การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง

on

 • 49,361 views

 

Statistics

Views

Total Views
49,361
Views on SlideShare
49,341
Embed Views
20

Actions

Likes
1
Downloads
148
Comments
0

1 Embed 20

http://couseware.wordpress.com 20

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง Document Transcript

 • การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสองคำศัพท์ที่จำเป็นต้องทำควำมรู้จักเพื่อให้เข้ำใจตรงกันในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ในระบบเลขฐำนสองมีดังนี้ 1. บิต (bit) คือ หลักแต่ละหลักในระบบเลขฐำนสอง เช่น ประกอบด้วย 3 บิต 2. บิตที่มีนัยสำคัญสูงสุด (ost significant bit : MSB) คือ บิตที่อยู่ซ้ำยมือสุดเป็นบิตที่มีค่ำประจำหลักมำกที่สุด เช่น บิตที่มีนัยสำคัญสูงสุดคือ 1 3. บิตที่มีนัยสำคัญต่ำสุด (Least significant bit :LSB) คือ บิตที่อยู่ขวำมือสุดซึ่งเป็นบิตที่มีค่ำประจำหลักน้อยที่สุดเช่น บิตที่มีนัยสำคัญต่ำสุดคือ 0 ตัวอย่าง แสดงการแปลง 29 ซึ่งเป็นเลขฐานสิบให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง วิธีทา
 • กำรแปลงเลขฐำนสองเป็นฐำนสิบ กำรแปลงเลขฐำนสองกลับเป็นเลขฐำนสิบต้องอำศัยค่ำประจำหลักของแต่ละบิตในเลขฐำนสองที่ต้องกำรแปลง โดยเรำจะแยกตัวเลขในแต่ละบิตมำคูณด้วยค่ำประจำหลักแล้วนำผลลัพธ์จำกกำรคูณดังกล่ำวมำรวมกัน จะได้เลขฐำนสิบที่มีค่ำตรงกับเลขฐำนสองตัวอย่ำง จงเปลี่ยน (37)10เป็นเลขฐำน 2วิธีทำ เศษ 1 หลักที่มีนัยควำมสำคัญน้อยที่สุด(LSB) เศษ 0 เศษ 1 เศษ 0 เศษ 0 เศษ 1 หลักที่มีนัยควำมสำคัญมำกที่สุด(MSB) เรียงคำตอบจำกเลข หลักที่มีนัยควำมสำคัญมำกที่สุด ไปยังเลขหลักที่มีนัยควำมสำคัญ น้อยที่สุด ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรแปลงเลข(37)10 =1001012
 • ตัวอย่ำง จงแปลง(153)10ให้เป็นเลขฐำนสองวิธีทำ เศษ 11 หลักที่มีนัยควำมสำคัญน้อยที่สุด(LSB) เศษ 0 เศษ 0 เศษ 0 เศษ 1 เศษ 0 เศษ 0 เศษ 1 หลักที่มีนัยควำมสำคัญมำกที่สุด(MSB)ตอบ (135)10=100100012
 • กำรแปลงเลขระหว่ำงฐำนสองและฐำนแปด ทำได้โดยกำรแปลงให้เป็นเลขฐำนสิบก่อนแล้วนำเลขฐำนสิบที่ได้แปลงเป็นฐำนที่ต้องกำรต่อไป แต่วิธีกำรนี้จะเป็นวิธีที่ยุ่งยำกและเสียเวลำในกำรทำมำก จึงใช้หลักกำรว่ำ เลขฐำนแปด 1 ตัว สำมำรถแทนด้วยเลขฐำนสอง 3 บิต ดั้งนั้นกำรแปลงเลขระหว่ำงฐำนสองและฐำนแปด ทำได้โดยกำรแทนค่ำต่ำงๆตำมตำรำง ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานแปดกับเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสอง 0 000 1 001 2 010 3 011 4 100 5 101 6 110 7 111 กำรแปลงเลขฐำนสองเป็นเลขฐำนแปด ทำได้โดยแบ่งเลขฐำนสองออกเป็นชุดๆละ 3 บิตโดยนับจำกทำงขวำมำทำงซ้ำยถ้ำชุดสุดท้ำยมีไม่ถึง 3 บิต ให้เติม 0 ลงไป แต่ถ้ำเป็นทศนิยมแบ่งเป็นชุดให้นับจำกทำงซ้ำยมำทำงขำว
 • ตัวอย่ำง จงแปลง (11110111)2 ให้เป็นเลขฐำนแปดวิธีทำ แบ่งเลขฐำนสองดังกล่ำวออกเป็นกลุ่มๆละ 3 บิต โดยกำรนับจำกทำงด้ำนขำวมำซ้ำย 11110111 = 011 110 111 = 3 6 7 (11110111) 2 = (367)8 ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสิบหกกับเลขฐานสอง เลขฐานสิบหก เลขฐานสอง 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001 A 1010 B 1011 C 1100 D 1101 F 1110 1111ตัวอย่าง จงแปลง(1100001 11100111.100011)2 ให้เป็ นเลขฐานสิ บหกวิธีทา (110000111100111.100011)2 = 0110 0001 1110 0111 .1000 1100 =6 1 e 7 . 8 C ตอบ (110000111100111.100011)2 = (61e7.8C)16ตัวอย่าง จงแปลง (8ADF.238)16 ให้เป็ นเลขฐานสองวิธีทา (8ADF.238)16 = 8 A D F . 2 3 8
 • = 1000 1010 1101 1111 . 0010 0011 1000ตอบ (8ADF.238)16 = (1000101011011111.001000111000)2