1แผนสาระที่ 1 ป.4 2การสร้างสัมพันธ์ภาพ

972 views
937 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
972
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
430
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1แผนสาระที่ 1 ป.4 2การสร้างสัมพันธ์ภาพ

  1. 1. สาระที่ 1 ป.4 การสร้ างสัมพันธ์ภาพและบรรยากาศที่อบอุนในครอบครัวหน้ า 1 ่ แผนการจดการเรียนร้ ูสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชนประถมศกษาปีที่ 4 ั ั้ ึ แผนการเรี ยนรู้ที่ ….. เรื่ อง การสร้ างสัมพันธ์ภาพและบรรยากาศที่อบอุนในครอบครัวเวลา 2 ชัวโมง ่ ่ วนที่……เดือน……………………………พ.ศ…………. ัสาระสําคัญ การเป็นผ้ มีความสภาพออนน้อมทังกาย วาจา และจิตใจ เชื่อฟั ง และปฏิบตตามหัวหน้ าครอบครัว ู ุ ่ ้ ัิช่วยเหลือการงานในบ้ านเท่าที่ทําได้ ปฏิบตตนเป็ นคนดี และช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ทําได้ เป็ นการสร้ าง ัิสัมพันธ์ภาพและบรรยากาศที่อบอุนในครอบครัว ่ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรี ยนสามารถสร้ างสัมพันธ์ภาพและบรรยากาศที่อบอุนในครอบครัว ่สาระการเรียนร้ ู การสร้ างสัมพันธ์ภาพและบรรยากาศที่อบอุนในครอบครัว ่กระบวนการจดการเรียนร้ ู ั ขันนําเข้ าสู่บทเรี ยน ้ สนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับครอบครัวที่อบอุนและไม่อบอุนโยงเข้ าสูบทเรี ยน ่ ่ ่ ขันสอน ้ 1. นกเรียนแบงกลมๆ ละ 4-5 คน แล้วสงตวแทนมารับใบงาน ให้นกเรียนแสดงความคดเห็น ั ่ ุ่ ่ ั ั ิตามใบงานที่ได้ รับ กลุมที่ 1 ครอบครัวที่อบอุน ่ ่ กลุมที่ 2 ครอบครัวที่ทะเลาะเบาะแว้งกนทกวน ่ ั ุ ั 2. นกเรียนสงตวแทนนําเสนอหน้าชนเรียน ั ่ ั ั้ 3. ครูแนะนําเกี่ยวกับครอบครัวที่อบอุน คนในครอบครัวมีความสมพนธ์ภาพ และครอบครัวอบอน ่ ั ั ุ่ 4. ครูแนะนําเกี่ยวกบครอบครัวที่ไมอบอน ครอบครัวแตกร้าว สมาชิกไมมีความสข ทําให้เกิด ั ่ ุ่ ่ ุปัญหามากมาย 5. นักเรี ยนเขียนเล่าสภาพครอบครัวตนเอง ให้ เพื่อนๆ ฟั ง ขันสรุ ป ้ นักเรี ยนช่วยกันสรุปบทเรี ยน
  2. 2. สาระที่ 1 ป.4 การสร้ างสัมพันธ์ภาพและบรรยากาศที่อบอุนในครอบครัวหน้ า 2 ่กระบวนการวัดผลประเมินผล 1. สงเกตการแสดงความคิดเห็นของนักเรี ยน ั 2. สังเกตการเล่าประสบการณ์ของนักเรี ยนแหลงการเรียนร้ ู ่ 1. บันทึกส่วนตัวของครอบครัวของนักเรี ยนแต่ละคน
  3. 3. สาระที่ 1 ป.4 การสร้ างสัมพันธ์ภาพและบรรยากาศที่อบอุนในครอบครัวหน้ า 3 ่ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ……………………………………… ( ) ตาแหน่ง……………………………………………. ํบันทึกผลหลังการสอน…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….ปัญหา/อุปสรรค…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….ข้ อเสนอแนะแนวทางแก้ ปัญหา…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ………………………………ผสอน ู้ (……………………………………)

×