• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

L’aula d’acollida dl’ies la serreta de rubí

on

 • 1,120 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,120
Views on SlideShare
1,120
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  L’aula d’acollida dl’ies la serreta de rubí L’aula d’acollida dl’ies la serreta de rubí Presentation Transcript

  • L’aula d’acollida de l’IES La Serreta de Rubí . Espai de mediació cultural i lingüística. أهلاً و سهلاً 受欢迎的教室 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ КЛАСС /
  • L’aula d’acollida dl’IES La Serreta de Rubí . Un espai de mediació cultural i lingüística
   • Índex :
   • Marc normatiu.
   • Estadístiques.
   • La nostra experiència.
   • Materials i recursos.
   • Qüestions pel debat.
  •  
  • Què és alumnat nouvingut?
   • Es considera "alumne/a nouvingut" aquell alumne/a que s’ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre mesos.
   • Davant el xoc emocional que en aquest alumnat pot representar l’arribada a un entorn social i cultural completament nou, el centre ha de preveure mesures específiques per tal que pugui sentir-se ben acollit i percebre el respecte envers la seva llengua i cultura, i que, al més ràpidament possible, pugui seguir amb normalitat el currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit escolar o social.
   • El centre ha de donar una resposta personalitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i els processos de socialització d’aquest alumnat, i establir els criteris metodològics i els materials curriculars que facilitin la integració a les aules ordinàries des del primer moment.
   • Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats educatives d’aquest alumnat, així com els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics que es considerin més apropiats.
   • http://www.xtec.cat/lic/ pàgina amb recursos, normativa alumnat nouvingut.
   • http://aulaacollidaieslaserreta.blogspot.com/ blog aula acollida IES la Serreta
  • Què és l’aula d’acollida ?
   • Un recurs de disposa el centre per:
   • - Atendre de manera immediata a l’alumnat nouvingut.
   • - L’aprenentatge intensiu de la llengua.
   • - L’aprenentatge d’uns coneixements bàsics.
   • - Garantir una bona acollida per afavorir la part afectiva i emocional.
   • - Facilitar la incorporació progressiva a l’aula ordinària.
  • Quins alumnes van a l’aula d’acollida ?
   • Els alumnes nouvinguts arribats a Catalunya els darrers vint-i-quatre mesos.
   • Els alumnes a partir de 8 anys, tercer de primària, fins a 4t d’ESO.
   • Els alumnes que tot i portar més de vint-i-quatre mesos a Catalunya, necessiten reforçar l’aprenentatge de la llengua.
  • Qui s’encarrega del funcionament de l’aula
   • La figura essencial per al funcionament de l’aula és el tutor/a d’acollida.
   • Les seves funcions són:
   • - gestionar l’aula
   • - realitzar avaluacions inicials i col·laborar en l’elaboració del pla individual intensiu.
   • - aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística i d’inclusió social.
   • - promoure la integració de l’alumnat a l’aula ordinària juntament amb el tutor de l’aula ordinària.
   • - col·laborar en el centre en la sensibilització de l’educació intercultural i la cohesió social.
   • El nombre de professorat que intervé a l’aula d’acollida ha de ser reduït.
  • Avaluació alumnat nouvingut
   • Com la resta d’alumnat del centre, l’alumnat nouvingut haurà de ser avaluat, almenys, trimestralment de les matèries curriculars cursades durant el trimestre. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de cada alumne o alumna es durà a terme en relació amb els objectius del seu pla individual intensiu (PII ) o, si escau, de l’adaptació curricular individualitzada (ACI) o la modificació curricular corresponent. L’avaluació ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades en cada una de les matèries.
   • En cap cas l’avaluació no ha de ser la suma o combinació numèrica de resultats obtinguts en les diverses matèries.
   • Les ACI, les modificacions del currículum i, per a l’alumnat nouvingut que no manifesta necessitats educatives especials, el pla individual intensiu esdevindran el referent per a l’avaluació final de l’alumnat.
   • Vegem un exemple de PII
  • Quant temps pot passar un/a l’alumne/a a l’aula d’acollida?
   • L’alumnat inicialment pot estar-hi la meitat del seu horari lectiu i la durada de l’assistència a l’aula ha d’anar disminuint a mesura que avança en els seus aprenentatges.
   • És convenient que l’horari no interfereixi en les matèries que faciliten el procés de socialització.
  • Caràcter obert
   • A l’aula d’acollida els alumnes han de poder incorporar-s’hi en qualsevol moment del curs
   • L’alumne pot incorporar-se en horari complet a l’aula ordinària en el moment que es consideri més adient
  • El tutor/a de l’aula ordinària ?
   • És el responsable de tots els alumnes inscrits en el seu grup-classe.
   • Ha de vetllar perquè l’alumnat nouvingut rebi una bona acollida:
   • - preparant al grup-classe
   • - oferint-li un company-guia
  • I el centre escolar ?
   • Elaborarà un Pla d’acollida i integració que contempli:
   • - les actuacions que cal fer amb l’alumnat de nou ingrés al centre.
   • - la sensibilització de tota la comunitat escolar per a l’educació intercultural.
   • - les estratègies per potenciar la participació de totes les famílies.
   • - les mesures per garantir la igualtat d’oportunitats.
  • Els PII o plans individualitzats
   • Correspon als departaments, seminaris i professorat específic que atén l’alumnat nouvingut amb col·laboració de l’assessor/a del equips LIC territorials en el marc de la comissió de diversitat l’elaboració i actualització del pla individualitzat de l’alumnat nouvingut que s’incorpora al centre. Quan les dificultats de l’alumne/a comporten que manifesti necessitats educatives especials caldrà també la col·laboració del professorat de psicologia i pedagogia i de l’ EAP.
   • Aquest document ha de recollir la informació obtinguda en l’avaluació inicial, ha de prioritzar les necessitats educatives a treballar i ha d’establir els mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del procés d’acceleració del seu aprenentatge que li ha de permetre incorporar-se plenament el més aviat possible a la dinàmica habitual del seu grup classe de referència.
   • El tutor/a del grup classe ordinari , com a responsable del seguiment de l’alumnat, ha de vetllar especialment pel progressiu assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat que assisteixi durant una part del seu horari escolar a l’aula d’acollida i per la coordinació , a aquests efectes, amb el tutor/a d’aquesta aula.
   •  
   • L’alumnat nouvingut que cursi ESO haurà de ser avaluat , almenys trimestralment de les mateixes matèries curriculars cursades durant el trimestre. L’avaluació i la decisió sobre el pas de curs es durà a terme en relació als objectius del seu pla individualitzat.
   •  
   •  
  • Algunes dades sobre l’alumnat nouvingut
   • Si fem cas a l’evolució estadística de l’arribada d’ alumnat estranger a les nostres escoles podrem observar com des de l’any 1998 era majoritàriament d’origen magrebí i, en segon lloc, sud-americà, mentre que en els darrers tres anys aquesta tendència s’ha anat invertint de forma que el principal origen de població escolar procedent de l’estranger és sud-americana.
   • Vegeu idescat : http://www.idescat.cat/
  • Materials i recursos d’interès
   • Aula acollida IES la Serreta
   • http://aulaacollidaieslaserreta.blogspot.com/
   • Espai LIC
   • http://www.xtec.cat/lic/
   • Espai Espurna
   • http://www.espurna.cat/
   • Acollida.net
   • http://www.xtec.cat/crp-alturgell/
   • Escoles en xarxa secundària
   • http://escolesenxarxa.vilaweb.cat/taxonomy/term/20?cat=2
  • Alguns de nosaltres a l’aula...
  • Dades sobre alumnat de nacionalitat estrangera a  Catalunya Curs 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Percentatge 2.1% 2,5% 3,7 5,4% 7.6% 9,3% 10.5% 11,7%
  • Procedència de l'alumnat estranger de Catalunya Europa Magrib Resta Europa UniÓ Europea Àsia_ Oceania Resta Àfrica Amèrica del nord 1998-99 20,9 43,7 5,9 16,1 6,8 4,7 1,9 2000-01 29,0 42,1 6,2 9,8 7,0 5,7 0,8 2002-03 45,5 28,7 8,8, 6,8 5,6 4,0 0,6 2003-04 45,4 27,3 9,3 6,5 6,8 4,3 0,5 2005-06 44,6 27,1 10,2 6,2 7,1 4,4 0,4
  • Població estrangera a Rubí 2007. País Font “idescat.cat ” Població país % població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya Marroc 2.305 26,42 1,20 Equador 2.200 25,22 2,69 Colòmbia 562 6,44 1,31 Xina 388 4,45 1,14 Senegal 194 2,22 1,46 Ucraïna 64 0,73 0,49 Rússia 44 0,50 0,35
  • Evolució de la població total i estrangera. 2000-2007 Rubí. Marroc المغرب Any 1.Població total 2.Població estrangera Total % sobre (1) % sobre (2) 2007 70.494 8.724 2.305 3,27 26,42 2006 70.006 8.655 2.361 3,37 27,28 2005 68.102 7.211 2.068 3,04 28,68 2004 66.425 5.892 1.808 2,72 30,69 2003 64.848 4.786 1.686 2,60 35,23 2002 62.638 3.408 1.394 2,23 40,90 2001 60.303 2.078 1.080 1,79 51,97 2000 58.646 1.377 812 1,38 58,97
  • Evolució de la població total i estrangera a Rubí .Equador (1) Població total 2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) 2007 70.494 8.724 2.200 3,12 25,22 2006 70.006 8.655 2.317 3,31 26,77 2005 68.102 7.211 2.068 3,31 28,68 2004 66.425 5.892 1.857 3,04 31,52 2003 64.848 4.786 1.243 1,92 25,97 2002 62.638 3.408 762 1,22 22,36 2001 60.303 2.078 219 10,54 10,54 2000 58.646 1.377 20 1,45 1,45
  • Qüestions pel debat
   • Què enteneu per alumnat nouvingut?
   • Quina funció té l’aula d’acollida al sistema educatiu?
   • Què són els Plans Individuals? Per què s’elaboren?
   • Com creus que pot incidir la procedència de l’alumnat nouvingut en l’adquisició dels coneixments.
   • Quina ha de ser la funció del català en l’acollida d’aquest col·lectiu nouvingut?
   • Com penses que hauria de ser el tractament de la diversitat a l’aula ordinària?
   • Quina és la funció dels mediadors culturals en el procés inicial a l’escola?
   • Quina sèrie d’estratègies utilizaries per reforçar la llengua oral?
   • Creus que les llengües dels alumnes nouvinguts haurien de ser utilizades a l’aula ? Per què?
   • Valora l’arribada dels nous alumnes al nostre sistema educatiu.Quins reptes s’hi plategen?
  • Aula acollida IES la Serreta قسم الاستقبال
   • Moltes gràcies per la vostra atenció!
   • Josep Gregori
   • Tutor aula acollida IES la Serreta, Rubí.
   • [email_address]
   • http://aulaacollidaieslaserreta.blogspot.com/
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •