Your SlideShare is downloading. ×
แนวข้อสอบ Onet วิชาภาษาไทย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

แนวข้อสอบ Onet วิชาภาษาไทย

16,415

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
16,415
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. แนวข้ อสอบ O-NETวิชาภาษาไทย ใช้คาประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคาถาม ข้อ ๑ - ๕ ก. โบราณว่าเป็ นข้าจอมกษัตริ ย ์ ข. ราชสวัสดิ์ตองเพียรเรี ยนรักษา ้ ค. ท่านกาหนดจดไว้ในตารา ง. มีมาแต่โบราณช้านานครัน๑. ข้อใดมีเสี ยงสระประสม ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๒. ข้อใดมีคาที่ออกเสี ยงอักษรควบ ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๓. ข้อใดมีเสี ยงวรรณยุกต์ครบ ๕ เสี ยง ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๔. ข้อใดมีอกษรต่าน้อยที่สุด (ไม่นบอักษรที่ซ้ ากัน) ั ั ๑. ข้อ ก ๒. ข้อ ข ๓. ข้อ ค ๔. ข้อ ง๕. ข้อใดมีอกษรนา ั ๑. ข้อ ก และ ข ๒. ข้อ ข และ ค ๓. ข้อ ค และ ง ๔. ข้อ ง และ ก๖. คาในข้อใดมีตวสะกดมาตราเดียวกับ “เหตุผล” ทุกคา ั ๑. พุดตาน ถอดถอน มลพิษ ๒. มดเท็จ คิดสั้น จัดการ ๓. ผลัดเวร บทกลอน โทษทัณฑ์ ๔. สวดมนต์ จุดอ่อน ทรัพย์สิน
  • 2. ๗. คาซ้ าในข้อใดต้องใช้เป็ นคาซ้ าเสมอ ๑. คนงานใหม่ขยันเป็ นพักๆ เอาแน่ไม่ได้ ๒. นักเรี ยนอนุบาลหกล้มหัวเข่าแตก เลือดไหลซิบๆ ๓. งานนี้ถึงจะได้เงินเดือนน้อย ก็ทาไปพลางๆ ก่อนแล้วกัน ๔. ถ้าเราวางแผนให้ดีต้ งแต่แรกๆ โครงการนี้ก็คงสาเร็ จไปแล้ว ั๘. ข้อใดเป็ นคาซ้อนทุกคา ๑. ซ้ าซ้อน ซ่อนรู ป ซักฟอก ๒. ถ่องแท้ ถี่ถวน ถากถาง ้ ๓. บีบคั้น เบียดเบียน เบาความ ๔. แปรผัน เป่ าหู โปรยปราย๙. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคาประสมทั้ง ๒ ส่ วน ๑) บริ เวณสวนกว้างขวาง / ๒) มีสนามที่ได้รับการดูแลจากเทศบาลเมือง / ๓) มีประติมากรรมเป็ นรู ปเทพธิดาแสนงาม / ๔) มุมหนึ่งมีนาฬิกาแดดคอยบอกเวลา ๑. ส่ วนที่ ๑ และ ๔ ๒. ส่ วนที่ ๒ และ ๓ ๓. ส่ วนที่ ๑ และ ๓ ๔. ส่ วนที่ ๒ และ ๔๑๐. ข้อใดมีคาประสมทุกคา ๑. คาขาด คาคม คาราม ๒. เดินแต้ม เดินรถ เดินสะพัด ๓. น้ าป่ า น้ าไหล น้ ามือ ๔. ติดลม ติดใจ ติดขัด๑๑. ข้อใดไม่มีคาสมาส ๑. วิสุทธโยธามาตย์เจ้า กรมขวา ๒. หนึ่งชื่อราชโยธา เทพซ้าย ๓. ตาแหน่งศักดิ์ยศถา เสถียรที่ ๔. คุมพยุหยาตราย้าย ย่างเข้าตามสถาน
  • 3. ๑๒. ข้อใดมีคาสมาสที่มีการสร้างคาต่างกับข้ออื่น ๑. ขับคเชนทร์ สาวก้าว ส่ ายเสื้ องเทาทาง ๒. สถานที่พุทธบาทสร้าง สื บไว้แสวงบุญ ๓. สุ ธารสรับพระเต้า เครื่ องต้นไปตาม ๔. โดยเสด็จดาเนินแคล้ว คลาดคล้อยบทจร๑๓. ข้อใดสะกดถูกทุกคา ๑. เขากินอาหารมังสวิรัตทุกวันพุธมาสามปี แล้ว ๒. ที่ปากทางเข้าหมู่บานมียามรักษาการอยูตลอดเวลา ้ ่ ๓. คนที่ซ้ื อทองรู ปพรรณต้องจ่ายเงินค่ากาเหน็จด้วย ๔. เพื่อนเห็นเขานังหลับจึงถามว่าเข้าฌานถึงชั้นไหนแล้ว ่๑๔. ข้อใดมีคาสะกดผิด ๑. ดาวพระศุกร์ ที่เห็นในเวลาเช้ามืดเรี ยกว่าดาวประกายพรึ ก ๒. ในสวนสาธารณะมีคนมาออกกาลังกายกันอยูประปราย ่ ๓. กระบะที่ลงรักแบบญี่ปุ่นและจีนเรี ยกว่าเครื่ องกามะลอ ๔. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่าทุกครอบครัวต้องกระเบียดกระเสี ยรใช้ขอความในพจนานุกรมต่อไปนี้ตอบคาถาม ข้อ ๑๕ – ๑๖ ้
  • 4. ๑๕. มีคาที่เป็ นคาตั้งหรื อแม่คากี่คา ๑. ๓ คา ๒. ๔ คา ๓. ๕ คา ๔. ๖ คา๑๖. มีคาที่ระบุวาใช้เฉพาะแห่งกี่คา ่ ๑. ๑ คา ๒. ๒ คา ๓. ๓ คา ๔. ๔ คา๑๗. คาภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คาไทยแทนไม่ได้ ๑. จินดาทาข้อสอบหลายวิชาจนรู้สึกเบลอร์ไปหมด ๒. จิตราเป็ นดีไซเนอร์ ประจาห้องเสื้ อที่มีชื่อเสี ยง ๓. จินตนาไปหาหมอเพื่อใช้แสงเลเซอร์รักษาผิวหน้า ๔. จิตรลดาเป็ นวิสัญญีแพทย์ระดับอินเตอร์ ของโรงพยาบาลนี้๑๘. ข้อใดเป็ นคาศัพท์บญญัติจากคาภาษาอังกฤษทุกคา ั ๑. จุลทรรศน์ จุลินทรี ย ์ จุลกฐิน ๒. สังคม สังเคราะห์ สังโยค ๓. สมมาตร สมมุติฐาน สมเพช ๔. วิกฤตการณ์ วิจย วิสัยทัศน์ ั๑๙. ข้อใดไม่มีคายืมภาษาบาลีสันสกฤต ก. วันจะจรจากน้องสิ บสองค่า ข. พอจวนย่ารุ่ งเร่ งออกจากท่า ค. ราลึกถึงดวงจันทร์ครรไลลา ง. พี่ต้ งตาแลแลตามแพราย ั ๑. ข้อ ก และ ข ๒. ข้อ ก และ ค ๓. ข้อ ข และ ง ๔. ข้อ ค และ ง
  • 5. ๒๐. ข้อใดใช้คาลักษณนามไม่ถูกต้อง ๑. เขาสามารถปฏิบติตามเงื่อนไขของหน่วยงานได้ครบทุกข้อ ั ๒. นักวิชาการเสนอข้อคิดเห็นไว้ในบทสรุ ปของรายงานหลายประการ ๓. รัฐบาลมีปัญหาเร่ งด่วนที่ตองรี บแก้ไขหลายเรื่ อง ้ ๔. คณะกรรมการกาลังพิจารณาคาขวัญที่ส่งเข้าประกวด ๕๐ บทเฉลย

×