คัมภีร์ฉันทศาสตร์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

คัมภีร์ฉันทศาสตร์

on

 • 1,244 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,244
Views on SlideShare
1,223
Embed Views
21

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 21

http://kitlove2538.wordpress.com 21

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

คัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Presentation Transcript

 • แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์์
 •  จะกล่าวคัมภีรฉน ์ ั ทศสตรบรรพ์ทครูสอน ่ี เสมอดวงทินกร เสมอดวงทนกร แลดวงจนทรกระจางตา แลดวงจันทร์กระจ่างตา ถอดความ จะพูดถึงตําราฉันทศาสตร์ของเก่าทีครูสอนไว้เปรียบได้กบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ท่ี ่ ั ทําให้ มองเห็นได้ชดเจน ั .นําทางสัตว์ให้เห็นทางเดินอย่างชัดเจน (การดําเนินชีวตทีด)ี หมอนวดและหมอยา ผู้ ิ ่ เรียนรูเวท ี ้ มนตร์คาถาของศ.พราหมณ์
 •  วิเคราะห์ สาระ สาระสําคญหรือแก่่นของเรืองคมภีรฉนทศาสตร์์ ส่วนทีคดเลือกมาให้เรียนเป็ น ํ ั ื ่ื ั ี ์ ั ่ ่ี ั ื ใ ้ ี ป็ การกล่าวถึงความสําคัญของแพทย์และคุณสมบัตทแพทย์พงมี ซึงช่วยให้รกษาโรค ิ ่ี ึ ่ ั ไดผลมากกวารู รองยาเพยงอยางเดยว ได้ผลมากกว่าร้เรืองยาเพียงอย่างเดียว ่ โครงเรือง การลําดับเนื้อความเริมต้นด้วยบทไหว้ครู ซึงเป็ นการไหว้พระรัตนตรัย ไหว้ ่ ่ ่ เจาพระเจาพราหมณ ไหว้หมอชีวกโกมารภัจ (แพทยหลวงของพระเจาพมพสารแหง เจ้าพระเจ้าพราหมณ์ ไหวหมอชวกโกมารภจ (แพทย์หลวงของพระเจ้าพิมพิสารแห่ง แคว้นมคธ)และไหว้ครูแพทย์ทวไป ั่ กลวิธการแต่ง คมภรฉนทศาสตรเปนหนงสอทจดเปนตารามเนอหาสาระเฉพาะดาน กลวธการแตง คัมภีรฉนทศาสตร์เป็ นหนังสือทีจดเป็ นตํารามีเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน ี ์ ั ่ั การนําเสนอใช้โวหารอธิบายเป็ นส่วนใหญ่
 •  ส่องสัตว์ให้สว่าง กระจ่างแจ้งในมรรคา หมอนวดและหมอยา ผูเรียนคมภีรไสย์์ ้ ี ั ี์ ถอดความ เรียน รูให้ครบจนจบข้อความในตําราฉันทศาสตร์ทครูบอกให้เข้าใจสิบสี่ ้ ่ี หัวข้อควรจํา ไว้.เป็ นแพทย์น้ียากมากทีจะรูจกเรืองผลการกระทําทีไม่ดตดทิงไปเรือง ่ ้ั ่ ่ ี ั ้ ่ ความไม่ดทาความดีสบสีขอ ไ ี ํ ี ิ ่ี ้ จึงจะเป็ นคนซื่อสัตย์
 •  วิเคราะห์ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ่ ้ ิ ใช้ถอยคําทีเหมาะสมกับเนื้อเรืองและบุคคลในเรือง กวีเลือกใช้คาทีสามารถถ่ายทอด ้ ่ ่ ่ ํ ่ ความรูให้เข้าไ ตรงไปตรงมา ้ ้ ้ ได้้ ไป ใช้สานวนไทยการใช้สานวนไทยประกอบการอธิบายช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ชดเจน ํ ํ ั ยิงขึน ิ่ ้ึ
 •  ด้านสังคม สะท้อนให้เห็นความเชือของสงคมไทย ฉนทศาสตร์์ จะความหมายว่า ตํารา ทีแต่่ง ้ ใ ้ ็ ่ื ั ไ ั ่ ํ ่ี เป็ นสูตร ตามอย่างตําราการแพทย์ในคัมภีรอาถรรพเวท และด้วยเหตูทวาคัมภีร์ ์ ่ี ่ อาถรรพเวทมีเรืองราวเกียวกับไ ศาสตร์ดวย ี ่ื ่ี ั ไสย์์ ์ ้