Kontrasepsiyonda Yenilikler - www.jinekolojivegebelik.com

3,868 views

Published on

Kontrasepsiyonda Yenilikler - www.jinekolojivegebelik.com

Published in: Health & Medicine, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,868
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kontrasepsiyonda Yenilikler - www.jinekolojivegebelik.com

  1. 1. KONTRASEPS İ YONDA YEN İ L İ KLER
  2. 2. Kontrasepsiyon Yöntemleri <ul><li>Sterilizasyon </li></ul><ul><li>Oral kontraseptifler (OC) </li></ul><ul><li>Rahim İçi Araçlar </li></ul><ul><li>Norplant, Depoprovera </li></ul><ul><li>Yeni uzun etkili uygulamalar </li></ul><ul><li>Erkekte hormonal kontrasepsiyon yöntemleri </li></ul>
  3. 3. Kontrasepsiyon y ö ntemi etkinli ğ i <ul><li>Pearl indeks: gebelik say ısı /100 kad ı n y ılı </li></ul><ul><li>Life table analizi </li></ul><ul><li>Beklenilen en az ba ş ar ısızlık oran ı </li></ul><ul><li>Tipik ba şarısızlık oran ı </li></ul>
  4. 4. Failure Rates During the First Year of Use, United States 7   Percent of Women with PregnancyMethod Lowest Expected Typical No method 85.0% 85.0% Combination Pill 0.1 3.0 Progestin only 0.5 3.0 IUDs Progesterone IUD 1.5 2.0 Levonorgestrel IUD 0.6 0.8 Copper T 380A 0.1 0.1 Norplant 0.05 0.05 Female sterilization 0.05 0.05 Male sterilization 0.1 0.15 Depo-Provera 0.3 0.3 Spermicides 6.0 26.0
  5. 5. Failure Rates During the First Year of Use, United States 7   Percent of Women with PregnancyMethod Lowest Expected Typical Periodic abstinence 25.0 Calendar 9.0 Ovulation method 3.0 Symptothermal 2.0 Post-ovulation 1.0 Withdrawal 4.0 19.0 Cervical cap Parous women 26.0 40.0 Nulliparous women 9.0 20.0 Sponge Parous women 9.0 28.0 Nulliparous women 6.0 18.0 Diaphragm and spermicides 6.0 20.0 Condom Male 3.0 14.0 Female 5.0 21.0
  6. 6. Sterilizasyon <ul><li>1823 James Blundel : C/S sonras ı </li></ul><ul><li>1881 Samuel Lungren Ohio : İ lk yay ı n </li></ul><ul><li>1910 Mandlener Almanya </li></ul><ul><li>1920 lerde Pomeroy, Irwing , Uchida </li></ul>
  7. 8. Laparas k opi k steriliza syon <ul><li> </li></ul><ul><ul><li>U nipolar electro cerrahiyle oklüzyon ve parsiyel rezeksiyon . </li></ul></ul><ul><ul><li>U nipolar electro cerrahiyle oklüzyon ve transeksiyon . </li></ul></ul><ul><ul><li>B ipolar electro cerrahiyle oklüzyon . </li></ul></ul><ul><ul><li>M e k ani k oklüzyon ( k lip veya silasti k halka ). </li></ul></ul>
  8. 10. Female Tubal Sterilization Methods, 10-Year Cumulative Failure Rates 59 Unipolar coagulation     0.75% Postpartum tubal excision 0.75 Silastic (Falope or Yoon) ring 1.77 Interval tubal exclusion 2.01 Bipolar coagulation 2.48 Hulka-Clemens clip 3.65
  9. 11. Mini laparatomi <ul><li>3-5 cm insizyon </li></ul><ul><li>G ü venilir, basit, lokal anestezi </li></ul><ul><li>Ge ç irilmi ş cerrahi, pelvik enfeksiyon, yap ışıklı k varl ığın da L/S tercih edilmeli </li></ul>
  10. 12. Va z ektomi <ul><li>Basit, g ü venilir, enfeksiyon nadir ve kolay tedavi edilebilir. </li></ul><ul><li>Anti sperm antikor, uzun d ö nemli yan etkisi yok, KVH riskini art tı rmaz </li></ul><ul><li>Prostat, testis CA? </li></ul><ul><li>Reversal %50 ba şarı , s ü re uzad ı k ç a ba ş ar ı azal ı yor. 10 y ılın sonunda ba şarısı %30 </li></ul>
  11. 13. S terilizasyon <ul><li>Cinsellik </li></ul><ul><li>Reversibilite: tekrar evlilikler </li></ul><ul><ul><li>mikrocerrahi: kalan t ü p uzunlu ğ u ile ili ş kili </li></ul></ul><ul><ul><li>(4 cm), </li></ul></ul><ul><ul><li>- elektrokoagulasyon vs klip, halka , pomeroy (%70-80) </li></ul></ul><ul><li>Menstrual disfonksiyon, dismenore </li></ul><ul><ul><li>E lektrokoagulasyon vs klip, halka </li></ul></ul>
  12. 15. Oral kontraseptifler <ul><li>20. y ü zy ı lda kad ı nlar i ç in en ö nemli olaylardan biri </li></ul><ul><li>1900 ’ lere kadar ovulasyon gebelik ili ş kisi bilinmiyor </li></ul><ul><li>1960 ilk kombine estrojen+progesteron OC </li></ul><ul><ul><li>(150 mg mestrenol+9.85 mg norethynodrel) </li></ul></ul><ul><li>21 hap </li></ul>
  13. 17. Progesteron komponenti
  14. 18. Progestinler <ul><li>Norethindrone ailesi 19 karbon </li></ul><ul><li>17 karbon turevleri: medoksiprogesteron asetat </li></ul><ul><li>Yeni progestinler: desogestrel, norgestimate, gestoden, drospirenone </li></ul><ul><li>(androgenik etki, lipid profili, k ırıl ma kanamalar ı , glukoz tolerans ı ) </li></ul>
  15. 19. Oral kontraseptifler <ul><li>Multifazik vs monofazik </li></ul><ul><li>Multifazik : E ve P dozu siklus boyunca ayn ı de ğ il. </li></ul><ul><ul><li>Daha az yan etki, k ırı lma kanamalar ı ve amonereyi azaltmak ve ayn ı etkinli ğ i sa ğ lamak ama ç lanm ış . </li></ul></ul><ul><li>1.jenerasyon: 50mg EE ve ü zeri </li></ul><ul><li>2.jenerasyon: 30-35mg EE + eski P;norgestimate </li></ul><ul><li>3.jenerasyon: 20-30mg EE + yeni P </li></ul>
  16. 20. Ü lkemizdeki Oral Kontraseptifler <ul><li>Lyndiol 250mcg lynestrenol 50mcg EE(Org) </li></ul><ul><li>Lo-ovral 150mcg levonorgestrel 30 mcg EE(Org) </li></ul><ul><li>Microgynon 150mcg levonorgestrel 30mcgEE(S) </li></ul><ul><li>Desolett 150mcg desogestrel 30 mcgEE(Org) </li></ul><ul><li>Minulet 75mcg gestodene 30mcg EE(Wheyt) </li></ul><ul><li>Ginera 75mcg gestodene 30 mcg EE(S) </li></ul><ul><li>Triquilar 50,75,125mcg levo 30,40,30mcg EE(S) </li></ul><ul><li>Myralon 150 mcg desogestrel 20 mcg EE(Org) </li></ul><ul><li>Myranova 100mcg levonorgestrel 20 mcg EE(S) </li></ul><ul><li>Yasmin 3mg drospirenone, 30 mcgEE (S) </li></ul><ul><li>Diane 35 2mg sipreteron asetat 35mcg EE (S) </li></ul>
  17. 21. Oral kontraseptifler <ul><li>Etki mekanizmas ı : gonadotropin sal ı nmas ı , ovulasyon, servikal mukus, endometriyum, t ü bal fonksiyonlar. </li></ul><ul><li>Kardiyovask ü ler etki: ven ö z ve arteriyal sistem, ven ö z tromboz, myokard enfarkt ü s ü ve inme </li></ul><ul><li>Est: trombotik protein sentezini art tırır . TG ΐ </li></ul><ul><li>Pro: lipid profili ü zerine olumsuz etki </li></ul>
  18. 22. Oral kontraseptifler <ul><li>Ven ö z: y ü ksek fibrinojen, d üşü k trombosit ; VTE, DVT, PE </li></ul><ul><li>Arteriy e l: d üşü k fibrinojen, y ü ksek trombosit ; MI, hemorajik ve iskemik inme </li></ul><ul><li>OC kullananlarda VTE riski dozla ili ş kili </li></ul><ul><ul><li>(50mcg alt ı na d üşü rmek yeterli) </li></ul></ul><ul><li>OC vs trombo z :koagulasyon vs fibrinolizis </li></ul><ul><li>Trombofilik hastaliklar </li></ul>
  19. 23. Oral konraseptifler <ul><li>D üşü k doz OC: sadece %10-20 fibrinojen ΐ , </li></ul><ul><li>fibrinolizi art tır maya e ğ ilimli </li></ul><ul><li>ATIII, protein C ’ ye kar şı n ö tral </li></ul><ul><li>%10-20 protein S art tırı yor. </li></ul><ul><li>OC kullan ımı ö ncesinde rutin faktor V leiden taramas ı ö nerilmiyor . </li></ul><ul><li>desogestrel, gestoden: 2 kez fazla DVT </li></ul>
  20. 24. Oral Kontraseptifler <ul><li>Sigara i ç meyen, 35 yas alt ı , nondiyabetik bir kad ı nda MI riski 2/100000 dir. </li></ul><ul><li>Sigara i ç me 3-11 x , OC+sigara 30 x , OC+HT 17 x MI riskini art tırı yor. </li></ul><ul><li>35 yas üstü ve sigara i ç enlere OC ö nerilmemeli </li></ul><ul><li>Est: LDL d üşürür , HDL ar t t ırır. </li></ul><ul><li>Pro: LDL ar t t ırır , HDL d üşürü r. </li></ul><ul><li>İ nme : HT, sigara i ç en, vask ü ler migren vakalar ı nda daha s ı k g örülür . 50 mcg E alt ı nda doz i ç eren OC ’ lerde daha az. </li></ul>
  21. 25. Oral Kontraseptifler <ul><li>Y ü ksek doz OC ’ de glukoz tolerans ı etkileniyor . </li></ul><ul><li>Gest asyonel DM vakalar ı nda DM geli ş ene kadar kullan ılabilir . </li></ul><ul><li>IDDM, tromboz riski artar. </li></ul><ul><li>Safra ta şı olu ş umu artar . </li></ul><ul><li>Akut ve kronik kolestatik KC hasta lığında verilmemeli </li></ul>
  22. 26. Neoplastik etkiler <ul><li>Endometriyum ve over CA riski azal ı r.(kesin) </li></ul><ul><li>Meme ve serviks CA ’ da </li></ul><ul><ul><li>az bir art ış yapt ığı d üşünülü yor. </li></ul></ul><ul><li>Kesin olmamakla birlikte </li></ul><ul><ul><li>kolorektal CA ’yı azalt tığı , </li></ul></ul><ul><ul><li>karaciger Ca ’yı art tırdığı d üşünülü yor. </li></ul></ul>
  23. 27. Kontrasepsiyon D ışı Kullan ı mlar ı <ul><li>Dismenore, menoraji, anemi </li></ul><ul><li>Fonksiyonel over kistlerinin tedavisinde </li></ul><ul><li>Fibroadenom ve fibrokistik meme hastal ığı </li></ul><ul><li>Pelvik enflamatuar hastal ı k </li></ul><ul><li>Akne, hirsuitizm </li></ul><ul><li>Kemik k ü tlesi </li></ul><ul><li>Menstr u asyonla artan durumlarda </li></ul><ul><ul><li>(migren, endometriyozis,ast ı m vb) </li></ul></ul>
  24. 28. Oral Kontraseptiflerin Faydalar ı <ul><li>Kesinlikle Faydal ı: </li></ul><ul><li>Disfonksiyonel uterin kanama </li></ul><ul><li>Dismenore </li></ul><ul><li>Mittelschmerz </li></ul><ul><li>Endometriozis profilaksisi </li></ul><ul><li>Akne ve hirsutizm </li></ul><ul><li>Hipotalamik amenore için hormon tedavisi </li></ul><ul><li>Menstrual porfiri profilaksisinde </li></ul><ul><li>Kanam kontrolünde (anovülasyon) </li></ul><ul><li>Muhtemel Faydal ı </li></ul><ul><li>Fonksiyonel over kistleri . </li></ul><ul><li>P remenstrual s e ndrom. </li></ul>
  25. 29. Oral kontraseptifler ve Ü reme <ul><li>Gebelikde kullan ı m </li></ul><ul><li>OC sonras i fertilite </li></ul><ul><li>Emzirme d ö neminde </li></ul><ul><li>Postpartum d ö nemde OC ’ ye ba ş lama </li></ul><ul><li>Pubertede kullan ı m </li></ul><ul><li>Prolaktinoma </li></ul>
  26. 30. Kesin Kontraendikasyonlar <ul><li>1. Tromboflebit, Tromboembolik hastalık (hx) </li></ul><ul><li>2. Bilinen meme kanseri veya şüphesi </li></ul><ul><li>3. KcFT bozukluğu </li></ul><ul><li>4. Anormal vajinal kanama </li></ul><ul><li>5. Gebelik </li></ul><ul><li>6. 35+ sigara içen bayanlar </li></ul>
  27. 31. Tartışmalı Konular <ul><li>Migren </li></ul><ul><li>Myom </li></ul><ul><li>Elektif cerrahi </li></ul><ul><li>Epilepsi </li></ul><ul><li>Gebelikte tıkanma sarılığı </li></ul><ul><li>Safra kesesi hastalığı </li></ul><ul><li>DM </li></ul><ul><li>Orak hücreli anemi </li></ul><ul><li>Anti koagulan kullan ımı </li></ul>
  28. 32. Oral Kontraseptif Kullan ımın da Takip <ul><li>Her y ı l hastalar ç a ğırılmalı ,FM, detayl ı ö yk ü , TA, IT, meme muayenesi, pap smear istenmeli </li></ul><ul><li>Risk faktor ü varsa 6 ayda bir çağırılmalı </li></ul><ul><li>35 yas üstü ve aile öyküsü olan ki ş ilere glukoz ve lipid profili bak ı lmal ıdır . </li></ul><ul><li>Alternatif yollar: vajinal uygulama </li></ul>
  29. 34. Yeni Form ü ller <ul><li>İ lk OC 150 mcg E, </li></ul><ul><ul><li>1970 ’ lerde 20 mcg, </li></ul></ul><ul><ul><li>2001 ’ de 25 mCG EE i ç eren form ü l. </li></ul></ul><ul><li>Progestin: doz onda bire indirildi. </li></ul><ul><li>Selektif progestinler: </li></ul><ul><ul><li>norgestimate, desogestrel, gestodene ve drospirenone </li></ul></ul>
  30. 35. Yeni Progestinler <ul><li>Ovulasyon supresyonu ve endometriyum koruma etkileri devam eder. </li></ul><ul><li>SHBG, androjenik aktivitesi az. </li></ul><ul><li>Estrojenlerin olumlu lipid profili etkilerine etkisi daha az. </li></ul><ul><li>Karbonhidrat metabolizmas ını bozmaz. </li></ul><ul><li>Akne tedavisine uygun . </li></ul><ul><li>Kilo al ımı ü zerine etkisi az. </li></ul>
  31. 36. Drospirenone <ul><li>Spir o n a la k ton analo ğ u </li></ul><ul><li>Antiandrojenik etkisi sebebiyle akne tedavisine uygun </li></ul><ul><li>Lipid profiline olumlu etkisi var </li></ul><ul><li>CH metabolizmasini etkilemez </li></ul><ul><li>TA d üşürüy or, </li></ul><ul><li>ilk alt ı ayda kilo kayb ı yap ı yor, 13. ayda fark yok. </li></ul><ul><li>VTE ? </li></ul>
  32. 37. Yeni Form ü ller <ul><li>25mcg EE+triNGM(180-215-250) </li></ul><ul><li>25mcg EE+triDSG(100-125-150) </li></ul><ul><li>30mcg EE+drospirenone(3mg) </li></ul>
  33. 38. 30mcg EE+Drospirenone (Yasmin) <ul><li>Benzer kontraseptif etkinlik </li></ul><ul><li>Siklus kontrolu:kabul edilebilir (ilk siklusda %24.7) </li></ul><ul><li>Duygusal tutars ızlık </li></ul><ul><li>Bas a ğrısı , bulant ı , kusma, ara kanamas ı , depresyon, meme a ğrısı , migren </li></ul><ul><li>Potansiyel hiperkalemi ; </li></ul><ul><ul><li>ACE inhibitorleri, heparin,aldesteron antagonist, NSAID, Ang II reseptor antogonistleri ile verilirken dikkatli olunmali </li></ul></ul>
  34. 39. 30 mcg EE+Drospirenone/ 30mcgEE+Desogesterel <ul><li>Basa ğrısı (9.6- 6.3) </li></ul><ul><li>Meme a ğrısı (6.4- 4.6) </li></ul><ul><li>Bulant ı (4.2- 1.7) </li></ul><ul><li>Kar ı n a ğrısı (2.2- 2.2) </li></ul><ul><li>Migren (2.1- 2.4) </li></ul><ul><li>AVRUPA Ç ALI Ş MASI </li></ul>
  35. 41. Rahim İç i Ara ç lar
  36. 42. Etki M ekanizmas ı <ul><li>Spermisidal ortam: fertilizasyon azal ı r </li></ul><ul><li>Steril infl a matuar cevap: implantasyon azal ı r </li></ul><ul><li>Bak ı r: inflamatuar cevab ı art tırır. </li></ul><ul><li>D ış gebelik? </li></ul><ul><li>Yan etkiler (menoraji,dismenore) </li></ul><ul><li>Enfeksiyon, malignansi, endokardit profilaksisi. </li></ul><ul><li>E ş lik eden gebelik </li></ul>
  37. 43. Norplant , Etki Mekanizması <ul><li>1- L evonorgestrel hipotalamus ve pit u iter bezden LH salınımını baskılar. </li></ul><ul><li>2-Servikal mukus ve endometriyuma etki eder. </li></ul>
  38. 44. Kesin Kontraendikasyonlar <ul><li>A ktif trombo f lebitis yada tromboemboli k hastalık . </li></ul><ul><li>Tanı konulmamıs vajinal kanama . </li></ul><ul><li>A kut karaciğer hastalığı . </li></ul><ul><li>Beni g n yada malignant karaciğer tumor leri </li></ul><ul><li>Bilinen meme kanseri yada süphesi . </li></ul>
  39. 45. Yan etkiler <ul><li>D ü zensiz vajinal kanama </li></ul><ul><li>Ba ş a ğrısı </li></ul><ul><li>Akne </li></ul><ul><li>Kilo de ğ i ş iklikleri </li></ul><ul><li>Duygudurumda bozulmalar </li></ul><ul><li>HSV enfeksiyonu </li></ul><ul><li>Over kistleri 8 x </li></ul><ul><li>Galaktore, mastalji </li></ul>
  40. 46. Depo provera <ul><li>Ovula syon engellenir </li></ul><ul><li>En az bir yıl çocuk istenmediği durumlarda . </li></ul><ul><li>Yüksek etkinlik. </li></ul><ul><li>Estro j en içermeyen kontrasepsiyona ihtiyaç duyulduğu durumlarda. </li></ul><ul><li>Emzirme esnasında . </li></ul><ul><li>Orak hücreli anemi . </li></ul><ul><li>Epilepsi . </li></ul><ul><li>Özel , koitusdan bağımsız bir yöntem istendiğinde. </li></ul>
  41. 47. Kontraendikasyonlar <ul><li>Kesin k ontra e ndi k a syonlar </li></ul><ul><li>Gebelik , tanımlanmamış vajinal kanama . </li></ul><ul><li>Ciddi koagulasyon bozuklukları . </li></ul><ul><li>Hormon kullanımı sonrasında KC adenomu gelişmesi öyküsü . </li></ul><ul><li>Relati f k ontr ae ndi kasyonlar </li></ul><ul><li>KC hastalığı , ciddi KVH . </li></ul><ul><li>Kısa dönemli kontresepsiyon istendiğinde . </li></ul><ul><li>Enjeksiyon istenmediğinde . </li></ul><ul><li>Ciddi depresyon </li></ul>
  42. 48. Olumlu Özellikleri <ul><li>Kullanımı kolay . </li></ul><ul><li>Güvenilir . </li></ul><ul><li>Etkili. S teriliza syon kadar . </li></ul><ul><li>E stro j en kaynaklı yan etkileri yok. </li></ul><ul><li>Özel , kullanıldığı bir başkası tarafından farkedilmez. </li></ul><ul><li>Laktasyonu artırır. </li></ul><ul><li>Kontarasepsiyon harici olumlu etkileri vardir. (PID,endometriosis, anemi, myoma) </li></ul>
  43. 49. Yeni enjektabl form ü ller 25mgMPA+5mg estradilcypionat <ul><li>Ayda bir IM enjeksiyon </li></ul><ul><li>E h ı zla y ü kselir ve d üş er 12-20 g ü n sonra kanama olur. </li></ul><ul><li>i lk enjeksiyon adetin ilk 5 g ünün de yap ılı r. </li></ul><ul><ul><li>28-33 g ü nde tekrarlan ı r. </li></ul></ul><ul><li>Y ü ksek etkinlik, g ü venilirlik, </li></ul><ul><ul><li>yan etkiler d üşü k doz OC ’ ye benzer, d ü zenli adet, koagulasyon parametrelerine etkisi minimal. </li></ul></ul><ul><li>Hastan ı n kendi kendine uygulayabildi ğ i form ü l? </li></ul>
  44. 50. Levonorgesterol RIA <ul><li>Y ü ksek etkinlik, </li></ul><ul><li>Geri d önüşümlü </li></ul><ul><li>Adet kanama miktar ını azalt ı r, </li></ul><ul><li>Sistemik LNG d ü zeyi d üşü k </li></ul><ul><li>Erken lekelenme s ı k. </li></ul>
  45. 51. Levenorgesterol RIA <ul><li>Servikal mukus kal ınlaşır. </li></ul><ul><li>Sperm hareketlili ğ i ve fonksiyonu engellenir </li></ul><ul><li>Endometriyum bask ı lan ı r </li></ul><ul><li>Zay ı f yabanc ı cisim reaksiyonu uyar ılır. </li></ul><ul><li>Ovulasyon engellenir (baz ı sikluslarda) </li></ul>
  46. 52. Levonorgesterol RIA <ul><li>Primer yada sekonder menoraji </li></ul><ul><li>Dismenore </li></ul><ul><li>HRT, tamoksifen kullan ımı </li></ul><ul><ul><li>Adenomyozisi, endometriyozisi azalt ı r. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ektopik gebelik, pelvik enflamatuar hastal ığ a kar şı ko r uyucudur. </li></ul></ul>
  47. 53. Yan etkiler <ul><li>Akne, ba ş a ğrısı , lekelenmeler, </li></ul><ul><li>Ağrı , mastalji, kilo al ımı , </li></ul><ul><li>HT, anormal pap smear, </li></ul><ul><li>O ver kistleri (yava ş folikuler atrezi) </li></ul>
  48. 54. Tek ç ubuk implantlar, Eto - norgesterel i ç eren EVA: I mplanon : <ul><li>Yerle ş tirmesi ve çıkarılması kolay </li></ul><ul><li>Daha etkili, kanama episodlar ı daha nadir,amonere daha s ı k. </li></ul><ul><li>Ovulasyon genellikle engellenir, daha az folikul kisti g örülür . </li></ul><ul><li>Potent progestin </li></ul><ul><li>En sı k b ı rakma sebebi: kilo al ımı </li></ul>
  49. 55. Transdermal sistemler <ul><li>Progestin:norelgestromin , norgestimatenin aktif metaboliti, 150mg/g ü n </li></ul><ul><li>Etinil estradiol: 20mg/g ü n </li></ul><ul><li>20 x 20 cm, 7 g ü nde bir de ğiştirilir , </li></ul><ul><li>Kullan ı lmas ı kolay, </li></ul><ul><ul><li>OC ‘ ye g ö re etkinlik daha fazla, </li></ul></ul><ul><ul><li>Y an etkileri d üşü k doz OC ’ ye benzer </li></ul></ul>
  50. 56. Vajinal halkalar <ul><li>Yumu ş ak, b ükü lebilir, slikon kau ç uk, 58 mm çapında . </li></ul><ul><li>3 haftadan 1 y ı la kadar </li></ul><ul><li>Organon: etonorgesterol+EE, ayl ı k halka, 3+1 </li></ul><ul><li>Nestrone +EE y ıllık , hen ü z ü retimde. </li></ul><ul><li>Koit usa engel olmaz, d ü zenli steroid sal ınımı sa ğ lar. </li></ul>
  51. 58. Erkek hormonal kontrasepsiyon <ul><li>Androjenler </li></ul><ul><li>Androjen +progestinler </li></ul><ul><li>GnRH antagonistler </li></ul><ul><li>GnRH immunizasyonu </li></ul><ul><li>FSH immunizasyonu </li></ul><ul><li>FSH antagonist </li></ul><ul><li>Inhibin </li></ul>
  52. 59. Erkek hormonal kontrasepsiyon <ul><li>LH: testesteron ,FSH: spermiogenez </li></ul><ul><li>LH ve FSH nin bask ı lanmas ı : oligo, azospermi </li></ul><ul><li>Ekzojen T yada GnRH antagonistleri: </li></ul><ul><ul><li>S permatogenezin hormona duyarl ı olan evrelerinde h ı zland ırılmış apoptoza sebep olur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Postm a yotik spermatosidler ve spermatidler etkilenir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Spermatogonia etkilenmez. </li></ul></ul><ul><ul><li>B undan dolayı geri d önüşümlüdür . </li></ul></ul>
  53. 60. Erkek hormonal kontrasepsiyon <ul><li>Azo, oligospermi(<3*1000000) sa ğ land ığında kontraseptif etkinlik kad ı n y ö ntemlerine e ş ittir. </li></ul><ul><li>Tenanthane (TE 200mg/hafta, 6 ay,IM), </li></ul><ul><ul><li>12 ay boyunca %64 hastada oligospermi sa ğlanıyor , </li></ul></ul><ul><ul><li>Yü ksek doz, pratik de ğ il ve uzun d ö nemli yan etkiler olabilir. </li></ul></ul><ul><li>Asyal ı erkeklerde daha etkili. </li></ul><ul><li>Uzun d ö nemli implantlar, transdermal sistemler hen ü z ara ş t ı rma faz ı nda. </li></ul>
  54. 61. Erkek hormonal kontrasepsiyon <ul><li>Androjenler: </li></ul><ul><ul><li>hem a tokritte art ış ,HDL kolesterolde d üşüş , KAH?, </li></ul></ul><ul><ul><li>P rostat hiperplazi?, KDM art ış , v ü cut ya ğ miktar ı nda azalmaya sebep olabilir. </li></ul></ul><ul><li>T dozunu azaltmak icin: </li></ul><ul><ul><li>p rogesteron, GnRH antagonist eklenmi ş yada selektif androjen reseptor modulatorleri(SARM), 7 alfa metil 19 nortesteron (MENT) ü retilmi ş tir. </li></ul></ul><ul><ul><li>MENT: Gn supresyonunda 10 X daha etkili </li></ul></ul>
  55. 62. Erkek hormonal kontrasepsiyon <ul><li>T+DMPA,LNG,DSG,norethindrone asetat </li></ul><ul><li>T+GnRH antagonist </li></ul><ul><li>Non peptit GnRH antagonist </li></ul><ul><li>Progesteron ,testesteron resept ö r antagonist. </li></ul>
  56. 63. Kontrasepsiyon Yöntemleri <ul><li>Sterilizasyon </li></ul><ul><li>Oral kontraseptifler (OC) </li></ul><ul><li>Rahim İçi Araçlar </li></ul><ul><li>Norplant, Depoprovera </li></ul><ul><li>Yeni uzun etkili uygulamalar </li></ul><ul><li>Erkekte hormonal kontrasepsiyon yöntemleri </li></ul>

  ×