De Ruiter Seeds Planning en Forecasting - Case Closed Kadenza

639 views

Published on

De Ruiter Seeds is gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van hybride
zaden van tomaat, komkommer, paprika, meloen, aubergine en onderstammen voor
beschermde teelten. Het bedrijf is één van de meest vooraanstaande en onafhankelijke
bedrijven in groentezaden en maakt gebruik van de nieuwste technologieën om nog beter
smakende en gezondere rassen te veredelen.

Inzicht in voorraad, geplande verkoop en productie is van groot belang om op tijd de juiste zaden te kunnen produceren en te kunnen leveren. "Het inzichtelijk maken van de voorraad in relatie tot de geplande productie en leveringen was een ingewikkeld
en tijdrovend proces. Hiervoor gebruikten wij
een planningsproces op basis van Excel-sheets. Informatie van diverse productiesites en bedrijfsonderdelen werd vanuit het ERP-systeem geladen in de Excel-sheets. Met die gegevens werden analyses en ‘Onze planners benutten nu hun vrijgekomen tijd
voor analyses en besluitvorming.’

‘Kadenza heeft ons prima geadviseerd en begeleid in de oplossing van ons probleem”

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De Ruiter Seeds Planning en Forecasting - Case Closed Kadenza

  1. 1. Meer ontdekken begint met Case anders kijken. Closed Op dezelfde manier naar iets kijken zorgt weliswaar steeds weer voor herkenning, maar zelden voor nieuwe inzichten. Dat is precies de reden waarom de professionals van Kadenza vanuit meerdere gezichtspunten naar ogen- schijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. Wie zich die inspanning getroost weet dat geen twee situaties identiek zijn. En dat elke situatie en elk probleem om een geheel eigen aanpak vraagt. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring op het gebied van business intelligence en datawarehousing vraagstukken. Deze erva- ring weten zij naadloos te koppelen aan hun vermogen nieuwe oplossingen aan te dragen. Zo creëren wij samen met onze klanten en met de inzet van geautomatiseerde hulpmiddelen een stevig fundament onder de bedrijfsvoering. Waar structuren en onderlinge verbanden helder en logisch zijn. Benieuwd welke oplossingen wij voor uw organisatie kunnen aan- dragen? Kijk op www.kadenza.nl Hilversumseweg 37 1251 EW Laren Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl KADENZA. HAVING A CLUE
  2. 2. Meer ontdekken Meer ontdekken Juiste beslissingen begint met begint met nemen op basis van anders kijken. anders kijken scherpe inzichten Op dezelfde manier naar iets kijken zorgt Op dezelfde manier naar iets kijken zorgt Wie over de juiste informatie beschikt, is beter weliswaar steeds weer voor herkenning, in staat een onderneming langs het mijnenveld weliswaar steeds weer voor herkenning, maar maar zelden voor nieuwe inzichten. Dat is van bedreigingen, richting succes te laveren. zelden voor nieuwe inzichten. Dat is precies de precies de reden waarom de professionals Effectieve systemen die zorgen voor heldere reden waarom de professionals van Kadenza managementinformatie, die gerichte planning van Kadenza vanuit meerdere gezichtspunten vanuit meerdere gezichtspunten naar ogen- en control mogelijk maken. naar ogenschijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. schijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. Wie zich Wie zich die inspanning getroost weet dat Maar budgetteren en plannen vragen meestal die inspanning getroost weet dat geen twee geen twee situaties identiek zijn. En dat elke een ondernemingsbrede inspanning, gevoed vanuit verschillende locaties. Dat betekent: situaties identiek zijn. En dat elke situatie en elk situatie en elk probleem om een geheel eigen een gecontroleerde omgeving waarin op probleem om een geheel eigen aanpak vraagt. aanpak vraagt. centraal niveau inzicht bestaat wie wanneer een bijdrage aan het proces levert en waarin Onze specialisten hebben jarenlange ervaring Onze specialisten hebben jarenlange heldere en betrouwbare registratie voorop op het gebied van business intelligence ervaring op het gebied van business intelligence staat. en datawarehousing vraagstukken. Deze en datawarehousing vraagstukken. Deze erva- ervaring weten zij naadloos te koppelen Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat ring weten zij naadloos te koppelen aan hun aan hun vermogen nieuwe oplossingen aan ondernemingen te helpen bij het optimaliseren vermogen nieuwe oplossingen aan te dragen. te dragen. Zo creëren wij samen met onze van het planning en control proces. Zo creëren wij samen met onze klanten en met klanten en met de inzet van geautomatiseerde Daarbij maken we gebruik van de producten en de inzet van geautomatiseerde hulpmiddelen hulpmiddelen een stevig fundament onder de applicaties van Business Objects en Cognos. bedrijfsvoering. Waar structuren en onderlinge Het leidt telkens tot oplossingen die hun een stevig fundament onder de bedrijfsvoering. verbanden helder en logisch zijn. vruchten afwerpen voor de financiële afdeling, Waar structuren en onderlinge verbanden maar ook voor afdelingen die de veranderingen helder en logisch zijn. in de markt eerder kunnen zien, zoals sales Benieuwd welke oplossingen wij en inkoop. voor uw organisatie kunnen Benieuwd welke oplossingen aandragen? Benieuwd welke oplossingen wij voor uw organisatie kunnen aan- wij voor uw organisatie kunnen dragen? Kijk op www.kadenza.nl aandragen? www.kadenza.nl Hilversumseweg 37 1251 EW Laren Telefoon (035) 539 44 90 KADENZA. HAVING A CLUE www.kadenza.nl info@kadenza.nl Hilversumseweg 37, 1251 EW Laren Hilversumseweg 37, 1251 EW Laren Telefoon (035) 539 44 90 Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl KADENZA. HAVING A CLUE info@kadenza.nl KADE_ASICS_mv04.indd 2-3 08-06-2007 14:11:38 KADE LEASEPLAN mdj10.indd 2-3 14-05-2007 09:27:45 08-06-2007 14:29:49 Future Future Future Case Case Case Woonplus case Ruiterseeds case
  3. 3. De Ruiter Seeds is gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van hybride zaden van tomaat, komkommer, paprika, meloen, aubergine en onderstammen voor beschermde teelten. Het bedrijf is één van de meest vooraanstaande en onafhankelijke bedrijven in groentezaden en maakt gebruik van de nieuwste technologieën om nog beter ‘Met ons nieuwe smakende en gezondere rassen te veredelen. BI-systeem is de betrouwbaarheid van de rapportages en analyses aanzienlijk verbeterd.’ ‘Wij moeten vaak meer dan een jaar vooruit kijken om aan de analyses aanzienlijk. Tevens zijn in het nieuwe sy- ons geadviseerd en geholpen bij het maken van een verwachte verkopen te steem een aantal optimalisaties meegenomen die de schema en bij de implementatie van een dimensio- kunnen voldoen.’ kwaliteit van de cijfers verhogen. “Kadenza heeft ons neel gemodelleerde datamart. Dimensies en feiten prima geadviseerd en begeleid in de oplossing van worden zodanig aan elkaar gekoppeld dat de data- ons probleem”. base snel te bevragen is. Het nieuwe systeem heeft gedurende een pilot-periode van twee maanden scha- Mark van Dijke, Informatie Analist en BI-projectleider Resultaten technisch duw gedraaid met het oude systeem. Op die manier bij De Ruiter Seeds De supply chain datamart helpt De Ruiter Seeds om konden eventuele bugs en problemen tijdig gesigna- het ingewikkelde planningsproces geautomatiseerd leerd en opgelost worden, zonder dat dit het plan- en systematisch te laten verlopen. De datamart is ningsproces in gevaar bracht.” De kracht van het bedrijf ligt in specialisatie. Dankzij ontwikkeld met Business Objects Data Integrator op de concentratie op een beperkt aantal gewassen een SQL-server database. De rapportageomgeving is, heeft het bedrijf diepgaande kennis en ervaring opge- evenals de standaardrapportage, ontwikkeld in Busi- bouwd. Gecombineerd met forse investeringen in ness Objects versie Xi. Van Dijke: “Kadenza heeft onderzoek en ontwikkeling, leidt dit tot een continu aanbod van nieuwe en verbeterde rassen. “De ont- De diverse afdelingen en vestigingen van De Ruiter wikkeling en productie van zaden wordt in belangrijke Seeds werken nauw samen bij het ontwikkelen, tes- mate gestuurd door signalen vanuit de markt”, ver- ten, produceren en distribueren van een zo breed telt Mark van Dijke, Informatie Analist en BI-project- mogelijk assortiment aan rassen en zaden. Het leider bij De Ruiter Seeds. “De wensen en behoeften hoofdkantoor in Nederland omvat een onderzoeksla- kunnen per land of regio sterk verschillen. Op basis boratorium, een zaadverwerkingsafdeling, een ver- ‘De nieuwe supply chain datamart gaat een grote daarvan ontwikkelen wij rassen met specifieke resi- pakkingsafdeling en een centraal opslagcentrum. stenties en eigenschappen die ze geschikt maken kwaliteitsverbetering realiseren.’ voor verschillende teeltmethoden en klimaatomstan- Aanleiding digheden. Dit gebeurt in veredelingsstations in Ne- De Ruiter Seeds staat rechtstreeks in contact met derland, Spanje, Israël en Frankrijk.” de afnemers (plantenkwekers en telers) via een we-
  4. 4. rapportages gemaakt”. Het handmatige aspect van nis over deze nieuwste versie. Een belangrijk selec- deze werkwijze voldeed niet meer aan de eisen van tiecriterium was dan ook dat de nieuwe BI-partner moderne bedrijfsvoering. Daarom was De Ruiter ervaring had met de Xi-versie. Daarnaast was erva- Seeds op zoek naar een goede oplossing om infor- ring met ETL en specifiek de Business Objects tool matie systematisch en automatisch te verzamelen Data Integrator een criterium. Kadenza had aantoon- en te bundelen in rapporten. De oplossing werd ge- bare kwaliteiten op beide terreinen en voldeed daar- ‘Onze planners zocht in een BI-systeem voor supply chain manage- mee aan de criteria. De klik met de consultants van ment, waarbij deze handmatige bewerkingen tot het Kadenza en de positieve berichtgeving in de markt benutten nu hun verleden behoren. Alle beschikbare informatie over zorgden voor een definitieve keuze van Kadenza als de supply chain wordt daarin verzameld en rapporta- nieuwe BI-partner”. vrijgekomen tijd ges en analyses kunnen eenvoudig worden gegene- reerd. Aanpak Kadenza voor analyses en Eind 2006 pakten de consultants van Kadenza aller- Waarom Kadenza eerst een aantal losse projecten op. Daarmee leer- besluitvorming.’ “Samen met een BI-partij werkten wij al aan diverse den zij de problematiek van De Ruiter Seeds goed projecten”, licht Van Dijke toe. “Het vertrek van onze kennen. Om het bevragen van de database te ver- vaste consultant bij dat bedrijf was aanleiding voor eenvoudigen voor de gebruiker moesten diverse uni- ons om een nieuwe leverancier te selecteren”. verses worden gebouwd. “Een universe is een schil Kadenza was al bekend bij de organisatie en kwam, om de databases waarop de eindgebruiker eenvoudig reldwijd distributienetwerk van eigen verkoopkanto- samen met twee andere leveranciers, in aanmerking analyses en rapporten kan maken”, legt Van Dijke ren, aangevuld met exclusieve distributeurs in ver- om een voorstel in te dienen. “Wij waren al gestart uit. In de zomer van 2007 werd een start gemaakt schillende landen. Het is de uitdaging van het bedrijf met een project waarin versie Xi van Business Ob- met het opzetten van het nieuwe BI-systeem voor het om de juiste zaden op het juiste moment beschik- jects werd gebruikt”, vervolgt Mark van Dijke. “Dit managen van de supply chain. Kadenza werd ge- baar te hebben voor de markt. In dit proces speelt project verliep zeer moeizaam door gebrek aan ken- vraagd een omgeving te realiseren waarin de beno- supply chain management een grote rol. “Het telen digde gegevens automatisch konden worden gegene- bouwd. Hiermee kan alle informatie over de supply van zaden is een langdurig en onzeker proces”, gaat reerd. Het betreft een supply chain datamart met chain eenvoudig worden opgevraagd door de plan- Mark van Dijke verder. “Vanwege het beperkte aantal productie-, voorraad-, forecast- en shipmentgege- ners. Deze functionele omgeving maakt het ook mo- zaaimomenten per jaar moeten we vaak meer dan vens. Daar bovenop moest een rapportageomgeving gelijk om op elk willekeurig moment in de tijd terug te een jaar vooruit kijken om aan de verwachte verko- (universe) en een standaardrapportage worden ge- kijken naar de cijfers in het verleden om genomen pen te kunnen voldoen. Het is evident dat de gevol- beslissingen te evalueren. gen van een slechte oogst desastreus kunnen zijn voor de beschikbaarheid van zaden. Het werken met Resultaten business levend materiaal kent een specifieke problematiek “Gezien de lange planningscyclus van onze zaden waarbij externe invloeden de teelt en de productie beschikken we nu nog niet over concrete resultaten”, van zaden sterk kunnen beïnvloeden. Dat heeft direct ‘Kadenza heeft ons vertelt Mark van Dijke. “Maar ik ben ervan overtuigd gevolgen voor de voorraad zaden, zowel voor de dat de nieuwe supply chain datamart een grote kwali- kwantiteit als voor de kwaliteit daarvan”. prima geadviseerd en teitsverbetering gaat realiseren. Alle informatie over de leveringen, verwachte verkoop, productie en voor- Probleemstelling begeleid in de oplossing raad wordt in het centrale ERP-systeem opgeslagen. Inzicht in voorraad, geplande verkoop en productie is De BI-schil die daaromheen gebouwd is, maakt het van groot belang om op tijd de juiste zaden te kun- van ons probleem.’ opvragen van de juiste informatie uit de database nen produceren en te kunnen leveren. Van Dijke: makkelijk en beheersbaar”. Door het nieuwe BI-sy- “Het inzichtelijk maken van de voorraad in relatie tot steem hebben de planners van De Ruiter Seeds nu de geplande productie en leveringen was een inge- veel minder werk om rapportages samen te stellen. wikkeld en tijdrovend proces. Hiervoor gebruikten wij Dit werk nam voorheen gemiddeld tien procent van een planningsproces op basis van Excel-sheets. In- hun tijd in beslag. De vrijgekomen tijd wordt nu benut formatie van diverse productiesites en bedrijfsonder- voor analyses en besluitvorming. Het vervangen van delen werd vanuit het ERP-systeem geladen in de de handmatige bewerkingen op de Excel-sheets ver- Excel-sheets. Met die gegevens werden analyses en betert de betrouwbaarheid van de rapportages en

×