A   ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ≠wÏ’÷                B  ≠¿Î¿    — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi ‰÷Ì             ...
ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfifiÎ ≠¿ÎÂfi˘                        ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfifiÎ ≠¿ÎÂfi˘1. ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· ...
’flHÎ÷Ì ‰¬÷ı ‹Î◊ı◊Ì ÁÎŒ˘ ¬V›˘ fiı ω«Îfl ±ÎT›˘, “±Î ·Bfifi_±ıLÕ flÌ{SÀ Â_? ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿fiı ÷˘ flÎ_Õ‰Îfi_ … fiı!” ’ˆHÎ «œu_ ˢ›±ı‰Î ‹˘...
’˘¥LÀfiÌ ¿˘¥fiı › ¬⁄fl ’Õı ±ı‹ fi◊Ì.                 …‹Ìfi, ’ÎHÎÌ, ¬Î÷fl, ÀÎœ, ÷Õ¿˘, ÀÎ¥‹ ⁄‘Î_ Á_Ωı√˘ ¤ı√Î_ ◊Λ...
“Ë_” ‹Îfiı »ı, ÂflÌflfiı “Ë_” ‹Îfiı »ı, Ë_ ‘HÎÌ »_, ±Î ⁄‘Ì fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ˘  ¬Î‰ÎfiÎ_ ¿ÎflH΢ ⁄Î_‘Ìfiı ·ÎT›˘ »ı ÷ıfi_ Œ‚, ÷ıfiÌ ¥Œı@À ±Î...
2                          ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                             ...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                            3  4                         ...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                         5  6                            ...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                         7  8                          ¿‹˝...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                          9  10                          ¿...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                         11   12                          ...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                         13   14                          ¿...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                       15  16                         ¿‹˝fi_ ...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                        17  18                           ¿...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                        19   20                          ¿‹˝...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                         21  22                         ¿‹˝...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                        23  24                          ¿‹˝...
¿‹˝fi_ ωiÎÎfi                        25   26                           ...
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Karm nu-vignan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Karm nu-vignan

254 views
172 views

Published on

Published in: Spiritual, Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Karm nu-vignan

 1. 1. A ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ≠wÏ’÷ B ≠¿Î¿ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi ‰÷Ì lÌ ±Ï…÷ ÁÌ. ’Àı· 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ, fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı… ’λ‚, µV‹Îfi’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ-380014. Œ˘fi — (079) 7540408, 7543979. © — Á_’Îÿ¿fiı V‰Î‘Ìfi ≠◊‹ ±ÎT≤Ï÷ — 5,000 ‹ı, 1997¿‹˝fi_ ωiÎÎfi ϶÷Ì› ±ÎT≤Ï÷ — I≤÷Ì› ±ÎT≤Ï÷ — «÷◊˝ ±ÎT≤Ï÷ — 5,000 1,000 4,000 ÁMÀıQ⁄fl, 1997 ±ıÏ≠·, 1999 ±Î"√p, 1999 ’_«‹ ±ÎT≤Ï÷ — 2,000 ±ıÏ≠·, 2003 ¤Î‰ ‹ÒS› — “’fl‹ ωfi›” ±fiı “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”, ±ı ¤Î‰ ! ƒT› ‹ÒS› — 15 wÏ’›Î (flÎË÷ ÿflı) ·ıÁfl ¿o’˘{ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi, ±‹ÿΉÎÿ. Á_¿·fi — ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi ‹ƒ¿ — ‹ËÎωÿıË ŒÎµLÕıÂfi (Ï≠LÀŸ√ Õ̉Ì{fi), ¤˘Ó›fl΋Î_, ’Îr˝fiÎ◊ «ıQ⁄Á˝, Ïfl{‰˝ ⁄ıÓ¿ ’ÎÁı,C D ¥L¿‹Àı@Á, ±‹ÿΉÎÿ. Œ˘fi — 7542964
 2. 2. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfifiÎ ≠¿ÎÂfi˘ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfifiÎ ≠¿ÎÂfi˘1. ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· (√., ±_., ÏË_.) 24. ÁI›-±ÁI›fiÎ flËV›˘ 1. ¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò· (√., ±_., ÏË_.) 24. ÁI›-±ÁI›fiÎ flËV›˘2. ⁄L›_ ÷ı … L›Î› (√., ±_., ÏË_.) 25. ±gËÁÎ 2. ⁄L›_ ÷ı … L›Î› (√., ±_., ÏË_.) 25. ±gËÁÎ3. ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl (√., ±_., ÏË_.) 26. ≠ı‹ 3. ±ıÕ…VÀ ±ı‰flÌTËıfl (√., ±_., ÏË_.) 26. ≠ı‹4. ±◊Õ΋HÎ À΂˘ (√., ±_., ÏË_.) 27. «‹I¿Îfl 4. ±◊Õ΋HÎ À΂˘ (√., ±_., ÏË_.) 27. «‹I¿Îfl5. g«÷Î (√…flÎ÷Ì, ±_√∞) ı˛ 28. ‰ÎHÎÌ, T›‰ËÎfl‹Î_.... 5. g«÷Î (√…flÎ÷Ì, ±_√∞) ı˛ 28. ‰ÎHÎÌ, T›‰ËÎfl‹Î_....6. ø˘‘ (√…flÎ÷Ì, ±_√∞) ı˛ 29. Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì, Ïfiÿ˘˝Ê 6. ø˘‘ (√…flÎ÷Ì, ±_√∞) ı˛ 29. Ïfi…ÿ˘Ê ÿ½fi◊Ì, Ïfiÿ˘˝Ê7. ‹Îfi‰‘‹˝ 30. √fl<-ÏÂW› 7. ‹Îfi‰‘‹˝ 30. √fl<-ÏÂW›8. Áı‰Î-’fl˘’¿Îfl 31. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ - 1 ◊Ì 13 8. Áı‰Î-’fl˘’¿Îfl 31. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ - 1 ◊Ì 139. Ë_ ¿˘HÎ »_ ? 32. ±ÎM÷ÁÒhÎ 9. Ë_ ¿˘HÎ »_ ? 32. ±ÎM÷ÁÒhÎ10. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ? 33. The essence of all religion 10. ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ? 33. The essence of all religion11. Ïh΋_hÎ 34. Generation Gap 11. Ïh΋_hÎ 34. Generation Gap12. ÿÎfi 35. Who am I ? 12. ÿÎfi 35. Who am I ?13. Q≤I› Á‹›ı, ’Ëı·Î_ ±fiı ’»Ì 36. Ultimate Knowledge 13. Q≤I› Á‹›ı, ’Ëı·Î_ ±fiı ’»Ì 36. Ultimate Knowledge14. ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰ (√.,±_.) 37. Harmony in Marraige 14. ¤Î‰fiÎ Á‘Îflı ¤‰˘¤‰ (√.,±_.) 37. Harmony in Marraige15. ‰÷˝‹Îfi ÷Ì◊*¿fl lÌ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì (√.ÏË.) 38. Pratikraman 15. ‰÷˝‹Îfi ÷Ì◊*¿fl lÌ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì (√.ÏË.) 38. Pratikraman16. ’ˆÁÎfi˘ T›‰ËÎfl (√˛., Á_.) _ 39. Flawless Vision 16. ’ˆÁÎfi˘ T›‰ËÎfl (√˛., Á_.) _ 39. Flawless Vision17. ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl (√˛., Á_.) 40. The Science of Karma _ 17. ’Ï÷-’IfiÌfi˘ ÏÿT› T›‰ËÎfl (√˛., Á_.) 40. The Science of Karma _18. ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl (√˛._ , Á_.) 41. ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ ∑§Ê •Êà◊ÁflôÊÊŸ 18. ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fi˘ T›‰ËÎfl (√˛._ , Á_.) 41. ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ ∑§Ê •Êà◊ÁflôÊÊŸ19. ≠Ï÷ø‹HÎ (√˛_◊, Á_ÏZÎM÷) 42. ‚fl¸ ŒÈ—πÙ¢ ‚ ◊ÈÁÄà 19. ≠Ï÷ø‹HÎ (√˛_◊, Á_ÏZÎM÷) 42. ‚fl¸ ŒÈ—πÙ¢ ‚ ◊ÈÁÄÃ20. Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝ (√˛., Á_.) _ 43. ∑§◊¸ ∑§Ê ÁflôÊÊŸ 20. Á‹…◊Ì ≠ÎM÷ ⁄˛õ«›˝ (√˛., Á_.) _ 43. ∑§◊¸ ∑§Ê ÁflôÊÊŸ21. ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷ 44. ôÊÊŸË ¬È⁄UÈ· ∑§Ë ¬„UøÊŸ 21. ‰ÎHÎÌfi˘ ÏÁ©Î_÷ 44. ôÊÊŸË ¬È⁄UÈ· ∑§Ë ¬„UøÊŸ22. ¿‹˝fi _ ωiÎÎfi 45. •Êà◊’Ùœ 22. ¿‹˝fi _ ωiÎÎfi 45. •Êà◊’Ùœ23. ’Î’-’H› 23. ’Î’-’H› (√.-√…flÎ÷Ì, ÏË.-ÏËLÿÌ, ±_.-±_√˛ı∞,√˛_.-√˛_◊,Á_.-Á_ÏZÎM÷) (√.-√…flÎ÷Ì, ÏË.-ÏËLÿÌ, ±_.-±_√˛ı∞,√˛_.-√˛_◊,Á_.-Á_ÏZÎM÷) “ÿÎÿΉÎHÎÌ” ‹ı√ıÏ{fi ÿfl ‹ÏËfiı ≠¿ÎÏÂ÷ ◊Λ »ı “ÿÎÿΉÎHÎÌ” ‹ı√ıÏ{fi ÿfl ‹ÏËfiı ≠¿ÎÏÂ÷ ◊Λ »ı
 3. 3. ’flHÎ÷Ì ‰¬÷ı ‹Î◊ı◊Ì ÁÎŒ˘ ¬V›˘ fiı ω«Îfl ±ÎT›˘, “±Î ·Bfifi_±ıLÕ flÌ{SÀ Â_? ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿fiı ÷˘ flÎ_Õ‰Îfi_ … fiı!” ’ˆHÎ «œu_ ˢ›±ı‰Î ‹˘ËfiÎ ≠Á_√ı µI¿Úp ‰ˆflÎB›fi˘ ¿ı‰˘ ±ÿ˚¤Ò÷ ω«Îfl! ⁄Î⁄˘-⁄ı⁄Ì …LQ›Î ’»Ì ..... ‰ÌÁ‹ı ‰flÁı ⁄Î⁄˘ …LQ›˘. Ï‹h΢fiı ˢÀ·‹Î_ ’ÎÀa ±Î’Ì. ⁄ı ‰flÁ Á_’Îÿ¿Ì›’»Ì ’Î»Ì Ë˘À·‹Î_ ’ÎÀa ±Î’Ì. ⁄‘αı ’Ò»›, “ÂıfiÌ ’ÎÀa?” ’ÒF›ḻı ˚ _¿èÎ_, “‹Ëı‹Îfi ±ÎT›Î ÷ı √›Î!” ’Î»Ì ⁄ı⁄Ì …L‹Ì ÷ı ‰¬÷ı ’HÎ ’ÎÀa ±HοS’ı·Î_, ±HΑÎflı·Î_ ⁄fiΉ˘ ±‰Îflfi‰Îfl ÀÌ.‰Ì ¿ı »Î’΋Î_±Î’Ì. » ‹ÏËfiÎ ’»Ì ⁄Ì∞ ’ÎÀa ±Î’Ì. ÂıfiÌ? “‹Ëı‹Îfi ±ÎT›Î_, ÷ı ΩHΉΠ‹‚ı »ı, …ı‰Î_ ¿ı M·ıfiøı ◊›_ fiı 400 ‹ÎHÎÁ ‹flÌ √›Î_, ‹˘À˘√›Î_!” ⁄˘Q⁄ O·ÎVÀ ◊›˘, ±Î√ ·Î√Ì, ‘fl÷Ì¿o’, ‰Î‰Î{˘ÕÎ ◊›Î_ ËΩfl˘ ±K›ÎI‹ ÷flŒ ‰Y›_ ∞‰fi ! ·˘¿˘ ‹Î›Î˝ √›Î ! ¿ıÀ·Î_› ±ı„@ÁÕoÀ‹Î_ ‹Î›Î˝ √›Î, ¿ıÀ·Î_ fl˘√◊Ì ‹›Î˝ ⁄ΉÌÁ‹ı ‰Êı˝ lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒfi_ ’V÷¿ ‰Î_«‰Î‹Î_ ±ÎT›_. I›Îfl◊Ì fiı …L‹÷Î_ … ‹›Î* ! ¿ıÀ·Î_›ı ±Î’CÎÎ÷ ¿›˘˝ ¤Ò¬‹flÎ◊Ì ! ‘‹Î˝I‹Î±ÎI‹ÎfiÌ ¬˘… «Î· ◊¥, ÷ı ’ÒflÌ ◊¥ 1958‹Î_. ËΩfl˘fiı I›Îfl⁄Îÿ iÎÎfi ¿Î‚Î ¿fl÷Ò÷˘ ¿fl÷Î_ ’¿ÕΛÎ, ¿ıÀ·Î_› Ϥ¬Îfḻ˘ ¤Ò¬ı ‹›Î˝ ! I›Îflı±Î’Ì ‹˘ZÎfiÎ_ ¶Îflı ’ˢӫÎÕuÎ! ∞‰fi ÁÎÿ_, Áfl‚, ¿˘¥’HÎ Ω÷fiÎ_ Á_÷˘ ¤@÷˘ iÎÎfi̱˘ …ı‰Î µE« ‹ËÎI‹Î±˘ ÏfiΩfi_ÿ‹Î_ ∞‰Ì flèÎÎ_ »ı⁄ÎèÎ ±ÎÕ_⁄fl flÏË÷. ¿˘¥fiÎ √w ◊›Î fiËŸ. ·CÎk΋ ’ÿ‹Î_ … ÁÿÎ flèÎÎ. ! ÿflfl˘… ÏÿSËÌfiÎ ¿˙¤Î_Õ˘ µCÎÎÕÎ ’Õı ±Î‰Î_ Á‹Î«Îfl˘◊Ì ≠I›ı¿¿˘¥ ‰ÎÕ˘ fiÏË, Á_≠ÿΛ fiÏË. ¿ı‰‚ ±ÎI‹‘‹˝fiÌ … ≠ÎÏÅ ¿flΉ‰Îfi˘ ‹Îfi‰ÌfiÎ xÿ›‹Î_ ±ı¿ ‹˘À<_ ≠ëÎ◊˝ Ï«é ¬Õ<_ ◊¥ Ω› »ı ¿ı ±Îfi_±¤Ò÷’Ò‰˝ ÏÁK‘Î_÷! flËV› Â_ ? ±ÎfiÌ ’λ‚ ¿Â_ √èÎ ¿ÎflHÎ flËı·_ ËÂı ? Ïfiÿ˘˝Ê ⁄΂¿ 1988‹Î_ V◊Ò‚ ÿıËω·›. ÁÒZ‹ÿıËı ωr‹Î_ T›Î’Ì …√÷ ¿S›ÎHÎfi_ …L‹÷Î_ … ¿ı‹ ±’_√ ◊›_ ? xÿ› ƒ‰Ì Ω›, ¬Ò⁄ ‹◊΋HÎ »÷Î_±Ï‰fl÷ ¿Î›˝ ‰‘ ‰ı√ı ‰‘ÎflÌ flèÎÎ »ı! Á‹Î‘Îfi fi◊Ì ◊÷_ ±fiı ±_÷ı ÁË ÁËfiÎ_ ¿‹˘˝ ±ı‹ ¿flÌfiı ±Á‹Î‘Îfifiı ’ˆÁÎfiÎ T›‰ËÎflfi˘ ÿÎÿÎlÌfi˘ ÏÁK‘Î_÷ ‰flı·Î ¤Îflı ‹fi ÁÎ◊ı «Ò’ ◊¥ …‰Î› »ı ! ¿‹˘˝ ¿Ë̱ı »÷Î_ › ¿‹˝ “‰ı’Îfl‹Î_ ‘‹˝ CÎÀı, ‘‹˝‹Î_ ‰ı’Îfl fi CÎÀı” ±ı ÏÁK‘Î_÷◊Ì ÷ı±˘ ±Î¬_ Â_ ËÂı ? ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄_‘Î÷_ ËÂı ? ±ıfiÌ Âv±Î÷ Â_ ? ’Ëı·_ ¿‹˝∞‰fi ∞‰Ì √›Î_. ∞‰fi‹Î_ @›Îflı › ±ı‹HÎı ¿˘¥fiÌ ’ÎÁı◊Ì ’ˆÁ˘ ·Ì‘˘ @›Î_◊Ì ◊›_ ? ¿‹˝‹Î_◊Ì ‹„@÷ ‹‚Ì Â¿ı ? ¿‹˝fiÎ ¤˘√‰ÀÎfiı À΂Ìfi◊Ì. µSÀ<_ ‘_‘ÎfiÌ ‰‘ÎflÎfiÌ ¿‹ÎHÎÌ◊Ì ¤@÷˘fiı ΩhÎÎ ¿flΉ÷Î! ¿Λ ? ¤√‰Îfi ¿fl÷˘ ËÂı ¿ı ¿‹˝ ¿flΉ÷_ ËÂı ? Q≤I› ’»Ì Â_ ? ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷fiÌ ‰÷˝‹Îfiı ≠I›ZÎ ·Ÿ¿ ¿‹˝ ¿˘HÎ ⁄Î_‘÷ ËÂı ! ¤˘√‰ı »ı ¿˘HÎ ? ±ÎI‹Î ¿ı ÿıË ? ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ √΋ı√΋-ÿıÂωÿı ’Ïfl¤˛‹HÎ ¿flÌfiı ‹‹ZÎ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_. ÷ı±˘ḻı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ¿‹˝ ¿˘fiı ¿Ëı »ı ? ¿Î‹-‘_‘˘ ¿flı, ÁI¿Î›˝ ¿flı,’˘÷ÎfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ … ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfifiı V‰w’iÎÎfi ≠΄M÷ ÿÎfi-‘fl‹ ¿flı ±ı ⁄‘ ¿‹˝ ¿›* ¿Ëı, iÎÎfi̱˘ ±ıfiı ¿‹˝ fiËŸ ’HοflΉ‰ÎfiÌ iÎÎfiÏÁÏ© ±Î’ı·. ÷ı±˘lÌfiÎ ÿıËω·› ⁄Îÿ ±Î…ı ’HÎ ’Ò. ¿‹˝Œ‚ ¿Ëı »ı. …ı ’Î_« ≥„Lƒ›˘◊Ì Ωı¥ ¿Λ, ±fi¤‰Ì ¿Λ ±ıÕΘ. fiÌfl⁄ıfi ±‹Ìfi √΋ı√΋ ÿıÂωÿı ŒflÌfiı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ⁄‘_ V◊Ò‚‹Î_ »ı ÷ı ¿‹˝Œ‚ ±ıÀ·ı ¿ı ÏÕV«Î…˝ ¿‹˝ ¿Ëı‰Î›. √›Î ¤‰‹Î_÷◊Î V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰ı ¿flÎ‰Ì flèÎÎ »ı, …ıfi˘ ·Î¤ ËΩfl˘ …ı «Î…˝ ¿›* Ë÷_ ÷ıfi_ ±Î…ı ÏÕV«Î…˝‹Î_ ±ÎT›_, w’¿‹Î_ ±ÎT›_ ±fiı‹‹Z΢ ·¥fiı ‘L›÷Î ±fi¤‰ı »ı. - …› Á„E«ÿÎfi_ÿ. ±I›Îflı …ı fi‰_ ¿‹˝ «Î…˝ ¿flı »ı ÷ı ÷˘ ÁÒZ‹‹Î_ ◊Λ »ı ±ı «Î∞*√
 4. 4. ’˘¥LÀfiÌ ¿˘¥fiı › ¬⁄fl ’Õı ±ı‹ fi◊Ì. …‹Ìfi, ’ÎHÎÌ, ¬Î÷fl, ÀÎœ, ÷Õ¿˘, ÀÎ¥‹ ⁄‘Î_ Á_Ωı√˘ ¤ı√Î_ ◊Λ ’»Ì ¿ıflÌ ’οı fiı ±Î_⁄˘ ‹‚ı ! ÿÎÿÎḻı ¬Ò⁄ … Á_ÿfl Œ˘Õ ’ÎÕu˘ ¿ı ±Î ±ı¿ Âıà ’ÎÁı ±ı¿ Á_V◊Ή΂ΠÀˇ˚VÀ̱˘ ‘‹Î˝ÿÎ ‹ÎÀı ÿÎfi ⁄‘_ ÷˘ Œ‚ »ı. ¿‹˝⁄Ì… ÷˘ ‹ËŸ ÁÒZ‹‹Î_ ¿Î‹ ¿flı »ı !±Î’‰Î ÿ⁄ÎHÎ ¿flı »ı ÷ı◊Ì Âıà ’Î_« ·Î¬ wÏ’›Î ÿÎfi‹Î_ ±Î’ı »ı.I›Îfl ’»Ì ±ı ÂıÃfiÎ Ï‹hÎ ÂıÃfiı ’Ò»ı »ı ¿ı “±S›Î, ±Î ·˘¿˘fiı ÷ıÓ CÎHÎÎ_fiı ≠ë ±ı ◊Λ »ı ¿ı ’Ëı·_ ¿‹˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄_‘Λ_ ? ’Ëı·Î¿›Î_ ±ÎM›Î ? ±Î ⁄‘Î «˘fl »ı, ¬Î¥ …Âı ÷ÎflÎ ’ˆÁÎ.” I›Îflı Âıà ÿıË ¿ı ’Ëı·_ ¿‹˝ ? ’Ëı·_ ∫Õ< ¿ı ’Ëı·Ì ‹flCÎÌ ? ±ıfiÎ …ı‰Ì ±Î ‰Î÷¿Ëı »ı, “±ı ⁄‘Î_fiı, ±ı¿ı ±ı¿fiı Ë_ ÁÎflÌ flÌ÷ı ±˘‚¬_ ’HÎ Â_ ¿v_ ±ı ◊¥ ! ¬flı¬fl ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ’Ëı·_ ¿‹˝ …ı‰Ì ‰V÷ … fi◊Ì ‰SÕÛ‹Î_Á_V◊ÎfiÎ «ıfl‹ıfi ‹ÎflÎ ‰ı‰Î¥ ◊Λ ÷ı ÷ı‹fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ±Î’‰Î ’ÕuÎ, ¿˘¥ ! ¿‹˝ ±fiı ±ÎI‹Î ⁄‘Î ±fiÎÏÿ ¿Î‚◊Ì »ı. …ıfiı ±Î’HÎı ¿‹˝fiËŸ ÷˘ Ë_ ’Î_« wÏ’›Î › ±Î’_ ±ı‰˘ fi◊Ì !” ˉı ’Î_« ·Î¬ wÏ’›Î ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı …Õ ÷k‰fi_ »ı ±fiı ±ÎI‹Î «ı÷fi ÷k‰ »ı. ⁄¯Îı ÷k‰˘ÿÎfi‹Î_ ±ÎM›Î ÷ı ⁄ËÎfl ·˘¿˘fiı Âıà ‹ÎÀı ‘L› ‘L› ◊¥ √›_ ’HÎ ±ı …ÿÎ … »ı ±fiı ÷k‰ ±ıÀ·ı ÁfiÎ÷fi ‰V÷ ¿Ëı‰Î›. …ı ÁfiÎ÷fi ˢ›±ı‹fi_ ÏÕV«Î…˝ ¿‹˝ Ë÷_, ±fiı «Î…˝ Â_ ¿›* ÂıÃı ? ’Î_« wÏ’›Î › fiÎ ÷ıfiÎ ±ÎÏÿ @›Î_◊Ì ? ±Î ÷˘ ±ÎI‹Î fiı …Õ ÷k‰fi˘ Á_›˘√ ◊›˘ fiı±Î’_ ! ÷ı ‹ËŸ ÁÒZ‹‹Î_ ±‰‚_ «Î…˝ ¿flı »ı. ÷ı ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ ’Î_« ÷ı‹Î_ ±Îfl˘’Ì÷ ¤Î‰˘fi_ ±Îfl˘’HÎ ◊›Î … ¿›*. ÷ıfi_ ±Î Œ‚ ±Î‰ÌfiıwÏ’›Î › fiËŸ ±Î’Ì Â¿ı ¿˘¥fiı ! ±fiı ⁄ÌΩı √flÌ⁄ ‹ÎHÎÁ ±ı … ∂¤_ flèÎ_. Á_›˘√ ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı. ÷ı◊Ì Á_›˘√˘ ±Î‰ı fiı Ω›.Á_V◊ÎfiÎ ·˘¿˘fiı ’Î_« … wÏ’›Î ±Î’ı »ı fiı ¿Ëı »ı ¿ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ’Î_« ÷ı◊Ì Ω÷ Ω÷fiÌ ±‰V◊α˘ ∂¤Ì ◊Λ fiı Ω›. ÷ı‹Î_ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ·Î¬ ˢ÷ ÷˘ ÷ı ⁄‘Î … ±Î’Ì ÿı÷ ! …ı Ïÿ·◊Ì ±Î’ı »ı ÷ı ±Î‰÷Î ∂¤Ì ◊Λ »ı ¿ı “±Î Ë_ »_ fiı ±Î ‹Îv_ »ı.” ÷ıfiÎ◊Ì ÷ıfi_ ±Î v’̤‰ı ’Î_« ·Î¬ ±Î’Ì Â¿ı. ±Î‹ ⁄ËÎfl ÿı¬Î› »ı ÷ı ÷˘ Œ‚ »ı fiı …√÷ ¤ÎV›‹Îfi ◊Λ »ı. ±Î flËV› Á‹Ω› ÷˘ ©ÎI‹Î fiı Á_›˘√‹ËŸ ÁÒZ‹‹Î_ ⁄Ì… fi_¬Î› »ı ÷ı ¿˘¥fiı › ¬⁄fl ’Õı ±ı‹ fi◊Ì. ±ı ⁄ı … ‰V÷ »ı …√÷‹Î_. ±ÎÀ·_ fiËŸ Á‹Ω‰Î◊Ì Ω÷ Ω÷fiÌ ΩÕÌ÷˘ ±_÷‹˝¬ ƒ„WÀ ◊Λ I›Îflı ÿı¬Î›. ˉı ±Î Á‹Ω› ÷˘ ¤Î‰ ¤ÎÊ΋Î_ ¿‹˝, fiÁÌ⁄ ≠ÎflO‘ ⁄‘_ ¿Ëı‰_ ’Õu_ »ı. ’HΠωiÎÎfi ±ÎÀ·_⁄√ÎÕ‰ÎfiÎ flËı ? … ¿Ëı »ı. ‹ÎhÎ Á_›˘√˘ …ı »ı ⁄‘Î_ ±ı‹Î_◊Ì ’fl ◊Λ ÷˘ ±ÎI‹Î‹Î_ √›Î ¤‰‹Î_, ¬Î¥ ’Ìfiı ‹{Î ¿fl‰Ì »ı ±ı‰Î ¿‹˝ ⁄Î_‘Ìfiı ·ÎT›˘ … flËÌ Â¿ı ! ÷˘ ’»Ì ¿‹˝ …ı‰_ ¿Â_ … fi◊Ì.÷ı Á_Ï«÷ ¿‹˝. ÷ı ÁÒZ‹‹Î_ VÀ˘¿‹Î_ ˢ› »ı ÷ı Œ‚ ±Î’‰Î ÁL‹¬ ◊Λ ¿‹˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄_‘Λ ?I›Îflı …_√ eÕ (¿«fl˘) ¬Î‰Î ≠ıflΛ ±fiı ¬Î¥ fiάı ÷ı ≠ÎflO‘ ¿‹˝ ¿÷ν¤Î‰◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ.±fiı ±ıfi_ ’λ_ Œ‚ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ¿ı ¥Œı@ÀfiÌ ¥Œı@À ±Î‰ı ¿ı ±ıfiı ¿÷ν¤Î‰ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?‹flÕ˘ ◊¥ Ω›, ‹Î_ÿ˘ ’Õı ±ı Ïø›‹ÎHÎ ¿‹˝ ! ¿flı ¿˘¥ fiı ‹Îfiı “Ë_ ¿v_ »_” ±ıfi_ fi΋ ¿÷ν¤Î‰. ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎḻı ¿‹˝fiÎ ÏÁ©Î_÷fiÌ ±Î√‚ T›‰„V◊÷ ¿÷ν¤Î‰ ÂıfiÎ◊Ì ◊Λ ?„@÷fiı …√÷ Ïfi›_÷Î ¿ËÌ »ı, …ıfi˘ ¿‹˝ ÷˘ ±_ ‹ÎhÎ ¿Ëı‰Î›. ±Ëo¿Îfl◊Ì.“T›‰„V◊÷”‹Î_ ¿‹˝ Á‹Î› ’HÎ ¿‹˝‹Î_ “T›‰„V◊÷” fiÎ Á‹Î›. ¿‹˝ ÷˘ ±Ëo¿Îfl ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ?⁄Ì V‰w’ı ±Î’HÎı ÁÒZ‹‹Î_ ’Ò‰˝¤‰◊Ì ⁄Î_‘Ìfiı ·ÎT›Î ÷ı. ˉı ±ıÀ·Î◊Ì …ı ’˘÷ı fi◊Ì I›Î_ ±Îfl˘’ ¿flı “Ë_”’HÎÎfi˘, ±ıfi_ fi΋ ±Ëo¿Îfl.¿o¥ fiÎ ’÷ı. ±ı ¿‹˝fi_ Œ‚ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ¿ı ⁄Ì‹Î_◊Ì {ÎÕ ◊Λ fiı Œ‚ ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ ±ıfi_ fi΋ ±Ëo¿Îfl, “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_” ±ı‰_ ‹Îfiı »ı ±ı±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Î_ › Á_›˘√˘fiÌ ±ı‹Î_ …wfl ’Õı »ı. ⁄Ì ‹ÎÀı … ±Ëo¿Îfl »ı. ¬flı¬fl ’˘÷ı «_ÿ·Î· »ı ? ¿ı «_ÿ·Î· fi΋ »ı ? fi΋fiı
 5. 5. “Ë_” ‹Îfiı »ı, ÂflÌflfiı “Ë_” ‹Îfiı »ı, Ë_ ‘HÎÌ »_, ±Î ⁄‘Ì fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ˘ ¬Î‰ÎfiÎ_ ¿ÎflH΢ ⁄Î_‘Ìfiı ·ÎT›˘ »ı ÷ıfi_ Œ‚, ÷ıfiÌ ¥Œı@À ±Î‰Ìfiı ∂¤Ì»ı. ¬flı¬fl ÷˘ ’˘÷ı ±ÎI‹Î … »ı, ©ÎI‹Î … »ı ’HÎ ±ıfi_ ¤Îfi fi◊Ì, flËı »ı I›Îflı ⁄ÌΩ ¿ıÀ·Î_› ÿı¬Î÷Î_ ÏfiÏ‹k΢ ±ı‹Î_ ¤ı√Î_ ◊‰Î_ Ωı¥±ı.iÎÎfi fi◊Ì ÷ı◊Ì Ë_ «_ÿ·Î·, Ë_ … ÿıË »_ ±ı‰_ ‹Îfiı »ı. ±ı … ±iÎÎfi÷Î ±ı¿·Î ⁄Ì ◊Ì … Œ‚ fiÎ ’οı ’HÎ ⁄‘_ … ÏfiÏ‹k΢ ¤ı√Î_ ◊Λ ÷˘»ı ! ±fiı ±ıfiÎ◊Ì … ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. ⁄Ì…‹Î_◊Ì T≤ZÎ ◊Λ fiı Œ‚ «Î¬‰Î_ ‹‚ı. ±ıÀ·ı ±Î …ı Œ‚ ±Î‰ı »ı ÷ı‹Î_ ⁄ÌΩ ÏfiÏ‹k΢ ωfiÎ Œ‚ ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰ı ? ±’‹Îfi ¬Î‰Îfi_ ⁄Ì… »^Àı ÿıËÎK›ÎÁ ÷˘ fiËŸ ¿÷ν ÷_ ¿‹˝ ±Î’HÎı … ‰Î‰ı·_ ÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰ı, ±’‹Îfi ‹‚ı ÷ı ‹ÎÀı ⁄ÌΩ ÏfiÏ‹k΢ fiËŸ ¤˘@÷Î ÷_ ÷ıËfi˘ ±ı »ı ‘‹˝fi˘ ‹‹˝. ¤ı√Î_ ◊‰Î_ … Ωı¥±ı. ˉı ±ı ÏfiÏ‹k΢fiı ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Ì ¿ÊΛ ¿flÌ fi‰Î_ - lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ ¿‹˘˝ ⁄Î_‘ı »ı ‹fiW›˘, ±iÎÎfi÷Î◊Ì ±fiı iÎÎfi ËÎ…fl flËı ¿ı Á΋˘ Ωı ÷_ ∞‰ ÷˘ ¿÷ν ËÏfl, ÏfiÏ‹kÎ … »ı, Ïfiÿ˘˝Ê »ı ±fiı ±Î ±’‹Îfi ‹‚ı »ı ÷ı ‹ÎflÎ … ¿‹˝fi_ Ωı ÷_ Ẩ ÷˘ ‰V÷ ¬flÌ. Œ‚ »ı, ÷˘ fi‰_ ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ ±fiı ±ıÀ·_ ‹@÷ flËı‰Î› ±fiı Á΋˘ - ±¬Î ¤√÷ ÿ˘ÏÊ÷ ÿı¬Î¥ Ω› ÷˘ ÷÷˝ … ÷ıfiı Ïfiÿ˘˝Ê Ωı‰˘ ±fiı ÿ˘ÊÌ÷ Ωı›ÎfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ÂÒÀ ±ıÀ ÁÎ¥À ¿flÌ fiά‰Î_, …ı◊Ì ⁄Ì… Âı¿Î¥ Ω› fiı µ√ı “Ë_ «_ÿ ·Î· »_” ±ı‰ _ ¤Îfi »ı ÷ıfiı ∞‰ÿÂÎ ¿ËÌ ±fiı Ë_ … fiËŸ.«_ÿ ·Î· fi◊Ì ’HÎ ¬flı¬fl Ë_ ÷˘ ©ÎI‹Î »_ ±ıfi _ ¤Îfi, iÎÎfi ‰÷ı˝÷ıfiı Ẩ ’ÿ ¿èÎ_. ’˘÷ı … Ẩ »ı, ±ÎI‹Î ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÏfiÏ‹kÎ ¤ı√Î ◊¥fiı ’˘÷ı fiάı·Î ⁄Ì…fi_ Œ‚ ±Î‰‰_±fiı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ Á_ÁÎflÌ ¿˘¥ «Ì… ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì. V‰¤Î‰◊Ì fiı ’˘÷Îfiı ¤˘√‰‰_ ’Õı, ±ı ±Î¬Ì ≠˘ÁıÁ ±˘L·Ì ÁΛ„LÀÏŒ¿… ±ÎI‹Î ±Ïø› »ı, ±Á_√ »ı. “Ë_ ±ÎI‹Î »_” fiı Ë_ ¿o¥ … ¿fl÷˘ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı ±fiı ÷ıfiı … ÿÎÿÎḻı ¿èÎ_ ¿ı “T›‰„V◊÷fi◊Ì ±ı‰˘ Ïfifl_÷fl A›Î· flËı ÷ıfiı iÎÎfiÌ ¿èÎÎ ±fiı ÷ı ’»Ì ±ı¿<_› „@÷” Œ‚Ô ±Î’ı »ı.¿‹˝ fi‰_ ⁄_‘Î÷_ fi◊Ì. …^fiÎ_ ÏÕV«Î…˝ ¿‹˝ Œ‚ ±Î’Ìfiı ¬·ÎÁ ◊›Î ±ÎI‹iÎÎfiÌ ’vÊ ’fl‹ ’ÒF› lÌ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfiı ’˘÷Îfiοflı »ı. iÎÎfi‹Î_ ±‰·˘¿fi ¿flÌfiı ÿÏfi›Îfiı “¿‹˝fi_ ωiÎÎfi” ±ÎM›_ »ı, …ı ¿‹˝⁄Ì… √›Î ¤‰‹Î_ ‰Î‰ı »ı, ÷ı ¿‹˝fi_ Œ‚ ±Î ¤‰‹Î_ ±Î‰ı ÿÎÿÎlÌfiÌ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ±hÎı Á_ÏZÎM÷‹Î_ ’V÷¿ w’ı ‹Ò@›_ »ı, …ı ‰Î«¿fiı»ı. I›Îflı ±ı Œ‚ ¿˘HÎ ±Î’ı »ı ? ¤√‰Îfi ? fiÎ. ±ı ¿<ÿfl÷ ±Î’ı ∞‰fi‹Î_ ‹Ò_{‰÷Î ¿˘›ÕÎ Á΋ı Á‹Î‘ÎfiÌ µ¿ı· ⁄ZÎÂı !»ı. …ıfiı ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ- - ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹ÌfifiΓT›‰„V◊÷ „@÷” ¿Ëı »ı. …ı «Î…˝fi_ ÏÕV«Î…˝ fiı«fl·Ì ±fiı ±˘À˘‹ıÀÌ¿·Ì …› Á„E«ÿÎfi_ÿ.◊Λ. ±ı Œ‚ ¤˘√‰÷Ì ‰¬÷ı ’λ˘ √‹˘-±HÎ√‹˘, flÎ√-¶ıÊ ±iÎÎfi÷Îfiı¿ÎflHÎı ¿›Î˝ ‰√fl flËı÷˘ fi◊Ì. …ı fi‰_ ⁄Ì… fiάı »ı. …ıfi_ Œ‚ ±Î‰÷Τ‰ı ¤˘√‰‰_ ’Õı. iÎÎfi̱˘ fi‰_ ⁄Ì… ’Õ÷_ ±À¿Î‰ı »ı, …ı◊Ì ’λ·Î_Œ‚ ’ÒflÎ ◊¥ ‹˘ZÎ ’ÿfiı ’‹Î› »ı ! ¿˘¥ ±Î’b_ ±’‹Îfi ¿flı, fi¿ÁÎfi ¿flı, ±ı ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı,Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ¿ÎflHÎ ‰√fl ¿Î›˝‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Î‰ı ? ’˘÷ı ±’‹Îfi
 6. 6. 2 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ‹˘¿·fiÎfl »ı fiËŸ. ÷‹ÎflÎ ¿‹˘˝ … ÷‹fiı ·¥ Ω› »ı. fiı ÷fl÷ … I›Î_ ±‰÷Îfl ‹‚ı »ı. ÁÎflÎ_ ¿‹˘˝ ˢ› ÷˘ ÁÎflÌ … …B›Î±ı …L‹ ◊Λ, ¬˘ÀÎ_ ¿‹˘˝ ˢ› ÷˘ ¬˘ÀÌ …B›Î±ı ◊Λ. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi ¿‹˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ Â_ ? ≠ë¿÷ν — ¿‹˝fiÌ T›ÎA›Î Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ’HÎ ¿Î›˝ ¿fl˘, ±ıfiı “Ë_ ¿v_ »_” ±ı‰˘ ±Î‘Îfl ¿fḻı »Ì±ı ¿ı ¿fl‰_ ’Õı »ı ? ±Î’ı ±ı ¿‹˝fiÌ T›ÎA›Î. “Ë_ ¿v_ »_” ±ı‰˘ ±Î‘Îfl ±Î’ı, ±ıfi_ fi΋ ¿‹˝ ⁄Î_K›_ ¿Ëı‰Î›. “Ë_ ¿fl÷˘ fi◊Ì” ±fiı “¿˘HÎ ¿flı »ı” ±ı ΩH΢ ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ÷Îflı ¿˘¥ ‰V÷ ±ı‰Ì ◊Λ »ı ¿ı ÷ÎflÌ ¥E»Î fiΠˢ› ±Îfiı ÏfiflΑÎfl ¿flı fiı, ÷˘ ¿‹˝ ’ÕÌ Ω›.»÷Î_ › ÷Îflı ±ı‰_ ¿o¥ ¿fl‰_ ’Õı ? ±ı‰_ ¿o¥ ◊Λ »ı ÷Îflı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ? ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiËŸ ? ≠ë¿÷ν — ¿‹˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ ±ıÀ·ı Â_ ? ≠ë¿÷ν — ËÎ. ±ı‰_ ⁄fiı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷_ ‰Î‰‹Î_ ±_ÿfl µ÷flÌ …¥fiı ⁄˘·_ ¿ı “÷_ «˘fl »ı.” ±ıÀ·ı ‰Î‰ Â_ ⁄˘·ı ? ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘fiı ◊÷_ ËÂı ¿ı fiËŸ ? ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ¿ı ¥E»ÎfiΠˢ› fiı ¿fl‰_ ’Õı »ı. ±ı ’Ò‰˝¿‹˝ ¿flı·_ »ı, ÷ıfiÌ ±Î ¥Œı@À ±Î‰Ì. ≠ë¿÷ν — “÷_ «˘fl »ı.” ±ı‹ ±Î’HÎı ⁄˘·ı·Îfi˘ ’ÕC΢ ’ÎÕı »ı.’flÎHÎı ¿fḻı, ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ⁄Á. Ωı ÷fiı ±Î fiÎ √‹÷_ ˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı …√÷fiÎ ·˘¿˘ ±Î ¥Œı@Àfiı … ¿Î˜{ ¿Ëı »ı ±fiı ’ı·Ì ¥Œı@À ¿Ë̱ı ¿ı “÷_ ⁄ÎÿÂÎË »ı.” ±ıÀ·ı ±ı ÷fiı “⁄ÎÿÂÎË” ¿Ëı. ÷fiı √‹ı÷˘ Á‹…÷Î … fi◊Ì fiı ! ±Î …√÷fiÎ ·˘¿˘ ±Îfiı ¿Î˜{ ¿Ëı, ÷˘ ±Î’HÎı ±ı ¿Ëı, ±ı ¿‹˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ ! ÷fiı ‰¿Ì·Î÷ √‹ı ÷˘ ‰¿Ì·Î÷ ¿fl. ÕΘ¿ÀflÌ¿Ë̱ı fiËŸ ¿ı ‹ÎflÌ ¥E»Î fi◊Ì ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ±Î ¿Î›˝ ¿›* ‹ıÓ ? ˉı √‹ı ÷˘ ÕΘ@ÀflÌ ¿fl. ¿‹˝ ±ıÀ·ı ±ı@Âfi ! Ïfl±ı@Âfi ±ıÀ·ı Â_ ? ±ı…ı ¥E»Î fi◊Ì ±ı ¿‹˝ “‹ıÓ ¿›*,” ±ı ÂÌ flÌ÷ı ¿Ë˘ »˘ ? ¿ÎflHÎ ¿ı …√÷ ’ÕC΢ »ı. Ïfl±ı@Âfi ’ÕCÎΉ΂_ »ı. ±ıfi_ Œ‚ ±ÎT›Î ‰√fl flËı fiËŸ.ÂÎ◊Ì ¿Ëı »ı ±ıfiı, “÷‹ı ¿‹˝ ¿›_˝” ±ı‹ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ÿı¬Ì÷Ì Ïø›Îfiı ……√÷fiÎ ·˘¿˘ ¿‹˝ ¿›* ¿Ëı »ı. ·˘¿ ¿ËıÂı ¿ı ±Î ±ÎHÎı … ¿‹˝ ⁄Î_K›_. ±ı ‰Î‰ Â_ ¿ËıÂı ? ÷ı ±Î …√÷ ⁄‘_ ≠˘…ı@À ±Î’b_ … »ı.F›Îflı iÎÎfi̱˘ ±ıfiı Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î ÷˘ ’ÏflHÎ΋ ±ÎT›_. …ı ÷‹ı ¿‹˝ ¿Ëı÷Δ÷Îfiı, ±ı ≠˘…ı@À »ı. ≠ë¿÷ν — ¿‹˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ ¬fl˘ ¿ı fiËŸ ? ¿˘HÎı ‹˘¿S›Î M≤J‰Ì ’fl ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î¬_ …√÷ ¿‹˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ … »ı, ⁄Ì…_ ¿Â_ »ı … ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı …LQ›Î »Ì±ı ¿ı ±Î’HÎfiı ¿˘¥ fiËŸ. ±fiı ÷‹ÎflÌ … Ωı¬‹ÿÎflÌ◊Ì ⁄_‘fi »ı. ±Î ⁄‘_ ≠˘…ı@Âfi …‹˘¿·fiÎfl »ı ?
 7. 7. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 3 4 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi÷‹Îv_ »ı. ±Î ÿıËı › ÷‹ı … CÎÕu˘ »ı. ÷‹fiı …ı …ı ¤ı√_ ◊Λ »ı, ≠ë¿÷ν — «_ÿ¤Î¥.÷ı ⁄‘_ ÷‹Îv_ … CÎÕı·_ »ı. ±Î‹Î_ ⁄ÌΩ ¿˘¥fi˘ ËÎ◊ … fi◊Ì. ËΘ· ÿÎÿÎlÌ — ¬flı¬fl «_ÿ¤Î¥ »˘ ?±ıLÕ Á˘· flÌV’˘LÁÌ⁄ÌÏ·ÀÌ ÷‹ÎflÌ … »ı ±Î ⁄‘Ì, ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì. ≠ë¿÷ν — ±ı ¿ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ? ⁄‘Îfiı …ı ·Î√ı ±ı … ÁΫ_. ±Î’b_ … “≠˘…ı@Âfi” ! ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ¬flı¬fl ÷˘ «_ÿ¤Î¥ »˘, fiËŸ ? ÷‹fiı ¬ÎhÎÌ ‰Î‰‹Î_ …¥fiı ≠˘…ı@À ¿flı, ±ıfiÎ_ µ’fl◊Ì ·˘¿ ±ı‹ ¿ËıÂı ¿ı fi◊Ì ? “‹Î› fiı‹ ¥{ «_ÿ¤Î¥” ⁄˘·˘ »˘ ÷‹ı ÷˘ ?⁄Á, ≠˘…ı@À ¿fl‰ÎfiÌ … …wfl »ı. ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı ÂÎ◊Ì ±Î‰_ ¿Ë˘»˘ ? I›Îflı ¿ËıÂı ¿ı ‰Î‰‹Î_ …¥fiı Ë_ ’Ëı·Î_ ⁄˘S›˘ Ë÷˘ ¿ı “÷_ «˘fl ≠ë¿÷ν — ‹fiı ÷˘ ¬ÎhÎÌ … »ı.»ı.” ÷˘ ‰Î‰ı ‹fiı ±ı‹ ¿Ì‘_ ¿ı “÷_ «˘fl »ı.” ’»Ì ‹ıÓ ≠˘…ı@À ŒıflT›˘ ÿÎÿÎlÌ — ‹Î› fiı‹ ¥{ «_ÿ¤Î¥, fi˘À ±Î¥. ÷˘ ÷‹ı ¬flı¬fl¿ı “÷_ flÎΩ »_.” ÷˘ ±ıHÎı ’HÎ “flÎΩ” ¿èÎ_. I›Îflı ±S›Î, ±ı ≠˘…ı@À «_ÿ¤Î¥ »˘ ¿ı ⁄Ì…_ »˘ ?÷ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ … @›Î_ »ı ÷ı ? ≠˘…ı@À Œıfl‰˘ ±ı ‰Î÷ ÷˘ ÁÎ«Ì »ı, ≠ë¿÷ν — ±ı ⁄flÎ⁄fl, ¿o¥¿ ±·√ … »Ì±ı. ±ı ÷˘ Ë¿Ì¿÷’HÎ ÷ı ’λ_ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. ËÎ, V‰÷_hÎ »ı › ¬fl˘ ±fiı fi◊Ì › ¬fl˘. »ı.“fi◊Ì” ‰‘Îflı ±fiı “»ı” ±˘»_. ±ı‰_ ±Î ’flÁkÎΉ΂_ …√÷ »ı. ÁΫ_iÎÎfi ΩH›Î ’»Ì V‰÷_hÎ »ı, fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì V‰÷_hÎ fi◊Ì ! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î «_ÿ¤Î¥ ÷˘ ±˘‚¬‰Îfi_ ÁΑfi »ı, ¿ı ¤¥, ±Î ÿıˉ΂Î, ±Î ¤¥, ÷ı «_ÿ¤Î¥ »ı. ÷‹ı › ±ı‰_ ΩH΢ ¿ı ±Î ÿıËfi_ ’HΠˉı ≠˘…ı@À ⁄_‘ ¿ı‹ ◊Λ ? ’˘÷Îfi_ V‰w’ F›Î_ Á‘Ì …Õı fi΋ «_ÿ¤Î¥ »ı. ’HÎ “÷‹ı ¿˘HÎ »˘ ?” ±ı ΩHΉÎfi_ fiËŸ ?fiËŸ ±Î‹Î_◊Ì, ±Î ⁄‘Î ¤Î√‹Î_, “Ë_ ±Î »_ ¿ı ÷ı »_ ?” I›Î_ Á‘̤À¿‰Îfi_ »ı. ±Î ÿıË ÷ı Ë_ Lˢ›. ±Î ±Î_¬˘ › Ë_ Lˢ›. ±_ÿfl ⁄ÌΩ ≠ë¿÷ν — ±ı ΩHΉ_ Ωı¥±ı. ΩHΉÎfi˘ ≠›Ifi ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.⁄‘Î_ ⁄Ë V’ıflV’ÎÀÛÁ˚ »ı, ±ı ⁄‘΋Î_ “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_” ±ı‰_ Ë… ¤Îfi »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÂıfiÎ_ …ı‰_ ◊›_ ¿ı ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ fi◊Ì »÷Î_ ÷‹ı±Î Áfl‰ˆ›_ fi◊Ì ¿ÎœÌ ¿÷Î, ±ıÀ·ı ±ı Â_ ΩHÎı »ı ? ±Î I›Î√ ¿v_ »_, ±Îfl˘’ ¿fl˘ »˘, «_ÿ¤Î¥fiÎ fi΋◊Ì ⁄‘˘ ·Î¤ µÃÎ‰Ì ·˘ »˘. ±Î÷ı … Ë_ »_. ±ıÀ·ı “Ë_” ÷˘ @›Î_› Ãı¿ÎHÎı fiÎ flè΢ ±ı‹fiı. ±ı ΩHÎı »ı ¿ı ⁄¥fi˘ ‘HÎÌ ◊™, ±Îfi˘ ‹Î‹˘ ◊™, ±Îfi˘ ¿Î¿˘ ◊™. ÷ı ·Î¤ µÃΉ˘±Î ÷’ ¿flı »ı, ÷ı … “Ë_” »_. ±Î Á΋ÎÏ›¿ ¿flı »ı, ÷ı … “Ë_” »_. ±Î »˘ fiı ÷ıfiÎ_ Ïfifl_÷fl ¿‹˝ ⁄_‘ΛΠ… ¿flı »ı. ÷‹ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰‹Î_ »˘,T›ÎA›Îfi ¿flı »ı, ÷ı … “Ë_” »_. “Ë_ ¿v_ »_.” ±ı‰_ ¤Îfi »ı I›Î_ Á‘Ì fi‰˘ I›Î_ Á‘Ì ¿‹˝ ⁄_‘ΛΠ¿flı. F›Îflı “Ë_ ¿˘HÎ »_ ?” ±ı fiyÌ ◊›Î ’»Ì≠˘…ı@À ¿›Î˝ ¿flı »ı. …^fiÎ ≠˘…ı@À ≠‹ÎHÎı ¤˘√T›Î ¿flı »ı. ¿‹˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ ÷‹fiı ¿‹˝ ⁄_‘Λ fiËŸ.Á‹…÷Πˢ› fiı, ÷˘ ‹˘ZÎfi˘ ÏÁ©Î_÷ ΩHÎÌ Ω›. ±ıÀ·ı ±I›Îflı › ¿‹˝ ⁄_‘Î¥ flèÎÎ »ı fiı flÎ÷ı ¨C΋Î_ › ¿‹˝ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘fi ! ⁄_‘Λ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_” ±ı‰_ ‹ÎfiÌfiı ¨CÎı »ı. “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_.” ±ı ÷‹ÎflÌ fl˘Ó√ Ï⁄·ÌŒ »ı, ±ıfiÎ_◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. ÷‹Îv_ fi΋ Â_ »ı ? ¤√‰Îfiı ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ¿‹˝ ¿›_ ¿èÎ_ ? flÎhÎı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_”
 8. 8. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 5 6 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi¿ËÌfiı ÁÒ¥ √›Î ±fiı ’»Ì ±ÎI‹Îfiı ¿˘◊‚΋Î_ ’Ò›˘˝, ÷ı ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘fiı, ¿‹˝ ±ı‰_ »ı fiı ±Î ¿ıflÌ‹Î_◊Ì ±Î_⁄˘ ±fiı¿‹˝ ! ±Î_⁄΋Î_◊Ì ¿ıflÌ, ¿ıflÌ‹Î_◊Ì ±Î_⁄˘ fiı ±Î_⁄΋Î_◊Ì ¿ıflÌ ! ¿÷ν’ÿ◊Ì ¿‹˝⁄_‘fi ! ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ µIøÎ_Ï÷fi˘ Ïfi›‹ ◊›˘, ±ı ÷˘ ◊›Î_ … ¿fl‰Îfi_. ≠ë¿÷ν — ¿‹˝ ÂÎ◊Ì ⁄_‘Λ »ı ? Ë… …flÎ ‰‘ Á‹Ω‰˘., ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı … ¿‹˝Œ‚. ±ı ¿ıflÌ Œ‚ ±Î‰Ì, ÷ı Œ‚‹Î_◊Ì ⁄Ì ’Õı fiı ’λ_ {ÎÕ ◊Λ fiı {ÎÕ‹Î_ ’λ_ Œ‚ ◊Λ fiı ! ±ı «ÎS›Î ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝ ÂÎ◊Ì ⁄_‘Λ »ı, ±ı ÷‹fiı ¿Ë_ ? ¿‹˝ ÷‹ı ¿fl÷Î_ … ¿fl‰Îfi_, ¿‹˝‹Î_◊Ì ¿‹˝⁄Ì… ’Õ›Î_ … ¿flı.fi◊Ì »÷Î_ › ÷‹ı ‹Îfi˘ »˘ ¿ı “Ë_ ¿v_ »_.” ‹ÎÀı ⁄_‘fi ÷‹Îv_ …÷_fi◊Ì. ¤√‰Îfi ’HÎ ¿÷ν fi◊Ì. ¤√‰Îfi ¿÷ν ˢ÷ ÷˘ ±ı‹fiı ⁄_‘fi ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı ¤-±Â¤ ¿‹˝ ⁄_‘ΛΠ… ¿flı, »^Àı …◊Î÷. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ¿÷ν fi◊Ì fiı ÷‹ı › ¿÷ν fi◊Ì. ’HÎ ÷‹ı ‹Îfi˘ fiËŸ.»˘ “Ë_ ¿v_ »_.” ÷ı◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, µ’fl √¤˝ ¬¥ ·ı ±fiı √˘À·˘ ’λ˘ ’Õı. ¿˘·ı…‹Î_ ’ÎÁ ◊›Î, ÷ı ⁄Ì∞ „@÷fiı ±Î‘Îflı ◊Λ »ı fiı ÷‹ı ≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ŒflÌ I›Î_ ±Î_⁄˘ µI’Lfi ◊Λ.¿Ë˘ »˘ ¿ı Ë_ ’ÎÁ ◊›˘. ±ı ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı. ÷ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı. ÿÎÿÎlÌ — »^Àı … fiËŸ fiı ! ‰ıÿÎ_÷ı ’HÎ V‰Ì¿Î›˘˝ ÏfiflÌrfl‰Îÿ ! Ωı ÷‹ı ¥rflfiı ¿÷ν ‹Îfi˘ ÷˘ ’»Ì ÷‹ı ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı ¿÷ν Â_ ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ¿˘¥ ÂÏ@÷◊Ì ◊÷_ ˢ›, ÷˘ ¿˘¥ «˘flÌ ¿flı ¿Î‹ ‹Îfi˘ »˘ ? ±Î ÷˘ ’λ˘ ’˘÷ı ˵ ¿÷ν ◊¥ ⁄ıÁı »ı ! ‹fiW›÷˘ ±ı √fi˘ fiËŸ ±fiı ¿˘¥ ÿÎfi ±Î’ı ÷˘ ±ı ’HÎ, ⁄‘_ Áfl¬_ … ±ı¿·˘ … ±ı‰˘ »ı ¿ı …ı “Ë_ ¿÷ν »_” ±ı‰_ ¤Îfi ‘flΉı »ı, ±fiı F›Î_¿Ëı‰Î› fiı ! ¿÷ν ◊›˘ I›Î_ ±ÎÏl÷÷Î ÷ÒÀÌ Ω› »ı. ÷ıfiı ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı, “¤¥, ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Áfl¬_ … ¿Ëı‰Î›, ’HÎ ÷ı ’λ_ Áfl¬_ flά÷Î_ ÷_ ¿flÌ ·ı »ı ÷˘ ÷_ »^À˘ fiı Ë_ »^À˘.” ’»Ì ¤√‰Îfifiı fiı ÷‹Îflı Â_fi◊Ì. ÿÎfi ±Î’fiÎfl ±Î‹ »Î÷Ì ¿ÎœÌfiı Œflı »ı, ±ıÀ·ı ÷˘ ⁄_‘Λ˘ ±fiı ·ı‰Îÿı‰Î ?«˘flÌ ¿flfiÎfl˘ ¿Ëı »ı, “‹fiı ¿˘¥ ’¿Õı … fiËŸ, ¤·¤·ÎfiÌ «˘flÌ ¿v_.” ’˘÷ı ¿÷ν ‹Îfiı »ı ÷ı◊Ì ¿‹˝ ◊Λ »ı. ’˘÷ı Ωı ±ı ¿‹˝fi˘ ¿÷ν±ıÀ·ı ‹Ò±˘ ±ı ⁄_‘Λ˘. “‹ıÓ ¿›Ù” ±ı‰_ ¿Ëı fiËŸ, ÷˘ ¿Â_ ±Õı fiËŸ. fiÎ ‹Îfiı ÷˘ ¿‹˝fi˘ ω·› ◊Λ »ı. ≠ë¿÷ν — ±ı‰Ì ±ı¿ ‹ÎL›÷Î »ı ¿ı ≠Î◊Ï‹¿ ¿ZÎ΋Î_ ±Î’HÎı ±ı‹ ±Î »ı ‹ËΤ…fifi˘ ‹‹˝ !‹Îfi̱ı »Ì±ı ¿ı ≥rfl ¿÷ν »ı. ±Î√‚ …÷Î_ ÏfiflÌrfl‰Îÿ ÏÁ‰Î›,‰ıÿ‹Î_ › ¿_¥ »ı fiËŸ. µ’ÏfiÊÿ‹Î_ ’HÎ ÏfiflÌrfl‰Îÿ … »ı. ≥rfl ¿÷ν ÷ı◊Ì ±¬Î ¤√÷ ⁄˘S›Î ¿ı,fi◊Ì, ¿‹˝fiÎ_ Œ‚ ÿflı¿fiı ¤˘√‰‰Î_ ’Õı »ı. ˉı ±ı ¿‹˝fiÎ_ Œ‚¤‰˘¤‰fiÎ_ «ÎS›Î ¿fl÷Î_ ËÂı ? Ωı ÷_ ∞‰ ÷˘ ¿÷ν ËÏfl; Ωı ÷_ Ẩ ÷˘ ‰V÷ ¬flÌ!
 9. 9. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 7 8 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi ±ıÀ·ı Ωı “÷_ ©ÎI‹Î” ÷˘ ÁÎ«Ì ‰Î÷ »ı. ±fiı Ωı “∞‰ »_”, ±Î¬Î ‰SÕÛ‹Î_ ⁄‘ı ŒflÌ ±ÎT›˘, ±ı‰Ì ¿˘¥ …B›Î fi◊Ì ¿ı F›Î_÷˘ µ’fl ¿÷ν ËÏfl »ı. ±fiı Ωı “÷_ Ẩ »_” ÷˘ ‰V÷ ¬flÌ »ı. µ’fl ±Î√‚ µ’flÌ’b_ ˢ›. ¤√‰Îfi fi΋fi˘ ¿˘¥ ÷‹Îfl˘ µ’flÌ »ı fiÏË.ËÏfl fi΋fi_ ¿˘¥ »ı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ∞‰-Ẩfi˘ ¤ıÿ √›˘. ±ı ÷‹ÎflÎ Ωı¬‹ÿÎfl ÷‹ı ’˘÷ı … »˘. ±Î¬Î ‰SÕÛfiÎ ·˘¿˘ ‹Îfiı »ı ¿ı’fl‹ÎI‹Î ◊‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊¥. ±Î ⁄‘Î › ¤√‰Îfifiı ¤…ı, ±ı ∞‰- …√÷ ¤√‰Îfiı ⁄fiÎT›_. ’HÎ …ı ’fi…˝L‹fi˘ ÏÁ©Î_÷ Á‹…ı »ı ±ıHÎıẨfi˘ ¤ıÿ »ı ±fiı ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ∞‰-ωfi˘ ±ı‰_ fi ‹ÎfiÌ Â¿Î› ¿ı ¤√‰Îfiı ⁄fiÎT›_ »ı. ’fi…˝L‹ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı “Ë_¤ıÿ √›˘. ¿v_ »_ ±fiı Ë_ ¤˘√‰_ »_. ±fiı ‹ÎflÎ_ … ¿‹˝fiÎ_ Œ‚ ¤˘√‰_ »_. ±Î‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎÕ¬Ì·Ì … fi◊Ì.” ’˘÷ı …ı ¿flı »ı, ’˘÷ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ¿÷ν »^Àı ÷˘ »^Àı ¿‹˝ ; ’fl … ±Î ⁄‘_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿˘fiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ’fl »ı ±Î, ±ı »ı ‹ËΤ…fifi˘ ‹‹˝! Á‹Ω›_ fiı ? «Î…˝ @›Îflı ◊Λ ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_ ±fiı ±Î ‹ı_ ¿›Ù.” ±ıÀ·ı ≠ë¿÷ν — ±Î… Á‘Ì ±ı‹ Á‹…÷˘ Ë÷˘ ¿ı ¤√‰ÎfifiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ…ı ¨‘Ì ‹ÎL›÷Î »ı ÷ıfiÎ◊Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ_. ˉı ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ‹‚ı ÷˘“÷‹ı” «_ÿ¤Î¥ fi◊Ì. «_ÿ¤Î¥ ÷˘ T›‰ËÎfl◊Ì, Ïfiç›◊Ì ¬flı¬fl fiËŸ »ı.±fiı ±Î “‹ı_ ¿›Ù” ÷ı T›‰ËÎfl◊Ì. ±ıÀ·ı ¿÷ν’HÎ_ ‹ÀÌ Ω› ÷˘ ¿‹˝ ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ’˘÷ÎfiÌ … …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı ! ËΘ· ±ıLÕ Á˘·»^Àı, ¿‹˝ ⁄_‘Λ fiËŸ. flÌV’˘LÁÌ⁄ÌÏ·ÀÌ ’˘÷ÎfiÌ »ı, ’HÎ ’ı·Î ‹ÎHÎÁfiı √˘‚Ì ¿ı‹ ‹ÎflÌ ? “Ë_ ¿÷ν fi◊Ì” ±ı ¤Îfi ◊›_, ±ı l©Î ⁄ıÃÌ, I›Îfl◊Ì ¿‹˝ »^À›Î, ±ı ÏflV’˘LÁÌ⁄· Ë÷Î. ÷ıfi_ ±Î Œ‚ ‹Y›_ ±fiı ±ı ‹ÎflfiÎfl ÏflV’˘LÁÌ⁄·¿‹˝ ⁄_‘Î÷Î ±À¿›Î. ±ıÀ·ı «Î…˝ ◊÷Î_ ⁄_‘ ◊¥ √›Î. ±ı »ı ‹ËΤ…fifi˘ ◊Âı, I›Îflı ±ıfi_ Œ‚ ‹‚Âı. ±ı ÀÎ¥‹ ◊Âı I›Îflı ’οÂı.‹‹˝. ‹ËΤ…fi Âıfiı ¿Ëı‰Î› ? Á‰˝ÂÎVh΢fiÎ_ ÁÎflfiı ‹ËΤ…fi …ı‹ ¿ıflÌ ±Î…ı ◊¥, ÷ı ±Î… fiı ±Î… ¿ıflÌ ·Î‰Ìfiı ’»Ì ±ıfi˘¿Ëı‰Î›. ±ı ‹ËΤ…fifi˘ › ÁÎfl »ı. flÁ fiÎ fiÌ¿‚ı. ±ı ÷˘ ÀÎ¥‹ ◊Λ, ‹˘ÀÌ ◊Λ, ’οı, I›Îflı ±ı flÁ fiÌ¿‚ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î √˘‚Ì ‰Î√Ìfiı, ÷ı ’Ëı·Î_ ’οÌfiı ÷ˆ›Îfl ◊Λ ¿flı ÷ı … ¤˘√‰ı ! I›Îflı ‰Î√ı. ±ı‹ fiı ±ı‹ fiÎ ‰Î√ı. ±fiı ’ı·Î±ı √˘‚Ì ‹ÎflÌ ÷ıfiı … ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎÎ ÂÎVh΢ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı ÿflı¿fiı ¿‹˝ ≠‹ÎHÎı ±Î‰ÕÌ fiÎfiÌ ¿ıflÌ ◊›ı·Ì »ı, ±ı ‹˘ÀÌ ◊›Î ’»Ì ’οÂı. I›Îfl ’»ÌŒ‚ ‹‚ı »ı ! ±ıfi˘ flÁ fiÌ¿‚Âı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’˘÷ı ’˘÷Îfi˘ … …‰Î⁄ÿÎfl »ı. ¤√‰Îfiı ±Î‹Î_ ¿‹˝⁄_‘fi, ±ÎI‹Îfiı ¿ı ÿıËfiı ?ËÎ◊ CÎÎS›˘ … fi◊Ì. ⁄οÌ, ±Î …√÷‹Î_ ÷‹ı V‰÷_hÎ … »˘. µ’flÌ ≠ë¿÷ν — ˉı ÷˘ ’»Ì ¿‹˝⁄_‘fi ¿˘fiı ˢ› »ı, ±ÎI‹Îfiı ¿ı¿˘HÎ »ı? ÷‹Îflı ±LÕflËıLÕfiÌ Àı‰ »ı ±ıÀ·ı ÷‹Îflı µ’flÌ ‹‚ı »ı, fiÏË ÿıËfiı ?÷˘ ÷‹Îfl˘ ¿˘¥ µ’flÌ fi◊Ì fiı ÷‹Îfl˘ ¿˘¥ ±LÕflËıLÕ fi◊Ì, ±ı‰_ ±Î‰SÕÛ (…√÷) »ı ! ±Î ÷˘ Á‹…‰ÎfiÌ …wfl »ı, ⁄Ì…_ ¿Â_ »ı fiÏË. ÿÎÿÎlÌ — ÿıË ÷˘ ±ı ’˘÷ı … ¿‹˝ »ı. ’»Ì ⁄Ì… ⁄_‘fi ±ıfiı ˢ› @›Î_◊Ì ? ±Î ÷˘ …ıfiı ⁄_‘fi ·Î√÷_ ˢ›, …ı …ı·‹Î_ ⁄ıÃ˘ ˢ›
 10. 10. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 9 10 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi÷ıfiı ⁄_‘fi. …ı·fiı ⁄_‘fi ˢ› ¿ı …ı·‹Î_ ⁄ıÃ˘ ˢ› ±ıfiı ⁄_‘fi ? ±ıÀ·ı ÷ıfiı ·¥fiı ±Î ⁄‘˘ ŒıflŒÎfl ◊›˘ »ı. ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ ¿o¥ ±ÎI‹Î ¿‹˝±Î ÿıË ÷˘ …ı· »ı ±fiı ÷ıfiÌ ‹ËŸ ⁄ıÃ˘ »ı fiı ÷ıfiı ⁄_‘fi »ı. “Ë_ ⁄_‘Λ˘ ‰√flfi˘ Ë÷˘, ±ı‰_ @›Îflı› ⁄L›_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ı F›Îflı iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ»_, Ë_ ÿıË »_, Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_.” ‹Îfiı »ı, ÷ıfiı ⁄_‘fi »ı. ’ÎÁı ±Î‰ı »ı I›Îflı CÎH΢ ¬fl˘ ¿‹˝fi˘ ⁄˘Ωı Ë·¿˘ ◊›˘ ˢ› »ı ±fiı Ë‚¿‹a ◊›ı·˘ ˢ› »ı. Ë‚¿‹a »ı I›Îflı ÷˘ iÎÎfiÌ ’vÊ ¤ı√Î ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ¿ı ±ÎI‹Î ÿıË ◊¿Ì ¿‹˝ ¤ı√Î ◊Λ ÷ı › ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı. ’˘÷ÎfiÎ_⁄Î_‘ı »ı, fiı ÿıË ◊¿Ì ¿‹˝ »˘Õı »ı ? ≠›Ifi◊Ì … ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ±ı‰_ ◊Λ … fiÏË. ÁË… ≠›Ifi˘, ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷˘ ±Î‹Î_ ËÎ◊ CÎη÷˘ … fi◊Ì. ÁËıΩÁËı… ‹‚Ì Ω›, I›Îflı ¿Î‹ ◊¥ Ω› !¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ±ÎI‹Î »^|˘ … »ı, V‰÷_hÎ »ı. ωÂıʤΉ◊Ì … ±Î ¿‹˝ ±ı Á_›˘√ »ı, fiı ω›˘√Ì ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »ı.±Ëo¿Îfl ∂¤˘ ◊Λ »ı fiı ÷ı ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı fiı ÷ı … ¿‹˝ ¤˘√‰ı »ı.“÷‹ı »˘ ©ÎI‹Î” ’HÎ ⁄˘·˘ »˘ ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_.” F›Î_ ’˘÷ı fi◊Ì, Á_⁄_‘ ±ÎI‹Î fiı ¿‹˝ ÷HÎÎ_...I›Î_ ±Îfl˘’ ¿fl‰˘ ¿ı “Ë_ »_.” ÷ı ±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î› »ı. ’Îfl¿Î_fiÎ V◊Îfifiı’˘÷Îfi_ V◊Îfi ‹Îfiı »ı, ±ı ¥√˘¥{‹ »ı. ±Î ±Ëo¿Îfl »^Àı ±ıÀ·ı ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ÎI‹Î ±fiı ¿‹˝, ±ıfiÌ ‰E«ı Á_⁄_‘ Â_ »ı ?’˘÷ÎfiÎ V◊Îfi‹Î_ ±‰Î›. I›Î_ ⁄_‘fi »ı … fiËŸ ! ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıµfiÌ ‰E«ı ¿÷νw’Ì ±Î_¿Õ˘ fiΠˢ› ÷˘ ⁄ıµ »^ÀÎ ¿‹˝ ±fiÎÏÿ◊Ì ±ÎI‹ÎÁ_√ı ! ’ÕÌ Ω›. ±ÎI‹Î, ±ÎI‹ÎfiÌ …B›Î±ı ±fiı ¿‹˝, ¿‹˝fiÌ …B›Î±ı »^ÀÎ_ ’ÕÌ Ω›. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿‹˝ ‰√flfiÌ ±ÎI‹ÎfiÌ „V◊Ï÷ ◊÷Ì ËÂı fiı ? ÷ı@›Îflı ◊Λ ? ≠ë¿÷ν — Á‹Ω›_ fiËŸ ⁄fl˘⁄fl. ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ’HÎ Á_Ωı√˘fiÌ ‰‚√HÎÎ_ fiΠˢ› fiı, ±ıfiı ¿‹˝ ÿÎÿÎlÌ — ¿÷ν fiÎ ⁄fiı, ÷˘ ¿‹˝ »ı fiÏË. ¿÷ν »ı, ÷˘ ¿‹˝ »ı.‰‚√ı … fiÏË ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › ! …ıfiı ‰‚√HÎÎ_ ¿˘¥ ’HÎ ≠¿ÎflfiÌ Ë˘› ¿÷ν fiΠˢ› fiı, ÷‹ı ±Î ¿Î›˝ ¿fl÷Î_ ˢ› fiı, ÷˘ › ÷‹fiı ¿‹˝ ⁄_‘ΛfiÏË, ÷ıfiı ¿˘¥ ’HÎ ≠¿Îflfi˘ ±ı‰˘ ¿‹˘˝fi˘ ÏËÁÎ⁄ fi◊Ì ¿ı ±ıfiı ¿‹˝ fiËŸ. ±Î ÷˘ ¿÷ν’ÿ »ı ÷‹fiı, “‹ıÓ ¿›*.” ÷ı◊Ì ⁄_‘Λ_.‰‚√ı ! ±I›Îflı ÏÁ©√Ï÷‹Î_ …ı ÏÁ© ¤√‰_÷˘ »ı ±ı‹fiı ¿˘¥ Ω÷fiÎ_ ≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿‹˝ … ¿÷ν »ı ?¿‹˝ ‰‚√ı fiÏË. ‰‚√HÎÎ_ ¬·ÎÁ ◊¥ √¥ ¿ı ‰‚√ı fiÏË. ÿÎÿÎlÌ — “¿÷ν” ±ı ¿÷ν »ı. “¿‹˝” ±ı ¿÷ν fi◊Ì. ÷‹ı “‹ıÓ ¿›*” ±Î ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ‰‚√HÎÎ_ ∂¤Ì ◊¥ »ı ±fiı ÷ı ±fiÎÏÿ ¿Î‚fiÌ ¿Ë˘ »˘ ¿ı “¿‹ı˝ ¿›*” ¿Ë˘ »˘ ?¿‹˝fiÌ ‰‚√HÎÎ_ »ı. ±fiı ÷ı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ◊Ì»ı ±ı ⁄‘_. ⁄‘Î_ ÷k‰˘ √Ï÷‹Îfi ◊›Î ¿flı »ı fiı ÷k‰˘ √Ï÷‹Îfi ◊‰Î◊Ì ≠ë¿÷ν — “Ë_ ¿v_ »_” ±ı‰_ ÷˘ ‹ËŸ flËı »ı … fiı ! “‹ıÓ ¿›*”… ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊›_ »ı. ±Î ⁄‘Ì ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊¥ »ı. ±ıfiÎ◊Ì ±ı‹ … ¿Ë̱ı »Ì±ı.±Î ⁄‘Î_ ωÂıÊ ¤Î‰ µI’Lfi ◊›Î »ı. ¤˛Î_Ï÷ ±ıÀ·ı … ωÂıʤΉ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı “¿÷ν” “Ë_ ¿v_ »_” ±ı‹ ¿Ëı »ı. ±Î ÷‹ı ¿÷ν±ıfi˘ ‹Ò‚ …ı V‰¤Î‰ Ë÷˘, ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ωÂıʤΉ µI’Lfi ◊›˘ ±fiı
 11. 11. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 11 12 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi◊Ή »˘. ⁄Î¿Ì “¿‹˝” ¿÷ν fi◊Ì. “±ÎI‹Î” › ¿÷ν fi◊Ì. ÁÒ¥ √›˘ ÷˘ › ¿‹˝ ⁄Î_K›_, ÏË·«Î· Â_ ¿flı »ı, ±ıfiı ±Î’HÎÎ_ ·˘¿˘ ¿‹˝ ¿Ëı »ı. ’HÎ Ë¿Ì¿÷‹Î_ ÿı¬Î› »ı ±ı ¿‹˝Œ‚ »ı, ±ı ¿‹˝ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ¿‹˝ ±ı¿ ⁄Î… »ı fiı ±ÎI‹Î ±ı¿ ⁄Î… »ı. ÷˘ ±Î⁄ıfiı …ÿÎ_ ¿¥ flÌ÷ı ’ÎÕ‰Î_ ? ¿‹˝ ⁄_‘Λ I›Îflı ±_÷flÿÎË ⁄Y›Î ¿flı. fiÎfiÎ_ »˘¿flÎ_fiı ¿Õ‰Ì ÿ‰Î ’̉ÕΉ˘, I›Îflı Â_ ¿flı ? ‹˘œ_ ⁄√ÎÕı fiı ! ±fiı √‚Ì ¬‰ÕΉ̱ı ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — …ÿÎ_ … »ı. ±Î ±Î_¿Õ˘ fiÌ¿‚Ì Ω› fiı ÷˘, ’HÎ ±Î ? ¬Â ◊Λ. ±Î …√÷‹Î_ ∞‰‹ÎhÎ flÎ√-¶ıÊ ¿flı »ı ±ı ¿Î˜{ »ı ⁄‘Î_÷˘ ¿÷ν’ÿfi˘ ±Î_¿Õ˘ … »ı. ±Î ±Î_¿ÕÎfiı ·Ì‘ı ⁄_‘Λı·_ ·Î√ı »ı. ±fiı ÷ı‹Î_◊Ì ±Î ¿‹˘˝ ∂¤Î_ ◊›Î »ı. …ı ’˘÷Îfiı √‹ı »ı ±ı ±fiı fiο÷ν’ÿ √›_, ¿÷ν’ÿ ¿flfiÎfl˘ √›˘, “‹ıÓ ¿›*” ±ı‰_ ⁄˘·fiÎfl˘ √›˘ ÷˘ √‹÷Î_, ±ı ⁄ıµ ¿‹˝ ±Î‰ı »ı. fiÎ √‹÷Î ¿ˆÕÌfiı Ω›. ±ıÀ·ı ÿ—¬◊¥ flèÎ_, ¬·ÎÁ ◊¥ √›_. ⁄ı »^|Î … »ı ’»Ì ÷˘ ! ±Î’Ìfiı Ω› ±fiı √‹÷Î Á¬ ±Î’Ìfiı Ω›. ±ıÀ·ı ¿Î˜{Ì{ √›Î ¿‹˝ ⁄_‘Λ ±ı ÷˘ ±_÷—Ïø›Î ! ±‰÷Îflı ◊›ı·Î »ı, ÷ı ±Î ¤‰‹Î_ Œ‚ ±Î’ı »ı. ≠ë¿÷ν — ‹fiW›fiı ¿‹˝ ·Î√ ’Õ÷Î_ ËÂı ¿ı fiËŸ ? ¿‹˝⁄Ì…fiÎ Ïfi›‹˘ ! ÿÎÿÎlÌ — Ïfifl_÷fl ¿‹˝ ⁄Î_K›Î … ¿flı »ı. ⁄Ì…_ ¿Â_ ¿fl÷Î … fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ¿‹˝⁄Ì…fiÌ ±ı‰Ì ¿˘¥ Á‹…HÎ »ı ¿ı ±Î ⁄Ì… ’ÕÂı‹fiW›fi˘ ±Ëo¿Îfl ±ı‰˘ »ı ¿ı ¬Î÷˘ fi◊Ì, ’Ì÷˘ fi◊Ì, Á_ÁÎfl ¿fl÷˘ fiı ±Î fiËŸ ’Õı ?fi◊Ì, ‰ı’Îfl ¿fl÷˘ fi◊Ì. ÷˘ › ‹ÎhÎ ±Ë‹˚¿Îfl … ¿flı »ı ¿ı “Ë_ ¿v_ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “±Î fiÎV÷˘ ¿ı‰˘ ÁflÁ ◊›˘ »ı, ÷ı»_”, ÷ı◊Ì ⁄‘Î ¿‹˘˝ ⁄Î_K›Î ¿flı »ı. ±ı › ±Ω›⁄Ì »ı fiı ?! ±ı ≠‰ ‹ıÓ ¬Î‘_.” ÷˘ ⁄Ì… ’Õu_. “‹ıÓ ¬Î‘_” ⁄˘·‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. “¿˘HÎ ¬Î›(ÁÎÏ⁄÷) ◊¥ ¿ı ±ı‹ »ı ! ¬Î÷˘ fi◊Ì, ’Ì÷˘ fi◊Ì ±ı ≠‰ ◊¥ »ı, ÷ı ÷‹Îflı ΩHΉ_ Ωı¥±ı ¿ı Ë_ fi◊Ì ¬Î÷˘, ¬ÎfiÎfl˘ ¬Î› »ı. ’Hοı ±ı‹ »ı. »÷Î_ › ¿‹˘˝ ¿flı »ı ±ı ’HÎ ≠‰ ◊¥ ¿ı »ı. ÷ı ‹fiW› ±Î ÷˘ ’˘÷ı ¿÷ν ◊Λ ±fiı ¿÷ν ◊Λ ÷˘ … ⁄Ì… ’Õı.±ı¿·Î_ … ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı. √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘ ±ıfiÌ ’fl ¶ıÊ fiËŸ, e· «œÎ‰ı ¿ı ¨«¿Ìfiı Œflı ≠ë¿÷ν — ÂflÌflfiı ·Ì‘ı ¬Î÷Î_-’Ì÷Î_ ˢ›, ’HÎ »÷Î_ ’˘÷ı ¿‹˝ ÷˘ ±ıfiÌ ’fl flÎ√ fiËŸ, ÷˘ ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ ±ıfiı.fiÎ ’HÎ ¿fl÷Î_ ˢ› fiı ? ≠ë¿÷ν — flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ±fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı, ±ıfi˘ µ’Λ ¢ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¿‹˝ ¿fl÷˘ ˢ› fiı ÷˘ ±Î_¬ıÿı¬Î› fiËŸ. ÿı¬Î› »ı ÷‹fiı ? ±Î …ı ±Î_¬ı ÿı¬Î› »ı fiı, ±ıfiı ±Î’HÎÎ_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¥fi΋ ‹‚ı »ı ÷ı, ±Î‰÷Î ¤‰fi_ ¤À¿‰Îfi_ «Î·…√÷fiÎ ·˘¿˘ ¿‹˝ ¿Ëı »ı. ±Î‹HÎı ±Î ¿›*, ±Î‹HÎı ±Î ¿›*, ±ÎHÎı ±Îfiı … flËı ±ıfi_.‹Î›˘˝, ±ı‰_ ¿‹˝ ⁄Î_K›_. ˉı …√÷fiÎ ·˘¿˘ ±ı‰_ … ¿Ëı »ı fiı ? Á_⁄_‘ ÿıË fiı ±ÎI‹Îfi˘.... ≠ë¿÷ν — ËÎ, …ı‰_ ÿı¬Î÷_ ˢ› ÷ı ±ı‰_ ¿Ëı. ≠ë¿÷ν — ÿıË fiı ±ÎI‹Î ‰E«ı Á_⁄_‘ ‰‘ ω√÷◊Ì Á‹Ω‰˘ ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝ ±ıÀ·ı ±ı‹fiÌ ÏË·«Î· Â_ ◊¥, ±ıfiı √΂ ÿÌ‘Ì fiı ?÷˘ › ¿‹˝ ⁄Î_K›_, ±ıfiı ‹Î›˘˝ ÷˘ › ¿‹˝ ⁄Î_K›_. ¬Î‘_ ÷˘ › ¿‹˝ ⁄Î_K›_.
 12. 12. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 13 14 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿıË »ı ÷ı ±ÎI‹ÎfiÌ ±iÎÎfi÷Î◊Ì ∂¤_ ◊›ı·_ ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Î˜{Ì{ ÷ı ‹fiı Á‹Ω‰ ? ‘Λν ≠‹ÎHÎı ¿flÌ’ÏflHÎ΋ »ı. …ı …ı “¿Î˜{Ì{” ¿›Î˝, ÷ıfiÌ ±Î “¥Œı@À” »ı. ¿˘¥ ÷‹fiı ¿ı ?e· «œÎ‰ı ÷˘ ÷‹ı ¬Â ◊¥ Ω‰, ±fiı ÷‹fiı √΂ ÿı ±ıÀ·ı ÷‹ı ≠ë¿÷ν — ÷‹ı ⁄Ì{fiıÁ ¿fl˘ ±fiı …ı ◊‰Îfi_ »ı ±ı ◊‰Îfi_ »ı,«ÌœÎ¥ Ω‰. ÷ı «ÌœÎ‰Î‹Î_ fiı ¬Â ◊‰Î‹Î_ ⁄ÎèÎ ÿ½fifiÌ Ï¿o‹÷ fi◊Ì, ±ı ¥Œı@À ◊Λ. ’HÎ ⁄Ì{fiıÁ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ¿Î˜{Ì{ ÷˘ ¿fl‰Î_ ’Õı fiı ?±_÷fl-¤Î‰◊Ì ¿‹˝ «Î…˝ ◊Λ »ı. ÷ıfi_ ’»Ì ±Î‰÷ı ¤‰ı ÏÕV«Î…˝ ◊Λ ÷˘ ⁄Ì{fiıÁ ¿flÌ Â¿Ì±ıfiı ?»ı, ÷ı ‰¬÷ı ÷ı “¥Œı„@À‰” »ı. ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Î hÎHÎı› “¥Œı„@À‰”»ı. “¥Œı@À” ¤˘√‰÷Ì ‰¬÷ı ⁄ÌΩ fi‰Î_ ¿Î˜{Ì{ ∂¤Î_ ◊Λ »ı. …ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿Î˜{Ì{‹Î_ Ïfl·ıÏÀ‰ ‰V÷ fiÎ ‰’flΛ ⁄Ì∞.±Î‰÷Î ¤‰ı ’λÎ_ “¥Œı„@À‰” ◊Λ »ı. ±Î‹ “¿Î˜{Ì{” ±ıLÕ “¥Œı@À”, ⁄Ì{fiıÁ ÷˘ ÂflÌfl ÁÎv_ ˢ›, ‹√… ÁÎv_ ˢ›, ⁄‘_ ˢ› I›Îflı ◊Λ“¥Œı@À” ±ıLÕ ¿Î˜{Ì{ ±ı‹ CÎÀ‹Î‚ Ïfifl_÷fl «ÎS›Î … ¿flı »ı.±ıÀ·ı fiı ! ⁄‘ÎfiÎ ±Î‘Îflı …ı ◊÷_ ˢ›, ±ı ¥Œı@À ±fiı …ı ‹ÎHÎÁ ÁÒ÷˘ ÁÒ÷˘Œ˘flıfifiÎ ÁΛ„LÀVÀ˘fiı › Á‹Ω› ¿ı ¤¥ ±Î flÌ÷ı ’fi…˝L‹ »ı ! ±ıÀ·ı “±Îfi_ ¬flÎ⁄ ◊Âı, ±Î‹ ◊Âı.” ±ı ¿flı ±ı ⁄‘_ ¿Î˜{Ì{. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹Î_⁄Ë ¬Â ◊¥ Ω› »ı ¿ı ¥Œı@À ±ıLÕ ¿Î˜{Ì{ »ı ±Î ! ±Î‘Îfl ¿ı ¿˘¥ «Ì…fiÌ …wfl fi◊Ì. ÷ı ±Î ⁄‘Ì ¥Œı@À »ı. ÷‹ı ‰¿Ì·Î÷ ¿fl˘, ±ı ⁄‘Ì ¥Œı@À »ı. ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı …ı ⁄Ì{fiıÁ ¿fḻı »Ì±ı, ÷˘ ±ı ¥Œı@À¥Œı@À‹Î_ ±Ëo¿Îfl fiÎ ¿flΛ ¿ı “‹ıÓ ¿›* !” ¥Œı@À ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ¿Ëı‰Î› ?±Î‰ı ! ±Î ’ÎHÎÌ fiÌ«ı Ω›, ±ı ’ÎHÎÌ ±ı‹ fiÎ ⁄˘·ı ¿ı “Ë_ …™ »_”, ÿÎÿÎlÌ — ¥Œı@À … ¿Ë̱ı »Ì±ı fiı ! ⁄Ì{fiıÁ ±ı ¥Œı@À …÷ı ÿÏfl›Î ÷flŒ «ÎflÁ˘ ‹Î¥· ±Î‹ ÷ı‹ «Î·Ìfiı Ω› … »ı fiı ! ±fiı »ı. ’flÌZÎÎfi_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı, ±ı‹Î_ ¿Â_ ¿fl‰_ ’Õı ? ’flÌZÎ΋Î_ ¿fl‰_‹fiW›˘ ÷˘ ¿˘¥fi˘ ¿ıÁ ∞÷ÎÕÌ ±Î’ı ÷˘ “‹ıÓ ¿ı‰˘ ∞÷ÎÕÌ ±ÎM›˘”, ⁄˘·ı. ’Õı, ±ı ¿Î˜{Ì{ ¿Ëı‰Î›. ¿o¥ ¿fl‰_ ’Õı, ÷ı ’HÎ ’ÏflHÎ΋‹Î_ ¿o¥ ¿fl‰_ˉı ±ıfi˘ ’˘÷ı ±Ëo¿Îfl ¿›˘˝, ÷ı ¿‹˝ ⁄_‘Λ_, ¿Î˜{ ◊›_. ±ıfi_ Œ‚ ’λ_ ’Õı ?¥Œı@À‹Î_ ±Î‰Âı. ≠ë¿÷ν — fiÎ. ¿ÎflHÎ-¿Î›˝ ÷HÎÎ flËV›˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ±Î‹Î_ ¿o¥ ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. ±ı ⁄‘_ ◊›Î … ¿flı. ¥Œı@À ÷‹ı Á‹∞ √›Î ? ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊›Î … ¿flı ÷ı ¥Œı@À. ±Î’b_ ÂflÌfl ⁄‘_ ‰’flΛ ±fiı ◊›Î … ¿flı, ¿Î˜{‹Î_ ÷˘ ’˘÷Îfiı ¿fl‰_±Î’HÎı ’flÌZÎÎ ±Î’̱ı fiı, ±ı ¿Î˜{ ¿Ëı‰Î›. ’»Ì ’ÏflHÎ΋fiÌ Ï«_÷Î ’Õı. ¿÷ν¤Î‰ »ı ±ı ¿Î˜{ »ı. ⁄Ì…_ ⁄‘_ ¥Œı@À »ı. ¤˘@÷ΤΉ ±ı±Î’HÎı ¿fl‰ÎfiÌ fi ˢ›. ±ı ÷˘ ¥Œı@À »ı. ÷ı …√÷ ±Î¬_ ¥Œı@ÀfiÌ ¿Î˜{ »ı.Ï«_÷Î ¿flı »ı. ¬flı¬fl ÷˘ ¿Î˜{ ‹ÎÀı Ï«_÷Î ¿flΛ ! ≠ë¿÷ν — …ı ¤Î‰ ±ı ⁄‘Î_ ¿Î˜{Ì{, ⁄flÎ⁄fl. ±Î ωiÎÎfi ÷fiı Á‹Ω›_ ? ωiÎÎfi Áˆ©Î_Ï÷¿ ˢ›. ±Ï‰fl˘‘ΤÎÁˢ›. ÷ıÓ ⁄Ì{fiıÁ ¿›˘˝ fiı ⁄ı ·Î¬ ¿‹Î›˘, ÷ı ¿Î˜{ »ı ¿ı ¥Œı@À ? ÿÎÿÎlÌ — Ëo. F›Î_ ⁄ÌΩ ¿˘¥fiÌ ËıS’fiÌ …wfl fiËŸ. ÷‹ı flÁ˘¥ ⁄fiΉ˘ ŒVÀÛ ¿·ÎÁ, ÷ı ⁄‘Ì … ¥Œı@À »ı. ±fiı ±ıfiÌ ‹ËŸ ÷‹ı ¤Î‰ ≠ë¿÷ν — ¿Î˜{Ì{ »ı. ¿fl˘ ¿ı “¿ı‰Ì ÁflÁ flÁ˘¥ ‹ıÓ ⁄fiΉÌ, ¿ı‰Ì ÁflÁ ⁄fiΉÌ.” ±ı ¤Î‰
 13. 13. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 15 16 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi÷‹Îfl˘ ¿Î˜{. Ωı ¤Î‰ fi ¿fl˘ ÷˘ ⁄‘_ ¥Œı@À … »ı. ÁÎ_¤‚Ì Â¿Î›, »ı ±ı‹Î_ ⁄Ï© ¿Î‹ ¿flÌ Â¿ı ±ı‹ fi◊Ì. ‹ÎÀı ⁄Ï©fiı ¿Ë̱ı, ⁄ıÁ »ıÀÌÿı¬Ì ¿Λ, ±ı ⁄‘Ì ¥Œı@À. ¿Î˜{Ì{ ÿı¬Ì fiΠ¿Λ. ! ⁄Ï© ’Ë˘Ó«Ì ‰‚ı ±ı‹ fi◊Ì. iÎÎfi◊Ì Á‹Ω› ±ı‰_ »ı. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’Î_« ¥„Lƒ›◊Ì …ı ⁄‘_ ◊Λ ±ı ¥Œı@À. πÕ<_ ’Ëı·_ ¿ı ‹flCÎÌ ’Ëı·Ì. ‹Ò±Î ‹ı·fiı ’Ò‚˘. ±ËŸ◊Ì ±ı ⁄Î…±ı ‹Ò¿Ìfiı ⁄Ì∞ ±Î√‚fiÌ ‰Î÷ ¿flfiı ! fiËŸ ÷˘ πÕÎ fiı ‹flCÎ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ⁄‘Ì ¥Œı@À »ı. ±Î¬Ì ·Î¥Œ … ¥Œı@À »ı. ◊‰_ ’ÕÂı ‰ÎflıCÎÕ̱ı ±fiı »˘Õı fiËŸ ‹Ò±˘. …ıfi_ Á‹Î‘Îfi fiΠˢ›±ıfiÌ ‹ËŸ …ı ¤Î‰ ◊Λ »ı ±ı ¤Î‰ ¿Î˜{ »ı ±fiı ¤Î‰fi˘ ¿÷ν ˢ‰˘ ±ı ⁄‘_ √˘‚. ÷ı ±Î’HÎÎ_ ·˘¿ fiËŸ ¿Ëı÷Î_, √˘‚ √˘‚ ‰Î÷ ¿flı »ıΩı¥±ı. ±ı ÷˘ ¿÷ν »ı …√÷fiÎ ·˘¿˘ ! ±Î ¤¥ ! ¿‹˝ ⁄_‘Î÷Î ±À¿Ì √›Î_ ±ıÀ·ı ◊¥ √›_. ±ı‰_ ÷‹fiı Á‹Ω› ≠ë¿÷ν — »÷Î_ ±Î ≠ë flèÎÎ … ¿flı ¿ı …L‹ ’Ëı·Î ¿‹˝¬v_ ! ÷‹fiı ¿‹˝ ⁄_‘Î÷Î ±À¿÷Î_ ËÂı ? ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ Ωı›_ »ı ±ı ? @›Î_◊Ì ? «˘flÎÁÌ ·Î¬ ŒıflÎ Âw ◊›Î. ±Î ’Î’-’H› @›Î_◊Ì @›Îfl◊̤‹Î_ ’Õ˘ ÷˘ ¤ ⁄_‘Λ, fiËŸ ÷˘ ±Â¤ ÷˘ ˢ› »ı …. ¿‹˝ »˘Õı Âw ◊›_ ?… fiËŸ ! ±fiı “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı, ±Î ⁄‘_ ¿˘HÎ ¿flı »ı” ÷ı ⁄‘_ ΩHÎı,’»Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ … fiËŸ fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ±fiÎÏÿ◊Ì. ’Ëı·_ ¿‹˝ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎT›_ ? ≠ë¿÷ν — ±ıfiÌ Âw±Î÷ ÷˘ ¿o¥¿ ˢ› fiı ? ≠ë¿÷ν — ¿‹˝fiÌ ◊Ì›flÌ ‹…⁄ ¿‹˝ ⁄_‘Λ ±fiı ±ıfi˘ ¤˘√‰À˘ ÿÎÿÎlÌ — F›Îfl◊Ì ⁄Ï© Âw ◊¥fiı I›Î_◊Ì Âw±Î÷ ±fiı ⁄Ï©¿fl‰˘ ’Õı. ˉı ±ı flÌ÷ı ±Î’HÎı ¿Î˜{ ±fiı ¥Œı@À ¿èÎÎ ÷˘ ±ı ’Ëı·_ ±ıLÕ ◊Λ I›Î_ ’Òv_ ◊¥ Ω›. Á‹… ’ÕÌfiı ? ⁄Î¿Ì »ı ±fiÎÏÿ◊Ì !¿Î˜{ ’»Ì ±ıfiÌ ¥Œı@À, ÷˘ ±Î’HÎı ÷¿ÛfiÌ ƒ„WÀ±ı ω«Îfl ¿fḻı ±fiı ≠ë¿÷ν — ±Î …ı ⁄Ï© »ı ÷ı ¿˘HÎı ±Î’Ì ?’λÎ_ …÷Î_ …¥±ı ÷˘ ÁË ≠◊‹ ¿Î˜{ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎT›_ ËÂı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’fiÎv_ … ¿˘HÎ »ı ? ¿˘¥ … µ’flÌ … fi◊Ì fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ±fiÎÏÿ‹Î_ ’Ëı·_ fiΠˢ› fiı ! ±Î ‹Î‚Î ÷‹ı Ωı›ı·Ì ¿˘¥ »ı fiËŸfiı ⁄ÌΩı ¿˘¥. ¿˘¥ ±Î’fiÎfl ˢ› ÷˘ ÷˘ µ’flÌ Ã›˘˝.√˘‚ ? ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ Œflı ÷˘ ±ıfiÌ Ï⁄Ï√Ïfi_√ @›Î_◊Ì ¿fl÷Î_ ËÂı ? µ’flÌ Ã›˘˝ ±ıÀ·ı ¿Î›‹ ±ı ±Î’HÎı ‹Î◊ı flè΢. ’»Ì ‹˘ZΠˢ› … fiËŸ, ≠ë¿÷ν — ±ıfiı Ï⁄Ï√Ïfi_√ ˢ› … fiËŸ. ÿÏfi›Î‹Î_. µ’flÌ Ë˘› I›Î_ ‹˘ZΠˢ÷˘ ËÂı ? ≠ë¿÷ν — ’HÎ Á˙◊Ì ’Ëı·_ ¿‹˝ ¿›_ ◊›_ ? …ıfiı ·Ì‘ı ±Î ÂflÌfl ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ÿÏfi›ÎfiÌ Ï⁄Ï√Ïfi_√ ¿˘¥ …B›Î±ı »ı fiËŸ. ‹Y›_ ?⁄‘Ì … √˘‚ »ı, flεLÕ … »ı. ±Î‹Î_ »^À¿Îfl˘ »ı ’HÎ. Ï⁄Ï√Ïfi_√fi◊Ì ±Îfi_ ! ±ÎI‹Î »ı ±ıÀ·ı »^À¿Îfl˘ ◊¥ ¿ı »ı. ’HÎ ±ıfiÌ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÂflÌfl ÷˘ ¿˘¥±ı ±ÎM›_ fi◊Ì. ±Î » ÷k‰˘ ⁄‘ÎÏ⁄Ï√Ïfi_√ fi◊Ì. flεLÕ »ı ⁄‘_ ›, Ëflı¿ «Ì… flεLÕ. ¿˘¥ «Ì… «˘flÁ ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì, ±ı ±Î‹ Á΋Á΋ı Ωı¥LÀ ◊‰Î◊Ì “±ıfiı” ±Î ⁄‘Ìfi◊Ì. «˘flÁ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ¬ÒHÎı◊Ì Âw_ ◊›_ »ı ±‰V◊Î µI’Lfi ◊¥ »ı. ÷ı ÂflÌfl ‹Y› › fi◊Ì. ±Î ÷˘ ÷‹fiı ÿı¬Î›±fiı ±Î ¬ÒHÎı ¤ı√_ ◊›_. flεLÕ‹Î_ @›˘ ¬H΢ ? ±Î¬_ …√÷ … flεLÕ »ı ÷ı … ¤Ò· »ı. ¤˛Î_Ï÷◊Ì ÿı¬Î› »ı. ±Î ¤˛Î_Ï÷ Ω›fiı, ÷˘ ¿Â_ › fiËŸ
 14. 14. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 17 18 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfiˢ›. ±Î ÷‹ı …ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_” ±ı‰_ ΩH΢ »˘. ÷ı◊Ì ±Î µ¤_ ◊›_ ≠ë¿÷ν — ÷˘ ?»ı ⁄‘_ ! ÿÎÿÎlÌ — ÿıËı ÷˘ ±ıfi_ ’˘÷ı Œ‚ ¤˘√T›_ fiı ! ⁄ı ‘˘·˘ ‹ÎflÌ ¿‹˘˝ ±ı¿ ¿ı ±fiı¿ ¤‰fiÎ ? ±ıÀ·ı ÿıËfiı Œ‚ ‹‚Ì … Ω›. ’HÎ ±ıfiı ›˘…fi΋Î_ Ë÷_, ÷ı ±Î w’¿‹Î_ ±ÎT›_. ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘Î_ ¿‹˘˝ »ı ÷ı ±Î ±ı¿ … …L‹‹Î_ ¤˘√‰Î÷Î_ ≠ë¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ›˘…fiÎ ¿flÌ ¿˘HÎı ? ’ı·Î ÿıËı ›˘…fiÎfi◊Ì. ±ıÀ·ı ±fiı¿ …L‹˘ ·ı‰Î_ ’Õı »ıfiı ±ıfiı ¤˘√‰‰Î ‹ÎÀı ? F›Î_ ¿flÌfiı !Á‘Ì ¿‹˘˝ ’ÒflÎ_ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ‹˘ZÎ @›Î_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ÿıËfiı ÷˘ ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ fiı ! ⁄Á, ±Ëo¿Îfl … ¿flı ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ZÎfiÌ ÷˘ ‰Î÷ @›Î_ √¥ ! ±ı ¤‰fiÎ_ ¿‹˝ …›Îflı »ı ±Î ⁄‘_.’ÒflÎ_ ◊Λ I›Îflı ÿıË »^Àı. ±fiı I›Îflı ‹ËŸ ⁄ÌΩ fi‰Î_ ¿‹˝ ⁄_‘Î¥ …√›ı·Î_ ˢ›. ±ıÀ·ı ‹˘ZÎfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … @›Î_ ¿fl‰Ì flËÌ ? …^fiÎ_, ⁄ÌΩ_ ±Î …L‹fi_ ±Î …L‹‹Î_ ?¿o¥ ’λ·Î_ ¿‹˘˝ fi◊Ì ±Î‰÷Î. ÷‹ı ±I›Îflı ˵ ¿‹˘˝ ⁄Î_‘Ì flèÎÎ_ »˘. ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘Î ¿‹˘˝fiÎ_ Œ‚ ±Î’HÎÎ ±Î ∞‰fi‹Î_ …±I›Îflı ÷‹ı ±Î ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ fiı ÷ı CÎÕ̱ı ’HÎ ’H›¿‹˝ ⁄Î_‘Ì flèÎÎ ¤˘√‰‰ÎfiÎ ¿ı ’»Ì ±Î‰÷Î …L‹‹Î_ ’HÎ ¤˘√‰‰Î ’Õı »ı ?»˘. ’H›Îfi⁄_‘Ì ’H›¿‹˝ ⁄Î_‘Ì flèÎÎ »˘. ÿÎÿÎlÌ — √›Î ±‰÷Îflı …ı ¿‹˝ ¿flı·Î_, ÷ı ›˘…fiÎ w’ı Ë÷Î. ¿flı ¿˘HÎ fiı ¤˘√‰ı ¿˘HÎ ? ±ıÀ·ı ¿Î√‚ µ’fl ·¬ı·Ì ›˘…fiÎ. ˉı ±ı w’¿ w’ı ±I›Îflı ±Î‰ı ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, √›Î ¤‰‹Î_ …ı ¿‹˝ ¿›Î˝ ±ı ±Î ¤‰‹Î_ ¤˘√‰‰Î_ ÷ı Œ‚ ±Î’‰Î ÁL‹¬ ◊Λ I›Îflı ±ı ≠ÎflO‘ ¿Ëı‰Î›. ¿ıÀ·Î ¿Î‚ı ’οı,’Õı, ÷˘ √›Î ¤‰fiÌ ±_ÿfl …ı ÿıËı ¤˘√‰ı·Î ±ı ÷˘ ·Î¿Õ΋Î_ √›˘, ÷ı ’«ÎÁ, ’˘H΢Á˘, Á˘ ‰Êı˝ ’ο‰Î ±Î‰ı, ÷˘ Œ‚ ±Î’‰Î ÁL‹¬±ÎI‹Î ÷˘ Ïfiω˝¿Îfl V‰w’ »ı, ±ı ±ÎI‹Î ⁄ÌΩı ÿıË ·¥fiı ±Î‰ı »ı, ’HÎ ◊Λ.±Î ÿıËfiı √›Î ÿıËfi_ ¿flı·_ ¿‹˝ ÂÎ ‹ÎÀı ¤˘√‰‰Îfi_ ? ±ıÀ·ı √›Î ±‰÷Îflı ¿‹˝ ⁄Î_K›Î, ÷ı ¿ıÀ·ı ‰Êı˝ ’οı I›Îflı ±ËŸ Œ‚ ±Î’ı ±fiı ±ı Œ‚ ±Î’÷Ì ‰¬÷ı …√÷fiÎ ·˘¿˘ Â_ ¿Ëı ¿ı ±Î‹HÎı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿıËfiÎ ¿flı·Î_ ¿‹˘˝ ÷˘ ±ı ÿıË ¤˘√‰Ìfiı … Ω›. ¿‹˝ ⁄Î_K›_. ±ÎHÎı ±Î ‹ÎHÎÁfiı ⁄ı ‘˘· ‹ÎflÌ ÿÌ‘Ì, ±ıfiı …√÷fiÎ ·˘¿ ≠ë¿÷ν — ÷˘ ? Â_ ¿Ëı ? ¿‹˝ ⁄Î_K›_ ±ıHÎıı. ¿›_ ¿‹˝ ⁄Î_K›_ ? I›Îflı ¿Ëı, ⁄ı ‘˘· ‹ÎflÌ ÿÌ‘Ì. ±ıfiı ±ıfi_ Œ‚ ¤˘√‰‰_ ’ÕÂı. ÷ı ±ËŸ ’λ_ ‹‚ı …. ¿ÎflHÎ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ Ï«÷flı·Î_, ±ı ‹ÎfiÏÁ¿ ¿‹˝. ÁÒZ‹ ¿‹˘˝. ±ıÀ·ı ¿ı ‘˘·˘ ‹ÎflÌ, ’HÎ ±Î…ı ’ı·˘ œÌ·˘ ’ÕÌ √›˘, ’HÎ ŒflÌ ÷η ±Î‰ı…ıfiı ±Î’HÎı ¿˘{· ⁄˘ÕÌ ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı, ¿Î˜{Ì{. ±ıÀ·ı ‰ıfl ‰ÎY›Î ‰√fl flËı fiËŸ fiı ! I›Îflı ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı Ωı ¿‹˝fi_ ≠ë¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl »ı, ’HÎ ±ı ÿıËı ¤Î‰ ¿flı·Î_ fiı ? Œ‚ ¤˘√T›_fiı »ı‰Àı ! ÷ı ±Îfi_ fi΋ ±ËŸ fiı ±ËŸ Œ‚ ¤˘√T›_. ’HÎ ±Î’HÎı ±ıfiı ¿Ë̱ı ¿ı ÷ÎflÌ ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı. ±Îfi_ Œ‚ ¤˘√‰‰Îfi_, ÿÎÿÎlÌ — ÿıËı ¤Î‰ fi◊Ì ¿›Î˝.
 15. 15. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 19 20 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi’HÎ ±ı ⁄ı ‘˘·˘ ¿ı‹ ‹ÎflÌ ±ıHÎı ? ±ı ÂÎ ±Î‘Îflı ? ±ı ±Î‘Îfl ±ıfiı ±fiı …√÷fiÎ ·˘¿˘ …ıfiı ¿Ëı ¿ı ±Î ø˘‘ ¿flı »ı, ‹Îfi ¿flı »ı,…Õı fiËŸ. ±ı ÷˘ ±ıHÎı … ‹ÎflÌ ¿ËıÂı. ±ı µÿ›¿‹˝ ±ıfiÌ ’ÎÁı ±Ëo¿Îfl ¿flı »ı, ˉı ±ıfi_ Œ‚ ±ËŸfi_ ±ËŸ … ¤˘√‰‰_ ’Õı »ı. ‹Îfifi_fi«Î‰ÕΉı ±Î. ±ıÀ·ı ±Î√‚ ¿‹˝ ¿›* »ı, ÷ı fi«Î‰ÕΉı »ı. Œ‚ ±ËŸfi_ ±ËŸ Â_ ±Î‰ı ¿ı ±’¿ÌÏ÷˝ Œı·Î›, ±’›Â Œı·Î›, ÷ı ±ËŸ … ¤˘√‰‰_ ’Õı. ±Î ‹Îfi ¿fḻı ÷ı ‰¬÷ı Ωı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ˢ› ¿ı ≠ë¿÷ν — ±ı …ı ‘˘· ‹ÎflÌ ±ı ¿‹˝fi_ Œ‚ »ı, ¿‹˝ fi◊Ì, ±ı ±Î ¬˘À<_ ◊¥ flèÎ_ »ı, ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı, ±Î’HÎı ‹Îfi ±˘√΂‰ÎfiÌ⁄fl˘⁄fl fiı ? …wfl »ı, ±ı‰Î_ ¤Î‰ ˢ› ÷˘ ÷ı fi‰_ ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı. ÷ıfiÎ_ ÏËÁÎ⁄ı ±Î‰÷ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ¿‹˝Œ‚ »ı. ±ıÀ·ı µÿ›¿‹˝ ±Î ±ıfiı ¿flΉÕΉı ¤‰ ’λ_ ‹Îfi ±˘»_ ◊Λ.»ı ±fiı ±ı ⁄ı ‘˘· ‹ÎflÌ ÿı »ı. ’»Ì ’ı·˘ ‹Îfl ¬ÎfiÎfl Â_ ¿Ëı, ¿ı “¤¥, ¿‹˝fiÌ Ï◊›flÌ ±Î‰Ì »ı ! ¬˘À<_ ◊÷Ì ‰¬÷ı ‹ËŸ ¤Î‰ ŒflÌ Ω›⁄Ì∞ ±ı¿-⁄ı ±Î’fiı !” I›Îflı ¿Ëı “Ë_ ¿o¥ ±y· ‰√flfi˘ ‹Ò¬˘˝ »_ !” ÷˘ fi‰_ ¿‹˝ ÷ı‰_ ⁄_‘Λ. fiı ¬˘À<_ ¿flı fiı µ’fl◊Ì flÎ∞ ◊Λ ¿ı “±Î‰_∂SÀ˘ ‰œı. ’ı·˘ ‹Î›˘˝ ÷ı, ±ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı, ⁄ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ› fiı ÷ı ¿fl‰Î …ı‰_ … »ı.” ÷ı ’λ_ fi‰_ ¿‹˝ ‹…⁄Ò÷ ◊¥ Ω›, Ïfi¿ÎÏ«÷ ◊¥ÏËÁÎ⁄fiÌ ⁄ËÎfl ◊Λ fiËŸ ¿Â_ ›. ±ıÀ·ı ±Î …√÷ ±ı‰_ »ı ¿ı ÏËÁÎ⁄ Ω›. ±ı ’»Ì ¤˘√T›ı … »^À¿˘ !‰V÷ ±ı¿ ±ÎfiÎ ’¥ ÁÎ◊ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ »ı. ±ıÀ·ı ¤Õ¿‰Î …ı‰_ ±Î …√÷… fi◊Ì, Ï⁄·¿<·ı › ÏfiflÎ_÷ı ÁÒ¥ …‰Î …ı‰_ »ı. ÷ı‹ »÷Î_ Ï⁄·¿<· ±ı‰_ ±Î¬_ ÁΛLÁ … Á‹…‰Î …ı‰_ »ı. ‰Ì÷flÎ√˘fi_ ωiÎÎfi ⁄Ë √èÎfiËŸ ◊¥ …‰_ Ωı¥±ı fiÌÕfl ¿ı ‹fiı ¿Â_ fiËŸ ◊Λ ! »ı. ¿‹˝Œ‚ - ·˘¿¤ÎÊ΋Î_, iÎÎfiÌfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ! ....¿ı ±Î …L‹fi_ ±Î‰÷Î …L‹‹Î_ ? ≠ë¿÷ν — ⁄‘_ ±ËŸfi_ ±ËŸ ¤˘√‰‰Îfi_ »ı ±ı‹ ¿Ëı »ı, ÷ı Â_ ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î …L‹‹Î_ ¿flı·Î_ ¿‹˘˝fi_ Œ‚ Â_ ±Î‰÷Î …L‹‹Î_¬˘À<_ »ı ? ‹‚Ì Â¿ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¤˘√‰‰Îfi_ ±ËŸfi_ ±ËŸ … »ı ’HÎ ÷ı ±Î …√÷fiÌ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ¤‰‹Î_ fiÎ ‹‚ı.¤ÎÊ΋Î_. ±·˙Ï¿¿ ¤ÎÊ΋Î_ ±ıfi˘ ±◊˝ ¢ ◊Λ ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±I›Îflı …ı ±Î’HÎı ¤˘√‰Ì±ı »Ì±ı, ±ı √›Î √›Î ±‰÷Îflı ¿‹˝ ±Ëo¿Îflfi_, ‹Îfifi_ ⁄_‘Λı·_ ˢ›, ÷ı ±Î …L‹fi_ Œ‚ »ı ?±‰÷Îfl‹Î_ ±ıfiÎ_ ⁄‘Î_ Ï⁄„SÕo√ ⁄_‘Î÷Πˢ›, ÷˘ ’»Ì ±ı ±ı‹Î_ ‹ÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î√·Î_ ±‰÷Îflfi_ »ı ±fiı ΩıÕı ΩıÕı fi‰Î ¿‹˝◊Λ. ÂÎ◊Ì ‹ÎfiÌ ◊Λ »ı ? ¿‹˝fiÎ ÏËÁÎ⁄ı ±ı ‹ÎfiÌ ◊Λ »ı. ˉı ±Î‰÷Î_ ±‰÷Îfl ‹ÎÀı ⁄_‘Î¥ flèÎÎ »ı. ±ıÀ·ı fi‰Î ¿‹˝ ÷‹Îflı ÁÎflÎ_‹ÎfiÌ ◊›˘, ÷ıfiı …√÷fiÎ ·˘¿ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, “±Î ¿‹˝ ⁄Î_‘ı »ı, ±Î ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. ±Î ÷˘ ⁄√Õ›_ »ı ’HÎ ±Î‰÷_ fiÎ ⁄√Õı, ±ıÀ·_ Ωı÷_±Î‰_ ‹Îfi ¿flı »ı.” …√÷fiÎ ·˘¿˘ ±Îfiı ¿‹˝ ¿Ëı »ı. F›Îflı ¤√‰ÎfifiÌ flËı‰Îfi_.¤ÎÊ΋Î_ ÷˘ ±Î ¿‹˝fi_ Œ‚ ±ÎT›_ »ı. Œ‚ ±ıÀ·ı ‹Îfi fiÎ ¿fl‰_ ˢ›÷˘ › ¿fl‰_ … ’Õı, ◊¥ … Ω›. ≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ¿Ï‚›√ «Î·Ì flè΢ »ı, ±I›Îflı ‹ÎHÎÁ ÁÎflÎ_ ¿‹˘˝ ÷˘ ¿flÌ Â¿÷˘ fi◊Ì, ¿Ï‚›√fiÎ ≠¤Î‰◊Ì.
 16. 16. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 21 22 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ÁÎflÎ ¿‹˘˝fiÌ …wfl fi◊Ì. ¤˘√‰‰Îfi_. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ÂıfiÌ …wfl »ı ? ≠I›ı¿ ±‰÷Îfl ’Ò‰˝ ±‰÷Îfl˘fi_ Áfl‰ˆ›_ ! ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ Áÿ˚¤Î‰fiÎfiÌ …wfl »ı. ÁÎflÎ ¿‹˘˝ ÷˘ ≠ÎflO‘ ≠ë¿÷ν — ±Î ¿‹˘˝ ±I›Îflı »ı, ÷ı ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÎ »ı ?ÁÎv_ ˢ› ÷˘ ◊¥ ¿ı. fiËŸ ÷˘ ◊¥ ¿ı fiËŸ. ’HÎ ÁÎflÌ ¤Î‰fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿ ±‰÷Îfl, ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÎ Áfl‰ˆˆ›Î w’ı ˢ›÷˘ ◊¥ ¿ı, ≠ÎflO‘ ÁÎv_ fiΠˢ› ÷˘ ›. »ı. ⁄‘Î ±‰÷Îflfi_ ¤ı√_ fiÎ ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı Ïfi›‹ ±ı‰˘ »ı ¿ı ’Ïfl’ο ¬˘ÀÎ ¿‹˝fi_ Œ‚ @›Îflı ? ¿Î‚ı Œ‚ ’ο‰_ … Ωı¥±ı, fiËŸ ÷˘ ¿ıÀ·Î ⁄‘Î_ ¿‹˘˝ flËÌ Ω› ! ≠ë¿÷ν — ÁÎflÎ_ ±fiı ¬˘ÀÎ_ ¿‹˝fi_ Œ‚ ±Î … …L‹‹Î_ ¿ı ±Î‰÷Î ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘_ √›Î …L‹ ÁÎ◊ı Á_¿‚Λı·_ »ı fiı ?…L‹‹Î_ ¤˘√‰‰_ ’Õı »ı, ÷˘ ÷ı‰Î_ ∞‰˘ ‹˘ZÎ√Ï÷fiı ¿¥ flÌ÷ı ’΋ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ »ı ¿ı ±ı¿ …L‹‹Î_ ⁄ı ¿Î‹ ¿flÌ Â¿÷˘ fi◊Ì, ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝fiÎ Œ‚ fi¿ÁÎfi ¿fl÷Î fi◊Ì. ¿‹˝fiÎ ⁄Ì… fi¿ÁÎfi ¿Î˜{Ì{ ±fiı ¥Œı@À ÁÎ◊ı fi◊Ì ¿flÌ Â¿÷˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Î˜{Ì{ ±fiı ¥Œı@À¿flı »ı. ‹˘ZÎı …÷Î_ ¿‹˝⁄Ì… ’Õ÷Î_ ⁄_‘ ◊¥ √›Î ÷˘ ¿‹˝Œ‚ ±ıfiı ±Î_÷flı ±ıfiÌ ‹ÿ÷ ÁÎ◊ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ’Ò‰ı˝ ±ıfiÌ ‹ÿ÷ ◊Λ I›Îflı ¿Î˜{Ì{fiËŸ, ¿‹˝⁄Ì… ±Î_÷flı. ⁄Ì… ÂÎ◊Ì ±Î_÷flı ? ¿ı ÷ıÓ fiÎA›_ ±ıÀ·ı ˉı ¥Œı@À̉ ◊Λ. ‹ÿ÷ ‰√fl fiÎ ◊Λ. …ı‹ ±Î ±Î_⁄˘ ˢ› »ı fiı, ÷ı±ıfi˘ V‰Îÿ ÷_ ·¥fiı Ω, ±ıfi_ Œ‚ «Î¬Ìfiı Ω. ±ı «ÎA›Î ‰√fl …‰Î› ±ıfiı ‹˘fl ±ÎT›Î ’»Ì ±Î‰ÕÌ ¿ıflÌ ⁄ıÁı. ÷ı ’ο÷Î__ Á‘ÌfiÌ ±_ÿfl ‹ÿ÷fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı ±Î_÷flfiÎfl »ı, ⁄Î¿Ì ±Î ¿‹˝Œ‚ ±Î_÷fl÷Î fi◊Ì. Œ‚ ¬flÌ ¿ı fiËŸ ? ±Î’HÎı ⁄Ì…ı ÿΔÕı ⁄ΑΠflά̱ı ¿ı ’Î¿Ì Ω›, ÷˘÷˘ ¿Ëı »ı ÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı ¬Î¥fiı «ÎS›˘ Ω. ’οı ? ±ıÀ·ı ±Î ¿‹˝ …ı ⁄Î_‘̱ı »Ì±ı, ±ıfiı ’ο ¿fl‰Î ‹ÎÀı Á˘ ‰Ê˝ Ωı¥±ı I›Îflı Œ‚ ±Î’‰Î ·Î›¿ ÁL‹¬ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’ḻı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±ı¿ À¿˘ ’HÎ ¿‹˝ ¿›*ˢ› ÷˘ ÷ı ¤˘√‰‰_ … ’Õı »ı ! ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ¤‰fiÎ_ ¿‹˘˝ …ı »ı, ÷ı »ıS·Î ±‰÷ÎflfiÎ_ … ±Î ˢ› »ı ¿ı ±Î√·Î ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÎ_ ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¤˘√‰ı … »^À¿˘, ¤˘√T›Î ‰√fl «Î·ı fiËŸ.¿‹˝fiÎ_ Œ‚ ¤˘√‰÷Î_ › ‹˘ZÎ ◊Λ ±ı‰˘ flV÷˘ ˢ› »ı. ’HÎ ¿‹˝ ⁄Î_‘÷Ì ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì ±Î ¿<ÿfl÷fi_. ⁄Ë «˘A¬Ì ¿<ÿfl÷ ÷˘,‰¬÷ı ‹˘ZÎ fiÎ ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ¿‹˝ ⁄Î_‘÷Πˢ› ÷˘ Ë… Œ‚ ¬Î‰Î …ı‰Ì ‰ı’Îfḻ˘fiı flÌ÷ fiÎ ±Î‰Õı ±ı‰Ì ÁflÁ flÌ÷ ! ±Î…◊Ì ÿÁ‹ÎflËı‰_ ’Õı fiı ! ±‰÷Îfl ’fl ¿‹˝ ˢ›fiı ÷ıfi_ Áfl‰ˆ›_ ¿ÎœÌfiı ÷ı fiŒ˘-fi¿ÁÎfi ±Î√‚ ¬ıÓ«Ì Ω›, fi‰‹Î ±‰÷Îfl‹Î_. ˉı ±ı‹Î_ ±ı ⁄‘Î ¿‹˘˝ fiËŸ ±Î‰‰ÎfiÎ_, ≠ë¿÷ν — ÁÎflÎ_-¬flÎ⁄ ¿‹˘˝ ±Î’HÎı ¿fḻı, ÷ı ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ ±Î Œ@÷ Áfl‰ˆ›_ ¿ÎœÌfiı ¿‹˘˝ ±Î‰‰ÎfiÎ_. fi‰‹Î‹Î_◊Ì ±ÎË΋Î_, ±ÎË΋Î_◊Ì…L‹‹Î_ … ˢ› »ı ¿ı ’»Ì ±Î‰÷Î_ …L‹‹Î_ ? ÁÎ÷‹Î‹Î_. ‹ËŸ ±Î‹ …ıÀ·Î ‰Ê˝fi_ ±Î›W› ˢ› ’»Ì ±Î ±ıÀ·Î ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘ ÿı¬ı ¿ı ±ÎHÎı ¬flÎ⁄ ¿‹˝ ¿›*, ±ÎHÎı «˘flÌ ¿flÌ, ‰Ê˝fiÎ ¿‹˘˝ ˢ›. ’HÎ ÷ı ÷ı ÷ı‰Î_ w’ı ‹ËŸ ±Î‰ı, ’HÎ ÷ı ±ı¿±ÎHÎı ·E«Î¥ ¿flÌ, ±ÎHÎı ÿ√˘ ÿÌ‘˘, ±ı ⁄‘Î_ ±ËŸ … ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ ±‰÷ÎflfiÎ … ¿Ëı‰Î›. ⁄ı ±‰÷ÎflfiÎ_ ¤ı√Î fiÎ ¿ËÌ Â¿Î›.±fiı ±ı ¿‹˝◊Ì … flÎ√-¶ıÊ ‹ËŸ µI’Lfi ◊Λ »ı. ±ıfi_ ±Î‰÷Î_ ¤‰‹Î_
 17. 17. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 23 24 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi ¿‹˝ ’ο‰Îfiı ‰Îfl ·Î√ı ±ı‰Î_ ˢ›, ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿˘fiı ’Î_«Á˘ ‰Êı˝, ±ıωÕLÁ” ◊Ì …√÷ «Î·ı »ı ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ı ! ±ıfiı √…flÎ÷Ì‹Î_ËΩfl ËΩfl ‰Êı˝ ’οı. ÷˘ › ’HÎ ±Î‹Î_ «˘’Õı fi‰_ … ◊Λ. ¿èÎ_ ¿ı “T›‰„V◊÷ „@÷” …√÷ «·Î‰ı »ı. ≠ë¿÷ν — ¿ıflÌ Œ˘fl‰ÕÛ ◊¥ Ω›. “T›‰„V◊÷ „@÷” ±fiı ¿‹˝ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, «˘’ÕÎfiÌ ÷‹fiı ‰V÷ Á‹Ω¥ ? …^fiÎ «˘’ÕÎfi_ ≠ë¿÷ν — ±Î’ …ı “T›‰„V◊÷” ¿Ë˘ »˘ ÷ı ¿‹˝ ≠‹ÎHÎı »ı ?fi‰Î «˘’Õ΋Î_ ±Î‰Ì Ω› ±fiı ˉı ¤¥ fi‰Î «˘’Õı ±ı‹Î_ ±Î‰Ì…‰ÎfiÎ_. ¿Â_ ⁄Î¿Ì flèÎÎ ÏÁ‰Î›. ±ıÀ·ı ±Î ¿Î˜{Ì{ w’ı ¿‹˝ ⁄_‘Λ »ı ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝◊Ì ¿o¥ …√÷ «Î·÷_ fi◊Ì. …√÷ “T›‰„V◊÷÷ı ¥Œı„@À‰ @›Îflı ◊Λ »ı ? ’«ÎÁ-ÁÎ¥Ã-’˘H΢Á˘ ‰Ê˝ ◊Λ I›Îflı „@÷” «·Î‰ı »ı. ÷‹fiı ±ËŸ ¿˘HÎ ÷ıÕÌ ·ÎT›_ ? ¿‹˝ ? fiÎ. ÷‹fiıŒ‚ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ¥Œı„@À‰ ◊Λ »ı ! “T›‰„V◊÷” ÷ıÕÌ ·ÎT›_. ¿‹˝ ÷˘ ‹ËŸ ’Õu_ … Ë÷_. ÷ı √¥ ¿Î·ı ¿ı‹ fiÎ ÷ıÕÌ ·ÎT›_ fiı ±Î…ı ·ÎT›_ ? “T›‰„V◊÷” ¿Î‚ ¤ı√˘ ¿flı, ¤Î‰ ¤ı√˘ ±Î ⁄‘Î_fi˘ Á_«Î·¿ ¿˘HÎ ? ¿flı. ⁄‘Î_ … Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊›Î, ÷ı ÷_ ±ËŸ ±ÎT›˘. ¿‹˝ ÷˘ “T›‰„V◊÷”fi˘ ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ⁄‘_ «·Î‰ı »ı ¿˘HÎ ? ±ı¿ ±_ »ı. ±Î ÷˘ Á_Ωı√ ⁄Î{ı I›Îflı ¿Ëı, “‹ıÓ ¿›*” ±fiı Á_Ωı√ fiÎ ⁄Î{ı I›Îflı ?! ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ⁄‘_ ±Î ¿‹˝fi˘ Ïfi›‹ ±ı‰˘ »ı ¿ı ÷‹ı …ı ¿‹˝¿fl˘ »˘, ±ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ±Î‰ı »ı. Œ‚ ‹‚ı ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ! ≠ë¿÷ν — ±Î ¿‹˝fiÎ Œ‚ ±Î’HÎfiı ¤˘√‰‰Î ’Õı. ±ı ¿˘HÎ fiyÌ ≠ë¿÷ν — ¿‹˝fi_ Œ‚ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ±Î’ı ÷˘ ’λ_ ±ı ¿‹˝ … ◊›_ ?¿flı ? ¿˘HÎ ¤˘√ΉÕΉı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝fi_ Œ‚ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ±Î’ı … fiËŸ. ¿‹˝fi_ Œ‚ ¿˘¥ ÿÎÿÎlÌ — fiyÌ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl÷ … fi◊Ì. ¿‹˝ “¥ÀÁıSŒ” ¿›Î˝ ±Î’fiÎfl˘ …LQ›˘ fi◊Ì. Œ@÷ ±ËŸ›Î ±Î√‚ ‹Î_¿HÎ ‹Îfl‰ÎfiÌ ÿ‰Î ’Ì¿flı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ’˘÷ı … ◊¥ Ω› »ı. Ω› ±ıÀ·ı ‹flÌ … Ω›, ±ı‹Î_ ‰E«ı Œ‚ ±Î’fiÎflfiÌ ¿˘¥ …vfl fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ¿‹˝fiÎ Ïfi›‹fiı ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ? Œ‚ ±Î’fiÎfl ˢ› fiı ÷˘ ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ ±˘ÏŒÁ ¿fl‰Ì ’Õ÷. ±Î ÷˘ ÁΛ„LÀÏŒ¿ flÌ÷ı «Î·ı »ı. ¿˘¥fiÌ …vfl fi◊Ì ‰E«ı ! ¿‹˝ ±ıfi_ ÿÎÿÎlÌ — 2H fiı O ¤ı√Î ◊¥ Ω› ±ı ‰flÁÎÿ ◊¥ Ω›, ±ı ’Ïfl’@‰ ◊Λ »ı ±ıÀ·ı Œ‚ ±Î’Ìfiı ∂¤_ … flËı »ı, ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı¿‹˝fi˘ Ïfi›‹. …. …ı‹ ±Î ¿Î«Ì ¿ıfḻ˘ ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ’οı »ı fiı ! fi◊Ì ’ο÷Ì ? ≠ë¿÷ν — ’HÎ ¿˘¥±ı ±ıfiı ¿›˘˝ ËÂıfiı, ±ı Ïfi›‹ ? ≠ë¿÷ν — ËÎ, ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — Ïfi›‹ ¿˘¥ ¿flı fiËŸ. ÷˘ ÷˘ ’»Ì ‹ÎÏ·¿ Ãflı ’λ˘. ÿÎÿÎlÌ — ±Î_⁄Î µ’fl fi◊Ì ’ο÷Ì ? ËÎ. Áά ◊Λ »ı fiı,¿˘¥fiı ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ¥ÀÁıSŒ ’{· ◊›ı·_ »ı ±fiı ÷ı ωiÎÎfifiÎ ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ¿‹˝ ’οı »ı, ±ıfi˘ ÀÎ¥‹ ±Î‰ıfiı I›Îflı ’οÌfiı ÷ˆ›ÎflÏfi›‹◊Ì ◊Λ »ı ±fiı ±‹ı “±˘L·Ì ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ◊¥fiı Œ‚ ±Î’‰Îfiı ‹ÎÀı ·Î›¿ ◊Λ.
 18. 18. ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi 25 26 ¿‹˝fi_ ωiÎÎfi ≠ë¿÷ν — √›Î ¤‰‹Î_ …ı ±Î’HÎı ¿‹˘˝ ¿›Î˝, ±Î ¤‰‹Î_ ±ıfi_ ≠ë¿÷ν — ±Î ¿‹˝ fi‰_ »ı ¿ı …^fi_ »ı, ±ı ÂÌ flÌ÷ı ÿı¬Î› ?Œ‚ ±ÎT›_, ÷˘ ±Î ⁄‘Î ¿‹˘˝fi˘ ÏËÁÎ⁄ ¿˘HÎ flάı »ı ? ±ıfi˘ «˘’Õ˘ ÿÎÿÎlÌ — ¿‹˝ ¿›* ¿ı fiÎ ¿›*, ±ı ÷˘ ¿˘¥fiÎ◊Ì fiÎ ÿı¬Î›. ±ı¿˘HÎ flάı »ı ? ÷˘ ¤√‰Îfi ¿ı …ı‹fiı ¿ı‰‚iÎÎfi »ı ÷ı … ΩHÎÌ Â¿ı. ±Î …√÷‹Î_ …ı ÿÎÿÎlÌ — ÃoÕÌ ’Õı »ı, I›Îflı ’Î¥’fiÌ ±_ÿfl ’ÎHÎÌ Ë˘› »ı ÷ı ÷‹fiı ¿‹˘˝ ÿı¬Î› »ı, ÷ı‹Î_ ±ı¿ flÎ¥ …ıÀ·_ ’HÎ ¿‹˝ fi‰_ fi◊Ì. ±Î⁄flŒ ¿˘HÎ ¿flÌ fiάı »ı ? ±ı ÃoÕ<_ ‰Î÷ΉflHÎ ◊›_ ±ıÀ·ı. ±˘L·Ì ¿‹˘˝fiÎ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flˢ ÷˘ fi‰_ ¿‹˝ fiÎ ◊Λ fiı ÷L‹›Î¿Îfl flˢ ÷˘ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ. ±Î ⁄‘_ ¿‹˘˝-⁄‹˘˝ ¿flı »ı ÷ı. fi‰_ ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ±ÎI‹iÎÎfiÌ ◊Λ I›Îfl ’»Ì … ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ.÷ıfi_ Œ‚ ±Î‰ı »ı ÷ı › ±ıωÕLÁ »ı. ÷fiı ¤Ò¬ ¿˘HÎ ·√ÎÕı »ı ? ⁄‘_ ±Î …√÷‹Î_ ±ÎI‹Î ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì, ¿‹˝ › ÿı¬Î÷Î fi◊Ì ’HÎÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ »ı. ±ıfiÎ◊Ì ⁄‘_ «Î·ı »ı ! ¿‹˝Œ‚ ÿı¬Î› »ı. ¿‹˝Œ‚‹Î_ “±˘ÕÛfl”fi˘ ±Î‘Îfl ! ·˘¿˘fiı ¿‹˝Œ‚ ±Î‰ı ÷ı‹Î_ “ÀıVÀ” ’Õı ±ıÀ·ı ÷ı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ≠ë¿÷ν — ¿›Î ±˘ÕÛfl‹Î_ ¿‹˘˝fi_ Œ‚ ±Î‰ı »ı ? …ı‰Î_ ±˘ÕÛfl‹Î_ ◊¥ Ω›, ÷ıfiÎ◊Ì ¤˘√‰‰_ ’Õı.±ı ±ıfi_ ⁄_‘Λ_ ˢ›, ±ı‰Î_ … ±˘Õ˝fl‹Î_ ±ıfi_ Œ‚ ±Î‰ı ? ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ ±I›Îflı ‹Ò±Î @›Î_◊Ì ?!±Î ¿‹˝ ⁄Î_K›_, ’»Ì ±Î ¿‹˝ ⁄Î_K›_, ’»Ì ±Î ¿‹˝ ⁄Î_K›_. ±ı¿ fi_⁄flfi_¿‹˝ ±Î ⁄Î_K›_, ÷˘ ±ıfi_ ÏÕV«Î…˝ ’HÎ ’»Ì ’Ëı·_ ±ı … ±Î‰ı. ’»Ì ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î’HÎı ±Â¤ ¿‹˝ ⁄Î_‘÷Î⁄ı fi_⁄flfi_ ⁄Î_K›_, ±ıfi_ ÏÕV«Î…˝ ⁄ÌΩ fi_⁄flı ±Î‰ı, ±ı‰_ »ı ? ˢ¥±ı ±fiı ÷ı ‰¬÷ı µÿ› »ı ÷˘ ⁄ËÎfl ¤ ¿‹˘˝fi˘ ˢ› ! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı‰_ ⁄fiı. ±I›Îflı ÷‹Îflı ¤ ¿‹˝fi˘ µÿ› ˢ› ’HÎ ‹ËŸ ±Â¤ ¿‹˝ ⁄Î_‘÷Πˢ. ≠ë¿÷ν — Ëo, ÷˘ ¿ı‰_ »ı ±ı …flÎ Á‹Ω‰˘. ÷‹ı ⁄ËÎfl√΋◊Ì ±ËŸ ÁÌÀÌ‹Î_ ±ÎT›Î ˢ› fiı flÎ÷ı ‹˘Õ<_ ◊¥ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ±ı ⁄‘Î ±ıfiÎ V‰¤Î‰ ≠‹ÎHÎı ⁄‘_ √›_ ˢ› ÷˘ ‹ËŸ ◊Λ ¿ı ±Î’HÎı @›Î_ ÁÒ¥ …¥Â_ ? ÷ı ’»Ì ÷‹ı√˘Ã‰Î¥ Ω› ¿ı Ïÿ‰Áı ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ ¿‹˘˝, ±Î flÎhÎı ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ ¿‹˘˝, ¿Ë˘ ¿ı ±ËŸ›Î ‹ÎflÎ ±ı¿ Ï‹hÎ flËı »ı, I›Î_ ±Î’HÎı …¥±ı. ±ıÀ·ı «Îfl±Î ⁄‘Î_..... ±ı‹ √˘Ã‰Î¥ Ω›. ±Î »ı ÷ı ÿ—¬‹Î_ ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ ¿‹˘˝, …HÎ ±ı fiı ÷‹ı ’Î_«‹Î, ÁÎÕÎ ±Ï√›Îflı ‰Î√ı ’ı·Î_ Ï‹hÎfiı I›Î_ …¥fiı±Î Á¬‹Î_ ¤˘√‰‰ÎfiÎ_ ¿‹˝, ±ı √˘Ã‰Î¥ Ω›. ±ı ⁄‘_ √˘Ã‰HÎÌ ◊¥ ⁄Îflb_ Ã˘@›_. ±ı ¿˘HÎ ? I›Îflı ¿Ëı, “Ë_.” I›Îflı ¿Ëı, “µCÎÎÕ<_.” ±ı ⁄Îflb_Ω› ±ıfiÌ ! µCÎÎÕı ’»Ì Â_ ¿Ëı ±Î’HÎfiı ? ’Î_« …HÎ ÿı¬ı. ±Î’HÎfiı ±ı¿·Î_fiı fiÎ ≠ë¿÷ν — ±ı √˘Ã‰HÎÌ ¿›Î ±Î‘Îfl ’fl ◊Λ ? ÿı¬ı, «Îfl-’Î_« …HÎfiı ÿı¬ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı Â_ ¿Ëı ? “’λΠΩ‰” ±ı‰_ ¿Ëı ? Â_ ¿Ëı ? ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰fiÎ ±Î‘Îflı. ±Î’HÎı ⁄‘Î ¤ı√Î_ ◊Λ, ÷˘ ⁄‘Î_V‰¤Î‰fiı ‹‚÷Î_ ±Î‰÷Î_ ˢ› ÷˘ … ¤ı√_ ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ◊Λ fiËŸ. “±Î‰˘, ’‘Îfl˘ !” ±Î’HÎÎ_ ÷˘ ¬ÎfiÿÎfi ·˘¿˘ “±Î‰˘, ’‘Îfl˘” ¿ËÌfiı ⁄ıÁÎÕı. ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ … ±ı ÿı¬Î› !

×