Pendekatan pengajaran

2,719 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
61
Actions
Shares
0
Downloads
125
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pendekatan pengajaran

 1. 1. SEMESTER 3 SESI2013/2014 SME 6044 CONTEMPORARY ISSUES IN MATHEMATICS TUGASAN 2 TAJUK: PENDEKATAN PENGAJARAN DISEDIAKAN OLEH BIL NAMA NO MATRIK 1 BETTY CHIEW MEE HUI M20131000387 2 LO SIEW LING M20131000397 3 NGAN JIA ING M20131000406 4 MUHAMMAD AZWAN BIN MOHD. TALAL M20131000519 5 WONGE-MANN M20131000523 PENSYARAH:DR. MOHD FAIZAL NIZAM LEE ABDULLAH PEMARKAHAN
 2. 2. 2 | P a g e ISI KANDUNGAN BIL ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1 2.0 Isu-isuPendekatanPengajaran 2.1 Transformasi Pendidikan Negara 2 2.2 PenerapanNilai 3 2.3 PenghabisanSukatan 4 2.4 Kreativiti Guru dan Murid 5 2.5 Kepelbagaian Kecerdasan Murid 7 2.6 Trend ICT 9 2.7 Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 10 2.8 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 10 3.0 PendekatanPengajaran 3.1 Pendekatan Berpusatkan Guru 11 3.2 Pendekatan Berpusatkan Murid 12 3.3 Kajian Kes 13 3.4 Inkuiri 13 3.5 Simulasi 14 3.6 Pendekatan Penyelesaian Masalah 15 3.7 Koperatif dan Kolaboratif 16 4.0 Pendekatan Pengajaran Matematik di Luar Negara 18 5.0 Kesimpulan 19 Rujukan 20
 3. 3. 1 | P a g e 1.0 Pengenalan Pendidikan memainkan peranan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Pendidikan juga merupakan tunjang pembangunan bagi sesebuah negara dimana ia mencetus kreativiti dan penjana innovasi yang melengkapkan generasi muda dengan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing dalam pasaran kerja, dan menjadi pengupaya perkembangan ekonomi keseluruhannya. Proses pembelajaran dan pengajaran yang berlaku di dalam bilik darjah merupakan petunjuk terbaik bagi kemajuan masa depan sesebuah negara. Oleh yang demikian, pendekatan pengajaran yang sesuai haruslah digunakan oleh para pendidik supaya memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menwujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Pendekatan merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya. Setiap pendekatan yang dilaksanakan mestilah mencerminkan satu persepsi atau pendapat tentang matlamat sesuata pelajaran. Ianya merupakan satu set andaian yang mempunyai hubing kait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur-unsur aksiomatik. Ini bertujuan untuk memudahkan pelajar menerima dan memahami isi kandungan pelajaran yang cuba disampaikan. Dengan adanya pendekatan, maka sebagai tenaga pengajar, kita mampu membuat tanggapan asas yang akan dijadikan prinsip di mana sesuatu situasi yang kita pelajari secara keseluruhannya dan kemudian dibuat perincian setiap intipatinya untuk dijadikan teori pembelajaran. Menurut pendapat Edward M.Anthony (1963), pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik. Melalui pendapat ini dapatlah kita merumuskan bahawa pendekatan harus berlandaskan kepada model , prinsip atau teori pembelajaran. Contohnya: konkrit kepada abstrak, mudah kepada kompleks, keseluruhan kepada bahagian, umum kepada spesifik
 4. 4. 2 | P a g e (deduktif), spesifik kepada umum (induktif), dekat kepada jauh dan diketahui kepada belum diketahui. 2.0 Isu-isu Pendekatan Pengajaran 2.1 Transformasi Pendidikan Negara Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan melaksanakan kurikulum persekolahan baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah - Semakan Semula (KSSR) mulai 2016 dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) pada 2017 dalam usaha melonjak sistem pendidikan negara. Kurikulum baru itu dirangka berdasarkan tanda aras antarabangsa bagi memastikan murid dan pelajar yang dilahirkan oleh sistem persekolahan di negara ini memiliki kemahiran yang diperlukan untuk bersaing di peringkat global. Ia merangkumi dimensi intelek, emosi dan fizikal setiap murid serta menekankan aplikasi pengetahuan serta perkembangan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif selain memberi peluang melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan kurikulum. Pengenalan kurikulum baru itu juga selaras dengan pemansuhan Penilaian Menengah Rendah (PMR) mulai 2014 serta perubahan penilaian ke atas murid tahun enam yang tidak lagi dibuat berdasarkan keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) semata-mata.Ini kerana mulai 2016 juga gred pencapaian UPSR murid tahun enam tidak akan lagi ditentukan melalui peperiksaan awam sahaja tetapi digabung sekali dengan pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat. Menurut Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, sebagai persiapan sebelum memperkenalkan kurikulum baru itu kementerian akan memurnikan kurikulum sedia ada dan mempergiatkan sokongan kepada guru bagi meningkatkan sistem penyampaian.Kementerian sedar masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan kedua-dua aspek kurikulum baru ini, untuk itu gelombang pertama transformasi pendidikan akan memberi tumpuan kepada inisiatif jangka pendek.Ia bagi memastikan kurikulum bertulis, kurikulum yang
 5. 5. 3 | P a g e diajar dan kurikulum pentaksiran dapat ditambah baik selain meletakkan asas kepada perubahan fundamental sebelum gelombang kedua dan ketiga dilaksana dan dikaji semula untuk melihat tahap pencapaian. Dalam menyahut transformasi pendidikan negara, guru memainkan peranan yang serba penting. Pendekatan pengajaran guru perlu berkembang selaras dengan transformasi pendidikan negara untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara (FPK) demi menghasilkan modal insan kelas pertama 2.2 Penerapan Nilai Murid hari ini akan mewarisi dunia yang penuh dengan cabaran hebat, termasuklah kemusnahan alam sekitar dan konflik senjata. Kejayaan mengharungi segala cabaran ini bukan sahaja memerlukan murid yang mempunyai kemahiran memimpin, tetapi juga nilai murni sejagat seperti integriti, belas kasihan, adil dan penyayang bagi membimbing mereka dalam membuat keputusan yang beretika. Pada masa yang sama, pembangunan identiti nasional yang kukuh perlu diimbangi dengan pembangunan warganegara yang global. Setiap murid meninggalkan alam persekolahan sebagai seorang warga global yang telah dipupuk dengan nilai teras sejagat dan memiliki identiti nasional yang utuh. Nilai yang telah dipelajari akan diamalkan dalam kehidupan seharian, yang seterusnya menghasilkan tingkah laku sivik seperti peningkatan dalam aktiviti sukarela, penerimaan individu berlainan bangsa, agama dan etnik; amanah dan berintegrasi. Selain itu, setiap murid yang tamat persekolahan bersedia menjadi pemimpin bagi diri dan keluarga mereka, atau bagi sebahagian komuniti yang lebih besar serta negara. Namun begitu pelbagai pihak, seperti pakar pendidikan dan kerajaan,melahirkan kerisauan tentang keberkesanan dalam penerapan nilai di sekolahke arah membentuk generasi akan datang (Wan Mohd Zahid, 1993; Dato’ Sri Hishamuddin, 2005). Gambaran
 6. 6. 4 | P a g e tentangkepincangan nilai generasi masa kini dijelaskan oleh Dato’ Sri Hishamuddin(2005) bekas Menteri Pendidikan Malaysia seperti berikut: Hari ini kita jarang-jarang dapat melihat warga tua dipimpin oleh anak-anak muda untuk melintas jalan. Kita juga sudah ketandusan budaya sapa-menyapa,kurangnya rasa hormat-menghormati, tidak menghargai harta benda awam dan tidak mengutamakan kepada kebersihan. Keadaan ini jika dibiarkan, lama-kelamaan akan merosakkan tamadun dan mencemarkan budaya bangsa yang kaya dengan budi pekerti serta nilai-nilai murni yang tinggi. (Halaman 3). Bukan begitu sahaja, terdapat guru yang menganggap pengajaran matematik adalah bebasdaripada proses penerapan nilai (Bishop, 1988). Malahan, terdapat juga guruyang mempunyai kefahaman yang terhad tentang nilai yang perludiajar dan digalakkan kepada pelajar dalam pembelajaran bilik darjah(Clarkson et al., 2000b). Penerapan nilai murni seharusnya dijalankan secara merentas kurikulum.Matlamat kurikulum matematik sekolah beberapa negara telah memperlihatkan secara jelas penekanan diberikan kepada penerapan nilai(Singapore Ministry of Education, 2007; Australian Government, 2005).Sebagai contoh, kurikulum di Australia menggariskan sembilan nilai asas kearah kesejahteraan rakyat yang berbilang budaya. Nilai berkenaan ialah: belaskasihan; melaksanakan tugasan secara yang terbaik; saksama; bebas; jujurdan boleh dipercayai; integriti; hormat; bertanggungjawab; dan memahami,bertoleransi dan turut serta (Australian Government, 2005). Oleh itu, guru perlu bijak memilih pendekatan pengajaran yang bersesuaian dan berkesan demi menggalakkan penerapan nilai murni ke dalam jiwa dan sanubari murid. 2.3 Penghabisan Sukatan Menurut Noraini (2001), kebanyakan guru pada hari ini hanya tertumpu kepada buku tekssahaja dan mengajar berpusatkan guru. Alasan yang diberikan adalah untuk
 7. 7. 5 | P a g e menghabiskansukatan pelajaran dan kekurangan masa.Kemungkinan perkara ini berlaku kepada guru-guruyang mengajar Matematik untuk kelas peperiksaan seperti Penilaian Menengah Rendah (PMR)dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).Mereka lebih menumpukan kepada untuk menghabiskansukatan pelajaran semata-mata sebelum peperiksaan menjelang tiba. Menurut Ee Ah Meng(2003), aspek peperiksaan yang ditekankan dalam sistem pendidikan menyebabkan guru-gurucuba menghabiskan sukatan pelajaran walaupun masih ada pelajar yang lemah.Walaubagaimanapun, penggunaan buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran Matematikperlulah mengikut keadaan dan aktiviti yang dijalankan. 2.4 Kreativiti Guru dan Murid Amalan kreatif dalam pengajaran semakin mendapat perhatian di seluruh dunia.Pelaksanaan amalan iniberupaya membentuk suasana pembelajaran yang kondusif, membina perkembangan kognitif murid, peramal kepadapencapaian dan kejayaan akademik serta menjadikan pembelajaran lebih bermakna (Freund & Holling, 2008). Malaysia juga tidak terkecuali dalam mempelopori amalan dan budaya kreativiti.Dalam usaha membudayakanamalan kreativiti dalam kalangan rakyat, Perdana Menteri telah mengisytiharkan tahun 2010 sebagai tahun inovasi dan kreativiti.Inisiatif inovasi dan kreativiti diwujudkan sebagai salah satu strategi dalam Pelan Strategik InterimKementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 2011-2020.Hal ini selaras dengan matlamat Falsafah PendidikanKebangsaan (FPK) yang menekankan pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu supaya dapat menganjak diri kekedudukan yang terkehadapan.Strategi ini adalah untuk melahirkan murid yang inovatif dan kreatif dengankemahiran dan pengetahuan terkini (KPM 2012).Penekananini diperkasakan lagi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Keupayaan individu yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan idea dan ciptaan diharapkan akan menjadi amalan dan budaya dalamkehidupan mereka. Pelaksanaan elemen kreativiti dan inovasi merupakan pemangkin kepada agenda transformasi negara.Dalamkonteks pendidikan, proses kreativiti dan inovasi berjalan
 8. 8. 6 | P a g e seiring dan menjadi elemen penting dalam pengajarandan pembelajaran. Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran dapat dilihat apabila murid suka menyoal danmencari jawapan, menjangka peristiwa yang akan berlaku, membuat hubung kait, meneroka idea, membuatspekulasi tentang kemungkinan, sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea, tindakan dan hasil serta bolehberfikir secara lateral. Masalah kurangnya kualiti dari segi pencapaian subjek sains dan matematik di negara kita ada kaitannyadengan kompetensi guru matematik.Beberapa kajian dalam dan luar negara menunjukkan permasalahan bahawaguru-guru khususnya guru matematik masih kurang kompeten dalam mengamalkan pengajaran kreatif.Kajian oleh Tengku Zawawi (1999) mendapati strategi pengajaran guru-guru matematik di Malaysiakebanyakannya masih lagi berpusatkan guru dan bersifat tradisional serta hanya mementingkan pencapaianakademik dalam peperiksaan khususnya peperiksaan awam.Guru-guru kekurangan masa untuk melaksanakanamalan kreatif kerana terlalu mengejar sukatan yang perlu diselesaikan segera bagi melaksanakan pula latih-tubisoalan tahun-tahun lepas. Guru-guru matematik juga didapati lebih gemar menggunakan papan hitam dalampengajaran kerana mendapati kaedah tersebut lebih berkesan dalam menyampaikan pengetahuan dan kemahiranmatematik (Subahan, 2007). Keadaan ini kurang menggalakkan suasana kreatif di bilik darjah.Dapatan ini selari dengan kajian (Saracho, 2012) yang mendapati prosedur pengajaran guru masih lagiberfokuskan kepada kepatuhan, tingkah laku yang baik dan pemikiran tradisional yang menghalang kreativiti.Pengajaran matematik dilihat masih lagi tertumpu pada amalan kemahiran prosedural (Goldrick-Rab, 2007) sertakurang mengaitkan dengan masalah dunia sebenar (Tengku Zawawi, 1999; Grub, 2010). Kajian oleh Rohani et al., (2005) mendapati sikap guru terhadap matematik mempengaruhi cara danpendekatan mereka dalam pengajaran. Adalah sukar untuk melaksanakan amalan kreatif dalam pengajaran sekiranyaguru sendiri bersikap negatif. Menurut Beghetto (2008) dan Fleith (2010) , guru matematik ada yang bersikapnegatif dengan menganggap mengintegrasikan elemen kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran adalah satu tugastambahan. Sikap negatif ini pastinya menjadikan guru
 9. 9. 7 | P a g e matematik kurang mengambil berat dalam mengamalkanpengajaran secara kreatif menyebabkan murid yang menerima pengajaran berasa bosan kerana tidak diberi peluangmenyerlahkan kreativiti mereka secara optimum. Maka terdapat tanggapan negatif dalam kalangan murid yangmenyatakan bahawa matematik adalah subjek yang susah, abstrak dan membosankan (Azizi, Jamaluddin & Yusof,2007). 2.5 Kepelbagaian Kecerdasan Murid Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh HowardGardner (1983).Menurut Gardner (1983), terdapat sembilan jenis kecerdasan dalam Teori Kecerdasan Pelbagaiiaitu: Kecerdasan Verbal, Kecerdasan Visual, Kecerdasan Logikal, Kecerdasan Muzikal,Kecerdasan Kinestetik, Kecerdasan Interpersonal, Kecerdasan Intrapersonal, KecerdasanNaturalis dan Kecerdasan Eksistensial, yang dicadangkan untuk diaplikasikan di dalampengajaran dan pembelajaran modul Design Dialogue di dalam aktiviti-aktiviti kelas dan projek tanpa bergantung kepada pengajaran dan pembelajaran konvensional. Menurut Gardner (1998) dan Shearer (2004),kecerdasan seseorang meliputi aras- aras seperti berikut: 1. Kecerdasan verbal Memiliki kemampuan dan kemahiran yang tinggi di dalam menulis, membaca, bercakapdan berdebat. 2. Kecerdasan visual Berbakat mencipta, menyusun, melukis, mengecat, skema warna, garis bentuk danruang, mencipta gambaran mental, imaginasi aktif, peta minda, visual ruang danmengorientasi diri dalam matriks ruang (Shearer, 2004). 3. Kecerdasan logikal
 10. 10. 8 | P a g e Kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam perangkaan,pengenalan pola, dan argumentasi logik. 4. Kecerdasan muzikal Kemampuan seseorang mencipta irama, peka terhadap bunyi bukan lisan disekelilingnya seperti nada dan irama. 5. Kecerdasan kinestetik Kemahiran pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi, keseimbangan dankelenturan badan. Mampu menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea danperasaan. 6. Kecerdasan Interpersonal Kemampuan bersosial dengan orang lain. Peka terhadap perasaan orang lain,cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. 7. Kecerdasan Intrapersonal Kemampuan memahami diri sendiri, peka terhadap perasaaan dirinya sendiri dancenderung untuk mengenali pelbagai kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinyasendiri. 8. Kecerdasan naturalis Kecenderungan meninjau alam seperti beraneka batu-batan, tanah-tanih, pelbagai floradan fauna, objek-objek di angkasa dan sebagainya (Shearer, 2004) 9. Kecerdasan eksistensial Merupakan kecerdasan moral. Menurut Chen (2004), kecerdasan ini melibatkankepekaan dan keupayaan menghadapi persoalan yang mendalam seperti kewujudanmanusia yang berkaitan dengan makna kehidupan dan kematian.
 11. 11. 9 | P a g e Menurut MarianiMd Nor dan Che Mah Yusof (2003), realiti yang berlaku pada hari ini ialah staf akademik lebihcenderung mengajar tanpa menghiraukan tahap kecerdasan pelbagai setiap pelajar. Malah darisegi sistem pengajian, kurikulum, strategi pengajaran adalah sama untuk setiap pelajarmeskipun mereka sebenarnya mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Segelintir staf akademiksering menggunakan kaedah pengajaran yang sama untuk setiap pelajar. Kekurangan pendekatan pengajaran mungkin berpunca daripada kekurangan pengetahuan dan kemahiran dikalangan staf akademik tentang aspek kecerdasan pelbagai pelajar (Khadijah, 1992). 2.6 Trend ICT Saidina Omar Al-Khattab r.a pernah berkata, “Didiklah anak kamu mengikut zamannya.Jangan kamu didik mereka mengikut zaman kamu.”Kata-kata ini memang berhubungkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan matematik.Sehubungan ini peranan seorang guru matematik adalah amat penting dan dia perlu saling melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran sezaman supaya pengajaran dan pembelajarannya sentiasa berkesan. Alvin Tottler pula pernah berkata, “The illiterates of the future are not those who cannot read and write, but those who do not want to learn, unlearn and relearn.” Dalam konteks pendidikan guru dan dalam usaha untuk memartabatkan lagi profesionalisme keguruan, maka ini bermakna bahawa guru juga perlu “learn”, “unlearn” dan “relearn”.Dalam masyarakat alaf baru ini yang berorientasi kepada teknologi komunikasi dan maklumat, teknologi memainkan satu peranan yang besar dalam pendidikan matematik.Ini telah membawa satu perubahan yang ketara dalam corak pengajaran pembelajaran matematik tradisional. Guru sekarang menganjak peranannya sebagai sumber utama memberi dan menyampaikan maklumat kepada peranan sebagai pemudahcara dan pengurus untuk mendapat maklumat. Memandangkan, KPM telah membelanjakan lebih daripada RM6 bilion untuk teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam inisiatif pendidikan, seperti Sekolah
 12. 12. 10 | P a g e Bestari sepanjang dekad yang lalu, guru digalakkan memaksimumkan pendekatan pengajaran yang berorientasikan ICT demi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. 2.7 Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) Latihan Dalam Perkhidmatan secara school-based adalah sebahagian daripada proses Pembangunan Profesionalisme Secara Berterusan (CPD) bagi memastikan anggota KPM sentiasa berpengetahuan dan bermaklumat terkini. Ini selaras dengan perubahan sistem pendidikan masa kini yang memerlukan setiap anggota KPM sentiasa menambah ilmu pengetahuan khasnya yang berkaitan dengan pendidikan.Setiap ahli pendidik memiliki pengetahuan dan kepakaran dalam bidang tugas pengajaran dan pembelajaran. Adalah menjadi tanggungjawab setiap individu untuk berusaha memperkembangkan serta meningkatkan pengetahuan dan kemahirannya sejajar dengan perubahan terkini dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, guru sentiasa memperoleh ilmu baharu terhadap pendekatan pengajaran.Guru berkongsi pengalaman pengajaran dan pembelajaran, bertukar pandangan dan menjalankan pengajaran mikro untuk memahami satu-satu pendekatan pengajaran baharu. Usaha sedemikian dilihatkan sebagai perkembangan profesional individu dan suatu usaha peribadi yang berterusan serta memaparkan semangat, komitmen dan kematangan individu terhadap profesionnya.Kemahiran dan kecekapan guru dalam melaksanakan tugas dipertingkatkan.Ini seterusnya memanfaatkan anak-anak murid. 2.8Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu (KPM, 2003).Untuk menyerap KBAT kepada murid, salah satu elemen yang penting
 13. 13. 11 | P a g e ialah mengubah cara murid diajar.Ini bermakna pendekatan pengajaran guru perlu berubah. Guru perlu memahami bahawa tiada sesiapa berfikir dengan sempurna atau berfikir terlalu lemah sepanjang masa,menghafal sesuatu perkara tidak sama dengan berfikir tentang sesuatu perkara itu dan menghafal sesuatu boleh dilakukan tanpa memahami perkara itu. Oleh itu, pendekatan pengajaran guru hendaklah menjurus kepada bentuk perkataan, gambaran atau renungan demi membolehkan murid berfikir.Guru boleh menggunakan pendekatan pengajaran yang berlainan untuk menerap KBAT bagi meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa. 3.0 Pendekatan Pengajaran Dewasa ini, pelajar hilang minat terhadap pembelajaran disebabkan oleh pelbagai faktor seperti bahan pembelajaran yang tidak menarik, tidak menepati objektif pengajaran, organisasi isi kandungan tidak sistematik, persekitaran pembelajaran yang kurang memuaskan dan pendekatan pengajaran yang statik (Bums & Okey, 1985). Justeru itu, langkah-langkah hendaklah diambil untuk membetulkan kelemahan-kelemahan akademik mereka dan mempelbagaikan kaedah pembelajaran supaya lebih menarik dan mudah difahami. Namun dengan menggunakan kaedah pembelajaran berbantukan komputer akan memberikan motivasi kepada pelajar kerana situasinya yang menarik, membolehkan pelajar belajar secara proaktif, dan memberi penekanan kepada aspek kreativiti. 3.1 Pendekatan Berpusatkan Guru Sesungguhnya, pelbagai jenis pendekatan pengajaran telah diperkenalkan kepada para guru. Antaranya termasuklah pendekatan berpusatkan guru. Di bawah pendekatan ini, guru berperanan sebagai fasilitator, manakala murid sebagai penonton. Interaksi antara guru dengan murid adalah sehala sahaja, di mana ciri kepimpimpan guru bersifat autokratik. Hal ini demikian disebabkan pencapaian murid amat dititikberatkan, terutamanya dalam keputusan ujian dan peperiksaan. Kaedah keseluruhan kelas ini mengakibatkan murid agak pasif dan tidak kreatif. Nik Faezah (1996 dalam Abdul Razak & Nor Asmah, 2007) menyatakan kebanyakan guru masih menggunakan pendekatan
 14. 14. 12 | P a g e berpusatkan guru dan ini menyebabkan pelajar menjadi kurang aktif dalam pembelajaran matematik. Pernyataan ini juga disokong oleh Johnson (dalam Abdul Razak & Nor Asmah, 2007) menyatakan bahawa pengajaran tradisional merupakan kaedah pengajaran yang pasif dan tidak memberangsangkan. Menurut Mohd. Nazaruddin, et al (2002), pembelajaran berpusatkan guru kurang memberi kesempatan kepada pelajar untuk meneroka sesuatu konsep. Dalam pengajaran dan pembelajaran matematik tradisional, matematik diajar secara terus di papan hitam secara lisan seperti mengajar suatu teori yang tidak dapat dilihat secara konkrit. 3.2 Pendekatan Berpusatkan Murid Pendekatan pengajaran yang lain termasuklah pendekatan berpusatkan murid. Definisi khas bagi pembelajaran berpusatkan pelajar ialah tumpuan kepada perkembangan pembelajaran pelajar sebagai individu, memberi pilihan kepada pelajar jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari, serta mewujudkan kolaborasi iaitu membina pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari, serta mewujudkan kolaborasi iaitu membina pengetahuan dan persekitaran positif yang melibatkan penilaian berterusan dengan sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran (Sabar Afifuddin, et al, 2010). Strategi pengajaran berpusatkan murid telah banyak digunakan oleh para guru semasa meyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran bahkan telah menjadi tren utama dalam inovasi kurikulum seluruh dunia. Noriati (2009) mendefinisikan strategi pengajaran berpusatkan murid sebagai pengambil alihan tugas atau tanggungjawab daripada guru oleh murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran berpusatkan murid mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya adalah seperti yang dinyatakan oleh Noriati (2009) iaitu murid lebih minat dalam pelajaran, melibatkan komunikasi dua hala, kepimpinan bercorak demokratik, membina kreativiti murid dan pembelajaran bercorak pengarahan kendiri. Strategi ini melibatkan murid secara aktif dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan seperti yang dinyatakan oleh (Orlich et al.,2007) dalam Noriati (2009).
 15. 15. 13 | P a g e Dalam strategi ini, guru hendaklah memastikan murid-murid belajar sesuatu dan membina pengetahuan mereka sendiri melalui aktiviti yang dilakukan. Selain itu, strategi ini juga dapat meningkatkan penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik, meningkatkan kemahiran berfikir, menambahkan keyakinan diri, menggalakkan murid menghasilkan idea dan memberi pendapat, menggalakkan murid membina ilmu dan mewujudkan suasana kerjasama dalam kalangan murid (Shahabuddin,2007). Amaljaya (2009) menyatakan aktiviti yang dijalankan mengikut strategi pemusatan murid menjadikan murid lebih memberi fokus dalam proses pembelajaran matematik. 3.3 Kajian Kes Salah satu pendekatan pengajaran ialah kajian kes. Kajian kes ialah satu kaedah pengajaran di mana pelajar diberi maklumat mengenai satu situasi yang mana mereka dikehendaki membuat keputusan atau menyelesaikan masalah berkaitan situasi tersebut. Biasanya kajian kes berkait rapat dengan situasi-situasi realiti hidup sebenar tetapi para pengajar lebih cenderung mengelak isu-isu sebenar dengan berbicara secara konseptual daripada aplikasinya sendiri (Ahmad Fuad, 2002). Sesuatu kes lazimnya akan menghasilkan satu cadangan, keputusan atau pelan tindakan. Kajian kes boleh jadi ringkas (pendek) atau panjang. Kebaikan kajian kes termasuklah ia merupakan satu aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan dan memerlukan penyertaan pelajar secara aktif. Dalam pada itu, pelajar dapat membuat pemerhatian ke atas pembelajaran. Pada sebelah itu, kelemahan kajian kes adalah memakan masa lama dan rumit jika membentuk kajian kes yang berkualiti. Maklumat yang diberikan mestilah tepat dan dikemaskinikan agar pelajar akan menaruh minat yang begitu mendalam terhadap pengisian kes. 3.4 Inkuiri Pendekatan pengajaran yang seterusnya ialah pendekatan penyiasatan atau inkuiri. Pendekatan inkuiri ialah proses pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan
 16. 16. 14 | P a g e menyoal dan mengkaji masalah, membuat ramalan, mengumpul maklumat, menganalisis dan membuat rumusan. Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah. Dengan demikian, ia dapat menimbulkan daya refleksi dalam kalangan pelajar. Berdasarkan kepada NCTM dan pandangan konstruktivis sosial, pendekatan penyiasatan ini dibentuk oleh guru matematik dan bermula dalam tahun-tahun kebelakangan abad ini (Dr. Effandi Zakaria, 2002). Andaian utamanya ialah kemahiran asas, konsep dan proses inkuiri adalah perlu bagi kekuatan matematik. Oleh itu, guru perlu mengajar untuk kemahiran masteri, kefahaman dan pemikiran matematik. Ini juga bermaksud guru perlu mengajar secara bermakna. Pendekatan ini menekankan pemahaman yang mendalam dengan melibatkan pelajar dalam proses inkuiri. 3.5 Simulasi Simulasi adalah suatu pengajaran yang sangat berkesan. Penggunaan kaedah simulasi membolehkan para guru mencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep, kemahiran dan sikap. Kaedah simulasi juga boleh memperbaiki kesihatan mental dan memudahkan kreativiti. Simulasi juga adakah suatu pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. Menurut Noriati (2009), untuk mencapai hasil pembelajaran, murid perlu melalui tugasan dalam simulasi serta membentuk konsep dan kemahiran yang diperlukan dalam pencapaian sesuatu aspek atau bidang. Tujuannya adalah untuk menjalankan latihan demi menyelesaikan masalah. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan para pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang ditimbulkan, yang mana masalah- masalah yang ditimbulkan itu melibatkan satu kajian yang rumit, masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam sekitar seperti di kedai, jalan raya pasar, sekolah dan sebagainya.
 17. 17. 15 | P a g e Menurut Joyce et al. (2002) dalam Noriati (2009), kaedah simulasi ini boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sosiodrama dan main peranan. Sosiodrama adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik, ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik, mempunyai perwatakan yang menentang social. Biasanya, skrip lakonan akan disediakan lebih awal oleh guru agar dapat difahami, dibaca dan membuat persediaan oleh pelajar-pelajar yang dipilih untuk melakonkan sesuatu watak. Main peranan pula merupakan satu lakonan yang spontan melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip. Ia merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pada ketika itu. Biasanya, pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan situasi yang dibayangkan secara spontan. Kebaikannya, kaedah simulasi membolehkan murid menggunakan bahasa dengan lebih berfungsi dan memberi murid peluang berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkesan. Hal ini demikian kerana dalam kaedah simulasi, semua murid perlu memberikan idea secara verbal. Malah, kaedah simulasi membantu pelajar bekerjasama dan menanamkan sikap positif. Kaedah simulasi membolehkan murid berbincang dan berfikir secara kreatif, analisis dan kritis. Kaedah simulasi ini juga dapat membantu pelajar mempertingkatkan kemahiran mereka seperti kemahiran menjawab, di mana para pelajar akan memberi pendapat, cadangan, bantahan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah semasa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. 3.6 Pendekatan Penyelesaian Masalah Dalam pendekatan ini pelajar adalah aktif dan guru sebagai fasilitator dalam aktiviti penyelesaian masalah. Guru membantu pelajar merangka strategi penyelesaian dan pelajar mempunyai peluang untuk membina pengetahuan mereka sendiri. Noriati (2009) menjelaskan bahawa dalam strategi ini, guru melibatkan murid dalam aktiviti atau
 18. 18. 16 | P a g e tugasan yang memberikan mereka peluang untuk mengaplikasikan apa-apa yang dipelajari. Dalam menghasilkan aktiviti menggunakan strategi ini, guru perlu mengambil kira beberapa kriteria. Pertama, aktiviti yang dipilih mesti berfokus kepada matlamat utama topik yang ingin diajar. Kedua, guru perlu mempelbagaikan aktiviti berdasarkan matlamat pengajaran. Ketiga, guru hendaklah memastikan aktiviti yang dirancang membuka ruang dan peluang kepada murid untuk berinteraksi dan membuat refleksi. Keempat, guru perlu memastikan setiap aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau bagi menghasilkan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Kajian John Brodi (2008 dalam Azlinda & Noriah, 2009) menunjukkan strategi pengajaran ini mampu meningkatkan keyakinan dan motivasi murid seterusnya menjadikan murid lebih aktif. Bagi menjadikan proses pembelajaran dan pengajaran lebih bermakna, guru perlu menegaskan tujuan-tujuan dan objektif-objektif pembelajaran berdasarkan aktiviti yang bakal dilakukan supaya murid-murid dapat melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Apabila murid mula melaksanakan aktiviti dan tugasan, guru boleh memantau kemajuan dan memberi bantuan jika perlu. Di akhir tugasan, guru perlu membuat sesi perbincangan dan refleksi dengan murid tentang tugasan yang telah dijalankan. 3.7 Koperatif dan Kolaboratif Pendekatan koperatif dan kolaboratif ialah suatu strategi pengajaran di mana pelajar saling membantu dalam sebuah kumpulan kecil, dengan mempunyai tujuan dan matlamat yang sama. Noriati (2009) menjelaskan bahawa pembelajaran secara koperatif yang dipelopori oleh Slavin (2005) adalah merupakan pembelajaran aktif yang berupaya mengubah suatu situasi pembelajaran yang pasif kepada suatu yang dinamis serta berpusatkan murid. Noriati (2009) menjelaskan bahawa terdapat empat prinsip
 19. 19. 17 | P a g e pembelajaran koperatif iaitu kebergantungan positif, interaksi bersemuka, penglibatan seimbang dan akautabiliti individu. Arends (2001 dalam Noriati, 2009) menjelaskan bahawa kaedah perbincangan digunakan oleh guru untuk mencapai tiga objektif pengajaran iaitu meningkatkan pemikiran dan membantu murid membina kefahaman kandungan; merangsang penglibatan; serta membantu murid menguasai kemahiran komunikasi dan proses pemikiran. Terdapat 5 teknik utama dalam pembelajaran koperatif. Pertama, penyiasatan berkelompok (Group Investigation). Dalam teknik ini, setiap ahli kumpulan akan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah untuk mendapatkan maklumat. Ini memerlukan murid mengenalpasti suatu topik yang disiasat, merancang serta menjalankan penyiasatan. Semua maklumat yang telah diperolehi akan dianalisis dengan cara terperinci untuk dipersembahkan dalam bentuk yang kreatif dan menarik. Kedua, teknik Student Team Achievement Division (STAD). Dalam teknik ini, murid-murid perlu berada dalam kumpulan kecil dan menggunakan lembaran kerja untuk menguasai suatu cabang pengetahuan. Mereka saling membantu antara satu sama lain melalui tutorial, kuiz atau perbincangan kumpulan. Ketiga, teknik Jigsaw. Setiap kumpulan akan menghantar ahli untuk membentuk kumpulan pakar. Ahli-ahli dalam kumpulan pakar akan membincangkan sebahagian bahan akademik (yang telah disediakan oleh guru). Selepas itu, semua ahli kumpulan pakar tadi akan kembali ke kumpulan asal masing-masing untuk berkongsi pengetahuan mereka dengan rakan sekumpulan. Motif utama dalam Jigsaw ialah setiap murid dalam satu kumpulan akan menjadi pakar dalam topik tertentu dan bertanggungjawab memberi tunjuk ajar kepada rakan sekumpulan tentang apa yang telah mereka pelajari. Teknik keempat ialah Team-Accelerated Instruction (TAI). Ia merupakan pendekatan secara menyeluruh di mana pelajar mempunyai kebebasan bertindak dan guru boleh membentuk kelas heterogeni. Pelajar yang mempunyai latar belakang yang berbeza ditentukan kepada kumpulan yang heterogenus. Ini bertujuan untuk memberi peluang
 20. 20. 18 | P a g e kepada murid yang rendah pencapaian supaya dapat meningkatkan tahap pencapaiannya seiring dengan murid lain yang mempunyai pencapaian tinggi. Teknik kelima ialah Team Games Tournament (TGT). Dalam teknik ini, guru perlu memberitahu pelajaran yang berkaitan sama ada dalam bentuk syarahan, demonstrasi atau pertunjukan visual. Pelajar berbincang mengenai bahan yang disampaikan oleh guru. Kemudian pelajar akan bekerja mengikut lembaran kerja yang disampaikan oleh guru untuk menguasai konsep. Pelajar akan bermain suatu permainan berbentuk pertandingan di dalam bilik darjah. Pembelajaran secara koperatif dapat meningkatkan kemahiran sosial antara murid. Mengikut pendapat Shahabuddin et al. (2007), kaedah koperatif ini dapat memupuk sifat penyayang, kerjasama, hubungan yang erat antara murid dan sebagainya. Kaedah ini menggalakkan murid-murid mengajar sesama sendiri dan bantu-membantu antara satu sama lain dalam kumpulan seterusnya dapat mengukuhkan hubungan persahabatan antara murid-murid. Implikasi yang negatif dalam kaedah ini pula ialah disiplin sesetengah murid menjadi tidak terkawal semasa sesi perbincangan. Hal ini dapat mengganggu murid-murid yang lain yang memberi fokus kepada isi perbincangan. 4.0 Pendekatan Pengajaran Matematik di Luar Negara Negara Singapura telah memperkenalkan pendekatan Heuristik dalam kurikulum Matematik semenjak sekolah rendah dengan 10 cara Heuristik iaitu lukis gambar atau gambarajah, cari pola, teka-semak-ulang, guna objek, buat senarai semak, guna jadual, guna ayat Matematik, penyelesaian ke belakang, guna kaedah logik dan permudahkan.Heuristikadalah hukum bagi proses penyelesaian masalah (Polya, 1973). Ia juga merupakan kaedah yang dirancang untuk membantu dalam penyelsaian masalah (Schoenfeld, 1985). Menurut Bruner (1960), heuristik merupakan cara dan strategi yang dapat membantu dalam penyelsaian masalah. Heuristik telah dikenali sebagai komponen yang wajib dalam penyelesaian masalah (Polya 1973; Schoenfeld, 1985; Rubinstein, 1986; Mayer, 2003).
 21. 21. 19 | P a g e Heuristik dapat membantu kita daripada masalah yang susah. Selain daripada itu, heuristik juga membantu kita mendapatkan penyelesaian dengan masa yang lebih singkat jika dibangding dengan penyelesaian menggunakan algorithm. Heuristik “Lukis gambahrajah” memberitahu bagaimana kita boleh menukarkan masalah dalam bentuk visual. Penambahan bahan visualisasi dalam pembelajaran akan menambahkan tempoh pengingatan. Ini disebabkan sistem visual otak manusia mempunyai ruang yang besar untuk menyimpan maklumat dan mengimbas kembali. Visual dan verbal akan melibatkan pelajar dengan lebih aktif dalam pembelajaran. Ini disebabkan daya ingatan mempunyai kedua-dua komponen visual dan verbal.(Sousa, 2011) 5.0 Kesimpulan Secara kesimpulannya, bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan harmonis dari segi Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek, proses pembelajaran adalah sangat penting bagi seseorang individu. Justeru, pendekatan pengajaran sesuai haruslah dikaji dengan teliti dan diaplikasi dalam pengajaran para pendidik supaya modal insan yang disangjung tinggi dapat dijana dan memanfaatkan Negara.
 22. 22. 20 | P a g e Rujukan: Abdul Razak B. Idris & Nor Asmah Binti Salleh. (2007). Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Ahmad Fuad Muhammad. (2002). Pendekatan Dan Strategi Pengajaran.Kertas Kerja Bengkel Pendidikan & Multimedia Ke-3 Fasa I. Universiti College of Science and Technology. Amaljaya. (2009, May 06). Teaching Strategies. Retrieved Ogos 24, 2010, from Info Pendidik Guru: http://amaljaya.com/guru/2009/05/06/teaching-strategies/ Azlinda Azman & Noriah Mohamed. (2009). Proses Penyelesaian Masalah. Universiti Sabah Malaysia. Beghetto, R. a. (2008). Prospective teachers’ beliefs about imaginative thinking in K-12 schooling. Thinking Skillsand Creativity, 3(2), 134–142. Bishop, A.J. (1988). Mathematical Enculturation: a cultural perspective on Mathematics Education. Dordrecht, Holand: D. Reidel Publishing Company. Bruner, J. S. (1960). The process of education. Cambridge: Harvard University Press. Bums, J. C., Okey, J.R. & Wise. (1985). Development of An Integrated Process Skill Test: TIP II.Journal of Research in Science Teaching. 22(2).169-177. Chen, W. K. (2004). Kewujudan pelbagai jenis kecerdasan (multiple intelligences) dan pengaruhnya terhadap pencapaian akademik di kalangan pelajar pendidikan teknik dan vokasional. (Disertasi Sarjana Pendidikan). Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Johor. Clarkson, P.C., Fitzmons, G.E., & Seah, W.T. (2000).Values relevant to mathematics? I’d like to see that. Reflections, 25(2), 1-3. Dato' Sri Hishammuddin Tun Hussein. (2005). Pesanan Menteri Pelajaran. http://www.angkasa.coop/pelancar/Arkib/julai05/index.htm.Akses pda 29 Mei 2014 Dr. Effandi Zakaria. (2002). Pendekatan Pengajaran Matematik. Universiti Kebangsaan Malaysia Edward, M.A. (1963). Approach, Method and Technique. ELT Journal, XVII (2), 63-67 Ee Ah Meng. (2002).Pedagogi II. Shah Alam: Fajar Bakti. Fleith, D. D. S. (2010). Roeper Review, (November 2011), 37–41. Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books. Gardner, H. (1998). A multiplicity of intelligences.Scientific American presents: Exploring intelligence. New York: Basic Books. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Buku Panduan Kreativiri: Pembangunan dan Amalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012).Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Khadijah Md. Shahid. (1992). Penyesuaian peribadi dan sosial pelajar bergeliga: Empat kajian kes. (Tesis Sarjana). Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 23. 23. 21 | P a g e Mayer, R. E. (2003). Learning and instruction. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Mohd. Nazaruddin Bin Sarji, et al. (2007). Strategi Pengajaran Pembelajaran Koperatif Dalam Tajuk Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek (Matapelajaran Kemahiran Hidup). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah. (2009). Murid dan Alam Belajar. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd. Polya, G. (1973). How to solve it: A new aspect of mathematical model (2nd ed). Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Sabar Afifuddin Bin Ahmad Sobri, et al. (2010). Pembelajaran Berpusatkan Pelajar: Satu Ulasan Dalam Pendidikan Semasa. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Shahabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaakub & Mohd. Zohir Ahmad. (2007). Pedagogi: Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Schoenfeld A. H. (1985). Mathematical problem solving. Orlando, FL: Academic Press. Shearer, C. B. (2004).Multiple intelligence development assessment scales. UK: Multiple Intelligence Research and Consulting Inc. Sousa, D. A. (2011).How the brain learns. (4th ed). United States of America: Corwin Tengku Zawawi (1999). Isu-Isu Dalam PendidikanMatematik.Utusan Publication & Distributor Sdn Bhd. Wan Mohd Zahid Mohd Nordin. (1993). Wawasan Pendidikan: Agenda Pengisian. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

×