Your SlideShare is downloading. ×
G2 selvakumar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

G2 selvakumar

264
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
264
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. டாசிாிய பைட : தமி வி கி யா ெச. இரா. ெச. இரா. ெச வ மா மி னிய ம கணினியிய ைற, வா ட ப கைல கழக , வா ட ,ஒ டாாிேயா, கனடா N2L 3G1 selvakumar@uwaterloo.ca (OR) c.r.selvakumar@gmail.com http://valluvar.uwaterloo.ca/~selvakum/biop.html றி ெசா க : தமிழி இைணயவழி டாசிாிய பைட , வி கி ெதாழி ப கஉலகி த ைறயாக ெபாிய அளவி தமிழி இைணயவழி உ வாகிவ ப ைற கைலகள சிய தமி வி கி யா. இ தி ட வி கி (Wiki) எ ெதாழி ப தா வள வஒ டாசிாிய பைட (content created by collaborative authoring). த ெபா ஏற தாழ ஒேகா (10 மி ய ) ெசா க அட கிய இ கைல கள சிய தி 31,000 க ைரக ேமஉ வா க ெப ளன. க ைரகளி சராசாி ைப’ (byte) அளவி உலக ெமாழிகளி வாிைசயி10 ஆவ இட தி உ ள இ தமி கைல கள சிய எ வா உ வா க ப வ கி றஎ , பிற இ திய ெமாழிகளி , உலக ெமாழிகளி நிக வ வி கி யா வள சிகப றிய ளி றி களி அ பைடயி ஒ பி சில தர சா த க தலச க இக ைரயி வழ க ப கி றன. பல நா களி வா பல ப பா பி னணி ைடயதமிழ க ஒ றிைண அறி , ெதாழி ப ைழ ட உ வா கிவ இ டா க தி எதி ெகா ட சி க க ப றி , தீ க ப றி , சிற க ப றி பறி ப டறி இ க ைரயி வழ க ப .27,000 ேப பயன களாக பதி ெச ள இ தள தி இ கா 778,600 ெதா க (edits)ெச ய ப க ைரக உ வா க ப ளன. தமி வள சி , தமிழி இைணய , கணினி,ெபாறியிய , கைல, அறிவிய , ம வ ேபா ற அறி ைறக அைன , ப ளிபாட க த ஆ ம ட க வைர ப வைக பைட கைள உ வா கி பய ெப கவி கி தி ட எ வா ைண ெச ய எ க க ைவ க ப .1. அறி கஎளிய எ ேகா த வா தி, ஏ கைண, கணினி வைர ஏற தாழ அைன ேம பல ைடய ைழ பா உ வா க ப வனேவ. ஆனா கைத, தின , கவிைத, தினம லா உைரநைட க ேபா றஎ பைட பில கிய ேபா றவ ைற தவிர, ேவ பல எ பைட கஒ வா டாக, பல ஆசிாிய க இைண உ வா வன. எ றா , பல உ வாஉசா ைண க (reference works), கைல கள சிய ேபா றைவ தனி தனிேய பல எ தி,பி ன பிைண ெதா க ப வன. தி த க ெச ெபா பாசிாிய களி ப களி ைபதவிர எ தி ெபாிதாக ைழ இ ைல எனலா . தகவ திர ட ைழஇ கலா . ஆ க ைரகளி பைட பி பல ஆசிாிய களி ப களி , “ஆசிாியராக” இ நிைல ேவ ஒ பைட . 1993 ஆ ஆ நி இ கிலாெச ன (New England Journal) ெவளியி ட ஆ தா ஒ றி ஆசிாியராக 972 ேபைர றி பி த [1]. 2008 ஆ , அ க ப றிய ஆ தா ஒ ைற ெச ன ஆஇ சி ெம ேடச (Journal of Instrumentation) ெவளியி ட ; அதி 169 ஆ வக கைளேச த 2,926 ேப அ க ைரயி ஆசிாிய களாக ெதாிவி க ெப றன . ஆனா இ ப யான 230
  • 2. “ ஆசிாிய க ” பைட ேவ வைகயான . இைவ ேபா அ லாம , இ க ைரயி றி பிட ெப ஆசிாிய (collaborative authoring) பைட எ ப அ ைமயி உ வானகணினி சா த ெதாழி ப வசதியா , தின க த அறிவிய , வா விய கைலகள சிய க , ெபாறியிய ைகேய க , ம வமைன தகவ பராமாி ஒ கிய (InformationManagement system) ேபா ற ப பல பய பா , தனி தனியாக பிைண ேச காம ,பிாி தறிய அாிதான வைகயி பல ேச எ வா க ெச ய இய டாசிாியபைட ைப ப றிய [10]. இ வைக டாசிாிய பைட எ பைட பாக மஅ லாம , ெம கல உ வா க ேபா றவ பய ப கி ற . ெபா வாக டாசிாியபைட க பய ப அறி தகவ க பலவ ைற க ேபா னியா பலகழக ைத ேச தசி ெவா ◌ஃெக (Jim Whitehead) பராமாி வைல தள தி காணலா [3] இ வைகயான டாசிாிய பைட அ பைடயாக உ ள ெதாழி பகளி க ைமயான ஒ வி கி(“Wiki”) எ அைழ க ப ெம கல (software). ெம கல ைற இல கிய தி அலச ப பய பா ெம கல (groupware) ம பதி நிைல க காணி வைகயான (VersionControl) (இ ெம கல வ ெவா ேமலா ைம (SCM, Software, Configuration Management)வைகைய ேச த ) ேபா ற ெம கல ப கேளா ெதாட ைடய இ த வி கி ப .ெபா வாக இ ப தி உதவியா ஒேர ேநர தி பல இட களி இ பல , இைணயவழிஒ க ைரையேயா அ ல ஆவண ைதேயா தி த வள ெத க , க ைரகைளஉ ப கைள உ வா கி ேச க , எளிதாக வைக ப த , பதி வ க எஅழியாம , எ லா க ட களி பதி கைள மீ ெட வசதி பைட த .இ க ைரயி த வி கி எ றா எ ன எ விள கிய பிற , வி கி ப தா எ வாப ைறசா த பல நா தமிழ க ஒ றிைண டாசிாிய பைட பாக இ தமி கைலகள சிய ைத உ வா கி வ கிறா க எ , அத தர கைள ப றிய பா ைவக ஒ நிகஎ கா (அ ல case study) எ அளவி ைவ கி ேற . டாசிாிய பைட பிஏ ப ந ைமக , சி க க ப றி , கட த 5 ஆ களாக ப களி த ப டறிைவபக கி ேற . இ ெதாழி ப ைத பய ப தி, இத நீ சியாக ெச ய தக கைவ ப றிமிக கமாக இ தியி கி ேற .2. வி கி எ றா ன? எ னவி கி எ ற ெசா ைல அத க தா க ைத ேபா’ ஃ (Bo Leuf), வா க னி கா(Ward Cunningham) ஆகிேயா 1995 இ அறி க ப தின . இ த வி கி (Wiki) எ ெசாஅவாயி ெமாழியி (Hawaiian) வி கிவி கி (wikiwiki) எ றா ச ச ெட , கி கி , மளமளஎ ப ேபா ற இர வ அ த ேதா விைரைவ றி ெசா இ ெப ற(ஆ கில தி பிறெமாழிகளி ). விைரவாக (எளிதாக ) மா ற க ஏ ப த வ லெதாழி ப எ ெபா ளி இ ெசா இ அறிய ப கி ற . இதைன ஆ ◌ஃ ேபாஆ கில அகர த ய , த 2006 ஆ ஆ பதி பி உ வா கி ெகா டன [4]. இ ெசாபய பா , இ க ைவ ெசய ப திய ெதாழி ப , வா க னி கா 1995 இ த த உ வா கிய வி கிவி கிெவ ’ (wikiwikiweb) எ ெம ெபா ளி இெதாட கி ற (http://www.c2.com.cgi/wiki). இ 200 வைகக ேமலானவி கிெம கல க உ ளன. எனி மீ யாவி கி (MediaWiki) எ வி கி ெதாழி ப ைதபய ப தி ஆ கிலதி 2001 ஆ ஆ உ வாக ெதாட கி, இ ெப க வள ள,இலவசமாக கிைட , க ட ற ப ைற வி கி யா எ கைல கள சிய தாஇ ெதாழி ப பரவலாக அறிய ப கி ற [5]. இ ஆ கிலெமாழியி 3.6 மி ய 231
  • 3. தலான தைல க (க ைரக றி ைரக ) ெகா ட இ கைல கள சிய மிகபரவலாக பய ப த ப கி ற (எ லா ெமாழிகளி க ைரக ேச 18 மி ய ).இ ெமா த 281 ெமாழிகளி இ வி கி ெதாழி ப ைத பய ப தி வி கி யா (வைக)கைல கள சிய க உ ளன [6]. எ லா ெமாழிக மாக ேச , தனி அறிய த கவ ைகயாள (unique visitors), 1.3 பி யைன தா கிற [6]. எ லா “வி கி”கவி கி யா ேபா ற க கைள உ வா கி, வள ெத வைக ப வன அ ல (பா க:http://c2.com/cgi-bin/wiki?ContentCreationWiki).3. தமி வி கி யாதமி வி கி யா ெச ட ப 30, 2003 இ ெதாட க ெப ற . இத வரலா ைற தமி வி கி யாவி காணலா [7]. வி கி யாவி வரலா ைற ேதனி எ . பிரமணி தமிழி லாகஎ தி ளா [8] யா பாண ைத ேச த இ. ம ரநாத எ பவ நவ ப 20, 2003 த தமிவி கி யாவி ப ப றி பணியா ற ெதாட கிய பிறேக தமி வி கி யா வள சியைடயெதாட கிய . த க ட களி , தமி எ களி எ வ , வி கி யா ேதைவயானதமி இைட க கைள உ வா வதி ெப இட பா க இ தன. இ கணிதசம பா களி தமி எ க ேச பைத தவிர, ஏற தாழ எ லா இைட க க தமிழிஉ வா கி பய ப த இய கி ற . இ இ திய ெமாழிகளி னணியி இ ஒவி கி யாவாக தமி வி கி யா உ ள . தமி வி கி யாவி க ைரக உ வாவதி , பல ேச ைழ பா டாசிாிய பைட பாக உ ளட க கைள வள ெதபதி எதி ெகா ட ந ைமகைள சி க கைள விாி ன , வி கி யாவி உ ளக ைரகளி சில எளிய தர அள க ப றி றி பிட ேவ . க ைரகைள ெவஏ ெப ற (“official”) “க ைர” எ ணி ைகைய கண கி ெகா டா தமி வி கி யாஇ திய ெமாழிகளி நா காவதாக உ ள (இ தி, ெத , மரா தி ஆகிய ெமாழிக அ ),ஆனா ைற த 200 எ களாவ (characters) உ ள க ைரக எ பா தா தமிவி கி யா இ தி அ இர டா நிைலயி உ ள . கைல கள சிய தி தரமானஎ ணி ைக, சராசாி ைப’ அள (bytes), ெமா த ைப’ அள , க ைரயி நீளஆகியவனவ றி ம இ ைல எ றா , இைவ அைன தி தமி , இ திய ெமாழிகளி த2-3 இட களி உ ள . இ ப யான “தர” அள கைள அ டவைண-1 இ காணலா (ேம 2010வைரயிலான தர க ).4. சிற பான ந ைமக எதி ெகா ட, ட ெகா சி க க :ந ைமக : (1) தமி எ வரலா றி , பல நா வா தமிழ க , ப ேவ வைக ப ட ெமாழி (dialect), ப பா பி ல க உ ளவ க , இ ப தா களாகேவ த னா வலகளாக ஒ றிைண டாக உைழ ஒ ேகா ெசா க தலானவ றா உ வா கிய31,000 க ைரக ெகா டப ைற க க சா தஒ ெபா கைல கள சிய உ வா கிய த ைற. டாசிாிய ய சிகளி , அ வி கி யா ேபா ற யா ப ெகா ள யஒ ய சியி , வள கமான இ வைகயான வள சி ஏ ப ட றி பிட த க . (2) அபிதானேகாச , அபிதான சி தாமணி, 1960களி உ வான தமி கைல கள சிய த அ ைமயிெவளியான பிாி டானிகா தகவ கள சிய , த சா தமி ப கைல கழக ெவளியி ட 34ெதா திக ெகா ட அறிவிய , வா விய கைல கள சிய வைர ைற த 20 தமி கைலகள சிய க சிறி ெபாி மா அ சி ெவளிவ ளன [9]. ஆனா தமி வி கி யாவி ,தகவ க உட ட இ ைறயநிைல ஆ க ப வழ வேதா , பிற ெமாழி கைலகள சிய கேளா உட ட ஒ பிட யதாக உ ள . இ இைணய தி கிைட க 232
  • 4. ய இலவச கைல கள சியமாக, யா ெதா க யதாக உ ள . (3) பிற ெமாழி வி கி யா களி (எ.கா: ஆ கில ) தி வதி ெதா பதி ப ேவ க கேபாரா ட க (எதி -எதி தி த /ெதா க edit wars) நிக வ சி பா ைமயானக ைரகளி உ . ஆனா அைவ தமி வி கி யாவி மிக ைறவாகேவ நிக ளன.தமி வி கி யாவி நிக த க உறவா ட க மிக மிக ெப பா வள கமாகேவநிக ளன. இைவ வி கி யாவி ஐ ெப க எ ெகா ைக ப(http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Five_pillars) மிக ெப பா நட ளன. (4)இ வைர தமிழி எ பதிவாகாத க க ப லாயிர கண கி சிறி ெபாி மாக பதிவாகிஉ ளன. சில க க உலகி ெவளி ப ட ட உட ட கைல கள சிய ேநா கிபதிவாகி உ ளன (எ.கா: நிைன ெகா மி தைட (memristor)). சில க பி க ஆ கிலவி கி யாவிேலா பிற ெமாழி வி கி யா களிேலா பதிவா னேம தமி வி கி யாவி பதிவாகி உ ளன. (5) ஆயிர கண கான திய கைல ெசா லா க க இய ழஉ வா கி பய ப த ப ளன. (6) தமி நா சில ப ளிகளி மாணவ க பாடேநர தி தமி வி கி யாைவ பா பய ெகா கிறா க எ அறி இெபா பாக வி கி ய க ப களி கிறா க . (7) தமி வி கி யா உ வா ழ தியஅறி சா த, ைழ பான உறவா ட தி திய வி மிய வள க நிைலக எ ட வாஅளி த . ெதாழி ப ேதா , க (ச க) உறவா ட, ஒ ைழ பழ க கஅலச ப ஒ க தாக பிறெமாழி வி கிக உ ள .சி க க : (1) வி கி ெதாழி ப எளிேத ஆயி , தமி அறி தவ களி பல இ னதமிழி கணினிவழி தமிழி உ ளீ ெச ய பழகவி ைல. (2) ஏற தாழ 10,000 தமி வைலபதிவ க இ த ேபா , அவ களி பல அல கார நைட இ றி, ெபா வாக ந நிைல நிக ைத ந வாக ைவ க ைர நைடயி எ வதி ேபாதிய ப டறி இ ைல, அ லஆ வ ட வ வதி ைல. தமி வி கி யா ஆ வல க த பயி சி ப டைறகளி இப றி அதிக பயி சி அளி கவி ைல. ெபா வாக ந ல ெமாழி நைட ப றிய ேபாதிய விழி ணஇ ைல. (3) யா ெதா க ய கைல கள சிய எ பதா , இதி த க கதகவ க ேபாதிய யமான சா ேகா க தரேவ எ பாி ைர இபரவலாக எ படவி ைல. ஆனா இ ேதைவகைள றி ெசா (tag, flag) இ வசதிஇ ெதாழி ப தி இ பதா , ேனற வழிக உ ளன. (4) த னா வல களாெதா க ப வதா , சீராக எ லா தைல களி க ைரக எ த ப வதி ைல. எகா டாக திைர பட ந க ந ைகக மீ ஆ வ உ ளவ அ ப றிேய நிைறய எ த ,ஆனா ேநாப பாி ெப றவ கைள ப றிேயா அவ க க பி க ப றிேயா அதிக எ தபடாம இ கலா . (5) தமிழ களி ெமாழி பய பா ெபா வாக இல ைக தமிழ கதமி நா தமிழ க இைடேய பல இட களி றி பிட த க ேவ பா க இ கி றன.இைவ இர வைகயானைவ ஒ ெசா வழ க ,எ நைட தலானைவ, ம ற ஆ கிலேபா ற பிறெமாழி ெசா கைள தமிழி ஒ ெபய ெபா ஏ ப ெப மா பா . எ.காToronto எ ெசா ைல யா பாண தமிழ க ெராற ேரா எ தமி நா தமிழ கெடார ேடா எ எ த . (இ ப யான ழ களி இர ைட வழ வ , ேத ேவாசாியான க ைரைய அைட மா வசதிக ெச ய ப ளன). இல ைகயி தமி நாபாட களி வழ ெசா க பல இட களி மா ப வைத இேத ைறயி தீ கப கி ற . (6) ெசா க , ெமாழிநைட, எ ெபய ஆகிய பலவ ைற ப றி மிக பலேநர களி சீ ைம ேநா கிேயா, எ “சாி” எ ேநா கிேலா எ எதி -எதி க க 233
  • 5. சி க கைள எ பி ளன,. ஆனா அைவ ந நிைல நி எதிராளிைய ாி ெகாள , ெபாந ைமக தி இண க க எ க த ஒ திய விழி ண ஏ ப திய . ெதாழிகைல கள சி அ லாத வி கி ெதாழி ப தி பய க :உ ளட க உ வா க எ அளவி பிற பய பா க இைத ேபா றேத எ றா ப ளிபாட க த , உயரா க வி வைர பாட க ப ேவ அறி ெதா பயி சிக இ ெதாழி ப பய ப . த ைறயாக ப ெமாழி அகர த தமி வி சனாிஎ வி கி யாவி உற தி டமாக உ ள . உலக ெமாழிகளி த 10 ெமாழிகளிஒ றாக தமி வி சனாி உ ள (http://meta.wikimedia.org/wiki/Wiktionary#Statistics அ கப ட நா ஏ பிர 30, 2011). இ தவிர, ம வ ச ட , ஆ சி ஆவண க , ெபாறியியைகேய க ேபா ற, பல வைகயான பய பா க இ ெதாழி ப பய ப .இ க தி எ ெகா ள படாதைவ சில: ஏ டாசிாிய பைட கிய ? (பலப களி பதா க க ெச ைமயாக பைட க ப கி றனவா, அ ல ெக கி றனவா?) [12].ச ட ப எழ ய எ உாிம சி க ஏ உ ளனவா? பைட தவ ேபாதிய நிைறஏ ப கி றதா? வள கமாக அ வதி ேமலா ைம ெச வதி ஏ பட ய சி க க( களாக பிாி வள சிைய த க ய வா க ) யாைவ? ெம காஃ விதிேபா(Metcalfes law) பல பய ப வதா பய கி றதா? (இைண க ப டவ களிஎ ணி ைகயி இ ப ய மதி பா?) த யன இ க த படவி ைல. டவைண-அ டவைண-1: ேம 2010 தர அள க ஒ - இ திய ெமாழிக ைண , ஆவண ப ய றி க :1. Investigators, The Gusto (1993). "An International Randomized Trial Comparing Four Thrombolytic Strategies for Acute Myocardial Infarction". The New England Journal of Medicine 329 (10): 673. doi:10.1056/NEJM199309023291001. PMID 82041232. Collaboration, The Atlas; Aad, G; Abat, E; Abdallah, J; Abdelalim, A A; Abdesselam, A; Abdinov, O; Abi, B A et al. (2008). "The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider". Journal of Instrumentation 3 (08): S08003. doi:10.1088/1748-0221/3/08/S08003.3. http://users.soe.ucsc.edu/~ejw/collab/4. wiki, ஆ ◌ஃ ேபா ஆ கில அகராதி (OED), றா பதி , 2006; Third edition, December 2006; online version March 2011. http://www.oed.com:80/Entry/267577 ;5. சி மி ேவ (Jimmy Wales), லாாி சா க (Larry Snger) ஆகிய இ வ இலாப ேநா க ற வி கி யாைவ நி , நி யா (Nupedia) எ ய சி 2000 இ ெதாட கி அதிக ெவ றி ெபறவி ைல. 1999 இ மா சிடா (Mark Guzidal) எ பவ வி கி ெதாழி ப ைத ெகா ேகாெவ (CoWeb) எ பைத நி வினா .6. http://stats.wikimedia.org/reportcard/7. http://ta.wikipedia.org/wiki/தமி _வி கி யா8. ேதனி. எ . பிரமணி, தமி வி கி யா, மணிவாசக பதி பக ெவளி , நவ ப 2010..9. http://ta.wikipedia.org/தமி _கைல கள சிய க10. Leuf, B, Cunningham, W, The Wiki Way. Quick Collaboration on the Web. Addison-Wesley, Bostron, 2001.11. Bordin Sapsomboon, Restiani Andriati, Linda Roberts and Michael B. Spring, “Software to Aid Collaboration: Focus on Collaborative Authoring”12. Dillon A. How Collaborative is Collaborative Writing? An Analysis of the Production of Two Technical Reports., pages 69--86. Springer-Verlag, London, 1993. 234
  • 6. 235
  • 7. வி கி யா - தமி நிர க ச. ச திரகலா தமி ைற ைனவ ப ட ஆ வாள , அவினாசி க நிக நிைல ப கைல கழக , ேகாைவ, தமி நா , இ தியா. chandrakala.vetrivel@gmail.com <mailto:chandrakala.vetrivel@gmail.com> ைரவி கி யா எ ப வி கிமீ யா எ ற நி வன தா உ வா க ப ட த னலம ற, க ட றகைல கள சிய ஆ .இ ஓ ப ெமாழி ப வ கைள உ ளட கியதா . இ நி வன தமிஇல கிய களி சிற கைள பைறசா வைகயி ச க இல கிய த த கால இல கியவைரயிலான க கைள ெதா தளி ள சிற பி ாியனவா . வி கி யா, த ப க ,ச தாய வைலவாச , நட நிக க , அ ைமய மா ற க , ஏதாவ ஒ க ைர, உதவிந ெகாைடக , தரக ேபா ற உ பிாி களி அைம ளன. தமி அறிவிய வியியப பா , கணித , ச க , வரலா , ெதாழி ப , நப க ேபா ற தைல களி அகரவாிைச ப ெச திகைள உ ளட கி ள . நட நிக க ம வி கி ய அறி கேபா ற ெச திக த ப க தி இட ெப ளன.கணி ெபாறி தமிழி அவசிய :ஆ ேநா கி ஆரா ஆ வாள ம தமி ஆ வள க எ ண ற ஆ கள திைனவி கி யா அளி ள . இ தைகய சிற மி க தமி இல கிய க ெசறிவிைன சிலம ேம பய ப கி றன . றி பாக சில மாணவ க இணய தி தமி ப றிய ெச திகைளஅறியாதவ களாகேவ உ ளன . இ ைறயிைன நீ க மாணவ க கணி ெபாறி தமிஇைணய தமி அவசியமா . அ பாட தி ட வழி க ற ம மி றி, ெசய வழிக ற கிய வ அளி த ேவ . வி கி யா, நீ க எ தலா ப தியிஎ ண ற தைல பி கீ க ைரகைள ேவ கி ற . ஆரா க ைரகைள சம பி க,ெசய வழி க ற ைற மிக பய ளதாக அைம .தமி இல கண ப :வி கி யாவி தமி இல கண ப றிய ெச திக சிற பாக இட ெப ளன. இ தேபாதி ,ெதா கா பிய , இைறயனா அக ெபா , அவிநய , ேபா ற 53 இல கண களி அறி கம மி றி அவ றிைன ப ைறயி ெகா தி தா , இல கண ைமயானதாக அ றி, ைவயானதாக க த ப . எ.கா டாக, ெதா கா பியஎ ெசா ெபாஅக ற ெச உவைமஅணி, அல காரத யல கார , மாற அல கார த யனஇைறயானா அக ெபா ற ெபா ெவ பாமாைல, யாதமி ெநறி த யன யா ெப கலயா ெப காாிைக பா ய ,ெவ பா ய , த யன 236