Kepentingan pck kpd_prestasi_guru-group_work_dr_sulaiman[1]

2,672 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
316
Actions
Shares
0
Downloads
198
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kepentingan pck kpd_prestasi_guru-group_work_dr_sulaiman[1]

 1. 1. JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Kumpulan 1: Pengetahuan Kandungan & Pedagogi : Apa dan Mengapa? 1. Apakah dimaksudkan dengan PCK 2. Bagaimanakah pengetahuan itu dibina 3. Apakah Kepenting an kepada Prestasi Guru 4. Adakah guru-guru di negara ini telah memiliki pengetahuan ini. Apakah yang dimaksudkan dengan Pedagogical Content Knowledge (PCK) Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PCK) merupakan konsep yang diperkenalkanoleh Lee Shulman (1986). Menurut beliau, kemahiran asas pedagogi yang terdapat padaseseorang guru tidak memadai dalam meningkatkan kandungan guru dalam yang lebihmenekankan kepada pengetahuan kandungan sahaja. Seseorang pendidik merupakan insanyang memberi ilmu tentang sesuatu pengajaran yang akan membawa perubahan kepada anakmurid. Perubahan - perubahan dari aspek sahsiah dan ilmu bergantung kepada sejauhmanapara pendidik mempunyai ilmu tentang kandungan subjek dan kandungan pedagogi. Guruakan menggunakan kaedah dan pendekatan pedagogi yang sesuai dalam usaha memberi satuimpak dalam pembelajaran dan pengajaran sesuatu subjek. Pengetahuan tentang kandungansubjek bukan merupakan kayu pengukur dalam menentukan pemahaman murid tentangsubjek. Walaupun guru sangat mahir dalam kandungan subjek (subject knowledge), tanpapendekatan pedagogi yang sesuai, para guru gagal dalam usaha mencapai objektif prosespengajaran dan pembelajaran. Mengikut Shulman (1986) pengetahuan kandungan tidakhanya memadai kepada seseorang guru dalam menyampaikan matlamat/objektif pelajaran.Mereka harus mempunyai pengetahuan pedagogi iaitu cara pengajaran berkesan yangmampu mengubah daya pemikiran murid. Gabungan pengetahuan kandungan danpengetahuan pedagogi telah membentuk pengetahuan pedagogi dan kandungan (PCK). PCKini dapat membezakan dengan seorang guru dengan pakar dalam sesuatu bidang pengetahuanisi kandungan yang tidak melibatkan pengajaran. Dalam PCK menyatakan bagaimanaseseorang guru dalam menyampaikan kandungan dengan lebih berkesan. Guru tidak harusmementingkan kepada pengetahuan kandungan semata-mata. Mereka harus mempunyaiteknik pengajaran yang efektif dan harus mengetahui tentang pengetahuan kandungan,pengetahuan pedagogi, pengetahuan kurikulum, PCK, pengetahuan tentang sifat murid,pengetahuan tentang nilai dan pengetahuan tentang kontex. 1
 2. 2. JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Mengikut Tamir (1987), PCK adalah lebih spesifik kepada sesuatu domain atau bidangyang merangkumi ilmu pengetahuan guru tentang minat dan memotivasi pelajar untuk belajarsesuatu topic dalam sesuatu disiplin serta kefahaman tentang konsepsi sedia ada pelajar yangboleh mengganggu atau menyekat pembelajaran dan didik semula isi kandungannya bagimenyampaikan kepada pelajar dengan cara yang mudah difahami (Frenstermacher, 1994).Kenyataan ini turut disokong oleh Gudmundsdottir (1995) yang menyatakan bahawa PCKsebagai ‘it comes about when teachers have to transform their knowing into telling.’ Dalammenganalisis pengajaran yang berjaya dan berbeza, Shulman (1987) mengemukakan ‘Modelof Pedagogical Reasoning and Action’ dan ‘Cycle of Pedagogical Reasoning and Action’yang melibatkan fasa-fasa kefahaman, transformasi, pengajaran, penilaian, refleksi dankefahaman baru. Bagaimana penngetahuan ini dibina? Shulman merupakan orang yang bertanggungjawab dalam penyebaran fahaman PCK dikalangan penyelidik yang cuba mencari jawapan tentang pengetahuan kandungan pedagogidan pengetahuan kandungan. Beliau telah mereka bentuk satu teori kerangka dalammembuktikan kajian beliau tentang korelasi di antara pengetahuan kandungan danpengetahuan pedagogi(Shulman L: 1986). Pembentukan PCK ini adalah rentetan daripadakajian yang dibuat oleh beliau tentang tahap pengetahuan guru. Hasil kajian beliau mendapati90% - 95% menunjukkan guru-guru perlu menguasai sama ada pengetahuan mata pelajaranatau aras pengetahuan am Beliau telah melihat unsur pengetahuan kandungan pelajaran, PCK dan pengetahuankurikulum untuk menilai persediaan guru baru dan mempertimbangkan kajian dalammemberi fokus kepada pengetahuan tentang permasalahan, pengetahuan kes dan pengetahuanstrategik. Permasalahan tentang pengetahuan berkaitan tentang isi kandungan atau pedagogi.Sementara itu, pengetahuan kes merujuk kepada bagaimana guru-guru ini mengetahui sifat-sifat pelajar yang mempunyai pelbagai ragam dan emosi dalam bilik darjah. Manakalapengetahuan strategik bermaksud berkebolehan untuk menyelesaikan konflik denganmengetahui fakta dan kes.PCK digunakan untuk menjelaskan bidang pengetahuan guru mengenai isi kandungan danpedagogi. PCK merupakan entiti yang berinteraksi di antara pedagogi dan pengetahuankandungan. Contoh, guru yang mengajar subjek matematik kepada murid. Dalam pengajaransubjek ini, guru telah menggunakan tatacara pedagogi yang tertentu contoh kaedah 2
 3. 3. JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT)kolaboratif yang melibatkan hubungan sesama murid. Murid akan menjawab persoalan yangdikemukakan dengan membuat perbincangan sesama murid tentang topik yang diajar.Daripada contoh ini, mendapati bahawa guru berusaha membahagikan kandungan materialdengan pendekatan pedagogi yang sesuai. Justeru itu, PCK sangat berhubungkait denganpengajaran dan pembelajaran kurikulum dan pedagogi yang digunakan para guru. Apakah Kepentingan kepada Prestasi GuruUntuk mengajar pelajar pada standard dewasa ini, guru perlu memahami subjek secaramendalam dan fleksibel supaya mereka boleh membantu pelajar membuat peta kognitif yangberguna, mengkaitkan satu idea kepada idea yang lain dan menyatakan konsep yang salah.Guru perlu lihat bagaimana idea berkait antara bidang dan kehidupan seharian. Pemahamanseperti ini memberikan asas kepada pengetahuan kandungan dan pedagogi yangmembolehkan guru supaya membuatkan idea-idea di dapatkan oleh orang lain (Shulman,1987).(Shulman, 1986) telah memperkenalkan pengetahuan kandungan dan pedagogi dan telahmenimbulkan banyak kajian akademik berkaitan dengan pengetahuan guru tentang subjekmereka dan juga kepentingan pengetahuan tersebut bagi pengajaran yang berkesan. Bagirangka teori Shulman, guru perlu memahami dua jenis pengetahuan (a) kandungan,jugadikenali sebagai pengetahuan yang dalam berkenaan subjek itu, dan (b) pengetahuan tentangpembangunan kurikular. Pengetahuan kandungan merupakan apa yang Bruner (seperti dalamShulman,1992) panggil "struktur pengetahuan"- teorinya, prinsipal, dan konsep sesuatudisiplin. Yang juga penting ialah pengetahuan kandungan yang berkait dengan prosespengajaran, termasuk bentuk yang paling berkesan dalam penyampaian dan komunikasikandungan dan bagaimana pelajar belajar paling berkesan belajar konsep dan topik subjektersebut. "Jika guru ingin berjaya, mereka perlu bergusti serentak antara isu-isu pedagogikandungan (atau pengetahuan) dan juga pedagogi umum (atau prinsipal pengajaranumum)"(Grossman, seperti dalam Ornstein, Thomas, & Lasley, 2000, p. 508). 3
 4. 4. JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT)Shulman (1986, 1987, 1992) telah membina Model of Pedagogical Reasoning, yang terdiridaripada beberapa kitaran aktiviti-aktiviti yang guru perlu selesaikan bagi pengajaran yangbaik; pemahaman, perubahan, instruksi, penilaian, refleksi dan pemahaman baru.Pemahaman: Untuk mengajar, pertamanya perlu faham tujuan, struktur subjek dan idea-ideadalam dan luar disiplin tersebut. Guru perlu faham apa yang mereka ajar dan apabila boleh,fahaminya dalam beberapa cara. Pemahaman tujuan adalah penting. Guru mengajar bagimencapai tujuan pendidikan berikut:• Membantu pelajar mendapat literasi.• Membolehkan pelajar guna dan berasa seronok dengan pengalaman belajar mereka.• Bagi menambahkan rasa tanggungjawab pelajar bagi menjadi manusia yang bertimbang rasa.• Bagi mengajar pelajar untuk mempercayai dan menghormati orang lain dan memberi balik kepada kesejahteraan masyarakat.• Bagi memberi pelajar peluang belajar bagaimana untuk mendapatkan dan menemui informasi yang baru.• Bagi membantu pelajar membina pemahaman yang lebih luas terhadap informasi baru.• Bagi membantu pelajar bina skil dan nilai yang mereka perlu untuk berfungsi dalam masyarakat yang bebas dan adil (Shulman, 1992)Perubahan: Kunci kepada mengenalpasti asas pengetahuan pengajaran berada pada antarakandungan dan pedagogi dalam kebolehan guru untuk mengubah pengetahuan kandungankepada bentuk yang kuat secara pedagogi dan juga mudah diaplikasikan kepada pelajar-pelajar yang pelbagai kebolehan dan latar belakang. Idea-idea yang difahami mesti diubahsupaya boleh diajar. Perubahan memerlukan gabungan atau aturan proses-proses berikut:1. Persediaan (material teks), termasuk proses interpretasi kritikal.2. Penyampaian semula idea kepada bentuk analogi dan metafor yang baru (pengetahuan guru, termasuk cara bercakap tentang pengajaran, bukan sahaja apa yang guru perlu buat, juga penyampaian material menggunakan bahasa figuratif dan metafor [Glatthorn, 1990].)3. Seleksi instruksional daripada pelbagai metod dan model pengajaran.4. Adaptasi bahan dan aktiviti bagi pelajar yang reflek kepada karakteristik stail pelajar.5.Mengubahsuai adaptasi kepada pelajar spesifik di dalam bilik darjah. 4
 5. 5. JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT)Glutton (1990) telah menyatakan ini sebagai proses menyesuaikan bahan yang disampaikankepada karakteristik pelajar. Guru perlu mengambil kira aspek yang releven sepertikebolehan, jantina, bahasa, budaya, motivasi, pengetahuan sedia ada dan skil pelajar yangakan memberi kesan kepada respon mereka kepada pelbagai jenis penyampaian danpenyampaian semula.Instruksi: Terdiri daripada pelbagai cara pengajaran, instruksi juga termasuk banyak aspekpenting pedagogi: pengurusan, penyampaian, interaksi, kerja kumpulan, disiplin, pertanyaandan instruksi inkuri.Penilaian: Guru perlu berfikir tentang pengujian dan penilaian sebagai penyambungandaripada instruksi, bukannya terpisah daripada proses instruksional. Proses penilaiantermasuk melihat pada pemahaman atau pemahaman yang salah semasa pengajaran interaktifdan juga menguji pemahaman pelajar di akhir pengajaran atau topik. Ia juga termasuk menilaiguru dan menyesuaikan mengikut keadaan berbeza.Refleksi: Proses ini termasuk menilai semula,konstruk semula dan menganalisa secarakritikal kebolehan diri guru mengajar dan kemudiannya mengumpulkan penjelasan yangdirefleksi kepada bukti untuk perubahan yang perlu dibuat supaya menjadi guru yang lebihbaik. Lucas (seperti dalam Ornstein et al., 2000) menyatakan refleksi penting dalampembangunanan profesional. Semua guru perlu belajar untuk melihat kepada kesan danmengenalpasti sebab kejayaan atau kegagalan. Melalui refleksi, guru fokus kepada yangmana diperlukan dan memahami cara pengajaran mereka dengan lebih baik dan membantudiri atau rakan sekerja untuk menjadi guru yang lebih baik. Melalui latihan refleksi dalamkumpulan, guru belajar untuk mendengar dengan lebih kepada satu sama lain, yangmemberikan mereka pandangan kepada pekerjaan mereka sendiri (Ornstein et al., 2000).Pemahaman semula: Melalui cara pengajaran yang telah difahami dan berpatutan, guru telahmencapai pemahaman semula tentang tujuan pendidikan, subjek yang diajar, pelajar danproses pedagogi (Brodkey, 1986).Pelajar merupakan elemen yang penting bagi guru untuk difikirkan semasa menggunakanmodel pedagogi. Guru yang mempunyai skil akan tahu apa yang pelajar tahu dan percaya 5
 6. 6. JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT)terhadap sesuatu topik dan bagaimana pelajar akan lebih mudah menerima idea baru.Mengajar dalam cara yang berhubung dengan pelajar memerlukan pemahaman guru tentangperbezaan yang mungkin berlaku daripada budaya, pengalaman keluarga, kepandaian yangtelah terbentuk dan cara pembelajaran pelajar. Guru perlu membina asas pengetahuanpedagogi pelajar (Grimmet & Mackinnon, 1992).Bagi membantu pelajar untuk belajar, guru perlu beberapa jenis pengetahuan tentangpembelajaran. Guru perlu fikir apa yang dimaksudkan bagi belajar pelbagai jenis materialbagi tujuan-tujuan berbeza dan bagaimana untuk memilih apa jenis pengajaran yangdiperlukan dalam konteks-konteks yang berbeza. Guru perlu boleh mengenalpasti kekuatandan kelemahan pelajar-pelajar yang berbeza dan perlu mempunyai pengetahuan untuk bekerjadengan pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang spesifik atau keperluan. Guruperlu tahu mengenai sumber kurikulum dan teknologi yang menghubungkan pelajar dengansumber informasi dan pengetahuan yang membolehkan mereka untuk menjelajah idea,mendapatkan dan mensintesis informasi, dan merangka dan menyelesaikan permasalahan.Guru juga perlu tahu tentang kolaborasi- bagaimana untuk menstruktur interaksi antarapelajar supaya pembelajaran yang lebih berkesan dapat terjadi; bagaimana untuk kolaborasidengan guru lain; dan bagaimana untuk berkerja dengan ibu bapa untuk tahu lebih tentanganak mereka dan bagi membentuk pengalaman yang menyokong di sekolah dan di rumah(Shulman, 1992).Memperolehi pengetahuan yang sofiskated ini dan membentuk praktis yang berbeza daripadaapa yang diterima oleh guru itu sendiri ketika mereka belajar, memerlukan peluangpembelajaran untuk guru yang lebih hebat daripada hanya membaca dan bercakap tentangidea pedagogi yang baru (Ball & Cohen, 1996). Guru belajar dengan lebih baik denganmelakukan dan merefleksi, berkolaborasi dengan guru lain, melihat dengan dekat pelajar dankerja pelajar dan dengan berkongsi apa yang mereka dapat lihat.Pembelajaran seperti ini tidak boleh didapati daripada kelas di kolej yang mempunyai pisahandaripada praktis atau daripada kelas di sekolah yang mempunyai pisahan daripadapengetahuan tentang bagaimana untuk interpretasi praktis. Persekitaran yang bagus untukpembelajaran guru di kolej dan sekolah- memberikan banyak peluang untuk kajian daninkuiri, bagi mencuba dan menguji, bagi bercakap tentang dan menguji hasil daripadapengajaran dan pembelajaran. Kombinasi teori dan praktis (Miller & Silvernail, 1994), 6
 7. 7. JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT)berlaku dengan sangat produktif apabila soalan timbul dalam konteks pelajar sebenar dankerja yang dalam proses dan di mana kajian dan inkuiri yang berdisiplin juga ditangani.Pengetahuan kandungan dan pedagogi adalah bahagian yang penting bagi pengajianseseorang guru. Lee Shulman (1987), telah mengkonstruk pengetahuan kandungan danpedagogi sebagai respon kepada permasalahan yang dihadapi semasa pengajaran danpengajian seseorang guru. Penambahan penting ini yang berkenaan tentang berfikir untukmengajar telah di terima dalam bahagian kandungan Standard NSTA. Namun ia hanyadigunakan untuk menjelaskan yang standard kandungan akan hanya melihat daripada aspekkandungan spesifik konstruk ini. Terdapat perhubungan antara pengetahuan kandungan danpengetahuan pedagogikal dalam pengajaran matapelajaran sains, yang mana merupakanimplisit dalam penyataan-penyataan standard NSTA. Contohnya standard pedagogimenganjurkan supaya guru tahu berkenaan “organisasi pengalaman bilik darjah” (NationalScience Teachers Association, 1998). Walaubagaimanapun, untuk mereka organisasitersebut, memerlukan pemahaman yang dalam berkaitan kandungan. Ini yang dikatakan olehShulman (1987) apabila beliau menyatakan “ kunci kepada pembezaan asas pengetahuanpengajaran terletak pada antara kandungan dan pedagogi.Dalam kes sebegini, guru sains perlu mempunya persediaan dari segi kandungan, yangbiasanya berlaku luar daripada kolej perguruan. Pembelajaran kandungan sebeginimemberikan masalah kepada guru sedia ada dan pendidik guru sains. Standard NSTA secaratepat telah mengenalpasti masalah besar yang dihadapi. Pengarang telah menyatakan:Terdapat “ penyesuaian yang lemah antara keperluan pelajar dan metodologi pengajaran”, “kebanyakan pengajaran secara tradisional menekankan pembelajaran maklumat yang besarpada kelajuan yang cepat”, dan “ pembahagian pengetahuan, untuk keperluan kepadadisiplin-disiplin,lapangan dan sub lapangan” yang “ mungkin mengandungi penyambunganantara konsep-konsep antara lapangan” (National Science Teachers Association, 1998)..Kebanyakan pengetahuan kandungan guru sains datang daripada lapangan disiplin, manakalapemahaman tentang pengajaran datang daripada lapangan pendidikan. Pembahagian ini, telahmenunjukkan permasalahan yang telah dinyatakan di atas,mengukuhkan suatu model disiplinsaintifik yang tidak sama daripada model pengajaran dan pembelajaran sains. Kajian telahmenunjukkan yang guru sains menyelesaikan permasalahan saintifik secara berbezaberbanding dengan para saintis kerana pemahaman mereka terhadap implikasi pedagogi 7
 8. 8. JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT)pembelajaran sains (Borko & Putnam, 1996; van Driel, Verloop, & de Vos, 1998).Pembahagian seperti ini menyebabkan bakal guru menghadapi perbezaan pemahaman bagipengajian sains.Beberapa kajian telah mengkaji keperaktikalan pengetahuan kandungan dan pedagogi kepadapengajaran sains. Kajian-kajian ini mengkaji hasil yang didapati setelah cuba mengajarprinsipal ini kepada bakal guru. Kajian oleh van Driel, Verloop, dan de Vos (1998)menyatakan terdapat perubahan pada guru-guru hasil daripada pembangunan pengetahuankandungan dan pedagogi. Melalui kajian emperikal mereka telah menjumpai yang mungkinterdapat hasil yang baik apabila bakal guru belajar kandungan subjek daripada perspektifseorang guru. Kajian ini dan kajian-kajian lain ( Gee, C., & lain-lain, 1996; Lederman, N. &Chang, H., 1994; Glick, J. & others, 1992; Sowdre, J & others, 1991; Smith D.C. & Neale,D.C., 1989) telah juga menunjukkan kepentingan pengetahuan kandungan dan pedagogi didalam pengajaran, terutamanya pengajaran subjek sains. Guru perlu berfikir dengan berhati-hati tentang idea dan konsep saintifik yang mahu dipelajari oleh pelajar. Kita perlu mencarijalan untuk mengemukakan pemahaman dan yang dikongsi oleh komuniti saintifik. Sebagaicontoh: Kebanyakan pengetahuan saintifik dibina melalui bukti. Pelajar sains perlumemahami nilai implisit yang saintis letak kepada pengetahuan sebegini. Tambahan lagipelajar perlu boleh memahami kesan daripada idea-idea dan kepercayaan ini. Guru sainsperlu bersedia untuk membantu pelajar bagi mengeluarkan teks tersembunyi bagi idea-ideasaintifik. Pengetahuan kandungan dan pedagogi memberikan suatu kanta yang berguna bagiguru supaya membantu pelajar dalam melihat tekaan sains. Guru boleh membantu pelajarmelihat nilai bukti dalam membuat penyataan saintifik. Walaubagaimanapun, ini memerlukanlebih daripada pengetahuan kandungan dan bagaimana untuk mengajar. Ia memerlukanpemahaman tentang bagaimana mahu mengajar kandungan, iaitu pengetahuan kandungan danpedagogi atau PCK. 8
 9. 9. JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT)Rujukan:Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1996). Reform by the book: What is--or might be--the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? Educational Researcher, 25(9), 6-8.Borko, H., & Putnam, R. T. (1996). Learning to teach. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of Educational Psychology (pp. 673-708). New York: Simon & Schuster Macmillan.Brodkey, J. J. (1986). Learning while teaching. Unpublished doctoral dissertation, Stanford University.Darling-Hammond, L. (1994, September). Will 21st-century schools really be different? The Education Digest, 60, 4-8.Frenstermacher, (1994). A Case study a college physics professor’s pedagogical content knowledge. Unpublished PhD. dissertations, Georgia: Georgia State University.Glatthorn, A. A. (1990). Supervisory leadership. New York: Harper Collins.Grimmet, P., & MacKinnon, A. (1992). Craft knowledge and the education of teachers. In G. Grant (Ed.), Review of research in education 18, pp. 59-74 Washington, DC: AERA.Gudmundsdottir, S. (1995). The narrative of pedagogical content knowledge. Diperolehi Jun 15, 2005 daripada http://www.svt.ntnu.no/ped/sigrun/publikasjonar/PCKNARR.html/Miller, L., & Silvernail, D. L. (1994). Wells Junior High School: Evolution of a professional development school. In L. Darling-Hammond (Ed.), Professional development schools: Schools for developing a profession (pp.56-80). New York: Teachers College Press.National Science Teachers Association. (1998). CASE draft standards for the preparation of teachers of science.Ornstein, A. C., Thomas, J., & Lasley, I. (2000). Strategies for effective teaching. New York: McGraw-Hill.Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15 (2), 4-14. 9
 10. 10. JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT)Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57 (1), 1-22.Shulman, L. (1992, September-October). Ways of seeing, ways of knowing, ways of teaching, ways of learning about teaching. Journal of Curriculum Studies, 28, 393-396.Smith, E. L. (1990). A conceptual change model of learning science. In S. Glynn, R.Yeany, & B. Britton (Eds.), Psychology of learning science (pp. 43-63). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.van Driel, J. H., Verloop, N., & de Vos, W. (1998). Developing science teachers pedagogical content knowledge. Journal of research in Science Teaching, 35(6), 673-695. 10

×