• Like
การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557

 • 202 views
Uploaded on

การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557

การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
202
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนาเทคโนโล ยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาหรับบุคลากรครูในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา นขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกับกระบ วนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมผลักดันและให้โอกาสครูผู้สอนในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับควา มสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ พร้อมยกระดับขีดความสามารถด้าน ICT ให้เต็มศักยภาพ เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ และสามารถนาผลงานไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้จริง เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและวงการศึกษาในวงกว้าง จึงจัดให้มีการประกวดผลงานครูด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน 3 ประเภท ดังนี้  การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2557  การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Infographic ประจาปี 2557  การประกวด Thailand Social Media Awards 2014 โดยมีรายละเอียดของการประกวดแต่ละประเภท ดังนี้
 • 2. การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2557 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :  เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบคลิปวีดิโอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ ช่วงชั้นใดก็ได้ (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย รวม 10 หมวด) โดยผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้ผลิตผลงานขึ้นเอง  ความยาว รวม Title and End Credit 5-10 นาที  ไม่จากัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทา  สามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน เกณฑ์การตัดสิน :  ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนาเสนอ  มีความถูกต้องตามทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน  เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์  มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง  คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด รางวัล: ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จานวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
 • 3. การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย INFOGRAPHIC ประจาปี 2557 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :  เป็นสื่อการเรียนรู้ภาพนิ่ง ที่ออกแบบด้วย Infographic โดยนาเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก 10 หมวด คือ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย  ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในผลงาน  สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จากัดเทคนิค  จัดทาผลงานสื่อในรูปแบบไฟล์ .JPG ขนาดของภาพเท่ากับขนาดของกระดาษ A4 เกณฑ์การตัดสิน :  ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กาหนด  ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ  ความคิดสร้างสรรค์  ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์ )  เทคนิคในการสร้างชิ้นงาน รางวัล : ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จานวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
 • 4. การประกวด THAILAND SOCIAL MEDIA AWARDS 2014 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :  ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็น Blog ที่สร้างจาก wordpress.com เท่านั้น  ให้เสนอชื่อ Blog พร้อมทั้งมีเนื้อหาภายใน Blog ให้สอดคล้องกัน  เนื้อหาภายใน Blog จะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยสามารถเลือกเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ หรือเป็นเนื้อหาบูรณาการก็ได้ เกณฑ์การตัดสิน :  ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ๒๐ เรื่อง  ต้องมีการเชื่อมโยงเครื่องมือ Social Media อื่น ๆ อย่างน้อย ๓ เครื่องมือ  ต้องสร้างสถานการณ์/กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Blog โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด วิเคราะห์/สังเคราะห์ และให้เกิดการโต้ตอบกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจทั่วไป  ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ผลิตขึ้นเอง นับตั้งแต่วันที่ประกาศ รางวัล : ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จานวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
 • 5. เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน การจัดประกวดทั้ง 3 ประเภทมีเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน ดังนี้ ผู้สมัคร: การประกวดทั้ง 3 ประเภท จากัดเฉพาะครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น) ผลงาน :  เป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานผลิตขึ้นเอง โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น  ต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม  ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทาอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบั ญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทาของผู้เข้าประกวดตามรายละเอี ยดดังกล่าว  ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน  ผลงานที่ได้รับรางวัล สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ประช าสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป กาหนดการรับสมัครและประกาศผลการตัดสิน รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ www.thinkttt.com
 • 6. ประกาศผลการตัดสิน: วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทางเว็บไซต์ www.thinkttt.com ใบสมัครออนไลน์ (อยู่ระหว่างดาเนินการ) สอบถามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจของโครงการ HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THINKTTT ที่มา: http://www.thinkttt.com/contest2014/