การพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรอบการนำเสนอ <ul><li>กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน </li></ul><ul><li>สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบ...
กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul><li>พัฒนาคนไทยให้มีผลิตภาพสูงขึ้น &  มีจิตสำนึกไม่ทำลายสิ่งแวด...
คุณภาพ / ผลิตภาพ ต่ำ & ปรับตัว ไม่ทัน ปัญหาการบริหาร จัดการ ไม่ตระหนัก  ในคุณค่า & นำ  ทุนทางสังคมมา  ใช้ประโยชน์ ค...
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ KBS/KBE แรงขับเคลื่อน ภายนอก การจัดระเบียบโลกใหม่ แรงขับเคลื่อน ภายนอก สถานการณ์ & ปัญหาของการพัฒนา...
เร่งรัด / ปรับวิธีดำเนินการ <ul><li>พัฒนาคุณภาพคนไทย </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม </li></ul><ul><li>ธรรม...
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ เพื่อจัดการกับประเด็นท้าทาย
การพัฒนาศักยภาพคน <ul><li>เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การผลิตกำลังคนที่เน้น Demand-Driven </li></ul><ul...
<ul><li>สร้างหลักประกันความมั่นคง และการออม </li></ul><ul><li>จัดกระบวนการกลไกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการจัด...
การสร้างระบบการบริหาร จัดการ <ul><li>เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรนอกภาครัฐ และ อปท . </li></ul><ul><li>ใช้มาตรการการเงิ...
การเสริมสร้าง &  พัฒนาทุนทางสังคม <ul><li>รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ &  การใช้ประโยชน์ทุนทางสังคม </li></ul><ul><li>...
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาศักยภาพคน <ul><li>เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การผลิตกำลังคนที่เ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สังคม

1,528 views
1,408 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
256
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สังคม

 1. 1. การพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. 2. กรอบการนำเสนอ <ul><li>กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน </li></ul><ul><li>สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน </li></ul><ul><li>ประเด็นท้าทาย </li></ul><ul><li>ข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อจัดการกับประเด็นท้าทาย </li></ul>
 3. 3. กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul><li>พัฒนาคนไทยให้มีผลิตภาพสูงขึ้น & มีจิตสำนึกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>มีระบบที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน </li></ul><ul><li>มีการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมและทรัพยากร ธรรมชาติอย่างเหมาะสม </li></ul>การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ & สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา คนและสังคม
 4. 4. คุณภาพ / ผลิตภาพ ต่ำ & ปรับตัว ไม่ทัน ปัญหาการบริหาร จัดการ ไม่ตระหนัก ในคุณค่า & นำ ทุนทางสังคมมา ใช้ประโยชน์ ความยากจน & การกระจายรายได้ สภาพแวดล้อม & สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา คุณภาพชีวิต สถานการณ์ & ปัญหาของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
 5. 5. ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ KBS/KBE แรงขับเคลื่อน ภายนอก การจัดระเบียบโลกใหม่ แรงขับเคลื่อน ภายนอก สถานการณ์ & ปัญหาของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน คุณภาพ / ผลิตภาพต่ำ & ปรับตัวไม่ทัน ปัญหา คุณภาพชีวิต ปัญหาการบริหาร จัดการ ไม่ตระหนัก ในคุณค่า & นำทุนทางสังคมมา ใช้ประโยชน์ ความยากจน & การกระจาย รายได้
 6. 6. เร่งรัด / ปรับวิธีดำเนินการ <ul><li>พัฒนาคุณภาพคนไทย </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม </li></ul><ul><li>ธรรมาภิบาล </li></ul>ให้ความสำคัญกับ ทุนทางสังคม & นำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ประเด็นท้าทาย
 7. 7. ข้อเสนอยุทธศาสตร์ เพื่อจัดการกับประเด็นท้าทาย
 8. 8. การพัฒนาศักยภาพคน <ul><li>เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การผลิตกำลังคนที่เน้น Demand-Driven </li></ul><ul><li>ปรับปรุงระบบการส่งเสริมสุขภาพ & การป้องกันโรค </li></ul><ul><li>การฝึกอาชีพในชนบท -> เศรษฐกิจชุมชน </li></ul><ul><li>เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Supply to Demand Driven) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>สร้างหลักประกันความมั่นคง และการออม </li></ul><ul><li>จัดกระบวนการกลไกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชน </li></ul><ul><li>ปรับระบบข้อมูลให้ชี้ถึงตัวคน และมุ่งการเตือนภัย / เฝ้าระวัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>เสริมสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านยาเสพติดในสถานศึกษา / อุบัติภัย </li></ul>การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
 10. 10. การสร้างระบบการบริหาร จัดการ <ul><li>เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรนอกภาครัฐ และ อปท . </li></ul><ul><li>ใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม </li></ul><ul><li>พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการในหน่วยงานทุกระดับ </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในทุกระดับ </li></ul>
 11. 11. การเสริมสร้าง & พัฒนาทุนทางสังคม <ul><li>รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ & การใช้ประโยชน์ทุนทางสังคม </li></ul><ul><li>จัดทำ Social Capital Mapping </li></ul><ul><li>พัฒนากลไกให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางสังคม </li></ul><ul><li>เร่งฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม </li></ul><ul><li>สนับสนุนค่านิยมที่ถูกต้อง </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการสังเคราะห์วัฒนธรรม / ภูมิปัญญาท้องถิ่น </li></ul>
 12. 12. ข้อเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาศักยภาพคน <ul><li>เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การผลิตกำลังคนที่เน้น Demand Dr </li></ul><ul><li>การฝึกอาชีพในชนบท </li></ul><ul><li>ปรับปรุงบริหารจัดการ </li></ul><ul><li>สุขภาพ & การป้องกันโรค </li></ul>การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม <ul><li>สร้างหลักประกันความมั่นคง & การออม </li></ul><ul><li>จัดกลไกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการ </li></ul><ul><li>จัดสวัสดิการชุมชน </li></ul><ul><li>ปรับระบบข้อมูล มุ่งเตือนภัย / เฝ้าระวัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>เสริมสร้างระบบการคุ้มครองฯอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยาเสพติดในสถานศึกษา / อุบัติภัย </li></ul>การสร้างระบบการบริหารจัดการ <ul><li>เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ องค์กรนอกภาครัฐ และ อปท . </li></ul><ul><li>ใช้มาตรการการเงินการคลัง </li></ul><ul><li>พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการในทุกระดับ </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบธรรมภิบาลในทุกระดับ </li></ul>การพัฒนา ทุนทางสังคม <ul><li>รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ & การใช้ประโยชน์ </li></ul><ul><li>จัดทำ Social Capital Mapping </li></ul><ul><li>เร่งฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม & สนับสนุนค่านิยมที่ถูกต้อง </li></ul><ul><li>พัฒนากลไกให้ทุกฝ่ายมี่ส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางสังคม </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการสงเคราะห์วัฒนธรรม / ภูมิปัญญาท้องถิ่น </li></ul>

×