Your SlideShare is downloading. ×
0
 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต
 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต
 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต
 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต
 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต
 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต
 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต
 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต
 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต

2,783

Published on

 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต Write by : Jktom

 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต Write by : Jktom

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,783
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
123
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  1. The Best Knowledge วิธทางานให้สนุ กและสร้างสุขในชีวต ีํ ิ Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  2. หลัก 3 เสริม เพือเสริมสร้างการทํางานให้มีความสุข กิจกรรม เสริมสร้างทัศนคติทดีต่อ “เพือนร่วมงาน” ี ประโยชน์ต่อพนักงาน สิงทีต้องปฏิบตเพือความสําเร็จ ั ิ มีเพือนร่วมงานทีดี , การทํางานมีความคล่องตัว , การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทีบริษทฯจัดให้ ั ลดความขัดแย้งในการทํางานระหว่างหน่วยงาน เช่น - การร่วมกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมทีส่งเสริมความสามัคคี ในหมู่คณะของพนักงาน เสริมสร้างทัศนคติทดีต่อ “ผูบริหาร” ี ้ เวลาพนักงานมีปญหา ผูบริหารจะให้ความ ั ้ ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาทีดีแก่พนักงาน รวมถึง ํ มีความสัมพันธ์ทดี เพือลดช่องว่างในการทํางาน ี ให้เกียรติผูบริหาร และให้ความเคารพอย่างจริงใจ ้ เช่น - การแสดงออกด้วยความเคารพทังต่อหน้าและลับหลัง 5 - ไม่เอาเรืองของผูบริหารไปพูดให้เกิดความเสียหายกับ ้ บุคคลในบริษทฯและบุคคลภายนอก ั เสริมสร้างทัศนคติทดีต่อ “องค์กร” ี มีความผูกพันกับบริษทฯ เหมือนกับพนักงาน ั เป็ นหนึงในสมาชิกของครอบครัว การช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดีให้บริษทฯ ี ั เช่น การกล่าวถึงบริษทฯในสิงทีดีๆกับบุคคลภายนอกบริษท ั ั หรือลูกค้า Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  3. วิธีทางานให้สนุ กและสร้างสุขในชีวต ํ ิ 1. วิธสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผูอน และต่องาน ี ้ื โดยมีพ5นฐานของการมีทศนคติ เชิงบวก ดังนี5 ื ั 1.1 มีความเป็ นตัวของตัวเอง หาข้อดีของตนเองให้ได้ ไม่พยายามเลียนแบบใคร หรือเป็ นอย่างทีใครๆ เป็ น เพราะจะเป็ นการสร้างความกอดันและความทุกข์ต่อตนเอง และไม่สามารถนําสมรรถภาพอันโดดเด่นของตนเอง ออกมาได้ 1.2 คิดต่อผูอนในทางทีดี คนทุกคนมีความแตกต่างกัน ค้นหาสิงทีดีในตัวของคนอืนทีคุณใช้ชวตอยู่ ้ื ีิ ด้วยให้พบ คุณจะใช้ชวตอยู่กบเขาได้อย่างทีทังคุณและเขามีความรูสกทีดีต่อกัน ีิ ั 5 ้ึ 1.3 คิดเชิงบวกต่องาน ว่า งานเป็ นสิงทีทําให้ชวตของคุณมีคุณค่า งานเป็ นสิงทีท้าทาย ีิ ความสามารถ แม้งานจะยากหรือเป็ นงานใหม่เพราะการทํางานทียากเป็ นการเพิมพูนประสบการณ์การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาให้กบตัวคุณ หรืออาจจะคิดว่า “คุณทํา คุณได้ - คุณทํา คุณรู ้ - คุณยิงทํา คุณยิงเก่ง” หากคิดได้ ั เช่นนันคุณจะสนุกกับการทํางาน 5 Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  4. 2. วิธสร้างนิสยอันดีงามในการทํางาน ี ั 2.1 ความมีระเบียบ ความมีระเบียบในการทํางานจะช่วยลดขันตอนการค้นหาสิงของ ลดความหงุดหงิด 5 เสียเวลา สับสน ลืม หรือละเลยงานบางชิ5นงานไป ความมีระเบียบจะเป็ นรากฐานของการทํางานอย่างเป็ นระบบ 2.2 จงปฏิบตงานตามลําดับความสําคัญ ัิ วิธการทีดีทสุด คือการจัดลําดับความสําคัญของงานว่างานไหนต้องทําก่อนหรือหลัง หลังจากนัน ี ี 5 เตรียมวางแผนงานทีต้องทําก่อน ปฏิบตและประเมินผลตามแผน จึงจะเริมวางแผนงานชิ5นต่อไป ยกเว้นว่างาน ัิ ทังสองชิ5นสามารถเชือมโยงหรือมีความเกียวข้องกัน อาจนํามาวางแผนไว้ดวยกันได้ 5 ้ Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  5. 2.3 ตัดสินใจทันทีทมีขอมูลครบถ้วน ี ้ เมือเผชิญหน้ากับปัญหาใดก็ตาม ถ้าคุณมีขอเท็จจริงเกียวกับปัญหานันอยู่อย่างครบถ้วน ้ 5 จงตัดสินใจทันที โดยไม่ลงเลใจ ฉะนันคุณไม่ควรตัดสินใจเมือข้อมูลหรือข้อเท็จจริงยังไม่กระจ่างชัด ั 5 เพราะอาจนํามาซึงความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงได้ 2.4 แบ่งงานให้ผูอนทําแทนและมีวธการควบคุมดูแล ้ื ิี การมีแนวคิดทีว่า ไม่มใครทํางานได้ดเี ท่าคุณทําเอง เป็ นการขุดหลุมฝังตนเอง เพราะการ ี ทํางานทุกอย่างด้วยตัวเอง ย่อมแสดงถึงว่าคุณขาดความเชือใจ และไว้วางใจผูอน คุณมีความเป็ น ้ื คนยึดติดสูง จงผ่อนคลายกระจายงานให้กบคนอืน เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ชืนชมความสามารถ ั ของเขา ให้เขาตระหนักว่าเขาเป็ นคนสําคัญของคุณ เขาเป็ นความสําเร็จของการทํางานชิ5นนี5 เพราะเขาจะทุ่มเทความสามารถ ในการทํางานให้คุณอย่างสุดความสามารถ และคุณควรมีวธการ ิี ควบคุมหรือกํากับดูแลให้เหมาะสมไม่ทาให้ผูปฏิบตรูสกอึดอัด ถูกจับตามองหรือประเมินการทํางาน ํ ้ ัิ้ึ Write By : Jktom อยู่ตลอดเวลา Jirasub.git@hotmail.com
  6. 3. วิธีขจัดความเบือหน่ ายและความอ่อนล้า ความเบือหน่ ายและความอ่อนล้า ส่วนใหญ่เกิดจากความผันแปรของอารมณ์และ จิตใจ เพราะการทีคุณทุ่มเททํางานกําลังกายและกําลังสติปัญญาในการทํางาน ย่อมทําให้ ประสาท ตึงเครียดวิตกกังวลและเกิดอาการอ่อนเพลีย อ่อนล้า เบือหน่ ายและท้อถอยได้ ฉะนั/นจงพักผ่อนและถนอมพลังไว้สาหรับภารกิจทีสําคัญและยาวนาน ํ การพักผ่อนทีทําให้อารมณ์และจิตใจเบิกบาน ทําได้หลายวิธี เช่น 3.1 สังสรรค์กบเพือนทีรูใจ ั ้ 3.2 ทํากิจกรรมทีชืนชอบ เช่น อ่านหนังสือ ชมภาพยนต์ ร้องเพลงคาราโอเกะ เล่นกีฬา ท่องเทียวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ฯลฯ 3.3 พูดคุยปรึกษากับคนทีไว้วางใจ Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  7. 4. เพิมคุณค่าของชีวต ิ เมือยามทีคุณท้อแท้ การทําให้ชวตของคุณดูมคุณค่าให้มองคนทีแย่กว่าคุณ เมือคุณต้องการทีจะพัฒนาและ ีิ ี ก้าวเดินต่อไปให้มองคนทีมีความสามารถมากกว่าคุณ ควรให้พลังใจกับชีวตและการทํางานเพือทีคุณจะสามารถยืนหยัด ิ ต่อไปอย่างมันคง มีตวอย่างทีชัดเจน เช่น บางครังคุณรูสกเหนือยหน่าย ท้อแท้กบการเดินทาง เมือคุณพูดคุยกับเพือน ั 5 ้ึ ั ร่วมงานบางคน บ้านไกลกว่าคุณเสียอีก ต้องเดินทางหลายต่อ ทังเดิน ขึ5นรถเมล์ ลงเรือด่วน ต่อรถมอเตอร์ไซด์ เป็ นต้น 5 เมือมองย้อนกลับมา คุณดีกว่าตังเยอะ เพราะแค่ข5นรถเมล์ตนสายถึงปลายสายต่อเดียวเท่านัน 5 ึ ้ 5 แต่หากคุณต้องการพัฒนาตนเองให้ดข5น เช่น ต้องการมีความสามารถทางภาษาหรือคอมพิวเตอร์เพิมขึ5น สอบถาม ีึ คนทีมีความสามารถว่าเขาทําอย่างไร คําตอบทีได้คือ การเรียนรู ้ ฝึ กปฏิบติ เมือมองย้อนกลับมาคุณยังไม่เคย ั ทําเช่นนันเลย เริมลงมือปฏิบตได้แล ้ว แต่ควรเป็ นความคิดทีว่าคุณต้องการรู ้ ต้องการเป็ น ต้องการทํา 5 ัิ ไม่ใช่ตองการเหมือนใคร ้ Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  8. 5. วิธการจัดการกับการใส่รา้ ยป้ ายสี ี จงจําไว้วา คํากล่าวร้ายป้ ายสีทปราศจากความจริง มักแปรเปลียนมาจากความรูสกอิจฉาริษยา ่ ี ้ึ จึงเป็ นการกล่าวโทษทีไม่เป็ นธรรม จงตังสติ เข้าใจและเห็นใจเขาและประพฤติตนตามทีเป็ นจริงต่อไป 5 เพราะจะทําให้คุณกลายเป็ นบุคลากรทีสําคัญขององค์กรในอนาคต 6.ใจเขา-ใจเรา ในหลายอาชีพทีให้บริการรูสกว่าถูกเรียกร้องบริการเป็ นเลิศจากผูรบบริการเป็ นอย่างมาก ้ึ ้ั หากแม้คุณคิดกลับกันคุณเป็ นผูใ้ ช้บริการก็ย่อมต้องการบริการทีเป็ นเลิศเช่นกัน ฉะนันในการให้บริการใดๆ 5 จึงควรตระหนักว่า ถ้าคุณเป็ นเขา คุณจะมีตองการอย่างไร เพือลดความขัดแย้งในจิตใจของคุณทีมีต่อ ้ การให้บริการ Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  9. 7. วิธสร้างความชืนชอบ ี จงปฏิบตต่อผูอนให้เหมือนกับทีคุณต้องการให้ผูอนปฏิบตต่อคุณ เช่น คุณต้องการเป็ นคน ัิ ้ื ้ื ัิ สําคัญ คุณต้องการการดูแลทีอบอุ่น นุ่มนวล คุณต้องการคําพูดทีสุภาพอ่อนหวาน ฯลฯ สิงเหล่านี5ของให้คุณปฏิบตกบทุกคนทีใกล้ชดหรือติดต่อกับคุณ เพราะนันคือวิธการทีคุณจะได้รบ ัิ ั ิ ี ั สิงดีดี และความชืนชมในตัวคุณกลับมา Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com

×