Pitos 106 k1

1,163
-1

Published on

Perubahan Politik dan Sosial Akhir Abad ke 19 dan Awal Abad ke 20

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,163
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pitos 106 k1

 1. 1. MALAYSIA ABAD KE 20<br />PITOS 106/3<br />
 2. 2. KULIAH 1<br />KeadaanSosial Dan PolitikAlamMelayu<br />AkhirKurun Ke-19 Dan AwalKurun Ke-20<br />
 3. 3. 443<br />
 4. 4. ZAMAN PENJAJAHAN KUASA BARAT<br /><ul><li>PORTUGIS – 1511-1641 (130 tahun)
 5. 5. BELANDA – 1641 – 1824 (183 tahun)
 6. 6. BRITISH – Fasa 1</li></ul> 1824 – 1942<br />Fasa 2<br /> 1945 – 1957 (130 tahun)<br />
 7. 7. PENJAJAHAN BRITISH DI TANAH MELAYU<br />1786 - (Pertapakan British Di Pulau Pinang)<br />1819 - (SingapuraDikuasai )<br />1824 - (PerjanjianInggeris-Belanda)<br />1826 - (PenubuhanNegeri-negeriSelat)<br />1874 - (PerjanjianPangkor -<br />Campurtangan British Secararasmi)<br />1896 – (Negeri-negeriMelayuBersekutu)<br />1909 - (Negeri-negeriMelayuTidakBersekutu)<br />1920 - Disentralisasi<br />
 8. 8.
 9. 9. SISTEM RESIDEN<br /><ul><li>Diperkenalkanoleh British di Perak </li></ul>selepasPerjanjianPangkor 1874<br /><ul><li>Kemudiannyadilaksanakandi Selangor, </li></ul> Pahang danNegeri Sembilan<br /><ul><li> Sultan menerimaseorangpegawai British
 10. 10. Penasihatdalamurusanpentadbiran</li></ul>kecuali yang berkaitandenganadat<br />resamdan agama Islam<br /><ul><li>Matlamatmewujudkansistem</li></ul>pentadbirancukai yang berkesandan<br />teratur<br />
 11. 11. FAKTOR – FAKTOR CAMPURTANGAN BRITISH <br /><ul><li>Kekayaanhasilbuminegeri-negeriMelayu
 12. 12. RevolusiPerindustriandiEropah
 13. 13. PembinaanTerusan Suez dankapalwap
 14. 14. BimbangcampurtangankuasaEropah lain
 15. 15. Pertukarandasardaritidakcampurtangankedasarcampurtangan
 16. 16. Desakanpedagangakibatpergaduhankongsigelap.</li></li></ul><li>PerjanjianPangkor 1874 yang ditandatanganioleh Sir Andrew Clarke danRaja Abdullah<br />
 17. 17. RESIDEN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU<br />J.WW Birch<br />Residen Perak<br />J.P RODGER<br />Residen Pahang<br />
 18. 18. CORAK PENTADBIRAN DI BAWAH SISTEM RESIDEN<br />NEGERI<br />(Sultan dibantuolehResiden) <br />DAERAH<br />(Pegawai Daerah)<br />MUKIM<br />(Penghulu)<br />KAMPUNG<br />(KetuaKampung)<br /><ul><li>Pentadbiran Bandar – LembagaKesihatanditubuhkan</li></li></ul><li>PENTADBIRAN DIBAWAH SISTEM RESIDEN<br />SULTAN<br />(PRESIDEN)<br />Residen British <br />(Penasihat)<br />PenolongResiden<br />AhliRasmi<br />AhliTidakRasmi<br />PembesarMelayu<br />OrangCina<br />Orang British<br />STRUKTUR MAJLIS MESYUARAT NEGERI<br />
 19. 19. KELEMAHAN SISTEM RESIDEN<br /><ul><li>Residentidakdiberikanpanduan yang </li></ul>jelasuntukmenjalankantugas.<br /><ul><li>Residentelahmenjaditerlaluberkuasa</li></ul>danmerekatidakdapatdikawaloleh<br />GabenorNegeri-NegeriSelatdiSingapura.<br /><ul><li>Pentadbirandisetiapnegeritidakseragam</li></ul>keranamempunyaiundang-undangtersendiri.<br />KelemahansistemResidenmembawakepadapembentukanNegeri-NegeriMelayuBersekutuatau Persekutuan 1896.<br />
 20. 20. PENTADBIRAN <br />NEGERI NEGERI MELAYU BERSEKUTU<br />1 JULAI 1896 NEGERI - NEGERI MELAYU BERSEKUTU YANG TERDIRI DARIPADA PERAK, SELANGOR, N.SEMBILAN DAN PAHANG DITUBUHKAN <br />PesuruhjayaTinggi British<br />ResidenJeneral<br />RESIDEN<br />SELANGOR<br />RESIDEN<br />PAHANG<br />RESIDEN<br />N.SEMBILAN<br />RESIDEN<br />PERAK<br />
 21. 21. KESAN-KESAN PEMBENTUKAN NNMB 1896<br />1. PemusatankuasaResidenJeneral<br />2. Kemerosotankuasa sultan, residendan<br />MajlisMesyuaratNegeri<br />3. Pemusatandanpenyelarasanpentadbiran<br />1897 - British menubuhkan<br />DURBAR<br />
 22. 22. Penubuhan DURBAR <br />(Persidangan Raja-Raja Melayu)<br />1. DURBAR ialahpersidangansetiaptahunantara 4 orang raja Negeri-NegeriMelayuBersekutu.<br />2. Keahlian DURBAR terdiridaripada :<br />i) 4 orang raja-raja Melayu<br /> ii) 4 orangResiden British<br /> iii) PesuruhjayaTinggi<br /> iv) KetuaSetiausaha<br />Persidangan Raja-Raja MelayudiijalankandalamBahasaMelayu<br />4. DURBAR pertamadi Kuala Kangsar(1897)<br /> DURBAR keduadi Kuala Lumpur (1903)<br />Sultan Idrismenyatakan rasa tidakpuashati : isuperjawatanorangMelayu, kuasaresiden, isubahasamelayusebagaibahasarasmi.<br />6. British membubarkan DURBAR danmenubuhkanMajlisMesyuarat Persekutuan 1909<br />
 23. 23. MESYUARAT DURBAR PERTAMA – KUALA KANGSAR 1897 <br />
 24. 24. SEBAB- SEBAB PENUBUHAN <br />MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN 1909 <br /><ul><li>Dibentukpadatahun 11 Disember 1909
 25. 25. Ditubuhkankeranaterdapatdesakandanbantahan raja-raja </li></ul>Melayuterhadap Persekutuan 1896 keranakuasamereka<br />kurangberbanding Sultan NNMTB<br /><ul><li>Mewujudkansistempentadbiran yang lebihcekapdan</li></ul>tersusunkeranapendudukberbilangkaummenjadi<br />semakinramai.<br /><ul><li>Melaksanakanpembahagiankuasaantara MMN dan MMP
 26. 26. MenambahkankuasaPesuruhjayatinggi
 27. 27. Sebab-sebabperibadi John Anderson (GabenorNNSelat) </li></ul> yang mahumengukuhkankedudukannya.<br /><ul><li> British mahumeluaskanpengaruhnyaterhadap NNMTB </li></ul> (Perlis, Kedah, Kelantan ,Terengganu dan Johor)<br />
 28. 28. MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN (1909)<br />PESURUHJAYA TINGGI (PRESIDEN)<br />RESIDEN JENERAL <br />(Penasihat)<br />4 orang Sultan<br />4 orangResiden<br />4 orangAhliTidakRasmi<br />seorangCina<br />3 orangGabenor<br />
 29. 29. KESAN PENUBUHAN <br />MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN 1909 <br /><ul><li>Kuasa raja-raja Melayusemakinberkurangan
 30. 30. Menurunkantaraf sultan hinggamenjadiahlibiasa
 31. 31. Sultan tidakmempunyaihakuntukmempengerusikan</li></ul>mesyuaratataumembatalkanapa-apausuldalam<br /> MMP<br /><ul><li> MMP bolehbersidangtanpakehadiran sultan kerana</li></ul>semuausulditandatanganiolehPesuruhjayaTinggi<br /><ul><li> Sultan hanyamenandatanganisemuakeputusan yang </li></ul>telahditetapkanoleh MMP<br />
 32. 32. PENGAGIHAN KUASA - DISENTRALISASI<br />Disentralisasiialahpemulangankuasapentadbiran, perundangandankewangansecaraberperingkat-peringkatdaripadakerajaanpusatkepada NNMB<br /><ul><li>Dilaksanakanoleh Sir Lawrence Guillemard</li></ul> (PesuruhjayaTinggi)<br /><ul><li>Pengagihankuasadalam 2 peringkat; 1920an dan</li></ul> 1930an.<br />
 33. 33. SEBAB=SEBAB PENGAGIHAN KUASA – TAHUN 1920an<br /><ul><li> Rasa tidakpuashati sultan di NNMB
 34. 34. Kemelesetanekonomi – kerajaan Persekutuan mengalamikrisiskewanganakibatPerangDunia 1
 35. 35. Menarikminat NNMTB bergabungdengan NNMB
 36. 36. Cadangan Lawrence Guillemard</li></ul>i) Menghapuskanjawatanketuasetiausahakerajaan<br /> ii) Sultan NNMB akanmenjadi raja berperlembagaan<br /> iii) Durbar dipulihkan<br /><ul><li>CadanganGuillemardmendapatsokongan sultan-sultan tetapidibantaholehahlitidakrasmiEropahdanorangCina.
 37. 37. Usaha iniberhentiapabilatempat Lawrence Guillemarddigantikandengan Hugh Clifford yang tidakyakindengan DISENTRALISASI </li></li></ul><li>SEBAB –SEBAB PENGAGIHAN KUASA – TAHUN 1930an<br /><ul><li> Sir Cecil ClementimahumenghidupkansemulaDasar</li></ul>PengagihanKuasaoleh Lawrence Guillemard<br /><ul><li>Kemelesetanekonomi 1930an – kerajaan Persekutuan </li></ul>terpaksamenanggungbebankewangan yang tinggi<br /><ul><li>Cadangan Cecil Clementihanyadisokongoleh NNMB
 38. 38. PeniagaEropah, orangCinadan Sultan-sultan </li></ul> NNMTB membantahcadangan<br /><ul><li> Cecil Clementimenarikbalikcadangan
 39. 39. Sir Samuel Wilson dihantaruntukmengkajisemula</li></ul>cadangan Cecil Clementi<br />
 40. 40. PENGEMBALIAN KUASA SULTAN<br />RancanganPengagihanKuasadijalankansecaraberperingkatmulaitahun 1934. Pengagihankuasainiberjayamengembalikankuasa Sultan. Sultan-sultan dapatmembincangkankepentingan-kepentinganmerekadalam Durbar.<br />Prosespengagihankuasaterhentipadatahun 1941 apabilaJepunmenyerangdanmenawan Tanah Melayu<br />
 41. 41. PERUBAHAN SOSIAL<br />
 42. 42. Kemasukanimigran<br />Kemajuan yang pesatdalamperusahaangetahdanperlombonganbijihtimahtelahmendorongkemasukanimigranCinadan India.<br />Pelombongbijihtimah<br />
 43. 43. IMIGRAN CINA<br />RamaiburuhCinadibawauntukbekerjadilombongbijihtimahdiPerak,Selangor, danNegeri Sembilan.<br />KebanyakanburuhCinadibawamasukdariselatan China melaluisistemKontrak.<br />AdajugaorangCinadatangke Tanah Melayusecarapersendiriandanbekerjadisektorpertaniansertamenjadiburuhmahirdibandar.<br />
 44. 44. IMIGRAN INDIA<br />Orang India masukdariselatan India untukbekerjadiladang-ladanggetahmelaluisistemKangani.<br />Namun,adajugaorang India yang diambilbekerjauntukmembinalandasankeretaapi,jalanraya,sertamenjadiburuhdibandardanpelabuhan.<br />
 45. 45. INFRASTRUKTUR<br />JALAN KERETA API<br />Jalankeretaapi yang pertamadibinamenghubungkan<br />Taipingdengan Port Weld pada1885<br />LandasankeretaapiTaiping<br />KeretaApi<br />
 46. 46. <ul><li>TujuanutamaBritishmembinalandasankeretaapidariTaipingkePort Weldialahbagimengangkutbijihtimah yang banyakdikawasanLarut, TaipingdanMatang.</li></ul>Stesenkeretaapi Port Weld<br />
 47. 47. KEMAJUAN PENGANGKUTAN LAUT<br /><ul><li>Padatahun 1890,Syarikat Straits Steamship ditubuhkandiSingapurauntukmemberikanperkhidmatankapalwapdinegeri-negeriMelayu.
 48. 48. Kapal-kapalwapiniakanmembawabekalanmakanan</li></ul> ,jenteradanburuhuntukperusahaanperlombonganbijih<br />timah<br />Kapalwap<br />
 49. 49. KEMAJUAN PENGANGKUTAN UDARA<br />Perkhidmatanpenerbanganawamdiperkenalkanpadatahun 1937 oleh Syarikat Wearne Air Service yang beribupejabatdisingapura.<br />Iamenyediakanpenerbangandalamnegeri yang menghubungkanSingapura,Kuala Lumpur danPulau Pinang.<br />
 50. 50. Kapalterbang yang diperkenalkanoleh Syarikat Wearne Air Service<br />
 51. 51. MATA WANG BRITISH<br />
 52. 52. KEMUNCULAN BANDAR-BANDAR BARU <br />
 53. 53. PEMBINAAN HOSPITAL<br />
 54. 54. KESIMPULAN <br />Penjajahan British telahbanyakmeninggalkankesankepadacorakkehidupanmasyarakatdariaspekpolitik, ekonomidansosialmasyarakatAlamMelayu. <br />
 55. 55. SEKIAN…<br />
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×