Inihandog ng ikatlong pangkat ang

10,935 views

Published on

mam...dra na ang among powerpoint.... :)
Group 3

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,935
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inihandog ng ikatlong pangkat ang

 1. 1. Inihandog ng Ikatlong Pangkat sa inyo ang
 2. 2. Mga Epekto ng Imperyalismo atKolonyalismo sa Asya (Aralin 22)
 3. 3. “Isang Lahi” By: Regine Velasquez Kung ang tinig mo`y Di naririnig Ano nga bang halaga Ng buhay sa daigdig Darating ba ang isa ngayon At magbabago ang panahon Kung ang bawat pagdaing Ay laging pabulong Aanhin ko pa, Dito sa mundo Ang mga matang nakikita`y Di totoo May ngiting luha ang likuran At paglayang tanong ay kailanBakit di natin isabog ang pagmamahal
 4. 4. KORO: Sundan mo nang tanaw ang buhay Mundo ay punan mo ng saya gawing makulay Iisa lang ang ating lahi, Iisa lang ang ating lipi Bakit di pagmamahal ang ialay mo Pang-unawang tunay ang syang nais koAng pag-damay sa kapwa`y nandiyan sa palad mo Di bat ang gabi ay may mayrong wakas Pagkatapos ng dilim ay may liwanag Araw ay agad na sisikat Iilawan ang ating landas Nang magkaisa bawat nating pangarap (Ulitin ang Koro dalawang beses)
 5. 5. Unang Yugto ng Kolonyalismo
 6. 6. Timog Asya Ang Timog at Timog Silangang Asya ang unang nakaranas ng kolonyalismo sa ilalim ng mgaPortuguese at Español. Tumungo ang mga Kanluranin sa mga rehiyong ito dahil sagana ito sa mga rekado.Gayundin, ninais ng mga Kanluranin na mangalakal ng iba pang produkto na hindi karaniwang matatagpuan sa Europa…….
 7. 7. Mga Epekto ngPananakop ng mga Portuguese
 8. 8. Ang Timog Asya ang unanglugar na narating ng mgaPortuguese. Noong 1510, ang Goaay napasakamay ng mga Portuguesebunga ng pananalakay na isinagawani Alfonso de Albuquerque.
 9. 9. malapit sa Lisbon. Siya ang ikalawang anak na lalake ni Goncalo de Albuquerque at Doña Leonor de Menezes. Nakapag-aral siya sa paksa na Matematika at Latin kung saan nakaibigan niya Alfonso deAlbuquerque si Prince John o ang magiging hari ng Portugal.
 10. 10. Pinatatag nang husto ang Goabilang isang moog-tanggulan na siyangnaging kabisera ng Estado da India oImperyong Portuguese sa Asya.Nagingisang malaking lungsod ang Goa kunssaan masasalamin ang malawak naimpluwensyang Portuguese. Upangmaging ganap na monopolyo ng mgaPortuguese ang kalakalan sa pampalasasa pagitan ng tangway ng Malay at Islang Sumatra.
 11. 11. mg a P o r t u g u e s e n ama p a h u h o d a n g Mo l l u c a s(k i l a l a r i n s a k a t a w a g a n gMa l u k u ) u p a n g ma p a s a k a ma yn i l a a n g k i n i k i l a l a n gp a n g u n a h i n g p i n a g mu l a nn g p a mp a l a s a . S i n a ma n t a l an g mg a P o r t u g u e s e a n ga l i t a n s a p a g i t a n n g h a r in g t e r n a t e a t t i d o r e n gmo l u c c a s u p a n gma k i p a g s u n d o s a mg ap i n u n o n i t o a t g a n a p n a n gma a g a w mu l a s a k a n i l a a n gp a n g a n g a l a k a l n gp a mp a l a s a n g n a g mu mu l a s aMo l u c c a s . Ma g i n g s a C h i n aa y n a g p a d a l a n g
 12. 12. Sa Goa at maging sa mga pulo ng Timog-SilangangAsya, ikinalat ng Portuguese ang Katolisismo. Nagbungaito ng mapait na alitan ay humantong sa maramihangpagpatay ng lokal na populasyon. Isa rin sa mga patakaranng mga Portoguese ay ang paghihikayat ng pag-asawa ngkalalakihang Portuguese at kababaihang Indian. Layunin ngganitong patakaran na magkaroon ng mga anak at apo namay pagkakakilanlan na Portuguese at may matibay nakatapatan sa Portugal. Upang maging ganap angmonopolyo ng kalakalan, mahigpit na binantayan ng mgaPortuguese ang Indian Ocean. Lahat ng mga sasakyangpandagat na may lulang produktong pang na may lulangproduktong pangangalakal ay kinakailangang maykaukulang permiso. Ang negatibong epekto ng kaganapangito ay ang pagkataboy o displacement ng mga dati nangmangangalakal na Asyano gaya ng mga Arabo, Tsino, atMalay…..
 13. 13. Mga Epektong Pananakop ng mga Español sa Pilipinas
 14. 14. Si Miguel Lopez de Legazpi ay ipinanganak noong 1510 sa Zumárraga, Spain at namatay noong Agusto 20, 1572 sa Maynila, Pilipinas. Si Legazpi ay ang pinakaunang gobyerno saMiguel Lopez DeLegazpi Pilipinas noong 1565 hanggang sa kanyang kamatayan.
 15. 15. Sa pagsasakop ni Miguel Lopez de Legazpi saPilipinas, ginawa niyang sentro ang Maynila namaituturing na rin sa panahong iyon bilang isangmahalagang entrepot o lugar ng kalakalan. Noong1571, idineklara ni Legazpi ang Maynila bilang isanglungsod na siyang luklukan ng kapangyarihangkolonyal na Espanyol. Ang mga pamayanan ay maydalawang uri lamang. ♦Una , yaong mga nakahilera malapit sa mgaanyong tubig at ♦Ikalawa, yaong nakapulutong sa mga interyorna lupain o kagubatan.
 16. 16. Ayon sa obserbasyon ng mgaEspanyol, hindi pa “sibilisado” ang mgasinaunang Pilipino sapagkat sila ay namumuhaysin policia o sa madaling salita, hindi sila nakatirasa mga lungsod. Maari lamang makamit ng mgatao ang kanilang kolektibong potensyal sapamamagitan ng paninirahan sa loob ng mgalungsod.
 17. 17. Samakatuwid, ito ang naging “dakilang layunin”ng mga Espanyol – maghatid ng “sibilisasyon” sapamamagitan ng pagtatatag ng mga lungsod atipakilala ang Kanluraning Kristiyanismo.Naisakatuparan ang mithiin ng mga Espanyol naayusin ang mga populasyon sa mga lungsod o sentrosa pamamagitan ng pagpapatupad ng reduccion oang pagtitipon ng mga tao sa isang lugar na pinili ngprayle upang doon sila gawaran ng edukasyongispiritwal. Napakaloob sa gawaing ito ang kaisipangdapat panatilihin ang mga tao sa ilalim ng kampana (bajo de las campana)…
 18. 18. “Bajo de lasCampana”
 19. 19. Ang reduccion ay naging batayan sa pagtatagng pueblo. Ito ay katumbas ng “bayan” sa wikangEspanyol. Nakabatay ang pagkakasalansan o layoutng mga kalye sa kaayusang grid (gridirunarrangement) o cua dricula at nakaayos ang mgagusali sa loob ng plaza complex. Pero ano ba ang plaza complex??... Ito ay ang lugar kung saan nagtitipon tiponang mga tao para sa pagdiriwang o selebrasyon
 20. 20. Anu- ano ang mahalagangbahagi ng plaza complex??☺ Una ay ang Plaza Mayor na may nakalaang bukas na espasyo.☺ Ikalawa ay ang Simbahan at kumbento.☺ Ikatlo ay ang Casa tribunal o sentro ng kapangyarihang lokal.☺Ikaapat ay ang mga kabahayan ng lokal na elite o ang uring principalia.
 21. 21. Paano binago ng mga Espanyol angpamumuhay ng sinaunang mamamayanng Pilipinas sa pamamagitan ngpaglikha ng mga pueblo? ♥ Una, nalayo ang mga tao sa kanilang mgapinagkukunan ng pagkain at iba pang pangangailangangaya ng mga ilog, dagat, at kagubatan. ♥ Ikalawa, lumipat na ang sentro ng pang-araw-araw na pamumuhay at libangan mula sa bahay ngdatu patungo sa loob ng pueblo, partikular sasimbahan.
 22. 22. Dito rin sa loob ng pueblo naganap angproseso ng akulturasyon. Ang akulturasyon aytumutukoy sa proseso kung saan ang isanglipunan ay nakatanggap ngelemento, katangian, o impluwensya ng kulturang isa pang lipunan. Ibig sabihin nito, unti-unting ipinakilala ang mga gawing Kanluranin nadapat pag- aralan mupang matawag na“sibilisado” ayon sa pamantayang Espanyol .Bahagi rin ng patakaran ang paggawad ng isang“matuwid” at “tamang” uri ng relihiyon ayon sapananaw ng mga Espanyol--- ang maging ganapna kristiyano– Katoliko.
 23. 23. Sa larangangpangkabuhayan, nagwakas ang masiglangugnayang pangkalakalan ng Pilipinas at ngmga karatig bansa nito sa Asya. Sinimulan ngmga Espanyol na ipatupad ang kalakalanggalyon na higit na kilala bilang KalakalangMaynila-Acapulco. Nagdulot dinangkalakalang galyon ng ilang masamang epektogaya ng pagpapabaya sa pagtatanim ng mgapagkaing ikinabubuhay (subsistence farming)at paglala ng kalagayan ng mga Pilipinobunga ng patakaran ng sapilitang paggawa.Maraming Pilipino ang napipilitang lisanin angkanilang mga pamilya at tahanan upangsapilitang maglingkod sa kolonyal napamahalaan.
 24. 24. Sa larangang pulitikal, napalitan ang taal nainstitusyong pulitikal gaya ng mga barangay atsultanato sa pagpasok ng mga Espanyol. Nagpairalng sentralisadong uri ng pamahalaang kolonyal napinamumunuan ng gobernador-heneral. Ang mgalalawigan o provincia, depende sa estado ngpagkasakop ng mga Espanyol, ay pinamunuan ngalcalde mayor (alcaldia), corregidor (comandanciapolitico-militar). Ang pinakamataas na posisyon sapamahalaang lokal na hinawakan ng mga Pilipino ayang pagiging gobernadorcillo o puno ng isang bayanat cabeza de barangay o puno ng isang pamayanan.
 25. 25. Mg a Ep e k t o n gPa n a n a k o p n g mg aDu t c h s aMo l u c c a s
 26. 26. Simula nang lumaya ang Netherlands sa mgamananakop nitong Espanyol, sinikap nilang magingisang makapangyarihang mangangalakal na hahalilisa mga Portuguese sa pananaig sa kalakalangAsya-Europa. Malaki ang bentahe ng mga Dutchdahil sa higit na superyor ang kanilang mgabarko, armas, kagamitan, at organisasyon.Mahalagang susi ng pagtatagumpay ng mga Dutchang pagtutuon ng pansin sa negosyo lamang at hindina kasama pa ang mga gawaingmisyonaryo.Ginamit nila ang mga lokal na pinunoupang siyang mag-utos ng malawakang pagtatanimng mga rekado o pampalasa at binibigyang-karapatan pa ang mga ito na mangulekta ng buwis.
 27. 27. Mahigpit na binantayan ng mga Dutch angpagtatanim ng mga pampalasa na pangkalakal. Angproduksyon ay palaging tama lamang para sapangangailangan ng pamilihan. Hindi napinahintulutan na sumobra ang suplay sapagkatmagbibigay-daan ito sa pagbagsak ng presyo.Sinunog nila ang mga munting pataniman ng clove napag-aari ng mga pribadong mamamayan upang hindibumagsak anng presyo nito sa pamilihan. Ang mgapampalasa ay tanging sa Dutch East India Company(DEIC) lamang maaaring ibenta. Labis nanaapektuhan ang pagtatanim mg pangunahingpagkain sapagkat higit na inatupag ang pagtatanimng mga produktong pangkalakal.
 28. 28. Noong 1609, 36 na kababaihangDutch ang ipinapadalasa Asya sapagnanais na magtatag ng mgapermanenteng pamayanang Dutch.Ngunit nang lumaon, hindi nagtagumpayang ganitong patakaran kung kaya noong1652, ipinatigil din ang imigrasyon ngkababaihang Dutch.Pinayagan na lamangng DEIC ang mga lalaki na makapag-asawa ng kababaihang Asyano.
 29. 29. Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo
 30. 30. Ang Rebolusyong Industriyal nanaganap sa England noong kalagitnaanng ika-18 siglo ay nagbibigay-daan sapag-igting ng kapitalismo.Ang datingindustriya ng mga yaring-kamay(handicraft) ay napalitan ngmekanisadong produksyon. AngEngland, France, United States, atRussia ay nag-unahan upangmagparami ng kani-kanilang mgakolonya hindi lamang sa Asya kundigayundin sa iba pang kontinente.
 31. 31. Mga Epekto ng Pananakop ngEnglish sa India
 32. 32. Naging isang malakas na bansa ang Englandsa ilalaim ni reyna Elizabeth I na namuno simula1588 hanggang 1603….
 33. 33. Nagawa ng England na hamunin angkapangyarihang pandagat ng Spain at noong1588 ay natalo nito ang Spanish Armada.Itinatag ang English East IndiaCompany(EEIC) noong 1600 at ginawaran itong karapatang makipagkalakalan sa malayongmga teritoryo. Mula 1757 hanggang1858, ang india ay pinamahalaan EEIC. Tatlosa pinakamahalagang daungan at sentro ngkalakalan ng mga English sa India ay angMadras, Calcutta at Bombay.
 34. 34. Ang paglaganap ng ng isang sistema ngedukasyon na nakabatay sa pamantayangEnglish ay nagbigay-daan sa proseso ngakulturasyon ng mga Indian. Ang mgaunibersidad na itinatag ng mga English saIndia ay naging daan para sa pagkakaroon ngmga gradweyt na may matatag naimpluwensyang English at mananatiling tapatsa England. Ang English ay ang wika naginamit sa mga pamantasan at gayundin samga hukuman.
 35. 35. Gayunpaman, bahagi rin ng “pagsisibilisa” ngmga English sa mga Indian ay ang pakikialam atpanghihimasok sa mga taal na kaugaliang Indian.Halimbawa, labis na nasindak ang mga English sasati o sutee kung kaya ipinagbawal ito simula 1829.Noong 1856, isang batas ang nagpahintulot na mulingmakapag-asawa ang isang balo. Ang linya ngtransportasyon at komunikasyon ang nagingprayoridad. Ang pagpapagawa ng riles ng tren simula1871 na nag-ugnay sa pinakamalalayong lalawiganay nagbigay-daan din sa komersyalisasyon ngagrikultura. Bunga ng sistematikong transportasyonna ito, naging madali ang pagluluwas ng mgaproduktong gaya ng jute, indigo, trigo, kape tsaa, atbulak mula sa mga bayan sa loob ng subkontinentepatungo sa mga pangunahing daungan.
 36. 36. Ipinakilala angtelegraph simula 1851at makalipas angtatlong taon ay maymainam na ringserbisyong pangkoreo.Nagkaroon ng ugnayansa pamamagitan ngtelegraph ang indai atang Europa simula 1865.
 37. 37. Mga Epekto ngImperyalismo sa China
 38. 38. Ang mga Amerikano ay nakibahagi rin sakalakalan ng produktong Tsino, partikular na ang tsaa atseda. Noong 1784, isang barkong Amerikano angdumaong sa canton sa kauna-unahang pagkakataonupang direktang makipagkalakalan dito. Binili nila ang mgaopyo mula sa Iran at Turkey pagkatapos ay ilegal naipinapasok sa China. Nang maganap ang DigmaangOpyo, nakakita ng pagkakataon ang United States napwersahin ng China na magbukasng mga karagdagangdaungan para sa mangangalakal na Amerikano. Kunghindi lalagda sa kasunduan ang China ay sasalakay angbuong hukbong Amerikano na nakatalaga sa PacificOcean. Noong 1843, napilitan ang China namakipagkasundo sa pamamagitan ng Kasunduan ngWanghsia (Treaty of Wanghsia). Dalawa sapinakamahalagang probisyon ng kasunduangito ay angpagpapahintulot ng China na dumaong ang mga barkongpandigma ng mga Amerikano sa alinmang daungan at angpagbibigay ng karapatang magtatag ng mga simbahan sailang lalawigan ng China.
 39. 39. Ang mga French ay labis na nagingmakapangyarihan sa timog ng China. Ang Russia namanay nagawang salakayin ang Mongolia at Manchuria nanoon ay bahagi ng teritoryong Tsino. Sa pamamagitan ngKasunduan ng Peking na nilagdaan noong 1860, malakingparte ng Manchuria ang napasailalim sa pamahalaangRussia. Noong 1849, sapitan namang kinontrol ng mgaPortuguese ang Macao. Ang pagkatalo ng China sa mga Digmaang Opyo aynagresulta sa paghahati-hati ng China sa sphere ofinfluence. Parang isang melon na biniyak ang China.Napilitang lumagda ang China sa mga di-pantay nakasunduan (unequal treaties). Nawalan ng karapatanang China na magtalaga ng nais niyang buwis. Kailangangpumayag muna ang mga Kanluranin . Marami ring Tsinoang yumakap sa bagong relihiyon. Dahil saextraterritoriality…
 40. 40. Pagsidhi ngImperyalismo saTimog- SilangangAsya at ang mga Naging Epekto Nito
 41. 41. Noong 1824, nagkasundo ang mga English atDutch na paghatian ang mga teritoryo sa kapuluangTimog-Silangang Asya. Napasailalim sa mga English angMalacca at Singapore. Samantala, ang mga pulo ngSumatra at Java sa Indonesia ay napasakamay ng mgaDutch. Noong 1858, inukopa ng mga French ang Saigonsa Vietnam upang gamitin itong daungang pangkalakalan.Ninais ng mga French na magamit ang naturang daunganpara sa pakikipag-kumpetensya sa mga English na noonay hawak ang mga daungan sa Hongkong at Singapore.Ang buong Timog-Silangang Asya ay nahati sa mgaKanluranin malban sa Siam o Thailand na nanatilingmalaya bagamat kinakailangan din niyang palagiangmakibagay sa England at France na nasa hangganan niya.Dahil sa imperyalismo at kolonyalismongKanluranin, nabago ang anyo ng rehiyon. Nagkaroon nang mga permanenteng hangganan ang bawat bansaupang maliwanag sa mga Kanluranin kung hanggang saanang sakop ng bawat isa sa kanila.
 42. 42. Umusbong din ang mga kolonyal na lungsod tuladng Maynila, Batavia, Rangoon sa Burma, at Saigon saVietnam. Natali ang mga lokal na ekonomiya ng Timog-Silangang Asya pandaigdigang kalakalan. Bunganito, nagkaroon din ng mga makabagong komunikasyon attranspportasyon upang mapabilis ang pakikipagkalakalan. Nabago rin ang komposisyong etniko ng mga taga-Timog Silangang Asya. Dahil sa hindi maiiwasan angpagpapakasal ng magkakaibang lahi, nagkaroon ng mgamestizo o hatinglahi.
 43. 43. Ang mgaEuropeo saKanlurang Asya
 44. 44. Ang Kanlurang Asyaat ang mapa ng Turkey
 45. 45. Ang Kanlurang Asya ang pinakahuling rehiyonna bumagsak sa kamay ng mga Europeo.Magugunita na dahil napakalakas ng kapangyarihanng mga Ottoman Turk sa buong rehiyon, nagingmalakas ang Islam na siyang nagbigkis sa lahat ngteritoryong nasakop nila. Humina ang kanilangkapangyarihan nang magsimulang nang magpalawakng teritoryo ang mga Russian at unti-unting maagawang ilang mahahalagang teritoryo. Sunod-sunod dinang pagkatalo ng mga pwersang Muslim mula sakamay ng mga English at French. Matapos angunang Digmaang Pandaigdig noong 1918, tuluyannang bumagsak ang Imperyong Ottoman.
 46. 46. Bunga nito, sumailalim ang Kanlurangasya sa mga Kanluranin. Kakaiba angpamamaraan ng pagsakop sa KanlurangAsya. Ipinairal sa rehiyon ang mandate systemna isang konsepto ng Imperial trusteeship.Nangangahulugan ito na ang isang bansa nanaghahanda upang maging isang bansa nanaghahanda upang maging isang malaya atnagsasariling bansa ay ipapasailalim muna sapatnubay ng isang bansang Europeo.
 47. 47. Makabagong Anyo ngImperyalismon g Kanluranin
 48. 48. Hindi nagtapos sa una at ikalawang yugto angimperyalismo ng mga Kanluranin sa Asya. Bagamatlumaya na ang mga bansang Asyano na datingsinakop ng mga bansang Kanluranin, naisakatuparanpa rin ng mga Kanluranin ns mpnghimasukan angmarami sa mga bansa sa Asya. Ito ay sapamamagitan ng neokolonyalismo o makabagonganyo ng kolonyalismo. Sa kolonyalismo, tahasang sinakop ng mgaKanluranin ang mga asyano sa pamamagitan ngpaggamit ng pwersang militar. SaNeokolonyalimo, pulitikal, ekonomiko, at kultural naparaan ang ginagamit ng mga Kanluranin.Halimbawa, mga kompanyang Kanluranin angnananaig sa malaking bahagi ng ekonomiya ng Asya.Laganap din ang kulturang Kanluranin tulad ngmusika at mga pelikulang Hollywood na itinatangkilikng mga Asyano.
 49. 49. Sa pagkakaloob ng tulong pinansyal at militarng mga Kanluranin sa maraming mga bansa saAsya, naiimpluwensyahan nila ang mga patakaran atpamamalakad ng mga bansang ito. May mgapagkakataon din na direktang nakikialam ang mgaKanluranin sa kaganapan sa Asya. Nilusob ng mgaAmerikano at mga kaalyadong bansa nito ang Iraqupang mapatanggal si Saddam Hussein atmaprotektahan ang interes nila, partukular sa langis.Nilusob din nila ang Taliban na namumuno rito. Saparehong okasyon, ginamit ng mga Kanluranin angkatwiran na dapat labanan ang terorismo at gawingligtas ang daigdig. Sa halimbawang ito makikita nabagamat ang Asya ay binubuo ng mga malayangbansa, nananatiling maaki ang papel ng mgaKanluranin, partikular ng United States sa mgakaganapan sa rehiyon.
 50. 50. Saddam Hussein
 51. 51. Proyekto sa Araling Panlipunan II (Ikatlong Markahan) Group 3Member Helped :♦ Besin, Analyn ♣Pecayo, John Corky♦ Cortes, Hannah ♣Lucinisio, Reynand♦ Perez, Samantha ♣Siglos, Kenneth♦ Rusiana, Jia Christie ♣Alegre, Kimberly ♣Rabago, Orly ♣Inggo, Christian

×