8               7  ÕþÀëåÀ     Ñ lí ±ìÉÖ çí. ÕËõá                           ...
çÜÕýHë    ±ëìÔ,TÝëìCë,µÕëìÔÞë ÀìâÝðÃí ìhëìäÔ ÖëÕÜë_ ÛÝ_ÀßÕHëõ ÖëMÝÜëÞ, ±õÀÜõä ±ëIÜçÜëìÔçðÂÞë I²æëÖðßùÞí ÕßÜ I²ìMÖÀëÉ Õþ...
“ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ?   É^Þ 1958Þí ±õ çÜí çë_ÉÞù ȱõÀ äëBÝëÞù çÜÝ, ÛíÍÜë_                   ç__ÕëØÀíÝÔÜ...
µÕùØûCëëÖ                ÉÃÖÞí ±ìÔÀßHë ì¿Ýë ׳ ßèí Èõ. ±õ ÕþìÖWÌë×í Þäë ÒÕþìÖìWÌÖ             ...
èùÝ Öù É Öõ çùÞð_ ÀèõäëÝ, ìÕkëâÞõ ÚìÎ_à ÀßíÞõ ÜñÀí±õ Öù Öõ @ÝëßõÝ   ÕìßäÖýÞåíá Éõ Èõ ÖõÞð_ ÞëÜ ç_çëß, ±Þõ ØßõÀ °ä ±ë ç_ç...
ÒØëØëlíÓ±õ ÜñìÖýÔÜý ±Þõ ±ÜñÖýÔÜýÞù çð_Øß ÎùÍ ±ëMÝù Èõ.         V×ëÞ É Þ×í ßèõÖð_. ÃþèHë-IÝëà wÕí çëÔÞù çëKÝ äVÖð-±...
ÒÜùZëõ Éäë Àù³ ÜÞë³ èðÀÜ Þ×í, Üëhë ÒÕùÖëÞõÓ ÕùÖëÞð_ ÛëÞ     Àv_, É^Ìð_ Þë Úùáð_, ÕþÕ_Ç Þë Àv_, äëHëíÞù Àù³ ÕHë ½ÖÞù ±Õ...
Õèõáð_ ÀëÝØë äÃßÞð_ ±ëÕHëõ ÀÝðô Èõ ! çßÀëßÞõ Àèíåð_ Àõ ½õ³ ½ä     ÕÍõ Öõäë çð_Øß Õþç_ÃùÞë ØëÂáë ±ëÕí ±ëÖýKÝëÞ ±Þõ ßúÄK...
±Þõ ÕþÃË ÒiëëÞí ÕðvæÓ Üñâ µÕëØëÞ ç_ÝùÃí Èõ ! ÒÜëßí Ûñá Þ×íÓ         çëÜëLÝ ßíÖõ TÝäèëìßÀ ÒçðÂØðÑÂÓÞí Éõ çÜÉ Èõ Öõ...
ÒÜÞõ ±ëÞë Õß ßëà ÈõÓ ±õÜ Éõ çëÜëLÝ çÜÉ Èõ Öõ ±Ý×ë×ý     È ÜìèÞë çðÔí ±çß ßèõ Èõ, Öù Àðç_ÃÞù Õëç áëÃõ Öù Öù ±Þ_ÖÈõ. èÀ...
ÒV×ñâ ç_ÝùÃù, çñZÜ ç_ÝùÃù ±Þõ äëHëíÞë ç_ÝùÃù Õß Èõ Þõ     AÝëá ßèõ Öù ÖÕÞë ßí±õÀåÞ wÕõ ±è_Àëß ¶Ûù Þë ×ëÝ, ÞèÙ ÖùÕßëÔí...
Ýùà Úõ ÕþÀëßÞë_ Ñ ±õÀ iëëÞÝùà ±õËáõ Àõ ±ëIÜÝùà ±Þõ Úí½õ     Èõ. ÀõËáëÀ Àèõ Èõ Àõ, ÒÜëv_ ÜÞ ÀëÏí áù.Ó ÜÞ ÀëÏí áõ Öù ±õÚ...
ÈõäËõ ¼ìWË ÄWËëÜë_ ÞëÂäëÞí Èõ. ±ë Öù ¼ìWË ¼UÝÜë_ ÞëÂõ Èõ.           Çëß äõØ Õñßë ×ëÝ IÝëßõ äõØ ³ËçõSÎ åð_ Úùáõ È...
¬ÇëÜë_ ¬Çí Ûã@Ö À³ ?                      Ú_ÔÞÞð_ Üñâ ÀëßHë ±iëëÞ Èõ.    ÒÀõäâiëëÞ VäÛëäí ±ëIÜëÞð_...
±fiø‹ÏHοΈ ÉÃÖ-VäwÕ          1 ˆ ÕþÀòìÖ         63   ìÞìÜkëÞõ ÚÇÀë_      113     163 ÕëÇÞì...
204               IÝëà åõÞù ÀßäëÞù ?         ìÇkë åðì©Þí Øäë !   284  ¿Ü-±¿ÜÜë_ ±èoÀëß  À<ç_Ã,...
ÉÃÖ-VäwÕ                            1  2                           ...
ÉÃÖ VäwÕ                           3  4                          ±ëM...
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Aptvani 02
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aptvani 02

539 views
462 views

Published on

Aptavani Establishes And Perpetuates New Era Of Of Self Knowledge.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aptvani 02

 1. 1. 8 7 ÕþÀëåÀ Ñ lí ±ìÉÖ çí. ÕËõá ÜèëìäØõè ÎëµLÍõåÞ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ’˛wÏ’÷ 5, ÜÜÖëÕëÀó çùçëÝËí, ÞäÃðÉßëÖ ÀùáõÉ ÕëÈâ, µVÜëÞÕðßë, ±ÜØëäëØ-380014, ÃðÉßëÖ. ÎùÞ Ñ (079) 27540408, 27543979 © All Rights Reserved - Dr. Niruben Amin Trimandir, Simandhar City, Ahmedabad-Kalol Highway, Adalaj, Dist. : Gandhinagar-382 421, Gujarat, India. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ Õþ×Ü ±ëT²ìÖ Ñ 5,000 1995 lıHÎÌ-2 ì¦ÖíÝ ±ëT²ìÖÑ 2,000 2003 I²ÖíÝ ±ëT²ìÖ Ñ 2,000 2006 ÇÖð×ý ±ëT²ìÖ Ñ 2,000 ìÍçõQÚß 2008 Ûëä ÜñSÝ Ñ ÒÕßÜ ìäÞÝÓ ±Þõ Òèð_ Ào´ É ½HëÖù Þ×íÓ, ±õ Ûëä ! ÄTÝ ÜñSÝ Ñ 70 wìÕÝë áõçß ÀoÕù{ Ñ ØëØë ÛÃäëÞ ÎëµLÍõåÞ, ±ÜØëäëØ. Á_¿·fi — ÕΘ. fiÌfl⁄fi ±‹Ìfi ı ÜðÄÀ Ñ ÜèëìäØõè ÎëµLÍõåÞ (ìÕþLËÙà Ííäí{Þ), ÕërýÞë× ÇõQÚçý, Þäí ìß{äý ÚõîÀ Õëçõ, µVÜëÞÕðßë, ±ÜØëäëØ.6 5 ÎùÞ Ñ (079) 30004823, 27542964
 2. 2. çÜÕýHë ±ëìÔ,TÝëìCë,µÕëìÔÞë ÀìâÝðÃí ìhëìäÔ ÖëÕÜë_ ÛÝ_ÀßÕHëõ ÖëMÝÜëÞ, ±õÀÜõä ±ëIÜçÜëìÔçðÂÞë I²æëÖðßùÞí ÕßÜ I²ìMÖÀëÉ ÕþÀË ÕßÜëIÜëVäwÕ ãV×Ö äëIçSÝÜñìÖý ÒØëØë ÛÃäëÞÓÞë ÉÃÖ @SÝëHë ÝiëÜë_ ±ëèðìÖ VäwÕ, ÕßÜ ·HëíÝ Ûëäõ çÜÕýHë Ïh΋_hÎ ±ëMÖ ìäiëëÕÞ èõ çðiëÉÞ ! Öëv_ É VäwÕ ±ëÉõ èð_ Öëßë èë×Üë_±ëäð_ È_ ! ÖõÞù ÕßÜ ìäÞÝ ÀßÉõ Àõ Éõ×í Öð_ Öëßë ×ÀíÖëßë Vä-Þë É ÕßÜ ìäÞÝÜë_ ßèíÞõ Vä-çðÂäëâí,ÕßëÔíÞ ÞèÙ ±õäí, VäÖ_hë ±ëMÖÖë ±ÞðÛäíå ! ±ë É çÞëÖÞ ±ëMÖÖë Èõ - ±áúìÀÀ ÕðvæÞí±ëMÖäëHëíÞí ! ±ë É çÞëÖÞ ÔÜý Èõ - ±áúìÀÀ ±ëMÖÖëÞù ! - ÉÝ çãEÇØëÞ_Ø 3 4
 3. 3. “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ? É^Þ 1958Þí ±õ çÜí çë_ÉÞù ȱõÀ äëBÝëÞù çÜÝ, ÛíÍÜë_ ç__ÕëØÀíÝÔÜÔÜÖë_ çðßÖÞë_ VËõåÞ Õß ÚõÌáë ±õ.±õÜ.ÕËõá wÕí ØõèÜ_ìØßÜë_ õÒØëØë ÛÃäëÞÓ ç_ÕHëýÕHëõ ÕþÃË ×Ýë ±Þõ À<ØßÖõ çFÝð* ±KÝëIÜÞð_ ñ ÉõÞë ±õÀ ±õÀ åOØõ ±Þ_Ö ÀëâÞù ç_çëßßùà ìÞÜñýâ ×´ ½Ý,±ØûÛñÖ ±ë•Ýý ! ±õÀ ÀáëÀÜë_ ìärØåýÞ áëKÝð_ ! Ò±ëÕHëõ ÀùHë ? ÉõÞí ±õÀ hëëÍõ ìÉiëëçðÞù ±Þ_ÖÀëâÞù çðæð• ±ëIÜë ½B²Ö ×´ ½Ý,ÛÃäëÞ ÀùHë ? ÉÃÖ ÀùHë Çáëäõ Èõ ? ÀÜý åð_ ? Üðã@Ö åð_ ? Ó´. ÉõÞë çðÇßHëùÜë_ Àëâ, ÀÜý ±Þõ ÜëÝë ×_Ûí ½Ý, ±õäë ÕßÜ ÕñÉÝÉÃÖÞë_ ÖÜëÜ ±ëKÝëãIÜÀ Õþ‘ùÞë_ ç_ÕHëý ÎùÍ ÕÍuë ! ñ ØëØëlíÞí ÕþÃË çßVäÖí VäwÕ äëHëíÞð_ ±ë Ãþ_×Üë_ ç_ÀáÞ ÀßäëÜë_ ±õÜÞõ ÕþëãMÖ ×´ Öõ É ßíÖõ Üëhë Úõ É ÀáëÀÜë_, ±LÝÞõ ÕHë ±ëTÝð_ Èõ. äíÖßëà äëHëí Àõ Éõ Ò±õ ÕþÀòìÖÞð_ ÕëßëÝHë Õñv_ ×Ýð_, ÖùÕþëãMÖ Àßëäí ±ëÕÖë_, ±õÜÞë ±ØûÛñÖ iëëÞÕþÝùÃ×í ! ±õÞõ ±¿Ü ׳ ÃÝù äíÖßëà !Ó Ò±ëMÖÓ äëHëí èùäë ×Àí ÖõÞë Õß Àù´ ÀëâõÜëÃý À•ëù. ¿Ü ±õËáõ ÕÃì×Ýõ ÕÃì×Ýõ, ¿Üõ ¿Üõ ¬Çõ ÇÏäëÞð_ ! ÇõÀù Üëßí Þë åÀõ; ÀëßHë Àõ ±õ VÝëØûäëØ äëHëí×í Àù´ ÕHë °äÞð_±¿Ü ±õËáõ ¿Ü ìäÞëÞù, ìáNË ÜëÃý ! åùËóÀË !! ÕþÜëHë Þë ØðÛëÝ. ÕþÃË ÕßÜëIÜëÞõ VÕåaÞõ ÞíÀâõáí çèÉ Öõ±ùlí VäÝ_ ÕþIÝõÀÞõ ÒØëØë ÛÃäëÞ ÀùHë ?ÓÞù ÎùÍ ÕëÍÖë ÀSÝëHëÜÝí äëHëí Àõ Éõ ÄTÝ, Zëõhë, Àëâ, Ûëä Õþç_ÃÞõ ìÞìÜkëëÔíÞÀèõÖë_ Àõ, ÒÒ±ë ØõÂëÝ Èõ Öõ ÒØëØë ÛÃäëÞÓ LèùÝ, ±Üõ Öù iëëÞí ÞíÀâõáí èùÝ, ±õäí äëHëíÞð_ ç_ÀáÞ Àßäð_ ±ìÖ ±ìÖ ÀìÌÞ Èõ.Õðß<æ Èí±õ ±Þõ ÜèÙ ÕþÃË ×Ýõáë Èõ Öõ ØëØë ÛÃäëÞ Èõ, ÉõÇúØáùÀÞë Þë× Èõ, ±õ ÖÜëßëÜë_Ý Èõ, ÚÔëÜë_Ý Èõ. ÖÜëßëÜë_ ÞÜþÛëäõ iëëÞÃþ_×Þí ç_ÀáÞÞí ZëìÖ±ù ÜëËõ ZëÜë Çëèð_ È_.±TÝ@ÖwÕõ ßèõáë Èõ Þõ Ò±èÙÓ ç_ÕñHëýÕHëõ TÝ@Ö ×Ýõáë Èõ ! èð_ ±ë iëëÞÃþ_× ÔÜýÃþ_× Þ×í, ÕHë ìäiëëÞÃþ_× Èõ. ±õÜë_ ±ë_ÖìßÀÕùÖõ ÛÃäëÞ Þ×í. Üëßí ±_Øß ÕþÃË ×Ýõáë ØëØë ÛÃäëÞÞõ èð_ ìäiëëÞÞù, äíÖßëà ìäiëëÞÞù, iëëÞëÀó Àõ Éõ ÕßÜ ÕñÉÝ ØëØëlíÞëÕHë ÞÜVÀëß Àß<_ È_.ÓÓ líÜðÂõ×í ÕþÃËÝù Èõ, Öõ ÕþVÖðÖ ÀßäëÞù ÕþÝ‚ ÀßäëÜë_ ±ëTÝù Èõ; ±ÎI‹iÎÎfi ’˛Î„M÷fiÌ ’˛I›ZÎ Ï·_¿ ÚëÀí ÒÉõÜ Èõ ÖõÜÓ Öù ÖõÜÞë ÕþIÝZë ØåýÞ×í É Õþë• ×ëÝ ÖõÜ Èõ. ÈÖë_, ÖõÜÞí èëÉßí ÉÃÖÞë Àù´ ÕHë ÂñHëõ èåõ IÝë_ çðÔí ±ë ÕßÜ ÕñFÝ ØëØë ÛÃäëÞ (ØëØëlí) ÃëÜõÃëÜ-ØõåìäØõåÕìßÛþÜHë ÀßíÞõ ÜðÜZëð °äùÞõ çIç_à Ö×ë ±ëIÜiëëÞÞí ÕþëãMÖ ð iëëÞÃþ_× Ý×ë×ý Îâ ±ëÕåõ. ±ë iëëÞÃþ_× ÖkäìÇ_ÖÀù, ìäÇëßÀù Ö×ëÀßëäÖë_ èÖë_. ØëØëlí±õ ÕùÖëÞí èÝëÖíÜë_ É ÕñFÝ Íë÷. Þíß<ÚèõÞ çëÇë ìÉiëëçð±ùÞõ ±IÝ_Ö µÕÝùÃí ×´ ÕÍåõ. Ûëæë çëØí ±Þõ ÖtÞ±ÜíÞ (ÞíßðÜë)Þõ ±ëIÜiëëÞ ÕþëãMÖ ÀßëääëÞí iëëÞìçì© ±ëÕõá. çßâ èùäë×í çëÜëLÝÉÞÞõ ÕHë Öõ ÕñßõÕðv_ Îâ ±ëÕí åÀåõ. çðiëØëØëlíÞë ØõèìäáÝ ÚëØ Þíß<Üë Öõ É ßíÖõ ÜðÜZëð °äùÞõ çIç_à ð äëÇÀù ¬ÍëHë×í ±ë ÜèëÞ Ãþ_×Þð_ ìÇ_ÖÞ-ÜÞÞ Àßåõ Öù ±äUÝÖ×ë ±ëIÜiëëÞÞí ÕþëãMÖ ìÞìÜkë Ûëäõ ÀßëäÖë èÖë. ÕñFÝ ØíÕÀÛë´ çÜìÀÖÞõ ÕëÜåõ. Öõ ±×õý çäý åëçÞ Øõä-Øõäí±ùÞí çèëÝ èù ±õØõçë´Þõ ØëØëlí±õ çIç_à Àßäë ÜëËõ ìçì© ±ëÕõá. ÞíßðÜëÞí èëÉßíÜë_ É Õþë×ýÞë.ÖõÜÞë ±ëåíäëýØ×í ÕñFÝ ØíÕÀÛë´ Øõå-ìäØõåùÜë_ CëHëë_ ÃëÜù-åèõßùÜë_É´Þõ ±ëIÜiëëÞ Àßëäí ß•ëë èÖë. Éõ ÞíßðÜëÞë ØõèìäáÝ ÚëØ Çëáð - Íë÷. ÞíßðÚõÞ ±ÜíÞÉ ßèõå. ±ë ±ëIÜiëëÞ ÜõâTÝë ÚëØ è½ßù ÜðÜZëð±ù ç_çëßÜë_ ßèíÞõ õ ðÉäëÚØëßí±ù Õñßí ÀßÖë_ ÕHë Üð@Ö ßèí ±ëIÜßÜHëÖë ±ÞðÛäõ Èõ. 5 6
 4. 4. µÕùØûCëëÖ ÉÃÖÞí ±ìÔÀßHë ì¿Ýë ׳ ßèí Èõ. ±õ ÕþìÖWÌë×í Þäë ÒÕþìÖìWÌÖ ±ëIÜëÓÞð_ Ú_ÔëßHë ×ëÝ Èõ Éõ ±ë ÉÃÖÞð_ ±ìÔWÌëÞ Èõ. ÒÕþìÖìWÌÖ ÉÃÖVäwÕ ÜëËõ Éõ Ûþë_ìÖ ±ÞëìØÀëâ×í Çëáí ±ëäí Èõ ÖõÞù ±ëIÜëÓÞù çäý Õþ×Ü ÎùÍ ±ëÕÞëß ØëØëlí É Èõ !ÒÎùÍÓ Àõäâ çäýië ìçäëÝ ±LÝ ±ëÕí åÀõ ÖõÜ Þ×í. ±õäë çäýië Õðvæùè½ßù äæùý Õñäõý ÎùÍ ±ëÕí ÃÝë. ±ëÉõ ±ë ìäÀßëâ ÀìâÀëâÜë_ ±õ çIÝ ÔÜý ÀùÞõ ÀèõäëÝ ? ÕìßHëëÜ ÕëÜõ Öõ ÔÜý. Éõ ÔÜý×í ¿ùÔ, ÜëÞ,±ëäßë³ ÃÝð_ Èõ. ±õÞù ÎùÍ Öù çäýië Éõ ×Ýë èùÝ Öõ É Îßí×í ±ëÉõ ÜëÝë, áùÛ ±ùÈë_ ×Öë_ ×Öë_ ìÞÜñýâ ×ëÝ Öõ ÔÜý ÀèõäëÝ. ±ëÂí ìÉØoÃí±ëÕí åÀõ ±Þõ ±ëÉõ ±ë ÜèëØðæÜÀëâÜë_, ÀìâÝðà FÝë_ ç_ÕñHëýÖë±õ- ØõäØåýÞ, ÕþäÇÞ, çëÜëìÝÀ, ÕþìÖ¿ÜHë ÀÝëô ÈÖë_Ý ±õÀ ÕHë Øùæçùâõ Àâë±õ Õèù_Çí ɳ ËùÇ µÕß ìÚßëFÝù Èõ IÝë_ ±Þ_ÖÀëâÞð_ ±ùÈù Þ ×ëÝ ÖõÞõ ÔÜý åí ßíÖõ ÀèõäëÝ ?±ë•Ýý ÕþÃË ×Ýð_ Èõ ±Þõ Öõ Èõ çäýië lí ÒØëØë ÛÃäëÞÓÞð_ ÕþëÃËu !!! ÔÜý Úõ ÕþÀëßÞë Èõ Ñ ±õÀ ßíáõìËä ÔÜý ±Þõ Úí½õ ßíÝá ÔÜý.±õÜHëõ ±ëÂë ÉÃÖÞð_ VäwÕ, µIÕìkë, TÝÝ Þõ ç_ÇëáÞ ÜëËõÞë ½Ö½ÖÞë ßíáõìËä ÔÜý ±õËáõ ÜÞÞë ÔÜý, äëHëíÞë ÔÜý ±Þõ ØõèÞë ÔÜý ±Þõ Úí½õÖÀý-ìäÖÀùýÞð_ ç_ÕñHëý çÜëÔëÞ ±õÀ É äë@ÝÜë_ ±ëÕí ØíÔð_ Èõ ! ±Þõ ßíÝá ÔÜý ±õËáõ VäÔÜý, ±ëIÜÔÜý. ÉöÞ, äöWHëä, ÜðìVáÜ, ì¿ì•ÝÞ ±õÖõ Èõ ÚÔë ßíáõìËä ÔÜý ÀèõäëÝ ±Þõ ßíÝá ÔÜý, ±ëIÜÔÜý Öù ±õÀ ÒiëëÞí ÒÔí äSÍý ³{ Ôí Õ{á ³ËçõSÎ.Ó - ØëØëlí ÕðvæÓÞë ‹ØÝÜë_ É çÜëÝõáù èùÝ, ÚíÉõ @Ýë_Ý ÕHë ±õ Þ èù³ åÀõ. ÒÉÃÖ VäÝ_ ÀùÝÍù Èõ, Àù³ ÚÞëäÞëß ÚëÕùÝ ÉLQÝù Þ×í.Ó líÜØû ßëÉÇLÄ Àèí ÃÝë Èõ- ÒÚíÉ_ Àë_³ åùÔ Üë. Üëhë ±õÀÉÃÖ ±ëÂð_ åí ßíÖõ Çëáõ Èõ ? çëÝìLËìÎÀ çßÀÜVËõìLçÝá ±õìäÍõLçíç çÖûÕðvæÞõ åùÔí ÖõÜÞë ÇßHëùÜë_ çäý Ûëäù ±ÕýHë Àßí äIÝõý ½. ÕÈíÜëhë×í ÉÃÖ Çëáõ Èõ. èäõ, ±ë äöiëëìÞÀ çë_ÝùìÃÀ Õðßëäë Öõ V×ñâÖÜ×í ½õ ÜùZë Þë Üâõ Öù Üëßí Õëçõ×í á³ ÉÉõ.ÓçñZÜÖÜ çðÔíÞë Èõ, ±õ çäýÞù Éõ iëëÖëÄWËë èùÝ Öõ É çäýië Èõ, ±Þõ ÉõÞù ±ëIÜë ç_ÕñHëý ÕþÀëåÜëÞ ×Ýù Èõ IÝë_ É ±ëIÜÔÜý ÕþëMÖÖõ É ÒÕðvæÓ ÉÃÖ VäwÕÞð_ Ý×ë×ý ØåýÞ Àßëäí åÀõ. Öõ×í É VÖù ׳ åÀõ. ÚíÉõ ÚÔõ ÔÜý Âßù, ÕHë Öõ ÕþëÀòÖ ÀèõäëÝ. ÉÕ, ÖÕ, IÝëÃ,Þßìç_è ÜèõÖë±õ ÕHë ÃëÝð_ Èõ : TÝëAÝëÞ, ÕþäÇÞ ±Þõ çëÜëìÝÀ, ÕþìÖ¿ÜHë ±õ ÚÔë É ÕþëÀòÖ ÔÜùý Èõ. çòìWË Ü_ÍëHë Èõ çäý ±õHëí Õõßõ ½õÃí ½õÃõrßë ÀùÓÀ ½Hëõ... ç_ÕñHëý ±ëIÜÔÜý Èõ IÝë_ ÀõäâiëëÞ ì¿Ýë Þõ ÀõäâØåýÞ ì¿Ýë Èõ, ÉõÞð_ ÕìßHëëÜ Àõäâ ÇëìßhÝ Èõ ! ±èÙ Þßìç_è ÛÃÖÞð_ Ò½õÃí ½õÃõrßëÓ ÀèõäëÞð_ ÖëIÕÝý ±õ ÈõÀõ ±ëIÜÝùÃí Àõ ±ëIÜÝùÃõrß ÀùÓÀ É ìäßáù çòìWËÜ_ÍëHëÞõ ½Hëí ÒÔÜý ÕñßõÕñßù ÕìßHëëÜ ÕëÜõ IÝëßõ ÒÕùÖõÓ É ÔÜýVäwÕ ×³ ½Ý !ÓåÀõ ! ±LÝ ØõèÝùÃí, äÇÞÝùÃí Àõ ÜÞùÝùÃí±ùÜë_×í Àù³ É Þë - ØëØëlí½Hëí åÀõ. ±ë Úõ äë@Ýù Àõ Éõ ±_Ãþõ°Üë_ ØëØëlíÞë_ líÜðÂõ×í ÞíÀYÝë_ ßíÝá ÔÜý ±õ çëÝìLËìÎÀ äVÖð Èõ, Îõ_ÀëÚë° Þ×í. ±ë ÖùÈõ Öõ ³rßÞõ ÉÃÖÀÖëý V×ëÞõ×í ÕØEÝðÖ Àßí Øõ Èõ ! ±Þõ Éõ Ûþë_ìÖ ìäiëëÞ Èõ. çëÜëLÝ çÜÉÜë_ ÔÜý ìäæõ Éõ çÜ½Ý Èõ Öõ Øß ±çá ÔÜý³rßÞõ, ÛÃäëÞÞõ, ±SáëÞõ Àõ ÃùÍÞõ ÂùËë ±ëßùÕ ±ëÕõ Èõ Öõ Þ ÀèõäëÝ.±ëÂíÝ µÍëÍí Øõ Èõ! ÒäVÖð Vä-ÃðHëÔÜýÜë_ ÕìßHëëÜ ÕëÜõ Öõ ÔÜý.Ó -ØëØëlí ±ë ÉÃÖÞí ±ìÔÀßHë ì¿Ýë À³ ? Òèð_ Ç_Øðáëá È_Ó ±õ ±ëßùìÕÖØåýÞ×í, iëëÞ×í Àõ ÇëìßhÝ×í Éõ Éõ ÕHë À_³ ÀßäëÜë_ ±ëäõ ÖõÞë×í çëÝìLËìÎÀ ßíÖõ ½õ çÜ°±õ Öù ÉõÜ çùÞð_ çùÞëÞë ÃðHëÔÜýÜë_ 7 8
 5. 5. èùÝ Öù É Öõ çùÞð_ ÀèõäëÝ, ìÕkëâÞõ ÚìÎ_à ÀßíÞõ ÜñÀí±õ Öù Öõ @ÝëßõÝ ÕìßäÖýÞåíá Éõ Èõ ÖõÞð_ ÞëÜ ç_çëß, ±Þõ ØßõÀ °ä ±ë ç_çßHë ÜëÃýÕHë çùÞð_ Þ ×³ åÀõ, ÖõÜ äVÖð FÝëßõ ÕùÖëÞë Vä-ÃðHëÔÜýÜë_, Vä- µÕß ìÞß_Öß ÇëSÝë É Àßõ Èõ ±Þõ ¶KäýÖëÞõ ÕëÜõ Èõ. ±õÀ ÜÞðWÝÃìÖÜë_VäÛëäÜë_ ÕìßHëëÜ ÕëÜõ IÝëßõ Öõ äVÖð ÖõÞë ÃðHëÔÜýÜë_ Èõ, äVÖð ÕùÖëÞë ±ëTÝë ÕÈí °äÞõ ÜëËõ ä¿ÃìÖ ÕHë µIÕLÞ ×ëÝ Èõ, ÀëßHë Àõ ±èÙÔÜýÜë_ Èõ ÖõÜ Àèí åÀëÝ ±Þõ äVÖð ÖõÞë ÃðHëÔÜý×í @ÝëßõÝ ìÛLÞ èù³ ÜÞðWÝ ÛäÜë_ ÀÖëýÛëä, ±çíìÜÖ ÜÞ, Úðì© µIÕLÞ ×ëÝ Èõ ±Þõ ½õÍõÞë åÀõ. ±ëIÜë FÝëßõ ÕùÖëÞë ÃðHëÔÜýÜë_ É ßèõ, ÕùÖëÞë VäÛëäÜë_ ±õÝ áëÛ Èõ Àõ ±ë ÜÞðWÝÃìÖÜë_×í °ä Üðã@ÖÔëÜÞõ, ÜùZëÞõ ÕëÜõ Èõ!±ëäí ɳÞõ Vä-VäÛëäÜë_ É ìV×Ö ×ëÝ IÝëßõ ±ëIÜë ±ëIÜÔÜýÜë_ Èõ ç_çëßÞð_ äHëýÞ ÒiëëÞí ÕðvæÓ çëØí, çð_Øß ÛëæëÜë_ ìçìÜáí ±ëÕíÖõÜ Àèí åÀëÝ. ±ëÞõ É çäýië ÛÃäëÞõ VäÔÜý, ±ëIÜÔÜý, ßíÝá ÔÜý çܽäõ Èõ Ñ ç_çëß ±õ CëùÍë Éõäù Èõ. ç_çëßí±ù CëùÍë µÕß ÚõÌõáë ìÜÝë_À•ëù Èõ. Éõäë Èõ. CëùÍëÞõ ØðÚýâ ½Hëí ìÜÝë_ CëùÍë Õß ¬Çõ rëçõ Üë×ë µÕß ±ëIÜÔÜý ÀõÎ µÖëßõ Þõ ÕþëÀòÖÔÜý ÀõÎ ÇÏëäõ. ÕùÖõ FÝëßõ ç_ÕñHëý CëëçÞù Ûëßù á³Þõ Úõçõ Èõ, ÕHë ÈõäËõ Ûëß Öù CëùÍë Õß ½Ý Èõ !ìÞWÕZëÕëÖí ×ëÝ, ±ßõ ! ÕùÖëÞí ½Ö ÜëËõ ÕHë ç_ÕñHëý ìÞWÕZëÕëÖí ׳, ÖõÜ ÖÜõ ÚÔë_ ÖÜëßù Úù½õ ç_çëßwÕí CëùÍë µÕß É ÞëÂù. ÜÃÉ µÕßÕùÖëÞë ±õÀõ±õÀ çñZÜÖÜ çðÔíÞë_ Øùæù ÕHë ½õ³ åÀõ Öõ É ßíÝá ÔÜýÜë_ Úù½õ åë ÜëËõ ? ±Þõ çßäëâõ ±õ Öù CëùÍë Õß ½Ý Èõ.±ëTÝù ÃHëëÝ. ç_çëßäòZëÞõ ìÞÜñýâ Àßäë ±õÀ ÒiëëÞí ÕðvæÓ É çÜ×ý Èõ. Öõ À³ ç_çëß-VäwÕ åð_ Èõ ? ç_çëß ±õ ßíáõìËä äVÖð Èõ, ËõQÕßßí Èõ. ßíÖõ ? Úí½ ÀåëÞõ ìÀ_ìÇÖû Üëhë ÕHë VÕåý ÀÝëý äÃß ÒiëëÞí ÕðvæÓç_çëß ±ëÂù ØÃù Èõ, ±õÜë_ Àù³ ±ëÕHëù çÃù Þ×í. ÖÜëÜ åëjëùÜë_×í ç_çëßäòZëÞë Ôùßí ÜñâÜë_ ÇÕËíÀ Øäë ÞëÂí Øõ, Éõ×í ÀßíÞõ ±ëÕù±ëÕÕùHëë ÛëÃÞë_ åëjëù ç_çëßÜë_×í äößëBÝ µIÕLÞ ×ëÝ Öõ ÜëËõ Èõ; FÝëßõ äòZë çðÀë³ Þõ ìÞÜñýâ ׳ ½Ý.ÒiëëÞí ÕðvæÓÞë_ Çëß É äë@ÝÜë_ ÛáÛáëÞõ ç_çëß Õß×í äößëBÝ ±ëäí ÒçÖûØõäÓ ÀùHë ? Ü_ìØß Àõ ØõßëçßÜë_ ÜñìÖýwÕõ ÜñÀõáë Èõ Öõ ? Þë.½Ý ! ±õ Öù ÒÜèÙäëâëÓ ±õËáõ Àõ ÜèÙ ìÚßëÉõáë ÕßÜëIÜë É çÖûØõä Èõ. ±õ Ò±SÝë Û³, Öõ_ ÞÞëÜí ½õ³ Èõ Àõ Þ×í ½õ³ ? ÞÞëÜí ÀëÏõ ÕßÜëIÜëØåýÞ Þë ×ëÝ IÝë_ çðÔí Ü_ìØßÞë Àõ ØõßëçßÞë çÖûØõäÞõ ÜëLÝÈõ IÝëßõ Úößí, ÈùÀßë_, ÜùËß, Ú_Ãáë, ÉõËáð_ ÉõËáð_ ÀÜëÝë Öõ ÚÔð_Ý ÀßäëÞë.ÉMÖíÜë_ ½Ý Èõ Àõ ÞèÙ ? ±Þõ ½õÍõ åð_ ±ëäõ Èõ ? IÝëßõ Àèõ, ÉõËáíÀáÜù Àßõáí, 420Þí, 344Þí, ±õ ÚÔí É ½õÍõ ±ëäõ Èõ ±Þõ ÒçØûÃðvÓ ÀùHë ? ÈõSáë Ãðv ±õ ÒiëëÞí ÕðvæÓ, ÕHë FÝë_ çðÔíÞäõçß×í ÀÜëHëí Àßí Û³Þõ Øõäð_ ÇñÀääëÞð_ èùÝ Èõ !Ó -ØëØëlí ±õ Þë ÜYÝë èùÝ IÝë_ çðÔí ±ëÕHëë×í Éõ ¬Çë VËõÉ µÕß èùÝ, Úõ ìÍÃþíÝ ¬Çë èùÝ Öõ Ãðv. ÚíÉ_, ØëØëlí Úèð É ßÜñÉ×í ÕHë ÃèÞ iëëÞ ÃìÛýÖ ßíÖõäößëBÝ µIÕLÞ Àßëäõ Öõäí äëÖ è_Üõåë_ Àßõ Èõ Ñ ÒçÖûÔÜýÓ ±õËáõ åð_ ? ÒiëëÞí ÕðvæÓÞí ±ëiëë ±õ É çÖûÔÜý, ÒiëëÞí ÕðvæÓÞë líÜðÂõ×í ÞíÀâõáë_ äÇÞù Öõ É çÖûÔÜý; ÚëÀí åëjëù ØëØëlí Ñ ÚõÞ, ÀõËáë_ ÈùÀßë_ Èõ ? ±õ çÖûÔÜý Þë èùÝ. ±õ ßíáõìËä ÔÜý Èõ, ßíÝá Þ×í. ÕHë FÝë_ çðÔí ÕþfÞÀÖëý Ñ Çëß. çëÇë_ ÜùÖí Þë Üâõ IÝë_ çðÔí ÀSÇÍý ÜùÖí Öù Õèõßäë_ ÕÍõ Þõ ? ØëØëlí Ñ Öù ÃÝë ±äÖëßÞë_ ÈùÀßë_ ±IÝëßõ @Ýë_ Èõ ? çÖûØõä, çÖûÃðv ±Þõ çÖûÔÜý×í ÜùZë ÕþëMÖ ×ëÝ. ç_çëß ±õ Üñâ ç_çßHë µÕß×í ±ëäõáù åOØ Èõ. ìÞß_Öß ÜñìÖýÔÜý åð_ Èõ ? ±ÜñÖý ÔÜý åð_ Èõ ? 9 10
 6. 6. ÒØëØëlíÓ±õ ÜñìÖýÔÜý ±Þõ ±ÜñÖýÔÜýÞù çð_Øß ÎùÍ ±ëMÝù Èõ. V×ëÞ É Þ×í ßèõÖð_. ÃþèHë-IÝëà wÕí çëÔÞù çëKÝ äVÖð-±ëIÜiëëÞÀõËáëÀ áùÀù ±HëçÜÉHë×í ÛÃäëÞÞí ÜñìÖýÞõ ÜëÞÖë Þ×í, ìÔyëßõ ÕþëMÖ ÀÝëý ÕÈí ìÚÞÉwßí ÚÞí ßèõ Èõ. ÕÈí Öù ÒiëëÞíÓÞí ±ëiëë ±õÈõ. Öù Öõ ÛÝ_Àß Ûñá Èõ. ÜñìÖýÞí ÛÉÞë @Ýë_ çðÔí ÀßäëÞí Àõ FÝë_ ÔÜý ±Þõ ±ëiëë ±õ É ÖÕ. ÛÃäëÞ Üèëäíßõ ÕHë ÖõÜ É À•ëð_ Èõ,çðÔí ±ÜñÖýÔÜýÞõ, ±ëIÜÔÜýÞõ, ±ëIÜiëëÞÞõ ÕëQÝë Þë èùÝ. FÝë_ çðÔí Ò±ëHëë±õ ÔQÜù ±ëHëë±õ ÖMÕù.Ó ±Þõ ±¿Ü ÜëÃýÞí ±ëiëë Àõäâ Õë_DZëIÜë ½HÝù Þ×í IÝë_ çðÔí ìÇkëÞí ±õÀëÃþÖë ÜëËõ À_³À çëÔÞ Öù É Èõ ±Þõ ±õ ±õäí Èõ Àõ ç_çëß-TÝäèëßÜë_ çèõÉ ÕHë èßÀÖÀÖëý Þ×í½õ³±õ Þõ? ±Þõ FÝë_ äíÖßëà ÛÃäëÞùÞí è½ßù áùÀù±õ V×ëÕÞë Àßí èùÖí. ¶áËëÞð_ ç_çëß-TÝäèëßÜë_ ÕHë ±IÝ_Ö µÕÝùÃí ÒÜëVËß ÀíÓÈõ, ±õ ÜñìÖýÞõ ÖßÈùÍ ÀõÜ ÜßëÝ ? ±Þõ Éõ Ý×ë×ý ±ëIÜiëëÞí Èõ ±õ çÜëÞ ×´ ÕÍõ Èõ, Àõ ÉõÞë×í ±ë ÉÃÖÞð_ ±õäð_ Àù³ Öëâð_ Þ×í Àõ ÉõÖù ÖßÈùÍ Öù åð_ ÕHë ìÀ_ìÇÖû Üëhë Àù³ ÕHë °äÞõ ÕþëMÖ ÜÞ, äÇÞ, Þë Âñáí åÀõ !ÀëÝë±õ ÀßíÞõ ØðÑÂ Þ Øõ. ½õ Àõ ±ë ÜëLÝëÜë_ Þë ±ëäõ Öõäí äëÖ Èõ. ±ëÜ ÈÖë_, ±õ ÜñìÖýÔÜý ±õ Öù ÛëßÖÞð_ çëÝLç Èõ, ±ÜðÀ VËëLÍÍý çðÔíÞë áùÀù èÀíÀÖ Èõ, ±õÜë_ Úõ ÜÖ Þ×í. ÀëßHë Àõ ±ÞõÀ ÕðHÝåëâí±ù±õ ÒØëØëlíÓÜëËõÞð_ ÔÜýÞð_ ±äá_ÚÞ Èõ. ±õ ±äá_ÚÞÞõ ÂùËð_ ÀõÜ ÀèõäëÝ ? ±Þõ Õëçõ ÀáëÀÜë_ É ÒVäwÕ iëëÞÓÞí ÕþëìMÖ Àßí Èõ ±Þõ ±ÞðÛTÝð_ Èõ !ÉõÞõ ÜñìÖýÔÜýÞí Éwß Þë èùÝ, Éõ ±õ VËëLÍÍýÞí ±ëÃâ ÞíÀâí ÃÝë ÒÕùÖëÞë VäwÕÓÞð_ áZë IÝëß ÕÈí ±õÀ ZëHë ÕHë ÇðÀëÖð_ Þ×í ±õäùèùÝ, ç_ÕñHëý ±ëIÜiëëÞí, çäý ÀáðìæÖ Ûëäù ßìèÖ ×³ ÞíÀâí ÃÝë ±ÞõÀùÞù ±ÞðÛä Èõ. ÒÔíç ³{ Ôí ±ùLáí Àõå ÚõLÀ ³Þ Ôí äSÍý !ÓèùÝ, ±Þõ Àõäâ ±ÜñÖÞí É ßÜHëëÜë_ èùÝ, ±õ ÜñìÖýÔÜýÞõ Þë VäíÀëßõ Öù ý ±ë ÚõLÀÜë_ ÉõÞõ Éõ ÇõÀ ÞëÂäù èùÝ Öõ ÞëÂí åÀõ, ÕHë Òç_ÕñHëýÓÖõ ÝùBÝ Èõ. ÕHë ±ëäí Øåë±õ Éõ Õèù_Çáë èùÝ ÖõÜÞõ ÉÃÖÜë_ VäíÀëßäëÞð_ õ çÜ°Þõ ÞëÂõ. ÀëßHë Àõ ÌõÌ ÜùZëÞí ÕþëìMÖ çðÔíÞù ÇõÀ Õëç ×ëÝ ÖõÜÀõ Þë VäíÀëßäëÞð_ Àåð_ É èùÖð_ Þ×í, Öõ±ù Öù çäýÞë TÝð Õù³LËÞõ ½Hëí Èõ, ÕÈí ßÂõÞõ ç_çëßÞí ìäÞëåí Çí½õÜë_ ÜñìÈýÖ ×³ ±ìäÞëåí ÕØÀù³Þð_ ÕHë ÕþÜëHë ìÀ_ìÇÖû Üëhë Þë ØðÛëÝ Öõ ßíÖõ äÖýÖë èùÝ Èõ ! Âù³ Þë Úõçõ! ÜñìÖýÜë_ Ý×ë×ý ÕþëHëÕþìÖWÌë ÀùHë Àßí åÀõ ? ±õÀ ÒiëëÞí ÕðvæÓ ÒÕþÀòìÖÓ ìäiëëÞ ÕñßõÕñv_ ÀùHë çܽäí åÀõ ? Éõ ÕùÖõ ÒÕðvæÓ ×ÝëÉ Ý×ë×ý ÕþëHëÕþìÖWÌë Àßí åÀõ. èùÝ ±Þõ ÕþÀòìÖÞõ ìÞß_Öß ìÛLÞ ½õÖë èùÝ Öõ É Ý×ë×ý ÕþÀòìÖ-ìäiëëÞ ÜùZëõ ÉäëÞë Úõ ÜëÃý Èõ Ñ ±õÀ ¿ìÜÀ ÜëÃý ±Þõ Úí½õ ±¿Ü çÜ° åÀõ, çܽäí åÀõ. ÚëÀí Éõ ÕùÖõ É ÕþÀòìÖVäwÕ èùÝ, ÒÕðvæÓÜëÃý. ±ë ±¿Ü ÜëÃý ±õ ±ÕäëØ ÜëÃý Èõ, ±ë•Ýý ÜëÃý Èõ ! Øß ×Ýë Þë èùÝ Öõ ÕþÀòìÖÞõ åí ßíÖõ ±ùâÂí åÀõ ? Þõ åí ßíÖõ çܽäíØç áë äßçõ ±õÀëØ äëß ÕþÃË ×ëÝ Èõ ! ·æÛØõä ÛÃäëÞ Õëçõ×í åÀõ ? ±õÜë_ Öù ÒiëëÞí ÕðvæÓÞð_ É ÀëÜ, ±Þ_Ö ±ëIÜë±ù Èõ Þõ ±Þ_Ö±õÀáë ÛßÖ Ç¿äÖíýÞõ Éõ ÕþëMÖ ×Ýù èÖù Öõ É ±ë ±¿Ü ÜëÃý ±ëÉõ ÕþÀòìÖ±ù Èõ. FÝë_ çðÔí ÕùÖõ Õðvæ ×Ýù Þ×í IÝë_ çðÔí Öõ ÕþÀòìÖÞùÒØëØëlíÓ Õëçõ ÕþÃË ×Ýù Èõ ±Þõ Öõ ±ÞõÀ ÕðHÝåëâí±ùÞõ ÕþëMÖ ×Ýù ÞÇëTÝù ÞëÇõ Èõ.Èõ !!! ±¿Ü åë×í ? IÝëßõ Àèõ, Éõ ±ëIÜiëëÞ ÕþëMÖ Àßäë Ç¿äÖíý±ù ¿ìÜÀ ÜëÃýÜë_ ÕþÀòìÖ ¿Üõ ¿Üõ çèÉ ×ëÝ IÝëßõ ±_Öõ çèÉ ±ëIÜëÉõäëÞõ ÕHë ßëÉÕëË, Úößí-ÈùÀßë_, ÈùÍíÞõ É_ÃáÜë_ çØûÃðvÞí ÕëÈâ ÕþëMÖ ×ëÝ. FÝëßõ ±¿Ü ÜëÃýÜë_ ÒiëëÞí ÕðvæÓ çíÔù É ±ëIÜë çèÉÇëáí Éäð_ ÕÍÖð_ èÖð_, ÈÖë_ ±õÞð_ ÌõÀëHëð_ ÕÍåõ Àõ ÞèÙ ±õÞð_ À_³ É ÌõÀëHëð_ VäÛëäÜë_ áëäí Øõ Èõ, ÕÈí ÕþÀòìÖÞõ çèÉ ÀßäëÞí ßèõ Èõ, ±Þõ ÕþÀòìÖÞë èùÝ, ±õäù ÀWËØëÝí ¿ìÜÀ ÜëÃý Éõäù ±ë ÜëÃý Þ×í. ±ë Öù çèÉ Àõäí ßíÖõ ×ëÝ ? IÝëßõ Àèõ, Éõ Éõ ÕþÀòìÖÞí ÒÎë³áùÓ ¶Ûí ×ëݱ¿Ü ! ÒiëëÞí ÕðvæÓÞí Éõ ÀòÕë¼ìWË ÕþëMÖ Àßí ½Ý Öõ ±õÀ ÀáëÀÜë_ ÖõÞù çÜÛëäõ ìÞÀëá Àßõ Öù ÕÈí ±õÞë×í Üðã@Ö ÕþëMÖ ×³ ½Ý ÖõÉ ç_ÕñHëý ±ëIÜiëëÞ ÕþëMÖ Àßí ½Ý Èõ !!! ±Þõ ÕÈí ÃþèHë-IÝëÃÞõ åõæÜë_ çèÉ ÕþÀòìÖ ßèõ ! 11 12
 7. 7. ÒÜùZëõ Éäë Àù³ ÜÞë³ èðÀÜ Þ×í, Üëhë ÒÕùÖëÞõÓ ÕùÖëÞð_ ÛëÞ Àv_, É^Ìð_ Þë Úùáð_, ÕþÕ_Ç Þë Àv_, äëHëíÞù Àù³ ÕHë ½ÖÞù ±ÕTÝÝ×äð_ ½õ³±õ. Àù³ IÝëÃí ÕþÀòìÖ èùÝ, Àù³ ÖÕÞí ÕþÀòìÖ èùÝ, Àù³ Þë Àv_ Öù çßVäÖí Øõäí ÕþçLÞ ×ëÝ, ÕìßHëëÜ VäwÕõ ÃÉÚÞð_ìäáëçí ÕþÀòìÖ èùÝ, Éõ èùÝ Öõ, ÜùZëõ Éäë ÜëËõ Üëhë ÕþÀòìÖ ÂÕëääëÞí äÇÞÚâ µIÕLÞ ×ëÝ ! ÒiëëÞí ÕðvæÓÞí äëHëí çëZëëÖû çßVäÖíèùÝ !Ó ÃHëëÝ, ÀëßHë Àõ Öõ ÕþÃË ÕßÜëIÜëÞõ VÕåíýÞõ ÞíÀâõ Èõ ! ÒÕþÀòìÖ ÕñßHë-ÃáÞ VäÛëäÞí Èõ ±Þõ ÕùÖõ ±ÕñßHë-±ÃáÞ áZÜí°Þë ÀëÝØë åë Èõ ? ÒÜÞ, äÇÞ, ÀëÝë±õ ÀßíÞõ @ÝëßõÝVäÛëäÞù Èõ.Ó - ØëØëlí ÕHë Çùßí ÞèÙ Àv_Ó, ±õ É ±õÀ ÜùËù áZÜí°Þù ÀëÝØù Èõ. áZÜí°Þí äíÖßëÃù ìÞß_Öß ÕùÖëÞí ÕþÀòìÖÞõ É ½õ ½õ ÀßÖë èÖë. ÕþÀòìÖÞù ÕëÈâ ÕÍäëÞð_ Þë èùÝ Àõ ÖõÜÞõ ±ë_ÖßäëÞë Þë èùÝ, ÖõÜ É áZÜí°ÞõÒÕùÖõÓ iëëÖë-ÄWËë ßèõ Öù Öõ ±ùÃâõ. ÖßÈùÍäëÞð_ ÕHë Þë èùÝ. ÒiëëÞí ÕðvæÓ áZÜí° çëÜë Üâõ IÝëßõ èëßÖùßë Õèõßëäõ Þõ ½Ý IÝëßõ ÕHë èëßÖùßë Õèõßëäõ ! áZÜíÞí ³EÈë ÒÀõäâiëëÞÞí ÈõSáí ìÞåëÞí ±õ É Èõ Àõ, ÕùÖëÞí É ÕþÀòìÖÞõ Àßõ ÖõÞõ IÝë_ áZÜí° ÜùÍë_ Õèù_Çõ Þõ ³EÈë Þë Àßõ ÖõÞõ IÝë_ çÜÝçß½õ ½õ Àßõ.Ó - ØëØëlí ±ëäí Õèù_Çõ. ÕþÀòìÖÞù VäÛëä Àõäù Èõ ? ÕþÀòìÖ ÚëâÀ Éõäí Èõ. ÕþÀòìÖ Õëçõ×í áZÜí åí ßíÖõ ÀÜëÝ Èõ ? ÜèõÞÖ×í ? Úðì©×í ? Þë. ±õ ÖùÀëÜ ÀÏëäí áõäð_ èùÝ Öù ÚëâÀÞõ ÉõÜ çܽäí-ÕËëäíÞõ, ÎùçáëäíÞõ ÕðHÝ×í ÀÜëÝ Èõ. ±ë ÛõØ ½Hëõ ÞèÙ Öõ ÀÜëÝ Öù Àèõ, Òèð_ ÀÜëÝù,ÀëÜ ÀëÏí áõäëÞð_ Èõ. ÚëâÀÞõ çܽääð_ ±õ çèõáí äVÖð Èõ, ÕHë ½õ Üëßí Úðì©×í ÀÜëÝù.Ó ±õ ÂùËù ±è_Àëß Èõ. ÜÞÞë Ûëä çðÔßõ Öù±õÞë çëÜëäìÍÝë ×ëä Öù ÕþÀòìÖ äíÎßõ Öõäí Èõ. ÜëËõ ÃÜõ ÖõÜ ÀßíÞõ, áZÜí° ±ëäõ. TÝìÛÇëßí ìäÇëßù×í çëÇí áZÜí @ÝëßõÝ ÕHë Þë ±ëäõ.ÈõäËõ ÒáùáíÕùÕÓ ±ëÕíÞõ ÕHë ±õÞõ ÕËëäíÞõ ±ëÕHëð_ ÀëÜ ÀëÏí áõäëÞð_ çëÇí áZÜí É åë_ìÖ ±ëÕõ. ±ë ÛþWËëÇëß×í ÀÜëÝõáð_ Àëâð_ ÞëHëð_ ±ëäõÈõ ! Öõ Öù ÉäëÞð_ É, ÕHë ÉÖí äÂÖõ ßùÜõ ßùÜõ çù çù äíÈÙÞë çëÜËë Í_ÂÞí ÀõËáëÀ ±ëIÜëÞõ ìÞÃðýHë Àèõ Èõ, ÕHë Öõ Ý×ë×ý Þ×í. ÕþÀòìÖÞë ÉõÜ ÀßÍíÞõ ½Ý ! áZÜí° ±ëääí Àõ Þë ±ëääí ±õ ÕßçkëëÜë_ Èõ.ÃðHëõ ÀßíÞõ ±ëIÜë ìÞÃðýHë Èõ ±Þõ ÕùÖëÞë VäÃðHëù ×Àí ±ëIÜë ÛßÕñß ÜÞðWÝõ Öù Üëhë ÞöìÜìkëÀ ì¿Ýë É ÀßäëÞí èùÝ, ÕþÝIÞù ÀßäëÞë èùÝ.Èõ. ±ëIÜëÞë ±Þ_Ö ÃðHëù Èõ. áZÜí° ÜëËõ ìÞÑVÕòè Þë ׳ ÉäëÝ, ÖõÜÞõ ÖßÈùÍ Þë ÜßëÝ. ÖßÈùÍ Üëßõ Öù À_³ ÀõËáë_Ý ±äÖëß áZÜí° äÃß äáÂë_ Üëßäë_ ÕÍõ ÖõÜ Èõ. ØëØëlíÞð_ çñhë Èõ Àõ, ÒÒÕþÀòìÖÞù ±õÀ ÕHë ÃðHë Òåð©ÇõÖÞÓÜë_ Þ×í±Þõ Óåð©ÇõÖÞÓÞù ±õÀ ÕHë ÃðHë ÕþÀòìÖÜë_ Þ×í.ÓÓ ØëØë ÛÃäëÞ ÉÃÖÞõ Þäð_ çñhë ±ëÕõ Èõ. É^Þë_ çñhëùÞõ áùÀù Öù èäõ CëùâíÞõ Õí ÃÝë Èõ. ÒÕþÀòìÖ çèÉ ×ëÝ Öù ±ëIÜë çèÉ ×ëÝ ±Þõ ±ëIÜë çèÉ ×ëÝÖù ÕþÀòìÖ çèÉ ×ëÝ.Ó - ØëØëlí ÒÍíç±ùÞõVËí ³{ Ôí ÚõVË eìáåÞõç.Ó - ØëØëlí ±_ÚëÜëÖë, ØðÃëýÜëÖë, ±õ ÚÔí ÜëÖë° ±ëzåã@Ö Èõ ±Þõ Öõ ÉõÞõ ÜùZëõ Éäð_ èùÝ ÖõHëõ Þù áë÷-áë÷Üë_ ±ëääð_ ÕÍåõ. Þù áë÷-áë÷Üë_çèÉ-ÕþëÀòÖ åã@ÖçñÇÀ Èõ. ØßõÀ Øõäí±ùÞë ÀëÝØë èùÝ Èõ ±Þõ Öõ ß•ëù Öõ çèÉ ÕþÀòìÖÜë_ ±ëäí ÃÝù ÃHëëÝ. FÝë_ FÝë_ áë÷ ÚõçëÍí À_ËÿùáÀëÝØë ÕëâÞëß Õß Öõ Øõäí Âðå ßèõ. ±_ÚëÜë ÕþÀòìÖÞí çèÉÖë çñÇäõ Àßäë ½Ý IÝë_ É Öõ áë÷ ÕþIÝõ ±Ûëä ±ëäõ ±Þõ ÕþÀòìÖ ìäåõæ µÈëâùÈõ. ½õ çèÉÖë ßèõ Öù ±_ÚëÜë ßë° ßèõ. çßVäÖí ØõäíÞõ ßë° Àßäë Üëßí ìÍÀ_Ëÿùá ׳ ½Ý !ÜëËõ ÀÝë ÀëÝØë Õëâäë ½õ³±õ ? äëHëíÞù @ÝëßõÝ ÕHë ØðvÕÝùà Þë Ò±ë äSÍýÞõ ±õÀ ØèëÍù ÚÔë É ÀëÝØë ÀëÏí ÞëÂäë ÕÍåõ ! çú×í 13 14
 8. 8. Õèõáð_ ÀëÝØë äÃßÞð_ ±ëÕHëõ ÀÝðô Èõ ! çßÀëßÞõ Àèíåð_ Àõ ½õ³ ½ä ÕÍõ Öõäë çð_Øß Õþç_ÃùÞë ØëÂáë ±ëÕí ±ëÖýKÝëÞ ±Þõ ßúÄKÝëÞÞõ±Üëßõ IÝë_ ÀëÝØë äÃßÞð_ ç_ÇëáÞ !Ó - ØëØëlí ÎõßäíÞõ ÔÜýKÝëÞÜë_ åí ßíÖõ ßèõäð_ Öõ çßâ Àßí ±ëMÝð_ Èõ ±Þõ ±õ ØßõÀÞõ ÕùÖëÞí ßíÖõ ±õÍÉVË ×³ É ½Ý Öõäð_ Èõ. ÀëÝØë áëØäë×í ÜÞ ÚÃÍí ½Ý ±Þõ ÕÈí äÖýÞ ÚÃÍí ½Ý.ÀëÝØë ç_ÀSÕ-ìäÀSÕ ¶Ûë Àßõ. ±ëIÜë çèÉ Èõ ±Þõ ÀëÝØë ±õ Ú_ÔÞ ÉõÞë çäý ÀáðìæÖ Ûëäù ÞíÀâí ½Ý Öõ ÛÃäëÞ ÕØÞõ ÕëÜõ.Èõ, Éõ ÕùÖëÞõ ±çèÉ Àßõ Èõ. ÕùÖëÞõ Öù ÀáðìæÖ Ûëäù µIÕLÞ Þë ×ëÝ, ÕHë ÕùÖëÞë ìÞìÜkëõ çëÜëÞõ ÕHë ÀáðìæÖ Ûëä µIÕLÞ Þë ×ëÝ ±õ É ±õÀ áùÀÕñFÝ ×³ åÀõ. ÚëÀí Ý×ë×ý ÒÔÜýKÝëÞÓ ÀùÞõ ÀèõäëÝ ? ÒiëëÞí ÕðvæÓ Àõ Éõ ÕùÖõ ìÞìäýåõæ ÕØÜë_ èùÝ ÖõÜÞõ ÒÛÃäëÞÓ±õ Õñ½, ÉÕ, ÖÕ, çëÜëìÝÀ, ÕþìÖ¿ÜHë, TÝëAÝëÞ çë_Ûâõ ±õÞõ ? ìäåõæHë ±ëÕäð_ Öõ ÖõÜÞí ±ÞðÕÜ ¬Çë³ Þõ µÕÜë ±ëÕí ÞíÇõ ÕëÍäëÞë. ±õ Öù V×ñâ ì¿ÝëÀë_Í Èõ, ÕHë ±õ V×ñâ ì¿Ýë ÀßÖí äÂÖõ ÖÜëv_ ÚßëÚß Èõ ! ÈÖë_Ý ±ùâÂëääë ÜëËõ ÖõÜÞõ ÚÔë ÛÃäëÞ, çäýië äÃõßõKÝëÞ @Ýë_ äÖõý Èõ Öõ ÞùÔÜë_ áõäëÝ Èõ. ÛÃäëÞÞë_ ØåýÞ ÀßÖí äÂÖõ Àèõ Èõ. çäýië ±õËáõ åð_ ? Éõ çäý iëõÝùÞõ ½Hëõ Èõ Öõ çäýië. çäýië ÚõÛÃäëÞÞë ÎùËë ½õÍõ ØðÀëÞùÞë Þõ Úèëß ÜñÀõáë ½õÍëÞëÝ ÎùËë áõ ÖõÞõ ÕþÀëßÞë èùÝ Ñ ±õÀ ÀëßHë çäýië ±Þõ Úí½ ÀëÝý çäýië. ÛÃäëÞõ ׳ÔÜýKÝëÞ åí ßíÖõ ÀèõäëÝ ? ÛÃäëÞÞí Õëçõ ì¿Ýë ½õäëÜë_ ±ëäÖí ßèõáí ì¿ÝëÞõ ׳ ó Èõ ±õÜ ÃHÝð_ Èõ.Þ×í, KÝëÞ åõÜë_ äÖõý Èõ Öõ ½õäëÜë_ ±ëäõ Èõ. ±IÝëßõ ׳ ßèõáí ì¿Ýë±õ Öù ÕëÈáë ±äÖëßÜë_ Àßõáë_ KÝëÞÞð_ wÕÀ Èõ, ÕëÈáë ±äÖëßÞù Øë. Ö., Cëõß×í äÍùØßë Éäë Àù³ ÞíÀYÝð_ èùÝ Þõ Õë_Ç ìÜìÞËÜë_Õðvæë×ý çñÇäõ Èõ; FÝëßõ ±IÝëßÞð_ KÝëÞ ±õ ±ëäÖë ÛäÞù Õðvæë×ý Àù³ ÕñÈäë ±ëäõ Àõ, ÒÛë³ @Ýë_ ÃÝë ?Ó Öù ÖÜõ åù µkëß ±ëÕåù ? ÖÜõ Àèõåù Àõ, ÒÛë³ äÍùØßõ ÃÝë.Ó èäõ Ûë³ Öù Üë_Í VËõåÞõÝ ÞèÙÈõ, ±ëäÖë ÛäÞð_ çëÔÞ Èõ ! Õèù_EÝë èùÝ. ÈÖë_, ì¿Ýëä_Ö ×Ýõáí ì¿ÝëÞõ ÛÃäëÞ Üèëäíßõ ׳ ó èäõ ÔÜýKÝëÞ åð_ Èõ ? ±ëÖýKÝëÞ ±Þõ ßúÄKÝëÞ µIÕLÞ ×ëÝ Èõ ±õÜ ÃHÝð_ Èõ ! ÖõÜ ÉõÜÞë_ çäýiëÞë_ ÀëßHëù çõäë³ ß•ëë_ Èõ, Öõ ÀëßHëIÝëßõ Öõ Îõßääë Éõ Õðvæë×ý Àßäù ÕÍõ Èõ Öõ É ÔÜýKÝëÞ Èõ ! ±ë çäýië É ÀèõäëÝ Èõ. ÒØëØë ÛÃäëÞÓ ÀëßHë çäýië Èõ.ÔÜýKÝëÞÜë_ ±ëáùÇÞë, ÕþìÖ¿ÜHë ±Þõ ÕþIÝëAÝëÞÞù çÜëäõå ×ëÝ Èõ.ÕHë ±ë ±ëáùÇÞë, ÕþìÖ¿ÜHë ±Þõ ÕþIÝëAÝëÞ ÕùÖëÞí çÜÉHëõ Àßõáë_ ÉÃÖÞù ÀëÝØù Èõ Àõ ÉõÞë×í ØõÂíÖí Ûñá ×ëÝ ÖõÞí Ûñá, ÕHëÞë èùäë_ ½õ³±õ, ÒiëëÞí ÕðvæõÓ ØõÂëÍõáë_ èùäë_ ½õ³±õ. ÀðØßÖÞù ÀëÝØù Èõ Àõ Éõ ÒÛùÃäõ ÖõÞí Ûñá.Ó ±ëÖýKÝëÞ ±Þõ ßúÄKÝëÞÞõ Îõßääë_ åí ßíÖõ ? ±ëÖýKÝëÞ Àõ ÒÀù³Þõ ±ëÕHëë×í ìÀ_ìÇÖû Üëhë ØðÑ ×ëÝ Öù ÜëÞäð_ Àõ ±ëÕHëíßúÄKÝëÞ ×Ýð_ Öõ Üëßë_ É ÀÜýÞë µØÝÞõ áíÔõ ×Ýð_, ±õÜë_ çëÜëÞù ìÀ_ìÇÖû Ûñá Èõ.Ó - ØëØëlíÜëhë Øùæ Þ×í. ¶áËð_, Üëßë ìÞìÜkëõ çëÜëÞõ ØðÑ çèÞ Àßäð_ ÕÍuð_ ÖõÞù ÒÛùÃäõ ÖõÞí ÛñáÓ ±ë ÀëÝØëÞë ±ëÔëßõ Éõ ÕHë Àù³ Çëáõ ÖõÞõÕ•ëÖëÕ Àßäù ±Þõ Îßí ±ëäð_ ÞèÙ Àv_ ±õäù ¼Ï ìÞHëýÝ, ìÞ•Ý Àßäù. ±ë ÉÃÖÜë_ À_³ ÕHë çèÞ ÀßäëÞð_ ßèõÖð_ Þ×í, Àù³Þë ìÞìÜkëõ±ë ÕþìÖ¿ÜHë, ÕþIÝëAÝëÞ Èõ ±Þõ Öõ åñË ±ùÞ çë³Ë ×äð_ CëËõ. ìÀ_ìÇÖû Üëhë ØðÑÂí ×äëÞð_ ßèõÖð_ Þ×í. ±ëÕHëõ ±ëÕHëí É Ûñá×íÕþìÖ¿ÜHë Àõå, ±ùÞ Ôí ÜùÜõLË ×ëÝ Öù É ×Ýõáù Øùæ ÔùäëÝ. çëÇð_ Ú_ÔëÝë Èí±õ ±Þõ Éõ ÕùÖëÞí çäý Ûñáù Ûë_Ãí ÞëÂõ Öõ ÕùÖõ ÉÔÜýKÝëÞ çÜÉõ Öù Öõ ÖðßÖ É ÕþäÖýÞÜë_ ±ëäõ ÖõÜ Èõ. ÕßÜëIÜë Èõ ! ÒäíÖßëÃùÓ çäý Ûñáù Ûë_Ãí ÜùZëõ ìçÔëäí ÃÝë. ÒØëØëlíÓ±õ çëØë, ßùìÉ_Øë TÝäèëßÜë_ ±äëßÞäëß ¶ÕÝùÃí ׳ ±ëÕHëõ ÕHë Öõ É ÀßíÞõ È^Ëí ÉäëÞð_ Èõ. ÒäíÖßëÃùÓ KÝõÝVäwÕ Èõ 15 16
 9. 9. ±Þõ ÕþÃË ÒiëëÞí ÕðvæÓ Üñâ µÕëØëÞ ç_ÝùÃí Èõ ! ÒÜëßí Ûñá Þ×íÓ çëÜëLÝ ßíÖõ TÝäèëìßÀ ÒçðÂØðÑÂÓÞí Éõ çÜÉ Èõ Öõ èÀíÀÖÜë_±õÜ À•ëð_ ±õ É ÜùËëÜë_ ÜùËí Ûñá Èõ, Ûñá µÕß ÃëÏ ±ëäßHë ±ëäí çðÂØðÑ Þ×í, ±õ Öù åëÖë Àõ ±åëÖë äõØÞíÝ ÀÜý Èõ ±õÜ ÛÃäëÞõ½Ý Èõ. ÀòÕëâðØõä Àèí ÃÝë Èõ Ñ À•ëð_ Èõ. ±ë åëÖë Àõ ±åëÖë äõØÞíÝ ÜðØÖí èùÝ Èõ, ËõQÕßßí èùÝ Èõ. ÀëßHë Àõ ±ë ±äV×ë Èõ. ±äV×ëÞù ±×ý É ËõQÕßßí Èõ. èäõ Éõ çëÜëLÝ Òèð_ Öù Øùæ ±Þ_ÖÞð_ ÛëÉÞ È_ ÀvHëëâ.Ó çÜÉ ÕþÜëHëõ ±ë äõØÞíÝ ÀÜýÞõ ÀëÝÜí ÜëÞí ÜùËð_ VäwÕ ±ëÕäëÜë_ FÝë_ ±Þ_Ö ØùæÞð_ ÛëÉÞ Èõ, ÍÃáõ Þõ ÕÃáõ Ûñáù É Èõ. ±ßõ, ±ëäõ Öù ÖõÞë×í ÕùÖëÞõ CëHëð_ äõÌäð_ ÕÍõ Èõ. ç_çëßÞë_ çäý çðÂØðÑÂù±èÙ ±ë ÉÃÖÜë_ ±ëÕHëõ ìäzÜëÞ Èí±õ ±õ É ÜùËëÜë_ ÜùËí åð_ Ûñá ±_Öäëâë Èõ. ÕùÖëÞð_ ÒVäçðÂÓ É ±Þ_Ö Èõ ±Þõ Öõ É ÕþëMÖ Àßí áõäëÞ×í ? Üñâ É FÝë_ ÕùÖõ É Ûñá×í Ûßõáù Èõ IÝë_ Úí½Þõ @Ýë_ Øùæ Éõäð_ Èõ.Øõäù ? ±Þõ Úí½Þõ Øùæ Øõäù ±õÞë Éõäð_ ±äÃëÏ ìÜJÝëIä ±ë ÉÃÖÜë_ÚíÉ_ Àù³ É Þ×í. çëÜëLÝ çÜÉ×í Éõ çðÂØðÑÂÞí ÀSÕÞë ÀßíÞõ Éõ ÛÝ_Àß ÀÜýÚ_ÔÞù Ú_Ôë³ ½Ý Èõ Öõ ÀSÕÞëÞí V×ëÞõ ØëØëlí±õ Úèð É çð_Øß çèÉ ßíÖõ ÒÕùÖëÞí ±õÀ Ûñá Ûë_Ãõ ±õÞõ ÛÃäëÞ ÀèõäëÝ.Ó - ØëØëlí Ý×ë×ý ÒiëëÞ ØåýÞÓ ÕþØëÞ ÀÝðô Èõ ±Þõ ÖõÞí ÒÃõÍÓ Úõçí ½Ý Öõäð_ çßâ Ò±ë äSÍýÜë_ Àù³ ÖÜëßù µÕßí Þ×í. ÖõÞí èð_ ÖÜÞõ ÃõßõLËí ±ëÕð_ ÀÝðô Èõ ±Þõ ±õÀ äëß ±õÞí ÃõÍ Úõçí ½Ý Öù TÝäèëìßÀ çðÂØðÑ VÕåõýÈ_. Àù³ ÚëÕùÝ ÖÜëßù µÕßí Þ×í. ÖÜëßí Ûñáù ±õ É ÖÜëßù µÕßí ÖõÜ Þ×í !Èõ !Ó - ØëØëlí ÒÀ_Ëëâù ±õËáõ Àë_ËëÞí Õ×ëßíÜë_ çñ³Þõ IÝëßõ Éõ Øåë ×ëÝ ÕùÖõ ÀùHë Èõ Öõ ½Hëõ Öù ÚÔí Ûñáù Ûë_ÃäëÞù ßVÖù ÀÕëäë Üë_Íõ - ØëØëlí±Þõ ÈõäËõ ÒÕßÜëIÜëÓ ×ëÝ ! èäõ ±ë À_ËëâëÞù ±ÞðÛä Þë ÀÝùý èùÝ ±õäù ÛëBÝåëâí ÀùHë ÉÃÖÞù ìÞÝÜ Àõäù Èõ Àõ Àù³ ÖÜÞõ À_³ ÂßëÚ Àèí ½Ý Àõ èù³ åÀõ ? ÛáÛáë ±ëÇëÝùý, Üèëßë½õ, çëÔð-çLÝëçí Þõ ÜùËë ÜùËëÖÜëv_ Àù³ ÂßëÚ Àßí ½Ý Öù ÖÜõ çëÜëÞí Ûñá ½õåù ±Þõ ÒÜÞõ ±ëÜ ÜèëIÜë±ù ÕHë À_Ëëâë×í ä_ìÇÖ ßèí Þë åÀõ. ±õ Öù ±õÀ ÒiëëÞíÀõÜ À•ëð_ ?Ó ±õÜ Àßí ÕùÖëÞë ÜëËõ ±LÝëÝ ×Ýù Èõ ÖõÜ ÜëÞí áõåù. ÕðvæÓÞõ À_Ëëâë Éõäí äVÖð É ±ÞðÛääëÞí Þë èùÝ ! èäõ ±ë À_ËëâùèÀíÀÖÜë_ ÒLÝëÝÓ ½õäëÞù èùÝ É ÞèÙ. ±ë çëÜõ×í Éõ ÕHë Àë_³ ÉõÞõ ±ëäõ ÖõHëõ ÖõÞõ çÜÖëÛëäõ çèÞ Àßí áõäëÞù èùÝ, ÕHë ÖõÜ Þ±ÞðÀñâ Àõ ÕþìÖÀñâ ÖÜÞõ ÕþëMÖ ×Ýð_ Öõ ÖÜëßë ÕùÖëÞë á³ ±ëäõáë ÀßÖë_ À_Ëëâù Øñß ÀßäëÞë µÕëÝù ±ëØßäëÜë_ ±ëäõ. ±ßõ, ìçÞõÜë, ÞëËÀÒTÝäèëßÓÞë ìèçëÚõ É ÕþëMÖ ×ëÝ Èõ, ±õÜë_ ÕÈí ÒLÝëÝÓ ½õäëÞù @Ýë_ Àõ ±õ×í ÕHë ÞíÇõ CëçÍí ½Ý Öõäë µÕëÝù ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ, ÕHëßèõ Èõ ? ØßõÀÞù ÒTÝäèëßÓ Éõäù ÕùÖõ áëäõáë èùÝ Èõ Öõ Öù µÀõáëÝë èÀíÀÖÜë_ À_Ëëâù Øñß ×Öù Þ×í, Üëhë ×ùÍë çÜÝ ÜëËõ Öõ ±ëÃâÉ Àßõ Èõ, ÕëÈù Üâõ Èõ Öõ ìèçëÚõ ìèçëÚ×í É Üâõ Èõ, ±õÜë_ ÒLÝëÝÓ ÔÀõáëÝ Èõ, Öõ Îßí ÕëÈù ÚÜHëë ½õß×í Îßí äâõ Èõ. ÀëßHë Àõ ±õÉõ Âùâäë ½Ý Èõ Àõ ÀðØßÖí TÝäèëßÞõ ±ÜëLÝ Àßõ Èõ, ÖõÞõ ±õÞù Üëß µØÝÀÜý À_³ ÈùÍõ ÞèÙ, ±õ Õñv_ ÛùÃTÝõ É È^ËÀù.ÕÍuë äÃß åí ßíÖõ ßèõ ? ÒßëæõæÓÞí çëÜëLÝ çÜÉ ±Þõ äíÖßëÃùÞí Ý×ë×ý çÜÉÜë_ Ò±ë Üëßí Ûñá ÈõÓ ±õ çÜ½Ý Èõ, ±õ VËõÉ çðÔí Éõ Õèù_Çõáù Èëå ±Þõ ØñÔ ÉõËáù ÖÎëäÖ Èõ. Òèð_ Ç_Øðáëá È_Ó ±õ É ßëÃ. FÝë_Èõ ±õÞõ ±õÞí Ûñá Ûë_Ãäë ÜëËõ ÒLÝëÝÓ Èõ ±Þõ ÉõÞõ ÒÜëßí Ûñá ×Öí ÕùÖõ Þ×í IÝë_ Òèð_ È_Ó ±õäù Éõ ±ëßùÕ Àßõ Èõ ±õ É ßëà Èõ ±Þõ ÉõÞõÞ×íÓ ±õÞõ çÜÉäë ÜëËõ ÒTÝäèëßÓ Èõ. Òèð_ åð©ëIÜë È_Ó ±õ áZë ìÞß_Öß Èõ ÖõÞë çäý ßëà ÖñËí ÃÝë Èõ. 17 18
 10. 10. ÒÜÞõ ±ëÞë Õß ßëà ÈõÓ ±õÜ Éõ çëÜëLÝ çÜÉ Èõ Öõ ±Ý×ë×ý È ÜìèÞë çðÔí ±çß ßèõ Èõ, Öù Àðç_ÃÞù Õëç áëÃõ Öù Öù ±Þ_ÖÈõ. èÀíÀÖÜë_ ±ëIÜëÜë_ ßëà ÞëÜÞù ÃðHë É Þ×í. ±ë Éõ ßëà áëÃõ Àëâ ÖÜëßë_ ÚÃëÍí ÞëÂõ ±õäð_ Èõ.Ó - ØëØëlíÈõ Öõ Öù ÕßÜëHëð±ùÞð_ ±ëÀæýHë Èõ ±Þõ ¦õæ áëÃõ Èõ Öõ ÕßÜëHëð±ùÞð_ Ü_hë ±õ ìäiëëÞ Èõ, ÃMÕð_ Þ×í. ±õÜë_Ý ÒìhëÜ_hëÓ ±õ ÖùìäÀæýHë Èõ. ±ë ÚÔí ÕðØûÃáÞí ÀßëÜÖ Èõ, ÖõÞõ Ò ÕùÖëÞõÓ É ßëæõæ ç_çëßìäCÞèÖëý Èõ. ìhëÜ_hë ìÞWÕZëÕëÖí Ü_hë Èõ, çäý ÔÜý çÜÛëä çñÇÀ×ëÝ Èõ ±õÜ ÜëÞí á³ ±ëIÜëÞõ ßëÃí-¦õæí Ìßëäí Øõ Èõ. ±ëIÜëäíÖßëÃí É Èõ Þõ ßèõåõ. Èõ, çäý ÔÜýÞë ßZëÀ ØõäØõäí±ù ±õÞë×í ßë° ßèõ Èõ. Ü_hëÞí ±çß @Ýëßõ ×ëÝ ? ÒiëëÞí ÕðvæÓ èë×õ ìäìÔçß ½õ ±ÕëÝù èùÝ Öù Öõ ÃÉÚÞí Ò±iëëÞ ÕþIÝõ ÕþõÜ Öõ ßëà ±Þõ iëëÞ ÕþIÝõ ÕþõÜ Öõ äíÖßëÃ.Ó ±çß Àßõ Öõäð_ Èõ ! FÝë_ çðÔí TÝäèëß ÚëÀí ßèõ Èõ IÝë_ çðÔí hëHëõÝ - ØëØëlí Ü_hëù- ÒÞäÀëß, Ÿ ÞÜù ÛÃäÖõ äëçðØõäëÝ ±Þõ Ÿ ÞÜÑ ìåäëÝÓ ±õÜ ÉÃÖÞù ±ëÔëßV×_Û ÒäõßÓ Èõ. ½õ äõß ìÞÜñýâ ×ëÝ Öù ç_çëß ±õÀ çë×õ ÚùáäëÞë èùÝ. ±õÀáù ÞäÀëß Ü_hë ±õ ç_LÝVÖ Ü_hë Èõ. FÝë_çèÉ ßíÖõ ìÞÜñýâ ׳ ½Ý Èõ. äõß×í È^ËäëÞù ±õÀ É ÜëÃý Èõ ±Þõ çðÔí Ý×ë×ý ç_LÝVÖ ÕþëMÖ Þ×í ×Ýð_ IÝë_ çðÔí hëHëõÝ Ü_hëù çë×õ ÚùáäëÞëÖõ Èõ ÒçÜÛëäõ Îë³áùÞù ìÞÀëá Àßù.Ó ±õ ÒåjëÞð_ åßHëð_Ó, ±ë ÀëâÜë_ èùÝ. ç_LÝVÖ ±õËáõ äõå ÚØáëääð_ ±õ ÞèÙ, ÕHë ±ëIÜiëëÞ ÕþëMÖ ×äð_ÃÉÚÞð_ Èõ. ±ë åjë ÒØëØëlíÓ±õ çäýÞõ ±ëMÝð_ Èõ. èäõ ±õ åjë á³ Öõ Èõ.Éõ ßHëõ ÇÏõ Öõ Âßù åñßù. ç_çëß ±õ ç_ÃþëÜ É Èõ Þõ ? ±õ ç_ÃþëÜÜë_ ±ëÉõ ÉÃÖÞí À³ Øåë ׳ Èõ ÖõÞë ìÞìÜkëõ ØëØëlí çܽäõÒÎë³áùÓÞù çÜÛëäõ ìÞÀëá Àßù. ±õ ØëØë³ åjë á³Þõ ßHëõ ÇÏõ Öõ Èõ. ØëØëlí Àèõ Èõ, Àõ 1942 Þí çëá×í èð_ ÀèõÖù ±ëäð_ È_ Àõ ÉÃÖìäÉÝÞõ ±äUÝ äßõ Þõ Üâõ åð_ ? ÜùZë !! ÕþëMÖ ÜÞ, äÇÞ, ÀëÝëÞõ ±ëÂð_ ÜõLËá èùìVÕËáÜë_ ÀLäËý ׳ ß•ëð_ Èõ.ØëØëlí±õ ÒÎë³áÓ Àèí Èõ ±Þõ ±ë ØåýÞÜë_ ±ëäí ½Ý ÖõÞù ±KÝëIÜìäÉÝ ×³ ÃÝù ! FÝë_ ɱù IÝë_ ÞÝðô Ãë_ÍÕHë É ØõÂëÝ Èõ. ÖÜõ ÕñÈù åð_ Þõ çëÜõ ÇëÉý ×Ýõáð_ ±õÀ ÕßÜëHëð ÕHë ±çßäëâð_ FÝë_ Èõ IÝë_ ±Þ_Ö ÉäëÚ åù ±ëÕõ ! ±õÀÚí½Þù Àë_³ Öëâù É Þë ÚõçÖù èùÝ ! ±ÞõÕßÜëHëð±ù×í Ûßõáë_ ÛëÉÞùÞù Òç_ÃÓ åð_ ±çß Üð@Ö èù³ åÀõ ? ÕÈí ÞëÞí ÞëÞí ÚëÚÖù ÜëËõ ÜùËë ÜùËë {CëÍë Àßõ Èõ, ±õ ÜõLËá ÞèÙ Öù±õ ç_à çðç_à èù Àõ Àðç_à èù, ±çß ×äëÞí É. ±õÀ ÒçIç_ÃÓ É ±õäù ÚíÉ_ åð_?Èõ Àõ Éõ çäý ç_Ãù×í ±ç_à Àßëäõ ±Þõ ±ë ÒçIç_ÃÓ Öõ çëÜëLÝ ±×ýÜë_ ±ëÉÞí Þäí ÕõÏíÞë_ ÝðäëÞ ÈùÀßë-ÈùÀßí±ùÞõ áùÀù ÂñÚ äÃùäõäÕßëÝ Èõ Öõäù ÞèÙ. ÒiëëÞí ÕðvæÓ Àõ Éõ çäý ç_ÃÜë_ èùäë ÈÖë_ ìÞß_Öß Èõ, ÕHë ØëØëlí Àèõ Èõ Àõ ±ë É Ýðäë ÕõÏí ìèLØðVÖëÞÞð_ ÞëÜ ßùåÞ±ç_à ßèõ Èõ, ÖõÜÞù çIç_à ½õ ÕþëMÖ ×ëÝ Öù Àù³ ÕHë °äÞõ ±ç_à Àßåõ ±Þõ ØëØëlíÞí çèÉ äëHëí ÞíÀâí Èõ Àõ, ìèLØðVÖëÞ 2005ÞíÕØ ÕþëMÖ ×ëÝ Öõäð_ Èõ. ±ëäë ÒiëëÞí ÕðvæÓÞù çIç_à ßùÉ Þõ ßùÉ Þäù, çëáÜë_ ±ëÂë äSÍýÞð_ ÀõLÄ ×³ ÃÝð_ èåõ, ±IÝëßõ ׳ ß•ëð_ Èõ.Þäù Þõ Þäù É áëÃõ ! 31 äæý ÕÈí ÎùßõÞÞë áùÀù ±èÙ ÛHëäë ±ëäåõ Àõ °äÞ ÀõÜ çIç_Ã×í Àðç_ÃÞë ÕßÜëHëð ÞíÀâí ½Ý ±Þõ Þäë_ åð© ÕßÜëHëð °ääð_, Âëäð_ ÀõËáð_, ¬Cëäð_ ÀõËáð_ Þõ ßèõäð_ ÀõÜ ÀßíÞõ !ØëÂá ×ëÝ. ÉÃÖÜë_ Òåð©ëIÜëÓ ±Þõ Òç_ÝùÃÓ Úõ É äVÖð Èõ. - ØëØëlí Ò±ë Éõ ìè_ÃÞù Õëç Àù³ ÖÕõáë_Þõ áëÃí ÃÝù èùÝ Öù È ÜìèÞëÕÈí ±õ ÖÕõáëÜë_ ØñÔÕëÀ ßë_Ôí±õ Öù Öõ ÚÃÍí ½Ý. ±ë ìè_ÃÞë ÕëçÞí Òåð©ëIÜëÓ åërÖ Èõ ±Þõ ç_ÝùÃù ìÞß_Öß ÚØáëÝë É Àßõ Èõ. 19 20
 11. 11. ÒV×ñâ ç_ÝùÃù, çñZÜ ç_ÝùÃù ±Þõ äëHëíÞë ç_ÝùÃù Õß Èõ Þõ AÝëá ßèõ Öù ÖÕÞë ßí±õÀåÞ wÕõ ±è_Àëß ¶Ûù Þë ×ëÝ, ÞèÙ ÖùÕßëÔíÞ Èõ.Ó - ØëØëlí ÖÕÞð_ ßí±õÀåÞ ¿ùÔ, ÜëÞ Þõ ±è_Àëß Èõ. Õ_ÇõìLÄÝ×í ±ÞðÛäí åÀëÝ Öõ ÚÔë É ç_ÝùÃù Öõ V×ñâ ç_ÝùÃù IÝëà ÀùÞõ ÀèõäëÝ ? çèÉ äÖýÞÜë_ äÖëýÝõáù èùÝ Öõ IÝëÃÈõ ; ÜÞÞë, Úðì©Þë, ìÇkëÞë, ±è_ÀëßÞë äÃõßõ ç_ÝùÃù çñZÜ ç_ÝùÃù ÀèõäëÝ. Úí½õ ÚÔù IÝëà ±è_Àëß ÀßíÞõ Àßõáù ÀèõäëÝ. ÒIÝëÃõ çùÈõ ±Þõ äëHëíÞë ç_ÝùÃù Àõ Éõ V×ñâ- çñZÜ Èõ ±õ ÚÔë Õß Èõ Þõ ÕëÈë ±ëÃõÓ! ÉõÞù ÉõÞù IÝëà ±è_Àëßõ ÀßíÞõ ÀÝùý èùÝ Öõ çù ÃHëð_ ׳ÞõÕßëÔíÞ Èõ. äëHëí ±õ ßõÀÍý Èõ, Îíì{Àá Èõ. ±ëIÜëÞõ ±Þõ äëHëíÞõ À_³ ±ëÃâ µÕß Üâõ. ÒÜùZëÜëÃýÜë_ IÝëÃÞíÝ åßÖ Þ×í ±Þõ ±IÝëÃÞíÝÉ áëÃÖð_ äâÃÖð_ Þ×í. ±ëIÜë ±äëEÝ Èõ. èë, äëHëí Àõäí ÞíÀâõ Èõ, åßÖ Þ×í !Ó åëjëù VäÝ_ äØõ Èõ Àõ iëëÞíÞõ IÝëÃëIÝëà ç_Ûäõ ÞèÙ.@Ýë_ Ûñá ×ëÝ Èõ äÃõßõÞù ±ëIÜë iëëÖë-ÄWËë Èõ. ç_ÝùÃù ìäÞëåí Èõ. Éõ ÕþÀòìÖÜë_ ßÜHëÖë Àßõ Èõ Öõ Éõ ÕHë À_³ IÝëà Àßõ Èõ Öõ ÕþÀòìÖ É½õ ç_ÝùÃùÜë_ ÜðÀëÜ Àßõ Öù ÕùÖõ ìäÞëåí Èõ Þõ ±ìäÞëåí ±õäë Àßëäõ Èõ Þõ Âëáí ±è_Àëß Àßõ Èõ Àõ ÒÜõ_ IÝëBÝð_ !Ó ±Þõ Éõ ìÞß_Öß±ëIÜëÜë_ ÜðÀëÜ Àßõ Öù ÕùÖõ ±ìäÞëåí É Èõ. Üèëäíß ÛÃäëÞõ ±õÀ ±ëIÜ-ßÜHëÖëÜë_ Èõ ±õÞõ IÝëÃëIÝëà ç_Ûäõ É ÞèÙ. ±ëIÜëÞù IÝëñëIÜë ìçäëÝ ÚíÉ_ Éõ ÕHë À_³ Èõ Öõ ÚÔð_ É ç_Ýùà ìäiëëÞ Èõ ±õÜ Àõ ÃþèHë ÀßäëÞù VäÛëä É Þ×í. ½õ ÖõÜ èùÖ Öù Öù ìç©ZëõhëõÀ•ëð_ Èõ. ±ë çäý ç_ÝùÃùÞë ç_Ã×í Üð@Ö ±õäù ÕùÖõ ±ç_à åð©ëIÜë Èõ. ìÚßëÉõáë ìç© ÛÃä_Öù ÕHë IÝëà Àõ ÃþèHë ÀßÖë ÚõÌë èùÖ ! Öù ÕÈí ÖõÞõ ÜùZë ÀèõäëÝ É ÀõÜ ? ±ë Öù ÕðØûÃá IÝëÃõ Èõ Þõ ÕðØûÃá É ÃþèHë ÖÕ Úõ ÕþÀëßÞë_ Èõ Ñ ±õÀ Úë•ë ÖÕ ±Þõ ÚíÉ_ ±ë_Öß ÖÕ. Úë•ë Àßõ Èõ Þõ ÕùÖõ Âëáí ±è_Àëß É Àßõ Èõ. ÛÃäëÞõ äVÖðÞù IÝëà ÀßäëÞùÖÕ ±õËáõ Úí½Þõ ÂÚß ÕÍí ½Ý Öõ ±Þõ ±ë_Öß ÖÕÞí Àù³ÞõÝ ÂÚß À•ëù Þ×í; ÕHë äVÖðÞí ÜñÈëýÞù, ÜùèÞù IÝëà äÖýäù ½õ³±õ ±õÜ À•ëð_Þë ÕÍõ, ÕùÖõ ÕùÖëÞí É ÜèÙ ÖÕ ÀÝëý Àßõ Öõ. Úë•ë ÖÕÞð_ Îâ ç_çëß Èõ.Èõ Þõ ±ë_Öß ÖÕÞð_ Îâ Èõ ÜùZë ! Úë•ë ÖÕ×í Öù èß Àù³ ìäìØÖ ÈõÉ, ÕHë ±ë_Öß ÖÕ ±õÀ ÒiëëÞí ÕðvæÓ Õëçõ×í É ÕþëMÖ ×ëÝ ±õäð_ Èõ. ÒÖëØëIQÝ ±KÝëç ±õ É ßëà ±Þõ ÖëØëIQÝ ±KÝëç ÞèÙ Öõ IÝëÃ.Ó - ØëØëlí Ò±ëIÜë ±Þõ ±ÞëIÜëÞë çë_ÔíÞõ ±õÀ ×äë Þë Øõ Öõ Âw_ ÖÕ.Ó - ØëØëlí ±ìè_çëÞù çñZÜÜë_ çñZÜ ±×ý ½õ Àù³ Àßí åÀõ Öù Öõ äíÖßëÃù É Àßí åÀõ. ÉõÞõ ±ë ÉÃÖÜë_ Àù³ ÕHë °äÞõ ìÀ_ìÇÖû Üëhë ÕHë ØðÑ èùÜ ìÍÕëËýÜõLË ±õËáõ Àõ ÕùÖëÜë_-VäÜë_ ±ëIÜëÜë_ É ßèõäð_ ±Þõ Þ×í Øõäð_ ±õäù ìÞß_Öß Ûëä Èõ ±Þõ Öõ äÖýÞÜë_ Èõ ±õ É äíÖßëà Èõ!ÎùßõÞ ìÍÕëËýÜõLË ±õËáõ Àõ ±ëIÜë ìçäëÝ ±LÝÜë_-ÕðØûÃáÜë_ Þ ßèõäð_ Àù³ °ä Àù³ °äÞõ Üëßí É Þë åÀõ ÖõÜ É Àù³ °ä Àù³ °äÞõ±Þõ Öõ ÜëËõ Éõ ÖÕ Àßäð_ ÕÍõ Èõ Öõ ±ë_Öß ÖÕ Èõ. ±ë Úë•ë ÖÕ Éõ ÚÇëäí Þë åÀõ. Ç_ØðÛë³±õ Àù³ °äÞõ ÜëßäëÞù Ûëä Àßõáù ±ÞõÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ ÖõÜë_ Éõ ÀßäëÕHëð_ ±ëäõ Èõ Öõ ±è_Àëß Èõ. ÛÃäëÞõ FÝëßõ Àù³ °äÞõ ÜßäëÞù Ëë³ìÜ_à ±ëäí ½Ý IÝëßõ ±õ Ç_ØðÛë³ÞëÕþëMÖ ÖÕÞõ çÜÖë Ûëäõ çèÞ Àßí áõäëÞð_ À•ëð_ Èõ, ÞèÙ Àõ Âõ_ÇíÖëHëíÞõ ìÞìÜkëõ Üßõ. ÜßHëÀëâ Õèõáë_ Àù³ °ä Üßí åÀõ É ÞèÙ. ±ë Öù±è_Àëß Àßí Þõ ÖÕ ÖÕäëÞð_ À•ëð_ Èõ ! ±IÝëßõ Éõ ÕHë V×ñâ ÖÕ ÀßäëÜë_ ÜëßäëÞë Éõ Ûëä Àßõ Èõ ÖõÞë×í ÛëäÜßHë ×ëÝ Èõ. ÛÃäëÞõ V×ñâ±ëäõ Èõ Öõ ÚÔë_ É ÕþÀòìÖ Àßëäõ Èõ, ±õÜë_ åù Õðvæë×ý ? Õðvæë×ý Öù ìè_çë Þë Àßåù ±õÜ Þ×í À•ëð_, Ûëäìè_çë Þë Àßåù ±õÜ À•ëð_ Èõ, ±õËáõ±ë_Öß ÖÕÜë_ ÒÕðvæÓ ×Ýë ÕÈí É åw ×ëÝ Èõ. ÕþÀòìÖ ÕßëHëõ ÖÕ Àßëäõ ±ùËùÜõìËÀ ÚÔí É ±ìè_çë ±ëäí ½Ý Èõ. Àù³ °äÞõ ÚÇëääë ÜëËõÈõ Þõ ±è_Àëß Àßõ Èõ Àõ ÒÜõ_ ÖÕ ÀÝðô !Ó Éõ ÕHë À_³ ÖÕ ×ëÝ Èõ Öõ ØÝë ßëÂäëÞí Þ×í, ÕHë °äÞõ ÜëßäëÞù Éõ Ûëä ×Ýù Öõ ÛëäÜßHëÕþÀòìÖÞõ ±ëÔíÞ ×ëÝ Èõ. ±ëÜë_ ÒÕùÖõÓ À_³ É ÀßÖù Þ×í ±õäù çÖÖ ÜëËõ ØÝë ßëÂäëÞí Èõ! 21 22
 12. 12. Ýùà Úõ ÕþÀëßÞë_ Ñ ±õÀ iëëÞÝùà ±õËáõ Àõ ±ëIÜÝùà ±Þõ Úí½õ Èõ. ÀõËáëÀ Àèõ Èõ Àõ, ÒÜëv_ ÜÞ ÀëÏí áù.Ó ÜÞ ÀëÏí áõ Öù ±õÚç_˱iëëÞÝùà ±õËáõ Àõ ±ÞëIÜÝùÃ. ±ÞëIÜÝùÃÜë_ ÜÞùÝùÃ, ØõèÝùà Üë³LÍõÍ ×³ ÉäëÝ. ÜùZëõ Éäë ÜëËõ ÜÞ ÉwßÞð_ Èõ. ÜÞ ±õ Öù ÞëäÍð_Þõ äëHëíÝùà çÜëìäWË ×ëÝ. Ýùà åõÞù ×ëÝ ? ÉõÞõ ½HÝù èùÝ ÖõÞù Èõ. ÜÞwÕí ÞëäÍë äÃß ç_çëß-çëÃßÜë_×í ÜùZëwÕí ìÀÞëßõ åí ßíÖõÀõ Éõ ±½Hë Èõ ÖõÞù ? FÝë_ çðÔí ±ëIÜë ½HÝù Þë èùÝ IÝë_ çðÔí ÉäëÝ ? ÀõËáëÀ Àèõ Èõ ÜÞ ÛËÀõ Èõ. ÜÞ ±ë åßíßÞí Úèëß @ÝëßõݱëIÜÝùà åí ßíÖõ ×ëÝ ? ±õ Öù ØõèÞõ ½HÝù Öõ×í ØõèÝùÃ É ÀèõäëÝ, ÕHë ÛËÀÖð_ Þ×í, ÛËÀõ Èõ Öõ ìÇkë Èõ.±Þõ ìÞìäýÀSÕ çÜëìÔ ØõèÝùÃ×í @ÝëßõÝ ÕHë ÕþëMÖ Þë ׳ åÀõ. Úðì© ±õ ÕßÕþÀëå Èõ, ³ÞûìÍßõ@Ë ÕþÀëå Èõ. ±ëIÜëÞù ìÍßõ@ËìäÀSÕí ìÞìäýÀSÕí @ÝëßõÝ ÕHë Þë ׳ åÀõ, ±õ Öù ±ëIÜiëëÞí ÕþÀëå Èõ. ±ëIÜë Vä-Õß ÕþÀëåÀ Èõ. Úðì©Þí TÝëAÝë åí Èõ ?çäýiëÕðvæ ìÞìäýÀSÕ Øåë±õ Õèù_ÇëÍí ±ëÕõ IÝëßõ É ìÞìäýÀSÕ ×ëÝ.ÕþÃË Øíäù É ±LÝ ØíäëÞõ ÕþÃËëäí åÀõ. Ò±ëÂë ÉÃÖÞë ÚÔë É çOÉõ@Ëçû ½Hëõ Öõ ÕHë Úðì©Üë_ çÜëÝ, ÀëßHë Àõ Öõ ±è_Àëßí iëëÞ Èõ ±Þõ ìÞß±è_Àëßí iëëÞ ±õ iëëÞ Èõ.Ó Ò±õÀëÃþÖëÓ åð_ Èõ ? åë ÜëËõ Àßäí ÕÍõ Èõ ? ÉõÞõ TÝÃþÖëÞù ßùà - ØëØëlíèùÝ Öõ É ±õÀëÃþÖë Àßõ, ±õÜë_ ±ëIÜë µÕß åù µÕÀëß ? ±ë ÜÉ^ßùÞõ±õÀëÃþÖë ÀßäëÞí @Ýë_ Éwß Èõ ? ÖõÜÉ ÒiëëÞí ÕðvæÓ ÕHë ±õÀëÃþÖë FÝë_ iëëÞçñÝý {âèâÖù èùÝ IÝë_ Úðì©wÕí ÀùìÍÝëÞí åí Éwß ?Þë Àßõ. Éõ TÝÃþÖëÞë ßùà µÕß ±õÀëÃþÖëÞí Øäë ÇùÕÍõ Èõ ÖõÞë×í Úðì©Þù VäÛëä ÚâëÕù ÀßëääëÞù Èõ. iëëÞí ±ÚðÔ èùÝ, Úðì© ÞëÜõݱëIÜëÞõ åù ÎëÝØù ? Þë èùÝ. ç_ÕñHëý Úðì© Âáëç ×ëÝ IÝëßõ çëÜõ çäýiëÕØ èëßÖùßë çìèÖ èëÉß ×ëÝ ! KÝëÞ Àßõ Öù åõÞð_ ÀßäëÞð_ ? KÝõÝÞõ ½HÝë äÃß åõÞð_ KÝëÞ äÃß ìËìÀËõ ÛËÀõ Èõ Öõ ìÇkë, ±èÙ ÚõÌë ÚõÌë ÃÜõ IÝë_Þù èñÚèñÀßäëÞð_? ÕùÖëÞí ÀSÕÞë×í KÝõÝ Þyí Àßí KÝëÞ ÀÝëý×í ØèëÍù åí ßíÖõ ÎùËù ØõÂëÍõ Öõ ìÇkë. åð© iëëÞ + åð© ØåýÞ= åð© ìÇkë ±õËáõ åð©ëIÜëäâõ ? ÕùÖõ. ±åð© iëëÞ + ±åð© ØåýÞ = ±åð© ìÇkë. ÉÃÖ Ò±Þ_Ö çÜëìÔ ÀùÞõ ÀèõäëÝ ? ÞëÀ ØÚëäíÞõ Àõ èÌÝùÃ×í çÜëìÔ Àßõ ìÇkëÓÜë_ ÕÍuð_ Èõ. çëÔð±ù ±ÞõÀ ìÇkëÜë_ ±ëTÝë Èõ ±Þõ ÒiëëÞí ÕðvæÓÖõÞõ? Þë, ±õ Öù èõLÍá çÜëìÔ ÀèõäëÝ. FÝë_ çðÔí èõLÍá ÜëÝðô IÝë_ çðÔí ±Þõ çÖûÕðvæ Ò±õÀìÇkëÓÜë_ èùÝ.ÇëSÝð_, ÕÈí ±õ çÜëìÔ ¶Ößí ½Ý, ±õäí çÜëìÔ×í åð_ ÜùZë ×ëÝ ? ±åð© ìÇkë åë×í ±åð© Èõ ? ÒVäÓÞõ ½õ³ åÀÖð_ Þ×í, ÜëhëçÜëìÔ Öù ÖõÞõ ÀèõäëÝ Àõ, èëáÖë_ ÇëáÖë_, ±ßõ áÏÖë_-{CëÍÖë_Ý çÜëìÔ ÕßÞõ É ½õ³ åÀõ Èõ; FÝëßõ åð© ìÇkë ÒVäÓ ±Þõ ÒÕßÓ- ÚLÞõÞõ ½õ³Þë ½Ý ÖõÞð_ ÞëÜ ÒÝ×ë×ý-çÜëìÔÓ. ±ëìÔ, TÝëìÔ, µÕëìÔ Þë ×ëÝ Öõ åÀõ Èõ. - ØëØëlíÒÝ×ë×ý çÜëìÔÓ ÀèõäëÝ. ìÇkëÞí èëÉßíÜë_ Éõ ÉÜí åÀÖë Þ×í ÖõÜÞõ èëËý Îõ³á, OáÍ ÜÞ åð_ Èõ ? ÜÞÞõ Öù ±õÀ ÒiëëÞí ÕðvæÓ É ±ùâÂí åÀõ. Éõ Õþõåß äÃõßõ ßùà ×ëÝ Èõ. ìÇkëÞí èëÉßíÜë_ ÉÜí åÀëÝ Öù Àù³ ßùÃÜÞ×í ìÞß_Öß Õß ßèíÞõ ÖõÞë iëëÖë-ÄWËë ßèõ Èõ ±õäë ÕñFÝ ØëØëlí±õ É Þë ×ëÝ ±õäð_ Èõ !ÜÞùìäiëëÞ Ý×ë×ý Úèëß ÕëÍuð_ Èõ. ÜÞ ±õ Ãë_ÌùÞð_ ÚÞõáð_ Èõ. FÝëßõÚë•ë ÖõÜÉ ±ë_Ößç_ÝùÃù ÕþëMÖ ×ëÝ IÝëßõ ÜÞÞí Ãë_Ì eËõ. Éõ Àñ_ÕHë ±ÞëèÖ ÞëØ, ÀðÍìáÞí ±õ ÚÔë ìÇkëÇÜIÀëß Èõ Þõ ÕúØûÃìáÀ Èõ. _eËõ Èõ, wÕÀÜë_ ±ëäõ Èõ Öõ ìäÇëß ±äV×ë ÀèõäëÝ; ìäÇëß ±ëäõ Þõ ÀõËáëÀ Àèõ Èõ Àõ, ÒÜÞõ ÀòWHë ÛÃäëÞ ÜèÙ ØõÂëÝ Èõ. ±ë½Ý; ±ëIÜë ÕùÖõ ÖõÞù iëëÖë-ÄWËë Èõ. ÜÞ ±õ iëõÝ Èõ Þõ ±ëIÜë iëëÖë ±ëIÜë Þ èùÝ, ±õ Öù ìÇkëÇÜIÀëß Èõ. ±õ ÀòWHëÞõ ½õÞëß ±ëIÜë Èõ. 23 24
 13. 13. ÈõäËõ ¼ìWË ÄWËëÜë_ ÞëÂäëÞí Èõ. ±ë Öù ¼ìWË ¼UÝÜë_ ÞëÂõ Èõ. Çëß äõØ Õñßë ×ëÝ IÝëßõ äõØ ³ËçõSÎ åð_ Úùáõ Èõ ? Ôíç ³{ - ØëØëlí ÞùË ÔõË, Ôíç ³{ ÞùË ÔõË, Öð_ Éõ ±ëIÜë Âùâõ Èõ Öõ ±ëÜë_ Þ×í ! Çëß äõØ äë_EÝë_, ÔëßHë ÀÝëý Þõ ±_Öõ åð_ ? ÒÞõìÖ ÞõìÖÓ. ÕðVÖÀÜë_ ±ëIÜë Éõ ÀòWHë ØõÂëÝ Èõ Öõ Öù ¼UÝ Èõ Þõ ÖõÞõ ½õÞëßù ÒÕùÖõÓ ÄWËë åí ßíÖõ çÜëìäWË ×ëÝ ? ±äHëýÞíÝ, ±äëEÝ ØðÃýÜ ±õäë ±ëIÜëÞð_Èõ, ±ëIÜë Èõ, VäÝ_ ÒÀòWHëÓ Èõ ! ÛëÞ ÒiëëÞí ÕðvæÓ ç_iëë×í Àßëäõ. ÒiëëÞí ÕðvæÓ Õëçõ Ôíç ³{ ÔõË, Òèð_ Ç_Øðáëá È_Ó ±õ É Üñâ Ò±è_ÀëßÓ Èõ, ±õ ½Ý Öù ìÞß±è_Àëßí ÀáëÀÜë_ ׳ ½Ý!ÕØ ÕþëMÖ ×ëÝ. ÕÈí Éõ ÚëÀí ßèõ Öõ ìÞÀëáí ±è_Àëß-ÍÿëÜõìËÀ ±è_Àëß ±ëáùÇÞë, ÕþìÖ¿ÜHë ±Þõ ÕþIÝëAÝëÞ Ý×ë×ý Àßõ Öù É Àßõáëßèõ Èõ. ±ë ±è_Àëß Úõ ÕþÀëßÞë Èõ: ±õÀ wÕëâù Þõ Úí½õ ÀØwÕù. ±ë Øùæ Ý×ë×ý ßíÖõ Ôùäë³ ½Ý Þõ ÕùÖõ ÖõËáù ìÞÜýâ ×ëÝ, ÕHë Öõ Øùæ±è_Àëßõ É ØëË äëYÝù Èõ, ÕùÖëÞë ÒVäÓ çðÂÞõ ±õ ÇëÂäë Þ×í ØõÖù. ×ëÝ Àõ ÖßÖ É ±ùÞ Ôí ÜùÜõLË ±ë ìäìÔ ×ëÝ Öù É ±ë ÀëâÜë_ Àëܱè_ÀëßÞõ ±ùÃëâäëÞð_ ±õÀ É çëÔÞ ÉÃÖÜë_ èùÝ ±Þõ Öõ ÒiëëÞí áëÃõ.ÕðvæÓÞë ÇßHëÞù ±_ÃñÌù ! äíÖßëà ìäiëëÞ äíÖßëÃ É Úèëß ÕëÍí åÀõ. äíÖßëÃùÞù ±_Öß ±_ÖÑÀßHëÞë Çëß Ûëà Èõ Ñ ÜÞ, Úðì©, ìÇkë ±Þõ ±è_Àëß, ±ëåÝ ÀëâÞõ ±ÞðwÕ ±õäí VÝëØäëØ äëHëí ¦ëßë ÒiëëÞí ÕðvæÓ É Úèëß±õÜÞð_ ÀëÝý ÕëáëýÜõLËßí Õ©ìÖ×í Çëáõ Èõ. ÜÞ ÕõQÎáõË ÚÖëäõ, ìÇkë ÕëÍí åÀõ Àõ Éõ ÕþëMÖ ×Ýë ÕÈí çëÜëLÝ ÜÞðWÝ ÕHë Ý×ë×ý ÔÜýKÝëÞÜë_ÎùËù ØõÂëÍõ, ±õÜë_×í Úðì© ±õÀÞí çë×õ Ûâõ Þõ Ííçí{Þ ±ëÕõ, äÍëÕþÔëÞÞí ìÞß_Öß ßèí åÀõ ! ³EÈë Öù Üëhë ±õÀ ÜùZë ÜëËõ Àßäë Éõäí Èõ.ÉõÜ; ±Þõ ±è_Àëß ßëWËÿÕìÖÞí ÉõÜ çèí Àßí ±ëÕõ ±õËáõ ±õ ÀëÝýwÕÀÜë_ ±ëäõ. ÒÉõÞõ çÇùË ±õÀáí ÜùZëÞí É ³EÈë Èõ, ±õÞõ Àù³ ßùÀÞëß Þ×í ! iëëÞí ±õÞõ Cëõß Éåõ !!!Ó ±HëðäþÖ, ÜèëäþÖ ±õËáõ äÖõý Öõ, IÝëà ÞèÙ. IÝëà Àßäù ±ÞõäÖýäù ±õÜë_ Úèð ±_Öß Èõ. äÖõý Öõ äþÖ. äÖõý ±õËáõ åð_ IÝëBÝð_ Öõ ÝëØõÝ ÒÉõÞõ ÜùZëÞí ³EÈë èùÝ ÖõÞõ ÕðØûÃáÞí ÜëìáÀí Þë èùÝ !Þë èùÝ, çèÉ IÝëà ÀèõäëÝ. ÉõÞõ çèõÉõ ÚíÍí È^Ëí èùÝ ÖõÞõ Öõ ÝëØõÝ ÕðØûÃáÞí ÜëìáÀí Èõ ÖõÞõ ÜùZëÞí ³EÈë Þë èùÝ !ÓÞë ±ëäõ Þõ ÉõHëõ ±è_Àëß ÀßíÞõ IÝëÃí èùÝ ÖõÞõ Öù ÝëØ ±ëTÝë Àßõ Û@Ö ±Þõ ÛÃäëÞ ÉØë èùÝ; FÝëßõ iëëÞíÜë_ ±õ ÛõØ Þë èùÝ.Àõ ÒÜõ_ ÚíÍí IÝëÃí Èõ !Ó Ûã@Ö @Ýë_ çðÔí ÀßäëÞí ? FÝë_ çðÔí iëëÞíÞù ÛõËù Þë ×ëÝ Éõ ÕìßÃþèÞë çëÃßÜë_ èùäë ÈÖë_ ÉõÞõ ±õÀõÝ ìÚ_Øð VÕåýÖð_ Þ×í IÝë_ çðÔí, ±Þõ ÒiëëÞí ÕðvæÓ Üâõ Öù ±õÜÞí Õëçõ ÜùZë ÜëÃí áõäù.Öõ Âßù ±ÕìßÃþèí ! ±Þõ Éõ ÕìßÃþèÞí Ïë_ÀHëíÜë_ ÜùÏð_ CëëáíÞõ ÍñÚí äíÖßëÃÞí Ûã@Ö Üðã@Ö ±Õëäõ.ÉÖù èùÝ ÖõÞõ ±ÕìßÃþèí åí ßíÖõ ÀèõäëÝ ? Ý×ë×ý ±ÕìßÃþèí ±õÀ ÒÛÃäëÞ ±õËáõ åð_ ?Ó ±õÞù ÎùÍ ØëØëlí ±ëÕõ Èõ.ÒiëëÞí ÕðvæÓ É èù³ åÀõ ! ÒÛÃäëÞ ÞëÜ Èõ Àõ ìäåõæHë ? ½õ ÞëÜ èùÖ Öù ±ëÕHëõ ÖõÞõ ÝùÃõrß ÀòWHëÞõ Ý×ë×ý ÀùHë ±ùâÂí åÀõ ? ±õÀ ÒiëëÞí ÕðvæÓ ÛÃäëÞØëç Àèõäð_ ÕÍÖ; ÛÃäëÞ ìäåõæHë Èõ. ÉõÜ ÛëBÝ µÕß×íÀõ Éõ VäÝ_ ÒÖõÓ wÕ ×Ýë èùÝ Öõ É ÖõÜÞð_ Ý×ë×ý ±ùâÂëHë ÖõÜÉ Öõ ÛëBÝäëÞ ×Ýð_ Èõ, ÖõÜ ÛÃäÖû µÕß×í ÛÃäëÞ ×Ýð_ Èõ. ±ë ÛÃäÖûåð_ Àèõäë Üë_ÃÖë èÖë Öõ Ý×ë×ý ßíÖõ çܽäí åÀõ, ÀëßHë Àõ iëëÞí ÃðHëù Éõ ÕHë Àù³ ÜÞðWÝ ÕþëMÖ Àßõ ÖõÞõ ÛÃäëÞ ìäåõæHë áëÃõ.ÓiëëÞí×í @ÝëßõÝ ÕHë ÉØë Þë èù³ åÀõ, ±ÛõØ èùÝ. -ØëØëlí 25 26
 14. 14. ¬ÇëÜë_ ¬Çí Ûã@Ö À³ ? Ú_ÔÞÞð_ Üñâ ÀëßHë ±iëëÞ Èõ. ÒÀõäâiëëÞ VäÛëäí ±ëIÜëÞð_ áZë ÚõçíÞõ ÖõÞí ½ÃòìÖwÕÞë ØëØëlí±õ Ý×ë×ý ÜùZëÜëÃý ÂðSáù Àßí ±ëMÝù Èõ. FÝë_ iëëÞíiëëÞÜë_ ßèõäð_ Öõ ¬ÇëÜë_ ¬Çí ±Þõ ÈõSáí Ûã@Ö Èõ.Ó Õðvæ ÕþIÝZë èùÝ IÝë_ Àù³ åëjëÞí Àõ ì¿ÝëÞí Éwß Þ×í, IÝë_ Öù ±ëiëë ÒÒiëëÞí±ùÞù ÓÕþìÖìWÌÖ ±ëIÜëÓ Ûã@ÖÜë_ Èõ ±Þõ iëëÞ iëëÞÜë_ ±õ ÔÜý, ±ëiëë ±õ É ÖÕ Èõ. ÛÃäëÞ Üèëäíßõ À•ëð_ Èõ Þõ Àõ, Ò±ëHëë±õÈõ. ÕùÖõ åð©ëIÜëÜë_ ßèõ ±Þõ ÕþìÖìWÌÖ ±ëIÜë Õëçõ ±õÞë ÕùÖëÞë_ ÔQÜù ±ëHëë±õ ÖMÕù.Óåð©ëIÜëÞí ±Þõ ±ë ØëØëÞí Ûì@Ö Àßëäõ ! ±õ ¬ÇëÜë_ ¬Çí ÈõSáí ÛÃäëÞõ ±õÜ ÕHë À•ëð_ Èõ Àõ, 2500 äæý Õñßë_ ×Ýë_ ÕÈíÛã@Ö Èõ !ÓÓ - ØëØëlí ÛVÜÀÃþèÞí ±çß Õñßí ×åõ Þõ Îßí×í Ý×ë×ý äíÖßëà ÔÜý µØÝÜë_ ÒÜùZëÓ ±õËáõ åð_ ? ±ëäåõ, ±Þõ Öõ 2500 äæý ±ëÉõ Õñßë_ ×ëÝ Èõ. ÒiëëÞí ÕðvæÓ FÝë_ ÕþÃËuë Èõ IÝë_ äíÖßëà ÔÜýÞõ åí ±ë_Ç ±ëääëÞí Èõ èäõ ? ÕùÖõ ç_ÕñHëý ÜùZë ±õËáõ Üð@Ö Ûëä, çäý Ú_ÔÞù×í Üðã@Ö, çäý ØðÑÂù×í Üðã@Ö. ìÞWÕZëÕëÖí ×ëÝ, ÕùÖëÞí ½Ö ÜëËõ ÕHë ìÞWÕZëÕëÖí ×ëÝ IÝëßõ ÜùZë±Þõ ÖõÞù ±èÙ É ±ÞðÛä ×ëÝ, IÝëß ÕÈí Õõáù ìç©ùÞù ÜùZë çëÜù çëÜù ±ëäõ !±ëäõ ! ÜùZë ÀWËõ ÀßíÞõ @ÝëßõÝ ÕHë ÕþëMÖ Þë ×ëÝ. ±ëIÜëÞù ÕùÖëÞùVäÛëä É ÜùZë VäwÕ Èõ, ÕHë ÖõÞð_ ÛëÞ Þ×í ÜëËõ Ú_ÔÞ ±ÞðÛäõ ÒßÜHëÖëÓ Úõ ÕþÀëßÞí Ñ ±õÀ ÕúØÃìáÀ ±Þõ Úí° ±ëIÜ. ÉõÞõÈõ. ±õ Üð@Ö Ûëä @Ýëßõ ±ÞðÛäëÝ ? FÝëßõ iëëÞí Õðvæ ÕùÖëÞí ±Þ_Ö ÕúØûÃìáÀ ßÜHëÖë ÕßÜëHëð ÜëhëÜë_ ÕHë Þë èùÝ ÖõÞõ ±ëIÜßÜHëÖëåì@Ö×í, ±Þ_Ö ìçì©×í ±ëÕHëë ±ëIÜëÞõ Ï_ÏùâíÞõ ÉÃëÍõ IÝëßõ. Éõ ÕþëMÖ ×Ýõ É È^ËÀù. FÝë_ çðÔí ìÀ_ìÇÖû Üëhë ÕúØûÃìáÀ ßÜHëÖë èùÝÕùÖõ Üð@Ö Èõ Öõ É ±LÝÞõ Üðã@Ö ±ëÕí åÀõ. iëëÞí Õðvæ ÕùÖõ ÕþÃË IÝë_ çðÔí ±ëIÜë ÕþëMÖ Þë ׳ åÀõ. ÜÞðWÝ ÉLQÝù IÝëß×í Üßõ IÝë_ çðÔíÜñÖëýÜñÖý ÜùZëVäwÕ Èõ ±Þõ ±õÀ ÀáëÀÜë_ ±ëÕHëÞõ VäwÕÞð_ iëëÞ ÕúØûÃìáÀ ßÜHëÖëÜë_ É ßèõ Èõ. ±ßõ, åëjëù äë_Çõ, Üëâë Îõßäõ, çëÜëìÝÀ,±×ëýÖû ±ëIÜëÞðÛñìÖ Àßëäõ Èõ !! ±ë É ±¿Ü ÜëÃýÞí ìçì© Èõ !!! ÕþìÖ¿ÜHë Àßõ Àõ TÝëAÝëÞ Àßõ Öõ ÚÔí É ÕúØûÃìáÀ ßÜHëÖë Èõ. VäÞõ ßÜëÍõ Öù É ÜùZë ÕþëMÖ ×ëÝ ! ÉõÞõ VäßÜHëÖë µIÕLÞ ×³ ó èùÝ ÀõËáëÀ ±õÜ ÜëÞí ÚõÌë Èõ Àõ, ±ë ÀëâÜë_ ÜùZëÜëÃý Ú_Ô Èõ ±Þõ Öõ çäý ÕìßÃþèùÞë ç_ÃÜë_ èùäë ÈÖë_ ç_ÕñHëý ±ÕìßÃþèí-±ç_à Èõ !±õÜ ÜëÞíÞõ Úõçí ß•ëë Èõ ! èÀíÀÖÜë_ ÜùZëÜëÃý Öù Çëáð É Èõ, ÌõÌ ±Þõ ÉõÞõ VäßÜHëÖë ÕþëMÖ ×³ Þ×í ÖõHëõ çäýÕìßÃþèÞë ç_ÃÞù IÝëÃÜùZëÞë Øßäë½ çðÔí Õèù_Çí åÀëÝ ÖõÜ Èõ, ±Þõ Öõ Õðßäëß ×Ýõáð_ Èõ. ÀÝùý èùÝ ÈÖë_Ý Öõ ç_ÕñHëý ÕìßÃþèí Èõ, ÀëßHë Àõ ßÜHëÖë åõÜë_ Èõ ?½õ Àõ áëÂÞù ÇõÀ ±ë ÀëâÜë_ ÕþëMÖ Þ×í ׳ åÀÖù, ÕHë ØëØëlí IÝëßõ Àèõ, ÕðØûÃáÜë_ É.ÞTäëHëð_ è½ß, Þäçù ÞTäëHë_ð Þõ ÞTäëHë_ð Õöçë çðÔíÞù ÇõÀ ±ëÕõ Èõ,±Þõ ±ÞõÀù±õ Öõ ÕþëMÖ ÀÝùý Èõ !! ±ëÜë_ ÀõËáí ÂùË ? ±õÀ ÕöçëÞí Ò±õ ÕþÀòìÖÞð_ ÕëßëÝHë Õñv_ ×Ýð_, Öù ׳ ÃÝù äíÖßëà !ÓÉ Þõ ? ÕHë ±õÞë ÚØáëÜë_ áëÂÞð_ ÕßÇñßHë Üâõ Èõ Þõ ? - ØëØëlí ÒÜùZëÜëÃýÓ ÂðSáù Èõ, Âùâí ÀëÏäëÞí äëß Èõ. - Íë". ÞívÚõÞ ±ÜíÞ ÒÉõÞõ È^Ëäð_ É Èõ ±õÞõ Àù³ Úë_Ôí ÞèÙ åÀõ ±Þõ ÉõÞõ Ú_Ôëäð_ ÉÈõ ±õÞõ Àù³ ÈùÍí åÀõ ÞèÙ.Ó - ØëØëlí Ú_ÔÞ åõÞð_ Èõ ? ±iëëÞ×í Ú_ÔëÝ Èõ, Öõ iëëÞ×í É È^Ëí åÀõ. 27 28
 15. 15. ±fiø‹ÏHοΈ ÉÃÖ-VäwÕ 1 ˆ ÕþÀòìÖ 63 ìÞìÜkëÞõ ÚÇÀë_ 113 163 ÕëÇÞì¿ÝëÜë_ ÀõËáí ±õáËóÞõç ? çèÉ ÕþÀòìÖ - çèÉ ±ëIÜ ÀÜý ìÞÉýßõ ÕþìÖ¿ÜHëõ ! 114 TÝäèëßÜë_ ÒLÝëÝÓ ÀÝù ? 2 66 V Çëß ÕþÀëßÞë_ KÝëÞ 118 165 ÉÃÖÞù ¿íÝõËß ÀùHë ? 3 VäwÕ èëÍó ßúÄKÝëÞ 121 ìÞÑåõæ TÝäèëßõ µÀõá ìär Õ{áÞð_ ±õÀÜõä 4 Cëß-ÕþÀòìÖ±ùÞù ÚÃíÇù 67 ç_çëßÞð_ µÕëØëÞ ÀëßHë 123 166 çùSÝðåÞ ! ÕþÀòìÖ, ÕHë ÛÃäëÞ-VäwÕ ! ßúÄKÝëÞ ÀùÞõ ÀèõäëÝ ? 123 ˆ TÝäèëìßÀ çðÂ-ØðÑ çÜÉ Úþ›ë, ìäWb Þõ Üèõå 4 71 ±ëÖý K ÝëÞ ÀùÞõ Àèõ ä ëÝ ? 168 ÝÜßëÉ, ÞèÙ ìÞÝÜßëÉ 5 ÕþÀòìÖÞí ìäÛëìäÀÖë 73 123 °äÞ-Cëë_ÇíÞë ÚâØ Éõäë_ˆ ÉÃÖÞí ±ìÔÀßHë ì¿Ýë 6 ÕþÀòìÖ; VäÛëäõ á½ÜHëí ! ÔÜýKÝëÞ ÀùÞõ ÀèõäëÝ ? 129 171ˆ ÔÜý-VäwÕ 8 74 ÒÀáðìæÖ ÛëäÓÞë_ ±Ûëäõ 129 ØðÑÂùÞõ Þë ßÍõ Öõ ÂëÞØëÞˆ ßíÝá ÔÜý Ñ ßíáõìËä ÔÜý10 ÕþÀòìÖ çÜÉHë×í äâõ ! 74 ÛÃäëÞ ÕØ 172 Õðßðæ ×Ýë ìäHë Õðßðæë×ý 13 ˆ çèÉ ÕþëÀòÖ åã@Ö Øõäí±ù ˆ ìÞÉ Øùæ ! 134 ÇùÕÍëÞë ìèçëÚ 172 åù ? 81 ÛñáÞð_ µÕßëb_ 135 çÖûçð ÀÝëßõ ÉÍõ ? ÀõÎ ÇÏëäõ Öõ ÕþëÀòÖiëëÞ 13 ÜëÖë° 81 Oá_Íçý ±Þõ ìÜVËõÀçû 136 174 ÕZëÜë_ ÕÍõáëÞù ÜùZë 15 çßVäÖí 82 áùìÛÝëÞí ÕþÀòìÖ 138 ÀÍäð_ Õíäõ Öõ ÞíáÀoÌ ÀÝë_×í ? áZÜí° 85 ÛñáÞõ ±ùâAÝõ Û_ÃëÝ 138 175ˆ ç_çëß-VäwÕ Ñ äößëBÝ-VäwÕ ÀâíÀëâÞí áZÜí 86 Øùæ ØõÂëäëÞí ½B²ìÖ 139 ØðÑ Öõ ÀùÞõ ÀèõäëÝ ? 19 1942 ÕÈíÞí áZÜí 88 ìÞWÕZëÕëÖí ØãWË 141 177 åð©ëIÜë É çëÇù çÃù ! 23 áZÜí°Þù VäÛëä 89 ØùæùÞù ±ëÔëß 143 çkëë äëÕßõ Öõ ÍÎùâ ±ë Öùõ Üùè Àõ Üëß ? 26 áZÜí°Þð_ ½äÞ 90 ÎìßÝëØí É ÃðÞõÃëß 144 187 çÚ çÚÀí çÜëáù ! 28 áZÜí°Þð_ ±ëäÞ 91 ±ÞðÜùØÞÞð_ Îâ 145 ÀoËëâëÞð_ VäwÕ 187 ØõäùÞõ ÕHë ØðÑ ? 29 iëëÞí-çVM²è, ìÞVM²è 95 Úþ›ë_ÍÞù ÜëìáÀ ÀùHë ? 146 ÌëÀùß°Þí Õñ½188 ÀìâßHëÜë_ äíßÍí çÜ çð ! ˆ ÒÞù áë÷Ó - áë÷ 99 ÕþëÀòÖ ÃðHëùÞù Üùè åù ? 147 ˆ ßëÃ-¦õæ 30 ÀëÝØëÜë_ ìääõÀ Üð@Ö Õðvæ É ÈùÍëäõ 148 193ˆ ç_çßHë ÜëÃý 32 102 ÃðÞõÃëßí - ÕëÕ ÕðHÝÞí 149 ÃÜë-±HëÃÜëÜë_×í ßëæõæ Úù½õ Üë×õ Àõ CëùÍë Õß ? 33 ˆ ÔÜýKÝëÞ Ãþ_ì×-Ëõä, VäÛëäÜÝ 150 197ˆ ç_çëßT²Zë 35 104 áëá äëäËù ? - ×ùÛù 150 ¦õæ×í IÝëÃõáð_ ßëÃ×í ÛùÃäõˆ çÖûØõä Ñ çØûÃðv Ñ çÖûÔÜý KÝëÞ ±õ É Õðvæë×ý104 Ý×ë×ý áúìÀÀ ÔÜý 151 198 36 ±ëÖýKÝëÞ-ßúÄKÝëÞ105 ˆ À<ØßÖí ÀëÝØù Ñ 154 ˆ äõ߈ ÜñìÖýÔÜý Ñ ±ÜñÖý ÔÜý 39 ÔÜýKÝëÞÞë_ Çëß ÕëÝë ÒÛùÃäõ ÖõÞí ÛñáÓ 200 ìÉÞÜñÄë 45 108 °äùÞí ç_ÕñHëý VäÖ_hëÖë ˆ ç_à ±çß ÕþìÖÜëÜë_ ÕþëHë Õñßõ iëëÞí 46 ìÇ_Öë ±õ É ±ëÖýKÝëÞ 159 203ˆ ±¿Ü ÜëÃý Ñ ±ìÃÝëßÜð_ 48 111 ˆ ÉÃÖ, TÝäèëß-VäwÕ 161 ±PÝðØÝ Þõ ±ëÞðæ_ìÃÀ Îâ ±ë•Ýý ! äëHëí, - çëÜëÞë TÝäèëßëÔíÞ 29 30
 16. 16. 204 IÝëà åõÞù ÀßäëÞù ? ìÇkë åðì©Þí Øäë ! 284 ¿Ü-±¿ÜÜë_ ±èoÀëß À<ç_Ã, Öù ØðÑ áëäõ 256 èõLÍá çÜëìÔ 286 327 207 IÝëÃÜë_ ìäæÜÖë ! çëÇí çÜëìÔ ! 287 Ãë_Íù ±èoÀëß ! ÕþÃË iëëÞíÞù çIç_à 257 ìÞìäýÀSÕ çÜëìÔ ! 288 328 210 çëÇù IÝëÃí ! ˆ ÜÞ 292 ±ëIÜiëëÞ IÝë_ ÈëÀ ÞèÙ !ˆ ìhëÜ_hë ìäiëëÞ 260 ÜÞÞð_ VäwÕ ! 292 330 215 iëëÞíÞí ±ëiëë ±õ É ÔÜý ÜÞùáÝÞù ÜëÃý 293 çðÂí ×äëÞí hëHë Çëäí±ù ! Ÿ Þí Ý×ë×ý çÜÉ ! 261 ÜÞ Õß ÀëÚñ ! 294 331 219 Þõ ÖÕ ! ç_çëßÞù ÀoËëâù ±õ É ßëà ! ˆ ±bäþÖ-ÜèëäþÖˆ ÉÃÖ - Ãë_ÍëÞí èë÷ãVÕËá ˆ IÝëà 295 334 221 264 ÜÞÞù VäÛëä ! 296 ˆ ±ëáùÇÞë-ÕþìÖ¿ÜHë-ÕþIÝëAÝëÞ ìèLØðVÖëÞ- 2005Üë_ ±ë Öõ Àõäù IÝëà ?! ÜÞ Öù ÜùZëÞð_ ÞëäÍ<_ ! 299 342 225 266 ÜÞ, ÉÃÖ-VäwÕ ! 300 ±èù ! ÃúÖÜVäëÜíÞð_ äSÍóÞð_ ÀõLÄ ˆ Ûëäìèoçë ìäÇëß 301 345 ìÖßVÀëß T²ìkë±õ ÞùÖÝð* ÕÖÞ 269 ìäÇëßùÞí-±ëlä, ìÞÉýßë ! ÕþìÖ¿ÜHë !! 226 Éõäù Ûëä-Öõäð_ ìÞìÜkë 302 ßùÀÍë_ ÕþìÖ¿ÜHëõ É µÀõá !! ±_Ãþõ½õÞù ±õÀ µÕÀëß 270 Þë ÃÜÖëÜë_ ÇùAÂð_ ÜÞ ! 346 231 ÚÞëÝ ! 303 ÕþìÖ¿ÜHëÞë_ ÕìßHëëÜ Öõ Àõäë_ ?! À<ØßÖÜë_ Úðì© Þë ÞëÂù ØÝë, ±ëIÜÛëäÞí ßëÂù ! ÀëÝýÞù ÕþõßÀ ÀùHë ? 304 348 235 272 ÜÞ Ñ ÕÝëýÝ iëëÞ ? 305 ±ë¿ÜHë Þõ ±ìÖ¿ÜHë ! ÜÖÛõØ, ÜÞÛõØ Þõ ÖÞÛõØ ÚÇëäõ Èõ-±õ Ý ±èoÀëß ! ˆ Úðì© ±Þõ iëëÞ ! 307 353 237 273 ÛõØÚðì© 308 ½×ð ÕþìÖ¿ÜHë !ˆ ç_Ýùà ìäiëëÞ ÜßHëÀëâ É Üëßõ !! Úðì© äÕßëåÞí ìáìÜË ! 309 354 239 275 Úðì©Þí ÞùÜëýìáËí ! 311 çùßí ±õËáõ ÕþìÖ¿ÜHë ?! ç_½õà çðÔëßíÞõ ÜùÀáù ˆ iëëÞÝùÃ Ñ ±iëëÞÝùà Úðì© ç_çëßëÞðÃëÜí É ! 312 355 243 276 ˆ ìÇkë 314 ±ìÖ¿ÜHëÞë ÍëCë ÀëÏõ ç_ÝùÃùÜë_ ÕùÖõ ÀùHë ! ÝùÃ×í ±ëÝðWÝÞð_ ±õÀVËõLåÞ ?! ìÇkë ÃõßèëÉß ÖõÞë_ Îâ ! 355 246 278 314 ÕþìÖ¿ÜHë !ˆ ÖÕ À<_ÍìáÞí åð_ Èõ ? ±Þ_ÖÜë_×í ±õÀ ìÇkë 318 ÕþìÖ¿ÜHë×í Ý×ë×ý ìäìÔ ! 248 279 åð© ìÇkë-±åð© ìÇkë 320 356 Õþë• ÖÕ É Àßäë Éõäð_ ! ±ÞëèûÖ ÞëØ ÇùîË-Üëhë, ìÇkëÞí É ! 321 ˆ ÝùÃõrß líÀòWHë 249 280 ìÇkë åðì© É ÜèkäÞí ! 323 358 ÖÕ, ì¿Ýë Þõ Üðã@Ö ! ˆ KÝëÞ ìÇkëÞë ÇÜIÀëß ! 324 líÀòWHëÞí ±ëiëë ! 255 282 ˆ ±èoÀëß 326 359 31 32
 17. 17. ÉÃÖ-VäwÕ 1 2 ±ëMïÖäëHëí-2 ÉÃÖÞù Àù³ ¿íÝõËß Èõ É ÞèÙ. Ôí äSÍý ³{ Ôí Õ{á ³ËçõSÎ. Õ{áçÜ ×³ ÕÍuð_ Èõ. Öõ×í ÖõÞõ Õ{á Àèõäð_ ÕÍõ Èõ. èäõ ±ë Õ{áÞõ Éõ çùSä Àßõ ÖõÞõ ÕßÜëIÜëÕØÞí ìÍÃþí Üâõ ±Þõ Éõ çùSä Þë Àßõ Öõ ÚÔë_ É Õ{áÜë_ ìÍçùSä ׳ ÃÝë Èõ. ÜùËë ÜùËë ÜèëIÜë±ù, çëÔð, ±ëMÖäëHëí Üèëßë½õ, ±ëÇëÝùý, Úëäáë, Úëäáí ÚÔë_ É ±ë Õ{áÜë_ ìÍçùSä ׳ ÃÝë Èõ. ÉõÜ ÕëHëíÜë_ çëÀß ìÍçùSä ×Ýõáí èùÝ Þõ Àù³ Àèõ Àõ, ±ëÜë_ lõHëí - 2 çëÀß @Ýë_ Èõ ? ÀõÜ ØõÂëÖí Þ×í ? Öù ±ëÕHëõ Àèí±õ Àõ Ûë³, çëÀß ÕëHëíÜë_ Èõ Öù Âßí ÕHë Öõ ±õÜë_ ìÍçùSä ×´ ô Èõ. ÖõÜ ±ë …√÷ V‰w’ ÚÔëÞëÜë_ ÇõÖÞ Èõ Âv_, ÕHë Öõ ÒìÞ•õÖÞ-ÇõÖÞÓ Èõ. Òåð© ÇõÖÞÓ VäwÕ ×ëÝ IÝëßõ µÀõá ±ëäõ. ÉÃÖ åð_ Èõ ? ÉÃÖ ÀùHëõ ÚÞëTÝð_ ? åë ÜëËõ ÚÞëTÝð_ ? ÉÃÖÞõÇáëäÞëß ÀùHë ? ’ΫfiÏø›Î‹Î_ ¿ıÀ·Ì ±ı·ÀÛfiıÁ ? ±_Ãþõ½õ Àèõ Èõ Àõ, ÒÒÃùÍ ³{ ¿íÝõËß ±ùÎ Ôíç äSÍý.ÓÓ ÜðìVáÜù ±õÀ ÜùËí ÀõìÜÀá À_ÕÞíÞë ßíËëÝÍý ÇíÎ ±õãLÉìÞÝß Üëßí ÕëçõÀèõ Èõ Àõ, ÒÒÉÃÖ ±SáëÞõ ÚÞëÝë.ÓÓ ìèLØð±ù Àèõ Èõ Àõ, ÒÒÉÃÖ ±ëäõáë. Öõ ÜÞõ Àèõ,ÒÒØëØë, èð_ Þë èùª Öù Üëßí À_ÕÞí Çëáõ É ÞèÙ.ÓÓÛÃäëÞõ ÚÞëTÝð_.ÓÓ ÀõËáëÀ ÉöÞùÝ Àèõ Èõ Àõ, ÒÒÉÃÖ ÛÃäëÞõ Üõ_ À•ëð_, ÒÒÀõÜ Ûë³, ±õäð_ Öõ åð_ Èõ ÖÜëßëÜë_ ?ÓÓ IÝëßõ ±õÜHëõÚÞëTÝð_.ÓÓÉÃÖÞõ ¿íÝõË ÀßÞëßù ½õ Àù³ ¿íÝõËß èùÝ Öù Öõ ¿íÝõËß ×Ýù À•ëð_, ÒÒèð_ Úèð ±õáËý ßèð_ È_. èð_ ±õÀ ìØäç Þë ɪ Öù ÀëÜ ÚÔð_ ±ËÀíÀèõäëÝ ±Þõ ¿íÝõËßÞù ±×ý À<_Ûëß ×ëÝ. ÛÃäëÞÞë_ ÀÝë ÈùÀßë_ À<_äëßë_ ½Ý.ÓÓ IÝëßõ Üõ_ ÖõÜÞõ À•ëð_, ÒÒ±ë ßëhëõ èë_Íäù Âë³Þõ çñ³ ½±ù Èùßèí ÉÖë_ èÖë_ Àõ Éõ×í ÖõÜÞõ ±ë ÚÔð_ ÚÞëääð_ ÕÍuð_ ? ±ë ìÜáÞë Öõ ßëhëõ ¬CëÜë_ ÖÜõ ÖÕëç Àßäë ÜèÙ ½±ù Èù Àõ ÀõÜÞð_ ÕëÇÞ ×ëÝåõìÌÝë±ùÝ çõ¿õËßíÞõ ÀëÜ çù_ÕíÞõ ìÞßë_Öõ çñ³ ½Ý Èõ, ÉßëÝ ÜèõÞÖ Èõ, ÀõËáð_ Úë³á ÕÍuð_, ÀõËáë ÕëÇÀßçù ÕÍuë ? çäëßõ ±õ èë_ÍäëÜë_×íÀßÖë Þ×í, Öù äâí ÛÃäëÞ Öõ ±ëäí ÜèõÞÖ ÀßÖù èåõ ? ÜèõÞÖ áùèí áùèíÞí ÉBÝë±õ, ÕõåëÚ ÕõåëÚÞí ÉBÝë±õ ±Þõ ç_Íëç ç_ÍëçÞíÀßõ ±õ Öù ÜÉ^ß ÀèõäëÝ. ÛÃäëÞ Öõ äâí ÜÉ^ß èùÖù èåõ? ÛÃäëÞ ÉBÝë±õ åí ßíÖõ ½Ý Èõ ±õ ÖÕëç ÖÜõ ßëÂù Èù ? ±èÙ ÖÜõ Àõäë±õäù À_³ ÜÉ^ß Þ×í Àõ ±ë ÚÔëÜë_ èë× Cëëáäë ½Ý ±Þõ áùÀùÞí ±õáËý ßèù Èù ? ±ë ÜèÙÞí ÕùÖëÞí ÚëÚÖÜë_ ÖÜõ Àåð_ Ôùâí åÀÖëåëØí±ù Àßí ±ëÕõ. ±ë Ûõ_çÞë ÕõËÜë_ ÚõçíÞõ ÕëÍëÞõ CëÍõ ±õäù À_³ Þ×í Öù Úí° À³ ÚëÚÖÜë_ Ôùâí åÀåù ? ÜùËë ÜùËë ÚëØåëè ÃÝë,ÛÃäëÞ Ãë_Íù Þ×í. ±Þõ ±ë ÉÃÖÞõ ¿íÝõË ÀßÞëßù ½õ Àù³ èùÖ Þõ, Ç¿äÖa±ù ÃÝë ÖùÝ ßëÉ ÇëSÝë ÀÝðô Öù ÖÜëßë äÃß åð_ ±ËÀí ÉäëÞð_Öù ±ë áùÀù±õ ±õÞõ @ÝëßÞùÝ ÕÀÍíÞõ Üëßí ÞëAÝù èùÖ. ÃÜõ IÝë_×í Èõ ? ÜùËë ±õáËý Þë ½õÝë èùÝ Öõ ? ÖÜëßë ÀßÖë_ Öù ÒiëëÞí ÕðvæÓÞù±õÞõ ÕÀÍí áëTÝë èùÖ. ÀëßHë Àõ ±ë ÉÃÖÞõ ÚÞëäÞëß ±õäù Àõäù Àõ ½õÍù äÔëßõ ±õáËý Èõ ! ÀëßHë ±õÞõ ±ë ÜèëIÜë±ù ½Öõ áñÈõ Èõ! ÖÜõÖõÞí ØðìÞÝëÜë_ ÚÔë_ É ØðÑÂí, Àù³ çðÂí ÞèÙ ! ÜëËõ ÕÀÍù ±õÞõ. ±õÜ ±õáËý ÀùÞõ Àèù Èù ? ±ë ÉLQÝë IÝëßõ Øë_Ö ±ëäåõ Àõ ÞèÙ ±ëäõ, ±õÞíÀèíÞõ ±õÞõ @ÝëßÞùÝ ±ë çí.±ë´.Íí. ÂëÖëÞë áùÀù±õ ÕÀÍí ÕëÍuù ìÇ_Öë Àßäí ÕÍõ Èõ ? Àëáõ çñÝýÞëßëÝHë ÞèÙ ¶Ãõ Öù åð_ ×åõ ±õäí ìÇ_ÖëèùÖ. ÕHë ±õäù Àù³ èùÝ Öù ÕÀÍõ Þõ ? ×ëÝ Èõ? ÓÓ
 18. 18. ÉÃÖ VäwÕ 3 4 ±ëMïÖäëHëí-2 …√÷fi˘ øÌ›ıÀfl ¿˘HÎ ? ÉäëÚØëß Èù). ±ëÃâÞí áë³Îù ±Þõ ÕëÈâÞí áë³Îù ÜëËõ Öð_ ÕùÖõ É ½õÂÜØëß Èõ. ±õÀ ±ëËáíÝ Ûñá Öð_ Þë Àßíå. ÛÃäëÞ ±ëÜë_ ÒÒÔí äSÍý ³{ Ôí Õ{á ³ËçõSÎ.ÓÓ ±_Ãþõ½õ ÛÃäëÞÞõ ¿íÝõËß èë× CëëáÖù É Þ×í.Àèõ Èõ. ÜðìVáÜù, ìèLØð±ùÝ ÒÛÃäëÞÞõ ØðìÞÝë ÚÞëÝëÓ ±õÜ Àèõ Èõ.Öõ ÖõÜÞë TÝðÕù³LË×í Àßõ@Ë Èõ, ÕHë Îõ@Ë×í ßù_à Èõ. Îõ@Ë ½õ ½Hëäð_ ±ë ÉÃÖÞõ çÜÉäð_ Öù ÕÍåõ Þõ ? ±õÜ Þõ ±õÜ ÃMÕõ ÃMÕð_ @Ýë_èùÝ Öù ±Üëßí Õëçõ ±ëäù. ±Üõ ÃõßLËí×í Àèí±õ Èí±õ Àõ ±ë ÉÃÖ çðÔí Çëáåõ ? ±ë Õ{áÞõ çùSä Àßäð_ ÕÍåõ Àõ ÞèÙ ? @Ýë_ çðÔí ±ëÀù³±õ ÚÞëTÝð_ Þ×í. µÕß Àù³ ÚëÕùÝ µÕßí Þ×í Àõ Éõ Þäßù ÚõÌù ÀùÝÍëÜë_ Ãñ_ÇëÝë Àßäð_ Èõ?ÚõÌù ±ë ÉÃÖÞõ ÇáëTÝë Àßõ. ±ë ÉÃÖ åí ßíÖõ Çëáõ Èõ, ÀùHë Çáëäõ ωr ’{·fi_ ±ı¿‹ı‰ Á˘S›ÂfiÈõ Öõ ±õÀ Ò±ÜõÓ É ½Hëí±õ Èí±õ. ±ë ÉÃÖÜë_ ±õÀõÝ ±õäð_ ÕßÜëHëðÚëÀí Þ×í Àõ FÝë_ èð_ Þ ÎÝùý èùª ! Ò±ÜõÓ Úþ›ë_ÍÞí ±_Øß ßèíÞõ Ôí äSÍý ³{ Ôí Õ{á ³ËçõSÎ. Ôõß ±ëß Ëð TÝðÕù³LËçû Ëð çùSä±Þõ Úþ›ë_ÍÞí Úèëß ßèíÞõ ÚÔë É TÝð×í ìÍßõ@Ë ±Þõ ÕVÕõýì@Ëä TÝð×í Ôíç Õ{á. äÞ ßíáõìËä TÝðÕù´LË ±õLÍ äÞ ßíÝá TÝðÕù³LË. Úëݽõ³Þõ Àèí±õ Èí±õ Àõ µÕß Àù³ ÛÃäëÞ Þ×í Àõ Éõ ±ë ÚÔð_ Çáëäõ ! ßíáõìËä TÝðÕù³LË Ýð ±ëß Ç_Øðáëá ±õLÍ ÚëÝ ßíÝá TÝðÕù³LË ÖÜõ Òåð©ëIÜëÓ Èù. ±ë Úõ TÝðÕù³LË×í ÉÃÖÞõ ½õåù Öù ÚÔë_ É Õ{á çùSä ±ë ÉÃÖ åí ßíÖõ Çëáõ Èõ Öõ Ò±ÜõÓ ÖÜÞõ Ëñ_ÀëÜë_ ±õÀ äë@ÝÜë_ ׳ Éåõ. ±ë É ìØTÝ ÇZëð Èõ. ÕHë FÝë_ çðÔí ÒiëëÞí ÕðvæÓ ÖÜëßë_Àèí س±õ Èí±õ. ìäVÖëß×í ±ëÃâ çÜ° ɽõ. ±ë ÉÃÖ ±ùLáí ±Þ_Ö ÀëâÞë_ ÕëÕùÞõ ÛVÜíÛñÖ Þë Àßí ±ëÕõ, ÖÜÞõ VäwÕÞð_ ÛëÞçëÝìLËìÎÀ çßÀÜVËõìLçÝá ±õìäÍLç×í Çëáõ Èõ, Àù³ ÇáëäÖð_ Þ×í. Þë Àßëäí ±ëÕõ IÝë_ çðÔí À_³ äâõ ÞèÙ. ÕþIÝZë ÕþÃË Õðvæ äÃß ÀëܱëÂð_ ÉÃÖ ìÞìÜkë Ûëäõ Çëáõ Èõ. Àù³ VäÖ_hë ÀÖëý Èõ É ÞèÙ. ±Þõ Þë ÞíÀâõ.ÖõÜë_Ý ÛÃäëÞ Öù ÀÖëý èù³ É Þë åÀõ. ½õ ÛÃäëÞ ÀÖëý ×ëÝ ÖùÖõÞõ ÀÜý Ú_ÔëÝ, ±Þõ ÖõÞõ ÕëÈ_ ÛùÀÖë ×äð_ ÕÍõ. ½õ ÛÃäëÞÞõÝ ÀÖëý- ⁄˛õÎ, ωWHÎ fiı ‹ËıÂÛùÀÖëÕHëð_ èùÝ, ÀÜýÚ_ÔÞ èùÝ Öù ÖõÞõ ÛÃäëÞ åí ßíÖõ ÀèõäëÝ? ØëØëlí Ñ ±ë ÉÃÖ ÀùHëõ ÚÞëTÝð_ èåõ ?Öù ÕÈí ±õÞëÜë_ Þõ ÖÜëßëÜë_ Îõß åù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Úþ›ë, ìäWHëð ±Þõ Üèõå - ±õ hëHëõÝ ÜâíÞõ. ¿íÝõËß ±ë Öù ÚÔí ÌùÀ_ÌùÀë Çëáí Èõ. áùÀù Îëäõ ÖõÜ ÕùÖëÞí çÜÉHëõ Úþ›ë Èõ, ±õÍìÜìÞVËÿõËß ìäWHëð Èõ ±Þõ ÍíVËÿùÝß Üèõå Èõ.Çëáõ Èõ. áùÀù ÜëÞõ Èõ Àõ, ±ë ÉÃÖÞù Àù³ ÈõÍù É Þ×í, ÜëËõ ÉõÜ ØëØëlí Ñ Öù ±õ Úþ›ë, ìäWHëð ±Þõ ÜèõåÞë_ ÜëÚëÕ ÀùHë ?ÃMÕð_ Üëßåð_ ÖõÜ Çëáåõ. ÕHë ±õäð_ ÃMÕð_ Þ×í ±ë ÉÃÖ ! ÉÃÖ Îõ@ËäVÖð Èõ. ÕHë ßíáõìËä Îõ@Ë Èõ ±Þõ ÒÕùÖõÓ ßíÝá Îõ@Ë Èõ. ßíÝá ÕþfÞÀÖëý Ñ å_Àß ÕùÖõ É ÎëÔß Èõ.Îõ@ËÜë_ ÒiëëÞí ÕðvæÓ ÚõçëÍõ ±õËáõ ±ëÕHëð_ ÒÜðì@ÖÔëÜÓ ×³ ÃÝð_ ! ØëØëlí Ñ Öù ÕÈí ÜÔß ÀùHë Èõ ?áùÀù ÉÃÖÞõ ÃMÕð_ ÜëÞõ Èõ Àõ, ±ë ÛùÃäí áù Þõ ÉõÜ Îëäõ ÖõÜ, ÀùHë ÕþfÞÀÖëý Ñ èí èíÜçõSÎ ³{ Ôí ÜÔß.ÚëÕù ÕñÈÞëß Èõ ? ±SÝë, ±õäð_ Þ×í ±ë. Ýð ±ëß èùá ±õLÍ çùáßíVÕùìLçÚá Îùß ÝùßçõSÎ. (ÖÜõ ÖÜëßë ÕùÖë ÜëËõ ÕùÖõ É ç_ÕñHëý ØëØëlí Ñ Öù ÕÈí hëHë É ÀõÜ ±ëTÝë ? Õë_Ç ÀõÜ Þë ±ëTÝë?

×