Het KB Uitvoering 2013 - korte inleiding

1,224 views

Published on

Performance of Public Procurement Contracts - General terms and conditions 2013 - a brief introduction

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het KB Uitvoering 2013 - korte inleiding

 1. 1. Uitvoering van overheidsopdrachten Politeia 14 november 2013 – Brussel
 2. 2. Algemeen Politeia 14 november 2013 - Brussel
 3. 3. Contractstructuur overheidsopdracht Typebestek KB Uitvoering Bijzondere besteksvoorwaarden Gemeen aannemingsrecht Offerte Contracttekst (bij onderhandelingsprocedure) Arbeidsrecht, verzekeringsrecht, IP, enz. 3
 4. 4. Algemene uitvoeringsregels : vanaf wanneer?  Vanaf 1 juli 2013 (opdrachten gepubliceerd vanaf die datum of, i.g.v. geen publicatie, aanvraag tot deelneming verzonden vanaf die datum): KB AUR van 14 januari 2013  Voordien : KB AUR van 26 september 1996 met AAV als bijlage  lange voorgeschiedenis (KB 1933 – 1955 – 1964 – 1977)  Enkel van toepassing op overheidsopdrachten, d.w.z. klassieke sectoren en algemene nutsectoren (KB Plaatsing 15 juli 2011 en 16 juli 2012) 4
 5. 5. Algemene uitvoeringsregels: structuur  Structuur KB AUR:  doorlopende tekst  definitielijst vooraan (art. 2 AUR)  opbouw in functie van verloop uitvoering  expliciete vermeldingen (art. 3 en 4 AUR)  bedrag = bedrag excl. BTW  dagen = kalenderdagen  Algemeen deel  gemeenschappelijke bepalingen W, L en D  Bijzonder deel  specifieke bepalingen in afzonderlijke hoofdstukken voor respectievelijk W, L en D  Algemeen en bijzonder deel samenlezen voor W, L of D 5
 6. 6. Algemene uitvoeringsregels: structuur (2)  H1 : Algemene bepalingen (artt. 1 tot 9)  H2 : Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten (artt. 10 tot 73)  H3 : Specifieke bepalingen opdrachten voor werken (artt. 74 tot 103)  H4 : Specifieke bepalingen opdrachten voor concessies voor openbare werken (artt. 104 tot 144)  H5 : Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen (artt. 115 tot 144)  H6 : Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten (artt. 145 tot 160)  H7 : Slotbepalingen (artt. 161 en 162) 6
 7. 7. Toepassingsgebied AUR  Opdrachten met geraamd bedrag  > EUR 30.000 : alle bepalingen van toepassing  ≥ EUR 8.500 en ≤ EUR 30.000 : kernbepalingen van toepassing  < EUR 8.500 : niet van toepassing (opdracht op factuur)  Als (deel van) AUR niet van toepassing : bijzondere besteksvoorwaarden kunnen ze van toepassing maken (art. 6 § 3 KB AUR)  Als (deel van) AUR wel van toepassing: bijzondere besteksvoorwaarden kunnen ervan afwijken (in alternatief vorozien)  niet van alle bepalingen AUR (zie verder)  Geraamd bedrag versus uiteindelijke offerteprijs : mogelijks misbruik door bewust te laag te ramen met oog op vermijden toepassing uitvoeringsregels (geen sanctie maar behoorlijk bestuur) 7
 8. 8. Toepassingsgebied AUR (2)  Sommige opdrachten zijn uitgesloten van toepassingsgebied:  Volledig uitgesloten (ongeacht opdrachtbedrag) :  Sommige opdrachten voor leveringen geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking  Financiële diensten  Sommige juridische diensten  Gezondheids- en sociale diensten  Samengevoegde opdrachten (aanbestedende overheden van meerdere landen)  Opdrachten m.b.t. oprichting & werking van gemengde vennootschap met oog op uitvoeren opdracht  Sommige promotieopdrachten voor werken 8
 9. 9. Toepassingsgebied AUR (3)  Afwijkingen van AUR, d.w.z. geen toepassing of andersluidende toepassing (alternatief) ≠ aanvulling bepalingen AUR of gebruik maken van keuzemogelijkheid in bepalingen AUR  Voorwaarden:  Bijzondere eisen opdracht moeten afwijking noodzakelijk maken (materiële motiveringsplicht)  Vooraan in bestek toevoegen lijst van bepalingen waarvan wordt afgeweken  Afwijkingen van kernbepalingen moet uitdrukkelijk in bestek worden gemotiveerd (formele motiveringsplicht)  Van sommige bepalingen mag NOOIT worden afgeweken (zie verder) • Sanctie : afwijking wordt voor niet geschreven gehouden (uitzondering: i.g.v. door partijen ondertekende overeenkomst) 9
 10. 10. Toepassingsgebied AUR (4)  Er mag nooit worden afgeweken van  Algemene bepalingen (definities, excl. btw, kalenderdagen, toepassingsgebied, mogelijke afwijkingen)  Regels rond wijzigingen van opdracht  Bepaling inzake voorschotten van betaling  Bepaling intrest voor laattijdige betaling & vergoeding voor invorderingskosten  Er mag quasi nooit worden voorzien in : verlenging betalingstermijn + verificatietermijn 10
 11. 11. Toepassingsgebied AUR (5)  In beginsel geen afwijking mogelijk van de voorschriften inzake verificatie- en betalingstermijnen (voor begrip, zie verder)  Verlengen van verificatietermijnen, enkel indien:  De opdrachtdocumenten uitdrukkelijk in een langere verificatietermijn voorzien, én  De verlenging jegens de opdrachtgever geen kennelijke onbillijkheid bevat  Verlengen van betalingstermijnen, enkel indien:  De opdrachtdocumenten uitdrukkelijk in een langere betalingstermijn voorzien, én  Deze afwijking objectief gerechtvaardigd is door de bijzondere aard of de eigenschappen van de opdracht, én  De betalingstermijn in geen geval langer is dan zestig dagen 11
 12. 12. Algemene bepalingen W, L en D (hoofdlijnen) Politeia 14 november 2013 - Brussel
 13. 13. Totstandkoming van de overeenkomst      Na aanbesteding of offerteaanvraag: overeenkomst komt tot stand als aan gekozen aannemer, leverancier of dienstverlener kennis is gegeven van de goedkeuring van zijn offerte en dit binnen de verbintenistermijn Bij onderhandelingsprocedure mogelijks daadwerkelijke ondertekening contract (in situ of op afstand) Contractsluiting / sluiting opdracht = notificatie Notificatie gebeurt aangetekend (kan ook via fax, maar binnen 5 dagen aangetekend te bevestigen) Uitvoeringstermijn en aanvangsdatum  W:  Tussen de 15de en 60ste dag volgend op de dag van de sluiting van de opdracht voor gewone werken waarvan de aannemingssom overeenstemt met of lager ligt dan erkenningsklasse 5  Anders, tussen de 30ste en de 75ste dag volgend op de dag van de sluiting van de opdracht voor werken  L & D : dag volgend op notificatie (tenzij anders bepaald in opdrachtdocumenten)
 14. 14. Leidend ambtenaar (art 11 AUR)  Leiding en controle (ruimer en actiever dan toezicht) – mogelijkheid tot delegatie (gedelegeerd bouwheerschap)  Aanduiding bij sluiting opdracht of reeds in opdrachtdocumenten  Draagwijdte en eventuele beperkingen van het mandaat: onderscheid leidend ambtenaar binnen aanbestedende dienst of daarbuiten:  binnen : volledige bevoegdheid, eventuele beperkingen reeds in bestek of later bekend  buiten : mandaat in bestek of later betekend 14
 15. 15. Onderaanneming  Geheel of deel opdracht  Aansprakelijkheid opdrachtnemer  Geen contractuele band tussen overheid en onderaannemer (rechtstreekse vordering 1798 B.W.)  Aanbestedende dienst kan eisen stellen in verhouding tot het deel onderaanneming i.v.m. :  economische en financiële draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid (cf. art. 12 KB Plaatsing KS)  Bij W: eisen m.b.t. erkenning (W)  Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering een beroep te doen op welbepaalde onderaannemers :  Wanneer draagkracht onderaannemer in aanmerking is genomen bij selectiefase  Wanneer onderaannemer geïdentificeerd in offerte  Wanneer aanbestedende dienst onderaannemer heeft opgelegd 15
 16. 16. Meerdere lopende opdrachten (afzonderlijke opdrachten)  Elke opdracht staat op zich  Uitzonderingen: - wettelijke schuldvergelijking - identieke leveringen / bestellingen  Voor uitvoering wordt elk perceel als afzonderlijke opdracht beschouwd, tenzij bestek anders bepaalt (bv. Één opdrachtnemer met meerdere/alle percelen : samenvoeging uitvoeringstermijn vermijden) 15 november 2013 16
 17. 17. Vertrouwelijkheid (art. 18 KB AUR)  Vertrouwelijkheid  Vertrouwelijkheid is niet de regel maar is afhankelijk van een uitdrukkelijke beslissing: opdrachtnemer en aanbestedende overheid die bij uitvoering opdracht kennis hebben of krijgen van vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht, moeten de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de informatie aan derden wordt meegedeeld die er geen kennis van mogen nemen  Vertrouwelijkheid is de regel: tekening of model, knowhow, methode of een uitvinding toebehorende aan opdrachtgevend bestuur of gezamenlijk aan bestuur en opdrachtnemer (kennis kan wel gedeeld worden bv. met opdrachtnemer)  Tegenhanger vertrouwelijkheid in stadium gunning zoals vervat in artikel 11 Wet van 15 juni 2006 17
 18. 18. Intellectuele eigendomsrechten (IP)  Aankoop gebruikslicenties cf. art. 17 KB Plaatsing KS:  Principe : aankoopprijs & verschuldigde vergoeding voor gebruikslicenties moet inbegrepen zijn in offerteprijs  Enige uitzondering als opdrachtdocumenten volledige beschrijving bevatten (deel van) opdracht maar niet vereiste gebruikslicenties IP vermelden : aankoopprijs & vergoeding ten laste van aanbestedende dienst  Gebruik resultaten :  IP gedaan, ontwikkeld, gebruikt bij uitvoering? Zo ja, geen automatische overdracht. Als opdrachtgever IP wil verkrijgen: vermelden in bestek  Methodes en knowhow  Derdenvorderingen 18
 19. 19. Borgtocht   Borgstelling = financiële garantie (onderpand) nakomen verbintenis tot volledige en goede uitvoering opdracht 5% x oorspronkelijke opdrachtsom    Geen borgstelling bij:       Opdrachten L of D uitvoeringstermijn =< 45 kalenderdagen Bepaalde opdrachten van diensten Opdrachten < EUR 50.000 (KMO) Wijze van borgstelling: speciën, gezamenlijke borgstelling of bank/verzekeringswaarborg Tijdstip borgstelling: binnen 30 dagen volgend op dag sluiting opdracht  bewijsstuk tijdig overmaken Niet (tijdig) stellen borg (of aanpassen bij wijziging opdracht):   I.g.v. raamovereenkomst : borg per gesloten opdracht OF opdrachtdocumenten bepalen 1 borg i.g.v. 1 opdrachtnemer opdracht in delen : borg per deel ingebrekestelling per aangetekende brief (geldt als PV)  geen borgstelling binnen 15 dagen vanaf verzenddatum PV  borg / aan te vullen borg afhouden van aan opdrachtnemer te betalen bedrag + sanctie: forfaitaire boete van 2% x opdrachtbedrag of ambtshalve maatregel Aanpassing hoegrootheid borg ifv wijziging opdracht  vrijgave ½ VO/DO (art. 33 KB 19
 20. 20. Veranderlijkheid / wijzigbaarheid tijdens uitvoering  Aanbestedende overheid wijzigt éénzijdig (art. 37 KB AUR)  Afwijkingen van de essentiële bepalingen en voorwaarden van de opdracht (motivering)  Bijzondere regels W, L en D (art. 80, 121, 151 KB AUR)  Overdracht van opdracht (art. 38 KB AUR)  Principe : aanbestedende overheid heeft mogelijkheid om in het algemeen belang eenzijdig wijzigingen aan te brengen in functie van de noden van het moment <-> algemeen contractenrecht  Voorwaarden :  Voorwerp opdracht blijft hetzelfde (geen denaturering)  Passende compensatie voor opdrachtnemer  Wijziging in waarde beperkt tot 15% van het oorspronkelijk opdrachtbedrag (50% bij aanvullende W, L, D bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)  HvJ (pressetext Nachrichteagentur arrest): opdrachtwijzigingen niet langer zonder beperking naar omvang en draagwijdte 20
 21. 21. Veranderlijkheid / wijzigbaarheid tijdens uitvoering (2)  Quid afwijking essentiële voorwaarden en bepalingen:  Principe : afwijken kan enkel mits gemotiveerde beslissing van aanbestedende overheid  Gemotiveerde beslissing wordt genomen  hetzij in een wijzigingsbevel  hetzij in een bijakte = contractueel document voortvloeiend uit gezamenlijk overleg m.b.t. aanpassing van de opdrachtdocumenten tijdens de uitvoering  Definitie toont duidelijk onderscheid met verrekening : document opgesteld door aanbestedende overheid tot aanpassing van samenvattende meetstaat/inventaris = eenzijdig door overheid 21
 22. 22. Verrekening  document opgesteld door de aanbestedende overheid tot aanpassing van de samenvattende opmeting (W) of de inventaris (L/D) met de becijferde vaststelling  van de werkelijke hoeveelheden in geval van een opdracht of een post tegen prijslijst OF  van de nieuwe of gewijzigde hoeveelheden en de overeengekomen of herziene prijzen die voortvloeien uit eender welke toevoegingen, weglatingen of wijzigingen met betrekking tot de opdracht (zie hierna) 22
 23. 23. Regularisatie vermoedelijke hoeveelheden  Posten met vermoedelijke hoeveelheden in samenvattende meetstaat  na uitvoering regularisatie o.g.v. werkelijke hoeveelheden (≠ forfaitaire hoeveelheden of prestaties onder globale prijs  risico aannemer)  Pas wijziging of herziening als toepassingsvw. vervuld (zie hierna)  Kritiek Rekenhof te ruim gebruik verrekeningen (op vraag opdrachtnemer) met als doel verdoezelen wijzigingen à contract  afbreuk aan mededinging en forfaitaire grondslag opdracht 23
 24. 24. Verrekening (2)  Verantwoordelijkheid opstellen verrekening bij aanbestedende overheid  Verrekening ≠ prijsherziening  Verrekening ≠ schadevergoeding  ! Delegatie van bevoegdheid + kredietvastlegging !  Compensatie toevoegingen en weglatingen voor kredietvastlegging mogelijk 24
 25. 25. Kritiek Rekenhof verrekeningen  Meerkost t.g.v. tekortkomingen AO: onvoldoende voorbereiding, onnauwkeurige raming, inefficiënte coördinatie en organisatie, laattijdige onteigeningen, goedkeuring van gebrekkige plans, laattijdige aanpassingen concept, enz.  Kernidee: ON heeft opdracht zorgvuldig bestudeerd en voorbereid en is gehouden ze volgens de regels van de kunst uit te voeren met volledige verantwoordelijkheid voor gekozen uitvoeringsmiddelen en –methodes, conform de aangegane risico-verdeling  alle kosten m.b.t. slechts voorbereiding/uitvoering te zijnen laste  Cf. kritiek Rekenhof in audit VMM-de Lijn, WenZ en AWV 25
 26. 26. Herziening van de opdracht  Aanpassing van de voorwaarden van de opdracht aan bepaalde feiten of omstandigheden die zich in de loop van de uitvoering ervan hebben voorgedaan  prijsherziening: aanpassing van de prijzen van de opdracht op basis van bepaalde economische of sociale factoren (art. 6 Wet Overheidsopdrachten, art. 20 KB Plaatsing en art. KB AUR)  herziening wegens onvoorziene omstandigheden (imprevisieleer) (art. 56 KB AUR) 26
 27. 27. Prijsherziening  Art. 6 Wet Overheidsopdrachten en art. 20 KB Plaatsing  bestek of overeenkomst moeten prijsherziening vermelden  opdrachtdocumenten voorzien in prijsherziening o.g.v. prijsevolutie hoofdcomponenten : 1° de uurlonen van het personeel en de sociale lasten; 2° in functie van de aard van de opdracht, één of meer relevante elementen zoals materiaalprijzen, grondstofprijzen, wisselkoersen of andere.  Prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt werkelijke kostprijsstructuur  i.g.v. moeilijk gebruik gezondheidsindex, index van consumptieprijzen of andere passende index  Prijsherziening kan vaste, niet-herzienbare factor bevatten, te bepalen door AO ifv. specificiteiten opdracht (≠ art. 13 AAV en art. 57 Wet 30/3/1976).  Aanbestedende overjeid kan gemotiveerd afwijken van deze verplichtingen + prijsherziening niet verplicht opdrachten < geraamde EUR 120.000 OF initiële uitvoeringstermijn < 120 werkdagen of <180 kalenderdagen 27
 28. 28. Herziening bij opdrachten voor werken (art. 81 KB AUR, cf. art. 42, §6 AAV)   Niet t.g.v. wijziging door AO (zie verder)  zowel AO als ON/aannemer kunnen dit vragen Werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post volgens prijslijst het drievoudige overtreffen of minder bedragen dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheden  kan AO of aannemer/ON herziening vragen van         oorspronkelijke eenheidsprijzen en/of Uitvoeringstermijnen Bij overschrijding: herziene prijzen slechts van toepassing op de uitgevoerde hoeveelheden die het drievoudige van de vermoedelijke hoeveelheden overschrijden Onder drempel: uitvoeringstermijn mag aangepast worden aan de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden wanneer hun omvang dit rechtvaardigt (= omvang die economie aanneming in het gedrang brengt). Kennisgeving vraag herziening: aangetekende brief ten laatste dertig dagen (voorheen: 15) na het opstellen van de vorderingsstaat waarin vastgesteld wordt dat de uitgevoerde hoeveelheid het drievoudige of minder dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheid (in dit geval = eindstaat) bereikt  sanctie bij verloop termijn : kennisgeving geldt slechts voor de vanaf de datum van de kennisgeving uitgevoerde hoeveelheden. Rechtvaardiging nodig van nieuwe eenheidsprijzen en/of termijnen die uit die nieuwe toestand voortkomen. Geen akkoord tussen AO en aannemer/ON: AO stelt ambtshalve de prijzen vast die ze gerechtvaardigd acht, met behoud van alle rechten van de aannemer. Aannemer/ON is verplicht de werken zonder onderbreking voort te zetten, ongeacht de betwistingen waartoe het vaststellen van de nieuwe eenheidsprijzen aanleiding zou geven. 28
 29. 29. Overdracht  Overeenkomst waarbij een aannemer, leverancier of dienstverlener-overnemer in de plaats wordt gesteld van de opdrachtnemer-overdrager, of waarbij een aanbestedende overheid-overnemer in de plaats wordt gesteld van de aanbestedende overheid-overdrager  Voor elke overdracht van opdracht is de instemming van de gecedeerde partij vereist  deze instemming kan slechts worden verkregen mits de essentiële voorwaarden van de opdracht behouden blijven (art. 38 KB AUR)  Wanneer de opdracht wordt overgedragen door de opdrachtnemer, moet de overnemer aan de passende selectievoorwaarden voldoen om deze instemming te kunnen verkrijgen. 29
 30. 30. Overdracht (2)  Kritiek o.g.v. HvJ pressetext Nachrichteagentur – rechtspraak:  Vervanging inschrijver = essentiële wijziging opdracht (niet alleen inhoud opdracht = wezenlijk, ook hoedanigheid ON)  UITZONDERINGEN:  Inzetten andere onderaannemers (wanneer keuze onderaannemer geen intuitu personae karakter)  Interne reorganisatie ON (overdracht van aandelen, fusies, step in rights, spin off, …)  Vw. kwalitatieve selectiecriteria OK voor overnemer verhindert niet dat nieuwe opdrachtnemer is aangeduid zonder in mededinging stellen opdracht 30
 31. 31. In gebreke blijven opdrachtnemer  In gebreke (art. 44 AUR):  Prestaties niet uitgevoerd conform opdrachtdocumenten  Prestaties vorderen niet zodat zij op vastgestelde data volledig zouden kunnen worden voltooid  Niet naleven geldig gegeven schriftelijke bevelen aanbestedende diest  Vaststelling in PV dat wordt meegedeeld aan opdrachtnemer, mogelijkheid opdrachtnemer te reageren (15 dagen)  Reacties vanwege bestuur:  Straffen (art. 45 N AUR)  Vertragingsboetes (art. 46 AUR)  Ambtshalve maatregelen (art. 47 AUR)  éénzijdig verbreken  in eigen beheer uitvoeren  uitvoering door derde(n)  Overige sancties (art. 48 AUR)  Teruggave vertragingsboetes & straffen (art. 50-51 AUR)  Bijzondere bepalingen W, L en D (art. 85-88, 123-124 en 154-155 AUR) 31
 32. 32. In gebreke blijven opdrachtnemer : straffen  Onderscheid straf – vertragingsboete  straf = financiële sanctie wegens inbreuk op wettelijke, reglementaire of besteksbepalingen  boete = forfaitaire vergoeding wegens vertraging in uitvoering  Toepassen van straf vereist steeds PV : enkel straf opleggen indien geen (tijdige) reactie of onaanvaardbare verweermiddelen  Bijzondere straffen  bestek duidt voor specifieke gevallen van gebrekkige uitvoering bijzondere straffen aan  bedrag in verhouding tot ernst van tekortkoming • Algemene straf • gebrekkige uitvoering waarvoor geen speciale straf is voorzien • eenmalige straf van 0,07 % x opdrachtsom (max EUR 400) • dagelijkse straf van 0,02 % x opdrachtsom (max EUR 200) 32
 33. 33. In gebreke blijven opdrachtnemer : vertragingsboete  Van rechtswege eisbaar (<-> straf)  Mogelijkheid tot cumulatie straf & vertragingsboete  Berekening :  W : volgens formule  L & D : 0,1% per dag vertraging  maximum : 5% x opdrachtsom (W) en 7,5 % van waarde van L/D met vertraging gebeurd  Tenzij uitvoeringstermijn = gunningscriterium : berekeningwijze in opdrachtdocumenten (max 10%) 33
 34. 34. In gebreke blijven opdrachtnemer : Ambtshalve maatregelen  I.g.v. ernstige tekortkoming en enkel als geen of slechts onaanvaardbare rechtvaardiging opdrachtnemer na ingebrekestelling middels PV  Aanbestedende dienst moet verstrijken termijn verweermiddelen niet afwachten als opdrachtnemer tekortkomingen expliciet toegeeft OF als prestaties anders onmogelijk binnen termijn uitgevoerd  Uitblijven aanvangsbevel staat nemen ambtshalve maatregelen niet in de weg  Soorten ambtshalve maatrelen :  éénzijdig verbreken  in eigen beheer uitvoeren  uitvoering door derde(n) 34
 35. 35. In gebreke blijven opdrachtnemer : overige sancties  Opdrachtnemer uitsluiten van deelname aan opdrachten van bestuur voor bepaalde tijd (art. 48 AUR)  hoorplicht  W: sancties uit de erkenningsreglementering (klasseverlaging, schorsing, erkenning intrekken, uitsluiting)  W: mogelijk bepaalde tijd uit te sluiten in afwachting van uitspraak erkenningscommissie  Sancties i.g.v. kartelvorming: art. 49 AUR (straf, ambtshalve maatregel, uitsluiting, erkenning aannnemer) 35
 36. 36. Incidenten bij de uitvoering  Mogelijke eisen opdrachtnemer  tekortkoming van de aanbestedende overheid (art. 54 AUR)  schadevergoeding voor schorsingen op bevel aanbestedende overheid (art. 55 AUR)  onvoorzienbare omstandigheden (art. 56 AUR)  laattijdige betaling door overheid (art. 70 AUR)  Mogelijke eisen aanbestedende overheid :  tekortkomingen opdrachtnemer en onvoorzienbare omstandigheden (art. 60 AUR) • Opdrachtnemer kan zich beroepen op nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste (kunnen) worden gelegd van aanbestedende dienst, d.w.z. ambtenaren alsook elkeen die in naam en voor rekening of mits machtiging voor bestuuroptreedt) en die = oorzaak vertraging of nadeel opdrachtnemer • Opdrachtnemer beoogt hiermee: herziening opdracht (termijnverlenging), schadevergoeding, verbreking  principe: integrale vergoeding van geleden schade 36
 37. 37. Incidenten bij de uitvoering (2)  Schorsing op bevel aanbestedende overheid geeft opdrachtnemer recht op schadevergoeding op voorwaarde dat:  schorsing voldoende lang duurt  in totaal overschrijdt schorsing 1/20e x uitvoeringstermijn  min 10 werkdagen/15 kalenderdagen • schorsing niet gevolg is van ongunstige weersomstandigheden • schorsing binnen contractuele uitvoeringstermijn 37
 38. 38. Incidenten bij de uitvoering: onvoorzienbare omstandigheden • • • • Opdrachtnemer in beginsel geen geen recht op wijziging contractuele voorwaarden omwille van omstandigheden vreemd aan aanbestedende overheid Imprevisieleer (!): afwijking op principe forfaitaire grondslag Opdrachtnemer beoogt: termijnverlenging, herziening, verbreking Voorwaarden • • • Omstandigheden vreemd aan partijen Onvoorzienbaar, onontwijkbaar, gevolgen niet te verhelpen Zeer belangrijk nadeel (geobjectiveerd): • vastgelegd op 2,5% x oorspronkelijke opdrachtsom in elk geval >= EUR 100) • Samentellen verschillende omstandigheden  Omvang schadevergoeding : franchise 17,5% x vastgestelde nadeel (max EUR 20.000)  vergoeding die economisch evenwicht herstelt  Is geen aanleiding voor opdrachtnemer om uitvoeringstempo te vertragen, uitvoering te onderbreken of uitvoering niet aan te vatten 38
 39. 39. Klachten & verzoeken opdrachtnemer  Ontvankelijkheidsvoorwaarden (sanctie = onontvankelijkheid)  Schriftelijk:  Beschrijving feiten/omstandigheden die goede gang van opdracht verstoren  (bondig) invloed van feiten/omstandigheden op kostprijs/verloop opdracht  (indien toepasselijk invloed van bevel aanbestedende overheid op kostprijs/verloop opdracht • Ten spoedigste (zodra gekend/zou moeten kennen) – uiterlijk binnen 30 dagen (aanbestedende dienst moet tijdig maatregelen kunnen nemen en het is niet omdat ze op de hoogte is van bevel dat ze weet heeft van impact op prijs/uitvoeringstermijnen) • Inhoudelijke vereisten: • behoorlijk gerechtvaardigd & becijferd • i.g.v. termijnverlening/verbreking gevraagd: vóór verstrijken contractuele uitvoeringstermijn, andere vormen van herrziening/schadevergoeding : binnen 60 dagen volgend op datum betekening PV voorlopige oplevering (feiten/omstandigheden tijdens waarborgperiode binnen 90 dagen na verstrijken waarborgperiode) 39
 40. 40. Einde opdracht : Oplevering en waarborgtermijn      Regels goed vakmanschap + voorwaarden opdracht Voorlopige vs. definitieve oplevering Korting voor minderwaarde (algemene betalingsregels) Waarborgtermijn Verschil met keuringen 40
 41. 41. Algemene betalingsvoorwaarden  Principe : betaling na verstrekte en aanvaarde prestaties  Afwijking : voorschotten/  Betaling vóór verstrekking en aanvaarding prestaties : enkel in de door het KB opgesomde gevallen 5belangrijke voorafgaande investeringen voor uitvoering bestemd, monopolistische dienstverleners of leveranciers, diensten van luchtvervoer van passagiers, L & D die volgens gebruiken o.b.v. abonnement worden gesloten of voorafbetalingen vereisen)  Mogelijke timing betaling :  ineens na volledig uitvoering  betalingen in mindering naargelang uitvoering vordert  Schorsingsbevel ≥30 dagen : betaling in mindering à rato uitvoering  Opdrachtnemer dient schuldvordering (factuur) in, aanbestedende overheid maakt PV op 41
 42. 42. Betalingstermijnen  Geregeld in de bijzondere bepalingen AUR (art. 95 W, art. 127 L, art. 160 D)  Verificatietermijn van 30 dagen (vanaf de ontvangst van schuldvordering (W), vanaf de datum van levering en voor zover in het bezit van factuur (L) of vanaf beëindiging van de diensten (D)).  Binnen verificatietermijn : - nazicht prestatiestaat en kennisgeving (W) - keuring en/of voorlopige oplevering + kennisgeving (L) - keuring en voorlopige oplevering + kennisgeving (D)  Verificatietermijn maximum 30 dagen en vertrijkt automatisch 30 dagen na startpunt  uitzondering : W : mogelijke verlenging verificatietermijn a rato aantal dagen  overschrijding termijn 5 dagen die aannemer heeft om factuur in te dienen  die nodig zijn om antwoord vd aannemer te krijgen op vraag over sociale/fiscale schulden 42
 43. 43. Betalingstermijnen  Betaaltermijn van 30 dagen loopt vanaf de verificatie  Intresten : van rechtswege zonder ingebrekestelling (ongeacht omvang bedrag verschuldigd, geen intresten op betaling van schadevergoedingen)  Aangescherpte intrestvoet:   Opdrachten gesloten vóór 16 maart 2013 : basisrentevoet ECB vermeerderd met 7 procent Opdrachten gesloten met ingang van 16 maart 2013 : basisrentevoet ECB vermeerderd met 8 procent  Invorderingskosten: van rechtswege : forfaitaire vergoeding (EUR 40) en redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten n.a.v. laattijdige betaling  Compensatie: bedrag door opdrachtnemer verschuldigd aan aanbestedende overheid kan worden ingehouden, eerst op de door de opdrachtnemer opeisbare bedragen en vervolgens kp de borgtocht 43
 44. 44. Betalingstermijnen werken (art. 95 KB AUR)  Betalingstermijnen werken  Aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken  Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de  30 dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn  60 dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn voor aanbestedende diensten die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor de werken verbonden aan die specifieke activiteit 44
 45. 45. Betalingstermijnen leveringen (art. 127 KB AUR)  Betalingstermijnen leveringen  Aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de keuring en/of de voorlopige oplevering te vervullen  Betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de  30 dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn  60 dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn voor aanbestedende overheden die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor leveringen verbonden aan die specifieke activiteit  Bij levering in verschillende keren, gaat de betalingstermijn in vanaf het verstrijken van de verificatietermijn voor elke gedeeltelijke levering 45
 46. 46. Betalingstermijnen diensten (art. 160 KB AUR)  Betalingstermijnen diensten  Aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf de datum van het beëindigen van de diensten om de formaliteiten betreffende de keuring en/of de voorlopige oplevering te vervullen  Betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de  30 dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn  60 dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn voor aanbestedende overheden die gezondheidszorg verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor leveringen verbonden aan die specifieke activiteit 46
 47. 47. Onderbreking/vertraging i.g.v. wanbetaling  Als aanbestedende overheid binnen 30 dagen na betaaltermijn nog niet betaald kan opdrachtnemer uitvoeringstempo onderbreken/vertragen, op voorwaarde dat:  Belangrijk bedrag  Geen betaling binnen 30 dagen na gestelde betaaltermijn  Opdrachtnemer heeft hiervan melding gemaakt binnen 15 dagen voor onderbreking/vertraging  Opdrachtnemer heeft in elk geval recht op termijnverlenging en bij effectieve onderbreking/vertraging : recht op schadevergoeding 15 november 2013 47
 48. 48. Rechtsvorderingen  Dubbele meldingsplicht voorafgaandelijk aan het instellen van elke rechtsvordering (art. 54-56 AUR)  Bijzondere verjaringstermijn (!) : vordering instellen binnen 30 maanden na betekening PV voorlopige oplevering of verstrijken waarborgperiode (i.g.v. vordering o.g.v. feiten en omstandigheden uit de waarborgperiode) of definitieve oplevering (i.g.v. gebrek aan PV van voorlopige oplevering)  Verlenging termijn i.g.v. besprekingen tussen de partijen :  wanneer aanbestedende overheid minder dan 3 maanden vóór het verstrijken van termijn of zelfs niet binnen deze termijn haar beslissing betekent  verlenging tot 3 maanden na betekening beslissing • Santie : rechtsverval 48
 49. 49. Vragen? publicprocurement@lydian.be 49
 50. 50. Contacts Jens Debièvre Advocaat-vennoot T +32 2 787 9065 M +32 486 286 538 E jens.debievre@lydian.be L be.linkedin.com/in/jensdebievre Havenlaan 86c, bus 113 1000 Brussel www.lydian.be 50

×