กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
 Web Development Processes
1205 204 Web Process     1
เริ่มการสร้างเว็บไซต์ ?
   Development Process
     1205 204 Web Process  2
จัดระบบโครงสร้างข้อมูล
 คือ การพิจารณาว่าเว็บไซต์ ควรจะมีข้อมูลใดบ้าง
   ด้วยการสร้างเป็นแผนผังโครงสร้าง


   เป้าหมา...
กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์มี 13 ขั้นตอน
   1. รูจักตนเอง กำำหนดเป้ำหมำยและ
     ้
    สำำรวจควำมพร้อม
   2. ...
กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์
มี 13 ขั้นตอน แบ่งได้ 5 Phase ดังนี้


1.Research  2.Site Content       3.Site Structu...
กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์
 Phase 1
 Research
 สำารวจปัจจัยสำาคัญ
   1. รู้จักตนเอง กำาหนดเป้าหมายและสำารวจความพร้อม
 ...
www.dtac.co.th
เรียนรู้จากคู่แข่ง
           1205 204 Web Process  7
1205 204 Web Process  8
1205 204 Web Process  9
กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ (ต่อ)
 Phase 2
 Site Content
 พัฒนาเนื้อหา
   4. สร้างกลยุทธ์การออกแบบ
   5. หาข้อสรุปขอ...
สร้างกลยุทธ์ให้โดดเด่น ฟังเพลง, เกม, Process
              1205 204 Web             11
     ...
ดู ชม ทีวี ชมทีวี โทรทัศน์ ดูทีวี ดูโทรทัศน์ ทีวออนไลน์ ดูทีวี
                        ี
ออนไลน์ โ...
กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ (ต่อ)
 Phase 3
 Site Structure
 การพัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์
   6. จัดระบบข้อมูล
   7. จัดท...
จัดทำาโครงสร้างข้อมูล
   1.  Home
   2.  Products
      2.1…….
       2.1.1page1.html
       2....
พัฒนาระบบเนวิเกชัน
               กำาหนด Site map


           1205 204 Web Process    15
Create Site Map
         1205 204 Web Process  16
กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ (ต่อ)
 Phase 4
 Visual Design
 ออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บ
   9. ออกแบบลักษณะหน้าตาเว็บเพจ
   ...
ออกแบบ web site (Web Prototype)
          1205 204 Web Process  18
1205 204 Web Process  19
ออกแบบโครง
ร่างหน้าเว็บ
 Logo         Banner
                   Navigation
submenu
  ...
ตัวอย่าง Logo Web
      1205 204 Web Process  21
กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ (ต่อ)
 Phase 5
 Production and Operation
 พัฒนาและดำาเนินการ
   11. ลงมือพัฒนาเว็บเพจ
   ...
1205 204 Web Process  23
1205 204 Web Process  24
1205 204 Web Process  25
1205 204 Web Process  26
1205 204 Web Process  27
END

1205 204 Web Process  28
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introduction to On-line Documemt Lect05 Web Process

1,102 views
1,024 views

Published on

Introduction to On-line Documemt

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,102
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introduction to On-line Documemt Lect05 Web Process

 1. 1. กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ Web Development Processes 1205 204 Web Process 1
 2. 2. เริ่มการสร้างเว็บไซต์ ? Development Process 1205 204 Web Process 2
 3. 3. จัดระบบโครงสร้างข้อมูล คือ การพิจารณาว่าเว็บไซต์ ควรจะมีข้อมูลใดบ้าง ด้วยการสร้างเป็นแผนผังโครงสร้าง เป้าหมาย บุคลากร เนื้อหา Website ระยะเวลา เงินทุน 1205 204 Web Process กลุ่มผูใช้ ้ 3
 4. 4. กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์มี 13 ขั้นตอน 1. รูจักตนเอง กำำหนดเป้ำหมำยและ ้ สำำรวจควำมพร้อม 2. เรียนรูผู้ใช้ ระบุกลุ่มผู้ใช้และศึกษำ ้ ควำมต้องกำร 3. ศึกษำคูแข่ง สำำรวจกำรแข่งขันและ ่ เรียนรูคแข่ง ้ ู่ 4. สร้ำงกลยุทธ์กำรออกแบบ 5. หำข้อสรุปขอบเขตเนื้อหำ 6. จัดระบบข้อมูล 7. จัดทำำโครงสร้ำงข้อมูล 8. พัฒนำระบบเนวิเกชัน 9. ออกแบบลักษณะหน้ำตำเว็บเพจ 10.พัฒนำเว็บ1205 204 Web Process อกำำหนด ต้นแบบและข้ 4
 5. 5. กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ มี 13 ขั้นตอน แบ่งได้ 5 Phase ดังนี้ 1.Research 2.Site Content 3.Site Structure 4.Visual Design 5.Production and Operation 1205 204 Web Process 5
 6. 6. กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ Phase 1 Research สำารวจปัจจัยสำาคัญ 1. รู้จักตนเอง กำาหนดเป้าหมายและสำารวจความพร้อม 2. เรียนรู้ผใช้ ระบุกลุ่มผูใช้และศึกษาความต้องการ ู้ ้ 3. ศึกษาคู่แข่ง สำารวจการแข่งขันและเรียนรู้คู่แข่ง สิ่งที่ได้รับ 1. เป้าหมายหลักของเว็บไซต์ 2. ความต้องการของการใช้ 3. กลยุทธ์ในการแข่งขัน 1205 204 Web Process 6
 7. 7. www.dtac.co.th เรียนรู้จากคู่แข่ง 1205 204 Web Process 7
 8. 8. 1205 204 Web Process 8
 9. 9. 1205 204 Web Process 9
 10. 10. กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ (ต่อ) Phase 2 Site Content พัฒนาเนื้อหา 4. สร้างกลยุทธ์การออกแบบ 5. หาข้อสรุปขอบเขตเนือหา ้ สิ่งที่ได้รับ 1. แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ 2. ขอบเขตเนื้อหาและการใช้งาน 3. ข้อมูลถูกจัดอย่างเป็นระบบ 1205 204 Web Process 10
 11. 11. สร้างกลยุทธ์ให้โดดเด่น ฟังเพลง, เกม, Process 1205 204 Web 11 e-Card, Blog, ซื้อขายออนไลน์
 12. 12. ดู ชม ทีวี ชมทีวี โทรทัศน์ ดูทีวี ดูโทรทัศน์ ทีวออนไลน์ ดูทีวี ี ออนไลน์ โทรทัศน์ออนไลน์204 ทีวีผานเน็ต ชมทีวผ่านเน็ต ดู12 1205 ดู Web Process ่ ี
 13. 13. กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ (ต่อ) Phase 3 Site Structure การพัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ 6. จัดระบบข้อมูล 7. จัดทำาโครงสร้างข้อมูล 8. พัฒนาระบบเนวิเกชัน สิ่งที่ได้รับ 1. แผนผังโครงสร้างข้อมูล 2. แนวทางการท่องเว็บ 3. ระบบเนวิเกชัน 1205 204 Web Process 13
 14. 14. จัดทำาโครงสร้างข้อมูล 1. Home 2. Products 2.1……. 2.1.1page1.html 2.1.2page2.html 2.1.3page3.html 2.2 …….. 3. Services 4. About us 5. Site Map 1205 204 Web Process 14
 15. 15. พัฒนาระบบเนวิเกชัน กำาหนด Site map 1205 204 Web Process 15
 16. 16. Create Site Map 1205 204 Web Process 16
 17. 17. กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ (ต่อ) Phase 4 Visual Design ออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บ 9. ออกแบบลักษณะหน้าตาเว็บเพจ 10. พัฒนาเว็บต้นแบบและข้อกำาหนดสุดท้าย สิ่งที่ได้รับ 1. ลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์ 2. เว็บเพจต้นแบบที่จะใช้ในการพัฒนา 3. รูปแบบโครงสร้างของเว็บ 4. ข้อกำาหนดในการพัฒนาเว็บไซต์ 1205 204 Web Process 17
 18. 18. ออกแบบ web site (Web Prototype) 1205 204 Web Process 18
 19. 19. 1205 204 Web Process 19
 20. 20. ออกแบบโครง ร่างหน้าเว็บ Logo Banner Navigation submenu Footer 1024*768 1205 204 Web Process 20
 21. 21. ตัวอย่าง Logo Web 1205 204 Web Process 21
 22. 22. กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ (ต่อ) Phase 5 Production and Operation พัฒนาและดำาเนินการ 11. ลงมือพัฒนาเว็บเพจ 12. เปิดตัวเว็บไซต์ 13. ดูแลและพัฒนาต่อเนือง ่ สิ่งที่ได้รับ 1. เว็บไซต์ที่สมบูรณ์ 2. เปิดตัวเว็บไซต์และทำาให้เป็นทีรู้จัก ่ 3. แนวทางการดูแลและพัฒนาต่อไป 1205 204 Web Process 22
 23. 23. 1205 204 Web Process 23
 24. 24. 1205 204 Web Process 24
 25. 25. 1205 204 Web Process 25
 26. 26. 1205 204 Web Process 26
 27. 27. 1205 204 Web Process 27
 28. 28. END 1205 204 Web Process 28

×