• Like
Vazeni rodicia 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Vazeni rodicia 2013

 • 191 views
Published

Príhovor ku školskému roku 2012/2013 v DOMČEKU CVČ Krupina

Príhovor ku školskému roku 2012/2013 v DOMČEKU CVČ Krupina

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
191
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ČO NÁS ČAKÁV ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013
 • 2. Vážení rodičia, milé deti, stredoškoláci, pedagógovia , tréneri, váženíobčania Krupiny a okolia!Klop, klop, na dvere a je tu nový školský rok 2012/2013 , do ktoréhovstupujeme v čase, keď reforma nášho regionálneho školstva budeukončená a nám zostávajú úlohy na doladenie týchto zmien , ktorýmimá výchova a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach splniťcieľ: zatraktívniť vyučovací aj výchovný proces. V našich školácha školských zariadeniach by naša mladá generácia mala mať novékompetencie a zručnosti.Naše školské zariadenie pripravilo v rámci týchto cieľov aj ponukunových záujmových klubov, v ktorých má vaše dieťa získať dôležitékompetencie a zručnosti pre život .Prišli sme k tomu, že naševýchovnovzdelávacie zariadenie nie je len prostriedkom na vyplnenievoľného času dieťaťa, ale mu poskytuje oveľa viac kompetencii k jehorozvoju a osobnostnému rastu.Výchovný program , s ktorým sme vás zoznámili v minulom rokuponúka dieťaťu také možností získania kompetencii a zručností, ktorénedokáže získať inde. Naše záujmové kluby vedú skúsení pedagógoviaa tréneri, ktorí poskytnú vašim deťom počas výchovných hodínzručnosti , ktoré blahodarne pôsobia nielen na ich fyzické telo, ale aj napsychickú rovnováhu, vyvolávajú pocity šťastia, akceptácie a pozornostiich osobnostných predpokladov k rozvoju a vývoju. Určite nás neraznapadne, či máme dosť času na svoje deti, či sa im dostatočnevenujeme, či nie sú v zlej spoločnosti, keď sa im my práve nemôžemevenovať, a čo vtedy práve robia. Jedno z riešení dilemy, čo s deťmi včase, keď sa im práve nemôžeme venovať je - prihlásiť ich na činnosť docentra voľného času, kde pod odborným vedením môžu rozvíjať svojezáujmy, nadanie, talent, zabávať sa, zapojiť sa do súťaží, nájsť sikamarátov – jednoducho kvalitne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas.Je veľa miest na Slovensku, kde centrá „praskajú vo švíkoch“ pre veľkýzáujem. Veď, kto by nechcel pre svoje dieťa len to najlepšie? Kto by sabránil tomu, aby jeho dieťa mohlo naplno rozvinúť svoju tvorivosť, byť
 • 3. šťastné v kruhu svojich kamarátov, všestranne rozvíjať svoju osobnosť,a to všetko pod ochrannými krídlami kvalifikovaných osôb. Sme radi,že vám, vážení rodičia nášho mesta a širokého okolia môžeme predložiťponuku a umožniť vám aj vďaka podpore nášho zriaďovateľa a hlavneIng. Radoslava Vazana neformálnu výchovu v takomto rozsahua kvalite. Naše mesto pristúpilo aj citlivo k čiastočnej úhrade nákladovna činnosť CVČ , ktoré sa pohybuje už od 1€ mesačne a samozrejmes odpustením úhrady pre tých, ktorí preukážu hmotnú núdzu.Pre nový školský rok pripravilo centrum, v rámci svojich materiálnych apersonálnych možností, bohatú ponuku pravidelnej záujmovej činnosti- záujmových krúžkov pre deti, mládež a nechýba ponuka ani predospelých záujemcov do tridsať rokov. Rozšírili sme ponuku krúžkov navšetky základné záujmové oblasti. Niektoré krúžky sú koncipované tak,že v sebe spájajú viacero príbuzných záujmov, aby činnosti bolipestrejšie a komplexnejšie sa mohla rozvíjať osobnosť dieťaťa.Komplexnú ponuku záujmových krúžkov aj s prihláškou nájdete nawebovom sídle www.domcekcvc.skOkrem pravidelnej záujmovej činnosti bude centrum uskutočňovať ajnepravidelnú záujmovú činnosť, a to formou kultúrnych, športových,spoločenských podujatí, súťaží, výletov, exkurzií, tvorivých dielní,besied zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole.Tiež to budú spontánne činnosti a vlastné projekty členov záujmovýchútvarov.Pre tých, ktorí nenavštevujú centrum, budeme organizovať rôznevoľnočasové aktivity podľa záujmu.Počas prázdnin to budú najmä prázdninové tábory a krátkodobépodujatia podľa prejaveného záujmu na základe monitoringu.Súčasťou práce centra bude aj monitorovanie oblasti záujmovejčinnosti detí a iných osôb.Budeme uskutočňovať aj poradenské a informačné aktivity pre deti ainé osoby v oblasti využívania voľného času a aktivity podporujúceprevenciu sociálno-patologických javov.O našich aktivitách budeme verejnosť informovať najmä cestou
 • 4. webových stránok, katv ,médii, ale aj počas dní otvorených dverí.V tomto školskom roku bude centrum stavať na úžasnej spolupráci sovšetkými školami v meste a tiež s ďalšími organizáciami, ktoré budúochotné spolupracovať.Touto cestou sa prihováram aj všetkým subjektom v našom meste ,s ktorými máme výbornú spoluprácu , alebo aj tým, ktorí sa stanúnašimi partnermi k otvorenej komunikácii a participácii s jedinýmcieľom vychovávať mladú generáciu schopnú žiť kvalitný život naplnenýšťastím a radosťou.So želaním všetkého dobrého v novom školskom rokuDomček – CVČ Krupina Váš partner pre voľný čas aVierka Kulichová ,riaditeľka