Tvt tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen

405 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tvt tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen

  1. 1. TIETOKONEAVUSTEINEN YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN (CSCL)Tulevaisuuden koulutuksen suurimpia haasteita on oppilaiden toimintojen tukeminen niin, että hesaisivat hyvät valmiudet toimia tulevaisuuden tietopainotteisessa yhteiskunnassa. Tieto- javiestintätekniikalla on yhä suurempi rooli kulttuurissamme sekä yhteiskunnassamme. Tämänvuoksi on tärkeää ymmärtää, miten ihminen oppii ja käsittelee tietoa teknologioita hyödyntävässämallissa. Merkittävin ja lupaavimmalta näyttävin keino tähän on tietokoneavusteinen yhteisöllinenoppiminen(Computer Supported Collaborative Learning). Sillä tarkoitetaan oppimista, jossahyödynnetään modernia tieto- ja viestintätekniikkaa tukemaan oppijoiden työskentelyä jaoppimista. Tavoitteena on, että oppijat sitoutuvat yhteiseen työhön rakentaakseen uutta tietoakäyttäen apuna tieto- ja viestintätekniikkaa.Kolmisenkymmentä vuotta sitten oppimiseen liittyvät käsitykset olivat hyvin yksilökeskeisiä, jotenmuutosta on aikojen kuluessa tapahtunut paljon. Nykyaikana opettamisen ja oppimisen teoriatovat muuttuneet tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen myötä ja tietotekniikkaa käytetäännykyään paljon enemmän kouluissa oppimisvälineenä kuin ennen. Nyt myös korostetaanenemmän opettajan ja oppilaan välistä keskinäistä sosiaalista vuorovaikutusta ja huomioidaantieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia tukea tätä vuorovaikutusta. Tämän tuen nähdäänantavan paljon mahdollisuuksia kehittää oppimista ja opetusta.Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen taustalla on vaikuttanut kaksi tutkimustraditiota,joiden pohjalta se on muodostunut. Ne ovat yhteistoiminnallisen oppimisen tutkiminen (Co-operative) sekä tietokoneavusteisen ryhmätyöskentelyn tutkiminen (Computer-SupportedCollaborative Work). Näistä ensin mainitulla on ollut suuri vaikutus mm. oppimiskäytäntöjenmuuttumiseen, joissa painotetaan oppilaiden ongelmanratkaisua yhdessä muiden kanssa. Tässäjokaisella osallistujalla on vastuu tehtävän suoriutumisesta. Jälkimmäiseksi mainittu taas korostaayhteisöllistä luonnetta, joka saadaan käytettäessä tietokoneellista työskentelytapaa. Sosiaalisestijaettu vastuu prosessista tukee osallistujien metakognitiivisten taitojen kehittymistä.
  2. 2. Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen koulussaTietokoneavusteisella yhteisöllisellä oppimisella on myönteisiä vaikutuksia oppilaiden väliseensekä myös opettajan ja oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen. Tämän katsotaan myöskehittäneen oppijan tietoyhteiskuntataitoja, joita tulevassa työelämässä ja tietoyhteiskunnassatarvitaan. Tietokoneavusteinen työskentely itsessään ei kuitenkaan koulumaailmassa takaaoppimistuloksia, vaan pedagoginen organisointi työskentelyn yhteydessä nousee keskeiseenasemaan. Koska menetelmä on vielä uusi ja tietokoneavusteisen oppimisen käytännölliset jateoreettiset periaatteet ovat vielä sen verran kehittymättömiä, ei niitä voi käyttääkoulunuudistamisessa konkreettisesti. Mahdollisuudet potentiaaliselle kehitykselle ovat kuitenkinhyvät.Tällä hetkellä koulujen tietokoneilla on käytössä oppimateriaalina ohjelmia, joiden avulla oppilaatvoivat harjoitella eri aineiden tehtäviä. Tällainen ohjelma on esimerkiksi Opit. Oppilaat käyttävätmielellään Opit -ohjelmaa ja tekevät kaikenlaisia opittavaan aiheeseen liittyviäharjoituksia.Ohjelman ”välitunti” osiossa on myös vapaampaan työskentelyyn soveltuvia mukaviapelejä. Tämänkaltaisten ohjelmien avulla pienetkin lapset voivat tutustua teknologiaan ja sentarjoamiin mahdollisuuksiin oppimisen merkeissä.Tietokonetyöskentely tarjoaa oppilaille monipuolisemman yhteisöllisen opiskelun välineet.Tässä kuitenkin usein ongelmaksi muodostuvat opettajat, jotka eivät tiedä, miten tietotekniikkaatulisi soveltaa oppitunneilla tai heillä on heikko osaaminen tietotekniikan parissa. Myös ohjelmienpuute ja laitteiden saatavuus vaikuttaa tieto- ja viestintätekniikan soveltamistaoppitunneille.Kuitenkin jotkut opettajat uskaltavat ottaa käyttöönsä opetukseensa muutakin kuinkirjat suppeasta valinnanvarasta huolimatta. Mitä nuorempina oppilaat alkavat käyttääteknologiaa, sen paremmin he omaksuvat taidot, joita he tulevat väistämättä tarvitsemaantulevaisuudessa.Kasvatuksen ammattilaisten tulee nykypäivänä käyttää ja opettaa näiden teknologioidenkäyttämistä, oli kyse sitten peruskoulu- tai aikuisopetuksesta. Ne tarjoavat alalla työskentelevilleniin mahdollisuuksia kuin haasteitakin. Opetustilanne voidaan laajentaa perinteisten liitutaulun jakirjojen ääreltä lukuisiin eri mahdollisuuksiin tietokoneen tai muiden opetusteknologistenlaitteiden pariin. Tähän kuuluu myös internet, jonka avulla tiedonhaku sekä medianlukutaito
  3. 3. kehittyvät. Haasteita se saattaa muodostaa muun muassa mahdollisella poikkeamisellaopetussuunnitelmasta ja tiedon luotettavuuden kyseenalaistettavuutta opetustilanteessa.VIDEO 1.http://www.youtube.com/watch?v=qx36DT700JUTietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen mahdollisuudetTietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen on oppijoita motivoivaa. Koska yhteinen päämääräon mahdollista saavuttaa vain, jos kaikki osallistuvat, motivoi tämä auttamaan muita ryhmänsäjäseniä. Ryhmän jäsenten täytyy tällöin kannustaa ja auttaa toisiaan, jotta yhteistyön tulossaavutettaisiin.Tietoverkkojen välityksellä tapahtuva vuorovaikutus luo uusia mahdollisuuksia oppimiselle, muttakääntöpuolena se tuo myös haasteita, mitä ei kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ilmene.Avainsanoja tässä on etäkommunikaatio ja eriaikaisuus. Kaikkien ryhmäläisten ei tarvitsetyöskennellä samanaikaisesti yhteisen projektin suorittamiseksi, vaan jokainen voi työskennelläomalla ajallaan kantaen kuitenkin vastuun omasta osuudestaan.Se, miten tietokoneiden avulla oppiminen tapahtuu, perustuu sen yhteisöllisiinverkkoympäristöihin, erilaisiin multimedia-sovelluksiin sekä kokeellisiin simulaatio-ohjelmiin. Myöstietokantojen, taulukkolaskenta-ohjelmien ja matemaattisten ohjelmien käyttö edesauttaayhteisöllistä ja yhteistoiminnallista oppimista.Ratkaisevassa asemassa ei tällöin ole kuitenkaan itseteknologia, vaan sen käyttötapa. Tietokoneiden välityksellä tapahtuva yhteisöllinen opetus voi ollatietokoneen ääressä ja välityksellä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Ensimmäisenä mainitunnäkökulman mukaan oppijoiden välinen vuorovaikutus kasvokkain helpottuu ryhmän kesken, jajälkimmäinen painottaa tietoverkkojen välistä asiantuntijuutta ja niistä saatujen tietojen jakamistaryhmän kesken.Tietokoneavusteista yhteisöllistä oppimista on tutkittu viime vuosikymmeninä enemmän.Tarkoituksena on ollut selvittää eri ympäristöjen vaikutuksia oppimistuloksiin, ja useat eritietokonepohjaiset tutkimukset ovat osoittaneet positiivisia vaikutuksia oppimiselle. Näidentutkimusten johdattamana meillä on mahdollisuuksia parantaa oppimistuloksia yhä enemmän
  4. 4. tietotekniikkaa hyödyntäen. Yhteistyön merkitys on nyt ja tulevaisuudessa suuri, jonka vuoksilapsia tulee opettaa muiden kanssa työskentelyyn monipuolisesti.Tekijät Välineet Aihe Osallistujat VaikutuksetBruckman, De Tekstipohjainen Lukeminen, 3-6 luokkalaiset, Positiivinen vaikutusBonte, 1997 virtuaalisen maailman kirjoittaminen, n ei tiedossa ilmapiiriin ympäristö (WS) ohjelmointiBrush, 1997 Integratedlearningsystems Matematiikka 65 Ryhmässä yksilöille ja ryhmälle työskennelleillä oli 5.luokkalaista merkittävästi positiivisemmat asenteet ja he esittivät korkeammantasoisia kysymyksiä kuin yksin työskennelleetEnyedy, PropabilityInquiry Matematiikka Matematiikka MerkittäviäVahey, Gifford, Environment vaikutuksia1997 matematiikan tehtävissäMc Donnel. D, Tietokoneneuvottelu ja Johtaminen 2. vuoden osa- Havaintona tehokas1994 sähköposti aikaiset ryhmädynamiikka (Caucussystem) yliopisto- opiskelijatButler, 1995 Daedalus Mail and Historia 45 lukio- Oppiminen ja Interchange, opiskelijaa ja asenteet neuvottelujärjestelmä tutoria kirjoittamista ja (yliopisto- historian opiskelua opiskelijoita) kohtaan paranivatAlavi, M., 1994 Vision Quest–ohjelmisto: Tietojärjestelmien 127 MBA - Merkittäviä yhteistyön ja yhteisöllisen hallinta opiskelijaa kokeellisia tiedonrakentelun väline vaikutuksia aiheen (WS) oppimiseen, tunnereaktioihin, havaittuihin taitoihin ja itseraportoituun oppimiseen ja kiinnostukseenTaulukko 1.Ote viimeaikaisissa tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen tutkimuksissaesitettyjäoppimisvaikutuksia.http://utu.academia.edu/KaiHakkarainen/Papers/592726/Lehtinen_E._Hakkarainen_
  5. 5. K._Lipponen_L._Rahikainen1_M._Muukkonen_H._Lakkala_M._and_Laine_P._2000_._Katsaus_tietokoneavusteisen_yhteisollisen_oppimisen_mahdollisuuksiin._Helsingin_kaupungin_opetusviraston_julkaisusarja_A13_2000 s. 45Kaavio 1.Asennoituminen tietokoneiden käyttöönopetuksessa.http://norssi.oulu.fi/~jhonkane/tutkielma/oppilaid.htm TIETOKONEITTEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% Viestintä, valmistelu, ATK-luokka Luokan tietokone ATK-opetus Kotitehtävät suunnittelu Ei koskaan (%) 9 44 59 38 64 Kuukausittain (%) 6 36 11 33 33 Viikottain (%) 37 19 21 25 3 Päivittäin (%) 48 1 9 4 0
  6. 6. Kaavio 2. Esimerkki tietokoneiden käytöstä opetuksessaOrivedellä.http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=tietokoneen%20k%C3%A4ytt%C3%B6%20opetuksessa&source=web&cd=1&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.orivesi.fi%2Ffiles%2FMuut%2FOriveden%2520koulutoimen%2520tietostrategia%25202005-2007.doc&ei=CGTnTonTDsqk4ASHg9D8CA&usg=AFQjCNF4lLGuSWzTyjf1mPryW8gWPzSCAQ&cad=rjaLähteet - http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/fi/csclmain.html - http://utu.academia.edu/KaiHakkarainen/Papers/592726/Lehtinen_E._Hakkarainen_K._Lipponen_ L._Rahikainen1_M._Muukkonen_H._Lakkala_M._and_Laine_P._2000_._Katsaus_tietokoneavusteis en_yhteisollisen_oppimisen_mahdollisuuksiin._Helsingin_kaupungin_opetusviraston_julkaisusarja_ A13_2000 - http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/koivistoetal2000.pdf - http://www.oph.fi/ (Opetushallitus) - http://www.slideshare.net/Katrrih/tietokoneavusteinen-yhteisllinen-oppiminen
  7. 7. Elina NevanperäEemil SuviaroSenja YlinenTekno-11B

×