ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดทาโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนาเทคโนโล
ยีสารสนเทศสู่การปฏิ...
การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี
2557
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :
 เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบค...
การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย INFOGRAPHIC ประจาปี
2557
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :
 เป็นสื่อการเรียนรู้ภาพนิ่ง ที่ออกแบบ...
การประกวด THAILAND SOCIAL MEDIA AWARDS 2014
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :
 ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็น Blog ที่สร้างจาก
wo...
เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน
การจัดประกวดทั้ง 3
ประเภทมีเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน ดังนี้
ผู้สมัคร:
การป...
ประกาศผลการตัดสิน: วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์
www.thinkttt.com
ใบสมัครออนไลน์ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
สอบถามราย...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557

379 views

Published on

การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557

  1. 1. ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนาเทคโนโล ยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาหรับบุคลากรครูในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา นขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกับกระบ วนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมผลักดันและให้โอกาสครูผู้สอนในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับควา มสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ พร้อมยกระดับขีดความสามารถด้าน ICT ให้เต็มศักยภาพ เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ และสามารถนาผลงานไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้จริง เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและวงการศึกษาในวงกว้าง จึงจัดให้มีการประกวดผลงานครูด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน 3 ประเภท ดังนี้  การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2557  การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Infographic ประจาปี 2557  การประกวด Thailand Social Media Awards 2014 โดยมีรายละเอียดของการประกวดแต่ละประเภท ดังนี้
  2. 2. การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2557 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :  เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบคลิปวีดิโอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ ช่วงชั้นใดก็ได้ (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย รวม 10 หมวด) โดยผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้ผลิตผลงานขึ้นเอง  ความยาว รวม Title and End Credit 5-10 นาที  ไม่จากัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทา  สามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน เกณฑ์การตัดสิน :  ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนาเสนอ  มีความถูกต้องตามทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน  เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์  มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง  คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด รางวัล: ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จานวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
  3. 3. การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย INFOGRAPHIC ประจาปี 2557 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :  เป็นสื่อการเรียนรู้ภาพนิ่ง ที่ออกแบบด้วย Infographic โดยนาเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก 10 หมวด คือ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย  ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในผลงาน  สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จากัดเทคนิค  จัดทาผลงานสื่อในรูปแบบไฟล์ .JPG ขนาดของภาพเท่ากับขนาดของกระดาษ A4 เกณฑ์การตัดสิน :  ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กาหนด  ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ  ความคิดสร้างสรรค์  ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์ )  เทคนิคในการสร้างชิ้นงาน รางวัล : ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จานวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
  4. 4. การประกวด THAILAND SOCIAL MEDIA AWARDS 2014 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :  ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็น Blog ที่สร้างจาก wordpress.com เท่านั้น  ให้เสนอชื่อ Blog พร้อมทั้งมีเนื้อหาภายใน Blog ให้สอดคล้องกัน  เนื้อหาภายใน Blog จะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยสามารถเลือกเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ หรือเป็นเนื้อหาบูรณาการก็ได้ เกณฑ์การตัดสิน :  ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ๒๐ เรื่อง  ต้องมีการเชื่อมโยงเครื่องมือ Social Media อื่น ๆ อย่างน้อย ๓ เครื่องมือ  ต้องสร้างสถานการณ์/กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Blog โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด วิเคราะห์/สังเคราะห์ และให้เกิดการโต้ตอบกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจทั่วไป  ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ผลิตขึ้นเอง นับตั้งแต่วันที่ประกาศ รางวัล : ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จานวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
  5. 5. เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน การจัดประกวดทั้ง 3 ประเภทมีเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน ดังนี้ ผู้สมัคร: การประกวดทั้ง 3 ประเภท จากัดเฉพาะครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น) ผลงาน :  เป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานผลิตขึ้นเอง โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น  ต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม  ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทาอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบั ญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทาของผู้เข้าประกวดตามรายละเอี ยดดังกล่าว  ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน  ผลงานที่ได้รับรางวัล สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ประช าสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป กาหนดการรับสมัครและประกาศผลการตัดสิน รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ www.thinkttt.com
  6. 6. ประกาศผลการตัดสิน: วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ www.thinkttt.com ใบสมัครออนไลน์ (อยู่ระหว่างดาเนินการ) สอบถามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจของโครงการ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THINKTTT ที่มา: http://www.thinkttt.com/contest2014/

×