Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

คัมภีร์ฉันทศาสตร์

 • 684 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
684
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์์
 • 2.  จะกล่าวคัมภีรฉน ์ ั ทศสตรบรรพ์ทครูสอน ่ี เสมอดวงทินกร เสมอดวงทนกร แลดวงจนทรกระจางตา แลดวงจันทร์กระจ่างตา ถอดความ จะพูดถึงตําราฉันทศาสตร์ของเก่าทีครูสอนไว้เปรียบได้กบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ท่ี ่ ั ทําให้ มองเห็นได้ชดเจน ั .นําทางสัตว์ให้เห็นทางเดินอย่างชัดเจน (การดําเนินชีวตทีด)ี หมอนวดและหมอยา ผู้ ิ ่ เรียนรูเวท ี ้ มนตร์คาถาของศ.พราหมณ์
 • 3.  วิเคราะห์ สาระ สาระสําคญหรือแก่่นของเรืองคมภีรฉนทศาสตร์์ ส่วนทีคดเลือกมาให้เรียนเป็ น ํ ั ื ่ื ั ี ์ ั ่ ่ี ั ื ใ ้ ี ป็ การกล่าวถึงความสําคัญของแพทย์และคุณสมบัตทแพทย์พงมี ซึงช่วยให้รกษาโรค ิ ่ี ึ ่ ั ไดผลมากกวารู รองยาเพยงอยางเดยว ได้ผลมากกว่าร้เรืองยาเพียงอย่างเดียว ่ โครงเรือง การลําดับเนื้อความเริมต้นด้วยบทไหว้ครู ซึงเป็ นการไหว้พระรัตนตรัย ไหว้ ่ ่ ่ เจาพระเจาพราหมณ ไหว้หมอชีวกโกมารภัจ (แพทยหลวงของพระเจาพมพสารแหง เจ้าพระเจ้าพราหมณ์ ไหวหมอชวกโกมารภจ (แพทย์หลวงของพระเจ้าพิมพิสารแห่ง แคว้นมคธ)และไหว้ครูแพทย์ทวไป ั่ กลวิธการแต่ง คมภรฉนทศาสตรเปนหนงสอทจดเปนตารามเนอหาสาระเฉพาะดาน กลวธการแตง คัมภีรฉนทศาสตร์เป็ นหนังสือทีจดเป็ นตํารามีเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน ี ์ ั ่ั การนําเสนอใช้โวหารอธิบายเป็ นส่วนใหญ่
 • 4.  ส่องสัตว์ให้สว่าง กระจ่างแจ้งในมรรคา หมอนวดและหมอยา ผูเรียนคมภีรไสย์์ ้ ี ั ี์ ถอดความ เรียน รูให้ครบจนจบข้อความในตําราฉันทศาสตร์ทครูบอกให้เข้าใจสิบสี่ ้ ่ี หัวข้อควรจํา ไว้.เป็ นแพทย์น้ียากมากทีจะรูจกเรืองผลการกระทําทีไม่ดตดทิงไปเรือง ่ ้ั ่ ่ ี ั ้ ่ ความไม่ดทาความดีสบสีขอ ไ ี ํ ี ิ ่ี ้ จึงจะเป็ นคนซื่อสัตย์
 • 5.  วิเคราะห์ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ่ ้ ิ ใช้ถอยคําทีเหมาะสมกับเนื้อเรืองและบุคคลในเรือง กวีเลือกใช้คาทีสามารถถ่ายทอด ้ ่ ่ ่ ํ ่ ความรูให้เข้าไ ตรงไปตรงมา ้ ้ ้ ได้้ ไป ใช้สานวนไทยการใช้สานวนไทยประกอบการอธิบายช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ชดเจน ํ ํ ั ยิงขึน ิ่ ้ึ
 • 6.  ด้านสังคม สะท้อนให้เห็นความเชือของสงคมไทย ฉนทศาสตร์์ จะความหมายว่า ตํารา ทีแต่่ง ้ ใ ้ ็ ่ื ั ไ ั ่ ํ ่ี เป็ นสูตร ตามอย่างตําราการแพทย์ในคัมภีรอาถรรพเวท และด้วยเหตูทวาคัมภีร์ ์ ่ี ่ อาถรรพเวทมีเรืองราวเกียวกับไ ศาสตร์ดวย ี ่ื ่ี ั ไสย์์ ์ ้
 • 7.