> redactionele vormgeving
Ontwerp voor omslag & binnenwerk voor ‘Literatuur’, een methode van uitgeverij Malmberg                  ...
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Portfolio Buro Gom
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Portfolio Buro Gom

1,471 views
1,383 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portfolio Buro Gom

 1. 1. > redactionele vormgeving
 2. 2. Ontwerp voor omslag & binnenwerk voor ‘Literatuur’, een methode van uitgeverij Malmberg 18 van Duitsland en Oostenrijk. Van een echte eenheid was toen nog geen sprake: alle provincies hadden een grote zelf­ Historische achtergrond | De zestiende en zeventiende eeuw standigheid binnen Karels rijk. Filips II, 1500-1700 die in 1556 zijn vader in Spanje opvolgde, probeerde de gewestelijke autonomie aan banden te leggen en trad bovendien veel feller op tegen de ‘ketters’ (de protestan­ ten). Om het groeiende verzet van de ede fase vwo twe 1450 Italiaanse ‘pentarchie’ Aan het eind van de Middeleeuwen en Nederlanders de kop in te drukken, ur voor vooral in de loop van de 16e eeuw ver­ stuurde hij een legermacht onder aanvoe­ literatu dwenen de middeleeuwse feodale konink­ ring van de hertog van Alva, wat het begin rijken om plaats te maken voor centraal was van de Tachtigjarige Oorlog met 1475 Sixtijnse Kapel geregeerde staten. Door de ontdekkings­ Spanje (1568­1646). In 1587 riepen de reizen van onder anderen Columbus werd noordelijke gewesten de Republiek der de wereld buiten Europa ontsloten en Verenigde Nederlanden uit, die tot 1795 ontstond er een wereldwijd handelsver­ zou bestaan. 1500 begin bouw Sint-Pieter keer. Daardoor werd de burgerij steeds Binnen deze Republiek maakte het Da Vinci, Mona Lisa rijker en machtiger, en verloren adel en schatrijke gewest Holland de dienst uit en Kerk een deel van hun gezag. daarin weer de machtige handelsstad Luther De macht van de Kerk werd ook aange­ Amsterdam. De vertegenwoordigers van 1525 tast door godsdienstige twisten. In 1519 elk gewest (de Staten) kwamen regelma­ anglicaanse Kerk brak Luther met Rome, in 1534 scheidde tig in Den Haag bijeen om gezamenlijk te Calvijn de anglicaanse Kerk zich af en in 1541 vergaderen (de Staten­Generaal). De Copernicus begon de hervorming van Calvijn in Zwit­ machtigste man in de Staten­Generaal 1550 serland. In de tweede helft van de e was de landsadvocaat (later raadpensio­ eeuw vonden er diverse godsdienstoorlo­ naris) van Holland, die een soort voorzit­ gen plaats, wat leidde tot een zeer lang­ ter­secretaris van de Hollandse Staten begin Tachtigjarige Oorlog durige economische malaise die in som­ was. Deze zeer belangrijke functie werd 15 1575 mige landen voortduurde tot diep in de onder anderen bekleed door Johan van enis 17e eeuw. In die eeuw woedden er tal van Oldenbarnevelt (1586­1619) en Johan de geschied grote burgeroorlogen, zoals de verwoes­ Witt (1653­1672). tende Dertigjarige Oorlog (1618­1648) Daarnaast waren er de stadhouders uit 1600 Shakespeare; Cervantes tussen de Duitse vorstendommen. het huis van Oranje. Oorspronkelijk was Galilei; Monteverdi In de tweede helft van de 17e eeuw kwa­ de stadhouder (lett.: plaatsvervanger) een men de Europese staten weer in rustiger door de koning over elke provincie aange­ eerste zwarte slaven in Amerika vaarwater. In veel landen ontstond de stelde bestuurder, maar nu er geen 1625 ‘absolute monarchie’: het staatsstelsel koning meer was, werden de stadhouders waarin de koning de volledige macht de aanvoerders van leger en vloot. Gelei­ bezat en (in theorie) slechts aan God ver­ delijk kwamen de meeste gewesten onder ie f D e la at st e br Statenbijbel 19 Rembrandt, Nachtwacht antwoording hoefde af te leggen. Op die het gezag van één gezamenlijke stadhou­ , deed geo­ ties op lijken uit 1650 manier koppelde men politieke en gods­ der. In de Tachtigjarige Oorlog werd deze hij sec voerde ont dek te het vol lichtere geluid en erz oek en De wereld scheen en de mens en functie van dienstige gehoorzaamheid aaneen e visie op de rolbekleed door Willem van Oranje h ond log isc liet een grote sliep op zijn ove rjas . Huygens, slingeruurwerk tot een nieuw opvat­ therm iek. Hij En een soldaat de middeleeuwsede ‘Vader des Vaderlands’taa n van deze nieuwe eenheid tussen de wereld. In (de Zwijger), bes e­ hend dat het vrede wa s La Fontaine, Fables in Kerk en staat aarde id aantekeninge n na – geschr Hij droomde lac en zijn leven op zorgde voor relatieve ordetingrust. de mens(1572­1584) en diens zonen Maurits (1585­ veelhe ging luiden. en waren hoe kerhand van rec hts naa r droom een klok Omdat er in zijn Newton, Principia het t aan Go d en ven met de lin ondergeschik en Frederik Hendrik (1625­1647). 1625) – wa ari n ont­ er o geheel ri ae n sz . B re d 1675 als. In de visie hri ft! en in spiegelsc s rna ma De Nederlanden bestaa n in het hieTussen deze stadhouders en de raadpen­ks lin in zijn tijd die geen vogel wa G er b ra n d A d ren de mens en de werpen sta an van zaken die Er viel een vogel de wa rme kruide n. Rond 1500 kwamen de Nederlandse ce wa van de Renaissan sionariss geregeerde staat, terwijl de ijke ouwd konden worden, van hem tussen rda m 161 8 rijk als het god del onmoge lijk geb Niet ver het gra s 158 5 - Am ste gewesten in het bezit van Karel V, belangraadpensionarissen in het belang van aarde even de een ma ns­ er wa kker wa nt Am ste rda m 1700 : de theoce ntr ische zoa ls een hel ikopter en een En hij werd niet me dat beduid de. heerser over Spanje, Italië, grotehierna ma als en het delen Holland de gewestelijke autonomie wil­ ieder weet wat erde in een ant ropocen­ duikboot. Werd rood, en opvatting verand er van s’ = echte onderzoek ekse ‘anthropo Da Vinci was een begon che (va n het Gri and die zelf wil de uit vin­ woei. Toen her van de 14e tris steerde, zag me n Het regende en theorie nd in de loop Wat de mens pre de nat uur, iem . Dit empi­ der horizon In Ita lië ont sto opa nog vol­ mens). hem door God den hoe de wer eld in elkaar zat Ac hter de grijze lijn der kanonnen. de rest van Eur als een gave die ng) vinden goedmoed ig – 2 | Hoofdstuk 3 • De zestiende en zeventiende eeuw – niet langer eeuw – toen in § 18 • Historische achtergrond 1500-1700 | 3 dat uit pir ie’ = ervari Het bulderen – cultuur heerste ma ar als iets risme (va n ‘em ledig de middeleeuwse wa s geschonken, naa rs Renaissan ce­geleerden : de Renais­ m. Grote kunste we bij vrijwel alle bleef, een nieuwe cul tuurbe weging zelf voortk wa ars. Men ging de nat uur ter wijl hij liggen cht ige en hem beschouwen als en ­ku nst ena Ma ar uit zijn jas, reef: sance (= wederg eboorte). De ma den ging men r experimenten te doen laatste wat hij sch als en geleer d bege­ rijdde zich het van handelsst eden als door Go onderzoeken doo te bew ijzen Bev is nog niet begonn en. rijke kooplieden ieën in plaats van cht te theorieën Liefste , de oorlog nua zet­ gen amste huma­ enb erg n, Venetië en Ge van de voorna en men tra erimenten. Me n wil­ J.a. dautz Florence, Mi laa nadigden. Een us eeuwse cul­ lander De sideri r middel van exp t de Muze, ten zich af teg en de middel nisten wa s de Ne der doo ondergeschik t zijn aan de s, Het gevecht me deleeuwen de niet langer bertus aa fje – over de Mid smus (1466­153 6). gs aan­ tuu r en keken verleden: Era ant ropocen­ nm in bli ndelin 1940 r het glorierijke bonden met het theologie en eve ove rgele­ heen – ter ug naa Nauw ver ns urende eeuwen tijd, toen Ita lië de wereld ual isme. De me vaarden wat ged de Romeinse is het individ nde trisme ien als een wez en dat raan voorafgaa d niet langer gez verd was. erste, en de daa mus (1523). Hol bein (ca. overhe de ern aar wer deel uit maakte van een de Jong ere, Eras r. Me n str eef de eerste plaats Han s Holbein de voo rnaa mst e Dui tse Grieks e cultuu edenis, de in gilde, sta nd, Ker k), 1497-1543), met Albr ech t Dür er iden e por tret ten de uit de geschi geheel (dorp, hild er, maa kte vers che in Parijs. deze bloeiperio r Chr.­5 00 na groter ividuel e persoon­ oors pron kelij ke spel ling Ren aiss anc e-sc gt in het Lou vre dheid (500 voo een unieke, ind Klassieke Ou tot maar als sta at So nn et º dit han van Eras mus; doen herleven, otse dingen in ; teug els Chr.), in de eigen tijd te lijk heid die tot gro waarin tóómenº de zonn egod en war en Mila an, Ven etië orte ervan te kom en. gemeenschap t aen de gulden ijks te stad stat een wedergebo niet dankzij de rst des lichtsº slae schi t tere nd klassie­ was, en De drie bela ngr che -Zee kus t) eigen verstand (inc l. de geb iede n aan de Adr iatis oekers van de , maar door zijn Wa nneer de Vo ch aensien lijckº wter see nl. de zonn estr alen Ker kelijke Staa t en het konink- De eerste onderz (va n hij leefde kunste­ Sijn handt, en beurt om hoo ee en met de 1454 de ‘pen tarc hie’ men we humani sten skracht. Voorta an gingen goudtº, waerm onw are Flor enc e. Sam vorm den ze in ke cultuu r noe zij op en wil ick van levend angs t; slaa p; Nap els-Sicilië st uitm aak te in dat rijen sig neren en hun Sijn wtgespreide pru ckº, en creple º dróómen mense lijk), om rijk tieke dien t), die de poli ‘hu ma nus’ = rs hun sch ilde llicheitº, en vae (let t.: vijfm ach n erva n in 1494 kwa m Itali ë n kwamen naa zet ten; kunsts chi lders Hij naere anx tva bos , en bóómen, het uite env alle klassieke tekste naa m op boeken t, en berch, en lichaem strijck de vol men sen hee l Itali ë. Na tenr ijk; pas in grond van de Frankrijk en Oos dic hte rs Van ’s menschen den van Spa nje, hankelijke staa t. rtr ett en en met het vee teru gbre ng t in han d het wee r een ona f ma akt en zel fpo rijk º, en velden op hun plaa ts 19e eeu w wer r hun persoonli jke omsta n­ En steeden vol lick levert op haer ste eº, schreven ove , ons In dui sternis verdwaelt en de stroomen: het Aerdtrijck digheden. met den dach, jalo ers sancis­ Verheucht hij, t, aal van de renais ichº van sijn lich Het hoogste ide worden: rren als naeijvr universalis’ te Maer d’a ndre sta sternissen dicht, t sijn gla ns, in dui mo ten was een ‘ho gebieden wen. men ig te; kan mens die op alle Beg raeft hij, me machº ’t niema nd bij hem hou een universele blonk. Leo­ ntelbre schaer º, e cultuur uit En van d’o de mijne roert, bren g t van de menselijk het sta n­ nneer uw geest tevo orsc hijn (1452­1519) is Al eveneens, wa lich aenschijn voe rtº nardo da Vinci dat ghij in ’t hay vrouwen. van een homo uni versa­ Word jck gewaer nac ht voor d’a ndre daa rdvoorbeeld ilders uit h, mijn Son, de de grootste sch Voor mij den dac lis. Hij is een van er andere de de geschi edenis (met ond kte hij 5); daarnaast wer Mona Lisa van 150 bracht ver­ beeldhouwer, als architect en kinstr u­ in enkele muzie nieuwingen aan erse literai re menten en beo efende div wierp hij Als technicus ont (proza)genres. gestroom­ der andere de oorlogstu ig (on de ronde) ver vanging van lijnde kogel ter rie. Als r de textielindust en machines voo sec ties op rde hij weten sch apsma n voe nd Adr iaen sz. Bre der o | erzoek en § 19 • Ger bra geologisch ond lijken uit, deed iend e eeu w de en zev ent 3 • De zes tien 4 | Hoo fdst uk

×