Your SlideShare is downloading. ×
земеделски колеж в туризъм и бизнес
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

земеделски колеж в туризъм и бизнес

994

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
994
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Факти от историята на ВУАРР Пловдивправоприемник на ВУ”Земеделски колеж”ПловдивВисше училище „Земеделски колеж” е основано на 23 Октомври1992г. с Решение на Министерския съвет на Република България.От 1993г. се осигуряват стажове и специализации на студентите вЕвропа и САЩ.От 1994г. са осъществени редица проекти, финансирани отЕвропейския съюз по програмите Темпус, Фар, Интеррег, Леонардо да Винчи, Сократес Комениус.През 2000г. Народно събрание преобразува Земеделски колеж всамостоятелно висше училище.Същата година се разкрива Център за евроинтеграция и култура сбиблиотека и академично издателство.През 2001г. се открива новият централен учебен иадминистративен корпус на колежа в гр. Пловдив.
 • 2. През 2003г. Националната агенция за оценяване и акредитациядава инстутиционална акредитация.Същата година се открива и Център по устойчиво земеделие попрограма „Леонардо да Винчи”.През 2009г. са проведени успешни акредитационни исертификационни процедури съответно НАОА и по ISO 9001:2008.От 2004г. досега са подписани договори за партньорство исътрудничество с университети и международни организациикато Университет Съливан /САЩ/, Полския университет/Влоцлавек/, Аграрния университет /Нитра/ и Консорциума навиртуалния университет в Нитра, Виртуален университет вБългария и други университети от страната и чужбина.
 • 3. Лектори във Висше училище „Земеделски Колеж” са били видни личностикато д-р Меглена Кунева, академик Благовест Сендов, д-р СимеонДянков, професори от Великобритания, Холандия, Гърция,Дания,Турция идр.През академичната 2009/2010г. по силата на сключени международнидоговори лекции изнесоха четирима преподаватели:•проф. Хамид Алтай – Аграрен колеж към Университета на Чанаккале,Турция(почвознание)•проф. Али Акдемир – Ректор на Унивеситета в Чанаккале, Турция, зависшето образование в Турция и мотивацията на студентите•проф. Марек Стефански – Университета на Влоцлавек, Полша (банково дело)•проф. Роб Уорменховен Международен колеж Ларенщайн, Холандия(маркетинг)През академичната 2010/2011г. се очакват гост - професори отГърция, Холандия, и Турция, които ще изнесат лекции в областта нарастениевъдните технологии (със специално внимание къмовощарството), животновъдните технологии, качеството и безопасността нахраните, аграрната политика на ЕС и европейска интеграция.Преподаватели от Висше училище „Земеделски колеж”също са често каненив чужбина за изнасяне на лекции, провеждане на научно-изследователскипроекти, участие в конференции, кръгли маси и семинари, обмяна на добрипрактики и т.н. Дейностите в тази насока ще продължат да се разширяват ичрез включване на студенти в международни проекти и инициативи.
 • 4. Дистанционно обучениеЦентърът за дистанционно обучение към Висше училище поагробизнес и развитие на регионите е създаден с Решение наАкадемичния съвет в отговор на реалните общественипотребности от висше образование,получено по пътя надистанционна форма на обучение.Дистанционната форма е сертифицирана по ISO 9001:2008 отМеждународната сертифицираща организация MOODYINTERNATIONAL .Към настоящия момент Центърът дава възможност запридобиване на образователно-квалификационна степен„бакалавър” по специалностите „Аграрна икономика”,„Стопанско управление” и „Икономика на туризма”.За подробнаинформация за Интернет системата за дистанционно обучение наВУАРР: www.netcollege-bg.com
 • 5. Законът за висшето образование предвижда, в рамкитена академичната автономия, висшите училища даудостояват заслужили дейци на науката, образованиетои бизнеса с почетни звания и награди. В правилника наВисше училище по агробизнес и развитие на регионитеса предвидени четири почетни отличия:Почетно звание „Доктор хонорис кауза” –Присъжда се за принос към развитието на висшето училище,както и за национален и международен принос в науката,образованието и бизнеса.От 2002г. досега Почетното звание Доктор хонорис кауза еприсъдено на проф. Димитър Брайков, проф. Георги Сенгалевич,проф. Жауме Бек /Държавен университет Барселона, Испания/,проф. Пол Куанток /Унивеситет Съливан/, проф. АркадийКръстев, доц. д-р инж. Димитър Димитров, проф. д.с.н. КольоВасилев.
 • 6. Почетен знак на Висшето училище – присъжда се занационален принос към науката, образованието и бизнеса.Сред носителите на Почетния знак са проф. д-р БориславБорисов – Ректор на Университета за национално и световностопанство, проф. Никола Балабанов за изключителни заслуги вразвитието на българското образование и наука, майсторът накарикатурата Валентин Георгиев – за принос в развитието нанационалата култура, Пламен Стоилов – Областен управител наОбласт Русе, ст.н.с. I ст.д.с.н. Никола Колев за цялостен приноскъм развитието на аграрната наука и образование и други видниучени и предприемачи в аграрния сектор.През 2010 година Министърът на земеделието и храните д-рМирослав Найденов бе удостоен с отличието за значителенпринос към развитието на агробизнеса и активна защита наинтересите на земеделските производители.
 • 7. Почетният знак бе присъден и на д-р Симеон Дянков –вицепремиер и министър на финансите, като морална награда заактивната му дейност за възстановяване на доверието наевропейските институции към България и отварянето напрограмите за развитие на агробизнеса и селските райони.Почетен плакет – присъжда се за регионален принос къмнауката,образованието и бизнеса.Почетна грамота – присъжда се за постигнати успехи в наукатаи образованието във Висшето училище.С почетни грамоти се удостояват ежегодно студентите,завършилис отличен успех, на официалната церемония за връчване надипломите.
 • 8. Филиали на ВУАРРПрез 2008г. Учебно-научните центрове на тогавашното Висшеучилище „Земеделски колеж” в градовете Велико Търново иРусе бяха акредитирани със 100% положителна оценка наНационалната агенция за оценяване и акредитация и прераснахавъв филиали.Те са изградени при стриктно спазване на Закона за висшетообразование. Създаването им е отговор на реалнитеобществени потребности от висше аграрно образование вСеверна България, където е разположена 2/3 от земеделскатаземя.В тях се поддържа високо качество на учебния процес.Обучението се осъществява от изключително добре подготвении международно признати професори, доценти и асистенти,както и от утвърдени експерти от практиката.
 • 9. Студентите получават качествена теоретична и практическаподготовка с професионална насоченост според изучаванатаспециалност, като се гарантира международна сравнимост наполучаваните знания и придобитите умения.Осигуряват се отлични условия за работа в аудитории,лаборатории и семинарни зали.Филиалите осъществяват обучение в редовна, задочна идистанционна форма, в зависимост от желанието ивъзможностите на студентите.Практическите стажове, за които Висше училище по агробизнес иразвитие на регионите има сключени договори с икономическисубекти у нас и в чужбина, са част от учебния процес и даватвъзможност за усъвършенстване и доразвиване на придобититезнания и умения.
 • 10. Международна дейностМеждународната дейност на Висшето училище е насочена към :•въвеждането и използването на иновативни практики иевропейски стандарти, водещи до усъвършенстване на систематаза качеството на обучението;•повишаване на мобилността на студенти и преподаватели чрезосъществяване на трайни връзки със страни от Европейския съюзи извън него за участие в международни програми , проекти идоговори в областта на обучението, образованието инаучноизследователската дейност.За това допринася сътрудничеството с университети и колежи,учебни центрове,фермерски организации и др. от страни катоГърция, Германия, Дания, Холандия, Испания, Италия, Словакия,Румъния, Франция, Обединеното кралство, Турция, Австрия,Полша, Белгия и др.
 • 11. През годините на своето развитие Висше училище „Земеделскиколеж” се утвърди като институция с международен авторитетблагодарение на реализираните проекти по програми,финансирани от ЕС.През 2008г. Висше училище ВУАРР получи разширена харта„Еразъм”, която го приобщи към семейството на Европейскитевисши училища и откри нови възможности за сътрудничество имобилност на преподаватели и студенти.Студентите иматвъзможност да се обучават в колежи и университети от ЕС, кактои да провеждат практически стажове в страни от ЕС.През 2010г. Висшето училище взе важно участие в Световенконгрес на унивеситетите, проведен в Чанаккале, Турция, къдетопредставители на висши училища, образователни държавни инеправителствени институции от цял свят не само обменихаценен опит и добри практики, но и взеха важни решения относновъпроси, касаещи решаването и предотвратяването наглобалните проблеми и бъдещото развитие на човечеството.
 • 12. Участие в международни проектиИнтегриране на Системата за осигуряване на качество „ЕкоКвалификация” към Европейската квалификационна рамка иЕвропейската система за трансфер на кредити впрофесионалното образование и обучене /Integration of theQuality Assurance System Eco-Quality into EQF and ECVET (ECOQUALIFY for EQF)/Проектът се реализира в рамкте на програма „Леонардо даВинчи” – Партньорство. Целта на проекта е да приведе вечеразработената Система за осигуряване на качество „ЕкоКвалификация” към Европейската квалификационна рамка.Проектът се координира от Асоциацията за търговия с органичнихрани – Австрия (Organic Retailers Association, ORA).Прилагане на Системата за осигуряване на качество за обучениепри търговията с органични продукти „Еко Квалификация ІІІ„/Implementation of a Quality Assurance System for training inorganic food retailing EcoQuality ІІІ /
 • 13. Главна задача на този проект е да адаптира и тества вечеразработената Система за осигуряване на качеството „ЕкоКвалификация” според нуждите на потребителите в България,Гърция, Румъния и Турция. Проектът се координира отуниверстета в Тесалия, Волос (Гърция) в партньорство с осемобразователни институции,асоциации и консултантски фирми отизброените вече по-горе четири страни, както и от Австрия иГермания.Проектът се изпълнява в рамките на програма „Леонардо даВинчи” – Трансфер на иновации.Establishing of a European IT-based Learning Platform for furthereducation in organic food retailingПроектът се реализира по програма „Леонардо да Винчи” –Трансфер на иновации. Координатор на проекта е ИнститутEqualita (Германия). Висше училище „Земеделски колеж” участвакато партньор.
 • 14. Програма Еразъм на Европейския съюз във Висше училище по агробизнес и развитие на регионитеУниверситетска харта „Еразъм”Висшето училище притежава Разширена университетска харта„Еразъм” издадена от Европейската комисия.Обща информация за програматаНасочена към повишаване качеството на висшето образование,програмата спомага за изграждането на Европейскотопространство за висше образование и насърчава иновативнитепроцеси и трансфера на знания и технологии в областта нависшето образование.В програма „Еразъм” участват общо 31 страни – всички 27 членкина Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия иТурция.
 • 15. Възможности по секторна програма „Еразъм” Мобилност на студенти с цел обучениеСтудентската мобилност с цел обучение предоставя възможностна българските студенти да се обучават от 3 до 12 месеца врамките на една академична година в европейска висшаобразователна институция.Студентски практики (стажове)Посредством програма Еразъм студентите на ВУАРР иматвъзможност да реализират студентски практики в европейскотърговско предприятие, научноизследователски център или другаподобна организация. Целта на мобилността е придобиване наспецифични практически умения за срок от 3 до 12 месеца врамките на една академична година.
 • 16. Консултантска дейност и научно обслужванеС развитие на консултантската дейност и научно обслужванеВУАРР създава условия за:- компетентна подкрепа на завършилите колежа в организиранетои развититето на собствен бизнес- научно подпомагане на действащи производители, фермери,кооперации, сдружения и др.- усъвършенстване и оптимизиране на учебните планове ипрограми, произтичащи от препоръките на потребителите накадриНаучноизследователска и творческа активност на преподаватели истудентиПродължава работата по изпълнение на проект, финансиран отФонд „Научни изследвания” към МОМН на тема: „Изследване наприоритети за производство на храни от растителен и животинскипроизход в Кърджалийска област”В рамките на изпълнение на работната програма колектив от Висшеучилище ВУАРР – Пловдив разработи концепция за развитите наземеделието в Кърджалийска област и Източните Родопи.
 • 17. Специализации и квалификационни курсовеВУАРР предлага допълнително обучение и специализации вразлични области на мениджмънта, икономиката, технологиите ииновационните практики.
 • 18. Библиотека Академично издателствоАкадемичното издателство при Центъра за евроинтеграция икултура на Висшето училище издава учебници, учебнипомагала, литература и справочници за кандидат-студенти. Тедопринасят за подобряване качеството на учебния процес.Интерес представляват учебниците за дистанционно обучение.Техният брой за последните две години надхвърля 40.Академичното издателство издава поредица, наречена „Виднибългарски учени”. Тази година излезе биографията на проф. д.с.н.Кольо Василев, допринесъл за развитието на селскостопанскатанаука в национален и световен мащаб. С честването на 80-годишния си юбилей той отбеляза и завиден брой публикуванитрудове, книги и учебници – над 150.Сред забележителните имена, чиито биографии също влязоха визсторията, са проф. Мария Попова, проф. Георги Сенгалевич,проф. Димитър Брайков, проф. д.с.н. Аркадий Кръстев.

×