วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต

3,523 views
3,305 views

Published on

 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต Write by : Jktom

Published in: Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
163
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

 วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต

  1. 1. The Best Knowledge วิธทางานให้สนุ กและสร้างสุขในชีวต ีํ ิ Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  2. 2. หลัก 3 เสริม เพือเสริมสร้างการทํางานให้มีความสุข กิจกรรม เสริมสร้างทัศนคติทดีต่อ “เพือนร่วมงาน” ี ประโยชน์ต่อพนักงาน สิงทีต้องปฏิบตเพือความสําเร็จ ั ิ มีเพือนร่วมงานทีดี , การทํางานมีความคล่องตัว , การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทีบริษทฯจัดให้ ั ลดความขัดแย้งในการทํางานระหว่างหน่วยงาน เช่น - การร่วมกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมทีส่งเสริมความสามัคคี ในหมู่คณะของพนักงาน เสริมสร้างทัศนคติทดีต่อ “ผูบริหาร” ี ้ เวลาพนักงานมีปญหา ผูบริหารจะให้ความ ั ้ ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาทีดีแก่พนักงาน รวมถึง ํ มีความสัมพันธ์ทดี เพือลดช่องว่างในการทํางาน ี ให้เกียรติผูบริหาร และให้ความเคารพอย่างจริงใจ ้ เช่น - การแสดงออกด้วยความเคารพทังต่อหน้าและลับหลัง 5 - ไม่เอาเรืองของผูบริหารไปพูดให้เกิดความเสียหายกับ ้ บุคคลในบริษทฯและบุคคลภายนอก ั เสริมสร้างทัศนคติทดีต่อ “องค์กร” ี มีความผูกพันกับบริษทฯ เหมือนกับพนักงาน ั เป็ นหนึงในสมาชิกของครอบครัว การช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดีให้บริษทฯ ี ั เช่น การกล่าวถึงบริษทฯในสิงทีดีๆกับบุคคลภายนอกบริษท ั ั หรือลูกค้า Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  3. 3. วิธีทางานให้สนุ กและสร้างสุขในชีวต ํ ิ 1. วิธสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผูอน และต่องาน ี ้ื โดยมีพ5นฐานของการมีทศนคติ เชิงบวก ดังนี5 ื ั 1.1 มีความเป็ นตัวของตัวเอง หาข้อดีของตนเองให้ได้ ไม่พยายามเลียนแบบใคร หรือเป็ นอย่างทีใครๆ เป็ น เพราะจะเป็ นการสร้างความกอดันและความทุกข์ต่อตนเอง และไม่สามารถนําสมรรถภาพอันโดดเด่นของตนเอง ออกมาได้ 1.2 คิดต่อผูอนในทางทีดี คนทุกคนมีความแตกต่างกัน ค้นหาสิงทีดีในตัวของคนอืนทีคุณใช้ชวตอยู่ ้ื ีิ ด้วยให้พบ คุณจะใช้ชวตอยู่กบเขาได้อย่างทีทังคุณและเขามีความรูสกทีดีต่อกัน ีิ ั 5 ้ึ 1.3 คิดเชิงบวกต่องาน ว่า งานเป็ นสิงทีทําให้ชวตของคุณมีคุณค่า งานเป็ นสิงทีท้าทาย ีิ ความสามารถ แม้งานจะยากหรือเป็ นงานใหม่เพราะการทํางานทียากเป็ นการเพิมพูนประสบการณ์การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาให้กบตัวคุณ หรืออาจจะคิดว่า “คุณทํา คุณได้ - คุณทํา คุณรู ้ - คุณยิงทํา คุณยิงเก่ง” หากคิดได้ ั เช่นนันคุณจะสนุกกับการทํางาน 5 Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  4. 4. 2. วิธสร้างนิสยอันดีงามในการทํางาน ี ั 2.1 ความมีระเบียบ ความมีระเบียบในการทํางานจะช่วยลดขันตอนการค้นหาสิงของ ลดความหงุดหงิด 5 เสียเวลา สับสน ลืม หรือละเลยงานบางชิ5นงานไป ความมีระเบียบจะเป็ นรากฐานของการทํางานอย่างเป็ นระบบ 2.2 จงปฏิบตงานตามลําดับความสําคัญ ัิ วิธการทีดีทสุด คือการจัดลําดับความสําคัญของงานว่างานไหนต้องทําก่อนหรือหลัง หลังจากนัน ี ี 5 เตรียมวางแผนงานทีต้องทําก่อน ปฏิบตและประเมินผลตามแผน จึงจะเริมวางแผนงานชิ5นต่อไป ยกเว้นว่างาน ัิ ทังสองชิ5นสามารถเชือมโยงหรือมีความเกียวข้องกัน อาจนํามาวางแผนไว้ดวยกันได้ 5 ้ Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  5. 5. 2.3 ตัดสินใจทันทีทมีขอมูลครบถ้วน ี ้ เมือเผชิญหน้ากับปัญหาใดก็ตาม ถ้าคุณมีขอเท็จจริงเกียวกับปัญหานันอยู่อย่างครบถ้วน ้ 5 จงตัดสินใจทันที โดยไม่ลงเลใจ ฉะนันคุณไม่ควรตัดสินใจเมือข้อมูลหรือข้อเท็จจริงยังไม่กระจ่างชัด ั 5 เพราะอาจนํามาซึงความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงได้ 2.4 แบ่งงานให้ผูอนทําแทนและมีวธการควบคุมดูแล ้ื ิี การมีแนวคิดทีว่า ไม่มใครทํางานได้ดเี ท่าคุณทําเอง เป็ นการขุดหลุมฝังตนเอง เพราะการ ี ทํางานทุกอย่างด้วยตัวเอง ย่อมแสดงถึงว่าคุณขาดความเชือใจ และไว้วางใจผูอน คุณมีความเป็ น ้ื คนยึดติดสูง จงผ่อนคลายกระจายงานให้กบคนอืน เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ชืนชมความสามารถ ั ของเขา ให้เขาตระหนักว่าเขาเป็ นคนสําคัญของคุณ เขาเป็ นความสําเร็จของการทํางานชิ5นนี5 เพราะเขาจะทุ่มเทความสามารถ ในการทํางานให้คุณอย่างสุดความสามารถ และคุณควรมีวธการ ิี ควบคุมหรือกํากับดูแลให้เหมาะสมไม่ทาให้ผูปฏิบตรูสกอึดอัด ถูกจับตามองหรือประเมินการทํางาน ํ ้ ัิ้ึ Write By : Jktom อยู่ตลอดเวลา Jirasub.git@hotmail.com
  6. 6. 3. วิธีขจัดความเบือหน่ ายและความอ่อนล้า ความเบือหน่ ายและความอ่อนล้า ส่วนใหญ่เกิดจากความผันแปรของอารมณ์และ จิตใจ เพราะการทีคุณทุ่มเททํางานกําลังกายและกําลังสติปัญญาในการทํางาน ย่อมทําให้ ประสาท ตึงเครียดวิตกกังวลและเกิดอาการอ่อนเพลีย อ่อนล้า เบือหน่ ายและท้อถอยได้ ฉะนั/นจงพักผ่อนและถนอมพลังไว้สาหรับภารกิจทีสําคัญและยาวนาน ํ การพักผ่อนทีทําให้อารมณ์และจิตใจเบิกบาน ทําได้หลายวิธี เช่น 3.1 สังสรรค์กบเพือนทีรูใจ ั ้ 3.2 ทํากิจกรรมทีชืนชอบ เช่น อ่านหนังสือ ชมภาพยนต์ ร้องเพลงคาราโอเกะ เล่นกีฬา ท่องเทียวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ฯลฯ 3.3 พูดคุยปรึกษากับคนทีไว้วางใจ Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  7. 7. 4. เพิมคุณค่าของชีวต ิ เมือยามทีคุณท้อแท้ การทําให้ชวตของคุณดูมคุณค่าให้มองคนทีแย่กว่าคุณ เมือคุณต้องการทีจะพัฒนาและ ีิ ี ก้าวเดินต่อไปให้มองคนทีมีความสามารถมากกว่าคุณ ควรให้พลังใจกับชีวตและการทํางานเพือทีคุณจะสามารถยืนหยัด ิ ต่อไปอย่างมันคง มีตวอย่างทีชัดเจน เช่น บางครังคุณรูสกเหนือยหน่าย ท้อแท้กบการเดินทาง เมือคุณพูดคุยกับเพือน ั 5 ้ึ ั ร่วมงานบางคน บ้านไกลกว่าคุณเสียอีก ต้องเดินทางหลายต่อ ทังเดิน ขึ5นรถเมล์ ลงเรือด่วน ต่อรถมอเตอร์ไซด์ เป็ นต้น 5 เมือมองย้อนกลับมา คุณดีกว่าตังเยอะ เพราะแค่ข5นรถเมล์ตนสายถึงปลายสายต่อเดียวเท่านัน 5 ึ ้ 5 แต่หากคุณต้องการพัฒนาตนเองให้ดข5น เช่น ต้องการมีความสามารถทางภาษาหรือคอมพิวเตอร์เพิมขึ5น สอบถาม ีึ คนทีมีความสามารถว่าเขาทําอย่างไร คําตอบทีได้คือ การเรียนรู ้ ฝึ กปฏิบติ เมือมองย้อนกลับมาคุณยังไม่เคย ั ทําเช่นนันเลย เริมลงมือปฏิบตได้แล ้ว แต่ควรเป็ นความคิดทีว่าคุณต้องการรู ้ ต้องการเป็ น ต้องการทํา 5 ัิ ไม่ใช่ตองการเหมือนใคร ้ Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  8. 8. 5. วิธการจัดการกับการใส่รา้ ยป้ ายสี ี จงจําไว้วา คํากล่าวร้ายป้ ายสีทปราศจากความจริง มักแปรเปลียนมาจากความรูสกอิจฉาริษยา ่ ี ้ึ จึงเป็ นการกล่าวโทษทีไม่เป็ นธรรม จงตังสติ เข้าใจและเห็นใจเขาและประพฤติตนตามทีเป็ นจริงต่อไป 5 เพราะจะทําให้คุณกลายเป็ นบุคลากรทีสําคัญขององค์กรในอนาคต 6.ใจเขา-ใจเรา ในหลายอาชีพทีให้บริการรูสกว่าถูกเรียกร้องบริการเป็ นเลิศจากผูรบบริการเป็ นอย่างมาก ้ึ ้ั หากแม้คุณคิดกลับกันคุณเป็ นผูใ้ ช้บริการก็ย่อมต้องการบริการทีเป็ นเลิศเช่นกัน ฉะนันในการให้บริการใดๆ 5 จึงควรตระหนักว่า ถ้าคุณเป็ นเขา คุณจะมีตองการอย่างไร เพือลดความขัดแย้งในจิตใจของคุณทีมีต่อ ้ การให้บริการ Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com
  9. 9. 7. วิธสร้างความชืนชอบ ี จงปฏิบตต่อผูอนให้เหมือนกับทีคุณต้องการให้ผูอนปฏิบตต่อคุณ เช่น คุณต้องการเป็ นคน ัิ ้ื ้ื ัิ สําคัญ คุณต้องการการดูแลทีอบอุ่น นุ่มนวล คุณต้องการคําพูดทีสุภาพอ่อนหวาน ฯลฯ สิงเหล่านี5ของให้คุณปฏิบตกบทุกคนทีใกล้ชดหรือติดต่อกับคุณ เพราะนันคือวิธการทีคุณจะได้รบ ัิ ั ิ ี ั สิงดีดี และความชืนชมในตัวคุณกลับมา Write By : Jktom Jirasub.git@hotmail.com

×