• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
438
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. MASARYKOVA UNIVERZITAMarketing a management divadla JIŘÍ ŠILBERSKÝ
 • 2. AnotacePráce podává základní informace o oblasti marketingu a managementu se zaměřením nadivadlo. Text začíná vysvětlením samotného pojmu management obecně, ale i z hlediskadivadelního oboru. Pro snadnější pochopení struktury divadelního provozu obsahuje prácegrafické znázornění. Dále je podobným způsobem vysvětlen pojem marketing a také se objevujerozpracování základních pojmů marketingového mixu – produkt, cena, distribuce, propagace.Klíčová slovaDivadlo, marketing, management, divadelní provoz, marketingový mix, produkt, cena, distribuce,propagaceK tématuPro studium divadelní vědy je důležité znát nejen velký počet divadelních her a teoretickýchknih o divadle, ale také se zajímat o divadlo po všech jeho možných stranách. Jednou takovoumůže být i marketing a management divadla, který má v dnešní době i samostatné obory navysokých školách jako je JAMU a DAMU. Tato práce přináší stručný úvod do oblasti divadelníhomarketingu a managementu. 2
 • 3. Marketing a Management divadla 1. ManagementSlovo management při přeložení z anglického slovesa „to manage“ znamená vést, řídit, zvládnoutdokázat apod. Management se postupem času dělil na různé disciplíny a od 60. let 20. století seobjevuje i management v kultuře. Divadelní management vyžaduje znalosti z mnoha dalšíchoborů – například psychologie, sociologie, ekonomika, právo apod. To vše do sebe zapadnes hlubokými znalostmi divadelní teorie, historie a současné situace.Výchozí funkcí managementu je předvídání a plánování, které spočívá v analyzováníkonkurence, současné situace, vlastních silných a slabých stránek. Pro tento proces je podstatnáznalost prostředí, které dělíme na vnější a vnitřní. Do vnějšího prostředí patří napříkladpoliticko-společenská situace, demografie, stav technologického pokroku a další. Vnitřníprostřední tvoří personál, vedení, finanční situace atd. Plánování dělíme z hlediska délky nadlouhodobé (úspěšné vedení souboru), střednědobé (zlepšení ekonomické situace)a krátkodobé (oživení komunikace s veřejností).Další funkcí managementu je organizování. Jedná se o budování a provoz organizacea organizování lidí a zdrojů. U divadel rozlišujeme dvě organizační struktury: divadlojednosouborové a vícesouborové (většinou činohra, opera, balet). 1.1. Struktura divadelního provozu a jeho složky 3
 • 4. V čele jednotlivých provozů stojí ředitel, který je nadřízený zaměstnancům jednotlivých provozů,ale podřízený řediteli divadla. Základem vedení je personální zajištění, neboť nejcennější kapitálnení v movitostech, nemovitostech a finančních zdrojích, ale v myšlení, nápadech a znalostech. 1 2. MarketingMarketing spočívá ve znalosti trhu, na kterém působíme. Jde o prosazení produktu (v tomtopřípadě uměleckého díla divadelního představení) pomocí propagace a distribuce. Marketingv kultuře se odlišuje od firemního marketingu tím, že prosazujeme umělecké dílo většinou jižvytvořené, tedy bez vzniku na základě znalosti trhu. Přesto v dnešní době je už běžným jevem,že umělecká díla vznikají na základě znalosti trhu a přizpůsobují se tak požadavkům návštěvníkůdivadel a dalších kulturních institucích.Marketingový úsek má vizi, kterou se snaží naplnit. K naplnění stanovených cílů může pomocinapříklad SWOT analýza, která nám na základě vyhodnocení vnějších a vnitřních faktorůposkytne přehled o silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách konkrétní instituce.2Mezi silné stránky divadla může například patřit tým vynikajících odborníků a umělců, úspěšnýředitel, moderní vybavení, divácká přízeň, dobrá dostupnost, kvalitní inscenace apod. Slabéstránky tvoří opak silných. Mezi příležitosti pro divadlo můžeme například zařadit získávání vícefinancí (granty, fondy, dotace…), nové diváky, využívání aktuální situace ve státu (napříkladinscenace politické satiry) apod. Rizikem pro divadlo může být špatná finanční situace, úbytekdiváků, změny v politice, ekonomice atd. 2.1. Marketingový mixZákladem marketingu je marketingový mix. Jedná se o soubor nástrojů, které ve vzájemnémpůsobení ovlivňují poptávku po produktech. Marketingový mix tvoří produkt, cena, propagacea distribuce. Ve skutečnosti nástrojů může být víc, ale nejčastěji se setkáváme právě s těmito. 2.1.1. ProduktProdukt je celková nabídka zákazníkovi, která vede k uspokojení jeho potřeb. V divadelnímprostředí může být produktem celý umělecký program divadla, repertoár, jednotlivápředstavení, ale i divadlo samo jako budova. Produktem divadla mohou být také služby(zapůjčení kostýmů, rekvizit a dalšího vybavení), prodej reklamní plochy v areálu divadla,autorská práva, licence atd. Hlavním produktem divadla je samozřejmě divadelní inscenace,která má, jako každý produkt, určitou „životnost“. Ta by se dala rozdělit na několik fází. Fáze1 Dvořák, Jan. Kreativní management pro divadlo anebo O divadle jinak. Vyd. 2. Praha: Pražská scéna,2004, 89 s. ISBN 80-86102-53-X2 Střelec, Jiří. SWOT analýza. In: http://vlastnicesta.cz [online]. 23. 7. 2012 [cit. 3. 1. 2013]. Dostupné zhttp://www.vlastnicesta.cz/metody-1/swot-analyza 4
 • 5. zaváděcí, kdy se rozbíhá reklamní kampaň na inscenaci, probíhají tiskové konference atd. Druháje fáze růstu, ve které kampaň vrcholí, probíhají první představení a vzniká na ně určitý ohlas.Následuje fáze zralosti. V ní dochází k doznívání kampaně. Představení dosáhlo uměleckéstability a do této fáze patří i kulminující či stabilní zájem publika. Předposlední je fáze nasycení,ve které o představení přestává být pomalu zájem, neboť divácký zájem byl nasycen. Přimimořádném úspěchu je pravděpodobné, že s podobně stavěným dílem přijde i konkurence. Nazávěr fáze poklesu. Zájem diváků prudce klesá. I přes poskytované slevy zájem o inscenaci není. 2.1.2. CenaDalším nástrojem marketingového mixu je cena. V divadelním prostředí je ve většině případůcena dotována z veřejných zdrojů nebo sponzorů. Na tvorbě ceny se projeví několik faktorů jakonapříklad ekonomická situace, daně, dotace, konkurence apod. Při sestavování cen většinadivadel zohledňuje různorodé skupiny návštěvníků a zavádí systém slev (studenti, důchodci,předplatitelé, množstevní slevy, postupně snižovaná cena při nižším zájmu o inscenaci, nižšícena na horší místa atd.). 2.1.3. DistribuceDistribucí se v oblasti divadla myslí „zajištění diváka na představení“. To se uskuteční prodejemvstupenky. „Klíčem k úspěchu, tj. k plnému hledišti, je co nejrozsáhlejší distribuční síť vstupenek.Prodávat lístky jen v pokladně divadla, jak se mnohdy děje u nás, by byla obchodní sebevražda.Lístky na vás musí útočit nejen z předprodejních a informačních kanceláří, ale také z každéhoknihkupectví či prodejny gramodesek – jejich zákazníci jsou vašimi potenciálními diváky.“3Distribuce tedy může probíhat přes pokladny divadla, prodejní a předprodejní sítě, internetovýprodej apod. 2.1.4. PropagaceČtvrtým nástrojem marketingového mixu je propagace. Jedná se o poskytování informacízákazníkovi o produktu. Je to oblast, která vytváří ze všech čtyř nástrojů marketingového mixunejvíc příležitostní pro kreativitu všech možných způsobů (výtvarnou, textařskou, myšlenkovouapod.). Propagaci dnes divadla řeší samostatně nebo se obrátí na specializovanou agenturu.Rozdělit se dá na placenou a neplacenou. Placená propagace se nazývá reklama a neplacenépublicita.3Poledňák, Petr. Téma: manévrování britských divadel v kalných vodách trhu aneb Co nás čeká a nemine.Scéna, ročník 16, číslo 14, rok 1991, strana 8 5
 • 6. Zdroje informací:  Dvořák, Jan. Kreativní management pro divadlo anebo O divadle jinak. Vyd. 2. Praha: Pražská scéna, 2004, ISBN 80-86102-53-X o Autor Jan Dvořák vystudoval uměnovědný obor literatura – divadlo – film na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. o Byl šéfredaktorem čtrnáctideníku Scéna, pedagogem AMU v Praze. o Je to autor, spoluautor a editor řady odborných i popularizujících publikací převážně zaměřených na divadlo. o Kniha je v osnově literatury uměleckých oborů se zaměřením na management. o Autora považuji za odborníka na danou problematiku.  Střelec, Jiří. SWOT analýza. In: http://vlastnicesta.cz [online]. 23. 7. 2012 [cit. 3. 1. 2013]. Dostupné z http://www.vlastnicesta.cz/metody-1/swot-analyza o Autor článku Jiří Střelec se zaměřuje na systémy řízení malý a středních společností. o Má praxi v telekomunikační společnosti, v oblasti Public Relations a v poradenství. o Článek stručně a srozumitelně popisuje SWOT analýzu. o Jedná se o web, na který přispívají odborníci z mnoha oblastí (marketing, management, psychologie, sociologie, právo atd.). o SWOT analýza je v článku vysvětlena i za pomoci grafického znázornění.  Poledňák, Petr. Téma: manévrování britských divadel v kalných vodách trhu aneb Co nás čeká a nemine. Scéna, ročník 16, číslo 14, rok 1991, strana 8 o Čtrnáctideník Scéna vycházel v letech 1976-1992 se zaměřením na divadlo, film, rozhlas a hudbu. o Autor Petr Poledňák je odborníkem v divadelní oblasti. o Článek je podložen vlastní zkušeností a popisuje fungování britských divadel na počátku 90. let. o Autor má za sebou významnou divadelní praxi. o Byl například uměleckým šéfem Činoherního studia v Ústí nad Labem, působil také v pražském divadle Rokoko. 6