กลุ่ม NEW GENERATION<br /> สมาชิกกลุ่ม<br />	1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ		ประธาน<br />	2. นางโภวาทินี   อุปนันท์		รองประ...
บทที่ 1<br />บทสรุปการบริหารงานธุรการ<br />โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา<br />
1. การทำงานในปัจจุบัน<br />สรุปจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา  โดยใช้วิธีก...
การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ ไม่เป็นหมวดหมู่สืบค้นยากใช้เวลานาน เอกสารข้อมูลมีจำนวนมากสถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอและปลอดภัย...
2.สาเหตุของการปรับปรุงระบบ<br />	การปฏิบัติงานงานธุรการยังไม่เป็นระบบ  เกิดจากสาเหตุดังนี้<br />	1.  ขาดเจ้าหน้าที่ด้านธ...
3. เป้าหมายของระบบงานใหม่<br />1. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ<br />2...
4. ประโยชน์ที่ได้รับ<br />การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงานธุรการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้<br />	1. เจ้าหน้าที่ธุรก...
บทที่ 2<br />ระบบการบริหารงานธุรการ<br />โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา<br />
1. โครงสร้างการบริหารงานธุรการ<br />คณะกรรมการสถานศึกษา<br />ผู้อำนวยการ<br />เครือข่ายผู้ปกครอง<br />ชมรมศิษย์เก่า<br />...
2.หน้าที่ความรับผิดชอบ<br />คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย<br />1. นางจุฑาทิพย์	โพธิ		ตำแหน่ง ครู		หัวหน้างาน<br...
3. รายละเอียดของงาน<br /> ขอบข่ายการดำเนินงานธุรการ<br />1. วางแผนการดำเนินงานด้านธุรการ2. กำหนดบุคลากรรับผิดชอบ3. จัดหาอุ...
4. ระบบงานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน<br />ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานธุรการ <br /> 1. งานสารบรรณ ระบบงาน E-filing และ E-office...
5. เอกสารที่ใช้งานในปัจจุบัน<br />1. ทะเบียนรับ<br />2. ทะเบียนส่ง<br />3. ทะเบียนรับบันทึกข้อความ<br />4. ทะเบียนคำสั...
บทที่ 3<br />ความต้องการของระบบ<br />การบริหารงานธุรการ       <br />โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา<br />
1. ภาพรวมของระบบงานตามหน้าที่<br />การดำเนินงานธุรการเป็นงานที่อยู่ในการบริหารงานทั่วไปตามขอบข่ายขการจัดการสถานศึกษาที่สำค...
และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบั...
2. ผังแสดงทางเดินของข้อมูล ระบบงานสารบรรณ<br />ผู้อำนวยการโรงเรียน<br />รองผู้อำนวยการโรงเรียน<br />เจ้าหน้าที่ธุรการนำหน...
3. รายละเอียดของกระบวนการ<br />1. การพัฒนาระบบงานธุรการ หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุ...
        1.4 การนำไปใช้ (System Implementation) หมายถึง การนำเอาระบบงานธุรการที่ร่วมกันออกแบบไว้ไปใช้จริงตามขั้นตอนท...
4. ปริมาณงานของระบบ<br />1. การจัดทำหนังสือราชการ   มีการจัดทำหนังสือราชการตลอดปีการศึกษา<br />ทั้งหนังสือภายนอกหน่วยง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กลุ่ม New generation.pptx งานธุรการ1 (nat)

601
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
601
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กลุ่ม New generation.pptx งานธุรการ1 (nat)

 1. 1. กลุ่ม NEW GENERATION<br /> สมาชิกกลุ่ม<br /> 1. นางจุฑาทิพย์ โพธิ ประธาน<br /> 2. นางโภวาทินี อุปนันท์ รองประธาน<br /> 3. นางยุพิน ป้านภูมิ กรรมการ<br /> 4. นางสาวรัญจวนจันทร์ พรมสว่าง กรรมการ<br /> 5. นางบังอร พลหล้า กรรมการ<br /> 6. นายธวัชชัย เพียแพง กรรมการ<br /> 7. นายวชิระ ธรรมมามนต์ กรรมการ<br /> 8. นางสาวรัชกูล เจนการ กรรมการ<br /> 9. นางสาวญาณิศา พลที กรรมการ<br /> 10. นายประสาท ป้านภูมิ กรรมการ<br /> 11. นายณฐกล สามารถ กรรมการและเลขานุการ<br />
 2. 2. บทที่ 1<br />บทสรุปการบริหารงานธุรการ<br />โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา<br />
 3. 3. 1. การทำงานในปัจจุบัน<br />สรุปจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกต สอบถามผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ปฏิบัติงานธุรการ คณะครูในโรงเรียน การศึกษาจากเอกสารหลักฐาน ร่องรอยที่มีอยู่ เช่น ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง แฟ้มเก็บเอกสารในตู้เอกสารข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ <br />พบว่าสภาพปัจจุบัน และปัญหาในการปฏิบัติงานงานธุรการยังไม่เป็นระบบ ขาดเจ้าหน้าที่ด้านธุรการโดยเฉพาะครูที่ปฏิบัติงานธุรการมีไม่เพียงพอและยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการ จึงทำให้งานธุรการขาดความถูกต้อง บุคลากรที่ทำงานด้านธุรการมีภาระงานหลักด้านการเรียนการสอน หรืองานอื่น ๆ มาก ทำให้มีเวลาทำงานธุรการมีจำกัด ไม่เพียงพอ <br />
 4. 4. การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ ไม่เป็นหมวดหมู่สืบค้นยากใช้เวลานาน เอกสารข้อมูลมีจำนวนมากสถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอและปลอดภัย การจัดเก็บยังไม่เป็นระบบทำให้การปฏิบัติงานธุรการไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสบปัญหาทางด้านระบบเทคโนโลยี เช่นระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วต่ำ<br /> ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาค้นคว้า และผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาระบบงานธุรการ โดยอาศัยหลักการวิจัยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นวิธีการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบ <br />
 5. 5. 2.สาเหตุของการปรับปรุงระบบ<br /> การปฏิบัติงานงานธุรการยังไม่เป็นระบบ เกิดจากสาเหตุดังนี้<br /> 1. ขาดเจ้าหน้าที่ด้านธุรการโดยเฉพาะครูที่ปฏิบัติงานธุรการมีไม่เพียงพอและยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการ จึงทำให้งานธุรการขาดความถูกต้อง บุคลากรที่ทำงานด้านธุรการมีภาระงานหลักด้านการเรียนการสอน หรืองานอื่น ๆ มาก ทำให้มีเวลาทำงานธุรการมีจำกัด ไม่เพียงพอ <br /> 2. ยังไม่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในงานธุรการอย่างทั่วถึง<br /> 3. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการรับ ส่ง หนังสือราชการภายนอก ยังมีความล่าช้า เพราะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ<br />
 6. 6. 3. เป้าหมายของระบบงานใหม่<br />1. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ<br />2. นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในงานสารสนเทศของฝ่ายธุรการ เช่น ระบบการจัดเก็บหนังสือ <br />3. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วและประสทธิภาพสูง<br />
 7. 7. 4. ประโยชน์ที่ได้รับ<br />การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงานธุรการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้<br /> 1. เจ้าหน้าที่ธุรการมีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่มากขึ้น<br /> 2. สามารถเรียกฐานข้อมูลเดิมมาแก้ไขได้สะดวกรวดเร็ว<br /> 3. มีระบบสารสนเทศของงานธุรการที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 4. มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา<br /> 5. การโต้ตอบหนังสือรวดเร็ว ทันเวลา <br /> 6. มีระบบการจัดเก็บหนังสือราชการที่เป็นระบบมากขึ้น<br /> 7. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ<br />
 8. 8. บทที่ 2<br />ระบบการบริหารงานธุรการ<br />โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา<br />
 9. 9. 1. โครงสร้างการบริหารงานธุรการ<br />คณะกรรมการสถานศึกษา<br />ผู้อำนวยการ<br />เครือข่ายผู้ปกครอง<br />ชมรมศิษย์เก่า<br />รองผู้อำนวยการ<br />หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป<br />- งานส่งเสริมและประสานงานในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย<br />- การระดมทรัพยากรเพื่อ<br />การศึกษา<br />- การจัดระบบควบคุมภาย<br />ในหน่วยงาน<br />- งานอื่นๆที่ได้รับมอบ<br />หมาย<br />- การดำเนินงานธุรการ<br />- งานเลขานุการและ<br />กรรมการสถานศึกษา<br />- งานเทคโนโลยีสาร<br />สนเทศ<br />- งานส่งเสริมด้านวิชาการ<br />แก่ชุมชน<br />- งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม<br />
 10. 10. 2.หน้าที่ความรับผิดชอบ<br />คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย<br />1. นางจุฑาทิพย์ โพธิ ตำแหน่ง ครู หัวหน้างาน<br />2. นางจารุดา ใจดี ตำแหน่ง ครู รองหัวหน้างาน<br />3. นางสมปรารถนา ป้านภูมิ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ<br />4. นางสาวเพชร คำทาสี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและ เลขานุการ<br />งานสารบรรณ ประกอบด้วย<br />1. นางจารุดา ใจดี ตำแหน่ง ครู หัวหน้างาน<br />2. นางสมปรารถนา ป้านภูมิ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รองหัวหน้างาน<br />3. นางสาวเพชร คำทาสี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและ เลขานุการ<br />
 11. 11. 3. รายละเอียดของงาน<br /> ขอบข่ายการดำเนินงานธุรการ<br />1. วางแผนการดำเนินงานด้านธุรการ2. กำหนดบุคลากรรับผิดชอบ3. จัดหาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน4. ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet <br />(e-filing)5. โต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ6. เก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ7. จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย<br />
 12. 12. 4. ระบบงานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน<br />ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานธุรการ <br /> 1. งานสารบรรณ ระบบงาน E-filing และ E-office<br /> 2. การจัดทำแบบฟอร์มที่ใช้ในงานธุรการ<br />
 13. 13. 5. เอกสารที่ใช้งานในปัจจุบัน<br />1. ทะเบียนรับ<br />2. ทะเบียนส่ง<br />3. ทะเบียนรับบันทึกข้อความ<br />4. ทะเบียนคำสั่งโรงเรียน<br />5. ทะเบียนประกาศโรงเรียน<br />6. สมุดบันทึกการนิเทศ และการเยี่ยม<br />7. สมุดติดคำสั่งโรงเรียน<br />
 14. 14. บทที่ 3<br />ความต้องการของระบบ<br />การบริหารงานธุรการ <br />โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา<br />
 15. 15. 1. ภาพรวมของระบบงานตามหน้าที่<br />การดำเนินงานธุรการเป็นงานที่อยู่ในการบริหารงานทั่วไปตามขอบข่ายขการจัดการสถานศึกษาที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการดำเนินงานธุรการเป็นงานที่เป็นหัวใจของการบริหารงานทั่วไป จึงถือได้เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการที่จะทำให้การดำเนินงานทุกด้านบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติคือ ศึกษาสภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางแผนออกแบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม จัดบุคลากรรับผิดชอบ<br />
 16. 16. และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่กำหนดไว้การดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบันและ ประหยัดคุ้มค่าติดตามประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพตามหมวดงานดังต่อไปนี้<br /> 1. หมวดการจัดทำหนังสือราชการ<br /> 2. หมวดการรับ ส่งหนังสือราชการ<br /> 3. หมวดการเก็บรักษาหนังสือราชการ<br />4. หมวดการยืม การทำลายหนังสือราชการ<br /> 5. หมวดการบริการเกี่ยวกับงานธุรการ<br /> 6.มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วสูง<br />
 17. 17. 2. ผังแสดงทางเดินของข้อมูล ระบบงานสารบรรณ<br />ผู้อำนวยการโรงเรียน<br />รองผู้อำนวยการโรงเรียน<br />เจ้าหน้าที่ธุรการนำหนังสือไปคัดแยก<br />หัวหน้าฝ่ายธุรการ<br />เสนอหนังสือตามลำดับ<br />เจ้าหน้าที่ธุรการ<br />ดาวโหลดหนังสือราชการ<br />ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ<br />โต้ตอบหนังสือไปหน่วยงานภายนอก<br />แยกหนังสือไปฝ่ายที่เกี่ยวข้อง<br />
 18. 18. 3. รายละเอียดของกระบวนการ<br />1. การพัฒนาระบบงานธุรการ หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถจัดกระบวนการดำเนินงานธุรการโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย<br />1.1 การศึกษาระบบ (System Investigation) หมายถึง การร่วมกันศึกษาสภาพปัจจุบันของการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน <br />1.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อนและทราบความต้องการของการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน <br />1.3 การออกแบบระบบ (System Design) หมายถึง การร่วมมือกันวางแผน จัดทำระบบการปฏิบัติงานธุรการเพื่อให้ได้รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน <br />
 19. 19. 1.4 การนำไปใช้ (System Implementation) หมายถึง การนำเอาระบบงานธุรการที่ร่วมกันออกแบบไว้ไปใช้จริงตามขั้นตอนที่ร่วมกันจัดทำขึ้นในโรงเรียน<br /> 1.5 การตรวจสอบ ทบทวนระบบ (Systems Review – More Efficient) หมายถึง การนำผลการปฏิบัติงานธุรการตามรูปแบบที่วางไว้มาตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมกับโรงเรียนเพียงใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงการรักษาดูแลระบบที่จัดทำขึ้นด้วย<br />
 20. 20. 4. ปริมาณงานของระบบ<br />1. การจัดทำหนังสือราชการ มีการจัดทำหนังสือราชการตลอดปีการศึกษา<br />ทั้งหนังสือภายนอกหน่วยงานและภายในหน่วยงาน<br />2. การรับ ส่งหนังสือราชการ มีการรับ ส่งหนังสือราชการจากหน่วยงาน <br /> ภายนอก และบันทึกข้อความภายในหน่วยงาน<br />3. การเก็บรักษาหนังสือราชการ มีการจัดเก็บหนังสือแยกตามหมวดหมู่ <br />จัดเป็นแฟ้มเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา<br />4. การยืม การทำลายหนังสือราชการ มีการยืมและทำลายหนังสืออย่างเป็น<br />ระบบ<br />5. การบริการเกี่ยวกับงานธุรการ มีการให้บริการและต้อนรับแขกที่มาเยือน<br />6. การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วสูง ทำให้เกิดความรวดเร็วใน<br />การรับ ส่งหนังสือราชการ<br />

×