Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
266
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PwC en Duurzaamheid: pas-de-deux? Amsterdam 29 september www.twitter.com/janrotmans
 • 2. Duurzaamheid & Transities duurzaamheid wat transitie hoe transitie naar duurzamer samenleving
 • 3. Duurzaamheid 3.0oude duurzaamheid nieuwe duurzaamheid streng, sober leuk, inspirerend compensatie waarden creatie politiek samenleving bewustwording actiebereidheid uitleggen vertalen naar actie sturen faciliteren
 • 4. Stelling IPwC onderscheidt zich onvoldoende op het gebied van duurzaamheid 1. eens 2. oneens
 • 5. Waardenduurzaamheid: het creëren van waarden sociale waarden economische waarden ecologische waarden
 • 6. duurzaamheid kruipt in het DNA van de samenleving
 • 7. ontstaat nieuwe economie rondom duurzaamheid
 • 8. Mondiale Duurzaamheids Economieontstaat mondiale economie rondom schone energieduurzame energie: wind, zon, biomassa, warmtesnelst groeiende industrie ter wereld2010: 250 miljard dollar (30% groei t.o.v. 2009) China 55 miljard Duitsland 42 miljard Amerika 35 miljard Italië 17 miljardNederland 1.5 miljard miljard
 • 9. Mondiale Duurzaamheids EconomieChina investeert komende 5 jaar 235 miljard euroin schone technologieVW investeert 1 miljard in duurzame energie(windmolenpark, waterkrachtcentrale)Unilever wil voetafdruk halveren in 10 jaarDuitse staatsbank stelt 100 miljard beschikbaarvoor duurzame energie
 • 10. Mondiale economische machtsstrijd Obama “ Het land dat de duurzame energie-economie domineert zal het land zijn dat de wereldeconomie domineert en Amerika moet dat land zijn ”
 • 11. Stelling IIduurzaamheid zou tot de core business van PwC moeten horen 1. eens 2. oneens
 • 12. Transitiefundamentele verandering van structuur, cultuur, werkwijzenstructuur: institutionele, economische, fysieke structuurcultuur: gedeelde beelden, waarden, paradigma’swerkwijzen: routines, regels, gedragradicale omslag in denken & handelen op systeemniveau in kleine stappen
 • 13. organiseren denken handelen
 • 14. Voorbeelden van Transities internet van fysiek naar virtueel watertransitie van water keren naar water accomoderen energietransitievan fossiele naar duurzame energievoorziening zorgtransitie van bureaucratische zorg naar mensenzorg
 • 15. Transitie Gezondheidszorgstructuur: machtig zorgregime wijdvertakt en diep geworteld specialisatiecultuur: ‘artsen’cultuur sterke autonomie en grote autoriteit gesloten, naar binnen gekeerdwerkwijzen: klacht-diagnose georiënteerd ‘Kurieren am Symptoom’ specialisatie medische maakbaarheid staat centraal
 • 16. Transitie-opgave zorg formidabele opgave in 2050zal 1 op de 2 Nederlanders ouder zijn dan 50 jaar25% van Nederlanders bestaat uit 65+ ers1/3 van bevolking bestaat uit Allochtonenzorgbehoefte zal explosief toenemen1/3 van inkomsten van Nederlanders gaat naar zorg20-25% van Nederlanders werkt in zorg
 • 17. Transitieconcepten
 • 18. Multi-fase analyse energietransitie Duurzame energievoorziening Stabilisatie Start ‘energietransitie’(proces) Acceleratie Take-off Voorontwikkeling Huidige situatie 1980 2001 2011 tijd 2050
 • 19. Multi-level analyse energietransitie Macro-niveau + schaarste fossiele brandstoffen + voorzieningszekerheid + klimaatverandering - financieel-economische crisis Meso-niveau +/- Kopenhagen verdrag + WBC Sustainable Development. +/- EU-energiebeleid + stedelijke / regionale initiatieven Micro-niveau + decentrale energieontwikkeling + zon- en windenergie + energiepioniers (koplopers) - wet- en regelgeving
 • 20. Multi-patroon conceptregime: dominante structuur, cultuur en werkwijzen met macht en gevestigde belangenniche: opkomende, afwijkende structuur, cultuur en werkwijzen op klein schaalniveauniche wil macht ontwikkelen en het bestaande regimeovernemen; regime beschermt zich daartegen door deniche onschadelijk te maken of op te nementransitie = regime-wisseling = machtswisseling
 • 21. Multi-pattern concepteen transitie mislukt als de structurele veranderingvanuit het regime plaatsvindt met alleen regime-partijen ‘een kalkoen zal zichzelf niet slachten’een transitie mislukt als de structurele veranderingvanuit niches plaatsvinden met alleen niche-partijen ‘muis en olifant stampen samen op de brug’een transitie kan lukken als niche-partijen enveranderingsgezinde regime-spelers elkaar vinden engaan samenwerken
 • 22. Transitiepatroon Energiesterk dominant, goed georganiseerd fossiel energie regime:multinationals, ministeries, politieke partijen,kennisinstituten, intermediairs, fiscale regelsniche-regime: duurzame energieMKB, ZZP-ers, coöperaties, kleine banken, subsidiesversnipperd, kleinschalig, innovatief, matig georganiseerdniche-regime gaat fossiele regime bedreigenmaximale spanning de komende jarenpolarisatie in overgangsperiode
 • 23. Stelling IIIde top 50 klanten van PwC behoren tot het regimedie duurzaamheid nog niet als core business hebben 1. eens 2. oneens
 • 24. Crisis vanuit transitieperspectief
 • 25. Overgangsperiodewij bevinden ons op kantelpunt in de samenlevingfinanciële zekerheid, sociale zekerheid, zorg, energie, economiede crises markeren die overgangssituatiechaos, turbulentie, onzekerheidtal van initiatieven die alle kanten opgaan crises zijn kans om dingen écht anders te doen
 • 26. Transitie naar duurzame samenleving Voorontwikkelingsfase Doorontwikkelingsfase 25 jaar 25 jaar Consolidatie Strijd tussen het oude en Wijdverspreide toepassing van nieuwe paradigma het nieuwe paradigmaOpbouw van duurzame samenlevingl Centrale Energieopwekking Decentrale Energieopwekking Kantelpunt Tijd We zitten hier
 • 27. crisis vanuit transitieperspectief drie niveaus van beschouwing:1. financiële en bancaire crisis financieel toezicht en regulering2. relaties markt, overheid en samenleving begrensde marktwerking, rol van overheid en burgers3. deugden, normen en waarden nieuwe economische orde in licht van energie/klimaatcrisis morele crisis: venster voor duurzame economie
 • 28. crisis vanuit transitieperspectief huidige crisis is systeemcrisis financiële crisis is symptoom van systeemcrisis systeemcrisis is geworteld inproductie & consumptie uitputting natuurlijke bronnen
 • 29. Paradigma Wisselingoude wereldbeeld nieuwe wereldbeeld exploitatiemodel co-operatiemodel economisch rendement maatschap. rendement lineaire processen kringlopen waarde ontlenen waarde creëren zelfredzaam samenredzaam
 • 30. Leiderschap & Transities
 • 31. Leiderschap in transitiesleiderschap in transities betekent innovatieruimte creëren mentale ruimte organisatorische ruimte juridische ruimte financiële ruimte
 • 32. Leiderschap in transities koploperstrategie• niet regisseren wel aanjagen en stimuleren• faciliteren van koplopers door barrières weg te nemen• belonen van koplopers en bestraffen van achterblijvers• organiseren van vernieuwingsruimte rondom koplopers• opschalen van succesvolle koploperinitiatieven
 • 33. Verbindenverbinden van mensen verbinden van initiatieven verbinden van netwerken verbinden van gemeenschappen
 • 34. Niet zelf organiseren, maar zorgen dat anderen het kunnen organiseren
 • 35. BedrijfsTransitie
 • 36. Transitie binnen een bedrijfreserveer 5-10% ruimte voor duurzame innovatie creëer niches binnen bedrijf voor koplopersontwikkel lange-termijn perspectief vanuit nieuwe structuur, cultuur, werkwijzedoe mee met duurzame innovatie-experimenten niche-experimentensluit nieuwe coalities met a-typische partijen ongedachte combinaties kunnnen innovatief zijnzet in op cultuurverandering binnen bedrijf scholing, competentieontwikkeling
 • 37. Nieuw business model gericht ophet creëren van maatschappelijke waarde lange-termijn co-productiewelzijn, kwaliteit en ecologisch behoudpersoonlijke ontwikkeling van mensen
 • 38. Transitie Strategie• mobiliseer koplopers binnen bedrijf• ontwikkel transitieplan met koplopers• start doorbraakprojecten met koplopers• opschalen van succesvolle doorbraakprojecten kleine initiatieven kunnen voor doorbraken zorgen
 • 39. Stelling IVduurzaamheid als core business vergt een bedrijfstransitie binnen PwC 1. eens 2. oneens
 • 40. In welke Transitie Fase zit PwC? structuur [voorontwikkelingsfase] cultuur [voorontwikkelingsfase] werkwijze [take‐off] als bedrijf in voorontwikkelingsfase
 • 41. Persoonlijke transitieelke systeemtransitie vergt een persoonlijke transitie mentale schaalsprong reflectiviteit reflexiviteit
 • 42. Mentale transitie positieve prikkels inspiratie taal symbolen iconen waarden
 • 43. Visie op Duurzame Toekomst
 • 44. Schone, circulaire stedelijke economieCO2-arm kringlopen groene grondstoffen nieuwe maak- en kennisindustrie water, energie, klimaat, ruimte ‘leren-werken-ondernemen’ innovatiecampussen
 • 45. Groene Stedengebouwen worden groenergebieden worden groener
 • 46. Multi-functionele stedelijke gebouwen woningen, gebouwen, scholen zijn energiefabriekjes leveren duurzame energie aan omgeving alle daken en gevels worden benut wateropvang fijnstof zuivering recreatie / landbouw
 • 47. Stichting Urgenda
 • 48. Stichting Urgenda
 • 49. Stichting Urgenda
 • 50. Waterrijke Stedenmeer op en om het water leven en wonen drijvende wijken / drijvende steden groene infrastructuur op het water drijvende parken
 • 51. Dutch Research InstituteFor Transitions
 • 52. Schoon, elektrisch stedelijk vervoer elektrisch aangedreven elektrische auto / scooter / watertaxi / waterbus mobiliteit is dienst op maat geleverd mobiliteitsmakelaar aan-afkoppelbare elektrische voertuigen treintjes op de weg
 • 53. Waarden Gemeenschappen glocaliseringgemeenschappen rondom zorg, voedsel, energie samenredzaamheid
 • 54. McDonalds Biologisch – McFast + McSlow
 • 55. Samenredzaamheid
 • 56. Stelling Vover 10 jaar zit duurzaamheid in het DNA van PwC 1. eens 2. oneens
 • 57. Wat betekent dit nu voor PwC?
 • 58. Duurzaamheid anno 2011 Waarden rekenmodellen Geld financieringsvormen Partners samenwerkingsvormen
 • 59. Nieuwe Rekenmodellenvan economische waarden naar maatschappelijke waardenmeeste duurzaamheidswaarden worden niet meegenomenkwaliteit leefomgeving, gezondheid, schone lucht, CO2sociale kwaliteit, beleving, klimaatadaptiviteit , ecol. Kwaliteitexpliciet maken van waarden en meewegen is uitdaging nog geen templates voor!
 • 60. Gebiedsontwikkeling duurzame gebiedsontwikkeling =maximaal versterken van kerngebiedswaardenwater, klimaat, milieu, energie, landschap, infrastructuurmobiliteit, economie, leefomgeving, identiteit, schoonheidlangdurig verbinden aan een gebiedander soort, lager rendement voor langere tijd
 • 61. Nieuwe Rekenmodellenaanbestedingsvormen niet meer alleen op laagste prijs duurzaamheid expliciet meenemen CO2, schone lucht, gezondheid, leefkwaliteit nog geen templates voor!
 • 62. Nieuwe Financieringsvormenenergiebesparing: dienstfinanciering door bedrijf of bankgeld besteed aan energie voor 10 jaar betaal je aan bedrijfbedrijf maakt gebouw of huis energiezuinig (neutraal)bedrijf financiert dat vanuit de winst op energierekening
 • 63. Nieuwe Coalities grote behoefte aan verbindende partijen onverwachte coalities kunnen krachtig zijn energiebedrijf, woningcorporatie, bank, burgerssluipende revolutie: decentrale, duurzame energie
 • 64. Gouden Kans voor PwCkracht van PwC gebruiken om te verduurzamen rekenmodellen, waarderingssystemen, financieringsvormen, coalitievormen DNA van PwC transformeren
 • 65. Transitie van PwCvan naarvolgend leidendreactief pro-actiefachterkant voorkant ambitie om koploper te willen worden!
 • 66. PwC Transitie Strategie• mobiliseer koplopers binnen bedrijf• creëer tijd en innovatieruimte voor koplopers• start doorbraakprojecten met koplopers• opschalen van succesvolle doorbraakprojecten zoeken, leren, experimenteren
 • 67. Stelling VIduurzaamheid heeft voor mij persoonlijktopprioriteit binnen PWC de komende jaren 1. eens 2. oneens
 • 68. Conclusiessamenleving bevindt zich in een overgangsfaseduurzaamheid drijvende kracht achter veranderingwisseling van paradigma, structuur en sturingsysteemtransitie - bedrijfstransitie - persoonlijke transitiePwC zit nog in voorontwikkelingsfase transitieverduurzaming biedt gouden kans voor PwC