Your SlideShare is downloading. ×
21 jan jka (1)
21 jan jka (1)
21 jan jka (1)
21 jan jka (1)
21 jan jka (1)
21 jan jka (1)
21 jan jka (1)
21 jan jka (1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

21 jan jka (1)

148

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
148
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. DeeF&vee pevelee keâe RNI NO. : MAHHIN/2010/37825 •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãè ºãã¦ã ãäÊãŒã¶ãñ ‡ãŠã ‚ãÌãÔãÀ ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ãä‡ãŠÔããè ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãŠãñ „•ããØãÀ ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öõ? ‡ã‹¾ãã ãä‡ãŠÔããè ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ãã¶ãã‡ãŠã¶ããè ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ºãÔ¦ããè ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã ãäÊãŒã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããÔã ¹ããÔã ‡ãñŠ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ãäÊãŒã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? pees meÛe efoKeelee nw ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ºã¶ã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö?Postal Regd. No. : MH/MR/East/210/2012-2014 www.aainanews.blogspot.com ¦ããñ ‚ãã¹ã Ôãºã ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ½ãâÞã ªñ¦ãã Öõý ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ããè ºãã¦ã ãäÊããäŒã¾ãñý •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠֽãñÍã㠦㦹ãÀ Öõý Je<e& ë 2 DebkeÀ ë 38 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 22 Ôãñ 28 •ã¶ãÌãÀãè 2012 He=<þ ë 8 HeÀesveë- 022 22947309-9324591974 ‡ãŠãúØãÆñÔã ‡ãŠã Öã©ã, ‚ã½ããèÀãò ‡ãñŠ Ôãã©ã -Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã Öõý ¾ãÖ ¦ããñ ‡ãŠãâØãÆñÔã ‡ãŠãè ÔãâÔ‡ãðŠãä¦ã Öãè Öõ ºãã¦ã ‡ãŠãèý ƒ¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã, ``Ö½ããÀñ ¾ãÖãâ Ìã¡ãÊãã ‡ãŠã †â›ã¹ããäÖÊã ‡ãŠã Ìãã¡Ã ãä‡ãŠ ¹ãõÔãñ ÌããÊããò ‡ãŠãñ ã䛇㊛ ã䪾ãã •ãã†, ¹ãÀ ÀãäÌã Àã•ãã ãä¹ãœÊãñ 10 ÔããÊããò Ôãñ ‰ãŠ½ããâ ‡ ㊠169 ‚ãã•ã‡ãŠÊã Þãì ¶ ããÌããè •ããñ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ºãÀÔããò ºãÀÔã ¹ãã›ãê ‡ãŠãè ¶ãØãÀÔãñÌã‡ãŠ Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãÖãâ ¹ãÀ ‡ãîŠü¡ñ, ‚ãŒããü¡ã, ºã¶ãã Öì‚ãã Öõý ãä¹ãŠÊãÖãÊã ¾ãÖãâ ÔãñÌãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, „¶ã‡ãŠãñ ªÀãä‡ãŠ¶ããÀ ‡ãŠÀ Ôã¹ãŠãƒÃ, Øã›À ‡ãŠãè Øãâ¼ããèÀ Ôã½ãÔ¾ãã ºã¶ããè ¹ãÀ ãäÍãÌãÔãñ¶ãã ‡ãŠã ‡ãŠº•ãã Öõý ãä¹ãœÊãñ ÖìƒÃ Öõý ›Èãâãä•ãÔ› ‡ãöŠ¹ã ½ãò ¦ããñ Ö•ããÀãò 15 ÔããÊããò Ôãñ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ØãõÀ ‡ãŠãâØãÆñÔããè ÊããñØããò ‡ãñŠ ¹ããÔã ¹ããè¶ãñ ‡ãŠã ¹ãã¶ããè ¼ããè ¹ãã›ãê Öãè Þãì¶ã¦ããè ‚ãã ÀÖãè Öõý ƒÔã ÔããÊã ¶ãÖãé Öõ, Ìãñ ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ãÀÔã ÀÖñ ‡ãñŠ ¶ãØãÀ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãñŠ Þãì¶ããÌã ½ãò ¼ããè Ööý ¾ãÖãâ ¹ãÀ Øãìâ¡ãò ‡ãŠã Àã•ã ÞãÊã ÀÖã ‡ãŠãâØãÆñÔããè ãäªØØã•ã ¾ãÖãâ ¹ãÀ „¦ãÀ ÀÖñ Ööý Öõý ÀãäÌãÀã•ãã ¶ãñ ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ Ìãã¡Ã ¶ãâ. 169 Ôãñ Ô©ãã¶ããè¾ã ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ‡ã슜 ¼ããè ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ããý ‡ãŠãâØãÆñÔã ‡ãŠã ã䛇㊛ ÞããÖ¦ãñ ©ãñý Êãñãä‡ãŠ¶ã ãä¹ãŠÊãÖãÊã Ô©ãã¶ããè¾ã ‡ãŠãâØãÆñÔããè Ôãî¨ããò ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ÔããƒÃ¶ã ½ãò Ö½ãñÍãã ºããÖÀ Ôãñ ‚ãã‡ãŠÀ Öãè ÊããñØã Þãì¶ããÌã Öãñ¶ãñ ÌããÊãã ¶ãÖãé Öõý 10 ã䪶ããò ‡ãñŠ ‚ãâªÀ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããÂããò ½ãò ãä¶ãÀãÍãã ¼ãÀ ØãƒÃ ‡ãŠãñÊããèÌãã¡ã ‡ãñŠ ¹ãìÀã¶ãñ ‡ãŠãâØãÆñÔããè ãäŒãÊããü¡ãè Êãü¡¦ãñ Öö, ‚ãÞœã Öãñ¦ãã ‚ãØãÀ Ô©ãã¶ããè¾ã Ìããñ ‚ãããäŒãÀ ‡ãŠÀòØãñ ‡ã‹¾ãã, ãäÔã¹ãÊ ¹ãõÔãñ ºãã⛶ãñ Öõ ãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ºããÖÀ ÌããÊãã ‚ãã‡ãŠÀ ÀãäÌã Àã•ãã ‡ãŠãñ Ôããè› ãä½ãÊã¶ãã ¦ã¾ã Öõý ÊããñØããò ‡ãŠãñ Þãì¶ããÌã Êãü¡¶ãñ ‡ãŠã ½ããõ‡ãŠã ‡ãñŠý ¾ãÖãâ ¹ãÀ Þãì¶ããÌã Êãü¡¶ãñ ÌããÊãã Öõ, ¾ãÖãâ ‡ãñŠ Ô©ãã¶ããè¾ã ÀãäÖÌããÔããè ‚ããõÀ ãä½ãÊã¦ããý ƒÔã ƒÊãã‡ãñŠ ½ãò •¾ããªã¦ãÀ ÊããñØã ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ ‡ãñŠ Þãì¶ããÌã Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãñ ‚ãããäŒãÀ‡ãŠãÀ ¼ããè ‡ã‹¾ãã Àã•ã¶ããèãä¦ã ½ãò Ôããä‰ãŠ¾ã ½ãÖºãîºã ‚ããÊã½ã „¦¦ãÀ ¼ããÀ¦ããè¾ã Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãØãÀ ªãäàã¥ã Êãü¡¶ãñ ÌããÊãñ †‡ãŠ ¹ãƦ¾ããÍããè ½ããñ. ¹ãõŠ¾ãã•ã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý Ôã‡ãŠ¦ãñ Öõ, ‚ãããäŒãÀ ÖãƒÃ‡ãŠ½ãã¶ã ‡ãŠã ¶ãñ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ÔãâÌã㪪ã¦ãã Ôãñ ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠãñ ã䛇㊛ ãä½ãÊã¦ãã Öõ, ¦ããñ ÍãñŒã ¶ãñ ‡ãŠÖã, ``ƒÊãã‡ãñŠ ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ÌãÖãé Ö½ã¶ãñ ÀãäÌãÀã•ãã ‡ãñŠ àãñ¨ã ‡ãñŠ •ããñ ‚ãã¡ÃÀ Öõ, •ããñ ãäÔã¹ãÊ ¹ãõÔãñ ‡ãñŠ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã, ``Ö½ããÀñ ƒÊãã‡ãñŠ ‡ãŠãâØãÆñÔã ¹ãã›ãê ‡ãŠãñ ƒÔãÔãñ •¾ããªã ¹ãŠã¾ãªã ãäÔã¹ãÊ Ô©ãã¶ããè¾ã ̾ããä‡ã‹¦ã Öãè Ôã½ã¢ã Ôã‡ãŠ¦ãã Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà À½ãñÍã Àñ¡á¡ãè Ôãñ ª½ã ¹ãÀ ÞãÊã¦ãã Öõý‘ceQ efoKeevee Ûeenlee ntb efkeâ nce keâcepeesj veneR nQ’ •¾ããñãä¦ã ¹ãì¶ãÌãã¶ããè efmeHeâ& ceojmes ceW he]{evesJeeues ceewueJeer meejs ueesieeW ves keâYeer hegefueme mšsMeve ceW mes peg[vee veneR Ûeenles Les efpevneWves peveJejer 10, 1993 keâes vetj Deewj Gvekeâs efJeÅeeLeer& Les. Jes meye keâoce vener jKee Les. leÙe keâj efueÙee Lee efkeâ Jes pepe Gue ntoe keâer efpevoieer ncesMee keâs efueS keânles jns: `nce lees he{eles n@b, nceejs cewb ceewueevee vetj Gue ntoe mes henueer ßeer›eâ<Ce Éeje oes<eer "njeS ieS yeoue ieF&. Gme efove lekeâ Jes ceojmes ceW heeme nefLeÙeej keâneb mes DeeS?` ceiej yeej 1998 ceW efceueer. pepe yeer Sve hegefuemeJeeueeW keâes mepee efoueJeekeâj he{eves Jeeues Skeâ meeOeejCe ceewueJeer Les. keâceev[es GvnW ceejles jns. vetj Gue ntoe ßeerke=â<Ce keâe 92-93 obieeW keâer peebÛe ner jnWies. Skeâ lees Jes efoue keâs cejer]pe jefJeJeej keâer Gme oeshenj keâes, peye ves Ùen meye osKee; Deheves Jeefj° ceewueevee efjheesš& efvekeâueer Leer. pepe ves keâceev[es Les; otmeje, GvnW efJeÕeeme ner veneR Lee cegbyeF& ceW obies Ûeue jns Les, Gvekeâs Mejerj keâer keâceev[es Éeje efhešeF& Deewj keâlue keâe ves$elJe keâj jns hegefueme DeHeâmej efkeâ ue[ves mes keâgÚ nesiee. FmeefueS, Deewj efoceeie hej ienje oeie ueie ieÙee. Yeer osKee. Deewj hetJe& hegefueme DeeÙegòeâ jece osJe peye ef o mecyej 2002 keâes , Gme efove, cegncceo Deueer jes[ efmLele Deewj yeekeâer Lee. pees ueesie keâceev[es lÙeeieer keâes oes<eer "njeÙee Lee. ceiej Devlejje°^erÙe ceeveJe DeefOekeâej efove ceojmee FceoeefoÙee keâs Gvekeâs keâcejs ceW keâer ceej mes efpevoe yeÛe ieS (8 ueesie neueebefkeâ vetj Gue ngoe ves pepe keâs Deewj obieeW keâs 10 meeue keâs DeJemej keâceev[es Iegme DeeS, Gvekeâes ceeLes hej cejs), GvnW hegefueme mšsMeve Yespee ieÙee. meeceves ieJeener oer Leer, Deewj Gme hej, Fve ueesieeW ves ceewueevee mes keâne ceeje, Gvekeâer Gbieueer lees[ oer. Gvemes Jeneb Yeer heerše ieÙee, Deewj Gvehej obiee Jeòeâ keâer mesvee-Yeepehee mejkeâej ves efkeâ Jes DevÙe obies-heeref[leeW keâs meeLe Deewj keâcejs ceW DevÙe ueesieeW mes hetÚe: keâjves Deewj Ketve keâer keâeseMeMe keâjves keâs f pepe keâer efjheesš& keâes "gkeâje efoÙee Øesme keâevHeâjvme ceW yeele keâjW, peJeeyeefoJebiele ceewueevee vetj Gue ntoe `yeleeDees, nefLeÙeej keâneb n@b?` Jeneb hej DehejeOe [eues ieS. Fmekeâs henues Fve Lee, efHeâj Yeer, ceewueevee Gve ueesieeW efceuee: `cegPes lebie cele keâjes.`
  • 2. efoveebkeÀ ë 22 Ôãñ 28 •ã¶ãÌãÀãè 2012 2›ãñÊã ãä¹ãÆŠ 102 ¡ã¾ãË ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ãä½ãÊãñØãã ½ãì¹ã‹¦ã ¹ãÆÔãì¦ããè ÔãìãÌã£ãã ¶ããäÊã¶ããè •ãã†Øããèý ä ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¹ãõÔãñ Ôãñ „Ôã ½ããäÖÊãã ÀãÓ›È ã è ¾ ã ØãÆ ã ½ããè ¥ ã ‚ããÀãñ Ø ¾ã‚ããä ¼ ã¾ãã¶ã ‚ãâ ¦ ãØãà ¦ ã À㕾ãÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ •ã¶ã¶ããè- À㕾㠽ãò ‚ã¼ããè ½ãã¦ãã ½ãð¦¾ãìªÀ 104 ‚ããõÀ ºããÊã ½ãð¦¾ãì ªÀ 31 Öõý ªñÍã ‡ãñŠ ¦ãìÊã¶ãã ½ãò ¦ããñ ½ããäÖÊãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã •ã¶ã¶ããè-ãäÍãÍãì ÔãìÀàãã ¾ããñ•ã¶ãã Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ãã¦ãã ‚ããõÀ ‚ã¼ãÇ㊠‡ãŠã ÜãÀ ¦ã‡ãŠ ¹ãÖìâÞãã¾ãã •ãã†Øããý ¶ãÌã•ãã¦ã ‚ã¼ãÇ㊠‡ãŠãñ Íã춾ã Ôãñ †‡ãŠ ½ããäÖ¶ãã ¹ãÆã©ããä½ã‡ãŠ ‚ããÀãñؾããä Í ãÍãì Ôãì À àãã ‡ãŠã¾ãà ‰ ㊽㠇ãñ Š ¾ãÖ ªÀ ‡ãŠ½ã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ‡ãñŠ ãä֦㠇ãñŠ ãäÊㆠÍãì ‡ãŠãè ØãƒÃ Öõý ½ãØãÀ ƒÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠã Êãã¼ã ‡ãòŠ³ ØãÆã½ããè¥ã ÁØ¥ããÊã¾ã ‚ã©ãÌãã‚ãâ¦ãØãæã Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã‚ããò ÔããñÞãã •ãㆠ¦ããñ ½ãÖãÀãÓ›È •ãõÔãñ Êãñ¦ãñ Öì† Ôãâºãâãä£ã¦ã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠ ¾ãã Ìã‡ã‹¦ã ¹ãÀ ÔãìãäÌã£ãã ãä•ãÊÖã ‚ããÀãñؾ㠇ãòŠ³ ØãÆã½ããè¥ã‡ãŠãñ ½ãì¹ã‹¦ã ½ãò ¹ãÆÔãì¦ããè ÔãñÌãã ‚ããõÀ ãä Ì ã‡ãŠãä Ô ã¦ã À㕾㠽ãò ¾ãñ ªÀ „¹ãÊ㺣㠶ã Öãñ¶ãñ ¹ãÀ „Ôã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ¦ã‰ãŠãÀ ¾ãã ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ÁØ¥ããÊã¾ã ‚ã©ãÌãã ãä • ãÊÖãªÌãã-„¹ãÞããÀ ãä ½ ãÊãò Ø ãñ ý ƒÔã •¾ããªã Öõý ½ãð¦¾ãìªÀ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõ ‚ããõÀ ÔãìãäÌã£ãã „¹ãÊ㺣㠇ãŠÀ ªãè ØãƒÃ Öõý ÁØ¥ããÊã¾ã ½ãò ªããäŒãÊã ãä‡ãŠ† •ãã¶ãñ¾ããñ • ã¶ãã ‡ãŠã Êãã¼ã ãä • ãÊãñ ½ãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãã¦ãã ‚ããõÀ ºããÊã‡ãŠ ‡ãŠãñ ƒÔããäÊㆠãä•ãÊãã ¹ããäÀÓ㪠‡ãñŠ ‚ããÀãñؾã ãäÌã¼ããØã ½ãò ÔÌã¦ãâ¨ã ¹ãÀ ¶ããòª¥ããè, ¹ãƾããñØãÍããÊãã ‡ãŠãè ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãè ãä¶ã¾ãìãä‡ã‹¦ã ‡ãŠãè ØãƒÃ Öõýãä‡ãŠÔããè ¼ããè ½ããäÖÊãã ¶ãñ ãä‡ãŠÔããè ¦ãìÀâ¦ã „¹ãÞããÀ ãä½ãÊã¶ãã •ãÁÀãè •ããâÞã ‚ããõÀ ªÌãã „¹ãÞããÀ ¾ãã ÔãñÌãã¼ããè ½ããäÖÊãã ¶ãñ 102 ƒÔã ›ãñÊã Öõý ƒÔããè ‡ãŠãñ ÔããñÞã ‡ãñŠ •ã¶ã¶ããè- ãä‡ãŠÔããè ¼ããè Øã¼ãÃÌã¦ããè ½ããäÖÊãã ¶ãñ ‚ããÀãñ Ø ¾ã ‡ãò Š ³ Êãñ •ãã¶ãñ ¹ãÀ ‡ãŠãè •ãã†Øããèý ƒÔã ªãõÀã¶ã ªÌããƒÃ ½ãì¹ã‹¦ã ªãè •ãã†Øããèý¹ãÆ Š ãè ¶ãâ º ãÀ ¹ãÀ Ôãâ ¹ ã‡ãà Š ãä ‡ ㊾ãñ ãäÍãÍãì ÔãìÀàãã ‡ãŠã¾ãÉ㊽㠕ãããäÖÀ ªìÀ£Ìã¶ããè ‡ãŠÀ‡ãñŠ ‚ããÀãñؾã ÔãìãäÌã£ãã ‚ãØãÀ ÌãÖãâ ÔãìãäÌã£ãã ¶ã ãä½ãÊããè -„¹ãÞããÀ ‡ãŠã ¹ãîÀã ŒãÞããà ÔãÀ‡ãŠãÀ À㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‚ããÀãñؾã•ãã¶ãñ ¹ãÀ „Ôã ½ããä Ö Êãã ‡ãŠãñ ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõý ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ããâØã ‡ãŠãè •ãㆠ¦ããñ „Ôã ¾ã㠇㊽ã Öãñ ¦ããñ „Ôã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ ÖãñØããý ¹ãÆÔãì¦ããè ‡ãñŠ ãäÌã¼ããØã ‡ãñŠ ‚ããõÀ ƒÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠãè¹ãÆÔãì¦ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠÜãÀ Ôãñ ‚ããÀãñؾ㠃Ôã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠÀ㕾㠽ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ¦ã¦‡ãŠãÊã ‚ããÀãñؾ㠇ãŠãñ ºãü¡ñ ÁØ¥ããÊã¾ã ½ãò ªããäŒãÊã ªãõÀã¶ã ÍãÔ¨ããä‰ãŠ¾ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ÊãØãñ ºãü¡ñ ¹ãõ½ãã¶ãñ ½ãò ¹ãÆãäÔã®ãè ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã‡ãò Š ³ ¦ã‡ãŠ ÌããÖ¶ã Ôãì ã ä Ì ã£ãã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ ÖÀ ãä•ãÊãñ ÔãìãäÌã£ãã „¹ãÊ㺣ã ÖãñØããèý ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øããý „Ôã •ãØãÖ „Ôã ‚ããõÀ Œãî¶ã ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã Öãñ ¦ããñ ãä¶ãªóÍã ã䪆 ØㆠÖöý ƒÔã½ãò ÖÀ‚ãÊãØã-‚ãÊãØã ãä Þ ããä ‡ ㊦Ôãã, ½ãò 102 ¾ãñ ›ãñÊã ¹ãÆŠãè ªìÀ£Ìã¶ããè Ôãì ã ä Ì ã£ãã ½ããâ Ø ã¶ãñ ÌããÊããè ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ Ôãºã ‚ããÀãñؾã, Œãî¶ã ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ Ìããñ ŒãÞããà ½ãã¹ãŠ ØãÆ ã ½ã ¹ãâ Þ ãã¾ã¦ã ‡ãñ Š ת¾ã ½ãò•ããâ Þ ã-„¹ãÞããÀ ‚ããõ À ‚ããÖãÀ ¶ãâ. ãä¶ã¾ããñãä•ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõý ½ããä Ö Êãã ‡ãŠãñ „Ôã‡ãñ Š ÜãÀ ½ãò ‡ãŠãè •ããâÞã ‡ãŠãè •ãã†Øããèý „Ôã‡ãñŠ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øããý ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠã ¹ãŠÊã‡ãŠ ÊãØãã¶ãñ ‡ãŠãè‚ããªãè Ôãì ã ä Ì ã£ãã ½ãì ¹ ã‹ ¦ ã ªãè ƒÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÁØ¥ãÌãããä Ö ‡ãŠã Ôãñ ¹ãÆ ã ©ããä ½ ã‡ãŠ ºã㪠„Ôã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãè ¹ãÆÔãì¦ããè ‚ããÖãÀ ¼ããè ã䪾ãã •ãã†Øãã ‚ããõÀ ÔãîÞã¶ãã ªãè ØãƒÃ Öõý ‘ceQ efoKeevee Ûeenlee ntb efkeâ nce... keâe KeÙeeue veneR efkeâÙee, veener cewb ceesueevee mes 6 nHeäles mees Û eves keâs ef u eS Jeòeâ mecePeewles keâe, peyeefkeâ GvnW henues efceueer Leer. lÙeeieer ÛeeefnS Lee. keâF& yeej mecePeewlee keâjves lees Útš ieS. ceiej keäÙee Jes Ùen Hewâmeuee peveJejer keâs mebosMe Yewpes ieS. ceiej Gve hegefuemeJeeueeW keâs efKeueeHeâ 6 keâes nes ieÙee, peye ceewueevee (ÍãñÓã ¹ãðÓŸ 2 ¹ãÀ... ) ceejkeâs, 8 yesiegveeneW keâe Ketve Jeòeâ ueieeS ieS Pet"s keâsme efheÚues peguew keâes Ùen ue[eF& Ketve keâe keâsme Ûeueevee Ûeenles vetj Gue ntoe Deheves ieebJe ceW (¹ãðÓŸ 1 ‡ãŠã ÍãñÓã ... ) keâjves keâe Fu] p eece. ceiej keâs efueS keâesš& ceW oes<eer yevekeâj Jes nej ieS . megØeerce keâesš& ves Les, efpevnW keâesš& ves efjne veneR iegpej ieS. lÙeeieer keâs efKeueeHeâ ] ceiej keâgÚ ner cenerveeW ceW, 2003 ceW , yeiew j keâes F & neefpej nesvee ner Lee. lÙeeieer keâer efjneF& keâes mener efkeâÙee Lee? vetj Gue ntoe ves ue][ves keâe keâejCe osles ngS ceewueevee yeoue ieS. 200 cegkeâoces keâs, keâesš& ves lÙeeieer mejkeâej ves lÙeeieer keâer "njeÙee. ceiej Fmekeâs efmeHeâ& peJeeye vener efoÙee. Skeâ yeej ceewueevee ves keâne Lee: `cewb ceW, lÙeeieer Deewj 17 DevÙe Deewj 8 hegefuemeJeeueeW keâes, ef j neF& keâs ef K eueeHeâ keâes F & 2 cenerves henues, ceewueevee ves efHeâj, Jes Skeâ Deueie Mekeäme efoKeevee Ûeenlee ntb efkeâ nce hegefuemeJeeueeW hej Ketve keâe meejs iegveeneW mes cegòeâ keâj Deheerue ope& veneR keâer. ceiej Skeâ Deewj uecyeer ue[eF& peerle yeve ieS Les - hetjer lejn Lekeâs keâce]peesj veneR n@, nceejs Devoj b Fu]peece ueieeÙee ieÙee - efoÙee. ceiej vetj Gue ntoe ceewueevee ves leÙe efkeâÙee efkeâ ueer Leer - cegbyeF& neÙe keâesš& ves ngS. GvnW efoue keâer yeerceejer Yeer efnccele n@. Fefleneme meguesceeve Gmeceeve yeskeâjer Deewj Gme Úehes ceW efpevoe Jes ner Deheerue ope& keâjWies. GvnW, Deewj 1993 keâs Úehes yegjer lejn melee jner Leer. keäÙee yeleeSiee efkeâ keâgÚ ueesie Ssmes Deew j Gmemes ueies ng S yeÛevesJeeueeW keâs efueS keâesF& Ùen ue][eF& ceewueevee ves efnccele keâs DevÙe yeÛevesJeeueeW keâes, Pet"s Ùen veF& ue][eF& ue][ves ueeÙekeâ Yeer Les efpevneWves ue][e.` Ùes Meyo FceoeefoÙee ceojmes hej Úehee efjneF& veneR Leer. GvnW lees Gme mes ue[er; keâYeer Yeer heerÚs nšves keâsme mes efjne keâj efoÙee. Leer? Jes veneR peeveles Les. GvnW DeYeer lekeâ Ùeeo nw. ¹ããäÀÌã¦ãöã ãäÍãàã¥ã ÔãâÔ©ãã ´ãÀã ÔãâÞãããäÊã¦ã Basic •ãñ. ºããè.ãä¡Ôããñ•ãã ãäÍãàãã ‡ãòŠ³ & Ms-Office †¡ãä½ãÍã¶ã ‡ãŠ½¹¾ãì›À Ôãò›À ‡ãŠ½¹¾ãì›À ›ãèÞãÀ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ... 200 Á¹ã¾ãñ ½ãò ‡ãŠ½¹¾ãì›À ÔããèŒãò, (ºãñãÔã‡ãŠ ‡ãŠãñÔãÃ) ä ÍãìÁ ºãñãäÔã‡ãŠ, †½ã-†Ôã ‚ããùãä¹ãŠÔã, ›ñÊããè ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ ‡ãŠ½¹¾ãì›À ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã ¦ãìÀâ¦ã Ôãâ¹ã‡ãÊ Deye keâcheÙetšj keâesme& Deewj Yeer Deemeeve Deehekesâ Deheves meQšj ceW keâchÙetšj keâesme& keâerefpeS ‡ãŠÀò... keâesF& Mewef#ekeâ ÙeesiÙelee vener Skeâ efJeIeeLeea, Skeâ keâchetÙešj keâesme& kesâ efueS Deb«espeer peeveves keâer DeeJeMÙekeâlee veneR veewkeâjer {tb{ves ceW ceoo¡ãù. ºããºããÔããÖñºã ‚ããâºãñ¡‡ãŠÀ ¦ãñÊãØãì ÔãâÜã, ãäÌã•ã¾ã ¶ãØãÀ ÀãäÖÌããÍããè ÔãâÜã, Á½ã ¶ãâ. 14, †â›ã¹ã ãäÖÊã, Ìã¡ãÊãã (ƒÃÔ›), ½ãìâºãƒÃ-37. Ôãâ¹ã‡ãÊ : ‡ãŠ¶ãìãä¹ãƾãã ½ããñ. : 7709883240-022-22947309
  • 3. efoveebkeÀ ë 22 Ôãñ 28 •ã¶ãÌãÀãè 2012 3 ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ãÀÔã¦ãã ½ãñ¾ãÀ ‡ãŠã àãñ¨ã -Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ÞãⳇãŠãâ¦ã •ãã£ãÌã ¶ãñ ‡ãŠÖã, ``ÔãìºãÖ ``ãä•ãÔã ØãÊããè ½ãò Ìããñ› ã䪾ãã Öõ, ãäÔã¹ãÊ ÊãØã¼ãØã 4 ºã•ãñ Ö½ããÀñ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ÞããñÀãèÌãÖãè ØããäÊã¾ããò ½ãò ‡ãŠã½ã Öì‚ãã Öõ, •ãÖãâ ¹ãÀ ÖìƒÃ, Ö½ããÀñ ÜãÀ Ôãñ 2500 Á¹ã¾ãñ ‚ããõÀ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé Öì‚ãã Öõ, „¶ã ØããäÊã¾ããò ‡ãñŠ ÖãÊãã¦ã ªãñ ½ããñºããƒÊã ÞããñÀ Êãñ Øã†ý ¦ãºã Ôãñ Ö½ã¼ããè ºãª¦ãÀ Öö, ÌãÖãâ ¹ãÀ •ãã¶ãÌãÀ ¼ããè ¶ãÖãé Êããñ Ø ã ºãÖì ¦ ã ¹ãÀñ Í ãã¶ã Öõ ý ¾ãÖãâ ¹ãÀÀÖ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¹ããèÔã ¹ãã›ãê ‡ãñŠ ãä•ãÊãã Àãñ•ãã¶ãã ‡ãŠÖãé ¶ã ‡ãŠÖãé ÞããñÀãè Öãñ¦ããè Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãèÔãñ‰ãñŠ›Àãè ‡ãŠÀ½ã ÖìÔãõ¶ã ¶ãñ ºã¦ãã¾ããý ¶ãÖãé ÖìƒÃ Öõý ‚ããØãñ „¶Öãò¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ºãã¦ã •ããÀãè ÀŒã¦ãñ 32 ÌãÓããê¾ã ½ãìØããê ‡ãŠã £ãâ£ãã ‡ãŠÀ¶ãñÖì† ‡ãŠÖã, ``ãäÌã•ã¾ã ¶ãØãÀ, ¹ãÆñ½ã ØãÊããè ½ãò ÌããÊãñ ÍãñŒã ÀƒÃÔã ¶ãñ ‡ãŠÖã, ``Ö½ããÀñ ¾ãÖãâÖ½ãñÍãã ¹ãã¶ããè ¼ãÀã ÀÖ¦ãã Öõ, ØããäÊã¾ããò ‡ãñŠ ¹ãÀ ÞããñÀãè ÖìƒÃ ©ããè, Ö½ããÀñ ¾ãÖãâ Ôãñ 8000Øã›À ›î› Öì† Ööý ‚ãØãÀ ¾ãÖãâ ‡ãŠã ¹ãŠãäÀ¾ããªãè Á¹ã¾ãñ ‚ããõÀ †‡ãŠ ¶ã¾ãã ½ããñºããƒÊã ÞããñÀãè¾ãÖãâ ¹ãÀ •ãã¦ãã ¼ããè Öõ, ¦ããñ „Ôã‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ Öì‚ããý ¢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè ½ãò Àãñ•ãã¶ãã ÞããñãäÀ¾ããâÔãì¶ãÌããƒÃ ¶ãÖãé Öãñ¦ããèý Öãñ ÀÖãè Öõý ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãè ¶ãã‡ãŠã½ããè ‡ãŠãè Ìãã¡Ã ¶ãâ. 169 •ããñ ½ãìâºãƒÃ ‡ãŠãè ½ãñ¾ãÀ Ìã•ãÖ Ôãñ ƒ¶ã‡ãŠãè ãäÖ½½ã¦ã ºãü¤¦ããè •ãã ÀÖãèÑã®ã •ãã£ãÌã ‡ãŠã àãñ¨ã Öõ, ÌãÖãâ ¹ãÀ ã䪌ããÌãñ Öõý‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠã ‡ãŠã½ã Öì‚ãã Öõý Ö½ããÀñ ¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã Ñã®ã •ãã£ãÌã ‡ãñŠ àãñ¨ãÔãâÌã㪪ã¦ãã ¶ãñ ¹ããèÔã ¹ãã›ãê ‡ãñŠ ‡ãŠÀ½ã ÖìÔãõ¶ã ‡ãŠÖã, ``¾ãñ Ôãºã ‡ãŠã½ã ¦ããñ Þãì¶ããÌã ½ãò ‡ã슜 ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ``¾ãÖãâ ¹ãÀ ½ãÖãè¶ããò-½ãÖãè¶ããò ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè Ôãñ ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ ØãÆÔ¦ã Öõý ¾ãÖãâ ½ãò ÊãØãã¦ããÀ ÞããñãäÀ¾ããâ Öãñ ÀÖãè Öõý Ö½ãÔãñ •ãºã ¹ãÆͶã ãä‡ãŠ¾ãã ãä‡ãŠ, ``¼ããÀ¦ããè¾ã ã䪶㠹ãÖÊãñ Öãè Íãì Öì‚ãã Öõ, ¾ãñ Ôãºã Ôã¹ãŠãƒÃ ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãã ¶ãÖãé ‚ãã¦ãã, Øã›À ¹ãÀ ‚ãㆠã䪶ã ÞããñãäÀ¾ããâ Öãñ¦ããè Öõ, Êããä‡ãŠ¶ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãâ‡ãŠ ½ãò ÊãØãã¦ããÀ ƒÔã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ, ãäÌã•ã¾ã ¶ãØãÀ ½ãò ¦ããñ ‡ãîŠü¡ñ, Ìããñ› ÖããäÔãÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ¦ãÀãè‡ãŠã Öõý ‡ãŠã ¹ãã¶ããè ¹ãîÀã ¹ãõŠÊã •ãã¦ãã Öõ, ÊããñØããò ‡ãŠã ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ ƒÔã ¹ãÀ „ãäÞã¦ã ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè œã¹ã ÀÖñ Ööý ƒ¶ã‡ãŠã ¹ãîÀã àãñ¨ã ãäÌã‡ãŠãÔã‡ãŠÞãÀñ, Àãñ¡ Ôã¹ãŠãƒÃ ¦ããñ ãä¶ã¾ããä½ã¦ã Öãñ ÀÖãè ãäÌã•ã¾ã ¶ãØãÀ ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãÖãâ ¹ãÀ ØãÊããè ÞãÊã¶ãã ¼ããè ªìÍÌããÀ Öõý ¶ãÖãé Öãñ ¹ããƒÃ Öõý 18 •ã¶ãÌãÀãè ‡ãŠãñ Þãã⪶ããè ‚ããõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ã ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã•ãÖõý ƒÔã‡ãŠã •ãÌããºã ªñ¦ãñ Öì† „¶Öãò¶ãñ ½ãò ¹ãã¶ããè ¼ãÀ •ãã¦ãã Öõ, ÌãÖãâ ‡ãñŠ ÀãäÖÌããÍããè ½ãñ¾ãÀ ‡ãŠã ¾ãÖ àãñ¨ã ‡ãŠã¶ãî¶ã ̾ãÌãÔ©ãã ‚ããØããÀ ½ãò ÞããñÀãè ÖìƒÃý ÞããñÀãè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¼ããè •ãî¢ã ÀÖã ÖõýÔ㺕ããè ºãñÞã¶ãñ ÌããÊããè ¶ãñ ºã¶ãÌãã¾ãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ÔãâÌã㪪ã¦ãã ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ‚ã¼ããÌã ½ãò ¹ããä¦ã ‡ãŠãè ½ããõ¦ã Öìƒ, à ‡ãŠºã Ôãñ Íãì Öì‚ãã •ãì¶ãî¶ã Ôãã©ã ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ãäŒãÊãã¾ããèý †ñÔãñ ºãìÀñ ã䪶ããò ½ãò Ôã½ãã•ããä֦㠽ãò ãäÊㆠØã¾ãñ Ôãâ‡ãŠÊ¹ã ‡ãŠãè •ãºã Ìãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ºã¶ãÌãã¶ãñ ‡ãŠã Ôã¹ã¶ãã ºã¦ãã¦ããè 50 ¹ãõÔãã ‡ãŠãè½ã¦ã ‚ã㪽ããè ‡ãñŠ Ìããñ› ‡ãŠãè Ôã¼ããè ½ã¦ãªãÀ ¼ããƒÃ¾ããò ‚ããõÀ ºãÖ¶ããò •ãã¶ããñ ‡ãŠãè½ã¦ã ½ã¦ãªã¶ã ‡ãŠãè ‘ ½ã¦ãªãÀ ‡ãŠãè¦ãºã Ôãì¼ãããäÓã¶ããè ãä½ãÔ¨ããè ‡ãñŠ ¹ããÔã ¹ãî•ããè ‡ãñŠ ¶ãã½ã ‡ãŠÖã¶ããè Íãì Öãñ¦ããè Öõ ÌãÓãà 1971 Ôãñ •ãºã ¦ããñ ÊããñØã „¶ã ¹ãÀ ÖâÔã¦ãñ ©ãñý â¹ãÀ ãäÔã¹ãÊ 90 ¹ãõÔãñ ©ãñý Êãñã‡ãŠ¶ã Ô㺕ããè ºãñÞã¶ãñ Ôãì¼ãããäÓã¶ããè ‡ãñŠ ¹ããä¦ã, 35 ÔããÊã ‡ãñŠ ‡ãðŠãäÓã ½ã•ãªîÀ ä ¢ããü¡-¹ããòœã ¼ããè ÊãØãã¾ãã ï ¹ãü¤ãñ-ÔããñÞããñ-Ôã½ã¢ããñ-½ã¦ãªã¶ã ‡ãŠÀãñ †‡ãŠ ½ã¦ã ‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã ‚ãã•ã †‡ãŠ ½ã¦ã ‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã ½ã¦ãªãÀ ‡ãŠãñ 10000/- Á¹ã¾ãñ ªñ‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãñ †‡ãŠ ½ã¦ã Ôãñ ãä•ã¦ã¶ãñ ÌããÊãã ¶ãñ¦ãã ¹ãîÀñ ¹ããâÞã ÔããÊã Ô㦦ãã ¹ãÀ Àã•ã ‡ãŠÀñØããý †‡ãŠ ÔããÊã ‡ãñŠ ½ãÖãè¶ãñ-12 12 ½ãÖãè¶ãñ ‡ãñŠ ã䪶ã - 365 •ã•ºãñ ‡ãŠãñ ÔãÊãã½ã : ‚ã¹ã¶ããè Ô㺕ããè ‡ãŠãè ªì‡ãŠã¶ã ¹ãÀ ºãõŸãè ØãÆãև㊠‡ãñŠ ƒâ¦ã•ããÀ ½ãò Ôãì¼ãããäÓã¶ããè ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã 365 ã䪶㠑 5 ÔããÊã ãä‡ãŠ¾ãã •ãㆠ¦ããñ 1825 ã䪶㠽ãò ½ãÀãè•ããò ‡ãŠã ÖãÊã-ÞããÊã ¹ãããè Ôãì¼ãããäÓã¶ããè ãä½ãÔ¨ããè.ÌããÊããè ƒÔã ½ããäÖÊãã ¶ãñ 23 ºãÀÔã ½ãò ¹ããƒÃ-¹ããƒÃ Ôãã£ã¶ã ãä½ãÔ¨ããè ‡ãŠãè ½ããõ¦ã ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ‚ã¼ããÌã ½ãò ¹ããäÀÌããÀ ¹ããÊã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãì¼ãããäÓã¶ããè ¶ãñ ¹ããÞã ÔããÊã ‡ãñŠ 1825 ã䪶㠇ãñŠ ãäÊㆠ1000 ½ã¦ãÊãºã ƒ¶ã•ããñ¡ ‡ãŠÀ ºã¶ãÌãã ¡ãÊãã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã. ü Öãñ Øã¾ããè, ¹ã¦¶ããè Ôãì¼ãããäÓã¶ããè ‡ãñŠ ¹ããÔã ƒ¦ã¶ãñ ¹ãõÔãñ ªîÔãÀãò ‡ãñŠ ÜãÀãò ½ãò ¢ããü¡ï-¹ããñœã ‡ãŠÀ¶ãã Íãì ¹ããâÞã ÔããÊã ½ãò ½ã¦ãªãÀ ‡ãŠãè †‡ãŠ ã䪶㠇ãŠãè ãä‡ãŠ½ã¦ã 0.5479 ‡ãŠãñÊã‡ãŠã¦ãã, ÌãÖ †‡ãŠ ‚ãã½ã ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ Öãè ¶ãÖãé ©ãñ ãä‡ãŠ „¶ã‡ãŠã ƒÊãã•ã ‡ãŠÀÌãã¾ãã •ãã ãä‡ãŠ¾ããý ãä¹ãŠÀ •ãºã ©ããñ¡ñ ¹ãõÔãñ ƒ‡ãŠ›áŸã Öì†, ¦ããñ üºãìÊã⪠ÖãõÔãÊããò ‡ãŠãè ‡ãŠÖã¶ããè Öõý „Ôã¶ãñ ¦ã¾ã ãä‡ãŠ¾ãã Ôã‡ãñŠý ¦ãºã ÔãìÖããäÔã¶ããè ¶ãñ ŒãõÀã¦ããè ‚ãÔ¹ã¦ããÊã Ô㺕ããè ‡ãŠãè ªì‡ãŠã¶ã ¡ãÊã Êããèý ¾ãã¶ãñ ãäÔã¹ãÊ 50 ¹ãõÔãñ!©ãã ãä‡ãŠ ãä•ãÔã ‚ããä¼ãÍãã¹ã ¶ãñ „Ôã‡ãŠã ÔãìÖãØã ºã¶ãÌãã¶ãñ ‡ãŠã Ôãâ‡ãŠÊ¹ã ãäÊã¾ãã ©ãã, ¦ãããä‡ãŠ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠã½ã ‡ã슜 ¼ããè ãä‡ãŠ¾ãã, Êãñã‡ãŠ¶ã ©ããñ¡-©ããñ¡ñ ä ü ñ ü„•ããü¡ã, ÌãÖ „Ôãñ ãä‡ãŠÔããè ‚ããõÀ ‡ãŠã ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ‡ãŠãñ ØãÀãèºããè ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã •ãã¶ã ¶ã ØãâÌãã¶ããè ¹ãü¡ý Ìãñ ñ ¹ãõÔãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè •ã½ãã ‡ãŠÀ¦ããè ¹ããâÞã ÔããÊããò ‡ãñŠ ã䪶㠽ãò †‡ãŠ ã䪶㠇ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã 50 ¹ãõÔãã‡ãŠÀ¶ãñ ¶ãÖãé ªñØããèý ƒÔã Ôãâ‡ãŠÊ¹ã ‡ãŠãñ 40 ºãÀÔã ¾ã㪠‡ãŠÀ¦ããè Öö ãä‡ãŠ „Ôã Ôã½ã¾ã „¶ã‡ãŠãè „½ãÆ ©ããè ÀÖãéý ¹ããƒÃ-¹ããƒÃ •ãì¡ã¦ããè ÀÖãè ‚ããõÀ Ôã¹ã¶ãã ¹ãÊã¦ãã ü ªñ‡ãŠÀ ½ã¦ãªãÀ ‡ãŠã ½ã¦ã ŒãÀãèªã •ãã†Øãã?Öãñ ÀÖñ Ööý ‡ãŠãñÊã‡ãŠã¦ãã ‡ãñŠ ÖâÔã¹ãì‡ã‹‡ãŠã ½ãò Ô㺕ããè 23 ÔããÊãý ¹ããä¦ã œãñ¡ Øã¾ãñ ©ãñ ÞããÀ ºãÞÞãñý ü ÀÖãý ƒÔã Ôãã£ã¶ãã ‡ãŠãñ ÞãÊã¦ãñ ‡ãŠÀãèºã 21 ºãÀÔãºãñÞã¶ãñ ÌããÊããè Ôãì¼ãããäÓã¶ããè ãä½ãÔ¨ããè ØãÀãèºããò ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãºãÔãñ ºãü¡ã ¶ããõ ‚ããõÀ ÔãºãÔãñ œãñ›ã ºãñ›ã ¦ããè¶ã Öãñ Øã¾ãñý 1992 ½ãò „¶Öãò¶ãñ ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãñŠ ‡ã‹¾ãã Ö½ããÀã Ìããñ› ƒ¦ã¶ãã ÔãÔ¦ãã Öõ?Ôããõ ãäºãÔ¦ãÀãò ÌããÊãã ãä¶ã:Íãìʇ㊠‚ãÔ¹ã¦ããÊã ÞãÊãã¦ããè ÔããÊã ‡ãŠã, „¶ã ã䪶ããò Ìãñ ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããè ¶ãã½ã ¹ãÀ †‡ãŠ ºããèÜãã •ã½ããè¶ã ŒãÀãèª Êããèý 1994 ½ã¦ãªãÀ ‡ãŠãñ ¶ãñ¦ãã ÊããñØã ƒ¦ã¶ãã ÔãÔ¦ãã Ôã½ã¢ã¦ãñ Öö?Öõ, ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠã ¶ãã½ã Öõý Þãî½ãñãÀ›ãè ÖãùãÔ¹ã›Êã, ä ä ©ããéý •ã½ãã¹ãî•ããè ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ©ãñ ãäÔã¹ãÊ 90 ¹ãõÔãñý ½ãò †‡ãŠ ‚ãÔ©ãã¾ããè ‚ãÔ¹ã¦ããÊã Íãì Öãñ Øã¾ããý‚ã¶ã¹ã¤ Ôãì¼ãããäÓã¶ããè ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ºãñ›ñ ‡ãŠãñ ¹ãü¤ã- ¼ãã¦ãñÀ ¹ãã¶ããè (½ããü¡-ÞããÌãÊã ‡ãŠã ¹ãã¶ããè) ‡ãñŠ ãäÊㆠªãñ Ö•ããÀ ÌãØãà ¹ã슛 •ã½ããè¶ã ¹ãÀ ¾ãÖ ½ãì¹ã‹¦ã ƒÔããèãÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ †‡ãŠ ½ã¦ã ‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã ‚ã¼ããè „¶ã‡ãŠãñ ã䪌ãã ªãñ äãäÊãŒãã ‡ãŠÀ ¡ãù‡ã‹›À ºã¶ãã¾ãã, •ããñ ‚ãºã ¹ãü¡ãñãÔã¾ããò ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ Öã©ã ¹ãÔããÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã ©ããý ä ‚ãÔ¹ã¦ããÊã †‡ãŠ ¢ããñ¹ãü¡ãò ½ãò ¹ãÆãÀâ¼ã Öì‚ããý ‚ãºã‚ãÔ¹ã¦ããÊã ‡ãŠã ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠ Öõý ‡ãŠƒÃ ºããÀ „¶Öãò¶ãñ ÜããÔã „ºããÊã‡ãŠÀ ¶ã½ã‡ãŠ ‡ãñŠ ½ãªª ‡ãñŠ ãäÊㆠÊããñØããò ‡ãñŠ Öã©ã ¼ããè ºãü¤¶ãñ ÊãØãñý ‚ãã¹ã Ôã½ã¢ãªãÀ Öãñ, Ôã½ã¢ãªãÀãè Ôãñ ½ã¦ãªã¶ã ‡ãŠÀãñ...
  • 4. efoveebkeÀ ë 22 Ôãñ 28 •ã¶ãÌãÀãè 2012 4 ºããñ‡ãŠãÀãñ, ¢ããÀŒãâ¡, •ããñØããñ ¹ãîãä¦ãÃ, 36 ÍãÍããâ‡ãŠ-½ã¶ããèÓã, ãäºãÖãÀ ¹ãÀâ¹ãÀã ‡ãñŠ Ìããև㊠ºãñÖ¦ãÀ ‡ãŠÊã ‡ãŠãè ‡ãŠãñ¹ãÊãò ºããñ‡ãŠãÀãñ Ô›ãèÊã ãäÔã›ãè ½ãò †‡ãŠ ºãÔ¦ããè Öõ •ã¾ã¹ããÊã ¶ãØãÀ. ÌãÖãé ÀÖ¦ãñ Öö •ããñØããñ ¹ãîãä¦ãÃý ÌãÓããô ¹ãÖÊãñ ‡ãŠãè ºãã¦ã ‚ããƒÃ‚ããƒÃ›ãè Ôãñ ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãñŠ ºã㪠ºãã‡ãŠãè œã¨ã •ãÖãâ ºãü¡ãè ‡ã⊹ããä¶ã¾ããò ‡ãñŠ Íãã¶ãªãÀ ÔãõÊãÀãè ¹ãõ‡ãñŠ•ã ‡ãŠãè ÀãÖ ¹ãÀÖõ •ãºã •ããñØããñ œŸãè ‡ã‹ÊããÔã ½ãò ¹ãü¤ã ‡ãŠÀ¦ãñ ©ãñý ºãÔ¦ããè ½ãò Àãñ•ã Öãè ÍãÀããäºã¾ããò ‡ãŠã Êãü¡ãƒÃ ¢ãØãü¡ã Öãñ¦ãã ºãü¤¦ãñ Öö, ÌãÖãé ÍãÍããâ‡ãŠ ‡ã슽ããÀ ‚ããõÀ ½ã¶ããèÓã ‡ã슽ããÀ ¶ãñ Œãñ¦ããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã Øãâ¦ã̾㠺ã¶ãã¶ãñ ‡ãŠã ¹ãõŠÔãÊãã ãä‡ãŠ¾ããý ƒ¶ã ©ããý •ããñØããò ¶ãñ ƒÔã‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ½ããñÞããà ŒããñÊã œã¨ããò ¶ãñ 2010 ½ãò ¹ãŠã½ãà †â¡ ¹ãŠã½ãÃÔãà ¶ãã½ã‡ãŠ ‚ã¹ã¶ããè ÔãâÔ©ãã ‡ãñŠ ã䪾ããý ½ããñÖÊÊãñ ½ãò ÍãÀãºã ºã¶ãã¶ãñ ºãñÞã¶ãñ ‡ãŠã ½ã㣾ã½ã Ôãñ ãä‡ãŠÔãã¶ããò ‡ãŠãè „¹ã•ã ‚ããõÀ „¹ã•ã ‡ãñŠ Ìãããä•ãºã ªã½ã ‡ãŠãÀãñºããÀ ‡ãŠÀ¦ãã ©ããý •ããñØããñ ¶ãñ „Ôãñ Öãè ¼ãØãã „¹ãÊ㺣㠇ãŠÀã¶ãñ Ôãñ Êãñ‡ãŠÀ ãä‡ãŠÔãã¶ããò ‡ãŠãñ ‡ãðŠãäÓã Ôãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã ã䪾ããý ‚ãã•ã Ìãñ 36 ÔããÊã ‡ãñŠ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã£ãìãä¶ã‡ãŠ ¦ã‡ãŠ¶ããè‡ãŠãè —ãã¶ã ‚ããõÀ ªãèØãÀ ÔãâÔãã£ã¶ã ½ãìÖõ¾ãã ‡ãŠÀã¶ãñ Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã슜 ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã •ãì¶ãî¶ã ‚ããõÀ ‡ãŠã ‚ããä¼ã¾ãã¶ã Íãì ãä‡ãŠ¾ãã Öõý ‚ãºã ¦ã‡ãŠ „¶ã‡ãŠãè Ôã⌾ãã Ôãñ ãä•ãª „¶ã½ãò ‚ãºã ¼ããè ºãÞã¹ã¶ã •ãõÔããè Öãè Öõý ãäºãÖãÀ ‡ãñŠ Ôãã¦ã ãä•ãÊããò ‡ãñŠ ÊãØã¼ãØã 500 ãä‡ãŠÔãã¶ã ¹ãƦ¾ãàã ‚ããõÀ ‚ãã•ã „¶Öãò ¶ ãñ ‚ãããä ª ÌããÔããè Ôãã½ãããä • ã‡ãŠ 1000 ãä‡ãŠÔãã¶ã ¹ãÀãñàã ¹ã Ôãñ •ãìü¡ Þãì‡ãñŠ Ööý ÍãÍããâ‡ãŠ ‚ããõÀ ÔãâÔ©ãã¶ã ¶ãã½ã Ôãñ †‡ãŠ Ô‡ãîŠÊã ŒããñÊã ÀŒãã ½ã¶ããèÓã ‡ãŠã ½ãã¶ã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ Œãñ¦ããè Ôãñ Ôã½ãã•ã ‡ãŠã ÖÀ ƒâÔãã¶ã ‡ãŠÖãé Öõý ãä•ãÔã½ãò 250 ºãÞÞãñ ¹ãü¤ ÀÖñ Ööý Ô‡ãîŠÊ㠶㠇ãŠÖãé Ôãñ •ãìü¡ã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã•ã ‡ãŠãè ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã ½ãò Œãñ¦ããè ¶ãÔãÃÀãè Ôãñ Êãñ‡ãŠÀ ªÔãÌããé ¦ã‡ãŠ Öõ ‚ããõÀ ƒÔã‡ãŠãè ‚ããõÀ ãä‡ãŠÔãã¶ã Öãè ÔãºãÔãñ ºãü¡ãè Þãì¶ããõ¦ããè ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ŒãããäÔã¾ã¦ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ¾ãÖãâ ÌããäÓãû¾ã ÌããÀ ¹ãŸ¶ã „¶ã‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã Öõ ãä‡ãŠ Ìãñ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ÊããØã¦ã ¹ãÀ ÔãÌããó¦¦ã½ã ¹ã㟶㠇ãñŠ Ôãã©ã Ôãâ©ããÊããè „ÀãâÌã Öãñ, ½ãìâ¡ãÀãè Øãì¥ãÌ㦦ãã ‡ãñŠ ‚ã¶ãã•ã „¦¹ã㪶㠽ãò ãä‡ãŠÔãã¶ããò ‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀò ‚ããõÀ‚ãããäª ‚ãããäªÌããÔããè ¼ããÓãã‚ããò ‡ãŠãè ¹ãü¤ãƒÃ ¼ããè Öãñ¦ããè Öõý ãäÊããä¹ã—ãã¶ã ‡ãñŠ Ôãã©ã •ããñØããò Êããñ‡ãŠ ¹ããŸÍããÊãã ¼ããè „¶Öñâ „¶ã‡ãñŠ „¦¹ããªãò ‡ãŠã „ãäÞã¦ã ªã½ã ãäªÊãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔã½ãìãäÞã¦ãÞãÊãã¦ãñ Ööý •ãÖãâ ‚ãããäªÌããÔããè Êããñ‡ãŠ ¹ãÀâ¹ãÀã Ôãñ •ãìü¡ñ ãäÌããäÌã£ã ‚ãã¾ãã½ã Ôãã¢ãã Öãñ¦ãñ Ööý ƒÔã ¹ããŸÍããÊãã ºãã•ããÀ „¹ãÊ㺣㠇ãŠÀã¶ãñ ½ãò ÔãÖ¾ããñØã ‡ãŠÀòý „¶Öãò¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ›ãè½ãÔãñ 1000 Ôãñ ¼ããè •¾ããªã ÊããñØã •ãìü¡ Þãì‡ãñŠ Ööý ÖìÊããÔã ¶ãã½ã Ôãñ Ìãñ †‡ãŠ ÔããÊãã¶ãã ÔããâÔ‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ ‚ãã¾ããñ•ã¶ã ½ãò ‡ãðŠãäÓã ãäÌãÍãñÓã—ããò ‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ ¹ãîÔãã ‡ãðŠãäÓã ãäÌãÍÌããäÌã²ããÊã¾ã ‚ããõÀ ‡ãðŠãäÓã ãäÌã—ãã¶ã ‡ãòŠ³ ‡ãñŠ Ìãõ—ãããä¶ã‡ãŠãò ‡ãŠãñ Íãããä½ãÊã¼ããè ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ãä•ãÔã½ãò ¢ããÀŒãâ¡ãè ‚ããäÔ½ã¦ãã ‡ãñŠ ãäÌããäÌã£ã ãäÌãÓã¾ããò ¹ãÀ ºãã¦ã Öãñ¦ããè Öõ, •ããñØããñ ¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ¹ããÔã ãä‡ãŠ¾ãã Öõý ½ã¶ããèÓã ‚ããõÀ ÍãÍããâ‡ãŠ ¶ãñ ÌãõÔãñ ¦ããñ ½ãã¨ã †‡ãŠ ÔããÊã ¹ãÖÊãñ Öãè ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãã Íãì ãä‡ãŠ¾ãã Öõý ¹ãÀ Ìãñ‡ãŠãè Ôã¦ã¶ã¹ãìÀ ¹ãâÞãã¾ã¦ã ½ãò ŸîŸ •ãâØãÊã ‡ãŠãñ •ã¶ãÔãÖ¾ããñØã Ôãñ •ããèÌãâ¦ã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ¼ããè ãä‡ãŠ¾ãã Öõý „½½ããèªãò Ôãñ ¼ãÀñ Öì† ã䪌ã¦ãñ Ööý ½ã¶ããèÓã ‡ãŠÖ¦ãñ Öö, ‡ã슜 ‚ãÞœã ÖãñØãã ºãÔã ƒÔããè ¼ãÀãñÔãñ ‡ãñŠ Ôãã©ã ÊãØãñ Öì† Öö, ‚ãºã•ããñØããñ Ôãñ : +9431145789 ¹ãÀ Ôãâ¹ã‡ãÊ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ƒ¶ã‡ãñŠ Ôãã©ã †¶ã‚ããƒÃ›ãè, •ã½ãÍãñª¹ãìÀ Ôãñ ƒÔããè ÔããÊã ƒâ•ããèãä¶ã¾ããäÀâØã ‡ãŠãè ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠÀ‡ãñŠ ãä¶ã‡ãŠÊãñ ‚ã½ãÀò³ ¼ããè •ãìü¡ Øㆠ-‚ã¶ãì¹ã½ãã Ööý ÍãÍããâ‡ãŠ-½ã¶ããèÓã Ôãñ : +9973678929 ¹ãÀ Ôãâ¹ã‡ãÊ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý -ãä¶ãÀãÊãã. ºãÀ©ãã •ããè ¡ŒããÀ, 52, ãäÍãÊããâØã, ½ãñÜããÊã¾ã ÖõªÀãºããª, ‚ããâ£ãÆ ¹ãƪñÍã, ‡ãñŠ Ôãì•ãã¦ãã, 52ÒãäÓ›Öãè¶ããò ‡ãŠãè •¾ããñãä¦ã ºãñºãÔããò ‡ãŠã ÔãÖãÀã ¡¿ãîÍãñ¶ã ½ãԇ㋾ãìÊãÀ ãä¡Ô›Èãù¹ãŠãè ¾ãã ¡ã膽ã¡ãè †‡ãŠ †ñÔããè ‚ãã¶ãìÌããâãäÍã‡ãŠ ºããè½ããÀãè Öõ •ããñ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãè ½ããâÔã¹ãñãäÍã¾ããò Ìã£ããà ‡ãŠãè ‚ããâŒãò Àñã䛶ãã ãä¹ãâؽãò›ãñÔãã ¶ãã½ã‡ãŠ „Ôã ‚ãã¶ãìÌããâãäÍã‡ãŠ ºããè½ããÀãè ¶ãñ œãè¶ã Êããè ©ããè, •ããñ Àñã䛶ãã ‡ãŠãñ ‡ãŠãñ £ããèÀñ-£ããèÀñ ¦ãºã ¦ã‡ãŠ Œãã¦ããè ÀÖãè ÀÖ¦ããè Öõ, •ãºã ¦ã‡ãŠ ÌãÖ ÞãÊã¶ãñ, ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‚ããõÀ ‚ãâ¦ã ½ãò •ããè¶ãñ ‡ãñŠ ¼ããèŒãÀãºã ‡ãŠÀ ªñ¦ããè Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã †ñÔããè ºããè½ããÀãè ‚ã¼ããè ªìãä¶ã¾ãã ½ãò ¶ãÖãé ‚ããƒÃ Öõ, •ããñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãè ‚ãª½¾ã ‚ã㦽ãã ‡ãŠãñ ÖÀã ‡ãŠããäºãÊã ¶ãÖãé ÀÖ¦ããý ¾ãÖ ºããè½ããÀãè 3000 ¹ãìÁÓããò ½ãò Ôãñ †‡ãŠ ‡ãŠãñ Öãñ¦ããè Öõý 52 ÌãÓããê¾ãã ‡ãñŠ. Ôãì•ãã¦ãã ´ãÀãÔã‡ãñŠý Íãã¾ãª ƒÔããèãäÊㆠƒÔã ºããè½ããÀãè ¶ãñ ºã©ããà ½ãñÜããÊã¾ã ‡ãŠãè •¾ããªã ºããñÊããè •ãã¶ãñ ÌããÊããè •ã¶ã•ãã¦ããè¾ã ¼ããÓãã ŒããÔããè ÖõªÀãºã㪠½ãò ÞãÊãã¾ãã •ãã ÀÖã Ìãò‡ãŠ›ñÍã ½ãÀ‡ã‹¾ãìÊãÀ ãä¡Ô›Èãù¹ãŠãè ¹ãŠã„â¡ñÍã¶ã ƒÔã ºããè½ããÀãè ‡ãñŠ ½ãÀãè•ããò ‡ãŠãè ½ãªª ½ãò ºãñÊã ‡ãŠãñ¡ ‡ãŠãè ‚ãããäÌãÓ‡ãŠãÀ‡ãŠ Öõ ‚ããõÀ ‡ãŠÀ¦ãã Öõý Ôãì•ãã¦ãã ¶ãñ ºãÀÔããò ‚ã¹ã¶ãñ ºãñ›ñ ‡ãŠãñ ƒÔã „¶Öãò¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ãä•ãâªØããè ƒÊãã‡ãñŠ ‡ãñŠ ØãÀãèºã ºããè½ããÀãè Ôãñ ÔãâÜãÓãà ‡ãŠÀ¦ãñ ªñŒãã Öõý Ìãñ „Ôã‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ ÍããÀãèãÀ‡ãŠ ‚ãàã½ã¦ãã Ôãñ •ãî¢ã ÀÖñ ºãÞÞããò ƒÞœã-½ãð¦¾ãì ÞããÖ¦ããè ©ããé, Êãñãä‡ãŠ¶ã „¶Öò ƒ•ãã•ã¦ã ¶ãÖãé ä ‡ãŠãñ ¹ãü¤ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔã½ããä¹ãæ㠇ãŠÀ ªãè Öõý ãä½ãÊããèý „¶Öãò¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ºãñ›ñ ‡ãŠãñ 2004 ¦ã‡ãŠ £ããè½ãñ- Ìãñ ºãñ©ãã¶ããè ÔããñÔãã¾ã›ãè ´ãÀã ÞãÊãㆠ•ãã £ããè½ãñ Œã¦½ã Öãñ¦ãñ ªñŒããý ¦ãºã ÌãÖ 25 ÔããÊã ‡ãŠã ©ããý ÀÖñ •¾ããñ ã ä ¦ ã Õããñ ¦ ã Ô‡ãî Š Êã ‡ãŠãè ¦ã¼ããè Ôãì•ãã¦ãã ¶ãñ ãä¶ã¥ãþã ãäÊã¾ãã ãä‡ãŠ Ìãñ ¡ã膽ã¡ãè ½ãÀãè•ããò ¹ãÆ£ãã¶ã㣾ãããä¹ã‡ãŠã Öö, •ãÖãâ Ìãñ Ôãã½ã㶾㠺ãÞÞããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ÒãäÓ›Öãè¶ã ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ¼ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ‡ãòŠ³ Íãî ‡ãŠÀòØããèý Ìãñ ‡ãŠÖ¦ããè Öö, ``½ãö¶ãñ ¹ãü¤ã¦ããè Ööý ªÔãÌããé ‡ã‹ÊããÔã ¦ã‡ãŠ ‡ãñŠ ‚ããõÀ Ìãò‡ãŠ›ñÍã Ôãñ Ìããªã ãä‡ãŠ¾ãã ©ãã ãä‡ãŠ ½ãö „Ôã‡ãñŠ •ãõÔãñ ÊããñØããò 183 ºãÞÞããò ÌããÊãñ ƒÔã Ô‡ãîŠÊã ‡ãŠãè Ôã¹ãŠÊã¦ãã ‡ãŠãè Êãü¡ãƒÃ ‡ãŠ½ã ½ãìãä͇ãŠÊã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãŠã ÀãÔ¦ãã ¤îâ¤îâØããèý ‡ãŠãè ‡ãŠƒÃ ‡ãŠÖããä¶ã¾ããâ Ööý ºã©ããà ‡ãŠÖ¦ããè Öõý ÔãâÔ©ãã ‡ãŠã ¶ãã½ã „¶Öãò¶ãñ ºãñ›ñ ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ Öãè ÀŒããý ÒãäÓ›Öãè¶ã ºãÞÞããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãÊãØã Ô‡ãîŠÊã ÔãâÔ©ãã ÀãñãäØã¾ããò ‡ãñŠ ¹ããäÀÌããÀãò ‡ãŠãñ ãäÞããä‡ãŠãä¦Ôã‡ãŠãè¾ã ¹ãÀã½ãÍãà ºã¶ãã¶ãñ Ôãñ ‡ã슜 ¶ãÖãé ÖãñØããý Ö½ãò „¶Öò ‚ãã½ã ªñ¦ããè Öõý ¦ãããä‡ãŠ ºããè½ããÀãè ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ ‚ããõÀ Ìããև㊠¶ã Öãñ, Ô‡ãîŠÊããò ½ãò ºãã‡ãŠãè ºãÞÞããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãü¤ã¶ãã ãä•ã¶ã‡ãñŠ ¹ããÔã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã, Ôãì•ãã¦ãã „¶ã‡ãñŠ ›ñÔ› ‚ããõÀÖãñØãã ¦ã¼ããè ֽ㠄¶Öò ½ã쌾ã£ããÀã ½ãò Êãã ¹ãã†âØãñý ‚ããâŒãò Œããñ¶ãñ ‡ãñŠ ºãã ºã©ããà ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ‡ãŠãùÊãñ•ã ‡ãŠãè ¹ãü¤ãƒÃ ºããèÞã ½ãò ªÌãã‚ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãõÔãã •ãì›ã¦ããè Öõ Ìãñ ‡ãŠÖ¦ããè Öö ½ãñÀãÖãè œãñü¡¶ããè ¹ãü¡ãè ©ããèý ‡ãŠãñƒÃ ¶ããõ‡ãŠÀãè ¦ããñ ãä½ãÊããè ¶ãÖãé, ƒÔããäÊㆠÌãñ ‚ãÞããÀ ‚ããõÀ •ãõ½ã ºãñÞã‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãã Øãì•ããÀã ÞãÊãã¶ãñ ºãñ›ã †‡ãŠ ªñŒã¼ããÊã ‡ãòŠ³ ÞããÖ¦ãã ©ããý ½ãö ÖÀ ã䪶ãÊãØããéý ÒãäÓ›Öãè¶ã ºãÞÞããò ‡ãŠãñ Ôãã½ã㶾㠺ãÞÞããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãü¤ã¶ãñ ‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãñ ƒÔã ‚ã¶ããñŒãñ ½ããù¡Êã ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¶Öò ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ¦ããè Öîâ ãä‡ãŠ ½ãö ÌãÖ Ìããªã ãä¶ã¼ãã Ôã‡ãîâŠý ‡ãñŠ½ããÞãÃ, 2010 ½ãò ¹ã±ãÑããè Ôã½½ãã¶ã Ôãñ Ôã½½ãããä¶ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããý ºã©ããà Ôãñ : + 0634 2222111 ¹ãÀ Ôãâ¹ã‡ãÊ ãä‡ãŠ¾ãã Ôãì•ãã¦ãã Ôãñ : +93913 00429 ¹ãÀ Ôãâ¹ã‡ãÊ ãä‡ãŠ¾ãã•ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý -¹ãìÌãÃÍãã ¼ã›á›ãÞãã¾ãà •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý -Ôã½ãÆã› Þã‰ãŠÌã¦ããê -¦ãÖÊã‡ãŠã Ôãñ Ôãã¼ããÀ
  • 5. efoveebkeÀ ë 22 Ôãñ 28 •ã¶ãÌãÀãè 2012 5lkaiznkf;d nax&2011 mRrjk[k.M ds :nzij esa Hkh lkEiznkf;d q s vxLr eghus dh 22 rkjh[k dks [kklh eqfLye vkcknh gSA bl fgalk esa nks gh txg iqfyl dh Hkwfedk ?kksj i{kikriw.kZ naxk gqvkA :nzij dk Hkh lkEiznkf;d fgalk q dk dksbZ bfrgl ugha gSA ,slk yxrk gS fd ogka tkucw>dj naxk HkM+dk;k x;kA nks iz;kl gq, ftuesa ls ,d ,d lQy gks x;kA igyh ?kVuk esa 28 flrEcj dh jkre/;izn’k ds tcyiqj ’kgj esa ,d /kkfeZd stqyl dks ysdj ’kq: gq, fookn us nks w yksx ekjs x, vkSj 16 ?kk;y gq,A ,slk dgk tk jgk gS fd fookn dh ’kq:vkr Hkkx&nks FkhA mn;iqj ftys ds ljksnk esa ftyk eftLVªV vkSj iqfyl v/kh{kd dh mifLFkfr esa eqlyekuksa s dks dqN yksxksa us dqjku ds iUus ,d diM+s esa cka/ksA ml diM+s dks yky isV esa bl aleqnk;ksa ds chp fgald la?k"kZ dk :i ys ’kgj ds iqjkus bykds nkSyrxat esa fLFkr ds 30 ?kj tyk, x,A eSus Jh xgyksr ls a rjg Mqckdj ekuks og [kwu ls jaxk gks] lrh ¡ãù. ‚ãÔãØãÊã ‚ãÊããè ƒâ•ããèã¶ã¾ãÀ †‡ãŠ äfy;kA tedj iRFkjckth gqbZ ftlds ckn ,d nqdku esa x.ks’k dh ewfrZ dh LFkkiuk ¼ããÀ¦ããè¾ã ½ãìãÔÊã½ã Ôãã©ã ½ãò ƒÔÊãããä½ã‡ãŠ ä O;fDrxr :i ls vuqjks/k fd;k fd bu nksuksa eafnj esa j[k fn;kA 29 flrEcj dh lqcgiqfyl us 6 Fkkuk {ks=ksa esa d¶;wZ yxkdj dks ysdj gqbA ;g nqdku ,d efLtn ds Z ãäÌã´ã¶ã, Ôãì£ããÀÌããªãè ÊãñŒã‡ãŠ ‚ããõÀ vf/kdkfj;ksa dks fuyafcr fd;k tkuk pkfg,A tc J)kyq eafnj igqps rc [kwu ls jaxh gqbZ afLFkfr dks fu;af=r fd;kA tcyiqj ’kgj cxy esa gSA ;g Li"V ugha gS fd naxs dk ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà Ööý ƒ¶ã‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‚ãâ¦ãÀÀãÓ›Èã¾ã è cM+h la[;k esa eqlyekuksa us muds dk;kZy; dqjku ds iUus eafnj esa j[ks ns[kdj muesadk lkEiznkf;d fgalk dk yack bfrgkl gSA dkj.k dsoy og ewfrZ Fkh ;k dqN vkSjA oSls Ô¦ãÀ ¹ãÀ •ãã¶ãã •ãã¦ãã Öõý ƒ¶Öãò¶ãñ ds ckgj /kjuk Hkh fn;kA ijarq mUgksus dksbZ a ruko QSy x;kA iqfyl us fLFkfr dks;gh og ’kgj Fkk tgka lu~ 1961 esa Lora= x.ks’k dh ewfrZ dh LFkkiuk&Hkys gh og Ôãã½¹ãƪããä‡ãŠ¾ã¦ãã ‡ãñŠ ãäÌãÀãñ£ã ½ãò £ã½ãÃ- dk;Zokgh ugha dhA blls lkEiznkf;d lksp laHkkykA fgUnqvksa dks ;g le>k;k x;k fdHkkjr dk igyk lkEiznkf;d naxk gqvk FkkA efLtn ds cxy esa gks&fookn dk dkj.k ãä¶ãÀ¹ãñàã¦ãã ‡ãñŠ ¹ãàã ½ãò ºãÖì¦ã Öãè Ôããä‰ãŠ¾ã okys iqfyl vf/kdkfj;ksa dk eukscy c<+k ‡ãŠã¾ãà ãä‡ãŠ¾ãã Öõý bl ?kVuk ls eqlyeku Hkh mrus gh ukjktblds rhu fnu ckn] mRrjizn’k ds cgjkbZp s ugha cuuh pkfg,A flrEcj ekg dh 7 vkSj vU; LFkkuksa ij Hkh iqfyl vf/kdkfj;ksa gSa ftrus dh osA nwljk iz;kl lQy gksesa lkEiznkf;d fgalk gqbZA cgjkbZp Hkh rkjh[k dks vka/kzin’k ds dqjuwy ftys dh zs us [kqyvke lkEiznkf;d rRoksa dk lkFk nsuk s x;kA xka/kh t;arh ds fnu dqN dkxtksa dks]lkEiznkf;d n`f"V ls laonu’khy ’kgj gSA s v/kwuh rglhy esa gqbZ fgalk esa lSdM+kas yksx ’kq: dj fn;kA xksikyx<+ ds naxs dks xgyksr ftuij vjch esa dqN fy[kk gqvk Fkk] ekal,d efLtn ds lkeus nks leqnk;ksa ds lnL;ksa ?kk;y gq,A buesa ls rhu dks xaHkhj pksVas us ’kq: esa dsoy tehu dk fookn crk;kA ds VqdM+kas ds lkFk cka/kdj mlh eafnj esads chp fdlh eqnns ij cglckth gqbA ~ Z vkbZA dkj.k ogh iqjkuk Fkk&efLtn ds a ijarq ckn esa Jherh lksfu;k xka/kh }kjk Qsd fn;k x;kA tSls gh [kcj QSyh djhc amlds ckn nksuksa xqVksa us ,d&nwljs ij lkeus laxhr ctk;k tkukA iqfyl dks HkhM+ muls tokc&ryc fd, tkus ds ckn mUgksus a 150 eqlyeku eafnj ds ikl bdV~Bk gksiRFkj Qsdus ’kq: dj fn,A chp esa fdlh us a dks frrj&fcrj djus ds fy, dbZ ckj dysDVj vkSj ,lih dks fuyafcr fd;kA x,A /khjs&/khjs ;g la[;k yxHkx 800 gksxksfy;ka Hkh pykbZa ftlls ,d O;fDr xaHkhj ykBh pktZ djuk iM+kA nksuksa vksj ls jktLFkku esa lkEiznkf;d fLFkfr cgqr [kjkc xbZA HkhM+ tYnh gh fgald gks xbZ vkSj:i ls ?kk;y gks x;kA bykt ds fy, iRFkjckth gqbZ vkSj ;g flyflyk pkj ?kaVs gS vkSj xgyksr gkFk ij gkFk /kjs cSBs gSA a fgalk esa 38 iqfyldehZ vkSj vU; vf/kdkjhy[kuÅ ys tkrs oDr jkLrs esa mldh e`R;q rd pyrk jgkA blds ckn iqfyl us gok &MkW - vlxj vyh bta h fu;j Hkktik] lRrk esa okfilh ds fy, [kqyvke s t[eh gks x,A blds ckn fgUnqvksa dh tokchgks xbZA fgalk esa dbZ yksx ?kk;y Hkh gq,A esa xksfy;ka Hkh pykbZA x.ks’k dh izfrekvksa a brus vkrafdr gSa fd muesa ls tks ogka cjlksa lkEiznkf;d dkMZ [ksy jgh gSA Jherh lksfu;k dk;Zokgh ’kq: gqbZ ftlls fLFkfr fu;a=.k lsblh fnu egkjk"Vª ds Bk.ks ftys ds fVVokyk dks foltZu ds fy, ys tk;k tk jgk FkkA ls jg jgs gSa os Hkh vius ?kj okfil tkus ds xka/kh ls feys jktLFkku ds dkaxl usrkvksa sz ckgj gks xbZAesa fgalk HkM+d mBhA ml ftu tUek"Veh ;g tqyl ,d efLtn ds lkeus :d x;k w fy, rS;kj ugha gSA jktLFkku ds Hkjriqj a vkSj laklnksa ds ,d izfrfuf/keaMy us Hkh iqfyl ds vuqlkj 30 ls vf/kd ukxfjdFkhA dqN fgUnw vlkekftd rRoksa us eqfLye vkSj ogka dkQh muls f’kdk;r dh fd ?kk;y gq, vkSj de ls de 100 okguksa esa;qodksa dh fiVkbZ yxk nh vkSj eqlyekuksa le; rd ckts efLtn ds Hkhrj iqfyl vkx yxk nh xbZA fnYyh&uSuhrky jk"Vªh;dh xkfM+;ksa vkSj lEifRr dks uqdlku ctk, x,A blds dk xksyhpkyu vuqfpr jktekxZ ij :nzij ds vklikl lM+d ds qigqpk;kA ogka gqbZ fgalk ds QksVks lfgr a ckn fgalk ’kq: gqbA Z vkS j vdkj.k FkkA nksuksa vksj tys gq, okguksa ds LVhy ds dadkyeqlyekuksa dk ,d izfrfuf/keaMy egkjk"Vª nksuksa i{k Vªdksa vkSj jktLFkku ds eqlyeku fc[kjs iM+s FksA yxHkx ,d lkS nqdkuksa dksds x`gea=h Jh vkj- vkj- ikfVy ls feykA vkVks fjD’kksa esa Jh xgyksr ls cgqr ywVdj muesa vkx yxk nh xbZA iqfyl us 37x`gea=h dks crk;k x;k fd geykoj vc iRFkj Hkjdj yk, ukjkt gSa vkSj cM+h la[;k yksxksa ds f[kykQ ,QvkbZvkj ntZ dh ftuesaHkh [kqyvke eqfLye cfLr;ksa esa ?kwe jgs gSa s FksA egkjk"Vª ds es a eq l yeku muds ls 24 dks fxj¶rkj dj fy;k x;kA fLFkfrvkSj eqlyeku Mj ds lk;s esa thus dks vkfnoklh bykds dk;ZØeksa dk cfg"dkj dks bl gn rd fcxM+us ls jksdk tk ldrketcwj gSA izfrfuf/keaMy us iqfyl dk;Zokgh a ua n w j ckj es a 8 dj jgs gSA a Fkk ;fn iz’kklu 29 flrEcj dks gh dM+hij Hkh iz’ufpUg yxk,A flrEcj dks x.ks’k ;|fi Hkjriq j dk;Zokgh djrk vkSj nksf"k;ksa dks lha[kpksa ds 2 flrECkj dks bZn FkhA bl fnu foltZu ds nkSjku lkEiznkf;d n`f"V ls ihNs Mky nsrkA ckn esa jkT; ljdkj usegkjk"Vª ds vgenuxj ftys ds usoklk esa fgalk gqbZ ftlesa nks la o s n u’khy gS ija r q :nzij ds ftyk eftLVªV vkSj {ks= ds iqfyl q slkEiznkf;d naxk gqvkA ,slk vkjksi gS fd yksxksa us viuh tkusa xks i kyx<+ dk egkfujh{kd dk rcknyk dj fn;k A ;g Fkkiqfyl dk O;ogkj vR;ar i{kikriw.kZ jgkA xokbZa vkSj dbZ lkEiznfk;d fgalk dk lu~ 2011 esa gq, lkEiznkf;d naxksa dktks eqlyeku Fkkus esa ,QvkbZvkj fy[kokus ?kk;y gks x,A crk;k tkrk gS fd fookn ftys ds xksikyx<+ esa 14 flrEcj dks lu~ dksbZ bfrgkl ugha FkkA ogka fgUnw vkSj ys[kk&tks[kkA dgus dh vko’;drk ugha fdx, mUgsa gh vkbZihlh dh /kkjk 307 dk ,d xSj&dkuwuh x.ks’k eaMi dks ysdj ’kq: 2011 dk lcls cM+k lkEiznkf;d naxk gqvkA eqlyeku ’kkafriwod ,d lkFk jg jgs FksA Z buesa ls vf/kdka’k naxs cgqr ekewyh fooknksa lsvkjksih cukdj fxj¶rkj dj fy;k x;kA gqvkA eqlyekuksa dk vkjksi gS fd LFkkuh; fgalk esa 11 yksx ekjs x, ftuesa ls 9 dh oSls Hkh] eso eqlyeku] lkaLd`frd n`f"V ls ’kq: gq,A ;g lkQ gS fd NksV&eksVs eqnns Hkh s ~eqlyekuksa ds lkFk ,slk vDlj gksrk gS vkSj Fkkus ds baLisDVj jes’k ikfVy dk joS;k ekSr efLtn ds vanj iqfyl }kjk fd, x, vk/ks fgUnw gSA muesa ls dbZ ds fgUnw uke gSa a cM+h fgalk dk :i blfy, xzg.k dj ysrs gSablfy, os ,QvkbZvkj ntZ djkus esa Hkh vR;ar i{kikriw.kZ Fkk vkSj mUgksus eqlyekuksa a xksyhpkyu esa gqbA Hkjriqj esa eq[;r% eso Z vkSj os fgUnw R;kSgkj Hkh eukrs gSA Hkktik a D;ksfa d vuojr pyus okys lkEiznkf;d izpkj?kcjkrs gSA dbZ eqlyekuksa us usoklk ls a dks Mjk;k&/kedk;kA ;gka Hkh viuh laifRr eqlyeku clrs gSA fookn ,d dfczLrku a ges’kk ls ;g dgrh vkbZ gS fd eqlyeku] us ge lcds eu esa tgj Hkj fn;k gSA nksuksaHkkxdj vgenuxj esa ’kj.k yhA bl naxs dks uqdlku igqpk, tkus dh ,QvkbZvkj a dks ysdj FkkA fgUnqvksa dk dguk Fkk fd ns’k dh lkekftd eq[;/kkjk esa ’kkfey gksus leqnk;ksa ds lnL; ,d&nwljs ds izfr iwokZxg zesa eqlyekuksa ij pkdqvksa vkSj ryokjksa ls fy[kokus Fkkus igqps eqlyekuksa dks /kkjk a muds tkuojksa dks ikuh fiykus ds fy, ds fy, rS;kj ugha gSa vkSj blfy, cgql[;d a ikys gq, gSa vkSj muesa vkilh fo’okl u dsgeyk fd;k x;k vkSj tdh uked ,d 353 eas fxj¶rkj dj fy;k x;kA bl /kkjk xkao esa fLFkr rkykc dh Hkwfe dks iapk;r us lEiznk; muds izfr iwokZxgxzLr jgrk gSA z cjkcj gSA blds vfrfjDr] iqfyldehZ eqlyekuksaO;fDr dk dk;kZy; iwjh rjg ls u"V dj esa 326 eqlyekuksa dks vkSj dsoy 12 xyr rjhds ls eqlyekuksa ds dfczLrku ds ;|fi iztkra= esa thus dk vf/kdkj ikus ds ds fo:) jgrs gSa vkSj vDlj fgalk HkM+dkusfn;k x;kA blds ckn Hkh iqfyl us dksbZ xSj&eqlyekuksa dks fxj¶rkj fd;k x;kA fy, vkoafVr dj fn;k FkkA jktLFkku ds fy, dksbZ ’krsaZ ugha yxkbZ tk ldrha rFkkfi okyksa dk lkFk nsrs gSA lkEiznkf;d fgalk HkM+dus adk;Zokgh ugha dh vkSj mYVs eqlyekuksa dks blh rjg] 6 eqlyekuksa dks /kkjk 302 vkSj eq[;ea=h v’kksd xgyksr jkT; esa lkEiznkf;d Hkjriqj ds eqlyekuksa ds ÞfgUnwdj.kÞ ds dk ,d dkj.k xjhch vkSj csjkstxkjh Hkh gSAgR;k ds iz;kl dk vkjksih cuk fn;kA blds 12 dks /kkjk 307 esa fxj¶rkj fd;k x;kA fgalk dks fu;af=r djus esa iwjh rjg vlQy ckn Hkh muds fo:) Øwj lkEiznkf;d fgalk tc rd bu eqnnksa ij leqfpr /;ku ugha ~vxys fnu 3 flrEcj dks e/;izn’k ds s bu /kkjkvksa esa ,d Hkh xSj&eqfLye dh jgs gSA fiNys lky jktLFkku esa ljksnk vkSj a dh xbZA blls Hkktik ds nkos dk [kks[kykiu fn;k tkrk rc rd ns’k dks lkEiznkf;dmTtSu esa lkEiznkf;d naxk gqvkA mTtSu esa fxj¶rkjh ugha gqbA uanjckj ds eqlyeku Z w eaxy Fkkuk esa nks cM+s naxs gq, Fks vkSj nksuksa mtkxj gks tkrk gSA Hkktik ’kkflr fgalk ls eqDr djuk laHko ugha gksxkA
  • 6. efoveebkeÀ ë 22 Ôãñ 28 •ã¶ãÌãÀãè 2012 6`¾ãÖãâ ¹ãÀ ãä½ãÊãñØãã ÖÀ •ãØãÖ ½ã•ã¶ãî ÔãâÌã㪪ã¦ãã â ºãõŸ¦ãñ Öö, ¾ãñ ÊããñØã Ôãºã ¦ãÀÖ ‡ãŠã ¶ãÍãã ãä¹ãœÊãñ ‚ãâ‡ãŠ ½ãò Ö½ã¶ãñ Ìã¡ãÊãã ‡ãñŠ ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý Øãâªãè-ØãããäÊã¾ããâ ªñ¦ãñ Öö, ÍãÀãºã†â›ã¹ããäÖÊã ‡ãñŠ ½Öã¡ã Ô‡ãîŠÊã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ããè¦ãñ Ööý ‚ãØãÀ ‡ãŠãñƒÃ ƒ¶ã‡ãŠãè ÖÀ‡ãŠ¦ããò ‡ãŠããäÊãŒãã ©ãã ãä‡ãŠ ‡ãõŠÔãñ Ô‡ãîŠÊããè œã¨ãã‚ããò ‡ãŠãñ ãäÌãÀãñ£ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ¦ããñ ¾ãñ ÊããñØã ½ããÀ¹ããè› ¹ãÀÀãñ¡ Àãñã½ã¾ããñ, ½ã•ã¶ãì‚ããò ´ãÀã ¹ãÀñÍãã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã ä „¦ãã Öãñ •ãã¦ãñ Ööý•ãã¦ãã Öõý †‡ãŠ †ñÔããè Öãè Ü㛶ã㠇㊺ãÃÊãã ½Öã¡ã Ô‡ãîŠÊã, ÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ ÍããõÞããÊã¾ã,½ããäÔ•ãª, ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ ½ãò ªãñ ½ããÊãñ ÔãâØã½ã ¶ãØãÀ ¹ãìãäÊãÔã Þããõ‡ãŠãè ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ÌããÊãã‡ãñŠ ÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ ÍããõÞããÊã¾ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò Ôãã½ã¶ãñ Þããõ‡ãŠ, ¼ãÀ¶ããè ¶ãã‡ãŠã ãä¹ãŠÊãÖãÊã Êãü¡ãä‡ãŠ¾ããò‚ããƒÃ Öõý ‡ãŠãñ ¹ãÀñÍãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ã¡á¡ã ºã¶ã Øã¾ã㠇㊽ãÁªáªãè¶ã (ºãªÊãã Öì‚ãã ¶ãã½ã) ¶ãñ Öõý Íãã½ã ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ÔãâØã½ã ¶ãØãÀ ¹ãìãäÊãÔãÖ½ã‡ãŠãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã, ``¾ãÖ Þããõ‡ãŠãè ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ÌããÊãñ Þããõ‡ãŠ ¹ãÀ Öãè ÊããñØãÍããõÞããÊã¾ã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ‚ããÌããÀã, ½ã•ã¶ãì‚ããò ¹ã¶¦ã ‡ãŠã Ôã½ãîÖ ºã¶ãã‡ãŠÀ Œãü¡ñ ÀÖ¦ãñ Öö,‡ãŠã ‚ã¡á¡ã ºã¶ãã Öì‚ãã Öõý •ããñ ‚ãㆠã䪶ã ãä • ã¶ã‡ãŠã ‡ãŠã½ã ãä Ô ã¹ãà Š , ½ããä Ö Êãã‚ããò ,ÍããõÞã ‡ãŠÀ¶ãñ ‚ãã ÀÖãè Êã¡ãä‡ãŠ¾ããò, ½ããäÖÊãã‚ããò Êãü¡ãä‡ãŠ¾ããò ‡ãŠãñ ÜãîÀ¶ãã, ¹ãÀñÍãã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã Öãñ¦ãã‡ãŠãñ ã䪶㠽ãò ÔãÀñ‚ãã½ã ¹ãÀñÍãã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý Öõý†ñÔãã ãä¹ãœÊãñ 1 ÔããÊã Ôãñ Öãñ ÀÖã Öõý Êãñã‡ãŠ¶ã ä ªîÔãÀãè ¦ãÀ¹ãŠ ¼ãÀ¶ããè ¶ãã‡ãŠã ½ãò ¶ãÍãñãäü¡¾ããòÔãºã ¡À ‡ãñŠ ½ããÀñ ‡ã슜 ºããñÊã¦ãñ ¶ãÖãé Ööý ‡ãŠã Àã•ã Öõý ¾ãñ ºãÖì¦ã Íã½ãöãã‡ãŠ ºãã¦ã Öõ¾ãÖãâ ¦ã‡ãŠ ãä‡ãŠ ¾ãñ ÊããñØã Êãü¡ãä‡ãŠ¾ããò ¹ãÀ ¹ãã¶ããè ãä‡ãŠ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ªãñ¶ããò ¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã†â ½ããäÖÊãã‡ãñŠ Øã캺ããÀñ ½ããÀ¦ãñ Öö, ºãñÞããÀãè Êãü¡ãä‡ãŠ¾ããâ ãä‡ãŠ •ãʪ Öãè Ìãñ ƒ¶ã Êãü¡‡ãŠãò ‡ãŠãñ £ãÀ Öì† ‡ãŠÖã, `` ƒ¶ã ÊããñØããò ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ¶ãÖãé Ô©ãã¶ããè¾ã ÊããñØ㠇㋾ããò Þãì¹¹ããè Ôãã£ãñ ºãõŸñ Öõý ƒ¶ã½ãò Ôãñ †‡ãŠ ¦ããñ ½ãìâ¼ãƒÃ ‡ãŠãè ½ãñ¾ãÀ ¼ããèÞãì¹ãÞãã¹ã ¾ãñ Ôãºã Ôãֶ㠇ãŠÀ ÀÖãè Ööý ªºããñÞãòØãñý ãä¹ãœÊãñ 4 ÔããÊã Ôãñ ÀÖ ÀÖãè ½ããäÖÊãã‚ããò, Êãü¡ãä‡ãŠ¾ããò ‡ãŠã ºãã©ãÁ½ã •ãã¶ãã Ööý Öõý ``Ö½ã ËãñØããò ¶ãñ ¹ãìãäÊãÔã ½ãò ƒ¶ã‡ãñŠ Ôãì ½ ã¶ã Þããõ £ ãÀãè ¶ãñ ‡ãŠÖãý ªìÍÌããÀ Öãñ Øã¾ãã Öõý ƒ¶ã‡ãŠãñ ÊãØãã¦ããÀ †‡ãŠ ‚㶾ã ãä¶ãÌããÔããè ‚ãÀÍ㪠¶ãñ ‡ãŠÖã, ãä‡ãŠ¦ã¶ããè ãäÌã¡âºã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ½ããäÖÊãã‚ããòãäŒãÊãã¹ãŠ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠãè Öõ, „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã ‚ããØãñ Ôãì½ã¶ã ¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ºãã¦ã •ããÀãè ÀŒã¦ãñ ¹ãÀñÍãã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ¹ã¦ãã ``¾ãñ ÊããñØã ÔããƒÃ ºããºãã Ô›ãñÀ ‡ãñŠ ºãã•ãî ½ãò ‡ãñŠ Àã•ã ½ãò ½ããäÖÊãã†â ÔãìÀãäàã¦ã ¶ãÖãé Ööý ¡ãù. ¼ããè½ãÀãÌã ‚ããâºãñ¡‡ãŠÀ ÀãÓ›Èãè¾ã ¶ãñ¦ãã ¶ãÖãé ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ÀãÓ›Èãè¾ã ¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãŠãè ÔãîÞããè ½ãò ¡ãù. ºããºããÔããÖñºã ‡ãŠã ¶ãã½ã Øãã¾ãºã ÀãÓ›Èã¾ã ¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãŠãè ÔãîÞããè ºã¶ãã¶ãñ ½ãò ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ¼ããè Ô㌦ã ãä¶ã¾ã½ã Öãò, ¦ããñ ¼ããè ºããºãã ÔããÖñºã è ©ããý ãä ª ÊÊããè Ìã ÔããÌãà • ããä ¶ ã‡ãŠ ½ãâ ¨ ããÊã¾ã ‡ãñ Š ‚ãÊããÌã㠂㶾ã À㕾ããò ‡ãŠã ¶ãã½ã „Ôã½ãò Öãñ¶ãã Öãè ÞãããäÖ†ý ¾ããñ•ã¶ãã ‚ãã¾ããñØã ‡ãñŠ ¹ãîÌãà ÔãªÔ¾ã, ãäÌã£ãã¶ãÔã¼ãã À㕾ã Ôãñ ƒÔã ºããÀñ ½ãò ¹ãî œ ã Øã¾ãã ¦ããñ ãä ‡ ãŠÔããè Ôã¼ãã ÔãªÔ¾ã ¡ãù. ¼ããÊãÞãâ³ ¼ãì¥ãØãñ‡ãŠÀ ¶ãñ ‡ãŠÖãý ‚ããØãñ ƒ¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã, ``‚ãã‡ã‹Ôã¹ãŠãñ¡Ã ¶ãñ ¼ããè ‡ãñ Š ¹ããÔã ¼ããè ¡ãù . ºããºãã ÔããÖñ º ã ºãì㮕ããèãÌã¾ããò ‡ãŠãè ÔãîÞããè ½ãò ¡ãù. ºããºãã ÔããÖñºã ‡ãŠãñ Ô©ãã¶ã ã䪾ãã Öõý Þãõ¦¾ã¼ãîã½ã ãäªÊÊããè ½ãò ¶ãÖãé ä ä ä ÀãÓ›È ã è ¾ ã ¶ãñ ¦ ãã Öõ , ƒÔã‡ãŠãè ‡ãŠãñ ƒ à Öõ, ãäÔã¹ãÊ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ „Ôã‡ãŠã ¶ãã½ã ÀãÓ›Èã¾ã ¶ãñ¦ãã ‡ãŠãè ÔãîÞããè ½ãò ¶ãÖãé ¾ãñ Ôã½ã¢ã Ôãñ ºããÖÀ Öõý è •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¶ãÖãé Öõ ý •ãºã ‚㶾ã ÀãÓ›È ã è ¾ ã ¶ãñ ¦ ãã ‡ãŠãè ¹ããä À ¼ããÓãã ½ãâ ¨ ããÊã¾ããò ½ãò ƒÔã‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÊããèÔ¹ãÓ› ¶ãÖãé Öõ ‚ããõ À ÔãÀ‡ãŠãÀãè Ôãî Þ ããè ÀãÓ›Èãè¾ã ¶ãñ¦ãã ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ ¹ããäÀ¼ããÓãã Ô¹ãÓ› ¶ãÖãé Öõ, ƒÔããäÊㆠÖãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ØãƒÃ ¦ããñ ºããºãã ÔããÖñ º ã ‡ãŠã ¶ãã½ã½ãò ¡ãù . ºããºãã ÔããÖñ º ã ‚ããâ º ãñ ¡ ‡ãŠÀ ‡ãŠã ÀãÓ›È ã è ¾ ã ¶ãñ ¦ ãã‚ããò ‡ãŠãè Ôãî Þ ããè ½ãò ¶ãÖãé¶ãã½ã ¼ããè Íãããä ½ ãÊã ¶ãÖãé Öõ ý Ôãî Þ ã¶ãã ãä‡ãŠ ¾ãñ ØãÊã¦ããè Ôãñ Öãñ Øã¾ãã ÖãñØããý ÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ ºããâ£ã‡ãŠã½ã ãäÌã¼ããØã ‡ãŠãè © ã ã ý ƒ âªì ãä½ãÊã ‡ãŠã ½ãã½ãÊãã‡ãñ Š ‚ããä £ ã‡ãŠãÀ Ôãñ ãä ½ ãÊããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÔãîÞããè ½ãò ¨ãìãä› Öõý ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ½ãò „Ÿã¶ãñ ÌããÊãñ‡ãñ Š ‚ã¶ãì Ô ããÀ ‡ãò Š ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè Ôãî Þ ããè †¡Ìããñ ‡ ãñ Š › ãä ‡ ã‹ Ê ãÌããƒÃ ½ãã©ããè ¶ãñ ‡ãŠÖã½ãò ¡ãù . ºããºãã ÔããÖñ º ã ‚ããâ º ãñ ¡ ‡ãŠÀ ‡ãŠã -ÔãìŒãªñÌã ©ããñÀã¦ã (¾ãî•ããèÔããè ¹ãîÌãà ‚㣾ãàã) ºããºãã ÔããÖñ º ã ‡ãŠã Ô½ããÀ‡ãŠ ºã¶ãã¶ãñ ½ãò¶ãã½ã ¶ã Öãñ ¶ ãñ ¹ãÀ ‚ããÍÞã¾ãà ‚ããõ À ªì Œ ã Þãâ ³ ‡ãŠãâ ¦ ã ¼ãâ ¡ ãÀñ ¶ãñ ‚ããÀ. ›ãè . ‚ããƒÃ . •ãØã•ããè Ì ã¶ã Àã½ã, ªñ Ì ããè Ê ããÊã ‡ãñ Š . ãä Ì ã¼ããØã ‡ãñ Š ¹ããÔã Öãñ Ø ããè ý Êãñ ã ä ‡ ㊶㠂ãããä Œ ãÀ Ôã½ãÔ¾ã㠇㋠¾ ããò ‚ãã ÀÖãè Öõ ,¹ãÆ ‡ ㊛ ãä ‡ ㊾ãã Øã¾ãã Öõ ý ‡ãñ Š ´ãÀã ºããºãã ÔããÖñ º 㠇㋠¾ ãã ÀãÓ›È ã è ¾ ã ‚ããÀ. ¶ããÀã¾ã¥ã¶ã, ½ããõ Ê ãã¶ã㠂㺪ì Ê ã ºããâ £ ã‡ãŠã½ã ãä Ì ã¼ããØã ¶ãñ Öãè Ôãã¹ãŠ Ìãñ †ñ Ô ãã ÔãÌããÊã „Ÿã ÀÖñ Öö ‚ããõ À ¡ãù . ºããºãã ÔããÖñ º ã ‚ããâ º ãñ ¡ ‡ãŠÀ ‡ãñ Š ¶ãñ ¦ ãã Öö ý †ñ Ô ãã ¹ãî œ ã Öõ Êãñ ã ä ‡ ㊶㠇ãŠÊãã½ã ‚ãã•ããª, Þãâ ³ Íãñ Œ ãÀ Ìã Í㺪ãò ½ãò •ãÌããºã ãä ª ¾ãã ãä ‡ ㊠ãä ª ÊÊããè „¶ã‡ãŠãñ ‚ããÍãâ‡ãŠã Öõ ãä‡ãŠ ¡ãù. ¼ããè½ãÀãÌã•ã¶½ããä ª ¶ã 14 ‚ã¹ãÆ õ Ê ã ‡ãŠãñ ÀãÓ›È ã è ¾ ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ‡ãŠÖã Ôãî Þ ããè ½ãò „¶ã‡ãŠã Íãâ ‡ ãŠÀª¾ããÊã Íã½ããà , Êãñ ã ä ‡ ㊶㠃Ôã ‡ãñ Š Àã•ãÜãã› ¹ãÀ „¶ã‡ãŠã Ô½ãð ã ä ¦ ã ‚ããâ º ãñ ¡ ‡ãŠÀ ‡ãŠãñ ÀãÓ›È ã è ¾ ã ª•ããà ãä ª ¾ãã‚ãÌã‡ãŠãÍã Üããñ ã ä Ó ã¦ã ãä ‡ ㊾ãã Øã¾ãã Öõ ¶ãã½ã ¶ãÖãé Öõ ý ƒ¶ã‡ãŠãè Ôãî Þ ããè ½ãò ÔãîÞããè ½ãò ¡ãù. ºããºãã ÔããÖñºã Ô©ãÊã ºã¶ãã Öì ‚ ãã Öõ , ƒÔããä Ê ã† Ìããñ Öãè ¶ãÖãé Øã¾ãã Öãñ Ø ãã, ƒÔããä Ê ã†‚ããõ À ¼ããÀ¦ã À¦¶ã •ããñ ÔãÌããó Þ Þã ãä • ã¶ã‡ãñ Š ¶ãã½ã Öö , Ìããñ Öö ½ãÖ㦽ãã ‚ããâ º ãñ ¡ ‡ãŠÀ ‡ãŠã ¶ãã½ã Øãã¾ãºã Öõ ý ÀãÓ›È ã è ¾ ã ¶ãñ ¦ ãã Öãò Ø ãñ , †ñ Ô ããè „¶Öãò ¶ ãñ Þãâ ³ ‡ãŠãâ ¦ ã ¼ãâ ¡ ãÀãè ¶ãñ Ôãî Þ ã¶ãã ‡ãŠãÔã½½ãã¶ã ã䪾ãã Øã¾ãã Öõý ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ Øããâ £ ããè , ¹ãâ ã ä ¡ ¦ã •ãÌããÖÀÊããÊã ¶ãñ Ö Â, ¼ãâ ¡ ãÀãè ¶ãñ Øãð Ö ½ãâ ¨ ããÊã¾ã Ôãñ ƒÔã †‡ãŠ ‚ã•ããè º ããñ Ø ãÀãè º ã Œããñ • ã ‡ãŠã ‚ããä £ ã‡ãŠãÀ ‡ãŠã ¹ãÆ ¾ ããñ Ø ã Øãð Ö ½ãâ ¨ ããÊã¾ã,‡ãñ Š ªÔ¦ããÌãñ • ã ½ãò ãä ‡ ㊠¡ãù . ºããºãã ÊããÊã ºãÖãªì À ÍããÔ¨ããè , ƒâ ã ä ª Àã ãä Ì ãÓãû ¾ ã ¹ãÀ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Êãñ ¶ ããè ÞããÖãè , ‚ããä Ì ãÓ‡ãŠãÀ ãä ‡ ㊾ããý Êãñ ã ä ‡ ㊶㠕ããñ ÔããÌãà • ããä ¶ ã‡ãŠ ºããâ £ ã‡ãŠã½ã ½ãò ãä ‡ ㊾ããýÔããÖñ º ã ÀãÓ›È ã è ¾ ã ¶ãñ ¦ ãã Öö , ƒÔã‡ãŠã Øããâ £ ããè , Àã•ããè Ì ã Øããâ £ ããè , Ôãâ • ã¾ã ¦ããñ Øãð Ö ½ãâ ¨ ããÊã¾ã ¶ãñ ‡ãŠÖã ¾ãñ Ôãî Þ ããè „¶ã‡ãñ Š ¹ããÔã ©ããè , „Ôã½ãò ºããºãã Ôãã¼ããÀ-¶ãÌãã‡ãŠãÊã‡ãŠãñ ƒ à ¼ããè Ôãºãî ¦ ã „¹ãÊ㺣㠶ãÖãé Öõ ý Øããâ£ããè, —ãã¶ããè •ãõÊã ãäÔãâÖ, •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÔããÌãà • ããä ¶ ã‡ãŠ ºããâ £ ã‡ãŠã½ã ÔããÖñ º ã ‚ããâ º ãñ ¡ ‡ãŠÀ ‡ãŠã ¶ãã½ã ¶ãÖãé (‚ã¶ãìÌã㪇㊠Øããè¦ãã Íãñ߇ãñŠ)
  • 7. efoveebkeÀ ë 22 Ôãñ 28 •ã¶ãÌãÀãè 2012 7½Öã¡ã Ô‡ãîŠÊã ½ãò ‚ããØã ÊãØããè ¾ãñ ‚ã¹ãŠÌããÖ ¹ãîÀãè ºãÔ¦ããè ½ãò ¹ãõŠÊããè ogKe keâe keâejCe Skeâ JÙeeheejer keâes veeRo ve Deeves keâer yeerceejer Leer~ Gmekeâe veewkeâj ceeefuekeâ keâer yeerceejer mes -Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠¹ããäÀÌã¦ãö㠇ãŠã ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠ֽã¶ãñ Ô‡ãîŠÊã ‡ãñŠ ½ã㣾ã½ã Ôãñ ‚ãã½ã •ã¶ã¦ãã Ôãñ ‚ã¹ããèÊã £ã½ãà Ôãñ •ãìü¡ãè, ªâØããò ‡ãŠãè, ½ããÀ¹ããè› ogKeer jnlee Lee~ Skeâ efove ÔãìºãÖ-ÔãìºãÖ 10.00 ºã•ãñ Ô›ã¹ãŠ Ìãã¹ãÔã ‚ãã Øã¾ãã, Êãñãä‡ãŠ¶ã ãä¹ãÆâãäÔã¹ãÊã ‚ãÍããñ‡ãŠ •ãã¾ãÔãÌããÊã Ôãñ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä ‡ ㊠ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ‡ãŠãè Ü㛶ãã, •ãºã ¦ã‡ãŠ ‚ãã¹ã Œãìª JÙeeheejer Deheves veewkeâj keâes meejer•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã½ãò ãä¹ãŠÀ 1.30 ºã•ãñ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãè, ‚ã¹ãŠÌããÖãò ¹ãÀ £¾ãã¶ã ½ã¦ã ªñ, •ããâÞã ¹ãÀŒã ¶ã Êãò, „Ôã ¹ãÀ £¾ãã¶ã mebheefòe oskeâj Ûeue yemee~ mecheefòe¹ãŠãñ¶ã ‚ãã¾ãã ãä‡ãŠ †â›ã¹ããäÖÊã ‡ãñŠ ½ãò ¹ãŠãñ¶ã ‚ãã¾ãã ãä‡ãŠ ½Öã¡ã Ô‡ãîŠÊã Êãñãä‡ãŠ¶ã „¶ãÔãñ Ôã½¹ãÇ㊠¶ãÖãé Öãñ keâe ceeefuekeâ yeveves keâs yeeo veewkeâjÌãã½ã¶ãÀãÌã ½Öãã䡇㊠½¾ãìãä¶ããäÔã¹ãÊã jele keâes meesves keâer keâesefMeMe keâjÔ‡ãîŠÊã ½ãò ‚ããØã ÊãØã ØãƒÃ Öõ, ºãÞÞãñ jne Lee, efkeâvleg Deye Gmes veeRoÔ‡ãîŠÊã Ôãñ ãä¶ã‡ãŠÊã-ãä¶ã‡ãŠÊã‡ãŠÀ veneR Dee jner Leer~ Skeâ jele peye¼ããØã ÀÖñ Ööý ‚ãã¶ã¶ã-¹ãŠã¶ã¶ã ½ãò Jen meesves keâer keâeseMeMe keâj jne f¹ããä À Ìã¦ãà ¶ ã ãä Í ãàã¥ã Ôãâ Ô ©ãã ½ãò Lee, Gmeves keâgÚ Deenš megveer~‡ãŠã¾ãÃÀ¦ã ‚ãÀÍããè ‚ã¶ÔããÀãè, ‚ããõÀ osKee, Skeâ Ûeesj Iej keâe meejeØããè¦ãã ÍãñÊã‡ãñŠ ÌãÖãââ ØãƒÄý Êãñãä‡ãŠ¶ã meeceeve mecesš keâj Gmes yeebOeves¾ãñ ½ãã¨ã †‡ãŠ ‚ã¹ãŠÌããÖ ©ããèý keâer keâeseMeMe keâj jne Lee, hejvleg f ƒÔã Ü㛶ãã ¹ãÀ ‚ãÀÍããè Ûeeoj Úesšer nesves keâs keâejCe‚ã¶ÔããÀãè ¶ãñ ‡ãŠÖã •ãºã Ö½ã ÌãÖãâ ie"jer yebOe veneR jner Leer~¹ãÀ ¹ãÖìâÞãñ ¦ããñ œãñ›ñ ºãÞÞããò ‡ãŠãè veewkeâj ves Deheveer Dees]{er¼ããèü¡ Ô‡ãîŠÊã ‡ãñŠ Øãñ› ¹ãÀ •ã½ãã ngF& Ûeeoj Ûeesj keâes os oer Deewj©ããèý ÔãìÀàãã‡ãŠ½ããê ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ¡â¡ã yeesuee, FmeceW yeebOe uees~ Gmes½ããÀ ÀÖã ©ãã, ƒÔã ¹ãÀ ½ãÀãŸãè peiee osKekeâj Ûeesj meeceeve½ãã䡾ã½ã ‡ãŠãè ½ã쌾ã㣾ãããä¹ã‡ãŠã Úes][keâj Yeeieves ueiee~ efkeâvlegÀã…Êã ºããÖÀ ‚ããƒÄ ‚ããõÀ ‡ãŠÖã veewkeâj ves Gmes jeskeâkeâj neLeãä‡ãŠ ¾ãñ ¹ãŠã¾ãÀ ãäºãÆØãñ¡ ÌããÊããò ‡ãŠãè pees][keâj keâne, Yeeiees cele,›Èñãä¶ãâØã ÞãÊã ÀÖãè Öõý Fme meeceeve keâes ues peeDees ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠•ãºã Øããè¦ãã ÍãñÊã‡ãñŠ leeefkeâ ceQ Ûewve mes mees mekeâtB~¶ãñ Ô‡ãîŠÊã ‡ãñŠ ½ã쌾ã㣾ãããä¹ã‡ãŠã ‚ãÍããñ‡ãŠ Fmeer ves cesjs ceeefuekeâ keâer veeRo•ãã¾ãÔãÌããÊã Ôãñ ãä½ãÊã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãÍãÍã ä G][e jKeer Leer Deewj Deye cesjer~‡ãŠãèý Ô‡ãîŠÊã ‡ãñŠ ÌããÞã½ãõ¶ã ¶ãñ ƒ¶ã‡ãñŠ ½ãò ‚ããØã ÊãØã ØãƒÃ Öõ ‚ããõÀ 4 ºãÞÞãñ ¹ãã¾ããý ¼ããäÌãӾ㠽ãò ¼ããè †ñÔããè ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè Ü㛶ãã ½ã¦ã ªò, ‚ã¹ãŠÌããÖ ¹ãõŠÊãã¶ãñ ‡ãñŠ Gmekeâer yeeleW megve Ûeesj keâer YeerÔãã©ã ºãª¦ã½ããè•ããè Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠãèý ½ãÀ ØㆠÖöý ֽ㠕ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãñŠ ÞããÖñ Ìããñ ‚ããØã Ôãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã Öãñ, ¾ãã ãäŒãÊãã¹ãŠ ‚ã¹ã¶ãã ÂŒã Ô㌦㠇ãŠÀòý DeebKeW Kegue ieF&b~oefuele ÙegJekeâ mebie Yeeieer meJe&Ce keâer yesšer lees ceeb mes efvekeâeueer KegVeme keâefLele leewj hej Kego keâes metÛevee nw. hegeueme SJeb ØeMeemeve fmeJe&Ce keânves Jeeues ueesieeW keâer ceefnuee keâs keâhe][s Heâe][s peeves Deewjyesšer keâes keâefLele leewj hej oefuele Gmes efyeve keâhe][esb keâs IegceeS peevesmecePes peeves Jeeues Skeâ ÙegJekeâ mes keâer yeele mes Yeer Fbkeâej keâj jnerhÙeej nes ieÙee. ue][keâe-ue][keâer oesveeW nw. hegefueme yeme ceefnuee keâes heeršsYeeie ieS Deewj Deye Fmeer keâe peeves keâer yeele ceeve jner nw. yeerlesKeeefceÙeepee ue][keâs keâer ceeb keâes 18 veJebyej keâes Iešves Jeeueer FmeYegielevee hej jne nw. ceneje°^ keâs Iešvee keâs yeeo ue][keâer keâes Yeieemeleeje ceW Iešer Fme Iešvee keâs yeeo ues peeves Jeeues ue][keâs keâer ceeb keâeue][keâer JeeueeW ves ue][keâs keâer ceeb keâer peneb ueieeleej Glheer][ve nes jne nwmejsDeece efhešeF& keâer. ceefnuee keâs lees JeneR ceefnuee keâes oefuele meceepekeâhe][s Heâe][ves Deewj Gmes Gmeer DeJemLee keâs ueesieeW keâe Yeer Kegue keâj meceLe&veceW IegceeS peeves keâer Yeer Keyej nw. veneR efceue hee jne nw. oefuele meceepeIešvee keâs yeeo hegeueme ves ceeceuee f keâe JÙeefòeâ ceefnuee keâer meneÙeleelees ope& keâj efueÙee nw. keâs efueS meeceves Deeves mes keâleje uesekeâve DeejeseheÙeeW keâes efiejHeäleej f f jns nQ, efpememes oyebieeW keâe neQmeueeveneR efkeâÙee ieÙee nw Deewj hegeueme f Deewj ye]{ ieÙee nw.Éeje oyebieeW keâe he#e efueS peeves keâer -ªãäÊã¦ã ½ã¦ã Ôãñ Ôãã¼ããÀ
  • 8. efoveebkeÀ ë 22 Ôãñ 28 •ã¶ãÌãÀãè 2012 8`Ö½ããÀã ÜãÀ Ö½ããÀã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ †Ôã. ‚ããÀ. †. ‡ãŠãè ãäºããäÊ¡âØã ‡ãŠã ‡ãŠãñƒÃ ‡ã‹ÌãããäÊã›ãè ‡ã⊛ÈãñÊã ¹ãÀ ÔããÀñ ãä¶ã¾ã½ããò ‡ãŠãñ ¦ãã‡ãŠ ¹ãÀ ÀŒã‡ãŠÀ ‚ããõÀ ÊããñØããò ‡ãŠãè ÔãÖ½ããä¦ã¶ãÖãé ‚ããõÀ ÌãÖ •ãʪ Öãè •ã•ãÃÀ ÖãÊã¦ã ½ãò Öãñ •ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ªîÔãÀãè ¦ãÀ¹ãŠ ãäÊㆠãäºã¶ãã ãäºãÊ¡Àãò ‡ãñŠ ¢ããñÊããè ½ãò ¡ãÊã ã䪾ãã ÖöýƒÔã ¦ãÀÖ keâeÙeoe keâevetveÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠã ¾ãÖ ‡ãŠã¶ãî¶ã •ããñ Ö½ãò •ãñÊã ¼ãñ•ã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¾ãÖã â¹ãÀ ãäºãÊ¡À ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà •ã½ããè¶ã 3 ‡ãñŠ ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ãäºãÊ¡À ‡ãŠãñ ªñ ã䪆 ØㆇãŠãè ‡ãŠÖãé ¼ããè ‡ãŠãñƒÃ •ãÌããºãªãÀãè ¶ãÖãé ‚ãã¦ããèý •ãºããä‡ãŠ ¾ãÖ ½ã㶾ã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ Öö ‚ããõÀ ƒÔã ¦ãÀÖ Ôãñ †Ôã. ‚ããÀ. †. ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ¶ãñ¦ãã‚ããò ¶ãñ keâevetve Ssmee ceevekeâj Ûeuelee nw efkeâ nj Skeâ veeieefjkeâ keâes‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ãäºããäÊ¡âØã ºã¶ã¦ããè Öõ ¦ããñ „Ôã‡ãŠãè 60 ÔããÊã ¦ã‡ãŠ ‡ãŠãè ØããÀâ›ãè Öãñ¶ããè ½ããñ›ãè ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠãè Öõý ƒÔã 3 ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ãäÔã¹ãÊ keâevetve keâer peevekeâejer nesveer ner ÛeeefnS, nce Ùen veneR keân mekeâlesÞãããäÖ†ý Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã•ã •ããñ †Ôã. ‚ããÀ. †. ½ãò ãäºããäÊ¡âØã ºã¶ã ÀÖãè Öõ ¶ããèãä¦ãØã¦ã ¹ãõŠÔãÊãñ Êãñ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ©ãã ÌãÖ ¹ããùãäÊãÔããè ½ãò efkeâ nceW keâevetve ceeuetce veneR Lee, FmeefueS Deece pevelee keâes Gvemes„Ôã‡ãŠãè 6 ÔããÊã ‡ãŠãè ¼ããè ØããÀâ›ãè ‡ãŠãñƒÃ ¶ãÖãé ªñ Ôã‡ãŠ¦ããý ‡ãŠãñƒÃ ºãªÊããÌã ¶ãÖãé Êãã Ôã‡ãŠ¦ããè ©ããèý 3 ‡ãñŠ ‡ãŠã ØãõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ããè pegÌ[s ngS keâevetveeW keâer peevekeâejer osves kesâ efueS nce nj Debkeâ ceW †‡ãŠ ÔãÌãó ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ¾ãÖ ¹ãã¾ãã Øã¾ãã Öõ ãä‡ãŠ †Ôã. ‚ããÀ. †. ½ãò ãä•ã¶ã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ã슜 ÊããñØããò ‡ãŠãñ ½ããÊãã½ããÊã ‡ãŠÀ ÀÖãè Deehekeâes yeleeSbies keâeÙeoe-keâevetve~ÊããñØããò ‡ãŠãñ ÜãÀ ãä½ãÊãã ©ããý „¶ã½ãò Ôãñ 60% ÊããñØã ‚ãã•ã ÜãÀ ºãñÞã‡ãŠÀ ÞãÊãñ Öõ ‚ããõÀ Êããñ‡ãŠ¦ããâãä¨ã‡ãŠ ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ •ããñ ÔããñÔãã¾ã›ãè ‡ãŠã Þãì¶ããÌã ‚ããõÀ †Ôã. ãäÊㆠ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõ ‚ããõÀ •ãÖãâ-•ãÖãâ ¹ãÀ ƒÔã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñØㆠÖö ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ãäºããäÊ¡âØã ‡ãŠã ½ãò›ñ¶ãòÔã ÌãÖ ¼ãÀ ¶ãÖãé ¹ãã ÀÖñ Öö ‚ããõÀ ÌãÖ ‚ããÀ. †. ‡ãñŠ ãä֦㠽ãò ©ãñ „¶ã Ôãºã ‡ãŠãñ À- ‡ãŠÀ ã䪾ãã Øã¾ãã Öõý ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõ „¶ã‡ãŠã Ôãºã‡ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõ ‚ããõÀ ‡ãŠÊãñ‡ã‹›À‡ãŠã¶ãî¶ã Ôãñ ¼ããè ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¦ãÀÖ ÜãÀ ‡ãŠãñ ºãñÞã ¶ãÖãé Ôã‡ãŠ¦ãñ ƒÔããäÊㆠÌãÖ †Ôã. ‚ããÀ. †. Ôãñ‡ã‹Ôã¶ã 3 (†‡ã‹Ôã) ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæ㠕ããñ †Ôã. ‚ããÀ. †. ºããè. †½ã. Ôããè. †Ôã. ‚ããÀ. †. ãäºãÊ¡À ÔããñÔãã¾ã›ãè ¾ãñ ÔããÀñ ÊããñØã ãä½ãÊã‡ãŠÀ‚ããõ¶ãñ-¹ããõ¶ãñ ªã½ããò ¹ãÀ ØãõÀ ‡ãŠã¶ãî¶ããè Á¹ã Ôãñ ºãñÞã‡ãŠÀ •ãã ÀÖñ Ööý ƒÔã ¦ãÀÖ ½ãò ÜãÀ ãä½ãÊãòØãñ „Ôã ¹ãÀ ¹ãîÀñ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ÔãªÔ¾ããò ‡ãŠã ºãÀãºãÀãè ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ œãè¶ã ÀÖñ Ööý•ããñ ½ãìâºãƒÃ ‡ãñŠ ½ãñÖ¶ã¦ã‡ãŠÍã Öö ‚ããõÀ ØãÀãèºã Öö „¶ã‡ãŠãñ £ããèÀñ-£ããèÀñ ‡ãŠÀ‡ãñŠ ½ãìâºãƒÃ Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý Êãñãä‡ãŠ¶ã •ãºã †¶ãñ‡ã‹ÍãÀ 2 ºã¶ã¦ãã ¦ããñ ãäÔã¹ãÊ †‡ãŠ ̾ããä‡ã‹¦ã ƒÔããè ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã ãäºãÊ¡À Ôãñ †ØãÆãè½ãò› ‡ãŠÀ¦ãñ Ôã½ã¾ã ÔãÖ½ããä¦ã ¹ã¨ã ¹ãÀ‡ãñŠ ºããÖÀ £ã‡ãñŠÊãã •ãã ÀÖã Öõý ‚ãºã ¦ããñ †Ôã. ‚ããÀ. †. ‡ãŠã ¾ãÖ ½ã¦ãÊãºã ‡ãŠã ¶ãã½ã †¶ãñ‡ã‹ÍãÀ 2 ½ãò ¡ãÊãã •ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ¹ãîÀñ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãŠã †‡ãŠ Öãè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãè ¼ããè ÔãÖ½ããä¦ã Êãñ¶ãã ‚ããä¶ãÌãã¾ãà Öõý ƒÔããè ‡ãñŠ Ôãã©ã •ãºãÖãñ Øã¾ãã ãä‡ãŠ ÔããÀñ ÀãÔ¦ãñ ‚ã¹ã¶ãã‚ããñ ‚ããõÀ ãäºãÊ¡Àãò ‡ãŠãè •ãñºã ¼ãÀãñý ‚ãºã ̾ããä‡ã‹¦ã ÜãÀ ‡ãŠã ½ãããäÊã‡ãŠ ºã¶ã ºãõŸ¦ãã Öõý ãä•ãÔã‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ¹ããäÀÌããÀ ½ãò ÜãÀãò ‡ãŠã ‚ãÊããñ›½ãò› ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ ¦ããñ „Ôã ‚ãÊããñ›½ãò› ½ãò †‡ãŠÊã¹ãÖÊãñ ¦ããñ ¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè ½ãò †Ôã. ‚ããÀ. †. ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ÊããñØããò ‡ãŠãñ †‡ãŠ Êãü¡ãƒÃ¾ããâ Íãì Öãñ •ãã¦ããè Öõ ‚ããõÀ ¹ããäÀÌããÀ ›î›¶ãñ ¹ãÀ ‚ãã •ãã¦ãã Öõý ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ¹ãÆã£ã㶾㠪ñ‡ãŠÀ ÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ „¶Öò ÜãÀ ã䪾ãã •ãã¶ãã¾ããñ•ã¶ããºã® ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ½ãìâºãƒÃ Ôãñ ºããÖÀ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõ ‚ããõÀ ªîÔãÀã •ããñ †¶ãñ‡ã‹Íã¶ã 2 ºã¶ãã¦ãñ Ôã½ã¾ã ½ããäÖÊãã ‡ãŠã ¶ãã½ã †¶ãñ‡ã‹ÍãÀ 2 ½ãò ¹ãÖÊãñ ÞãããäÖ† ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºã㪠Öãè Êããù›Àãè ãä¶ã‡ãŠãÊããè •ãã¶ããè ÞãããäÖ† Êãñãä‡ãŠ¶ãÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠã ãä¶ãÍãã¶ãã Öõ ÌãÖ Öõ Êããñ‚ãÀ ƒ¶ã‡ãŠ½ã ØãÆì¹ã ‡ãñŠ ÊããñØã ãä•ã¶ã‡ãñŠ ‚ãã¶ãã ÞãããäÖ†ý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ããè ¹ã Ôãñ ½ããäÖÊãã ‚ããõÀ ¹ãìÁÓã ÜãÀ ‡ãñŠ †Ôã. ‚ããÀ. †. ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò ÔããÀñ ãä¶ã¾ã½ããò ‡ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖããäÊㆠãäºããäÊ¡âØã ºã¶ããè ©ããè, ¾ãã ãä¹ãŠÀ Ìããè. ‚ããƒÃ. ¹ããè. ‡ãŠãùÊããñ¶ããè †ñÔããè •ãØãÖãò ½ãããäÊã‡ãŠ Öãñ¦ãñ Ööý ƒÔããè ‡ãñŠ Ôãã©ã ÔããñÔãã¾ã›ãè ‡ãŠãè ½ããèãä›âØã ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ¼ããè Öõ ‚ããõÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ „¶ã‡ãñŠ ÔããÀñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò Ôãñ ÌãâãäÞã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¹ãÀ •ããñ ÊããñØã Öõâ „¶Öò ¼ããè ½ãìâºãƒÃ Ôãñ ºããÖÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã Öõ ¦ãããä‡ãŠ ¾ãÖ ½ããäÖÊãã ‡ãŠãñ Ìããñ› ªñ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãã ½ã¦ã ÀŒã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ †Ôã. ÀÖã Öõý ÔããñÔãã¾ã›ãè ‡ãñŠ •ã¶ãÀÊã ºããù¡ãè ½ãò ¼ããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã¦Ìã½ãìâºãƒÃ ãäÔã¹ãÊ ‡ã슜 ¹ãõÔãñ ÌããÊããò ‡ãŠãè ÀÖ •ãã†ý ‚ããÀ. †. ½ãò Öõ Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã‡ãŠãè ¼ããè ‚ã¶ãªñŒããè ‡ãŠãè •ãã ÀÖãè Öõý ƒÔããè ‡ãñŠ ¶ãÖãé ã䪾ãã •ãã ÀÖã Öõý ¾ãñ ÔããÀñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÊãñ‡ã‹›À †Ôã. ‚ããÀ.†., ºããè. ƒÔããè †Ôã. ‚ããÀ. †. ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò ‚ãºã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ¢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè Ôãã©ã †Ôã. ‚ããÀ. †. ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæã ãäºãÊ¡À ‡ãŠãñ ¾ãã ãäÌã‡ãŠãÔ㠇㊠†½ã. Ôããè. , ½Öã¡ã, †½ã. †½ã. ‚ããÀ. ¡ãè. †., ãäºãÊ¡À ¾ãñ ÔããÀñ ÊããñØã‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ‡ãŠÊã½ã 3‡ãñŠ ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ½ãìâºãƒÃ ‡ãñŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ã䟇ãŠã¶ããò ¹ãÀ ‡ãŠãñ ÔãÖ½ããä¦ã ¹ã¨ã ªñ¦ãñ Ôã½ã¾ã ½ããäÖÊãã ‡ãŠãè ÔãÖ½ããä¦ã ¼ããè ‚ããä¶ãÌãã¾ãà Öõý ãä½ãÊã‡ãŠÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ œãè¶ã ÀÖñ ÖöýãäÔ©ã¦ã ºãü¡ñ-ºãü¡ñ •ã½ããè¶ã ‡ãñŠ ›ì‡ãŠ¡ñ •ãÖãâ ¹ãÀ ¢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè ºãÔããè Öõ ÌãÖãâ Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã‡ãŠãñ ¼ããè ¶ã•ãÀ ‚ãâªã•ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõý ¦ããñ ãäÔã¹ãÊ ¶ãã½ã ‡ãñŠ (‰ãŠ½ãÍã:) SRA ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè Ôããè£ããè ‚ããõÀ ÔãÀÊã ¼ããÓãã ½ãò... ªñ¶ãñ ÌããÊããè †‡ãŠ½ãã¨ã ãä‡ãŠ¦ããºã †¡Ìããñ‡ãñŠ› Íã‡ãŠãèÊã ‚ãֽ㪠ֽããÀã ÜãÀ Ö½ããÀã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‚ãØãÊãñ ‚ãâ‡ãŠ Ôãñ ƒÔã ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ ½ãò œ¹ããè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠã¾ãªã-‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã ËñŒã‡ãŠ : †¡Ìããñ‡ãñŠ› Íã‡ãŠãèÊã ‚ãֽ㪠œã¹ãòØãñ.... ¾ãÖãâ ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ „¹ãÊ㺣ã Öö : mebheke&â : 21/6 efJepe³e veiej, meeuì Heeve jes[, DebìeHe efnue, Je[euee (F&), cegbyeF& ] HeÀesveë- 022 22947309 megveerue ieewlece ë 9324591974 E-mail.jantakaaaina@gmail.com. C/o †¡ÌÖãñ‡ãñŠ› ‚ãâ•ãÊããè ‚ãÌãÔ©ããè, : ¶ãñÍã¶ãÊã †ÊããƒâÔã ‚ããù¹ãŠ ãä¹ã¹ãÊÔã ½ãìÌã½ãò› ¾ãìÌãã : Á½ã ¶ãâ. 5-6,¶¾ãî ¶ãã¾ãØããâÌã ½¾ãìãä¶ããäÔã¹ãÊã ÍãŒãÀ ›ÈãâÔãÊãñÍã¶ã †¥¡ ãä¡•ããƒÃãä¶ãâØã : ãäÍãÌã¡ãè ¹ãŠãÔ› ›Èõ‡ãŠ ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ, (†¶ã†¹ãã膽ã) : Á½ã ¶ãâ. 29 ºããè, ¹ãÖÊãã ½ããÊãã, Ô‡ãîŠÊã, ÔãÀÔÌã¦ããè ãäÌã²ããÊã¾ã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ, ãäÖ⪽ãã¦ãã ¹ãÖÊãã ½ããÊãã, ãäºããäÊ¡âØã ¶ãâ. 110-112, •ã‡ãñŠãäÀ¾ãã ºãâªÀ Àãñ¡, ãäÍãÌã¡ãè, †-ãäÌãâØã, Öã•ããè Öºããèºã ãäºããäÊ¡âØã, ¶ãã¾ãØããâÌã ‰ãŠãùÔã Àãñ¡, ãäÔã¶ãñ½ãã ‡ãñŠ ¹ããÔã, ¡ãù. ‚ããâºãñ¡‡ãŠÀ Àãñ¡, ªãªÀ (¹ãîÌãÃ) ¹ãñÀãè¶ã ¶ãÀãè½ã¶ã Ô›Èãè›, ¹ãŠãñ›Ã, ½ãìâºãƒÃ-1 ½ãìºãƒÃ-400 015 â ªãªÀ (¹ã.) ½ãìâºãƒÃ -400014 Ôãâ¹ã‡ãÊ : ‚ãÊããè½ã ½ãìâºãƒÃ -400012 Ôãâ¹ã‡ãÊ : Ôããè¦ããÀã½ã ÍãñÊããÀ Ôãâ¹ã‡ãÊ : ½ããäÊã‡ãŠ ÍãñÀ½ãÊã ³en mecee®eej He$e efnvoer meeHleeefnkeÀ `pevelee keÀe DeeF&vee kesÀ ceeefuekeÀ,cegêkeÀ SJeb ÒekeÀeMekeÀë- MekeÀerue Denceo, *mebHeeokeÀ : efmebefÒele efmebn, ves ¶¾ãî ãä½ãÊãñãä¶ã¾ã½ã ãä¹ãÆâ›À,314, ceLegjeoeme efceue kebÀheeGb[, Sve.Sce. peesMeer ceeie&, }esDej hejsue, cegbyeF& 13 mes íHeJeekeÀj ©ce veb. S-126, Deepeeo ceesnuuee, ãä¶ã¾ãÀ ogiee& ceelee cebefoj, mee@uì hesve jes[, mebiece veiej, Sbìe@he efnue, Je[euee (HetJe&) cegbyeF& - 400 037. mes He´keÀeefMele efkeÀ³ee. cees.veb. 9969925602 Govt. of India Regn. No: MAHHIN 07752/13/1/2010- TC * mebHeeokeÀ ¹ããè‚ããÀºããè ‚ããä£ããä¶ã¾ã½ã ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã ûŒãºãÀãò ‡ãñŠ Þã¾ã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ã½½ãñªãÀ (¶¾ãã¾ã àãñ¨ã ½ãìâºãƒÃ)

×