηθαλνπνηήζεη ηνλ Πειάηε • • • • Βειηίσζε Πξντφλησλ Νέα Πξντφληα Γεκηνπξγία Αμίαο ζηνπο Πειάηεο Βειηίσζε Λεηηνπξγηθψλ Ηθαλνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ 26
 27. 27. 4. Οηθνλνκηθά  Πψο Δπηηπγράλνληαη νη Οηθνλνκηθνί ΢ηφρνη γηα λα είλαη Ηθαλνπνηεκέλνη νη Πειάηεο, νη Μέηνρνη θαη ηα Έλλνκα Μέξε (stakeholders) ηνπ Οξγαληζκνχ  Ση πξέπεη λα Μεηξεζεί/ Βειηησζεί • • • • Δπηβίσζε Δπηηπρία Οηθνλνκηθή Δπεκεξία Πφξνη γηα Αλάπηπμε 27
 28. 28. Οπηηθέο Γωλίεο (εηαηξεία εκη-αγωγώλ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΢ΚΟΠΟΙ ΜΕΣΡΙΚΕ΢ Επιβίωζη Ροή Υπημάηων Επιηςσία Οικονομική Εςημεπία Σπιμηνιαία Αύξηζη Πωλήζεων και Λειηοςπγικά Έζοδα ανά Σμήμα Αύξηζη Μεπιδίος Αγοπάρ και Απόδοζη Κεθαλαίων ΟΠΣΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΕΛΑΣΩΝ ΢ΚΟΠΟΙ ΜΕΣΡΙΚΕ΢ Νέα Πποϊόνηα Ποζοζηό Πωλήζεων από Νέα Πποϊόνηα Ανηαποκπινόμενη Έγκαιπη Παπάδοζη Ππομήθεια (Οπιζμένη από ηοςρ Πελάηερ) Πποηιμηηέορ Ππομηθεςηήρ ΢ςνεηαιπιζμόρ με ηοςρ Πελάηερ Μεπίδιο Αγοπών από Λογαπιαζμούρ Κλειδιά Διάκπιζη Λογαπιαζμών Κλειδιά Απιθμόρ Εηαιπικών Πποζπαθειών Μησανικήρ ΟΠΣΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Ε΢ΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΩΝ ΢ΚΟΠΟΙ ΜΕΣΡΙΚΕ΢ Σεσνολογική Καηαζκεςαζηική Δςναηόηηηα Γεωμεηπία vs. Ανηαγωνιζμό Καηαζκεςαζηική Κύκλορ Επγαζιών Τπεποσή Κόζηορ Μονάδαρ Παπαγωγή Παπαγωγικόηηηα Αποηελεζμαηικόηηηα ΢σεδιαζμού Μησανικήρ ΟΠΣΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ΢ & ΜΑΘΗ΢Η΢ ΢ΚΟΠΟΙ ΜΕΣΡΙΚΕ΢ Σεσνολογική Ηγεζία Υπόνορ Ανάπηςξηρ Επόμενηρ Γενιάρ Ειζαγωγή Νέων Πποϊόνηων Υπόνορ Έκθεζηρ ζηην Αγοπά Ππαγμαηικό Ππόγπαμμα Ειζαγωγήρ vs. ΢σέδιο Καηαζκεςαζηική Μάθηζη Επικένηπωζη ζε Πποϊόνηα 28 Υπόνορ Διαδικαζίαρ για Απόκηηζη Ωπιμόηηηαρ Ποζοζηό Πποϊόνηων Ίζο με 80% ηων Πωλήζεων Παποςζίαζη Νέος Πποϊόνηορ vs. Ανηαγωνιζμό 28
 29. 29. ΑΝΑΠΣΤΞΖ BBS Για την Ανάπτυξη BBS απαιτούνται: • Μνληέιν Κχθινπ BBS (βι. Κχθινο Εσήο BBS) • Μνληέιν Μέηξεζεο Απφδνζεο • Βήκαηα Καηαζθεπήο BBS 29
 30. 30. Κύθινο Εωήο BBS (plan, do, check, actimprovement) PLAN DO 70% BBS ACT CHECK • Γελ έρεη Αξρή νχηε Σέινο • Ο Έιεγρνο ηνπ ΢πζηήκαηνο βαζίδεηαη ζην ΢χζηεκα Μέηξεζεο Απφδνζεο • Οη Μεηξήζεηο Αλαιχνληαη ΢πλερψο γηα λα γίλνπλ Βειηηψζεηο/ Αιιαγέο 30
 31. 31. Κύθινο Εωήο BBS: Plan (maximum effect with minimum labor) • • • • • • • • Καζνξηζκφο Πνιηηηθήο, ζηφρσλ & πξνκήζεηα πφξσλ Καηαλφεζε Πξνβιήκαηνο κέζσ δεδνκέλσλ Αλάιπζε ησλ Γεδνκέλσλ Να Αθνχο πεξηζζφηεξν απφ ην λα Μηιάο Πξνηεξαηφηεηεο Πξνεηνηκαζία Πξνηχπσλ & θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ΢ρεδίαζε Διέγρνπ Κφζηνπο & Παξαγσγήο/Γηαδηθαζηψλ «Κάζε αλζξψπηλε πξάμε δελ πξέπεη λα θξίλεηαη απφ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία γίλεηαη αιιά απφ ηελ ηειεηφηεηα ηελ νπνία έρεη» ΑΗ΢ΧΠΟ΢ 31
 32. 32. Κύθινο Εωήο BBS: DΟ • Δθηέιεζε ηνπ ΢ρεδίνπ • Λεηηνπξγία ησλ Γξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηα Πξφηππα θαη ηνπο Καλφλεο • Δθπαίδεπζε & θαηάξηηζε ζηα πξφηππα & θαλφλεο 32
 33. 33. Κύθινο Εωήο BBS: Check • • • • • Έιεγρνο Δξγαζηψλ Δπηζεψξεζε Απνηειεζκάησλ ΢χγθξηζε Απνηειεζκάησλ έλαληη Πξφβιεςεο Πάξε ππεπζπλφηεηα γηα ηηο πξάμεηο ζνπ Όηη κπνξείο λα θάλεηο εζχ κελ αθήλεηο γηα άιινπο 33
 34. 34. Κύθινο Εωήο BBS: Act • Δάλ ην Απνηέιεζκα Γηαθέξεη, λα ην Γηνξζψζεηο • Δάλ βξεζεί θάπνην Μεγάιν Λάζνο, λα ην Δξεπλήζεηο, λα Δμαθαλίζεηο ηελ Αηηία θαη λα Δλεξγήζεηο γηα λα κελ Δπαλαιεθζεί 34
 35. 35. The Evolution Of Measurement Balanced Scorecard Six Sigma Late 20th Century Shareholder Value Competencies/ Capabilities Competitive Advantage Business Process Reengineering Customer Satisfaction Operational Comparative Benchmarking Improvement 19th Century Management Accounting 15th Century Double-entry Bookkeeping 35 Financial Strategic Operational
 36. 36. Βήκαηα Καηαζθεπήο BBS (Μνληέιν:Plan, Do, Check, Act) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Πξνεηνηκαζία ΢πλεληεχμεηο: Α‟ Γχξνο Γηνηθεηηθφ Workshop: Α‟ Γχξνο ΢πλεληεχμεηο: B‟ Γχξνο Γηνηθεηηθφ Workshop: B‟ Γχξνο Γηνηθεηηθφ Workshop: Γ‟ Γχξνο Τινπνίεζε Πεξηνδηθέο Αλαζεσξήζεηο 36
 37. 37. Καηαζθεπή ελόο Balanced Scorecard Εισαγωγή Επιχείπηση  Κάζε είλαη κνλαδηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ, αθνινπζεί ην δηθφ ηεο κνλνπάηη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο Balanced Scorecard. ΢ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί έλα ηππηθφ πεξίγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ελφο Balanced Scorecard.  Model:Plan, Do, Check, ActImprovement 37
 38. 38. 1. Πξνεηνηκαζία (BBS: Plan) Ζ Δπηρείξεζε πξέπεη πξψηα λα θαζνξίζεη ην ηκήκα εθείλν, γηα ην νπνίν είλαη θαηάιιειν έλα πςεινχ επηπέδνπ (top-level) scorecard. Γεληθά, έλα scorecard είλαη απαξαίηεην γηα εθείλα ηα ηκήκαηα ηεο Δπηρείξεζεο, ηα νπνία έρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο πειάηεο, θαλάιηα δηαλνκήο, κέζα παξαγσγήο θαη νηθνλνκηθέο κεηξηθέο απφδνζεο. 38
 39. 39. 2. ΢πλεληεύμεηο: Α΄ Γύξνο (BBS: DO)  Κάζε αλψηεξν ζηέιερνο ζην ηκήκα ηεο Δπηρείξεζεο (ηππηθά πεξίπνπ 6-12 ζηειέρε) ιακβάλεη ηφζν ηζηνξηθφ πιηθφ γηα ην Balanced Scorecard, ψζηε λα απνθηήζεη θαηάξηηζε ζρεηηθά κε απηφ, φζν θαη εζσηεξηθά έγγξαθα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ην φξακα, ηελ απνζηνιή θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηρείξεζεο.  Ο ξπζκηζηήο (facilitator) ηνπ BBS , δηεμάγεη ζπλεληεχμεηο, δηάξθεηαο πεξίπνπ 90 ιεπηψλ ε θαζεκία, κε ηα αλψηεξα ζηειέρε, ψζηε λα απνθηήζεη ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα εηζφδνπ (inputs) ζρεηηθά κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη ηηο πξσηαξρηθέο πξνηάζεηο ηνπο γηα κεηξηθέο ηνπ scorecard. 39
 40. 40. 3.Γηνηθεηηθό Workshop: Α’ Γύξνο (BBS: CHECK)  WORKSHOP: Aλψηαηε Γηνίθεζε κε ηνλ ξπζκηζηή ηνπ BBS  Ζ νκάδα BBS εμεηάδεη θαη κειεηάεη ηηο πξνηεηλφκελεο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ απνζηνιή ηεο Δπηρείξεζεο αλαθνξέο θαη εθζέζεηο, κέρξηο φηνπ λα επηηεπρζεί θνηλή ζπλαίλεζε επί ησλ ζεκάησλ απηψλ.  Ζ νκάδα πξνρσξάεη, ζηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο: «Αλ πεηχρσ κε ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή κνπ, πψο ε απφδνζε κνπ ζα δηαθέξεη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders), ηνπο πειάηεο, ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ηθαλφηεηά κνπ γηα θαηλνηνκία, αλάπηπμε θαη βειηίσζε?» 40
 41. 41. 4. ΢πλεληεύμεηο: Γεύηεξνο Γύξνο (BBS: DO, CHECK) Ο ξπζκηζηήο επαλεμεηάδεη, ελνπνηεί θαη ηεθκεξηψλεη ηα δεδνκέλα εμφδνπ (outputs) απφ ην δηνηθεηηθφ workshop θαη παίξλεη ζπλεληεχμεηο απφ θάζε αλψηεξν ζηέιερνο, ζρεηηθά κε ην δνθηκαζηηθφ balanced scorecard. O ξπζκηζηήο αλαδεηεί απφςεηο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα εκπιεθφκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ scorecard. 41
 42. 42. 5. Γηνηθεηηθό Workshop: Β’ Γύξνο (BBS: Check) WORKSHOP: Aλψηαηε Γηνίθεζε κε ηνπο άκεζνπο πθηζηάκελνπο απηήο θαη ηνλ ξπζκηζηή ηνπ BBS  Ζ αλψηαηε δηνίθεζε, νη άκεζνη πθηζηάκελνη απηήο θαη έλαο κεγάιν αξηζκφ κέζσλ δηεπζπληψλ (middle managers), εμεηάδεη θαη κειεηά ηηο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη ην δνθηκαζηηθφ balanced scorecard. 42
 43. 43. 6. Γηνηθεηηθό Workshop: Γ’ Γύξνο (BBS: DO, Check)  Ζ αλψηαηε δηνηθεηηθή νκάδα ζπγθεληξψλεηαη κε ζθνπφ: – Σελ ηειηθή ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ην φξακα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεηξηθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα δχν πξνεγνχκελα workshops – Σελ αλάπηπμε ειαζηηθψλ ζηφρσλ γηα θάζε κεηξηθή ζην scorecard – Σνλ πξνζδηνξηζκφ πξνγξακκάησλ πξνθαηαξθηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ 43
 44. 44. 7. Τινπνίεζε (BBS: Act) Μηα λέα δηακνξθσκέλε νκάδα αλαπηχζζεη έλα ζρέδην πινπνίεζεο γηα ην scorecard, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: – Σε ζχλδεζε ησλ κεηξηθψλ κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα – Σε δηαβίβαζε ηνπ balanced scorecard ζε φιε ηελ Δπηρείξεζε – Σελ ελζάξξπλζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο κεηξηθψλ δεπηέξνπ επηπέδνπ γηα ηα απνθεληξηθνπνηεκέλα (decentralized) ηκήκαηα 44
 45. 45. 8. Πεξηνδηθέο Αλαζεωξήζεηο (BBS: Check, Act)  Κάζε ηξίκελν ή κήλα, εηνηκάδεηαη έλα “κπιε” βηβιίν κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηξηθέο ηνπ balanced scorecard, ηφζν γηα ηελ αλαζεψξεζε απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, φζν θαη γηα ηε ζπδήηεζε κε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ απνθεληξηθνπνηεκέλσλ δηεπζχλζεσλ θαη ηκεκάησλ.  Οη κεηξηθέο ηνπ balanced scorecard επαλεμεηάδνληαη θάζε ρξφλν, σο κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηνπ θαζνξηζκνχ ζηφρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαηακεξηζκνχ ησλ πφξσλ. 45
 46. 46. Typical Public Sector Balanced Scorecard System Customer Objective Measure Budget Objective Measure Target To prudently manage public resources, how should we add value and control costs? Target Mission & Strategy Initiative Initiative Learning & Growth Objective Measure Internal Business Process Objective Measure Target To achieve our mission, how should we create value for our customers? Initiative To satisfy our sponsors and customers, at what business 46 processes must we excel? Target Initiative To achieve our vision, how will we sustain our ability to change and improve?
 47. 47. Why Use a BSC in the Public Sector? Achieve Government Reform Objectives • Align mission, strategy, workflow, and personal performance • Set program priorities to match Congressional priorities • Demonstrate value of programs to the public • Develop meaningful performance measures (especially outcome measures) to gauge program success • Link mission and strategy to budget requests • Determine resource and contract costs for each strategy • Increased interagency coordination, to eliminate waste and duplication 60
 48. 48. Γηνίθεζε ηεο ΢ηξαηεγηθήο ΜΔΣΑΦΡΑ΢Ζ ΟΡΑΜΑΣΟ΢ Απνζαθήληζε Οξάκαηνο Δπίηεπμε ΢πλαίλεζεο ΜΔΣΑΓΟ΢Ζ & ΢ΤΝΓΔ΢Ζ Μεηάδνζε & Δθπαίδεπζε Οξηζκόο Δπηδηώμεωλ ΢ύλδεζε Ακνηβήο κε ηηο Μεηξηθέο Απόδνζεο ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖ΢Ζ & ΜΑΘΖ΢Ζ BBS ΔΠΗΥΔΗΡ. ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ Οξηζκόο ΢ηόρωλ Δλαξκόληζε ΢ηξαηεγ. Πξωηνβνπιηώλ Καηακεξηζκόο Πόξωλ 48 Παξνρή ΢ηξαηεγηθήο Αλαηξνθνδόηεζεο Πξνώζεζε Δπαλεμέηαζεο ηεο ΢ηξαηεγηθήο/ Μάζεζεο
 49. 49. BBS γηα Πιεξνθνξηθή (IT-BBS) • Δμέηαζε ησλ Θεκάησλ Πιεξνθνξηθήο απφ ηηο 4 Οπηηθέο Γσλίεο ζε ΢πλδπαζκφ κε ηελ Απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ – Οπηηθή Γσλία 1: Δπίηεπμε ΢ηξαηεγηθψλ ΢ηφρσλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Οξγαληζκνχ – Οπηηθή Γσλία 2: Ηθαλνπνίεζε ησλ Αλαγθψλ ησλ Πειαηψλ – Οπηηθή Γσλία 3: Καηλνηνκία & Μάζεζε – Οπηηθή Γσλία 4: Σερληθή Απφδνζε ΢πζηεκάησλ/ Τπνδνκψλ 49
 50. 50. ΢ηξαηεγηθνί ΢ηόρνη Πιεξνθνξηθήο Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο Γείθηεο ΢εκεξηλή Πξνϋπνζέζεηο ΢ηόρνη Απόδνζεο Απόδνζε Δπίηεπμεο Δπηρεηξεζηαθή Απνζηνιή Γηαρείξηζε Υαξηνθπιαθίνπ Δπελδύζεωλ Υξεκαηννηθνλνκηθή Απόδνζε 50 Αλαγθαίεο Γξάζεηο
 51. 51. Ηθαλνπνίεζε Πειαηώλ Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο Γείθηεο ΢εκεξηλή Πξνϋπνζέζεηο ΢ηόρνη Απόδνζεο Απόδνζε Δπίηεπμεο ΢πλεξγαζία & ΢πκκεηνρή Υξεζηώλ Ηθαλνπνίεζε Υξεζηώλ Τπνζηήξημε Δπηρεηξεκαηηθώλ Λεηηνπξγηώλ 51 Αλαγθαίεο Γξάζεηο
 52. 52. Καηλνηνκία & Μάζεζε Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο Γείθηεο ΢εκεξηλή Πξνϋπνζέζεηο ΢ηόρνη Απόδνζεο Απόδνζε Δπίηεπμεο Δπάξθεηα & Αλάπηπμε Πξνζωπηθνύ Υξήζε Αλαπηπγκέλεο Σερλνινγίαο Αμηνπνίεζε Μεζ. Αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ Ηθαλνπνίεζε Πξνζωπηθνύ 52 Αλαγθαίεο Γξάζεηο
 53. 53. Απόδνζε ΢πζηεκάηωλ Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο Γείθηεο ΢εκεξηλή Πξνϋπνζέζεηο ΢ηόρνη Απόδνζεο Απόδνζε Δπίηεπμεο Αλάπηπμε & ΢πληήξεζε Δθαξκνγώλ Απόδνζε ΢πζηεκάηωλ Γηαζεζηκόηεηα Τπνδνκώλ ΢πκκόξθωζε κε Πξόηππα Αξρηηεθηνληθήο 53 Αλαγθαίεο Γξάζεηο
 54. 54. ΢πκπεξάζκαηα Δθαξκνγήο BBS • Πνιιέο Δπηρεηξήζεηο & Γεκφζηνη Οξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ BBS επηηπρψο • Απαηηνχληαη Πφξνη & Δκπινθή Αλσηάησλ ΢ηειερψλ • Σνπνζέηεζε ηεο ΢ηξαηεγηθήο θαη ηνπ Οξάκαηνο ζην Κέληξν • Οη Γηάθνξεο Οπηηθέο Γσλίεο ΢πκβάιινπλ ζηε Βειηίσζε Απφδνζεο Οιφθιεξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ • ΚΡΗ΢ΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ΢ ΔΠΗΣΤΥΗΑ΢ 54
 55. 55. Case Studies: BBS • Chemical Bank: 1991 • Natwest • AT&T • Government (U.S.A/Washington State, U.K/Ministry of Defense) • Johnson & Johnson • Hewlett Packard • Gartner Group – 30% ησλ Δηαηξεηψλ Fortune 1000 (ΔΣΟ΢-2000) – 40% ησλ Δηαηξεηψλ Global 2000 (ΔΣΟ΢-2003) • Διιεληθέο Πεξηπηψζεηο (ΟΣΔ «επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία» κε βάζε 4 άμνλεο-νηθνλνκηθα, πειάηεο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, θνηλσληθφ ζχλνιν) 55
 56. 56. ΚΡΗ΢ΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ΢ ΔΠΗΣΤΥΗΑ΢ • ΢ΣΟΥΟΗ: ζαθψο πξνθαζνξηζκελνη ΟΡΗ΢ΜΟΗ: θαηαλνεηνί απφ φινπο  ΜΔΣΡΖ΢Ζ: ινγηζηηθά πξφηππα (4 αηψλεο), πξφηππα κέηξεζεο ηερλνινγίαο, πειαηψλ, θαηλνηνκίαο, θιπ., πνιχ πξφζθαηα  ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ: αληίδξαζε ζηελ αιιαγή, ππάξρνληα ζπζηήκαηα, δηαδηθαζίεο έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο θχθιν δσήο  ΤΠΟ΢ΣΖΡΗΞΖ: ζπκκεηνρή, θαζνδήγεζε,θιπ. ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη επίηεπμε ζηφρσλ  ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ: νη ζπιινγηθέο αληηιήςεηο θαη ξεπεξηφξηα ζπκπεξηθνξάο είλαη έλα κεγάιν εκπφδην  ΢ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ: λέν κνληέιν ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο θαη επζπγξάκκηζεο ζηφρσλ/ηερλνινγηψλ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή BBS& Μέηξεζεο Απφδνζεο 56
 57. 57. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΞΗΑ΢ • ΚΛΑ΢΢ΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: VA=F(L,K) ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ (& 9-11 EFFECTS?) VA=F(L,K,In,IT,S)*f(R,M)  VA:: Value added F,f:: Function    L:: Labor K:: Capital In:: Innovation (new products, markets, technologies, organization) IT:: Information Technology Capital  S:: Strategic Management  R:: Risk Management M:: Market  VA to customer<Price<Cost of product/service 57

×