รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54

6,947 views
6,292 views

Published on

รายงานการประชุมหัวหน้าแผนก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 2/2554
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,947
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54

  1. 1. รายงานการประชุมหัวหน้าแผนก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2554 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม 1. นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประธาน) 2. นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รองผู้อํานวยการฯและหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ 3. นางสุจิตรา ยอดเสน่หา หัวหน้าแผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4. นางขัตติยาพร ลพสุนทร หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและบริการวิชาการ 5. นายโกวิท สดแสงจันทร์ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ 6. นางสาวจิรภา เขียวหวาน หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ 7. นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 8. นางสมใจ วงศ์บุญรอด หัวหน้าแผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศ 9. นายธวัชชัย มัทนัง หัวหน้าแผนกเทคนิคและระบบเครือข่าย 10. นายอาภรณ์ เวียงสงค์ หัวหน้าแผนกบริการและสนับสนุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ 11. นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต หัวหน้าแผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 12. นายวันชัย แก้วดี หัวหน้าแผนกการศึกษาทางไกล 13. นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการศึกษา 14. นางอัญชัญ เกตุทับทิม หัวหน้าแผนกธุรการสํานักงาน (เลขานุการ)ผู้ที่ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 1. นางสาวจตุพร ปานจ้อย หัวหน้าแผนกพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นางสาวสาริณี จ่างเจริญ แผนกพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ 2. นางนนธิการ์ บัวขํา แผนกโครงการพิเศษ (ผู้ช่วยเลขานุการ) หน้ า 1 / 8
  2. 2. เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพ (SAR) ของสํานักฯ คือวันที่ 27-28 มิถุนายน 2554 โดยประธานกรรมการตรวจประเมินครั้งนี้มาจากหน่วยงานภายนอก คือรศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ซึ่งเป็นผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นประธานการตรวจประเมินของปีที่แล้วด้วย โดยขอให้ทุกแผนกเตรียมข้อมูลให้พร้อมสําหรับการตรวจประเมินและขอให้อยู่เพื่อตอบข้อซักถามเพิ่มเติม มติท่ประชุม ี รับทราบระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 ฝ่ายเลขานุการได้สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าแผนก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 1/2554 ตามเอกสารเสนอที่ประชุม โดยที่ประชุมให้แก้ไขรายงาน ดังนี้ - วาระที่ 1 แก้ไข แจ้งเพื่อทราบ เป็น เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ - วาระที่ 1 แก้ไข ที่ประชุมรับทราบ เป็น มติที่ประชุม รับทราบ - วาระที่ 6 แก้ไขเป็นชื่อจริง คือ อ.สุทธิชัย - วาระที่ 6 แก้ไขคําว่า แชร์ เป็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประธานมอบหมายให้ อ.นิติ วิทยาวิโรจน์ เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมและให้นํารายงานการประชุมขึ้น WebBlog (www.webblog.rmutt.ac.th/meeting) มติที่ประชุม แก้ไขและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1. การอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Walai AotoLib) หน้ า 2 / 8
  3. 3. นางสมใจ วงศ์บุญรอด หัวหน้าแผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศ ได้แจ้งถึงปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Walai AotoLib) ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานจึงได้เสนอขอจัดฝึกอบรมระบบ Walai ให้กบบุคลากรผู้ใช้งาน ั ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จัดฝึกอบรม โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมคือ ระดับผู้ปฏิบัติการทั้งในส่วนของสํานักฯ และคณะ จํานวนไม่เกิน 30 คน ซึ่งอบรมในระดับการใช้งาน 2 วันและระดับผู้ดูแลระบบ 1วัน ช่วงเดือนกรกฎาคมและเชิญวิทยากรจากทีมผู้พัฒนาระบบ Walai และมีการประเมินผลการอบรมและการใช้งาน มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบแผนกบริการฯ แผนกฝึกอบรมและแผนกพัฒนาสารสนเทศฯประสานทางทีมพัฒนาระบบ Walaiระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 5.1. การปฏิบัติงานของแผนกพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5.1.1. การใช้งานระบบห้องเรียน Online (http://www.moodle.rmutt.ac.th/) แผนกพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รายงานการใช้ระบบห้องเรียน Online ตามเอกสารที่ เสนอในที่ประชุม โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เปรียบเทียบกับ Summer ที่ ผ่านมา พบว่ามีผู้เข้าใช้จํานวนมากขึ้น รายวิชาที่เปิดสอนบางวิชายังไม่มีเนื้อหา โดยคณะ บริ ห ารธุ ร กิ จ กั บ คณะครุ ศ าสตร์ มี จํ า นวนรายวิ ช าเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 72 วิ ช า เที ย บกั บ เทอม Summer ที่ผ่านมา และเมื่อเปิดเทอมสัปดาห์ที่ 2 ที่ผ่านมาพบปัญหาระบบล่มเนื่องจากมี นักศึกษาที่เข้าใช้พร้อมกันมากเฉลี่ยประมาณ 35-50 คน ซึ่งปกติจะประมาณ 10-15 คน จึงเป็นผลทําให้ระบบล่ม ทางแผนกพัฒนาสื่อฯ เสนอแนะควรมีวิธีป้องกันระบบล่ม ทางคุณธวัชชัย มัทนัง หัวหน้าแผนกระบบเครือข่าย ได้สรุปมาตรการป้องกันดังนี้ - ตัว Server มีระบบการ BackUp ทุกวันเวลาเที่ยงคืนและสามารถกู้ข้อมูลกลับ ได้ภายในเวลาครึ่งชั่วโมง - กรณีมีปญหาที่ HW จะมีระบบ MA จากทางบริษัทซึ่งสามารถแก้ไขได้ภายใน 4 ั ชั่วโมง - ปัจจุบันยังไม่มีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS - ระบบยังสามารถใช้งานได้อยู่ประมาณอย่างน้อย 1 ปี เนื่องจากข้อจํากัดอยู่ที่ Server หน้ า 3 / 8
  4. 4. มติที่ประชุม รับทราบและมอบแผนกระบบเครือข่ายหาวิธีป้องกันปัญหาระบบล่ม และ มอบคุณสุจิตรา ยอดเสน่หา สรุปรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจ SAR 5.1.2. รายงานความก้าวหน้าการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 6 วิชา - วิชาระเบียบวิจัย - วิชาแคลคูลัส - วิชาสถิติ - วิชาภาษาอังกฤษเทคนิค 1 - วิชาภาษาอังกฤษเทคนิค 2 - วิชาการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ประธานฝากเลือกวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่สําคัญที่นักศึกษาต้องใช้ ถ้าตํารามีน้อยนักศึกษาก็ไม่ ทราบว่าจะไปหาที่ไหน จึงขอฝากเวลาเลือกซื้อหนังสือขอให้พิจารณาหนังสือเหล่านี้ด้วย มติที่ประชุม รับทราบ5.2. การปฏิบัติงานของแผนกพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ 5.2.1. การให้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่สกอ.บอกรับ และ e-book ช่วงเวลาทําโอที เจ้าหน้าที่ทนั่งหน้าเคาเตอร์จะต้องมีความรู้สามารถให้คําอธิบายแก่ ี่ ผู้ใช้บริการได้ ดังนั้นคุณภาพการให้บริการที่เคาเตอร์ควรเป็นดังนี้ 1. บรรณารักษ์ทั้งหมดต้องเข้าอบรมรวมถึงคณะด้วย 2. บุคลากรทีทาหน้าที่บริเวณนี้ต้องมีความรู้และสามารถให้คําอธิบายผู้มาใช้บริการได้ ่ ํ มติที่ประชุม รับทราบ 5.2.2. รายงานความคืบหน้าของเว็บงานวิจัย (www.research.rmutt.ac.th) ทางแผนกพัฒนาสารนิเทศฯ ได้พัฒนาเว็บไวต์รวบรวบงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ขึ้น ปัจจุบันมีงานวิจัยอยู่ 459 เรื่อง ซึ่งปัญหาที่พบคือ ไม่สามารถรวบรวมงานวิจัยจากทาง คณะต่างๆ ได้ มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้คณเยาวลักษณ์ แสงสว่าง ประสานขอผลงานวิชาการ ุ และวิจัยของอาจารย์จากทาง กบค. 5.2.3. สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขระบบ WALAI AutoLib การเชื่อมต่อหลุดบ่อย หน้ า 4 / 8
  5. 5. - แผนกฯ ได้ประสานกับทางทีมพัฒนาระบบ Walai เรื่องปัญหาหารเชื่อต่อหลุดบ่อย และในส่วนของ Server ได้ให้ทางแผนกเครือข่ายประสานกับทางทีม Walai ด้วย - แผนกได้จัดทําหน้าเว็บคู่มือการใช้งานระบบ - Menu Login ได้ทําการปรับย้ายไปทางด้านซ้ายมือของผู้ใช้ มติที่ประชุม รับทราบ5.3. การปฏิบัติงานของแผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ (ตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม) 5.3.1. การวิเคราะห์ลงรายการหนังสือ - รายการหนังสือที่ถอดมาจากระบบ Alice และนําเข้าระบบ Walai ยังไม่สมบูรณ์ ทาง แผนกได้มอบหมายให้คุณสุปราณี และ คุณชนิดา ดําเนินการ - หนังสือที่ยังวิเคราะห์ลงรายการไม่เรียบร้อยคือ - ร้าน Kinokuniya จํานวน 41 เล่ม - ร้าน Grolier จํานวน 102 เล่ม - ร้านชาญชัย จํานวน 192 เล่ม - วิทยานิพนธ์ จํานวน 110 เล่ม - หนังสือบริจาก ประมาณ 2,000 เล่ม ปัญหาในการดําเนินการคือช่วงเปิดเทอมจะมี Library Tour บ่อยมากทําให้ เจ้าหน้าที่ต้องคอยนําชมในแต่ละชั้น และเจ้าหน้าที่ที่สามารถวิเคราะห์หนังสือได้ของแผนกมี แค่ 2 คน คือ คุณสมใจ และ คุณจิรภา มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้ทางแผนกดําเนินการวิเคราะห์หนังสือใหม่ให้ เร็วที่สุด ส่วนเรื่อง Library Tour ให้ประชาสัมพันธ์นําส่งชั้น 5 และส่งต่อทีละชั้น โดย ประธานจะหาเจ้าหน้าที่มาช่วย 2 คน ในช่วง 2 เดือนแรกของการเปิดเทอม 5.3.2. รายงานสถิติการจัดทํารายการหนังสือ สถิติการจัดทํารายการโสตทัศนวัสดุ สถิติการซ่อม หนังสือ ตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม มติท่ประชุม ี รับทราบและเสนอแผนกควรจัดทําสถิติรายการหนังสือที่นักศึกษา ยืมมากที่สุด 20 รายการแรกและไม่เคยยืมเลย5.4. การปฏิบัตงานของแผนกอาคารสถานที่ ิ หน้ า 5 / 8
  6. 6. 5.4.1. การปรับปรุงม่านห้อง Discussion Room และห้อง Notebook Zone มติที่ประชุม รับทราบมอบให้คุณโกวิท ประสานกับพัสดุเรื่องงบประมาณ 5.4.2. การปิดประตูหนีไฟด้านหลัง ทางแผนกขอหารือในที่ประชุมเพื่อขอปิดประตูหนีไฟด้านหลังเนื่องจากมีนักศึกษาเปิด ประตูออกไปสูบบุหรี่และไม่สามารถป้องกันได้ มติที่ประชุม รับทราบปัญหา แต่ไม่ควรปิดล็อคทางหนีไฟ ที่ประชุมเสนอให้ติด สัญญาณเตือนกรณีที่ประตูถูกเปิดออกแทน โดยให้ประสานกับทางแผนก Helpdesk และ ทางแผนกควรจัดทํามาตรการป้องกันเหตุเพลิงใหม้ ประธานมอบให้ทางแผนกช่วยดูเรื่อง มาตรการประหยัดไฟฟ้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดย ให้สํารวจเรื่องหลอดไฟ และปิดเครื่องปรับอากาศในโซนที่ไม่มีผู้ใช้ 5.4.3. การปิดทางออกลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ทางฝั่งตะวันออก ทางแผนกขอหารือเรื่องการปิดทางออกลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ทางฝั่งตะวันออก เพื่อให้ เข้าออกด้านเดียวและเป็นการป้องกันรถมอเตอร์ไซค์สูญหาย มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ปิด แต่ต้องทําสีให้เห็นชัดเจนเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุตอนกลางคืนและสามารถเปิดออกได้ในกรณีที่มีงาน เช่น รับปริญญา5.5. การปฏิบัติงานของแผนกการศึกษาทางไกล 5.5.1. รายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกการศึกษาทางไกล แผนกได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามเอกสารที่ได้เสนอในที่ประชุม โดยสรุปภาระงาน ต่างๆ ได้ ดังนี้ - ภาระงานด้านการผลิตสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยทางวังไกลกังวลได้ทํา หนังสือมาให้ทางสํานักฯ ดําเนินการ - ภาระงานปฏิบัติงานตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ - ภาระงานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษา - ภาระงานด้านการบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ มติที่ประชุม รับทราบ 5.5.2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน หน้ า 6 / 8
  7. 7. - อาจารย์ที่บันทึกเทปไม่มาตามเวลาที่นัดหมาย - วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น แผ่นดีวีดี หมึกสี ทางแผนกจึงจําเป็นต้องซื้อแผ่นดีวีดี หมึกสี มาใช้ก่อน - บุคลากรในแผนกมีจํานวนจํากัดจึงไม่สามารถดําเนินงานได้ทุกงาน มติที่ประชุม รับทราบและมอบแผนกประสานคุณอัญชัญ เรื่องซีดี วีดีวี โดยให้ พัสดุทําแยกบัญชี มีการเบิกจํานวนเท่าไหร่ ส่วนของ Printer ถ้าไม่ดีให้แทงจําหน่าย5.6. การปฏิบตงานของแผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศ ั ิ 5.6.1. รายงานสถิติผู้ใช้บริการในรอบปีท่ผ่านมาและการนําข้อมูลสมาชิกจากระบบ Alice เข้าสู่ ี ระบบ Walai ตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม โดยยังพบปัญหาเรื่องข้อมูลสมาชิกยังไม่ สมบูรณ์ มติที่ประชุม รับทราบและให้รีบดําเนินการแก้ไขข้อมูลสมาชิกให้สมบูรณ์ 5.6.2. ปัญหาอุปกรณ์สาหรับห้อง Discussion Room ไม่เพียงพอ ํ อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ เช่น ปากกาไวท์บอร์ด เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ห้องมีกลิ่น เหม็น มติที่ประชุม รับทราบและให้ประสานกับพัสดุเพื่อจัดหาปากาไวท์บอร์ด และได้ ดําเนินการเปลี่ยนพรมในห้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องเครื่องปรับอากาศให้ประสารนกับ แผนกอาคาร5.7. การปฏิบัติงานของแผนกพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ 5.7.1. รายงานผลการปฏิบัติงานของแผนก ตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ - แผนการปฏิบัติงานของแผนก - การมอบหมายงานในแผนก โดยเว็ปไซต์ของ กพน. และ กบค. ได้มอบหมายให้ คุณ สาริณี และ คุณวรรณ์วิสาข์ รับผิดชอบให้เรียบร้อยภายในสิ้นเดือน - รายงานความคืบหน้า - ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะเรื่องการ Backup ข้อมูล ขนาดพื้นที่จดเก็บข้อมูล ั ไม่เพียงพอและปัญหาไม่สามารถใช้ FTP กับ Server ได้ - การเข้าใช้งานเว็บของมหาวิทยาลัย หน้ า 7 / 8
  8. 8. มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบให้ แ ผนกจั ด ทํ า เว็ บ ไซต์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บั ว ภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์ใดที่ดําเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไว้คงเดิม ส่วนการ Backup พื้นที่ จัดเก็บข้อมูลและการ FTP ให้ประสานกับทางแผนกเครือข่าย 5.8. การปฏิบัติงานของสํานักงานอํานวยการ 5.8.1. โครงการซื้อต้นไม้ มีเงินในโครงการ จํานวน 1,190 บาท มติที่ประชุม รับทราบและให้นําเงินดังกล่าว ซื้อต้นไม้ปลูก ซุมหน้าอาคารวิทย ้ บริการ 5.8.2. ระบบค้นหาหนังสือเข้า-ออกของสารบรรณ อยู่ระหว่างดําเนินการ มติที่ประชุม รับทราบระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ - เรื่องเครื่อง printer จะเข้ามาติดตั้งวันที่ 22 มิถุนายน ที่อาคารวิทยบริการ - มอบแผนกฐานข้อมูลรายงานความคืบหน้า เรื่องระบบ job ระบบบุคลากร ระบบ ERP ปัญหาอุปสรรค สถานะของระบบ ทางแผนกพัฒนาระบบอะไรบ้าง - มอบแผนก Helpdesk สรุปการซ่อม ปัญหาที่พบปิดประชุม เวลา 17.30 น. นางอัญชัญ เกตุทับทิม นางนนธิการ์ บัวขํา ผู้จดรายงานการประชุม นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม หน้ า 8 / 8

×