ร่างคำสั่งประเมินภายใน

9,979 views
9,246 views

Published on

ของจริงจะถ่ายเอกสารให้อีกทีเด้อจ้าาา

3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,979
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ร่างคำสั่งประเมินภายใน

  1. 1. คาสั่งโรงเรียนราชบพิธ ที่ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนราชบพิธ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ****************************************************** เพื่อให้การดาเนินงานวางแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินภายในเพื่อการทบทวนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนราชบพิธ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และจัดทารายงานประจาปี เพื่อนาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน และเพื่อรอรับการประเมินคุณภาพภายใน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ,การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน และจัดทารายงานประจาปีการศึกษา ของโรงเรียนวัดช่างเหล็ก ดังนี้๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา อานวยความสะดวก ติดตาม การดาเนินงานของทุกฝ่าย ประกอบด้วย ๑.๑ นางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ผู้อานวยการสถานศึกษา ประธานที่ปรึกษา ๑.๒ นางสาวเยาวเรศ สุมน รองผู้อานวยการสถานศึกษา รองประธานที่ปรึกษา ๑.๓ นางสาวจิราลัชช์ รวมทรัพย์ ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ กรรมการ ๑.๔ นางสาวธัญญธร ปุณะตุง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการ ๑.๕ นายกันตพัฒน์ สุวรรณเรือง ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย กรรมการ ๑.๖ นางสาวจันทรี แซมทอง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ๒. คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐาน และคณะกรรมการ ตรวจสอบประเมินภายใน มีหน้าที่จัดทาแผนและแนวการดาเนินการในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๓ ด้าน รับผิดชอบกาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน การดาเนินงาน และดาเนินงานตามปฏิทินที่วางแผนไว้ ดาเนินการประเมินภายใน โดยจัดทาแบบประเมินแต่ละมาตรฐาน ประเมินภายใน สรุปผลการประเมินภายในเป็นร้อยละ สรุปจุดเด่น จุดด้อย และแนวทางการแก้ไข เป็นรูปเล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ประกอบด้วย
  2. 2. ๒.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ( มาตรฐานปฐมวัย จานวน ๑๙ มาตรฐาน๖๔ ตัวบ่งชี้ ) มาตรฐานที่ ๑ , ๗ ๑. นางสาวกุลจิรา โพธิ์แสง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ หัวหน้า ๒. นางสาวสมใจ ยิ้มพราย พี่เลี้ยงเด็ก กรรมการ ๓. นางสาวธัญชนก ไชยโคตร ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ มาตรฐานที่ ๒,๓ ๑. นายประเสริฐ จั่นจินดา ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ หัวหน้า ๒. นางณัฏฐพร จันทศรี ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ กรรมการ ๓. นางสาวสมิตา สระป้อมแก้ว พี่เลี้ยงเด็ก กรรมการ ๔. นางสาวศุภลักษณ์ พึ่งเพาะปลูก ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ มาตรฐานที่ ๔,๕ ๑. นางสาวธัญญธร ปุณะตุง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ หัวหน้า ๒. นางสาวกนกพร ผลสุด ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการ ๓. นางปิยะพร โตจั่น พี่เลี้ยงเด็ก ๔. นางปาริชาติ หลักเพชร ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ มาตรฐานที่ ๖ ๑. นางสาวสุภนิดา แสงชัย ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ หัวหน้า ๒. นางสาวณิชมน ภิรมย์คูณ พี่เลี้ยงเด็ก ๓. นางสาวยมาภรณ์ ข่าขันมะลี ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ มาตรฐานที่ ๘,๙ ๑. นายกันตพัฒน์ สุวรรณเรือง ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย หัวหน้า ๒. นางสาวสุขุมาลย์ เสรีใจธรรม ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย กรรมการ มาตรฐานที่ ๑๐,๑๑,๑๒ ๑. นางสาวอัมพร ศรีกอง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ หัวหน้า ๒. นางสาวสุนันท์ เติมศิริธรรมการ ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการ มาตรฐานที่ ๑๓,๑๔,๑๗ ๑. นางสาวจิราลัชช์ รวมทรัพย์ ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ หัวหน้า ๒. นางสาววรรณฤดี รุกขวัฒนกุล ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ กรรมการ มาตรฐานที่ ๑๕,๑๖,๑๘,๑๙ ๑. นางสาวจันทรี แซมทอง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ หัวหน้า ๒. นายรัตนพงษ์ กงแก้ว ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการ
  3. 3. ๒.๒ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับประถมศึกษา(มาตรฐานประถมศึกษา ๑๙ มาตรฐาน ๖๑ตัวบ่งชี้ ) มาตรฐานที่ ๑ , ๗ ๑. นางสาวกุลจิรา โพธิ์แสง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ หัวหน้า ๒. นางสาวธัญชนก ไชยโคตร ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการ มาตรฐานที่ ๒,๓ ๑. นายประเสริฐ จั่นจินดา ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ หัวหน้า ๒. นางณัฏฐพร จันทศรี ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ กรรมการ ๓. นางสาวศุภลักษณ์ พึ่งเพาะปลูก ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ มาตรฐานที่ ๔,๕ ๑. นางสาวธัญญธร ปุณะตุง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ หัวหน้า ๒. นางสาวกนกพร ผลสุด ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการ ๓. นางปาริชาติ หลักเพชร ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ มาตรฐานที่ ๖ ๑. นางสาวสุภนิดา แสงชัย ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ หัวหน้า ๒. นางสาวยมาภรณ์ ข่าขันมะลี ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการ มาตรฐานที่ ๘,๙ ๑. นายกันตพัฒน์ สุวรรณเรือง ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย หัวหน้า ๒. นางสาวสุขุมาลย์ เสรีใจธรรม ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย กรรมการ มาตรฐานที่ ๑๐,๑๑,๑๒ ๑. นางสาวอัมพร ศรีกอง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ หัวหน้า ๒. นางสาวสุนันท์ เติมศิริธรรมการ ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการ มาตรฐานที่ ๑๓,๑๔,๑๗ ๑. นางสาวจิราลัชช์ รวมทรัพย์ ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ หัวหน้า ๒. นางสาววรรณฤดี รุกขวัฒนกุล ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ กรรมการ มาตรฐานที่ ๑๕,๑๖,๑๘,๑๙ ๑. นางสาวจันทรี แซมทอง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ หัวหน้า ๒. นายรัตนพงษ์ กงแก้ว ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการ๓. คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีหน้าที่ รวบรวม จัดหน้า รูปเล่ม พิมพ์ รายงานประจาปี บทสรุป สารสนเทศต่างๆ ผลการจัดการเรียนการสอน ผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ประกอบด้วย ๓.๑ นางสาวจิราลัชช์ รวมทรัพย์ ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ หัวหน้า
  4. 4. ๓.๒ นางสาวจันทรี แซมทอง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการ ๓.๓ นางปาริชาติ หลักเพชร ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการ ๓.๔ นายกันตพัฒน์ สุวรรณเรือง ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย กรรมการ ๓.๕ นางสาวจันทรี แซมทอง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งแต่ละฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง และให้เกิดผลดี สาเร็จเรียบร้อยให้แล้วเสร็จทันกาหนดเวลา และรายงานผู้อานวยการรับทราบเป็นระยะๆ สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ( นางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ) ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชบพิธ

×