1200 202
Communication Concept

  อ.เจนโชค เตชะโกเมนท์ (เจ)
  jenchoke@hotmail.com
  สาขาวิชาสือนฤมิต
       ...
How to access internet.

  เราสามารถเข้าสู่ internet ได้อย่างไร
  ถ้าเราอยู่ที่บานหรือห้อพักของเรา
         ้...
The way to access internet.

เราสามารถใช้งาน Internet ได้หลาก
 หลายวิธีด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอุปกรณ์ Modem
 การเข้า...
MODEM
Access internet with modem
modem เป็นอุปกรณ์สำาหรับคอมพิวเตอร์อย่างหนึงที่
                      ่
 ...
Network Diagram for
               Connect internet via Modem
          digital signals      ...
ประเภทโมเด็ม
แต่ละประเภทจะมีคณลักษณะ
          ุ
ที่แตกต่างกันดังนี้
  1. ความเร็วในการรับ - ส่งสัญญาณ ความเร็...
ประเภทโมเด็ม
แต่ละประเภทจะมีคณลักษณะ
          ุ
ที่แตกต่างกันดังนี้
4. ความสามารถในการควบคุมความผิด
พลาด โมเด็ม...
External Modem
Internal Modem
ส่วนประกอบของโมเด็ม
  Transmitter ทำาหน้าที่เข้ารหัส
  สัญญาณ แปลงสัญญาณจากรูปแบบ
  ดิจิทัลไปเป็น ( ภาคส่งข้อมูล )
 ...
ส่วนประกอบของโมเด็ม
  Power Supply
    โมเด็มที่ใช้ไฟบ้านโดยมีปลั๊กเสียบจากภายนอก
    แยกต่างหาก มักพบในโมเด็มแบ...
มาตรฐานต่างๆ ของโมเด็ม

หลังจากมีการคิดค้นเทคโนโลยีที่จะ
 เพิ่มความเร็วให้การ
ส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ทำาได้เร็ว
 ขึ้น ม...
มาตรฐานต่างๆ
                ของโมเด็– ส่ง ข้อมูล
  มาตรฐาน V.32 เป็นมาตรฐานความเร็วในการับ ม
  ระหว่...
เทคโนโลยีในการส่ง
ข้อมูลของโมเด็ม
หลักการในการทำางานของโมเด็มก็
 เพื่อสามารถโอนย้าย
ข้อมูลดิจิทัลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 ...
การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิด
พลาดของข้อมูล (Error
Correction )
ระหว่างที่ทำาการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
 อาจมี
คลืนสัญญาณรบกว...
การบีบอัดข้อมูล (Data
Compression)
การบีบอัดข้อมูล ( Compression)
 เป็นการลด
ขนาดของข้อมูลเพื่อประหยัดพื้นที่
 หรือเวลาก...
เทคโนโลยีโมเด็ม
ความเร็วสูง
ในปัจจุบันความต้องการใช้งาน
  อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลง
ไปสูจุดที่มีความต้องการสือสารข้อมูล
  ...
ISDN (Integrated Services
Digital Network)

ISDN เป็นรูปแบบของการเชือมต่อ
             ่
 สายโทรศัพท์ใน
แบบด...
ISDN
ISDN Modem
ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line)
ADSL หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสาร
  ข้อมูลความเร็ว
สูงแบบดิจิทัลที่ชวยให้ผใช้งา...
รูปแสดงแบบจำาลองระบบ ADSL
รูปแสดงแบบจำาลองระบบ ADSL
ADSL
Cable Modem

Cable Modem เป็นการต่อโมเด็ม
 พิเศษเข้ากับ
สายสัญญาณของเคเบิลทีวี ( สายโค
 แอกเชียล) เพืออาศัย
      ...
Cable Modem
ISP

 ISP = Internet Service Provider
หมายถึงบริษัทหรือหน่วยงานผู้ให้
 บริการอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ท...
A&Q
ช่วงแนะนำา
  Technology
Digital Content
  Business
อะไรทีถือว่าเป็น
    ่
Digital Content
Digital Content Business

อุตสาหกรรมธุรกิจเกี่ยวกับ
 Content
ประกอบด้วย
  Digital mobile content
  Animation
  Game...
สำานักงานคณะกรรมการส่ง
     เสริมการลงทุน (SIPA)
มีนโยบายให้ความสำาคัญเป็นพิเศษในกิจการซอฟต์แวร์
  เพื่อส่งเสริมการ...
Digital Content
Digital Content Industry Benchmarking
       (2004)
            Thail Kore Ind Chin   Japa
   ...
Digital Content สามารถ
จำาแนกได้เป็น 4 ประเภท
ตามรูปแบบการจัดจำาหน่าย

   การจำาหน่ายในรูปแบบ
   Packages (VCD,DVD P...
Example for Digital Content
    Business
Digital Content
  ในรูปแบบ

E-Paper
บริษัท GMM
  Grammy
 บริษัทได้ดำารงสถานะเป็น
Digital Content Aggregator
     อย่างเต็มตัว
Digital Content Aggregatorรวบรวม contents ในรูปแบบต่างๆ ทีไม่จำากัดอยู่
                   ่
 เฉพาะ...
Digital Content Distribution
   ขายหนัง-เพลงออนไลน์
   เกิดจาก
     ความเร็ว ADSL ที่เพิ่มขึ้น
     P2P - Bi...
Digital Content Distribution
(2)
  คูแข่งโดยตรงกับ
   ่
   ขายซีดีเพลง

   ร้านเช่าดีวดี
         ี
 ...
Protecting Digital Content

Digital Right Management (DRM) มาช่วยใน
 การให้บริการเพื่อให้เจ้าของทุก
ผลงาน สามารถมั่นใจได้...
DRM
สิงที่ขายได้คือสิงที่ลูกค้าต้องการ
 ่        ่
        จะซือ ้
     ไม่ใช้สงที่คุณต้องการจะ
     ...
Communication Concept
Communication Concept
Communication Concept
Communication Concept
Communication Concept
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Communication Concept

951 views

Published on

เราสามารถเข้าสู่ internet ได้อย่างไรถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือห้อพักของเรา
ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
หลังการทำงานของอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อ internet
ประเภทของอุปกรณ์
เทคโนโลยีการส่งข้อมูล

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
951
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Communication Concept

 1. 1. 1200 202 Communication Concept อ.เจนโชค เตชะโกเมนท์ (เจ) jenchoke@hotmail.com สาขาวิชาสือนฤมิต ่ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.it.msu.ac.th/nmd
 2. 2. How to access internet.  เราสามารถเข้าสู่ internet ได้อย่างไร ถ้าเราอยู่ที่บานหรือห้อพักของเรา ้  ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง  หลังการทำางานของอุปกรณ์และ คอมพิวเตอร์ในการเชือมต่อ internet ่  ประเภทของอุปกรณ์  เทคโนโลยีการส่งข้อมูล
 3. 3. The way to access internet. เราสามารถใช้งาน Internet ได้หลาก หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอุปกรณ์ Modem การเข้าใช้งาน โดยตรงโดยอาศัยเครืองขาย LAN โดย อาศัยอุปกรณ์ network adapter or NIC (network interface card) หรือ อาศัย อุปกรณ์ประเภท wireless เช่น wireless card , CDMA, Bluetool
 4. 4. MODEM
 5. 5. Access internet with modem modem เป็นอุปกรณ์สำาหรับคอมพิวเตอร์อย่างหนึงที่ ่ ช่วยให้เราสัมผัส กับโลกภายนอกได้อย่างง่ายดาย โมเด็มเป็นเสมือน โทรศัพท์สำาหรับ คอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเรา สามารถสื่อสาร กับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ทวโลก โมเด็มจะสามารถ ั่ ทำางานของเราให้สำาเร็จได้ ก็ดวยการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของเราเข้าคู่ ้ สายของโทรศัพท์ธรรมดา คู่หนึงซึ่งโมเด็มจะทำาการแปลงสัญญาณดิจิตอล (digital ่ signals) จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อก (analog signals) เพื่อให้สามารถส่งไปบนคูสายโทรศัพท์ ่
 6. 6. Network Diagram for Connect internet via Modem digital signals digital signals analog signals Your modem ISP modem Access Server Your Computer (ISP) Internet MOdulation เป็นการแปลงสัญญาณดิจิทัล จากเครืองคอมพิวเตอร์ ต้นทางให้กลายเป็น ่ สัญญาณอนาล็อกแล้วส่งไปตามสายโทรศัพท์ DEM ย่อมาจาก DEModulation เป็นการ เปลียนจากสัญญาณอนาลอก ทีได้จากสายโทรศัพท์ให้กลับไปเป็นสัญญาณดิจิทล เพื่อส่งต่อ ่ ่ ั ไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง
 7. 7. ประเภทโมเด็ม แต่ละประเภทจะมีคณลักษณะ ุ ที่แตกต่างกันดังนี้ 1. ความเร็วในการรับ - ส่งสัญญาณ ความเร็วใน การรับ - ส่งสัญญาณ หมายถึง อัตรา (rate) ทีโมเด็มสามารถทำาการแลกเปลี่ยนข้อมูล ่ กับโมเด็มอื่นๆมีหน่วย เป็น บิต/วินาที (bps) หรือ กิโลบิต/วินาที (kbps) ใน การบอกถึงความเร็วของโมเด็ม เพื่อให้งายในการพูดและจดจำา มักจะตัดเลขศูนย์ออก ่ แล้วใช้ตัวอักษรแทน เช่น โมเด็ม 56,000 bps จะเรียกว่า โมเด็มขนาด 56 K 2. ความสามารถในการบีบอัดข้อมูล ข้อมูล ข่าวสารที่ส่งออกไปบนโมเด็มนัน ้ สามารถทำาให้มีขนาดกะทัดรัดด้วยวิธการบีบอัดข้อมูล ี ทำาให้สามารถส่งข้อมูลได้ ครั้งละเป็นจำานวนมากๆ เป็นการเพิ่มความเร็วของโมเด็ม ในการรับ - ส่งสัญญาณ
 8. 8. ประเภทโมเด็ม แต่ละประเภทจะมีคณลักษณะ ุ ที่แตกต่างกันดังนี้ 4. ความสามารถในการควบคุมความผิด พลาด โมเด็มจะใช้วิธีการควบคุมความผิด พลาด (error control) ต่างๆ มากมายหลาย วิธีในการตรวจสอบเพือการยืนยันว่าจะไม่มี ่ ข้อมูลใดๆสูญหายไประหว่างการส่งถ่าย ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก เครื่องหนึ่ง 5. ออกแบบให้ใช้ได้ทั้งภายในและ ภายนอก โมเด็มที่จำาหน่ายในท้องตลาด ทั่วๆ ไปจะมี 2 รูปแบบ คือ โมเด็มแบบติดตั้ง ภายนอก (external modems) และ แบบ ติดตั้งภายใน (internal modems) 6. ใช้เป็นโทรศัพท์ได้ โมเด็มบางรุ่นมีการ
 9. 9. External Modem
 10. 10. Internal Modem
 11. 11. ส่วนประกอบของโมเด็ม  Transmitter ทำาหน้าที่เข้ารหัส สัญญาณ แปลงสัญญาณจากรูปแบบ ดิจิทัลไปเป็น ( ภาคส่งข้อมูล ) อนาล็อก ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ง ข้อมูลออกจากโมเด็มไปยังสาย โทรศัพท์  Receiver จะมีขั้นตอนการทำางาน ตรงกันข้ามกับ Transmitter โดยจะ ทำาหน้าที่ใน (ภาครับข้อมูล) การ แปลงสัญญาณเสียงจากสาย โทรศัพท์ให้กลับไปอยู่ในรูปแบบ ดิจิทัลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
 12. 12. ส่วนประกอบของโมเด็ม Power Supply  โมเด็มที่ใช้ไฟบ้านโดยมีปลั๊กเสียบจากภายนอก แยกต่างหาก มักพบในโมเด็มแบบ External ที่ ใช้ Serial Port  โมเด็มที่ใช้ไฟเลี้ยงโดยตรงจากเมนบอร์ดของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น โมเด็มแบบ Internal และโมเด็มแบบ External ที่ใช้พอร์ต USB  Connector ในส่วนด้านหลังของตัวการ์ด ไม่วาจะเป็นแบบติดตังภายนอกหรือภายใน ่ ้ จะมีชองสำาหรับต่อกับสายโทรศัพท์ โดยต่อ ่ มาจากสายโทรศัพท์หลักที่ตอเข้ามายังตัว ่ บ้านซึงมักถูเรียกว่า “Line In” และช่องที่ ่ ต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์บ้านที่เรียกว่า “Phone”
 13. 13. มาตรฐานต่างๆ ของโมเด็ม หลังจากมีการคิดค้นเทคโนโลยีที่จะ เพิ่มความเร็วให้การ ส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ทำาได้เร็ว ขึ้น มาตรฐานทางด้าน ความเร็วและการบีบอัดข้อมูลจึงได้ถูก กำาหนดขึ้นโดย CCITT (The Consulting Committee for International Telephone and Telegraph ) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่ว โลก
 14. 14. มาตรฐานต่างๆ  ของโมเด็– ส่ง ข้อมูล มาตรฐาน V.32 เป็นมาตรฐานความเร็วในการับ ม ระหว่างโมเด็มสูงสุดที่ 9,6000 Bps  มาตรฐาน V.32 Bis เป็นมาตรฐานความเร็วในการับ – ส่ง ข้อมูลระหว่างโมเด็มสูงสุดที่ 14.4 Kbps  มาตรฐาน V.34 เป็นมาตรฐานความเร็วในการับ – ส่ง ข้อมูล ระหว่างโมเด็มสูงสุดที่ 28.8 Kbps  มาตรฐาน V.34+ เป็นมาตรฐานความเร็วในการับ – ส่ง ข้อมูลระหว่างโมเด็มสูงสุดที่ 33.6 Kbps  มาตรฐาน V.90 เป็นมาตรฐานการส่งข้อมูลด้วยความเร็ว สูงสุด 56 Kbps  มาตรฐาน V.92 เป็นมาตรฐานใหม่สำาหรับ Dial–up Modem กำาหนดโดยสถาบัน ITU (International Telecommunication s Union ) โดยประกอบด้วยคุณสมบัติ ใหม่ 3 ประการ ด้วยกันคือ PCM Upstream, Quick connect และ Modem-on-Hold นอกจากนี้มาตรฐาน
 15. 15. เทคโนโลยีในการส่ง ข้อมูลของโมเด็ม หลักการในการทำางานของโมเด็มก็ เพื่อสามารถโอนย้าย ข้อมูลดิจิทัลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้นทางไปยังปลายทาง ในขณะที่สอกลางในการรับ-ส่งข้อมูล ื่ จะต้องมีการ 1.การตรวจสอบ 2. แก้ไขข้อผิดพลาดของ ข้อมูล
 16. 16. การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิด พลาดของข้อมูล (Error Correction ) ระหว่างที่ทำาการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ อาจมี คลืนสัญญาณรบกวนเกิดขึนจนทำาให้ ่ ้ อุปกรณ์โมเด็มที่อยู่ปลายทาง ได้รับข้อมูลที่ผดเพี้ยนไป ดังนั้นจึงต้องมีวิธี ิ การในการตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่รวดเร็ว ถูกต้อง และ รัดกุม ซึงผูผลิต ่ ้ บางรายก็ใช้วิธีการที่เป็นแบบเฉพาะของ ตนเอง (proprietary) แต่ถาจะให้โมเด็มต่างชนิดกันติดต่อกันได้ ก็ ้
 17. 17. การบีบอัดข้อมูล (Data Compression) การบีบอัดข้อมูล ( Compression) เป็นการลด ขนาดของข้อมูลเพื่อประหยัดพื้นที่ หรือเวลาการส่ง สำาหรับการส่งข้อมูล การบีบอัด สามารถทำางานเฉพาะ เนื้อหาข้อมูล หรือตามหน่วยการส่ง ซึ่ง ขึ้นกับจำานวนของ ปัจจัย การบีบอัดเนื้อหา สามารถทำา ง่าย ๆ ด้วยขจัดช่อง
 18. 18. เทคโนโลยีโมเด็ม ความเร็วสูง ในปัจจุบันความต้องการใช้งาน อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลง ไปสูจุดที่มีความต้องการสือสารข้อมูล ่ ่ ที่มีขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น ก็จำาเป็นที่จะต้องเข้ามาพึ่ง เทคโนโลยีของการ เชือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ่ เทคโนโลยีการเชือมต่อ่ สู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูในปัจจุบนมร ่ ั
 19. 19. ISDN (Integrated Services Digital Network) ISDN เป็นรูปแบบของการเชือมต่อ ่ สายโทรศัพท์ใน แบบดิจิทัล ซึ่งจะยอมให้เสียงและ ข้อมูลสามารถส่งผ่าน เข้ามาได้พร้อมๆ กัน โดยสามารถให้ ความเร็วได้ตั้งแต่ 57.6Kbps ถึง 128Kbps และ ให้ บริการ หลากหลาย เช่น สามารถให้บริการ โทรศัพท์ โทรสาร
 20. 20. ISDN
 21. 21. ISDN Modem
 22. 22. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ADSL หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูลความเร็ว สูงแบบดิจิทัลที่ชวยให้ผใช้งานสามารถ ่ ู้ ติดต่อสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายระยะไกลได้ด้วย ความเร็วสูงโดย ใช้คสายโทรศัพท์ธรรมดา เป็นตัวเชือมส่ง ู่ ่ สัญญาณผ่าน ซึงสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอด ่ เวลา โดยจะมี การเชือมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางโดย ่
 23. 23. รูปแสดงแบบจำาลองระบบ ADSL
 24. 24. รูปแสดงแบบจำาลองระบบ ADSL
 25. 25. ADSL
 26. 26. Cable Modem Cable Modem เป็นการต่อโมเด็ม พิเศษเข้ากับ สายสัญญาณของเคเบิลทีวี ( สายโค แอกเชียล) เพืออาศัย ่ เคเบิลทีวีในการเชือมต่อกับ ่ อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีความเร็ว สูงกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดามาก คืออยู่ในระดับ 10 Mbps สำาหรับการ รับข้อมูล และส่งออกที่ความเร็ว 1 Mbps ซึ่ง
 27. 27. Cable Modem
 28. 28. ISP  ISP = Internet Service Provider หมายถึงบริษัทหรือหน่วยงานผู้ให้ บริการอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ สามารถให้สมาชิก หมุนโมเด็มมาติดต่อเพื่อใช้งาน อินเทอร์เน็ตถือว่า เป็น ISP เช่นเดียวกัน  บริษัทเอกชนที่ให้บริการ ISP
 29. 29. A&Q
 30. 30. ช่วงแนะนำา Technology Digital Content Business
 31. 31. อะไรทีถือว่าเป็น ่ Digital Content
 32. 32. Digital Content Business อุตสาหกรรมธุรกิจเกี่ยวกับ Content ประกอบด้วย  Digital mobile content  Animation  Games  Audiovisual  Film and music industries  Advertising and marketing
 33. 33. สำานักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน (SIPA) มีนโยบายให้ความสำาคัญเป็นพิเศษในกิจการซอฟต์แวร์ เพื่อส่งเสริมการลงทุน มี 3 ประเภทคือ การอนุมัตให้ส่งเสริมการลงทุนในประเภท ิ 36 Enterprise Software 36% 40 35 Digital Content 21% 30 21 25 Embedded Software 0.7% 20 15 10 0.7 5 0
 34. 34. Digital Content
 35. 35. Digital Content Industry Benchmarking (2004) Thail Kore Ind Chin Japa and a ia a n Export (US$ mil.) 2.55 89 200 120 626 Animator & Game 1,000 25,0 5,00 8,000 12,00 Programmer 00 0 0 Animation & 60 3,00 75 20 440 Game Firms 0
 36. 36. Digital Content สามารถ จำาแนกได้เป็น 4 ประเภท ตามรูปแบบการจัดจำาหน่าย  การจำาหน่ายในรูปแบบ Packages (VCD,DVD Presentation)  การให้บริการทาง Internet  การให้บริการทางเครือข่าย ผ่านโทรศัพท์มอถือ ื  การเผยแพร่ภาพและเสียงด้วย ระบบ Digital
 37. 37. Example for Digital Content Business
 38. 38. Digital Content ในรูปแบบ E-Paper
 39. 39. บริษัท GMM Grammy บริษัทได้ดำารงสถานะเป็น Digital Content Aggregator อย่างเต็มตัว
 40. 40. Digital Content Aggregator รวบรวม contents ในรูปแบบต่างๆ ทีไม่จำากัดอยู่ ่ เฉพาะที่เป็นของกลุ่ม บริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงที่เป็นของคู่ค้าของกลุ่ม บริษัทด้วย  เพื่อรองรับการเติบโตของ e-business  กลุ่มบริษัทในอนาคต  การนำาเสนอ content ที่หลากหลาย และแปลกใหม่  เพิ่งช่องทางการขายและบริการในรูปแบบ Digital
 41. 41. Digital Content Distribution  ขายหนัง-เพลงออนไลน์  เกิดจาก  ความเร็ว ADSL ที่เพิ่มขึ้น  P2P - BitTorrent, Kazaa  รูปแบบธุรกิจบันเทิงที่เปลี่ยนไป  iTunes Store  ขายหนัง, เพลง, ทีวี เป็นคลิป  YouTube  โฆษณาในคลิปวิดีโอ (เว็บ)  Joost  โฆษณาในโปรแกรมทีวีออนไลน์
 42. 42. Digital Content Distribution (2)  คูแข่งโดยตรงกับ ่  ขายซีดีเพลง  ร้านเช่าดีวดี ี  โรงหนัง  สถานีโทรทัศน์  ทางรอดของธุรกิจเก่า  โยกนำ้าหนักไปธุรกิจที่ออนไลน์ไม่ได้ เช่น การจัดคอนเสิร์ต หรือ event  ปรับตัวมาขายเนื้อหาออนไลน์
 43. 43. Protecting Digital Content Digital Right Management (DRM) มาช่วยใน การให้บริการเพื่อให้เจ้าของทุก ผลงาน สามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลคุมครอง ้ เรื่องลิขสิทธิ์ และทุกการ ดาวน์โหลดของผูใช้บริการจะเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ้ ลิขสิทธิแน่นอน ระบบของ ์ การเข้ารหัสในสื่อดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ภาพ ไฟล์ เสียง ไฟล์วีดโอ นอกจากนี้ ี ระบบยังได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ว่าคอน เทนท์ใดๆ เกิดการดาวน์
 44. 44. DRM
 45. 45. สิงที่ขายได้คือสิงที่ลูกค้าต้องการ ่ ่ จะซือ ้ ไม่ใช้สงที่คุณต้องการจะ ิ่ ขาย..

×