รายงานการประชุมครั้งที่ 5 54

2,514 views
2,281 views

Published on

ระเบียบวาระการประชุม
หัวหน้าแผนก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานการประชุมครั้งที่ 5 54

  1. 1. ระเบียบวาระการประชุม หัวหน้าแผนก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เข้าประชุม ๑ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ๒ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รองผูอํานวยการฯและหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ้ ๓ นางสุจิตรา ยอดเสน่หา หัวหน้าแผนกผลิตสืออิเล็กทรอนิกส์ ่ ๔ นางสาวจิรภา เขียวหวาน หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ๕ นางสมใจ วงศ์บุญรอด หัวหน้าแผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศ ๖ นายธวัชชัย มัทนัง หัวหน้าแผนกเทคนิคและระบบเครือข่าย ๗ นายอาภรณ์ เวียงสงค์ หัวหน้าแผนกบริการและสนับสนุนด้าน อิเล็กทรอนิกส์ ๘ นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต หัวหน้าแผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ๙ นายโกวิท สดแสงจันทร์ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ ๑๐ นางสาวจตุพร ปานจ้อย หัวหน้าแผนกพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ๑๑ นางอัญชัญ เกตุทับทิม หัวหน้าแผนกธุรการสํานักงาน (เลขานุการ) ๑๒ นางขัตติยาพร ลพสุนทร หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและบริการวิชาการ ๑๓ นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ๑๔ นางสาวปลื้มจิต โสระเวช แผนกประชาสัมพันธ์ผู้ที่ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) ๑ นายวันชัย แก้วดี หัวหน้าแผนกการศึกษาทางไกล ๒ นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการศึกษาผู้เข้าร่วมประชุม ๑. นางนนธิการ์ บัวขํา แผนกโครงการพิเศษ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
  2. 2. ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบมีประชุม ผอ.สวส ทั้ง 9 แห่ง ยกเว้น มทร.ศรีวิชัย ประชุมเกี่ยวกับ MOU , Science direct ,e-book, ตัวแทนเครือข่ายห้องสมุด ่นักศึกษา หัวหน้าแผนก e-meeting วันที่ 22-24 สิงหาคม 2554ระเบียบวารที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ - ให้ตรวจในเว็บแล้วแจ้งให้ทราบระเบียบวารที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง - เรื่องประกันคุณภาพระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/เรื่องเพื่อทราบ ๔.๑. แผนกเทคนิคและระบบเครือข่าย http://www.webblog.rmutt.ac.th/meeting/files/2011/08/แผนกเทคนิคและระบบเครือข่าย.pdf -งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ของแผนกเทคนิคและระบบเครือข่าย - การดําเนินงานและแผนการติดตั้ง - การเก็บข้อมูล Access Switch ทําเสร็จหมดแล้ว - การให้บริการกับหน่วยงานภายนอก ไปดูแลระบบของสํานักเขต พื้นที่อุดมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ปัญหาและอุปสรรค -การเดินทาง -ไม่สามารถทํางานทดแทนกันได้ในบางระบบ -ติดการเดินทางไปประชุม สัมมนา ข้อเสนอแนะ - จัดตารางการทํางานในแต่ละวัน นักวิชาการคอมฯต้องช่วยกันดูแลระบบ อาทิตย์หน้าให้เข้าอบรม กันทุกคน - การสร้าง Data center รวมกัน 4 แผนก network, website, helpdesk, software ตั้งกรรมการ ๔.๒. แผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ http://www.webblog.rmutt.ac.th/meeting/files/2011/08/แผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ.pdf
  3. 3. - สถิติวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศเดือนกรกฏาคม๔.๓. แผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศhttp://www.webblog.rmutt.ac.th/meeting/files/2011/08/แผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศ.pdf - นายพันธ์เทพ แสงน้ํา ลาออก - สถิติงานบริการ-หาวิธีและแนวทางในการป้องกันการยีมหนังสือแล้วไม่ส่งคืน ควรแจ้งค่าปรับให้ทราบเป็นระยะๆ-ประตูเข้า-ออกใหม่-การขอใช้ห้องที่เกี่ยวกับ Direct sale ควรมีรายเซ็นของอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นกํากับในใบขอใช้หอง ้๔.๔. แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์http://www.webblog.rmutt.ac.th/meeting/files/2011/08/แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf - รายงานการใช้ ห้องเรียนออนไลน์ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - รายงานงานค้างทีต้องดําเนินการ ่ - ขอคนสนับสนุนช่วยงานประจํา๔.๕. แผนกพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์http://www.webblog.rmutt.ac.th/meeting/files/2011/08/แผนกพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์.pdf ๑. แจ้งความคืบหน้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบในวัน ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ไม่พบจุดผิดปกติ ๒. นําเสนอสถิติการใช้งานฐานข้อมูล Science Direct๔.๖. แผนกการศึกษาทางไกล
  4. 4. ภาระงานด้านการผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑. . ตัดต่อวิชาแคลคูลัสเป็นตอน ๆ ๒. รวบรวเอกสารส่งวิชาออกอากาศ ของสถานีวิทยุการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาระงานปฏิบัติงานตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ ๑. ถ่ายสัมภาษณ์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์และสถานีโทรทัศน์ไททีบีเอส ๒. บันทึกภาพสัมมนา เรื่อง “มองศิลป์ผ่านไม้ กับอาจารย์ไสยาสย์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องAR203 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๓. บันทึกภาพโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ โรงอาหารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๔. บันทึกภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วัน Orientation และ Retreatระดมความรู้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม2554 ณโรงแรมพูลแมน พัทยา ไอศวรรย์ จังหวัดชลบุรี ๕. บันทึกภาพโครงการศีล 5 พัฒนาชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๖. บันทึกการทดลองวิทยาศาสตร์ ภาระงานด้านการผลิตและเผยแพร่ส่อการศึกษา ื ๑. ตัดต่องานมหาวิทยาลัยและงานที่ขอความอนุเคราะห์จํานวน ๓ เรื่อง ๒. ตัดต่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและข่าวที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ เรื่อง ๓. บันทึกการอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม จํานวน ๒ เรื่อง ๔.. เผยแพร่ภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัยลงในเว็บไซต์ เช่น YouTube, Face book, RT channel, และจํานวน ๓เรื่อง ภาระงานด้านการบริการสตูดิโอ ห้องบันทึกเสียง สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ๑. นักศึกษาขอยืมกล้องวีดิโอและอุปกรณ์ถ่ายทํา จํานวน ๕ รายภาระงานที่จะดําเนินการ ๑.. บันทึกภาพพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรี วันที่ ๓ –๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารนาฎศิลป์ดุรยางค์ ๙ ชั้น คณะ ิศิลปกรรมศาสตร์ ๒.. บันทึกภาพสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๓.. บันทึกภาพกิจกรรมวันแม่ ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๔.๗. ฝ่ายพัฒนาสื่อการศึกษา
  5. 5. ไม่มีวาระ๔.๘.แผนกพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ( รอ Power point จากปู) -งานพิพิธภัณฑ์บัว -จัดอบรม metadata ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ทุกหน่วยงานใน มทร.ธัญบุรี๔.๙.แผนกฐานข้อมูลและระบบสานสนเทศ ไม่มีวาระ๔.๑๐.แผนกอาคารสถานที่ ไม่มีวาระ๔.๑๑. แผนกบริการและสนับสนุนด้านอิเลคทรอนิกส์http://www.webblog.rmutt.ac.th/meeting/files/2011/08/แผนกบริการและสนับสนุนด้านอิเล็กทรอนิกส์.pdf-จัดตั้งคลีนิคที่ ศูนย์ CKC จะไปสัปดาห์ละ 2 วัน คือ อังคาร และ ศุกร์-helpdesk ไม่สามารถ add e-mail ที่เป็น outlook ได้จะขอสิทธิเพิ่ม account ให้กับทุกคนในแผนก-CLT ไม่มีคนรับผิดชอบ Helpdesk เป็นผู้รับผิดชอบ๔.๑๒. แผนกฝึกอบรมและบริการวิชาการhttp://www.webblog.rmutt.ac.th/meeting/files/2011/08/แผนกฝึกอบรมและบริการวิชาการ.pdf-แจ้งสถานที่จัด Meeting หัวหน้าแผนก เกี่ยวกับแผนที่จะทําในปีหน้า-เรื่องทําโอที ที่ ศูนย์ CKC เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 จ-ศ เวลา 16.30น.-18.30น.-ซ่อมแซมป้ายของศูนย์ CKC๔.๑๓.แผนกธุรการสํานักงาน
  6. 6. ไม่มีวาระ ๔.๑๔.แผนกประชาสัมพันธ์ ไม่มีวาระระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ - ขอประชุมแต่ละแผนก - หัวหน้าแผนกประชุมปกติ - พนักงานมหาวิทยาลัยต้องทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน ดูทมาตราฐานตําแหน่ง ี่ - การสอบ Activate การสอบพื้นฐานวิชาชีพ เป้าหมายทุกคนต้องสอบ ทางสํานักฯออกค่าใช้จายให้ แต่ต้องมาเขียน ่ เบิกที่คุณอัญชัญ เกตุทับทิมปิดประชุม เวลา 12.00น. นางอัญชัญ เกตุทับทิม นางนนธิการ์ บัวขํา ผู้จดรายงานการประชุม

×