แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5           ปีการศึกษ...
ใบงาน               การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์  สมาชิกในกลุ่ม  1น.ส. จีระพัชร ศรีโพธิ์งาม เลขที่ ...
ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน)ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยหลักการและทฤษฎี (...
ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลาดับ      ขั้นตอน                        สัปดาห์ที่          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

778 views
704 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
120
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน โปรแกรมออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ชื่อผู้ทาโครงงาน 1น.ส. จีระพัชร ศรีโพธิ์งาม เลขที่ 1 ชั้น ม. 6ห้อง 4 2น.ส. เบญจวรรณ ยืนธรรม เลขที่ 3 ชั้น ม. 6ห้อง 4 3น.ส. ลลิตา ประพันธ์ เลขที่ 23 ชั้น ม. 6ห้อง 4 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 2. 2. ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1น.ส. จีระพัชร ศรีโพธิ์งาม เลขที่ 1 ชั้น ม. 6ห้อง 4 2น.ส. เบญจวรรณ ยืนธรรม เลขที่ 3 ชั้น ม. 6ห้อง 4 3น.ส. ลลิตา ประพันธ์ เลขที่ 23 ชั้น ม. 6ห้อง 4คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) โปรแกรมออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Program Design buildingประเภทโครงงาน การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design )ชื่อผู้ทาโครงงาน1น.ส. จีระพัชร ศรีโพธิ์งาม เลขที่ 1 ชั้น ม. 6ห้อง 42น.ส. เบญจวรรณ ยืนธรรม เลขที่ 3 ชั้น ม. 6ห้อง 43น.ส. ลลิตา ประพันธ์ เลขที่ 23 ชั้น ม. 6ห้อง 4ชื่อที่ปรึกษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ระยะเวลาดาเนินงาน -ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน)อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีส่วนกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้นสถาบันการศึกษาทุกแห่งให้ความสนใจในเรื่องการประยุกต์เพื่อประโยชน์ทางการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม การออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมในปัจจุบันจึงเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างมาก ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบ การออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ทาให้ ปัจจุบันมีแหล่งความพัฒนาเกิดขึ้นมากมาย การออกแบบสมัยใหม่ต้องใช้เวลาน้อย ออกแบบได้เร็ว มีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรต่าง ๆร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันตอบสนองต่อการประยุกต์เข้ากับการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ได้เป็นอย่างดีวัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ)1 เพื่อใช้โปรแกรมในการทาการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมได้จริง2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
 3. 3. ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน)ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยหลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design) คือ กระบวนการกาหนดสถาปั ตยกรรม ส่ วนประกอบ ส่ วนประสาน และลักษณะด้านอื่นๆ ของระบบหรื อส่ วนประกอบของระบบโดยการออกแบบซอฟต์แวร์ ยงมี ัความหมายรวมถึงสิ่ งที่ได้จากการออกแบบ ซึ่ งก็คือ แบบจาลองของการออกแบบ (Design Model) การออกแบบซอฟต์แวร์ เป็ นการนาข้อกาหนดความต้องการ มากาหนดรายละเอียดโครงสร้างภายในของซอฟต์แวร์ ในทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ น้ นการนาความรู ้ดานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้กบการ ั ้ ัออกแบบ ก็คือ วิศวกรรมการออกแบบ (Design Engineering) ซึ่ งมีเป้ าหมาย คือ การสร้างแบบร่ างของระบบ หรื อการนาเสนอระบบในแต่ละด้าน ให้มีคุณสมบัติที่ดี ได้แก่ Firmness (โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบจะต้องไม่มีขอผิดพลาด) Commodity (จะต้องตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน) และ Delight (ต้อง ้ทาให้ผใช้รู้สึกพอใจ) ทั้งหมดคือ "คุณภาพ" ที่ได้จากงานออกแบบ ู้วิธีดาเนินงาน การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม (Architectural Design) เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า "Top-LevelDesign" เป็ นการกาหนดลักษณะโครงสร้างของระบบหรื อซอฟต์แวร์ ในมุมมองระดับบน กล่าวคือ เป็ นการแสดงให้เห็นส่ วนประกอบต่างๆ ของซอฟต์แวร์ ภายใต้โครงสร้างสถาปัตยกรรมรู ปแบบใดๆแนวทางการดาเนินงานสิ่ งสาคัญที่ควรทราบสาหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ คือ สถาปั ตยกรรมและโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture and Architecture Structure) ซึ่ งนับว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างมากในการผลิตซอฟต์แวร์ ในปั จจุบน ั สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) หมายถึง การแสดงความสาพันธ์ระหว่างระบบย่อยและส่ วนประกอบ (คอมโพเน้นท์) เพื่อกาหนดโครงสร้างหรื อระบบภายในซอฟต์แวร์เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้1 ผังการไหลของโปรแกรม (Flow chart)2 UML หรื อ Fundamental modeling concepts3 Data-centered architectures4 Data-flow architectures5 Layered architectures6 Call and Return architectures7 Object-Oriented architecturesงบประมาณ -
 4. 4. ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลาดับ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ ที่ 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 17 0 1 3 4 5 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) 1 ได้พัฒนาโปรแกรมจากการเรียนรู้ 2 ได้ฝึกการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 3 ได้รับความรู้ควบคู่กับวิชาคอมพิวเตอร์ 4 ได้ฝึกการเขียนแบบบนคอมพิวเตอร์ สถานที่ดาเนินการ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระวิศวกรรมซอฟแวร์ กลุ่มสาระวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระสถาปัตยกรรม แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://lprusofteng.blogspot.com/2012/03/blog-post_15.html https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0 CDAQFjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.assembla.com%2Fcode%2FJunJao%2Fsubversio n%2Fnode%2Flive%2F17%2FStructureChart.ppt&ei=D5xdUP6PDpHorQfo4YHIDw&usg= AFQjCNG2uaLyftKpfvWk6wCjoCh3X5SLLA&sig2=WYlarxr7RcMhsszt1EN2mg

×