แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์์
    จะกล่าวคัมภีรฉน           ์ ั              ทศสตรบรรพ์ทครูสอน               ...
 วิเคราะห์ สาระ สาระสําคญหรือแก่่นของเรืองคมภีรฉนทศาสตร์์ ส่วนทีคดเลือกมาให้เรียนเป็ น       ํ ั ื      ่ื ั...
       ส่องสัตว์ให้สว่าง      กระจ่างแจ้งในมรรคา     หมอนวดและหมอยา         ผูเรียนคมภีรไสย์์ ...
 วิเคราะห์ คุณค่าด้านวรรณศิลป์    ่ ้    ิ  ใช้ถอยคําทีเหมาะสมกับเนื้อเรืองและบุคคลในเรือง กวีเลือกใช้คาทีสามา...
 ด้านสังคม   สะท้อนให้เห็นความเชือของสงคมไทย ฉนทศาสตร์์ จะความหมายว่า ตํารา ทีแต่่ง     ้ ใ ้ ็     ่ื  ั ไ...

Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คัมภีร์ฉันทศาสตร์

867 views
765 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
867
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คัมภีร์ฉันทศาสตร์

 1. 1. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์์
 2. 2.  จะกล่าวคัมภีรฉน ์ ั ทศสตรบรรพ์ทครูสอน ่ี เสมอดวงทินกร เสมอดวงทนกร แลดวงจนทรกระจางตา แลดวงจันทร์กระจ่างตา ถอดความ จะพูดถึงตําราฉันทศาสตร์ของเก่าทีครูสอนไว้เปรียบได้กบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ท่ี ่ ั ทําให้ มองเห็นได้ชดเจน ั .นําทางสัตว์ให้เห็นทางเดินอย่างชัดเจน (การดําเนินชีวตทีด)ี หมอนวดและหมอยา ผู้ ิ ่ เรียนรูเวท ี ้ มนตร์คาถาของศ.พราหมณ์
 3. 3.  วิเคราะห์ สาระ สาระสําคญหรือแก่่นของเรืองคมภีรฉนทศาสตร์์ ส่วนทีคดเลือกมาให้เรียนเป็ น ํ ั ื ่ื ั ี ์ ั ่ ่ี ั ื ใ ้ ี ป็ การกล่าวถึงความสําคัญของแพทย์และคุณสมบัตทแพทย์พงมี ซึงช่วยให้รกษาโรค ิ ่ี ึ ่ ั ไดผลมากกวารู รองยาเพยงอยางเดยว ได้ผลมากกว่าร้เรืองยาเพียงอย่างเดียว ่ โครงเรือง การลําดับเนื้อความเริมต้นด้วยบทไหว้ครู ซึงเป็ นการไหว้พระรัตนตรัย ไหว้ ่ ่ ่ เจาพระเจาพราหมณ ไหว้หมอชีวกโกมารภัจ (แพทยหลวงของพระเจาพมพสารแหง เจ้าพระเจ้าพราหมณ์ ไหวหมอชวกโกมารภจ (แพทย์หลวงของพระเจ้าพิมพิสารแห่ง แคว้นมคธ)และไหว้ครูแพทย์ทวไป ั่ กลวิธการแต่ง คมภรฉนทศาสตรเปนหนงสอทจดเปนตารามเนอหาสาระเฉพาะดาน กลวธการแตง คัมภีรฉนทศาสตร์เป็ นหนังสือทีจดเป็ นตํารามีเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน ี ์ ั ่ั การนําเสนอใช้โวหารอธิบายเป็ นส่วนใหญ่
 4. 4.  ส่องสัตว์ให้สว่าง กระจ่างแจ้งในมรรคา หมอนวดและหมอยา ผูเรียนคมภีรไสย์์ ้ ี ั ี์ ถอดความ เรียน รูให้ครบจนจบข้อความในตําราฉันทศาสตร์ทครูบอกให้เข้าใจสิบสี่ ้ ่ี หัวข้อควรจํา ไว้.เป็ นแพทย์น้ียากมากทีจะรูจกเรืองผลการกระทําทีไม่ดตดทิงไปเรือง ่ ้ั ่ ่ ี ั ้ ่ ความไม่ดทาความดีสบสีขอ ไ ี ํ ี ิ ่ี ้ จึงจะเป็ นคนซื่อสัตย์
 5. 5.  วิเคราะห์ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ่ ้ ิ ใช้ถอยคําทีเหมาะสมกับเนื้อเรืองและบุคคลในเรือง กวีเลือกใช้คาทีสามารถถ่ายทอด ้ ่ ่ ่ ํ ่ ความรูให้เข้าไ ตรงไปตรงมา ้ ้ ้ ได้้ ไป ใช้สานวนไทยการใช้สานวนไทยประกอบการอธิบายช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ชดเจน ํ ํ ั ยิงขึน ิ่ ้ึ
 6. 6.  ด้านสังคม สะท้อนให้เห็นความเชือของสงคมไทย ฉนทศาสตร์์ จะความหมายว่า ตํารา ทีแต่่ง ้ ใ ้ ็ ่ื ั ไ ั ่ ํ ่ี เป็ นสูตร ตามอย่างตําราการแพทย์ในคัมภีรอาถรรพเวท และด้วยเหตูทวาคัมภีร์ ์ ่ี ่ อาถรรพเวทมีเรืองราวเกียวกับไ ศาสตร์ดวย ี ่ื ่ี ั ไสย์์ ์ ้
 7. 7.

×