การจัดตั้งสมาคมเวชศาสตร์	เซลบําบัดและฮอร์โมน (ประเทศไทย)	  นําเสนอโดย จิรวัฒน์ จามิกรณ์	วันที่ 23	  มิถุนายน 2554	  
ความหมายของ “สมาคม”	  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา ๗๘ บัญญัติความหมายของสมาคม	ไว้ว่า “การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทํากา...
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม	  การยื่นคําขอตามแบบ ส.ค.๑	ให้ผู้จะเป็นสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 3	  คน ยื่นคําขอตามแบบ ส.ค.๑ ณ สํา...
คําอธิบาย	  “ข้อบังคับสมาคม”	  ข้อบังคับสมาคมเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคม และรายการในข้อบังคับสมาคมอย่า...
การจัดการสมาคม และการบัญชี	  Thai	  Society	  of	  Cell	  and	  Hormone	  Therapy	  Annual	  Profit	  and	  Loss	  Projec2o...
ระยะเวลาดําเนินการจัดตั้ง	  Jun	  /	  W4 	    	    	  รวบรวมเอกสารส่วนบุคคลของสมาชิกผู้่ก่อตั้ง 10	  ท่าน	     	  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TSCHT

330 views
231 views

Published on

A brief guideline for registering society in Thailand

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TSCHT

 1. 1. การจัดตั้งสมาคมเวชศาสตร์ เซลบําบัดและฮอร์โมน (ประเทศไทย)  นําเสนอโดย จิรวัฒน์ จามิกรณ์ วันที่ 23  มิถุนายน 2554  
 2. 2. ความหมายของ “สมาคม”  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา ๗๘ บัญญัติความหมายของสมาคม ไว้ว่า “การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทําการใดๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหากําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน” ต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห้งประมวลกฎหมายนี้ แสดงให้เห็นว่าการก่อตั้งสมาคมจะมีลักษณะ 1.  เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคล 2.  เพื่อกระทําการใดๆ เป็นการต่อเนื่อง ไม่ใช่ทํากันเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเลิกไป 3.  เป็นแนวทางปฏิบัต ิ 4.  ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
 3. 3. การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม  การยื่นคําขอตามแบบ ส.ค.๑ ให้ผู้จะเป็นสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 3  คน ยื่นคําขอตามแบบ ส.ค.๑ ณ สํานักงานเขตที่สํานักงานใหญ่ของสมาคมจัดตั้งขึ้นสําหรับในกรุงเทพมหานคร เอกสารประกอบการยื่นคําขอ 1.  ข้อบังคับของสมาคม 2.  รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10  คน 3.  รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม 4.  รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม 5.  แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมทั้งสํานักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี) 6.  หนังสืออนุญาติให้ใช้สถานที่ของสมาคม 7.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จะเป็นสมาชิก และผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม  
 4. 4. คําอธิบาย  “ข้อบังคับสมาคม”  ข้อบังคับสมาคมเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคม และรายการในข้อบังคับสมาคมอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1.  ชื่อสมาคม เป็นการระบุเฉพาะ และต้องมีคําว่า “สมาคม”  ประกอบอยู่ด้วย 2.  วัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นการแสดงว่าสมาคมถูกตั้งมาโดยมีเป้าหมายจะกระทําใน กิจการใดแน่ขัด 3.  ที่ตั้งสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา 4.  วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 5.  อัตราค่าบํารุง เป็นการกําหนดอัตราค่าบํารุงที่สมาชิกต้องชําระให้แก่สมาคม เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในกิจการของสมาคม 6.  ข้อกําหนดเกี่ยกับคณะกรรมการของสมาคม เนื่องจากในประมวลกฎหายแพ่งและ พาณิชย์ กําหนดให้การบริหารของสมาคมต้องกระทําในรูปคณะกรรมการเท่านั้น จึง กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการของสมาคม การตั้งกรรมการ วาระการ ดํารงตําแหน่งของกรรมการ การพ้นจากตําแหน่ง รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการ 7.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคม การบัญชีและทรัพย์สินของสมาคม เป็นการ กําหนดถึงวิธีการบริหารสมาคม การจัดทําบัญชีและทรัพย์สินของสมาคม ว่าต้องทํา อย่างไรจึงสามารถตรวจสอบได้ในแต่ละปี 8.  ข้อกําหนดในการจัดประชุมใหญ่ กําหนดเวลาและวิธีการประชุมใหญ่ของสมาชิก
 5. 5. การจัดการสมาคม และการบัญชี  Thai  Society  of  Cell  and  Hormone  Therapy  Annual  Profit  and  Loss  Projec2on  Year  2011-­‐2020  (Fiscal  Sept-­‐Aug)   Year  1   Year  2   Year  3   Year  4   Year  5  OPERATING  RESULTS    THB     %    THB     %    THB     %    THB     %    THB     %  Membership  Rev.   No.  of  Membership    400      500      700      1,000      1,500     Annual  fee  per  Membership    2,000      2,000      2,500      2,500      3,000     Revenue  from  Annual  Membership    800,000     28%    1,000,000     31%    1,750,000     28%    2,500,000     34%    4,500,000     41%  Annual  Conference  Rev.   No.  of  Par2cipant    250      300      450      500      600     Fee  per  Par2cipant    4,000      4,000      5,500      5,500      6,500     Revenue  from  ParBcipant    1,000,000     35%    1,200,000     37%    2,475,000     40%    2,750,000     38%    3,900,000     36%   No.  of  Exhibitoring  Sponsorship    35,000      35,000      45,000      45,000      50,000     Each  Sponsorship  Package    30      30      45      45      50     Revenue  from  Sponsorship    1,050,000     37%    1,050,000     32%    2,025,000     32%    2,025,000     28%    2,500,000     23%   Revenue  from  Annual  Conference    2,050,000     72%    2,250,000     69%    4,500,000     72%    4,775,000     66%    6,400,000     59%   Gross  Revenue    2,850,000     100%    3,250,000     100%    6,250,000     100%    7,275,000     100%    10,900,000     100%  Monthly  Updated  AcRviRes    228,000     8%    290,000     9%    334,000     5%    460,000     6%    540,000     5%   Website    60,000      50,000      70,000      100,000      150,000     NewsleQer    48,000      60,000      84,000      120,000      150,000     CommiQee  MeTng    120,000      180,000      180,000      240,000      240,000    Annual  Conference  Cost    860,000     30%    1,110,000     34%    1,520,000     24%    1,640,000     23%    1,880,000     17%   Venue    550,000      660,000      990,000      1,100,000      1,320,000     Sound  and  System    100,000      150,000      200,000      200,000      200,000     Speakers  treatment      160,000      240,000      240,000      240,000      240,000     Conference  Kits  for  Par2cipant    50,000      60,000      90,000      100,000      120,000     Cost  of  Sales    1,088,000     38%    1,400,000     43%    1,854,000     30%    2,100,000     29%    2,420,000     22%   Gross  Profit    1,762,000     62%    1,850,000     57%    4,396,000     70%    5,175,000     71%    8,480,000     78%  SG&A    997,000     35%    997,000     31%    1,133,000     18%    1,190,600     16%    1,270,600     12%   Salary  for  Officer  (Annually,  incl  welfare)    648,000      648,000      780,000      780,000      860,000     Societys  Office  Manager    360,000      360,000      420,000      420,000      480,000     Society  Officer    180,000      180,000      240,000      240,000      260,000     Society  Clerk    108,000      108,000      120,000      120,000      120,000     Office  Rental    288,000      288,000      288,000      345,600      345,600     UBliBes    61,000      61,000      65,000      65,000      65,000     Elec2rcity/Water    36,000      36,000      40,000      40,000      40,000     Tellephone    24,000      24,000      24,000      24,000      24,000     Internet    1,000      1,000      1,000      1,000      1,000    Annual  Field  Trip  and  Training    500,000     18%    500,000     15%    650,000     10%    750,000     10%    1,000,000     9%   Gross  OperaRng  Cost      1,497,000     53%    1,497,000     46%    1,783,000     29%    1,940,600     27%    2,270,600     21%   Gross  OperaRng  Profit      265,000     9%    353,000     11%    2,613,000     42%    3,234,400     44%    6,209,400     57%   กรุณาดูไฟล์แนบประกอบ  
 6. 6. ระยะเวลาดําเนินการจัดตั้ง  Jun  /  W4      รวบรวมเอกสารส่วนบุคคลของสมาชิกผู้่ก่อตั้ง 10  ท่าน และกรรมการ 6  ท่าน สรุปสถานที่และดําเนินการด้านสัญญา  July  /  W1 เรียกประชุมกรรมการเพื่อก่อตั้งสมาคม หารือเพื่อสรุปข้อบังคับสมาคมเพื่อใช้ดําเนินการจัดตั้ง  July  /  W2 ส่งเอกสารและข้อมูลทั้งหมดให้กับสํานักงานเขตที่สมาคมตั้งอยู่  July  /  W3 ติดตามผลและส่งเอกสารเพิ่มเติม (หากมี)  July  /  W4 รับผลการพิจารณาจากสํานักงานเขต นําส่งต่อสํานักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไท Aug  /  W1-­‐3    รับผลการพิจารณาและประกาศเปิดสมาคม  Aug  /  W3-­‐4    รับสมัครผู้จัดการและพนักงานสมาคม          เตรียมความพร้อมและตกแต่งสํานักงานสมาคม  Sep  /  W1-­‐2    เปิดดําเนินการสมาคม      

×